Ulubione

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i realizacji umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy działający pod adresem sklep.sgh.waw.pl prowadzony jest przez – Szkołę Główną Handlową w Warszawie, zwaną dalej SGH lub Sprzedawcą, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP 1080026260 , REGON 1502, tel. 780 039 374, sklep@sgh.waw.pl.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga korzystania przez klienta z aktualnej wersji przeglądarki internetowe Firefox,, Chrome lub Internet Explorer oraz posiadania dowolnego programu do przeglądania plików w formacie PDF.
 4. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

II. Zamówienie

 1. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem uprzednio założonego konta – zawierającego dane osobowe klienta oraz historię dokonywanych zakupów - albo bez rejestracji.
 2. W celu założenia konta klient zobowiązany jest podać imię, nazwisko i adres e-mail, nr telefonu oraz wybrać hasło. Dane klient muszą być są zgodne z prawdą. W celu dokończenia założenia konta wymagane jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień. Klient nie może udostępniać danych do logowania osobom trzecim.
 3. Klient może zlikwidować konto w każdym czasie poprzez zgłoszenie tego do administratora strony. Administrator usunie dane Klienta i zablokuje jego konto.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, które jest nieaktywne (brak złożonych zamówień) dłużej niż 3 lata, jak również konta klienta, który narusza warunki niniejszego regulaminu.
 5. Złożenia zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez wybranie towaru, liczby zamówionych sztuk, sposobu dostawy oraz metody płatności, oraz kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 6. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 7. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji do złożenia zamówienia konieczne jest podanie w elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz dokonanie akceptacji treści Regulaminu.
 8. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili zweryfikowania przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
 9. Po zawarciu umowy klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające w szczególności potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w tym wszystkich istotnych elementów zamówienia, ogólne warunki zawartej umowy sprzedaży na odległość (regulamin), dane SGH, informację o odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.
 10. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia klient może:
  a. zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które zastępuje dotychczas złożone. Ewentualnie, dokonana przez klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
  b. anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie elektronicznego formularza zamówienia.
 11. W przypadku dokonania przez klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.
 12. Czas realizacji zamówienia (dokonania wysyłki) wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

III. Płatność

 1. Operator: PayPro S.A z siedzibą Ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000347935, REGON: 301345068, o kapitale zakładowym: 5 476 300,00 ZŁ. Adres do doręczeń: Ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, określany także jako PAYPRO S.A będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794 ze zm.)[dalej: „UUP”]. 
 2. Sprzedawca informuje klienta o dostępnych sposobach płatności w trakcie składania zamówienia.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia
 4. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na elektronicznym formularzu zamówienia.
 5. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem sklep.sgh.waw.pl/pl/payments.html.

IV. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla klienta.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez klienta, czego efektem będzie zwrot towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu klientowi otrzymanej płatności.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem sklep.sgh.waw.pl/pl/delivery.html.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Oświadczenie konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  a. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://sklep.sgh.waw.pl/pl/returns-and_replacements.html.
  b. odstąpić od umowy wykorzystując wzór formularza odstąpienia od umowy określony w załączniku nr 2 do regulaminu - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na w formie pisemnej lub wiadomości e-mail fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w pkt 3 lit. a) lub b).
 6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. umów:
  a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  f. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  h. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  i. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  j. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

VI. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostawy.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że odstąpienie następuje z wykorzystaniem Elektronicznego formularza zwrotu, w takim przypadku środki będą zwrócone na podany przez konsumenta rachunek bankowy.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca może zaproponować konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  a. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego,
  b. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub
  c. poprzez e-mail na adres sklep@sgh.waw.pl.
 3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym.
 4. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje kupującemu na piśmie lub trwałym nośniku.
 5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi Sprzedający.
 6. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  a. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  b. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

VIII. Opinie

 1. W określonym terminie po realizacji zamówienia, klient posiadający konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na odpowiednią stronę. W ramach jednego zamówienia klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania oceny.
 2. W ramach oceny klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65 535 znaków słownych. Wyrażając ocenę klient wyraża zgodę na jej opublikowanie i oznaczenie imieniem klienta i miastem, które jest wskazane przez klienta przy rejestracji konta.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca przed opublikowaniem nie weryfikuje merytorycznie i nie kontroluje oceny o zamówieniu. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach oceny, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia oceny w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego regulaminu.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 7. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
 8. Opinia, która umieszcza jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym - oznaczana jest na stronie Sklepu komentarzem "opinia potwierdzona zakupem". Każda inna Opinia oznaczana jest jako "opinia niepotwierdzona zakupem".
 9. Sprzedawca nie weryfikuje opinii wystawionych przez klientów, bądź osób nie związanych z zakupem produktów.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 2. Przez akceptację regulaminu klient zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą sprzedawcę oraz klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 5. W przypadku klientów niebędących konsumentami spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy sąd powszechny.
 6. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2021.08.01.

  Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
 9. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje konsumentowi, w tym osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  a) w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  d) w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  e) w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać na adres: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Aleja Niepodległości 162 , 02-554 Warszawa, tel. 780 039 374, no-reply@idosell.com
  informację o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 12. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 13. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://sklepsgh.yourtechnicaldomain.com/returns-open.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 14. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 15. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 16. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru towaru w przypadku odstąpienia od umowy - mamy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 17. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Aleja Niepodległości 162 , 02-554 Warszawa niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 18. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

  Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

pixel