Ulubione
  1. Strona główna
  2. ZMIANY W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W ŚWIETLE ROZWOJU ZAOPATRZENIA Z RYNKÓW NISKOKOSZTOWYCH

ZMIANY W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W ŚWIETLE ROZWOJU ZAOPATRZENIA Z RYNKÓW NISKOKOSZTOWYCH

41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Autor: Barbara Ocicka
Kod produktu: 978-83-7378-701-8
Cena regularna:
41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ZMIANY W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W ŚWIETLE ROZWOJU ZAOPATRZENIA Z RYNKÓW NISKOKOSZTOWYCH
ZMIANY W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W ŚWIETLE ROZWOJU ZAOPATRZENIA Z RYNKÓW NISKOKOSZTOWYCH
[[[separator]]]

Zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw są dziedzinami, które w ostatnich latach zyskały ogromną i, co należy podkreślić, uzasadnioną popularność. Myśląc o rozpoczętym XXI w. i towarzyszących mu rewolucyjnych zmianach w zarządzaniu biznesem, trudno jest wyobrazić sobie pomyślną przyszłość jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, działającego na współczesnym rynku i z reguły już włączonego lub włączającego się w układ konkurencji globalnej, bez wsparcia jego działań biznesowych ze strony funkcji zakupowej. Dotyczy to także polskich firm, które bez nowoczesnych zakupów wkomponowanych w ramy zarządzania łańcuchem dostaw nie będą miały szansy podjąć rękawicy coraz agresywniejszej konkurencji. Co więcej, zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw w najbliższych dziesięcioleciach będzie z pewnością miało miejsce w odmiennym globalnym otoczeniu, na które szczególny wpływ wywrą najróżniejsze megatrendy oraz nasilające i nakładające się na siebie zagrożenia kryzysowe. Teoria oraz praktyka zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw będą musiały proaktywnie wyjść naprzeciw takim uwarunkowaniom.

W zrozumieniu skomplikowanych problemów zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw w świecie globalnych szans i zagrożeń może pomóc niniejsza książka. Dotychczas ukazało się niewiele publikacji poświęconych tematyce zarządzania zakupami w globalnym biznesie, prezentujących w pełni ścieżkę rozważań odnoszącą się do doświadczeń i praktyk przedsiębiorstw w Polsce. Tymczasem firmy w naszym kraju coraz częściej dostrzegają wpływ zakupów na swoją konkurencyjność. Wzrasta udział wartości zakupów w kosztach i przychodach ze sprzedaży przedsiębiorstw w coraz większym stopniu koncentrujących się na rozwoju kluczowych kompetencji. Ponadto zwiększeniu roli zakupów sprzyjają istotnie uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego.

Warto także dodać, że globalna wioska stworzyła dla menedżerów zakupów świat nowych możliwości. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwija się fenomen zaopatrzenia z rynków niskokosztowych. Meandry zakupów globalnych stały się trudnym wyzwaniem dla firm w świetle uwarunkowań współczesnego, turbulentnego i bardzo konkurencyjnego otoczenia globalnego. Na tym tle autorka książki wychodzi naprzeciw problemom zarządzania zakupami i podejmuje pionierską próbę odpowiedzi na aktualne i ważne pytania. Kluczowe z nich dotyczą rozwoju globalnych strategii i najlepszych praktyk zakupowych w perspektywie zarządzania łańcuchem dostaw oraz wpływu zakupów na wartość dla interesariuszy.

Niniejsza publikacja stanowi prezentację wybranych zagadnień z zakresu zarządzania zaopatrzeniem. W książce ujęto teoretyczne analizy, ilustrując je wynikami badań ankietowych oraz studiami przypadków przedsiębiorstw z różnych branż. Przedstawiono metody i narzędzia zarządzania pomocne w osiąganiu sukcesu w internacjonalizacji zaopatrzenia. Wyjątkową zaletą pracy jest odwołanie do praktyk i doświadczeń polskich firm. Autorka ma nadzieję, że publikacja znajdzie szerokie grono czytelników zarówno w świecie akademickim, jak i wśród praktyków, w szczególności zajmujących się zarządzaniem zakupami i łańcuchem dostaw.

Książka została oparta w znacznej mierze na przygotowanej przez autorkę rozprawie doktorskiej, której główna teza wskazywała, że zmiany w strukturach, procesach biznesowych i komponentach zarządczych łańcuchów dostaw przedsiębiorstw rozwijających zaopatrzenie z rynków niskokosztowych istotnie wpływają na zwiększenie wartości dla interesariuszy. W celu jej zweryfikowania sformułowano następujące hipotezy badawcze:

H1: Znaczenie zaopatrzenia podlega współcześnie istotnym zmianom, które implikują dostrzeganie wpływu zaopatrzenia na realizację strategii przedsiębiorstw i ich łańcuchów dostaw oraz przyczyniają się do internacjonalizacji zaopatrzenia, a w szczególności do rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych.

H2: Zaopatrzenie z rynków niskokosztowych jest związane z barierami w zarządzaniu łańcuchami dostaw przedsiębiorstw, których zmniejszanie wymaga zmian w strukturach, procesach biznesowych i komponentach zarządczych łańcuchów dostaw.

H3: Zmiany w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw rozwijających zaopatrzenie z rynków niskokosztowych wpływają pozytywnie na ich integrację i przyczyniają się do realizacji celów o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

H4: Mimo że zakres, cele i efekty zmian w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw w świetle zaopatrzenia z rynków niskokosztowych są zróżnicowane w przekroju branż, to jednak można wskazać ich cechy wspólne.

H5: Zmiany w łańcuchach dostaw z udziałem polskich dostawców mogą stanowić wzorce najlepszych praktyk godnych naśladowania i podlegać transferowi w skali międzynarodowej.

Struktura książki odpowiada układowi dysertacji, dopasowanemu do potrzeb weryfikacji tezy i hipotez badawczych.

Rozdział 1 przedstawia zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście megatrendów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, mających najsilniejszy wpływ na strategie i praktyki przedsiębiorstw. W ich obliczu najważniejszym celem zmian w łańcuchach dostaw jest wzrost wartości dla interesariuszy, zgodnie z koncepcją Triple Bottom Line i filozofią najlepszych praktyk.

W rozdziale 2 poświęcono uwagę problematyce internacjonalizacji zaopatrzenia firm. Uporządkowano etapy i strategie umiędzynarodowienia zakupów, a także określono czynniki sukcesu globalnego zaopatrzenia. Szczegółowej analizie poddano rozwój fenomenu zaopatrzenia z rynków niskokosztowych (ang. low-cost country sourcing).

Rozdział 3 prezentuje bariery w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych i sposoby ich oceny w zarządzaniu łańcuchami dostaw przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Wyjaśniono pojęcie kosztów ukrytych (ang. hidden costs) ściśle związane z oceną efektywności zaopatrzenia z rozważanych rynków.

W rozdziale 4 scharakteryzowano zmiany w łańcuchach dostaw wdrażane przez przedsiębiorstwa w celu zmniejszenia barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych i zwiększenia wartości dla interesariuszy. By zaprezentować miejsce i rolę polskich dostawców w globalnych sieciach dostaw, wykorzystano zarówno wyniki badania ankietowego, jak i studia przypadków.

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Problematyka zarządzania zakupami została ujęta w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw. To podejście odpowiada realiom rozwoju biznesu w globalnym, podlegającym dynamicznym zmianom o różnorodnym charakterze, otoczeniu XXI w. Książka może zostać wykorzystana jako pozycja pomocnicza przy nauczaniu takich przedmiotów, jak np. zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zakupami w biznesie czy logistyka międzynarodowa. Wnioski z rozważań mogą pozwolić na doskonalenie praktyk zakupowych firm i przyczynić się do poprawy trafności decyzji menedżerów zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw o wyborze dostawców na coraz bardziej globalizującym się rynku.

[[[separator]]]

Przedmowa

 

Rozdział 1. Zarys problematyki zmian w łańcuchach dostaw

1.1. Zarządzanie łańcuchem dostaw - istota, cele, szkoły myśli

1.1.1. Koncepcja łańcucha dostaw

1.1.2. Modele zarządzania łańcuchem dostaw

1.1.3. Zarządzanie łańcuchem dostaw a logistyka

1.2. Istota zmian w łańcuchach dostaw

1.2.1. Megatrendy determinujące zmiany w łańcuchach dostaw

1.2.2. Zakres zmian w łańcuchach dostaw

1.2.3. Cele i efekty zmian w łańcuchach dostaw

1.3. Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw

1.3.1. Interpretacja terminu "najlepsza praktyka"

1.3.2. Benchmarking i transfer najlepszych praktyk

 

Rozdział 2. Rozwój zaopatrzenia w globalnej przestrzeni rynkowej

2.1. Znaczenie zaopatrzenia przedsiębiorstw

2.1.1. Zakupy a zaopatrzenie

2.1.2. Ewolucja roli zakupów i zaopatrzenia

2.1.3. Formułowanie strategii zakupów

2.1.4. Etapy integracji zakupów w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw

2.2. Internacjonalizacja zaopatrzenia przedsiębiorstw

2.2.1. Etapy umiędzynarodowienia zaopatrzenia

2.2.2. Elementy zarządzania globalnym zaopatrzeniem

2.2.3. Przyczyny internacjonalizacji zaopatrzenia przedsiębiorstw

2.3. Fenomen niskokosztowych rynków zaopatrzenia

2.3.1. Przesłanki rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

2.3.2. Rozwój strategii zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

2.3.3. Total Cost of Ownership jako podejście do analizy kosztów zaopatrzenia .

 

Rozdział 3. Charakterystyka barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.1. Znaczenie barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.1.1. Zaopatrzenie z krajów rozwiniętych a niskokosztowych

3.1.2. "Góra lodowa" barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.1.3. Cechy branży a bariery w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych - przykłady firm

3.1.4. Klasyfikacja barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.2. Bariery w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych w świetle wyników badania empirycznego

3.2.1. Metodologia badania

3.2.2. Rola rynków niskokosztowych w zaopatrzeniu badanych przedsiębiorstw

3.2.3. Analiza istotności barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.2.4. Ocena istotności barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych w przekroju branż

3.2.5. Poprawa efektywności zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

3.3. Implikacje wyników badania empirycznego

3.3.1. Porównanie wyników badania własnego z prowadzonymi przez inne ośrodki naukowo-badawcze

3.3.2. Główne wnioski z badania empirycznego

 

Rozdział 4. Zarządzanie łańcuchami dostaw przedsiębiorstw rozwijających zaopatrzenie z rynków niskokosztowych

4.1. Przygotowanie i przebieg badania empirycznego

4.1.1. Cele i zakres badania

4.1.2. Metodologia badania

4.1.3. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka

4.2. Charakterystyka zaopatrzenia badanych przedsiębiorstw

4.2.1. Istotność zaopatrzenia w łańcuchach dostaw badanych firm

4.2.2. Rola rynków niskokosztowych w zaopatrzeniu badanych przedsiębiorstw

4.3. Charakterystyka zmian w łańcuchach dostaw

4.3.1. Zakres zmian w łańcuchach dostaw

4.3.2. Cele i efekty zmian w łańcuchach dostaw

4.3.3. Zmiany w łańcuchach dostaw z udziałem polskich dostawców

4.4. Zmiany w łańcuchach dostaw - studia przypadków firm

4.4.1. Zmiany w projektowaniu produktów i opakowań

4.4.2. Zmiany w strukturze sieciowej

4.4.3. Zmiany w zarządzaniu relacjami z dostawcami

4.5. Główne wnioski z badania i analizy studiów przypadków oraz ich implikacje dla strategii i praktyk przedsiębiorstw

 

Podsumowanie

 

Spis rysunków

 

Spis tabel

 

Bibliografia

 

Aneks 1. Kwestionariusz ankietowy Efektywność zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

Aneks 2. Kwestionariusz ankietowy Zmiany strukturalne i procesowe w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

 

Summary

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 285

Wstęp

Zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw są dziedzinami, które w ostatnich latach zyskały ogromną i, co należy podkreślić, uzasadnioną popularność. Myśląc o rozpoczętym XXI w. i towarzyszących mu rewolucyjnych zmianach w zarządzaniu biznesem, trudno jest wyobrazić sobie pomyślną przyszłość jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, działającego na współczesnym rynku i z reguły już włączonego lub włączającego się w układ konkurencji globalnej, bez wsparcia jego działań biznesowych ze strony funkcji zakupowej. Dotyczy to także polskich firm, które bez nowoczesnych zakupów wkomponowanych w ramy zarządzania łańcuchem dostaw nie będą miały szansy podjąć rękawicy coraz agresywniejszej konkurencji. Co więcej, zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw w najbliższych dziesięcioleciach będzie z pewnością miało miejsce w odmiennym globalnym otoczeniu, na które szczególny wpływ wywrą najróżniejsze megatrendy oraz nasilające i nakładające się na siebie zagrożenia kryzysowe. Teoria oraz praktyka zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw będą musiały proaktywnie wyjść naprzeciw takim uwarunkowaniom.

W zrozumieniu skomplikowanych problemów zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw w świecie globalnych szans i zagrożeń może pomóc niniejsza książka. Dotychczas ukazało się niewiele publikacji poświęconych tematyce zarządzania zakupami w globalnym biznesie, prezentujących w pełni ścieżkę rozważań odnoszącą się do doświadczeń i praktyk przedsiębiorstw w Polsce. Tymczasem firmy w naszym kraju coraz częściej dostrzegają wpływ zakupów na swoją konkurencyjność. Wzrasta udział wartości zakupów w kosztach i przychodach ze sprzedaży przedsiębiorstw w coraz większym stopniu koncentrujących się na rozwoju kluczowych kompetencji. Ponadto zwiększeniu roli zakupów sprzyjają istotnie uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego.

Warto także dodać, że globalna wioska stworzyła dla menedżerów zakupów świat nowych możliwości. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwija się fenomen zaopatrzenia z rynków niskokosztowych. Meandry zakupów globalnych stały się trudnym wyzwaniem dla firm w świetle uwarunkowań współczesnego, turbulentnego i bardzo konkurencyjnego otoczenia globalnego. Na tym tle autorka książki wychodzi naprzeciw problemom zarządzania zakupami i podejmuje pionierską próbę odpowiedzi na aktualne i ważne pytania. Kluczowe z nich dotyczą rozwoju globalnych strategii i najlepszych praktyk zakupowych w perspektywie zarządzania łańcuchem dostaw oraz wpływu zakupów na wartość dla interesariuszy.

Niniejsza publikacja stanowi prezentację wybranych zagadnień z zakresu zarządzania zaopatrzeniem. W książce ujęto teoretyczne analizy, ilustrując je wynikami badań ankietowych oraz studiami przypadków przedsiębiorstw z różnych branż. Przedstawiono metody i narzędzia zarządzania pomocne w osiąganiu sukcesu w internacjonalizacji zaopatrzenia. Wyjątkową zaletą pracy jest odwołanie do praktyk i doświadczeń polskich firm. Autorka ma nadzieję, że publikacja znajdzie szerokie grono czytelników zarówno w świecie akademickim, jak i wśród praktyków, w szczególności zajmujących się zarządzaniem zakupami i łańcuchem dostaw.

Książka została oparta w znacznej mierze na przygotowanej przez autorkę rozprawie doktorskiej, której główna teza wskazywała, że zmiany w strukturach, procesach biznesowych i komponentach zarządczych łańcuchów dostaw przedsiębiorstw rozwijających zaopatrzenie z rynków niskokosztowych istotnie wpływają na zwiększenie wartości dla interesariuszy. W celu jej zweryfikowania sformułowano następujące hipotezy badawcze:

H1: Znaczenie zaopatrzenia podlega współcześnie istotnym zmianom, które implikują dostrzeganie wpływu zaopatrzenia na realizację strategii przedsiębiorstw i ich łańcuchów dostaw oraz przyczyniają się do internacjonalizacji zaopatrzenia, a w szczególności do rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych.

H2: Zaopatrzenie z rynków niskokosztowych jest związane z barierami w zarządzaniu łańcuchami dostaw przedsiębiorstw, których zmniejszanie wymaga zmian w strukturach, procesach biznesowych i komponentach zarządczych łańcuchów dostaw.

H3: Zmiany w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw rozwijających zaopatrzenie z rynków niskokosztowych wpływają pozytywnie na ich integrację i przyczyniają się do realizacji celów o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

H4: Mimo że zakres, cele i efekty zmian w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw w świetle zaopatrzenia z rynków niskokosztowych są zróżnicowane w przekroju branż, to jednak można wskazać ich cechy wspólne.

H5: Zmiany w łańcuchach dostaw z udziałem polskich dostawców mogą stanowić wzorce najlepszych praktyk godnych naśladowania i podlegać transferowi w skali międzynarodowej.

Struktura książki odpowiada układowi dysertacji, dopasowanemu do potrzeb weryfikacji tezy i hipotez badawczych.

Rozdział 1 przedstawia zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście megatrendów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, mających najsilniejszy wpływ na strategie i praktyki przedsiębiorstw. W ich obliczu najważniejszym celem zmian w łańcuchach dostaw jest wzrost wartości dla interesariuszy, zgodnie z koncepcją Triple Bottom Line i filozofią najlepszych praktyk.

W rozdziale 2 poświęcono uwagę problematyce internacjonalizacji zaopatrzenia firm. Uporządkowano etapy i strategie umiędzynarodowienia zakupów, a także określono czynniki sukcesu globalnego zaopatrzenia. Szczegółowej analizie poddano rozwój fenomenu zaopatrzenia z rynków niskokosztowych (ang. low-cost country sourcing).

Rozdział 3 prezentuje bariery w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych i sposoby ich oceny w zarządzaniu łańcuchami dostaw przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Wyjaśniono pojęcie kosztów ukrytych (ang. hidden costs) ściśle związane z oceną efektywności zaopatrzenia z rozważanych rynków.

W rozdziale 4 scharakteryzowano zmiany w łańcuchach dostaw wdrażane przez przedsiębiorstwa w celu zmniejszenia barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych i zwiększenia wartości dla interesariuszy. By zaprezentować miejsce i rolę polskich dostawców w globalnych sieciach dostaw, wykorzystano zarówno wyniki badania ankietowego, jak i studia przypadków.

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Problematyka zarządzania zakupami została ujęta w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw. To podejście odpowiada realiom rozwoju biznesu w globalnym, podlegającym dynamicznym zmianom o różnorodnym charakterze, otoczeniu XXI w. Książka może zostać wykorzystana jako pozycja pomocnicza przy nauczaniu takich przedmiotów, jak np. zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zakupami w biznesie czy logistyka międzynarodowa. Wnioski z rozważań mogą pozwolić na doskonalenie praktyk zakupowych firm i przyczynić się do poprawy trafności decyzji menedżerów zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw o wyborze dostawców na coraz bardziej globalizującym się rynku.

Spis treści

Przedmowa

 

Rozdział 1. Zarys problematyki zmian w łańcuchach dostaw

1.1. Zarządzanie łańcuchem dostaw - istota, cele, szkoły myśli

1.1.1. Koncepcja łańcucha dostaw

1.1.2. Modele zarządzania łańcuchem dostaw

1.1.3. Zarządzanie łańcuchem dostaw a logistyka

1.2. Istota zmian w łańcuchach dostaw

1.2.1. Megatrendy determinujące zmiany w łańcuchach dostaw

1.2.2. Zakres zmian w łańcuchach dostaw

1.2.3. Cele i efekty zmian w łańcuchach dostaw

1.3. Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw

1.3.1. Interpretacja terminu "najlepsza praktyka"

1.3.2. Benchmarking i transfer najlepszych praktyk

 

Rozdział 2. Rozwój zaopatrzenia w globalnej przestrzeni rynkowej

2.1. Znaczenie zaopatrzenia przedsiębiorstw

2.1.1. Zakupy a zaopatrzenie

2.1.2. Ewolucja roli zakupów i zaopatrzenia

2.1.3. Formułowanie strategii zakupów

2.1.4. Etapy integracji zakupów w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw

2.2. Internacjonalizacja zaopatrzenia przedsiębiorstw

2.2.1. Etapy umiędzynarodowienia zaopatrzenia

2.2.2. Elementy zarządzania globalnym zaopatrzeniem

2.2.3. Przyczyny internacjonalizacji zaopatrzenia przedsiębiorstw

2.3. Fenomen niskokosztowych rynków zaopatrzenia

2.3.1. Przesłanki rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

2.3.2. Rozwój strategii zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

2.3.3. Total Cost of Ownership jako podejście do analizy kosztów zaopatrzenia .

 

Rozdział 3. Charakterystyka barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.1. Znaczenie barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.1.1. Zaopatrzenie z krajów rozwiniętych a niskokosztowych

3.1.2. "Góra lodowa" barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.1.3. Cechy branży a bariery w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych - przykłady firm

3.1.4. Klasyfikacja barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.2. Bariery w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych w świetle wyników badania empirycznego

3.2.1. Metodologia badania

3.2.2. Rola rynków niskokosztowych w zaopatrzeniu badanych przedsiębiorstw

3.2.3. Analiza istotności barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.2.4. Ocena istotności barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych w przekroju branż

3.2.5. Poprawa efektywności zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

3.3. Implikacje wyników badania empirycznego

3.3.1. Porównanie wyników badania własnego z prowadzonymi przez inne ośrodki naukowo-badawcze

3.3.2. Główne wnioski z badania empirycznego

 

Rozdział 4. Zarządzanie łańcuchami dostaw przedsiębiorstw rozwijających zaopatrzenie z rynków niskokosztowych

4.1. Przygotowanie i przebieg badania empirycznego

4.1.1. Cele i zakres badania

4.1.2. Metodologia badania

4.1.3. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka

4.2. Charakterystyka zaopatrzenia badanych przedsiębiorstw

4.2.1. Istotność zaopatrzenia w łańcuchach dostaw badanych firm

4.2.2. Rola rynków niskokosztowych w zaopatrzeniu badanych przedsiębiorstw

4.3. Charakterystyka zmian w łańcuchach dostaw

4.3.1. Zakres zmian w łańcuchach dostaw

4.3.2. Cele i efekty zmian w łańcuchach dostaw

4.3.3. Zmiany w łańcuchach dostaw z udziałem polskich dostawców

4.4. Zmiany w łańcuchach dostaw - studia przypadków firm

4.4.1. Zmiany w projektowaniu produktów i opakowań

4.4.2. Zmiany w strukturze sieciowej

4.4.3. Zmiany w zarządzaniu relacjami z dostawcami

4.5. Główne wnioski z badania i analizy studiów przypadków oraz ich implikacje dla strategii i praktyk przedsiębiorstw

 

Podsumowanie

 

Spis rysunków

 

Spis tabel

 

Bibliografia

 

Aneks 1. Kwestionariusz ankietowy Efektywność zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

Aneks 2. Kwestionariusz ankietowy Zmiany strukturalne i procesowe w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

 

Summary

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 285

Zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw są dziedzinami, które w ostatnich latach zyskały ogromną i, co należy podkreślić, uzasadnioną popularność. Myśląc o rozpoczętym XXI w. i towarzyszących mu rewolucyjnych zmianach w zarządzaniu biznesem, trudno jest wyobrazić sobie pomyślną przyszłość jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, działającego na współczesnym rynku i z reguły już włączonego lub włączającego się w układ konkurencji globalnej, bez wsparcia jego działań biznesowych ze strony funkcji zakupowej. Dotyczy to także polskich firm, które bez nowoczesnych zakupów wkomponowanych w ramy zarządzania łańcuchem dostaw nie będą miały szansy podjąć rękawicy coraz agresywniejszej konkurencji. Co więcej, zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw w najbliższych dziesięcioleciach będzie z pewnością miało miejsce w odmiennym globalnym otoczeniu, na które szczególny wpływ wywrą najróżniejsze megatrendy oraz nasilające i nakładające się na siebie zagrożenia kryzysowe. Teoria oraz praktyka zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw będą musiały proaktywnie wyjść naprzeciw takim uwarunkowaniom.

W zrozumieniu skomplikowanych problemów zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw w świecie globalnych szans i zagrożeń może pomóc niniejsza książka. Dotychczas ukazało się niewiele publikacji poświęconych tematyce zarządzania zakupami w globalnym biznesie, prezentujących w pełni ścieżkę rozważań odnoszącą się do doświadczeń i praktyk przedsiębiorstw w Polsce. Tymczasem firmy w naszym kraju coraz częściej dostrzegają wpływ zakupów na swoją konkurencyjność. Wzrasta udział wartości zakupów w kosztach i przychodach ze sprzedaży przedsiębiorstw w coraz większym stopniu koncentrujących się na rozwoju kluczowych kompetencji. Ponadto zwiększeniu roli zakupów sprzyjają istotnie uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego.

Warto także dodać, że globalna wioska stworzyła dla menedżerów zakupów świat nowych możliwości. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwija się fenomen zaopatrzenia z rynków niskokosztowych. Meandry zakupów globalnych stały się trudnym wyzwaniem dla firm w świetle uwarunkowań współczesnego, turbulentnego i bardzo konkurencyjnego otoczenia globalnego. Na tym tle autorka książki wychodzi naprzeciw problemom zarządzania zakupami i podejmuje pionierską próbę odpowiedzi na aktualne i ważne pytania. Kluczowe z nich dotyczą rozwoju globalnych strategii i najlepszych praktyk zakupowych w perspektywie zarządzania łańcuchem dostaw oraz wpływu zakupów na wartość dla interesariuszy.

Niniejsza publikacja stanowi prezentację wybranych zagadnień z zakresu zarządzania zaopatrzeniem. W książce ujęto teoretyczne analizy, ilustrując je wynikami badań ankietowych oraz studiami przypadków przedsiębiorstw z różnych branż. Przedstawiono metody i narzędzia zarządzania pomocne w osiąganiu sukcesu w internacjonalizacji zaopatrzenia. Wyjątkową zaletą pracy jest odwołanie do praktyk i doświadczeń polskich firm. Autorka ma nadzieję, że publikacja znajdzie szerokie grono czytelników zarówno w świecie akademickim, jak i wśród praktyków, w szczególności zajmujących się zarządzaniem zakupami i łańcuchem dostaw.

Książka została oparta w znacznej mierze na przygotowanej przez autorkę rozprawie doktorskiej, której główna teza wskazywała, że zmiany w strukturach, procesach biznesowych i komponentach zarządczych łańcuchów dostaw przedsiębiorstw rozwijających zaopatrzenie z rynków niskokosztowych istotnie wpływają na zwiększenie wartości dla interesariuszy. W celu jej zweryfikowania sformułowano następujące hipotezy badawcze:

H1: Znaczenie zaopatrzenia podlega współcześnie istotnym zmianom, które implikują dostrzeganie wpływu zaopatrzenia na realizację strategii przedsiębiorstw i ich łańcuchów dostaw oraz przyczyniają się do internacjonalizacji zaopatrzenia, a w szczególności do rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych.

H2: Zaopatrzenie z rynków niskokosztowych jest związane z barierami w zarządzaniu łańcuchami dostaw przedsiębiorstw, których zmniejszanie wymaga zmian w strukturach, procesach biznesowych i komponentach zarządczych łańcuchów dostaw.

H3: Zmiany w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw rozwijających zaopatrzenie z rynków niskokosztowych wpływają pozytywnie na ich integrację i przyczyniają się do realizacji celów o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

H4: Mimo że zakres, cele i efekty zmian w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw w świetle zaopatrzenia z rynków niskokosztowych są zróżnicowane w przekroju branż, to jednak można wskazać ich cechy wspólne.

H5: Zmiany w łańcuchach dostaw z udziałem polskich dostawców mogą stanowić wzorce najlepszych praktyk godnych naśladowania i podlegać transferowi w skali międzynarodowej.

Struktura książki odpowiada układowi dysertacji, dopasowanemu do potrzeb weryfikacji tezy i hipotez badawczych.

Rozdział 1 przedstawia zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście megatrendów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, mających najsilniejszy wpływ na strategie i praktyki przedsiębiorstw. W ich obliczu najważniejszym celem zmian w łańcuchach dostaw jest wzrost wartości dla interesariuszy, zgodnie z koncepcją Triple Bottom Line i filozofią najlepszych praktyk.

W rozdziale 2 poświęcono uwagę problematyce internacjonalizacji zaopatrzenia firm. Uporządkowano etapy i strategie umiędzynarodowienia zakupów, a także określono czynniki sukcesu globalnego zaopatrzenia. Szczegółowej analizie poddano rozwój fenomenu zaopatrzenia z rynków niskokosztowych (ang. low-cost country sourcing).

Rozdział 3 prezentuje bariery w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych i sposoby ich oceny w zarządzaniu łańcuchami dostaw przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Wyjaśniono pojęcie kosztów ukrytych (ang. hidden costs) ściśle związane z oceną efektywności zaopatrzenia z rozważanych rynków.

W rozdziale 4 scharakteryzowano zmiany w łańcuchach dostaw wdrażane przez przedsiębiorstwa w celu zmniejszenia barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych i zwiększenia wartości dla interesariuszy. By zaprezentować miejsce i rolę polskich dostawców w globalnych sieciach dostaw, wykorzystano zarówno wyniki badania ankietowego, jak i studia przypadków.

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Problematyka zarządzania zakupami została ujęta w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw. To podejście odpowiada realiom rozwoju biznesu w globalnym, podlegającym dynamicznym zmianom o różnorodnym charakterze, otoczeniu XXI w. Książka może zostać wykorzystana jako pozycja pomocnicza przy nauczaniu takich przedmiotów, jak np. zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zakupami w biznesie czy logistyka międzynarodowa. Wnioski z rozważań mogą pozwolić na doskonalenie praktyk zakupowych firm i przyczynić się do poprawy trafności decyzji menedżerów zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw o wyborze dostawców na coraz bardziej globalizującym się rynku.

Przedmowa

 

Rozdział 1. Zarys problematyki zmian w łańcuchach dostaw

1.1. Zarządzanie łańcuchem dostaw - istota, cele, szkoły myśli

1.1.1. Koncepcja łańcucha dostaw

1.1.2. Modele zarządzania łańcuchem dostaw

1.1.3. Zarządzanie łańcuchem dostaw a logistyka

1.2. Istota zmian w łańcuchach dostaw

1.2.1. Megatrendy determinujące zmiany w łańcuchach dostaw

1.2.2. Zakres zmian w łańcuchach dostaw

1.2.3. Cele i efekty zmian w łańcuchach dostaw

1.3. Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw

1.3.1. Interpretacja terminu "najlepsza praktyka"

1.3.2. Benchmarking i transfer najlepszych praktyk

 

Rozdział 2. Rozwój zaopatrzenia w globalnej przestrzeni rynkowej

2.1. Znaczenie zaopatrzenia przedsiębiorstw

2.1.1. Zakupy a zaopatrzenie

2.1.2. Ewolucja roli zakupów i zaopatrzenia

2.1.3. Formułowanie strategii zakupów

2.1.4. Etapy integracji zakupów w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw

2.2. Internacjonalizacja zaopatrzenia przedsiębiorstw

2.2.1. Etapy umiędzynarodowienia zaopatrzenia

2.2.2. Elementy zarządzania globalnym zaopatrzeniem

2.2.3. Przyczyny internacjonalizacji zaopatrzenia przedsiębiorstw

2.3. Fenomen niskokosztowych rynków zaopatrzenia

2.3.1. Przesłanki rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

2.3.2. Rozwój strategii zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

2.3.3. Total Cost of Ownership jako podejście do analizy kosztów zaopatrzenia .

 

Rozdział 3. Charakterystyka barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.1. Znaczenie barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.1.1. Zaopatrzenie z krajów rozwiniętych a niskokosztowych

3.1.2. "Góra lodowa" barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.1.3. Cechy branży a bariery w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych - przykłady firm

3.1.4. Klasyfikacja barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.2. Bariery w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych w świetle wyników badania empirycznego

3.2.1. Metodologia badania

3.2.2. Rola rynków niskokosztowych w zaopatrzeniu badanych przedsiębiorstw

3.2.3. Analiza istotności barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych

3.2.4. Ocena istotności barier w zaopatrzeniu z rynków niskokosztowych w przekroju branż

3.2.5. Poprawa efektywności zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

3.3. Implikacje wyników badania empirycznego

3.3.1. Porównanie wyników badania własnego z prowadzonymi przez inne ośrodki naukowo-badawcze

3.3.2. Główne wnioski z badania empirycznego

 

Rozdział 4. Zarządzanie łańcuchami dostaw przedsiębiorstw rozwijających zaopatrzenie z rynków niskokosztowych

4.1. Przygotowanie i przebieg badania empirycznego

4.1.1. Cele i zakres badania

4.1.2. Metodologia badania

4.1.3. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka

4.2. Charakterystyka zaopatrzenia badanych przedsiębiorstw

4.2.1. Istotność zaopatrzenia w łańcuchach dostaw badanych firm

4.2.2. Rola rynków niskokosztowych w zaopatrzeniu badanych przedsiębiorstw

4.3. Charakterystyka zmian w łańcuchach dostaw

4.3.1. Zakres zmian w łańcuchach dostaw

4.3.2. Cele i efekty zmian w łańcuchach dostaw

4.3.3. Zmiany w łańcuchach dostaw z udziałem polskich dostawców

4.4. Zmiany w łańcuchach dostaw - studia przypadków firm

4.4.1. Zmiany w projektowaniu produktów i opakowań

4.4.2. Zmiany w strukturze sieciowej

4.4.3. Zmiany w zarządzaniu relacjami z dostawcami

4.5. Główne wnioski z badania i analizy studiów przypadków oraz ich implikacje dla strategii i praktyk przedsiębiorstw

 

Podsumowanie

 

Spis rysunków

 

Spis tabel

 

Bibliografia

 

Aneks 1. Kwestionariusz ankietowy Efektywność zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

Aneks 2. Kwestionariusz ankietowy Zmiany strukturalne i procesowe w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

 

Summary

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel