Ulubione
  1. Strona główna
  2. ZMIANY W ZARZĄDZANIU MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA

ZMIANY W ZARZĄDZANIU MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA

52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Autor: Redakcja naukowa Anna Skowronek-Mielczarek
Kod produktu: 978-83-8030-627-1
Cena regularna:
52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ZMIANY W ZARZĄDZANIU MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA
ZMIANY W ZARZĄDZANIU MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA

[[[separator]]]

XXI wiek to czas błyskawicznego i wszechstronnego rozwoju nowoczesnych narzędzi zarządzania i komunikacji podmiotów gospodarczych z rynkiem, co powoduje
skracanie drogi pomiędzy konsumentem a producentem, niejednokrotnie jej automatyzację. Następuje wirtualizacja działalności przedsiębiorstw, zacieranie się
granic przedsiębiorstw, przeplatanie się rzeczywistości cyfrowej ze sferą realną. Technologie informacyjno-komunikacyjne (Information and Communication Technologies,
ICT) zdeterminowały funkcjonowanie zarówno całych gospodarek, społeczeństw, przedsiębiorstw, innych organizacji, jak i każdego człowieka. Zmiany
te, określane jako Rewolucja Przemysłowa 4.0, prowadzą do rozwoju gospodarki cyfrowej i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Postęp technologiczny zmienia
całkowicie otoczenie przedsiębiorstw, wymusza zmianę we wszystkich obszarach decyzyjnych konkretnych podmiotów, również w strategiach ich rozwoju czy modelach biznesu.
Wiodącym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja powiązań gospodarki cyfrowej z szeroko rozumianymi procesami zarządzania w małych i średnich
przedsiębiorstwach (MŚP). Chodzi o wskazanie mechanizmu tych powiązań oraz ukazanie ich specyfiki w odniesieniu do MŚP. Wymaga to analizy czynników
związanych z gospodarką cyfrową, mających wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pokazania metod i narzędzi zarządczych dotyczących wybranych
obszarów zarządzania. W pracy starano się udowodnić tezę, że w warunkach współczesnej gospodarki konieczne jest uwzględnianie w zarządzaniu małymi i średnimi
przedsiębiorstwami transformacji cyfrowej. Kolejna teza zakłada, iż występują szerokie możliwości zastosowania w praktyce określonych narzędzi i metod zarządzania
powiązanych z transformacją cyfrową, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Rozważania zawarte w opracowaniu odzwierciedlają wyniki badań empirycznych, zrealizowanych na potrzeby rozwiązania powyższych problemów badawczych.
Badania empiryczne przeprowadzono wśród celowo dobranej próby badawczej,obejmującej 115 małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Strukturę
ustalono według ich wielkości. Taki podział próby wynikał z przekonania, iż w małych i średnich przedsiębiorstwach będzie można rozpoznać wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w określonych obszarach zarządzania. W mikro przedsiębiorstwach, z racji ich specyfiki, są one stosunkowo rzadko
spotykane. Badania empiryczne zrealizowano metodą wywiadu komputerowego (CAWI) z właścicielami bądź managementem badanych przedsiębiorstw. W bazie
danych o przedsiębiorstwach, firma badawcza, która realizowała badania empiryczne na zlecenie Instytutu Zarządzania SGH, dysponuje dostępem elektronicznym
do ponad 1,3 mln osób w wieku 25+. Do wszystkich z nich zostało skierowane zapytanie o wykorzystanie narzędzi ICT w działalności ich przedsiębiorstw. Odpowiedziało
115 respondentów. Szersze informacje na temat grupy respondentów zaprezentowano na końcu opracowania, w aneksie. Trzeba mieć świadomość, że
wyniki uzyskane w trakcie badań mają zdecydowanie charakter sondażowy, nie mogą być przenoszone na całą populację małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Charakteryzują jednak w pewien sposób problematykę wykorzystywania ICT w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W trakcie realizacji badań postawiono wiele pytań badawczych. Odnoszą się one do wybranych zasobów przedsiębiorstwa oraz procesów zarządzania, syntetycznie prezentowano je w każdym rozdziale. Przyjęty cel, tezy i pytania badawcze postawione w trakcie powstawania niniejszego opracowania znalazły swe odzwierciedlenie w jej strukturze. Praca składa się sześciu rozdziałów.
Pierwszy z nich, autorstwa A. Skowronek-Mielczarek, pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych a procesy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
został poświęcony ogólnym zagadnieniom związanym z gospodarką cyfrową i jej związkom z procesami zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Omówiono rolę i znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, w tym digitalizacji, cyfryzacji,
automatyzacji, robotyzacji, wykorzystaniu Big Data. Celem rozdziału było dokonanie analizy i oceny wyników badań dotyczących wykorzystania w praktyce małych
i średnich przedsiębiorstw wyodrębnionych technologii, co pośrednio umożliwiło dokonanie oceny poziomu ich intensywności cyfrowej. Na tym tle zaprezentowano
korzyści oraz bariery związane z wykorzystywaniem ICT w procesach zarządzania tymi podmiotami. Celem rozdziału drugiego pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwo małych i średnich przedsiębiorstw, autorstwa C. Sołek-Borowskiej, była analiza stanu świadomości cyberbezpieczeństwa wśród
małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety z badań wynika, iż cyberbezpieczeństwo jest trendem, nie zaś realnym wyzwaniem, które powinno stać się jednym
z priorytetów zarządu przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa przeznaczają budżet na wdrożenie nowych technologii, niestety za inwestowaniem w infrastrukturę nie idą realne działania, działania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników, brak jest codziennych „dobrych nawyków” podejmowanych przez pracowników w przestrzeganiu podstawowych zasad zapewniających cyberbezpieczeństwo. W rozdziale trzecim autorstwa J. Bętlewskiej, pt. Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw a gospodarka cyfrowa – wyniki badań, skoncentrowano uwagę wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w jednym z najważniejszych obszarów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jakim jest zarządzanie finansami. W wyniku przeprowadzonych badań, wskazano na główne obszary wykorzystania technologii cyfrowych w procesach zarządzania finansami. Zaprezentowano także możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, ukazano korzyści oraz bariery w zastosowaniu technologii cyfrowych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Uzyskane w ten sposób wyniki stanowią wkład do wiedzy teoretycznej, jak
i praktycznej z zakresu zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw. Treść rozdziału czwartego autorstwa M. Ziółkowskiej, pt. Marketing w małych
i średnich przedsiębiorstwach w erze transformacji cyfrowej, poświęcono zidentyfikowaniu oddziaływania procesów cyfrowej transformacji na sferę marketingu
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem opracowania jest analiza całokształtu zmian, jakie technologia cyfrowa wywołuje w koncepcji, instrumentach
oraz działaniach marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz odpowiedź na pytanie badawcze, w jakim kierunku ewoluuje współcześnie
działalność marketingowa organizacji. W pierwszej części skupiono się na identyfikacji technologii cyfrowych, które są wykorzystywane w marketingu. Następnie
przeanalizowano zakres stosowanych narzędzi komunikacji i content marketingu. Ponadto empirycznie zbadano poziom wydatków na działania cyfrowe w obszarze
marketingu w sektorze MŚP. Analizy i rozważania oparte zostały na wykorzystaniu metod wnioskowania logicznego, analizy wyników badań empirycznych, krytycznej
analizie literatury, a także własnej obserwacji rynku.

(Fragmenty wstępu)

[[[separator]]]

WPROWADZENIE

Anna Skowronek-Mielczarek
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH A PROCESY ZARZĄDZANIA MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

Wprowadzenie

1.1. Wykorzystywanie wybranych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach

1.2. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem

1.3. Korzyści z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie

1.4. Bariery we wdrażaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Bibliografia

2 Celina Sołek-Borowska
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE A CYBERBEZPIECZEŃSTWO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

2.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne a procesy zarządzania współczesnym małym i średnim przedsiębiorstwem

2.2. Budżet i wydatki na nowe technologie

2.3. Cyberbezpieczeństwo – postrzeganie przez MŚP i alokacja środków

2.4. Personel IT

2.5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

2.6. Bezpieczeństwo w mediach społecznościowych

Podsumowanie

Bibliografia


3 Justyna Bętlewska
ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW A GOSPODARKA CYFROWA – WYNIKI BADAŃ

Wprowadzenie

3.1. Obszary zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu finansami małych i średnich przedsiębiorstw

3.2. Możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w zarządzaniu finansami badanych małych i średnich przedsiębiorstw

3.3. Korzyści z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu finansami badanych przedsiębiorstw

3.4. Bariery w zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu finansami badanych przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

4 Marta Ziółkowska
MARKETING W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W ERZE TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Wprowadzenie

4.1. Technologie cyfrowe wykorzystywane w marketingu

4.2. Narzędzia komunikacji i content marketingu

4.3. Budżet na technologie cyfrowe w MŚP

Podsumowanie

Bibliografia

5 Aleksandra Stanek-Kowalczyk
ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI W GOSPODARCE CYFROWEJ

Wprowadzenie

5.1. Nowe technologie

5.2. Rozumienie pojęcia zrównoważonego rozwoju w organizacji

5.3. Wykorzystywanie nowych technologii w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem w organizacji

5.4. Wykorzystanie nowych technologii w ramach wspierania realizacji SDGs

Podsumowanie

Bibliografia

6 Monika Zajkowska
INNOWACJE ZRÓWNOWAŻONE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W WYMIARZE GOSPODARKI CYFROWEJ

Wprowadzenie

6.1. Trendy technologiczne w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

6.2. Wykorzystanie technologii cyfrowych w różnych rodzajach innowacji

6.3. Celowość wykorzystywania technologii cyfrowych w rozwoju innowacji – perspektywa zrównoważona

6.4. Korzyści z zastosowania technologii cyfrowych w innowacjach przedsiębiorstw

6.5. Obawy przed wykorzystaniem technologii cyfrowych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

ANEKS

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 221
Format: B5

Wstęp

XXI wiek to czas błyskawicznego i wszechstronnego rozwoju nowoczesnych narzędzi zarządzania i komunikacji podmiotów gospodarczych z rynkiem, co powoduje
skracanie drogi pomiędzy konsumentem a producentem, niejednokrotnie jej automatyzację. Następuje wirtualizacja działalności przedsiębiorstw, zacieranie się
granic przedsiębiorstw, przeplatanie się rzeczywistości cyfrowej ze sferą realną. Technologie informacyjno-komunikacyjne (Information and Communication Technologies,
ICT) zdeterminowały funkcjonowanie zarówno całych gospodarek, społeczeństw, przedsiębiorstw, innych organizacji, jak i każdego człowieka. Zmiany
te, określane jako Rewolucja Przemysłowa 4.0, prowadzą do rozwoju gospodarki cyfrowej i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Postęp technologiczny zmienia
całkowicie otoczenie przedsiębiorstw, wymusza zmianę we wszystkich obszarach decyzyjnych konkretnych podmiotów, również w strategiach ich rozwoju czy modelach biznesu.
Wiodącym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja powiązań gospodarki cyfrowej z szeroko rozumianymi procesami zarządzania w małych i średnich
przedsiębiorstwach (MŚP). Chodzi o wskazanie mechanizmu tych powiązań oraz ukazanie ich specyfiki w odniesieniu do MŚP. Wymaga to analizy czynników
związanych z gospodarką cyfrową, mających wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pokazania metod i narzędzi zarządczych dotyczących wybranych
obszarów zarządzania. W pracy starano się udowodnić tezę, że w warunkach współczesnej gospodarki konieczne jest uwzględnianie w zarządzaniu małymi i średnimi
przedsiębiorstwami transformacji cyfrowej. Kolejna teza zakłada, iż występują szerokie możliwości zastosowania w praktyce określonych narzędzi i metod zarządzania
powiązanych z transformacją cyfrową, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Rozważania zawarte w opracowaniu odzwierciedlają wyniki badań empirycznych, zrealizowanych na potrzeby rozwiązania powyższych problemów badawczych.
Badania empiryczne przeprowadzono wśród celowo dobranej próby badawczej,obejmującej 115 małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Strukturę
ustalono według ich wielkości. Taki podział próby wynikał z przekonania, iż w małych i średnich przedsiębiorstwach będzie można rozpoznać wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w określonych obszarach zarządzania. W mikro przedsiębiorstwach, z racji ich specyfiki, są one stosunkowo rzadko
spotykane. Badania empiryczne zrealizowano metodą wywiadu komputerowego (CAWI) z właścicielami bądź managementem badanych przedsiębiorstw. W bazie
danych o przedsiębiorstwach, firma badawcza, która realizowała badania empiryczne na zlecenie Instytutu Zarządzania SGH, dysponuje dostępem elektronicznym
do ponad 1,3 mln osób w wieku 25+. Do wszystkich z nich zostało skierowane zapytanie o wykorzystanie narzędzi ICT w działalności ich przedsiębiorstw. Odpowiedziało
115 respondentów. Szersze informacje na temat grupy respondentów zaprezentowano na końcu opracowania, w aneksie. Trzeba mieć świadomość, że
wyniki uzyskane w trakcie badań mają zdecydowanie charakter sondażowy, nie mogą być przenoszone na całą populację małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Charakteryzują jednak w pewien sposób problematykę wykorzystywania ICT w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W trakcie realizacji badań postawiono wiele pytań badawczych. Odnoszą się one do wybranych zasobów przedsiębiorstwa oraz procesów zarządzania, syntetycznie prezentowano je w każdym rozdziale. Przyjęty cel, tezy i pytania badawcze postawione w trakcie powstawania niniejszego opracowania znalazły swe odzwierciedlenie w jej strukturze. Praca składa się sześciu rozdziałów.
Pierwszy z nich, autorstwa A. Skowronek-Mielczarek, pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych a procesy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
został poświęcony ogólnym zagadnieniom związanym z gospodarką cyfrową i jej związkom z procesami zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Omówiono rolę i znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, w tym digitalizacji, cyfryzacji,
automatyzacji, robotyzacji, wykorzystaniu Big Data. Celem rozdziału było dokonanie analizy i oceny wyników badań dotyczących wykorzystania w praktyce małych
i średnich przedsiębiorstw wyodrębnionych technologii, co pośrednio umożliwiło dokonanie oceny poziomu ich intensywności cyfrowej. Na tym tle zaprezentowano
korzyści oraz bariery związane z wykorzystywaniem ICT w procesach zarządzania tymi podmiotami. Celem rozdziału drugiego pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwo małych i średnich przedsiębiorstw, autorstwa C. Sołek-Borowskiej, była analiza stanu świadomości cyberbezpieczeństwa wśród
małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety z badań wynika, iż cyberbezpieczeństwo jest trendem, nie zaś realnym wyzwaniem, które powinno stać się jednym
z priorytetów zarządu przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa przeznaczają budżet na wdrożenie nowych technologii, niestety za inwestowaniem w infrastrukturę nie idą realne działania, działania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników, brak jest codziennych „dobrych nawyków” podejmowanych przez pracowników w przestrzeganiu podstawowych zasad zapewniających cyberbezpieczeństwo. W rozdziale trzecim autorstwa J. Bętlewskiej, pt. Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw a gospodarka cyfrowa – wyniki badań, skoncentrowano uwagę wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w jednym z najważniejszych obszarów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jakim jest zarządzanie finansami. W wyniku przeprowadzonych badań, wskazano na główne obszary wykorzystania technologii cyfrowych w procesach zarządzania finansami. Zaprezentowano także możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, ukazano korzyści oraz bariery w zastosowaniu technologii cyfrowych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Uzyskane w ten sposób wyniki stanowią wkład do wiedzy teoretycznej, jak
i praktycznej z zakresu zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw. Treść rozdziału czwartego autorstwa M. Ziółkowskiej, pt. Marketing w małych
i średnich przedsiębiorstwach w erze transformacji cyfrowej, poświęcono zidentyfikowaniu oddziaływania procesów cyfrowej transformacji na sferę marketingu
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem opracowania jest analiza całokształtu zmian, jakie technologia cyfrowa wywołuje w koncepcji, instrumentach
oraz działaniach marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz odpowiedź na pytanie badawcze, w jakim kierunku ewoluuje współcześnie
działalność marketingowa organizacji. W pierwszej części skupiono się na identyfikacji technologii cyfrowych, które są wykorzystywane w marketingu. Następnie
przeanalizowano zakres stosowanych narzędzi komunikacji i content marketingu. Ponadto empirycznie zbadano poziom wydatków na działania cyfrowe w obszarze
marketingu w sektorze MŚP. Analizy i rozważania oparte zostały na wykorzystaniu metod wnioskowania logicznego, analizy wyników badań empirycznych, krytycznej
analizie literatury, a także własnej obserwacji rynku.

(Fragmenty wstępu)

Spis treści

WPROWADZENIE

Anna Skowronek-Mielczarek
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH A PROCESY ZARZĄDZANIA MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

Wprowadzenie

1.1. Wykorzystywanie wybranych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach

1.2. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem

1.3. Korzyści z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie

1.4. Bariery we wdrażaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Bibliografia

2 Celina Sołek-Borowska
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE A CYBERBEZPIECZEŃSTWO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

2.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne a procesy zarządzania współczesnym małym i średnim przedsiębiorstwem

2.2. Budżet i wydatki na nowe technologie

2.3. Cyberbezpieczeństwo – postrzeganie przez MŚP i alokacja środków

2.4. Personel IT

2.5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

2.6. Bezpieczeństwo w mediach społecznościowych

Podsumowanie

Bibliografia


3 Justyna Bętlewska
ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW A GOSPODARKA CYFROWA – WYNIKI BADAŃ

Wprowadzenie

3.1. Obszary zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu finansami małych i średnich przedsiębiorstw

3.2. Możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w zarządzaniu finansami badanych małych i średnich przedsiębiorstw

3.3. Korzyści z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu finansami badanych przedsiębiorstw

3.4. Bariery w zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu finansami badanych przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

4 Marta Ziółkowska
MARKETING W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W ERZE TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Wprowadzenie

4.1. Technologie cyfrowe wykorzystywane w marketingu

4.2. Narzędzia komunikacji i content marketingu

4.3. Budżet na technologie cyfrowe w MŚP

Podsumowanie

Bibliografia

5 Aleksandra Stanek-Kowalczyk
ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI W GOSPODARCE CYFROWEJ

Wprowadzenie

5.1. Nowe technologie

5.2. Rozumienie pojęcia zrównoważonego rozwoju w organizacji

5.3. Wykorzystywanie nowych technologii w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem w organizacji

5.4. Wykorzystanie nowych technologii w ramach wspierania realizacji SDGs

Podsumowanie

Bibliografia

6 Monika Zajkowska
INNOWACJE ZRÓWNOWAŻONE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W WYMIARZE GOSPODARKI CYFROWEJ

Wprowadzenie

6.1. Trendy technologiczne w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

6.2. Wykorzystanie technologii cyfrowych w różnych rodzajach innowacji

6.3. Celowość wykorzystywania technologii cyfrowych w rozwoju innowacji – perspektywa zrównoważona

6.4. Korzyści z zastosowania technologii cyfrowych w innowacjach przedsiębiorstw

6.5. Obawy przed wykorzystaniem technologii cyfrowych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

ANEKS

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 221
Format: B5

XXI wiek to czas błyskawicznego i wszechstronnego rozwoju nowoczesnych narzędzi zarządzania i komunikacji podmiotów gospodarczych z rynkiem, co powoduje
skracanie drogi pomiędzy konsumentem a producentem, niejednokrotnie jej automatyzację. Następuje wirtualizacja działalności przedsiębiorstw, zacieranie się
granic przedsiębiorstw, przeplatanie się rzeczywistości cyfrowej ze sferą realną. Technologie informacyjno-komunikacyjne (Information and Communication Technologies,
ICT) zdeterminowały funkcjonowanie zarówno całych gospodarek, społeczeństw, przedsiębiorstw, innych organizacji, jak i każdego człowieka. Zmiany
te, określane jako Rewolucja Przemysłowa 4.0, prowadzą do rozwoju gospodarki cyfrowej i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Postęp technologiczny zmienia
całkowicie otoczenie przedsiębiorstw, wymusza zmianę we wszystkich obszarach decyzyjnych konkretnych podmiotów, również w strategiach ich rozwoju czy modelach biznesu.
Wiodącym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja powiązań gospodarki cyfrowej z szeroko rozumianymi procesami zarządzania w małych i średnich
przedsiębiorstwach (MŚP). Chodzi o wskazanie mechanizmu tych powiązań oraz ukazanie ich specyfiki w odniesieniu do MŚP. Wymaga to analizy czynników
związanych z gospodarką cyfrową, mających wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pokazania metod i narzędzi zarządczych dotyczących wybranych
obszarów zarządzania. W pracy starano się udowodnić tezę, że w warunkach współczesnej gospodarki konieczne jest uwzględnianie w zarządzaniu małymi i średnimi
przedsiębiorstwami transformacji cyfrowej. Kolejna teza zakłada, iż występują szerokie możliwości zastosowania w praktyce określonych narzędzi i metod zarządzania
powiązanych z transformacją cyfrową, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Rozważania zawarte w opracowaniu odzwierciedlają wyniki badań empirycznych, zrealizowanych na potrzeby rozwiązania powyższych problemów badawczych.
Badania empiryczne przeprowadzono wśród celowo dobranej próby badawczej,obejmującej 115 małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Strukturę
ustalono według ich wielkości. Taki podział próby wynikał z przekonania, iż w małych i średnich przedsiębiorstwach będzie można rozpoznać wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w określonych obszarach zarządzania. W mikro przedsiębiorstwach, z racji ich specyfiki, są one stosunkowo rzadko
spotykane. Badania empiryczne zrealizowano metodą wywiadu komputerowego (CAWI) z właścicielami bądź managementem badanych przedsiębiorstw. W bazie
danych o przedsiębiorstwach, firma badawcza, która realizowała badania empiryczne na zlecenie Instytutu Zarządzania SGH, dysponuje dostępem elektronicznym
do ponad 1,3 mln osób w wieku 25+. Do wszystkich z nich zostało skierowane zapytanie o wykorzystanie narzędzi ICT w działalności ich przedsiębiorstw. Odpowiedziało
115 respondentów. Szersze informacje na temat grupy respondentów zaprezentowano na końcu opracowania, w aneksie. Trzeba mieć świadomość, że
wyniki uzyskane w trakcie badań mają zdecydowanie charakter sondażowy, nie mogą być przenoszone na całą populację małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Charakteryzują jednak w pewien sposób problematykę wykorzystywania ICT w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W trakcie realizacji badań postawiono wiele pytań badawczych. Odnoszą się one do wybranych zasobów przedsiębiorstwa oraz procesów zarządzania, syntetycznie prezentowano je w każdym rozdziale. Przyjęty cel, tezy i pytania badawcze postawione w trakcie powstawania niniejszego opracowania znalazły swe odzwierciedlenie w jej strukturze. Praca składa się sześciu rozdziałów.
Pierwszy z nich, autorstwa A. Skowronek-Mielczarek, pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych a procesy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
został poświęcony ogólnym zagadnieniom związanym z gospodarką cyfrową i jej związkom z procesami zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Omówiono rolę i znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, w tym digitalizacji, cyfryzacji,
automatyzacji, robotyzacji, wykorzystaniu Big Data. Celem rozdziału było dokonanie analizy i oceny wyników badań dotyczących wykorzystania w praktyce małych
i średnich przedsiębiorstw wyodrębnionych technologii, co pośrednio umożliwiło dokonanie oceny poziomu ich intensywności cyfrowej. Na tym tle zaprezentowano
korzyści oraz bariery związane z wykorzystywaniem ICT w procesach zarządzania tymi podmiotami. Celem rozdziału drugiego pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwo małych i średnich przedsiębiorstw, autorstwa C. Sołek-Borowskiej, była analiza stanu świadomości cyberbezpieczeństwa wśród
małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety z badań wynika, iż cyberbezpieczeństwo jest trendem, nie zaś realnym wyzwaniem, które powinno stać się jednym
z priorytetów zarządu przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa przeznaczają budżet na wdrożenie nowych technologii, niestety za inwestowaniem w infrastrukturę nie idą realne działania, działania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników, brak jest codziennych „dobrych nawyków” podejmowanych przez pracowników w przestrzeganiu podstawowych zasad zapewniających cyberbezpieczeństwo. W rozdziale trzecim autorstwa J. Bętlewskiej, pt. Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw a gospodarka cyfrowa – wyniki badań, skoncentrowano uwagę wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w jednym z najważniejszych obszarów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jakim jest zarządzanie finansami. W wyniku przeprowadzonych badań, wskazano na główne obszary wykorzystania technologii cyfrowych w procesach zarządzania finansami. Zaprezentowano także możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, ukazano korzyści oraz bariery w zastosowaniu technologii cyfrowych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Uzyskane w ten sposób wyniki stanowią wkład do wiedzy teoretycznej, jak
i praktycznej z zakresu zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw. Treść rozdziału czwartego autorstwa M. Ziółkowskiej, pt. Marketing w małych
i średnich przedsiębiorstwach w erze transformacji cyfrowej, poświęcono zidentyfikowaniu oddziaływania procesów cyfrowej transformacji na sferę marketingu
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem opracowania jest analiza całokształtu zmian, jakie technologia cyfrowa wywołuje w koncepcji, instrumentach
oraz działaniach marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz odpowiedź na pytanie badawcze, w jakim kierunku ewoluuje współcześnie
działalność marketingowa organizacji. W pierwszej części skupiono się na identyfikacji technologii cyfrowych, które są wykorzystywane w marketingu. Następnie
przeanalizowano zakres stosowanych narzędzi komunikacji i content marketingu. Ponadto empirycznie zbadano poziom wydatków na działania cyfrowe w obszarze
marketingu w sektorze MŚP. Analizy i rozważania oparte zostały na wykorzystaniu metod wnioskowania logicznego, analizy wyników badań empirycznych, krytycznej
analizie literatury, a także własnej obserwacji rynku.

(Fragmenty wstępu)

WPROWADZENIE

Anna Skowronek-Mielczarek
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH A PROCESY ZARZĄDZANIA MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

Wprowadzenie

1.1. Wykorzystywanie wybranych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach

1.2. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem

1.3. Korzyści z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie

1.4. Bariery we wdrażaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Bibliografia

2 Celina Sołek-Borowska
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE A CYBERBEZPIECZEŃSTWO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

2.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne a procesy zarządzania współczesnym małym i średnim przedsiębiorstwem

2.2. Budżet i wydatki na nowe technologie

2.3. Cyberbezpieczeństwo – postrzeganie przez MŚP i alokacja środków

2.4. Personel IT

2.5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

2.6. Bezpieczeństwo w mediach społecznościowych

Podsumowanie

Bibliografia


3 Justyna Bętlewska
ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW A GOSPODARKA CYFROWA – WYNIKI BADAŃ

Wprowadzenie

3.1. Obszary zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu finansami małych i średnich przedsiębiorstw

3.2. Możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w zarządzaniu finansami badanych małych i średnich przedsiębiorstw

3.3. Korzyści z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu finansami badanych przedsiębiorstw

3.4. Bariery w zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu finansami badanych przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

4 Marta Ziółkowska
MARKETING W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W ERZE TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Wprowadzenie

4.1. Technologie cyfrowe wykorzystywane w marketingu

4.2. Narzędzia komunikacji i content marketingu

4.3. Budżet na technologie cyfrowe w MŚP

Podsumowanie

Bibliografia

5 Aleksandra Stanek-Kowalczyk
ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI W GOSPODARCE CYFROWEJ

Wprowadzenie

5.1. Nowe technologie

5.2. Rozumienie pojęcia zrównoważonego rozwoju w organizacji

5.3. Wykorzystywanie nowych technologii w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem w organizacji

5.4. Wykorzystanie nowych technologii w ramach wspierania realizacji SDGs

Podsumowanie

Bibliografia

6 Monika Zajkowska
INNOWACJE ZRÓWNOWAŻONE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W WYMIARZE GOSPODARKI CYFROWEJ

Wprowadzenie

6.1. Trendy technologiczne w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

6.2. Wykorzystanie technologii cyfrowych w różnych rodzajach innowacji

6.3. Celowość wykorzystywania technologii cyfrowych w rozwoju innowacji – perspektywa zrównoważona

6.4. Korzyści z zastosowania technologii cyfrowych w innowacjach przedsiębiorstw

6.5. Obawy przed wykorzystaniem technologii cyfrowych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

ANEKS

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel