Ulubione
  1. Strona główna
  2. XXV LAT W NAUKACH EKONOMICZNYCH Dokonania, wyzwania, perspektywy

XXV LAT W NAUKACH EKONOMICZNYCH Dokonania, wyzwania, perspektywy

60,00 zł
54,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 54,00 zł
Autor: red. Ryszard Bartkowiak Michał Matusewicz
Kod produktu: 978-83-8030-220-4
Cena regularna:
60,00 zł
54,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 54,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
XXV LAT W NAUKACH EKONOMICZNYCH Dokonania, wyzwania, perspektywy
XXV LAT W NAUKACH EKONOMICZNYCH Dokonania, wyzwania, perspektywy

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

[[[separator]]]

 

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

W 2018 roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swojej działalności Kolegium organizowało sympozja naukowe, podczas których dokonywano oceny dorobku nauk ekonomicznych, a także wkładu pracowników Kolegium w ich rozwój. Tematyka sympozjów do 2009 r. dotyczyła przede wszystkim przemian polskiej gospodarki narodowej. Od 2010 r. dominują ocena stanu oraz analiza perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych. Kluczowe miejsce w opracowaniach i dyskusjach zajmuje poszukiwanie nowych paradygmatów oddzielnie dla ekonomii, nauki o finansach oraz nauk o zarządzaniu. XXIII Sympozjum, które odbyło się w 2016 r., było zatytułowane "Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych". Rozpoczętą wówczas dyskusję kontynuowano w 2017 r. podczas XXIV Sympozjum na temat " Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku".

Tegoroczne XXV Sympozjum pod względem tematycznym stanowi kontynuację dwóch poprzednich. Podczas sympozjalnych obrad ponownie jako główne zostanie podniesione zagadnienie paradygmatów w naukach ekonomicznych. W monografii, która stanowi podstawę tych obrad, siedem z 33 artykułów dotyczy obecnego stanu wiedzy oraz poszukiwań nowych paradygmatów. W kolejnych czterech artykułach są omawiane osiągnięcia pracowników kolegialnych zespołów badawczych w rozwoju wybranych nauk. Można zatem powiedzieć, że w jednej trzeciej opracowań omawia się - ujęte w tytule sympozjum - dokonania i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych. Tradycyjnie po kilka artykułów odnosi się do zagadnień finansowych (w tym społecznej odpowiedzialności rachunkowości i przestępczości finansowej), funkcjonowania rynków oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Ponadto podjęto zagadnienia transportu (pięć artykułów) i gospodarki miejskiej (dwa artykuły).

W trzech artykułach autorzy zajmują się sposobami kształcenia i pobudzania rozwoju przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Włączają się oni w toczącą się w Polsce dyskusję o zmianie modelu szkolnictwa wyższego, tak aby w większym niż dotychczas stopniu odpowiadało ono na wyzwania gospodarki cyfrowej i gospodarki opartej na wiedzy. Podobnie jak w poprzednich latach głęboko wierzymy, że nowa wiedza zawarta w monografii oraz wiedza powstała w trakcie sympozjalnych obrad przyczyni się do lepszego rozpoznania procesów gospodarczych, a ostatecznie na jej podstawie będzie można formułować coraz lepsze rekomendacje dla polityki gospodarczej.

Ryszard Bartkowiak

Michał Matusewicz

 

[[[separator]]]

 

Słowo wstępne

 

 

Radosław Baran

1. Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu w Polsce

1.1. Wprowadzenie

1.2. Kierunki rozwoju wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu w Polsce

1.3. Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności poszczególnych instrumentów marketingu w Polsce

1.4. Rozwój wiedzy z zakresu kosztów i efektów marketingu w Polsce

1.5. Rozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny i uwarunkowań skuteczności marketingu w Polsce

1.6. Rozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny i uwarunkowań efektywności marketingu w Polsce

1.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Krystian Barłożewski

2. Pojęcie efektywności w teorii nauk o zarządzaniu

2.1. Wprowadzenie

2.2. Źródła ujmowania i definiowania pojęcia efektywności

2.2.1. Efektywność według podejścia teleologicznego (celowościowego)

2.2.2. Efektywność według podejścia systemowego

2.2.3. Podejście do definiowania efektywności według koncepcji grup interesów

2.2.4. Podejście do definiowana efektywności według modelu konkurencyjnych wartości

2.3. Wymiary analizy i oceny efektywności

2.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Piotr Bielecki

3. Ocena obecnego stanu wdrażania analityki akademickiej w amerykańskim szkolnictwie wyższym

3.1. Wprowadzenie. Analityka w sektorze (wyższej) edukacji i korzyści płynące z jej stosowania

3.2. Ocena stanu implementacji analityki w amerykańskich szkołach wyższych

3.3. Podsumowanie. Rekomendacje dla szkół wyższych

Literatura

 

Barbara Bojewska

4. Audyt innowacyjności jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

4.1. Wprowadzenie

4.2. Cele audytu innowacyjności a tworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa

4.3. Obszary audytu innowacyjności w MSP a nowoczesne zarządzanie

4.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Krzysztof Borowski

5. Ocena efektywności strategii regularnego inwestowania na rynku finansowym w okresie 1999-2017 na przykładzie 25 indeksów giełd światowych i cen czterech metali szlachetnych

5.1. Wprowadzenie

5.2. Przegląd literatury

5.3. Metodologia badania

5.4. Analiza otrzymanych wyników

5.4.1. Kryterium średniej miesięcznej stopy zwrotu

5.4.2. Kryterium wartości końcowej portfela

5.4.3. Kryterium wartości miesięcznego odchylenia standardowego

5.4.4. Kryterium wartości ilorazu średniej miesięcznej stopy zwrotu i miesięcznego odchylenia standardowego

5.4.5. Kryterium współczynnika SP

5.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Rafał Kasprzak, Izabela Lewandowska, Bogdan Mróz, Teresa Słaby

6. Ewolucja badań nad zachowaniami konsumentów

6.1. Wprowadzenie

6.2. Miejsce konsumpcji w ekonomii

6.3. Konsumpcja, warunki i poziom życia jako przedmiot badań

6.4. Dylematy pomiaru jakości i godności życia

6.5. Badanie zachowań konsumentów

6.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Ireneusz Dąbrowski

7. Ekonomia złożoności a główny nurt ekonomii

7.1. Wprowadzenie

7.2. Koncepcje równowagowe

7.3. Ekonomia złożoności

7.4. Podsumowanie

Literatura

 

Stefan Doroszewicz, Wojciech Trzebiński, Anna Zbierzchowska

8. Badania postaw konsumentów wobec jakości produktów kupowanych z małym zaangażowaniem poznawczym

8.1. Wprowadzenie

8.2. Metoda identyfikacji inherentnych właściwości produktu postrzeganego przez konsumentów z małym zaangażowaniem poznawczym

8.3. Kryterium podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych w wypadku małego zaangażowania poznawczego

8.4. Analiza przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej w opakowaniach jednostkowych

8.5. Trafność kryterialna metody badania przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej w opakowaniach jednostkowych

8.6. Badania nad wpływem sposobu przetwarzania informacji na mechanizm podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów

8.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Paweł Felis

9. Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce - wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej

9.1. Wprowadzenie

9.2. Pojęcie i zakres gminnej polityki podatkowej

9.3. Czynniki kształtujące gminną politykę podatkową

9.4. Koncepcje teoretyczne i badania lokalnej polityki podatkowej

9.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Bartosz Grucza

10. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych

10.1. Wprowadzenie

10.2. Analiza interesariuszy

10.3. Perspektywa upowszechnienia technologii pojazdów autonomicznych

10.4. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów w transporcie drogowym

10.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Mateusz Guzikowski

11. Podejście eklektyczne i neoinstytucjonalne w analizie instytucji rynku pracy

11.1. Wprowadzenie

11.2. Podejście eklektyczne

11.3. Regulacje sektora finansowego

11.4. Regulacje rynku produktów i ograniczenia handlowe

11.5. Instytucje i szoki makroekonomiczne

11.6. Podejście neoinstytucjonalne

11.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Ewa Hellich

12. Funkcja społeczna rachunkowości

12.1. Wprowadzenie

12.2. Wyznaczniki rozwoju rachunkowości

12.3. Przedmiot i zasady fundamentalne rachunkowości

12.4. Rachunkowość a rachunki ekonomiczne

12.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Adam Hoszman

13. Zmiany struktury przychodów linii i portów lotniczych

13.1. Wprowadzenie

13.2. Przychody dodatkowe w liniach lotniczych

13.3. Przychody portów lotniczych z działalności pozalotniczej

13.4. Podsumowani

Literatura

 

 

Marcin Jamroży

14. Ewolucja regulacji dotyczących cen transferowych w Polsce

14.1. Wprowadzenie

14.2. Istota podatkowych cen transferowych

14.2.1. Pojęcie cen transferowych

14.2.2. Podmioty powiązane

14.3. Polityka cen transferowych

14.4. Korekta dochodów - rys historyczny

14.5. Obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze

14.5.1. Kryterium istotności

14.5.2. Trójstopniowa dokumentacja podatkowa

14.5.3. Zakres informacji w dokumentacji lokalnej

14.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marta Kightley

15. Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii

15.1. Wprowadzenie

15.2. Początki zachodniej myśli ekonomicznej w Japonii

15.3. Co niemiecka szkoła historyczna miała do zaoferowania?

15.3.1. Znaczenie otoczenia społecznego

15.3.2. Metodologia

15.3.3. Zainteresowanie rozwojem gospodarczym

15.4. Dlaczego niemiecka szkoła historyczna przekonała Japończyków?

15.5. Związki ekonomii japońskiej z młodszą niemiecką szkołą historyczną

15.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Mirosław Jarosiński

16. Paradygmat czy paradygmaty procesu internacjonalizacji? Potrzeba dalszych badań

16.1. Wprowadzenie

16.2. Internacjonalizacja etapowa versus wczesna internacjonalizacja

16.3. Polski wkład w badania nad wczesną internacjonalizacją przedsiębiorstw

16.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Jan Komorowski

17. Ekonomia w procesie przemian - czynniki zmian, źródła zagrożeń i wyzwań

17.1. Wprowadzenie

17.2. Czynniki zmian w ekonomii

17.3. Migracja przedmiotu ekonomii i jej konsekwencje

17.4. Ekonomia jako nauka o rynku i konkurencji

17.5. Dogmatyzm jako hamulec rozwoju nauki

17.5.1. Problemy współpracy nauki i gospodarki

17.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Czesław Martysz, Karolina Walczak

18. Zarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania

18.1. Wprowadzenie

18.2. Definicja przestępstwa gospodarczego w polskim prawie

18.3. Najważniejsze instytucje państwowe oraz międzynarodowe zajmujące się zwalczaniem przestępstw gospodarczych

18.4. Organy i instytucje nadzoru przedsiębiorstw zajmujące się zwalczaniem przestępstw gospodarczych

18.5. Rola państwa w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym

18.6. Rola przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym

18.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Anna Marzec, Danuta Redel

19. Aktywa przedsiębiorstw i źródła ich finansowania w latach 2003-2015

19.1. Wprowadzenie

19.2. Zmiany wartości i struktury aktywów przedsiębiorstw w latach 2003-2015

19.3. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstw w latach 2003-2015

19.4. Podsumowanie

Literatura

 

Stefan Doroszewicz, Piotr Miller

20. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce

20.1. Wprowadzenie

20.2. Przebieg badań

20.3. Analiza podstawowych założeń w procedurze badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

20.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Ewelina Nojszewska

21. Ekonomia nauką empiryczną: analizy ekonomiczne ekonomii zdrowia - wybrane zagadnienia

21.1. Wprowadzenie

21.2. Znaczenie uwarunkowań historycznych rozwoju ochrony zdrowia

21.3. Czas zmian w uwarunkowaniach dla ochrony zdrowia

21.4. Zmiany finansowania świadczeniodawców

21.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Jana Pieriegud

22. Ekonomika transportu kolejowego - ewolucja kierunków badań

22.1. Wprowadzenie

22.2. Tworzenie podstaw teoretycznych ekonomiki transportu kolejowego na świecie i w Polsce w XIX i XX wieku

22.3. Rozwój ekonomiki transportu kolejowego w Polsce po 1993 roku

22.4. Wkład Katedry Transportu SGH w rozwój ekonomiki transportu kolejowego w latach 1993-2018

22.5. Podsumowanie

Literatura

Załącznik 1. Prace badawcze w zakresie ekonomiki transportu kolejowego zrealizowane w Katedrze Transportu

KZiF SGH

 

 

Paweł Pietrasieński

23. Programy akceleracyjne jako instrument aktywizowania przyszłych globalistów - model akceleracji 4×C

23.1. Wprowadzenie

23.2. ?Urodzeni globaliści" i inne nieewolucyjne koncepcje internacjonalizacji

23.3. Rola instytucji akceleracyjnych na rynku amerykańskim - propozycja modelu 4×C

23.4. Charakterystyka projektu akceleracyjnego ?Polski Most Krzemowy"

23.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Katarzyna Sadowy

24. Miasto innowacyjne - rola samorządu, biznesu i mieszkańców

24.1. Wprowadzenie

24.2. Innowacje - współczesna perspektywa

24.3. Miasto jako środowisko innowacji

24.4. Czynniki innowacji i ich rozwoju w miastach

24.5. Rola współpracy i miejskich interesariuszy w powstawaniu innowacji

Literatura

 

 

Ludmiła Słobodzian

25. Ewolucja podejścia do prywatyzacji w Polsce w okresie transformacji: społeczna percepcja przemian własnościowych

25.1. Wprowadzenie

25.2. Transformacja i prywatyzacja - trudne początki przemian

25.3. Społeczne poparcie dla prywatyzacji - zakres zmian

25.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska

26. Zagadnienie otwartych innowacji jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu

26.1. Wprowadzenie

26.2. Główne kierunki badań otwartych innowacji na świecie

26.3. Główne kierunki badań otwartych innowacji w Polsce

26.4. Otwarte innowacje w świetle projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

26.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Bartosz Sternal

27. Endogeniczny rozmiar gospodarki a paradygmat gospodarki narodowej

27.1. Wprowadzenie

27.2. Rozumienie rozmiaru gospodarki

27.3. Endogeniczny rozmiar gospodarki w ujęciu Davisa

27.4. Zmienność rozmiaru rynku a paradygmat gospodarki narodowej

27.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Cezary Suszyński

28. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Od przedsięwzięcia do procesu zarządzania zmianami

28.1. Wprowadzenie

28.2. Wyzwania i dokonania restrukturyzacyjne w sferze praktyki i teorii zarządzania

28.2.1. Przywracanie podstaw podmiotowości przedsiębiorstw - okres transition economy i emerging markets

28.2.2. Narzędzia i mechanizmy rynku a restrukturyzacja przedsiębiorstw - faza converging economy

28.3. Nowe wyzwania i perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstw

28.4. Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa jako determinanta jego restrukturyzacji

28.4.1. Redefinicja modeli biznesowych przedsiębiorstw wokół Internetu a restrukturyzacja

28.4.2. Przedsiębiorstwo jako otwarty system a jego restrukturyzacja

28.4.3. Zasoby niematerialne jako kluczowe aktywa restrukturyzowanego przedsiębiorstwa

28.4.4. Miękkie zarządzanie i otwarte przywództwo a restrukturyzacja przedsiębiorstwa

28.4.5. Zrównoważony rozwój i perspektywa interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie zarządzania zmianą

28.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Teresa Taranko

29. Badania nad prawnymi i etycznymi aspektami marketingu - wkład pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH

29.1. Wprowadzenie

29.2. Sposób rozumienia marketingu jako źródło rozważań nad jego etycznością

29.3. Istota i poziomy etyki marketingu

29.4. Rozwój badań nad etyką marketingu

29.5. Posumowanie

Literatura

 

 

Michał Trocki

30. Dorobek naukowy Katedry Zarządzania Projektami SGH na tle rozwoju dyscypliny zarządzania projektami

30.1. Wprowadzenie

30.2. Zarządzanie projektami - znaczenie praktyczne i naukowe

30.3. Podejścia badawcze do zarządzania projektami

30.4. Przegląd dorobku badawczego Katedry z zakresu zarządzania projektami

30.5. Przegląd dorobku badawczego Katedry z innych dziedzin

30.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Sławomir Winch

31. Zaufanie a patologie zachowań organizacyjnych - wyniki badań

31.1. Wprowadzenie

31.2. Patologie zachowań organizacyjnych - założenia koncepcji

31.3. Problematyka badawcza, hipotezy

31.4. Charakterystyka próby, metoda badawcza

31.5. Weryfikacja hipotezy badawczej

31.6. Deregulacja filarów przedsiębiorstwa jako źródło anomii

31.7. Podsumowanie

Literatura

 

Piotr Wiśniewski

32. Perspektywy powoływania państwowych funduszy majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej

32.1. Wprowadzenie

32.2. Działalność PFM w EŚW - systematyka

32.2.1. Czynniki socjoekonomiczne tworzenia PFM w EŚW

32.2.2. Rezerwy walutowe jako warunek tworzenia PFM w EŚW

32.3. Perspektywy rozwoju działalności państwowych funduszy majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej

32.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Renata Wojciechowska

33. Dlaczego ekonomia potrzebuje psychologii? Analiza współczesnych kierunków rozwoju ekonomii

33.1. Wprowadzenie

33.2. ?Aby być dobrym ekonomistą, nie wystarczy być tylko ekonomistą"

33.3. ?Granice mego je?zyka oznaczaja? granice mego s?wiata"

33.4. ?Między matematyką a poezją"

33.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

34. Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego i perspektywy jego rozwoju - wybrane zagadnienia

34.1. Wprowadzenie

34.2. Globalny ekosystem start-upowy - aspekty definicyjne

34.3. Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego - najważniejsze trendy

34.4. Perspektywy rozwoju globalnego ekosystemu start-upowego

34.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Paweł Zagrajek

35. Kwestia uczciwej konkurencji w międzynarodowych przewozach lotniczych - warstwa regulacyjna

35.1. Wprowadzenie

35.2. Definicja konkurencji w transporcie lotniczym

35.3. Prawo konkurencji

35.4. Regulacje dotyczące konkurencji w międzynarodowym transporcie lotniczym

35.5. Możliwy rozwój regulacji konkurencji na poziomie ICAO i WTO

35.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Jakub Zawieska

36. Nowe wyzwania w sektorze transportu w epoce inteligentnych miast

36.1. Wprowadzenie

36.2. Sektor transportu w inteligentnym mieście

36.2.1. Innowacje technologiczne w zakresie konstrukcji pojazdów

36.2.2. Innowacje technologiczne w zakresie organizacji i kształtowania mobilności

36.3. Wyzwania w obszarze wdrażania inteligentnego transportu w miastach

36.3.1. Bariery ekonomiczne

36.3.2. Wyzwania infrastrukturalno-technologiczne

36.3.3. Wyzwania regulacyjne

36.3.4. Bariery kulturowe

36.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marta Ziółkowska

37. Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce - perspektywa 25 lat

37.1. Wprowadzenie

37.2. Początki i rozwój rynku franczyzy w Polsce

37.3. Perspektywy rozwoju powiązań franczyzowych

37.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marek Ziółkowski

38. Monitoring przemian gospodarki miasta - zarys modelu

38.1. Wprowadzenie

38.2. Władze miasta a lokalny rozwój gospodarczy

38.3. Podstawowe założenia monitoringu przemian w gospodarce miasta

38.4. Mierniki oceny przemian gospodarki miasta

38.5. Monitoring jako podstawa prognoz i polityka rozwoju gospodarki miasta

38.6. Podsumowanie

Literatura

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 583

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Wstęp

 

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

W 2018 roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swojej działalności Kolegium organizowało sympozja naukowe, podczas których dokonywano oceny dorobku nauk ekonomicznych, a także wkładu pracowników Kolegium w ich rozwój. Tematyka sympozjów do 2009 r. dotyczyła przede wszystkim przemian polskiej gospodarki narodowej. Od 2010 r. dominują ocena stanu oraz analiza perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych. Kluczowe miejsce w opracowaniach i dyskusjach zajmuje poszukiwanie nowych paradygmatów oddzielnie dla ekonomii, nauki o finansach oraz nauk o zarządzaniu. XXIII Sympozjum, które odbyło się w 2016 r., było zatytułowane "Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych". Rozpoczętą wówczas dyskusję kontynuowano w 2017 r. podczas XXIV Sympozjum na temat " Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku".

Tegoroczne XXV Sympozjum pod względem tematycznym stanowi kontynuację dwóch poprzednich. Podczas sympozjalnych obrad ponownie jako główne zostanie podniesione zagadnienie paradygmatów w naukach ekonomicznych. W monografii, która stanowi podstawę tych obrad, siedem z 33 artykułów dotyczy obecnego stanu wiedzy oraz poszukiwań nowych paradygmatów. W kolejnych czterech artykułach są omawiane osiągnięcia pracowników kolegialnych zespołów badawczych w rozwoju wybranych nauk. Można zatem powiedzieć, że w jednej trzeciej opracowań omawia się - ujęte w tytule sympozjum - dokonania i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych. Tradycyjnie po kilka artykułów odnosi się do zagadnień finansowych (w tym społecznej odpowiedzialności rachunkowości i przestępczości finansowej), funkcjonowania rynków oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Ponadto podjęto zagadnienia transportu (pięć artykułów) i gospodarki miejskiej (dwa artykuły).

W trzech artykułach autorzy zajmują się sposobami kształcenia i pobudzania rozwoju przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Włączają się oni w toczącą się w Polsce dyskusję o zmianie modelu szkolnictwa wyższego, tak aby w większym niż dotychczas stopniu odpowiadało ono na wyzwania gospodarki cyfrowej i gospodarki opartej na wiedzy. Podobnie jak w poprzednich latach głęboko wierzymy, że nowa wiedza zawarta w monografii oraz wiedza powstała w trakcie sympozjalnych obrad przyczyni się do lepszego rozpoznania procesów gospodarczych, a ostatecznie na jej podstawie będzie można formułować coraz lepsze rekomendacje dla polityki gospodarczej.

Ryszard Bartkowiak

Michał Matusewicz

 

Spis treści

 

Słowo wstępne

 

 

Radosław Baran

1. Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu w Polsce

1.1. Wprowadzenie

1.2. Kierunki rozwoju wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu w Polsce

1.3. Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności poszczególnych instrumentów marketingu w Polsce

1.4. Rozwój wiedzy z zakresu kosztów i efektów marketingu w Polsce

1.5. Rozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny i uwarunkowań skuteczności marketingu w Polsce

1.6. Rozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny i uwarunkowań efektywności marketingu w Polsce

1.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Krystian Barłożewski

2. Pojęcie efektywności w teorii nauk o zarządzaniu

2.1. Wprowadzenie

2.2. Źródła ujmowania i definiowania pojęcia efektywności

2.2.1. Efektywność według podejścia teleologicznego (celowościowego)

2.2.2. Efektywność według podejścia systemowego

2.2.3. Podejście do definiowania efektywności według koncepcji grup interesów

2.2.4. Podejście do definiowana efektywności według modelu konkurencyjnych wartości

2.3. Wymiary analizy i oceny efektywności

2.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Piotr Bielecki

3. Ocena obecnego stanu wdrażania analityki akademickiej w amerykańskim szkolnictwie wyższym

3.1. Wprowadzenie. Analityka w sektorze (wyższej) edukacji i korzyści płynące z jej stosowania

3.2. Ocena stanu implementacji analityki w amerykańskich szkołach wyższych

3.3. Podsumowanie. Rekomendacje dla szkół wyższych

Literatura

 

Barbara Bojewska

4. Audyt innowacyjności jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

4.1. Wprowadzenie

4.2. Cele audytu innowacyjności a tworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa

4.3. Obszary audytu innowacyjności w MSP a nowoczesne zarządzanie

4.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Krzysztof Borowski

5. Ocena efektywności strategii regularnego inwestowania na rynku finansowym w okresie 1999-2017 na przykładzie 25 indeksów giełd światowych i cen czterech metali szlachetnych

5.1. Wprowadzenie

5.2. Przegląd literatury

5.3. Metodologia badania

5.4. Analiza otrzymanych wyników

5.4.1. Kryterium średniej miesięcznej stopy zwrotu

5.4.2. Kryterium wartości końcowej portfela

5.4.3. Kryterium wartości miesięcznego odchylenia standardowego

5.4.4. Kryterium wartości ilorazu średniej miesięcznej stopy zwrotu i miesięcznego odchylenia standardowego

5.4.5. Kryterium współczynnika SP

5.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Rafał Kasprzak, Izabela Lewandowska, Bogdan Mróz, Teresa Słaby

6. Ewolucja badań nad zachowaniami konsumentów

6.1. Wprowadzenie

6.2. Miejsce konsumpcji w ekonomii

6.3. Konsumpcja, warunki i poziom życia jako przedmiot badań

6.4. Dylematy pomiaru jakości i godności życia

6.5. Badanie zachowań konsumentów

6.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Ireneusz Dąbrowski

7. Ekonomia złożoności a główny nurt ekonomii

7.1. Wprowadzenie

7.2. Koncepcje równowagowe

7.3. Ekonomia złożoności

7.4. Podsumowanie

Literatura

 

Stefan Doroszewicz, Wojciech Trzebiński, Anna Zbierzchowska

8. Badania postaw konsumentów wobec jakości produktów kupowanych z małym zaangażowaniem poznawczym

8.1. Wprowadzenie

8.2. Metoda identyfikacji inherentnych właściwości produktu postrzeganego przez konsumentów z małym zaangażowaniem poznawczym

8.3. Kryterium podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych w wypadku małego zaangażowania poznawczego

8.4. Analiza przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej w opakowaniach jednostkowych

8.5. Trafność kryterialna metody badania przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej w opakowaniach jednostkowych

8.6. Badania nad wpływem sposobu przetwarzania informacji na mechanizm podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów

8.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Paweł Felis

9. Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce - wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej

9.1. Wprowadzenie

9.2. Pojęcie i zakres gminnej polityki podatkowej

9.3. Czynniki kształtujące gminną politykę podatkową

9.4. Koncepcje teoretyczne i badania lokalnej polityki podatkowej

9.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Bartosz Grucza

10. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych

10.1. Wprowadzenie

10.2. Analiza interesariuszy

10.3. Perspektywa upowszechnienia technologii pojazdów autonomicznych

10.4. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów w transporcie drogowym

10.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Mateusz Guzikowski

11. Podejście eklektyczne i neoinstytucjonalne w analizie instytucji rynku pracy

11.1. Wprowadzenie

11.2. Podejście eklektyczne

11.3. Regulacje sektora finansowego

11.4. Regulacje rynku produktów i ograniczenia handlowe

11.5. Instytucje i szoki makroekonomiczne

11.6. Podejście neoinstytucjonalne

11.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Ewa Hellich

12. Funkcja społeczna rachunkowości

12.1. Wprowadzenie

12.2. Wyznaczniki rozwoju rachunkowości

12.3. Przedmiot i zasady fundamentalne rachunkowości

12.4. Rachunkowość a rachunki ekonomiczne

12.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Adam Hoszman

13. Zmiany struktury przychodów linii i portów lotniczych

13.1. Wprowadzenie

13.2. Przychody dodatkowe w liniach lotniczych

13.3. Przychody portów lotniczych z działalności pozalotniczej

13.4. Podsumowani

Literatura

 

 

Marcin Jamroży

14. Ewolucja regulacji dotyczących cen transferowych w Polsce

14.1. Wprowadzenie

14.2. Istota podatkowych cen transferowych

14.2.1. Pojęcie cen transferowych

14.2.2. Podmioty powiązane

14.3. Polityka cen transferowych

14.4. Korekta dochodów - rys historyczny

14.5. Obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze

14.5.1. Kryterium istotności

14.5.2. Trójstopniowa dokumentacja podatkowa

14.5.3. Zakres informacji w dokumentacji lokalnej

14.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marta Kightley

15. Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii

15.1. Wprowadzenie

15.2. Początki zachodniej myśli ekonomicznej w Japonii

15.3. Co niemiecka szkoła historyczna miała do zaoferowania?

15.3.1. Znaczenie otoczenia społecznego

15.3.2. Metodologia

15.3.3. Zainteresowanie rozwojem gospodarczym

15.4. Dlaczego niemiecka szkoła historyczna przekonała Japończyków?

15.5. Związki ekonomii japońskiej z młodszą niemiecką szkołą historyczną

15.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Mirosław Jarosiński

16. Paradygmat czy paradygmaty procesu internacjonalizacji? Potrzeba dalszych badań

16.1. Wprowadzenie

16.2. Internacjonalizacja etapowa versus wczesna internacjonalizacja

16.3. Polski wkład w badania nad wczesną internacjonalizacją przedsiębiorstw

16.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Jan Komorowski

17. Ekonomia w procesie przemian - czynniki zmian, źródła zagrożeń i wyzwań

17.1. Wprowadzenie

17.2. Czynniki zmian w ekonomii

17.3. Migracja przedmiotu ekonomii i jej konsekwencje

17.4. Ekonomia jako nauka o rynku i konkurencji

17.5. Dogmatyzm jako hamulec rozwoju nauki

17.5.1. Problemy współpracy nauki i gospodarki

17.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Czesław Martysz, Karolina Walczak

18. Zarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania

18.1. Wprowadzenie

18.2. Definicja przestępstwa gospodarczego w polskim prawie

18.3. Najważniejsze instytucje państwowe oraz międzynarodowe zajmujące się zwalczaniem przestępstw gospodarczych

18.4. Organy i instytucje nadzoru przedsiębiorstw zajmujące się zwalczaniem przestępstw gospodarczych

18.5. Rola państwa w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym

18.6. Rola przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym

18.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Anna Marzec, Danuta Redel

19. Aktywa przedsiębiorstw i źródła ich finansowania w latach 2003-2015

19.1. Wprowadzenie

19.2. Zmiany wartości i struktury aktywów przedsiębiorstw w latach 2003-2015

19.3. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstw w latach 2003-2015

19.4. Podsumowanie

Literatura

 

Stefan Doroszewicz, Piotr Miller

20. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce

20.1. Wprowadzenie

20.2. Przebieg badań

20.3. Analiza podstawowych założeń w procedurze badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

20.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Ewelina Nojszewska

21. Ekonomia nauką empiryczną: analizy ekonomiczne ekonomii zdrowia - wybrane zagadnienia

21.1. Wprowadzenie

21.2. Znaczenie uwarunkowań historycznych rozwoju ochrony zdrowia

21.3. Czas zmian w uwarunkowaniach dla ochrony zdrowia

21.4. Zmiany finansowania świadczeniodawców

21.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Jana Pieriegud

22. Ekonomika transportu kolejowego - ewolucja kierunków badań

22.1. Wprowadzenie

22.2. Tworzenie podstaw teoretycznych ekonomiki transportu kolejowego na świecie i w Polsce w XIX i XX wieku

22.3. Rozwój ekonomiki transportu kolejowego w Polsce po 1993 roku

22.4. Wkład Katedry Transportu SGH w rozwój ekonomiki transportu kolejowego w latach 1993-2018

22.5. Podsumowanie

Literatura

Załącznik 1. Prace badawcze w zakresie ekonomiki transportu kolejowego zrealizowane w Katedrze Transportu

KZiF SGH

 

 

Paweł Pietrasieński

23. Programy akceleracyjne jako instrument aktywizowania przyszłych globalistów - model akceleracji 4×C

23.1. Wprowadzenie

23.2. ?Urodzeni globaliści" i inne nieewolucyjne koncepcje internacjonalizacji

23.3. Rola instytucji akceleracyjnych na rynku amerykańskim - propozycja modelu 4×C

23.4. Charakterystyka projektu akceleracyjnego ?Polski Most Krzemowy"

23.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Katarzyna Sadowy

24. Miasto innowacyjne - rola samorządu, biznesu i mieszkańców

24.1. Wprowadzenie

24.2. Innowacje - współczesna perspektywa

24.3. Miasto jako środowisko innowacji

24.4. Czynniki innowacji i ich rozwoju w miastach

24.5. Rola współpracy i miejskich interesariuszy w powstawaniu innowacji

Literatura

 

 

Ludmiła Słobodzian

25. Ewolucja podejścia do prywatyzacji w Polsce w okresie transformacji: społeczna percepcja przemian własnościowych

25.1. Wprowadzenie

25.2. Transformacja i prywatyzacja - trudne początki przemian

25.3. Społeczne poparcie dla prywatyzacji - zakres zmian

25.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska

26. Zagadnienie otwartych innowacji jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu

26.1. Wprowadzenie

26.2. Główne kierunki badań otwartych innowacji na świecie

26.3. Główne kierunki badań otwartych innowacji w Polsce

26.4. Otwarte innowacje w świetle projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

26.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Bartosz Sternal

27. Endogeniczny rozmiar gospodarki a paradygmat gospodarki narodowej

27.1. Wprowadzenie

27.2. Rozumienie rozmiaru gospodarki

27.3. Endogeniczny rozmiar gospodarki w ujęciu Davisa

27.4. Zmienność rozmiaru rynku a paradygmat gospodarki narodowej

27.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Cezary Suszyński

28. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Od przedsięwzięcia do procesu zarządzania zmianami

28.1. Wprowadzenie

28.2. Wyzwania i dokonania restrukturyzacyjne w sferze praktyki i teorii zarządzania

28.2.1. Przywracanie podstaw podmiotowości przedsiębiorstw - okres transition economy i emerging markets

28.2.2. Narzędzia i mechanizmy rynku a restrukturyzacja przedsiębiorstw - faza converging economy

28.3. Nowe wyzwania i perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstw

28.4. Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa jako determinanta jego restrukturyzacji

28.4.1. Redefinicja modeli biznesowych przedsiębiorstw wokół Internetu a restrukturyzacja

28.4.2. Przedsiębiorstwo jako otwarty system a jego restrukturyzacja

28.4.3. Zasoby niematerialne jako kluczowe aktywa restrukturyzowanego przedsiębiorstwa

28.4.4. Miękkie zarządzanie i otwarte przywództwo a restrukturyzacja przedsiębiorstwa

28.4.5. Zrównoważony rozwój i perspektywa interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie zarządzania zmianą

28.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Teresa Taranko

29. Badania nad prawnymi i etycznymi aspektami marketingu - wkład pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH

29.1. Wprowadzenie

29.2. Sposób rozumienia marketingu jako źródło rozważań nad jego etycznością

29.3. Istota i poziomy etyki marketingu

29.4. Rozwój badań nad etyką marketingu

29.5. Posumowanie

Literatura

 

 

Michał Trocki

30. Dorobek naukowy Katedry Zarządzania Projektami SGH na tle rozwoju dyscypliny zarządzania projektami

30.1. Wprowadzenie

30.2. Zarządzanie projektami - znaczenie praktyczne i naukowe

30.3. Podejścia badawcze do zarządzania projektami

30.4. Przegląd dorobku badawczego Katedry z zakresu zarządzania projektami

30.5. Przegląd dorobku badawczego Katedry z innych dziedzin

30.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Sławomir Winch

31. Zaufanie a patologie zachowań organizacyjnych - wyniki badań

31.1. Wprowadzenie

31.2. Patologie zachowań organizacyjnych - założenia koncepcji

31.3. Problematyka badawcza, hipotezy

31.4. Charakterystyka próby, metoda badawcza

31.5. Weryfikacja hipotezy badawczej

31.6. Deregulacja filarów przedsiębiorstwa jako źródło anomii

31.7. Podsumowanie

Literatura

 

Piotr Wiśniewski

32. Perspektywy powoływania państwowych funduszy majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej

32.1. Wprowadzenie

32.2. Działalność PFM w EŚW - systematyka

32.2.1. Czynniki socjoekonomiczne tworzenia PFM w EŚW

32.2.2. Rezerwy walutowe jako warunek tworzenia PFM w EŚW

32.3. Perspektywy rozwoju działalności państwowych funduszy majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej

32.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Renata Wojciechowska

33. Dlaczego ekonomia potrzebuje psychologii? Analiza współczesnych kierunków rozwoju ekonomii

33.1. Wprowadzenie

33.2. ?Aby być dobrym ekonomistą, nie wystarczy być tylko ekonomistą"

33.3. ?Granice mego je?zyka oznaczaja? granice mego s?wiata"

33.4. ?Między matematyką a poezją"

33.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

34. Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego i perspektywy jego rozwoju - wybrane zagadnienia

34.1. Wprowadzenie

34.2. Globalny ekosystem start-upowy - aspekty definicyjne

34.3. Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego - najważniejsze trendy

34.4. Perspektywy rozwoju globalnego ekosystemu start-upowego

34.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Paweł Zagrajek

35. Kwestia uczciwej konkurencji w międzynarodowych przewozach lotniczych - warstwa regulacyjna

35.1. Wprowadzenie

35.2. Definicja konkurencji w transporcie lotniczym

35.3. Prawo konkurencji

35.4. Regulacje dotyczące konkurencji w międzynarodowym transporcie lotniczym

35.5. Możliwy rozwój regulacji konkurencji na poziomie ICAO i WTO

35.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Jakub Zawieska

36. Nowe wyzwania w sektorze transportu w epoce inteligentnych miast

36.1. Wprowadzenie

36.2. Sektor transportu w inteligentnym mieście

36.2.1. Innowacje technologiczne w zakresie konstrukcji pojazdów

36.2.2. Innowacje technologiczne w zakresie organizacji i kształtowania mobilności

36.3. Wyzwania w obszarze wdrażania inteligentnego transportu w miastach

36.3.1. Bariery ekonomiczne

36.3.2. Wyzwania infrastrukturalno-technologiczne

36.3.3. Wyzwania regulacyjne

36.3.4. Bariery kulturowe

36.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marta Ziółkowska

37. Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce - perspektywa 25 lat

37.1. Wprowadzenie

37.2. Początki i rozwój rynku franczyzy w Polsce

37.3. Perspektywy rozwoju powiązań franczyzowych

37.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marek Ziółkowski

38. Monitoring przemian gospodarki miasta - zarys modelu

38.1. Wprowadzenie

38.2. Władze miasta a lokalny rozwój gospodarczy

38.3. Podstawowe założenia monitoringu przemian w gospodarce miasta

38.4. Mierniki oceny przemian gospodarki miasta

38.5. Monitoring jako podstawa prognoz i polityka rozwoju gospodarki miasta

38.6. Podsumowanie

Literatura

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 583

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

 

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

W 2018 roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swojej działalności Kolegium organizowało sympozja naukowe, podczas których dokonywano oceny dorobku nauk ekonomicznych, a także wkładu pracowników Kolegium w ich rozwój. Tematyka sympozjów do 2009 r. dotyczyła przede wszystkim przemian polskiej gospodarki narodowej. Od 2010 r. dominują ocena stanu oraz analiza perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych. Kluczowe miejsce w opracowaniach i dyskusjach zajmuje poszukiwanie nowych paradygmatów oddzielnie dla ekonomii, nauki o finansach oraz nauk o zarządzaniu. XXIII Sympozjum, które odbyło się w 2016 r., było zatytułowane "Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych". Rozpoczętą wówczas dyskusję kontynuowano w 2017 r. podczas XXIV Sympozjum na temat " Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku".

Tegoroczne XXV Sympozjum pod względem tematycznym stanowi kontynuację dwóch poprzednich. Podczas sympozjalnych obrad ponownie jako główne zostanie podniesione zagadnienie paradygmatów w naukach ekonomicznych. W monografii, która stanowi podstawę tych obrad, siedem z 33 artykułów dotyczy obecnego stanu wiedzy oraz poszukiwań nowych paradygmatów. W kolejnych czterech artykułach są omawiane osiągnięcia pracowników kolegialnych zespołów badawczych w rozwoju wybranych nauk. Można zatem powiedzieć, że w jednej trzeciej opracowań omawia się - ujęte w tytule sympozjum - dokonania i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych. Tradycyjnie po kilka artykułów odnosi się do zagadnień finansowych (w tym społecznej odpowiedzialności rachunkowości i przestępczości finansowej), funkcjonowania rynków oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Ponadto podjęto zagadnienia transportu (pięć artykułów) i gospodarki miejskiej (dwa artykuły).

W trzech artykułach autorzy zajmują się sposobami kształcenia i pobudzania rozwoju przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Włączają się oni w toczącą się w Polsce dyskusję o zmianie modelu szkolnictwa wyższego, tak aby w większym niż dotychczas stopniu odpowiadało ono na wyzwania gospodarki cyfrowej i gospodarki opartej na wiedzy. Podobnie jak w poprzednich latach głęboko wierzymy, że nowa wiedza zawarta w monografii oraz wiedza powstała w trakcie sympozjalnych obrad przyczyni się do lepszego rozpoznania procesów gospodarczych, a ostatecznie na jej podstawie będzie można formułować coraz lepsze rekomendacje dla polityki gospodarczej.

Ryszard Bartkowiak

Michał Matusewicz

 

 

Słowo wstępne

 

 

Radosław Baran

1. Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu w Polsce

1.1. Wprowadzenie

1.2. Kierunki rozwoju wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu w Polsce

1.3. Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności poszczególnych instrumentów marketingu w Polsce

1.4. Rozwój wiedzy z zakresu kosztów i efektów marketingu w Polsce

1.5. Rozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny i uwarunkowań skuteczności marketingu w Polsce

1.6. Rozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny i uwarunkowań efektywności marketingu w Polsce

1.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Krystian Barłożewski

2. Pojęcie efektywności w teorii nauk o zarządzaniu

2.1. Wprowadzenie

2.2. Źródła ujmowania i definiowania pojęcia efektywności

2.2.1. Efektywność według podejścia teleologicznego (celowościowego)

2.2.2. Efektywność według podejścia systemowego

2.2.3. Podejście do definiowania efektywności według koncepcji grup interesów

2.2.4. Podejście do definiowana efektywności według modelu konkurencyjnych wartości

2.3. Wymiary analizy i oceny efektywności

2.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Piotr Bielecki

3. Ocena obecnego stanu wdrażania analityki akademickiej w amerykańskim szkolnictwie wyższym

3.1. Wprowadzenie. Analityka w sektorze (wyższej) edukacji i korzyści płynące z jej stosowania

3.2. Ocena stanu implementacji analityki w amerykańskich szkołach wyższych

3.3. Podsumowanie. Rekomendacje dla szkół wyższych

Literatura

 

Barbara Bojewska

4. Audyt innowacyjności jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

4.1. Wprowadzenie

4.2. Cele audytu innowacyjności a tworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa

4.3. Obszary audytu innowacyjności w MSP a nowoczesne zarządzanie

4.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Krzysztof Borowski

5. Ocena efektywności strategii regularnego inwestowania na rynku finansowym w okresie 1999-2017 na przykładzie 25 indeksów giełd światowych i cen czterech metali szlachetnych

5.1. Wprowadzenie

5.2. Przegląd literatury

5.3. Metodologia badania

5.4. Analiza otrzymanych wyników

5.4.1. Kryterium średniej miesięcznej stopy zwrotu

5.4.2. Kryterium wartości końcowej portfela

5.4.3. Kryterium wartości miesięcznego odchylenia standardowego

5.4.4. Kryterium wartości ilorazu średniej miesięcznej stopy zwrotu i miesięcznego odchylenia standardowego

5.4.5. Kryterium współczynnika SP

5.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Rafał Kasprzak, Izabela Lewandowska, Bogdan Mróz, Teresa Słaby

6. Ewolucja badań nad zachowaniami konsumentów

6.1. Wprowadzenie

6.2. Miejsce konsumpcji w ekonomii

6.3. Konsumpcja, warunki i poziom życia jako przedmiot badań

6.4. Dylematy pomiaru jakości i godności życia

6.5. Badanie zachowań konsumentów

6.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Ireneusz Dąbrowski

7. Ekonomia złożoności a główny nurt ekonomii

7.1. Wprowadzenie

7.2. Koncepcje równowagowe

7.3. Ekonomia złożoności

7.4. Podsumowanie

Literatura

 

Stefan Doroszewicz, Wojciech Trzebiński, Anna Zbierzchowska

8. Badania postaw konsumentów wobec jakości produktów kupowanych z małym zaangażowaniem poznawczym

8.1. Wprowadzenie

8.2. Metoda identyfikacji inherentnych właściwości produktu postrzeganego przez konsumentów z małym zaangażowaniem poznawczym

8.3. Kryterium podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych w wypadku małego zaangażowania poznawczego

8.4. Analiza przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej w opakowaniach jednostkowych

8.5. Trafność kryterialna metody badania przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej w opakowaniach jednostkowych

8.6. Badania nad wpływem sposobu przetwarzania informacji na mechanizm podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów

8.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Paweł Felis

9. Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce - wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej

9.1. Wprowadzenie

9.2. Pojęcie i zakres gminnej polityki podatkowej

9.3. Czynniki kształtujące gminną politykę podatkową

9.4. Koncepcje teoretyczne i badania lokalnej polityki podatkowej

9.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Bartosz Grucza

10. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych

10.1. Wprowadzenie

10.2. Analiza interesariuszy

10.3. Perspektywa upowszechnienia technologii pojazdów autonomicznych

10.4. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów w transporcie drogowym

10.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Mateusz Guzikowski

11. Podejście eklektyczne i neoinstytucjonalne w analizie instytucji rynku pracy

11.1. Wprowadzenie

11.2. Podejście eklektyczne

11.3. Regulacje sektora finansowego

11.4. Regulacje rynku produktów i ograniczenia handlowe

11.5. Instytucje i szoki makroekonomiczne

11.6. Podejście neoinstytucjonalne

11.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Ewa Hellich

12. Funkcja społeczna rachunkowości

12.1. Wprowadzenie

12.2. Wyznaczniki rozwoju rachunkowości

12.3. Przedmiot i zasady fundamentalne rachunkowości

12.4. Rachunkowość a rachunki ekonomiczne

12.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Adam Hoszman

13. Zmiany struktury przychodów linii i portów lotniczych

13.1. Wprowadzenie

13.2. Przychody dodatkowe w liniach lotniczych

13.3. Przychody portów lotniczych z działalności pozalotniczej

13.4. Podsumowani

Literatura

 

 

Marcin Jamroży

14. Ewolucja regulacji dotyczących cen transferowych w Polsce

14.1. Wprowadzenie

14.2. Istota podatkowych cen transferowych

14.2.1. Pojęcie cen transferowych

14.2.2. Podmioty powiązane

14.3. Polityka cen transferowych

14.4. Korekta dochodów - rys historyczny

14.5. Obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze

14.5.1. Kryterium istotności

14.5.2. Trójstopniowa dokumentacja podatkowa

14.5.3. Zakres informacji w dokumentacji lokalnej

14.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marta Kightley

15. Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii

15.1. Wprowadzenie

15.2. Początki zachodniej myśli ekonomicznej w Japonii

15.3. Co niemiecka szkoła historyczna miała do zaoferowania?

15.3.1. Znaczenie otoczenia społecznego

15.3.2. Metodologia

15.3.3. Zainteresowanie rozwojem gospodarczym

15.4. Dlaczego niemiecka szkoła historyczna przekonała Japończyków?

15.5. Związki ekonomii japońskiej z młodszą niemiecką szkołą historyczną

15.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Mirosław Jarosiński

16. Paradygmat czy paradygmaty procesu internacjonalizacji? Potrzeba dalszych badań

16.1. Wprowadzenie

16.2. Internacjonalizacja etapowa versus wczesna internacjonalizacja

16.3. Polski wkład w badania nad wczesną internacjonalizacją przedsiębiorstw

16.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Jan Komorowski

17. Ekonomia w procesie przemian - czynniki zmian, źródła zagrożeń i wyzwań

17.1. Wprowadzenie

17.2. Czynniki zmian w ekonomii

17.3. Migracja przedmiotu ekonomii i jej konsekwencje

17.4. Ekonomia jako nauka o rynku i konkurencji

17.5. Dogmatyzm jako hamulec rozwoju nauki

17.5.1. Problemy współpracy nauki i gospodarki

17.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Czesław Martysz, Karolina Walczak

18. Zarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania

18.1. Wprowadzenie

18.2. Definicja przestępstwa gospodarczego w polskim prawie

18.3. Najważniejsze instytucje państwowe oraz międzynarodowe zajmujące się zwalczaniem przestępstw gospodarczych

18.4. Organy i instytucje nadzoru przedsiębiorstw zajmujące się zwalczaniem przestępstw gospodarczych

18.5. Rola państwa w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym

18.6. Rola przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym

18.7. Podsumowanie

Literatura

 

 

Anna Marzec, Danuta Redel

19. Aktywa przedsiębiorstw i źródła ich finansowania w latach 2003-2015

19.1. Wprowadzenie

19.2. Zmiany wartości i struktury aktywów przedsiębiorstw w latach 2003-2015

19.3. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstw w latach 2003-2015

19.4. Podsumowanie

Literatura

 

Stefan Doroszewicz, Piotr Miller

20. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce

20.1. Wprowadzenie

20.2. Przebieg badań

20.3. Analiza podstawowych założeń w procedurze badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

20.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Ewelina Nojszewska

21. Ekonomia nauką empiryczną: analizy ekonomiczne ekonomii zdrowia - wybrane zagadnienia

21.1. Wprowadzenie

21.2. Znaczenie uwarunkowań historycznych rozwoju ochrony zdrowia

21.3. Czas zmian w uwarunkowaniach dla ochrony zdrowia

21.4. Zmiany finansowania świadczeniodawców

21.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Jana Pieriegud

22. Ekonomika transportu kolejowego - ewolucja kierunków badań

22.1. Wprowadzenie

22.2. Tworzenie podstaw teoretycznych ekonomiki transportu kolejowego na świecie i w Polsce w XIX i XX wieku

22.3. Rozwój ekonomiki transportu kolejowego w Polsce po 1993 roku

22.4. Wkład Katedry Transportu SGH w rozwój ekonomiki transportu kolejowego w latach 1993-2018

22.5. Podsumowanie

Literatura

Załącznik 1. Prace badawcze w zakresie ekonomiki transportu kolejowego zrealizowane w Katedrze Transportu

KZiF SGH

 

 

Paweł Pietrasieński

23. Programy akceleracyjne jako instrument aktywizowania przyszłych globalistów - model akceleracji 4×C

23.1. Wprowadzenie

23.2. ?Urodzeni globaliści" i inne nieewolucyjne koncepcje internacjonalizacji

23.3. Rola instytucji akceleracyjnych na rynku amerykańskim - propozycja modelu 4×C

23.4. Charakterystyka projektu akceleracyjnego ?Polski Most Krzemowy"

23.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Katarzyna Sadowy

24. Miasto innowacyjne - rola samorządu, biznesu i mieszkańców

24.1. Wprowadzenie

24.2. Innowacje - współczesna perspektywa

24.3. Miasto jako środowisko innowacji

24.4. Czynniki innowacji i ich rozwoju w miastach

24.5. Rola współpracy i miejskich interesariuszy w powstawaniu innowacji

Literatura

 

 

Ludmiła Słobodzian

25. Ewolucja podejścia do prywatyzacji w Polsce w okresie transformacji: społeczna percepcja przemian własnościowych

25.1. Wprowadzenie

25.2. Transformacja i prywatyzacja - trudne początki przemian

25.3. Społeczne poparcie dla prywatyzacji - zakres zmian

25.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska

26. Zagadnienie otwartych innowacji jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu

26.1. Wprowadzenie

26.2. Główne kierunki badań otwartych innowacji na świecie

26.3. Główne kierunki badań otwartych innowacji w Polsce

26.4. Otwarte innowacje w świetle projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

26.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Bartosz Sternal

27. Endogeniczny rozmiar gospodarki a paradygmat gospodarki narodowej

27.1. Wprowadzenie

27.2. Rozumienie rozmiaru gospodarki

27.3. Endogeniczny rozmiar gospodarki w ujęciu Davisa

27.4. Zmienność rozmiaru rynku a paradygmat gospodarki narodowej

27.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Cezary Suszyński

28. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Od przedsięwzięcia do procesu zarządzania zmianami

28.1. Wprowadzenie

28.2. Wyzwania i dokonania restrukturyzacyjne w sferze praktyki i teorii zarządzania

28.2.1. Przywracanie podstaw podmiotowości przedsiębiorstw - okres transition economy i emerging markets

28.2.2. Narzędzia i mechanizmy rynku a restrukturyzacja przedsiębiorstw - faza converging economy

28.3. Nowe wyzwania i perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstw

28.4. Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa jako determinanta jego restrukturyzacji

28.4.1. Redefinicja modeli biznesowych przedsiębiorstw wokół Internetu a restrukturyzacja

28.4.2. Przedsiębiorstwo jako otwarty system a jego restrukturyzacja

28.4.3. Zasoby niematerialne jako kluczowe aktywa restrukturyzowanego przedsiębiorstwa

28.4.4. Miękkie zarządzanie i otwarte przywództwo a restrukturyzacja przedsiębiorstwa

28.4.5. Zrównoważony rozwój i perspektywa interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie zarządzania zmianą

28.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Teresa Taranko

29. Badania nad prawnymi i etycznymi aspektami marketingu - wkład pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH

29.1. Wprowadzenie

29.2. Sposób rozumienia marketingu jako źródło rozważań nad jego etycznością

29.3. Istota i poziomy etyki marketingu

29.4. Rozwój badań nad etyką marketingu

29.5. Posumowanie

Literatura

 

 

Michał Trocki

30. Dorobek naukowy Katedry Zarządzania Projektami SGH na tle rozwoju dyscypliny zarządzania projektami

30.1. Wprowadzenie

30.2. Zarządzanie projektami - znaczenie praktyczne i naukowe

30.3. Podejścia badawcze do zarządzania projektami

30.4. Przegląd dorobku badawczego Katedry z zakresu zarządzania projektami

30.5. Przegląd dorobku badawczego Katedry z innych dziedzin

30.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Sławomir Winch

31. Zaufanie a patologie zachowań organizacyjnych - wyniki badań

31.1. Wprowadzenie

31.2. Patologie zachowań organizacyjnych - założenia koncepcji

31.3. Problematyka badawcza, hipotezy

31.4. Charakterystyka próby, metoda badawcza

31.5. Weryfikacja hipotezy badawczej

31.6. Deregulacja filarów przedsiębiorstwa jako źródło anomii

31.7. Podsumowanie

Literatura

 

Piotr Wiśniewski

32. Perspektywy powoływania państwowych funduszy majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej

32.1. Wprowadzenie

32.2. Działalność PFM w EŚW - systematyka

32.2.1. Czynniki socjoekonomiczne tworzenia PFM w EŚW

32.2.2. Rezerwy walutowe jako warunek tworzenia PFM w EŚW

32.3. Perspektywy rozwoju działalności państwowych funduszy majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej

32.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Renata Wojciechowska

33. Dlaczego ekonomia potrzebuje psychologii? Analiza współczesnych kierunków rozwoju ekonomii

33.1. Wprowadzenie

33.2. ?Aby być dobrym ekonomistą, nie wystarczy być tylko ekonomistą"

33.3. ?Granice mego je?zyka oznaczaja? granice mego s?wiata"

33.4. ?Między matematyką a poezją"

33.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

34. Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego i perspektywy jego rozwoju - wybrane zagadnienia

34.1. Wprowadzenie

34.2. Globalny ekosystem start-upowy - aspekty definicyjne

34.3. Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego - najważniejsze trendy

34.4. Perspektywy rozwoju globalnego ekosystemu start-upowego

34.5. Podsumowanie

Literatura

 

 

Paweł Zagrajek

35. Kwestia uczciwej konkurencji w międzynarodowych przewozach lotniczych - warstwa regulacyjna

35.1. Wprowadzenie

35.2. Definicja konkurencji w transporcie lotniczym

35.3. Prawo konkurencji

35.4. Regulacje dotyczące konkurencji w międzynarodowym transporcie lotniczym

35.5. Możliwy rozwój regulacji konkurencji na poziomie ICAO i WTO

35.6. Podsumowanie

Literatura

 

 

Jakub Zawieska

36. Nowe wyzwania w sektorze transportu w epoce inteligentnych miast

36.1. Wprowadzenie

36.2. Sektor transportu w inteligentnym mieście

36.2.1. Innowacje technologiczne w zakresie konstrukcji pojazdów

36.2.2. Innowacje technologiczne w zakresie organizacji i kształtowania mobilności

36.3. Wyzwania w obszarze wdrażania inteligentnego transportu w miastach

36.3.1. Bariery ekonomiczne

36.3.2. Wyzwania infrastrukturalno-technologiczne

36.3.3. Wyzwania regulacyjne

36.3.4. Bariery kulturowe

36.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marta Ziółkowska

37. Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce - perspektywa 25 lat

37.1. Wprowadzenie

37.2. Początki i rozwój rynku franczyzy w Polsce

37.3. Perspektywy rozwoju powiązań franczyzowych

37.4. Podsumowanie

Literatura

 

 

Marek Ziółkowski

38. Monitoring przemian gospodarki miasta - zarys modelu

38.1. Wprowadzenie

38.2. Władze miasta a lokalny rozwój gospodarczy

38.3. Podstawowe założenia monitoringu przemian w gospodarce miasta

38.4. Mierniki oceny przemian gospodarki miasta

38.5. Monitoring jako podstawa prognoz i polityka rozwoju gospodarki miasta

38.6. Podsumowanie

Literatura

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel