Ulubione
  1. Strona główna
  2. WYZWANIA DLA UNIJNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ. Wybrane zagadnienia

WYZWANIA DLA UNIJNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ. Wybrane zagadnienia

39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: Redakcja naukowa Grażyna Wojtkowska-Łodej
Kod produktu: 978-83-8030-569-4
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WYZWANIA DLA UNIJNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ. Wybrane zagadnienia
WYZWANIA DLA UNIJNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ. Wybrane zagadnienia

[[[separator]]]

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Anna Horodecka zajmuje się kwestią znaczenia dobra wspólnego we współczesnej gospodarce europejskiej. Podejmuje próbę zdiagnozowania przyczyn jego erozji oraz zidentyfikowania relacji pomiędzy dobrem wspólnym a innymi formami kapitału niematerialnego, w tym kapitału ludzkiego, społecznego, duchowego i naturalnego oraz związków między nimi.

Nurty ekonomii społecznej i wspólnego dobra stanowiły także punkt odniesienia dla badania prezentowanego w rozdziale drugim przez Alinę Szypulewską-Porczyńską. Dotyczy ono podjętych w Unii Europejskiej nowych ram regulacyjnych i pogłębionej solidarności fiskalnej w warunkach kryzysowych. W opracowaniu dokonano analizy i oceny dotychczasowych działań w tym zakresie oraz wskazano na potrzebę wzmocnienia charakteru redystrybucyjnego unijnego budżetu poprzez ustanowienie nowych, rzeczywistych i stabilnych zasobów własnych, zwiększających wielkość samego budżetu, jak również funduszy wspierających spójność społeczno-gospodarczą w ramach Unii. Kolejne trzy prezentowane badania odnoszą się do długoterminowej strategii rozwoju Unii Europejskiej zwanej Europejskim Zielonym Ładem (EZL), zakładającej zmiany struktury gospodarki europejskiej i budowania neutralnej emisyjnie gospodarki w perspektywie najbliższych 30 lat. Obejmują kwestie gospodarowania energią i politykę energetyczno-klimatyczną, politykę badawczo-innowacyjną oraz konsekwencje polityk środowiskowej, klimatycznej i energetycznej dla transportu ładunków.

W rozdziale trzecim z kolei Grażyna Wojtkowska-Łodej dokonuje analizy i oceny przebiegu procesu wdrażania strategii EZŁ, zwłaszcza w obszarze energii, oraz wskazuje na powiązania tej strategii z podejmowanymi działaniami na arenie międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Autorka pisze o transformacji energetycznej jako centralnej kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym, łagodzenia ich skutków, ale także jako procesie stwarzającym nowe wyzwania oraz możliwości rozwoju dla gospodarki regionu. Transformacja sektora energetycznego to proces istotnych zmian w gospodarce, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii energetycznych, polegający na odchodzeniu od konwencjonalnych nośników energii i zastępowania ich źródłami energii odnawialnej (OZE) oraz innymi czystymi technologiami energetycznymi.

W rozdziale czwartym Paweł Lesiak przedstawił problem wpływu projektów unijnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego i klimatu na transport ładunków, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski i Niemiec. Podjął próbę identyfikacji najbardziej istotnych i prawdopodobnych konsekwencji dla transportu ładunków, związanych z wejściem w życie regulacji EZŁ, zwłaszcza propozycji zawartych w pakiecie Fit for 55 z lipca 2021 r. W analizie autor przedstawił krytyczne podejście do obu dokumentów, wskazując na możliwości ich korekty.

W rozdziale piątym Edyta Zduńska-Leseux podejmuje kwestię polityki badawczo-innowacyjnej w Unii Europejskiej i jej znaczenia dla procesów zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju. Autorka uważa, że w obliczu pogłębiających się wielowymiarowych nierówności, wykorzystywania ograniczonych zasobów naturalnych i przekraczania ekologicznych granic naszej planety „zrównoważona” Europa staje się dominującym społecznym, politycznym oraz organizacyjnym wyzwaniem. Wprowadzenie gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej na ścieżkę zrównoważonego rozwoju wymaga, w świetle badań autorki, głębokich przemian i transformacji w kierunku nowych sposobów strukturyzacji gospodarek i procesów produkcyjnych oraz większej dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Następne dwa rozdziały dotyczą badań odnoszących się do aktualnych, ale bardziej szczegółowych zagadnień, tj. do procesu internacjonalizacji w branży fintech oraz rynku finansowego. W rozdziale szóstym Zenon Marciniak poszukuje optymalnego rozwiązania problemu nadpłynności w polskim sektorze bankowym, związanym z napływem środków dewizowych z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz obecną strukturą walutową długu publicznego. Autor w wyniku dokonanej analizy wnioskuje, że jeżeli po przeprowadzeniu całościowej analizy kosztów i korzyści zostanie uznane to za opłacalne, rosnącą nadpłynność w systemie bankowym można redukować pozyskując środki na obsługę zadłużenia zagranicznego w drodze emisji obligacji krajowych, połączonych z zakupem walut w Narodowym Banku Polskim (NBP).

W rozdziale siódmym Witold Wiliński poddaje analizie możliwości, jakie daje rozwój technologii w światowej gospodarce inwestorom planującym rozpocząć proces internacjonalizacji od momentu utworzenia spółki (koncepcja born global). Opisuje proces internacjonalizacji w branży fintech, szczególnie model funkcjonowania spółek z tej branży, identyfikację uwarunkowań internacjonalizacji w tej branży, w tym przybliża regulacje prawne dla tej branży na przykładzie legislacji obowiązującej w Unii Europejskiej.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów takich kierunków, jak ekonomia, europeistyka i międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także praktyków gospodarczych i pracowników administracji publicznej.

 

(fragment Wprowadzenia)

[[[separator]]]

 

WPROWADZENIE

Grażyna Wojtkowska-Łodej

 

Rozdział 1

EROZJA DOBRA WSPÓLNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 – PRZYCZYNY, WYMIARY I KIERUNKI NAPRAWCZE

dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH

Wstęp

1. Dobro wspólne a kapitał niematerialny

2. Powiązania z innymi wielkościami ekonomicznymi: kapitał społeczny, ludzki i duchowy – dobro wspólne a rola niematerialnego kapitału

3. Przyczyny erozji kapitału niematerialnego w kontekście COVID-19

4. Działania naprawcze

5. Problemy związane z proponowanymi działaniami naprawczymi

Zakończenie

 

Rozdział 2

WYZWANIA DLA UNIJNEJ SOLIDARNOŚCI FISKALNEJ

dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH

Wstęp

1. Przedmiot analizy

2. Ramy teoretyczne rozważań

3. Solidarność fiskalna jako dobro publiczne

4. Główne wyzwania dla unijnej solidarności fiskalnej

Zakończenie

 

Rozdział 3

ZIELONY ŁAD W EUROPIE. STRATEGIA PRZECHODZENIA NA NEUTRALNĄ KLIMATYCZNIE I KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH

Wstęp

1. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu: cele i narzędzia realizacji

2. Gospodarowanie energią jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu

3. Przywódcza rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w gospodarce światowej – szczyt klimatyczny w Glasgow

Zakończenie

 

Rozdział 4

WPŁYW EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU NA TRANSPORT W UNII EUROPEJSKIEJ

dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH

Wstęp

1. Ewolucja podejścia do ochrony środowiska naturalnego i klimatu w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej i Unii Europejskiej

2. Możliwości korekty polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i klimatu

Zakończenie

 

Rozdział 5

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY. ZRÓWNOWAŻONE PODEJŚCIE DO INNOWACJI I POLITYKI BADAWCZO-INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

dr Edyta Zduńska-Leseux

Wstęp

1. Mapa drogowa i zalecenia polityczne dla nowego podejścia do polityki badawczo-innowacyjnej Unii Europejskiej

2. Misja polityki badawczo-innowacyjnej Unii Europejskiej oraz wyzwania społeczne w zakresie badań i innowacji

3. Zasady projektowania oraz kierunki działań w ramach polityki badawczo-innowacyjnej

4. Warunki sprzyjające rozwojowi badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ryzyka leżące u podstaw polityki w zakresie badań naukowych i innowacji

5. Ewaluacja i wskaźniki pomiaru efektywności polityki badawczo-innowacyjnej

Zakończenie

 

Rozdział 6

ANALIZA ZASADNOŚCI ZASTĘPOWANIA EMISJI OBLIGACJI SKARBOWYCH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH EMISJAMI NA RYNKU KRAJOWYM Z PUNKTU WIDZENIA OGRANICZENIA KOSZTÓW ABSORBCJI NADPŁYNNOŚCI

dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH

Wstęp

1. Doświadczenia krajów regionu EŚW-4 (Czechy, Węgry, Słowacja, Polska)

2. Inne niż stopy procentowe uwarunkowania dla finansowania zagranicznego: emisje benchmarkowe, efekt podażowy, efekt kursowy

3. Wynik finansowy sektora publicznego

Zakończenie

 

Rozdział 7

THE FINTECH INTERNATIONALISATION MODEL

dr hab. Witold Wiliński, prof. SGH

Introduction

1. Fintech sector during the SARS-CoV-2 pandemic

2. Key determinants of Fintech development

3. Legal framework for the Fintech sector in the European Union

Conclusion

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 136
Format: B5

Wstęp

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Anna Horodecka zajmuje się kwestią znaczenia dobra wspólnego we współczesnej gospodarce europejskiej. Podejmuje próbę zdiagnozowania przyczyn jego erozji oraz zidentyfikowania relacji pomiędzy dobrem wspólnym a innymi formami kapitału niematerialnego, w tym kapitału ludzkiego, społecznego, duchowego i naturalnego oraz związków między nimi.

Nurty ekonomii społecznej i wspólnego dobra stanowiły także punkt odniesienia dla badania prezentowanego w rozdziale drugim przez Alinę Szypulewską-Porczyńską. Dotyczy ono podjętych w Unii Europejskiej nowych ram regulacyjnych i pogłębionej solidarności fiskalnej w warunkach kryzysowych. W opracowaniu dokonano analizy i oceny dotychczasowych działań w tym zakresie oraz wskazano na potrzebę wzmocnienia charakteru redystrybucyjnego unijnego budżetu poprzez ustanowienie nowych, rzeczywistych i stabilnych zasobów własnych, zwiększających wielkość samego budżetu, jak również funduszy wspierających spójność społeczno-gospodarczą w ramach Unii. Kolejne trzy prezentowane badania odnoszą się do długoterminowej strategii rozwoju Unii Europejskiej zwanej Europejskim Zielonym Ładem (EZL), zakładającej zmiany struktury gospodarki europejskiej i budowania neutralnej emisyjnie gospodarki w perspektywie najbliższych 30 lat. Obejmują kwestie gospodarowania energią i politykę energetyczno-klimatyczną, politykę badawczo-innowacyjną oraz konsekwencje polityk środowiskowej, klimatycznej i energetycznej dla transportu ładunków.

W rozdziale trzecim z kolei Grażyna Wojtkowska-Łodej dokonuje analizy i oceny przebiegu procesu wdrażania strategii EZŁ, zwłaszcza w obszarze energii, oraz wskazuje na powiązania tej strategii z podejmowanymi działaniami na arenie międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Autorka pisze o transformacji energetycznej jako centralnej kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym, łagodzenia ich skutków, ale także jako procesie stwarzającym nowe wyzwania oraz możliwości rozwoju dla gospodarki regionu. Transformacja sektora energetycznego to proces istotnych zmian w gospodarce, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii energetycznych, polegający na odchodzeniu od konwencjonalnych nośników energii i zastępowania ich źródłami energii odnawialnej (OZE) oraz innymi czystymi technologiami energetycznymi.

W rozdziale czwartym Paweł Lesiak przedstawił problem wpływu projektów unijnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego i klimatu na transport ładunków, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski i Niemiec. Podjął próbę identyfikacji najbardziej istotnych i prawdopodobnych konsekwencji dla transportu ładunków, związanych z wejściem w życie regulacji EZŁ, zwłaszcza propozycji zawartych w pakiecie Fit for 55 z lipca 2021 r. W analizie autor przedstawił krytyczne podejście do obu dokumentów, wskazując na możliwości ich korekty.

W rozdziale piątym Edyta Zduńska-Leseux podejmuje kwestię polityki badawczo-innowacyjnej w Unii Europejskiej i jej znaczenia dla procesów zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju. Autorka uważa, że w obliczu pogłębiających się wielowymiarowych nierówności, wykorzystywania ograniczonych zasobów naturalnych i przekraczania ekologicznych granic naszej planety „zrównoważona” Europa staje się dominującym społecznym, politycznym oraz organizacyjnym wyzwaniem. Wprowadzenie gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej na ścieżkę zrównoważonego rozwoju wymaga, w świetle badań autorki, głębokich przemian i transformacji w kierunku nowych sposobów strukturyzacji gospodarek i procesów produkcyjnych oraz większej dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Następne dwa rozdziały dotyczą badań odnoszących się do aktualnych, ale bardziej szczegółowych zagadnień, tj. do procesu internacjonalizacji w branży fintech oraz rynku finansowego. W rozdziale szóstym Zenon Marciniak poszukuje optymalnego rozwiązania problemu nadpłynności w polskim sektorze bankowym, związanym z napływem środków dewizowych z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz obecną strukturą walutową długu publicznego. Autor w wyniku dokonanej analizy wnioskuje, że jeżeli po przeprowadzeniu całościowej analizy kosztów i korzyści zostanie uznane to za opłacalne, rosnącą nadpłynność w systemie bankowym można redukować pozyskując środki na obsługę zadłużenia zagranicznego w drodze emisji obligacji krajowych, połączonych z zakupem walut w Narodowym Banku Polskim (NBP).

W rozdziale siódmym Witold Wiliński poddaje analizie możliwości, jakie daje rozwój technologii w światowej gospodarce inwestorom planującym rozpocząć proces internacjonalizacji od momentu utworzenia spółki (koncepcja born global). Opisuje proces internacjonalizacji w branży fintech, szczególnie model funkcjonowania spółek z tej branży, identyfikację uwarunkowań internacjonalizacji w tej branży, w tym przybliża regulacje prawne dla tej branży na przykładzie legislacji obowiązującej w Unii Europejskiej.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów takich kierunków, jak ekonomia, europeistyka i międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także praktyków gospodarczych i pracowników administracji publicznej.

 

(fragment Wprowadzenia)

Spis treści

 

WPROWADZENIE

Grażyna Wojtkowska-Łodej

 

Rozdział 1

EROZJA DOBRA WSPÓLNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 – PRZYCZYNY, WYMIARY I KIERUNKI NAPRAWCZE

dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH

Wstęp

1. Dobro wspólne a kapitał niematerialny

2. Powiązania z innymi wielkościami ekonomicznymi: kapitał społeczny, ludzki i duchowy – dobro wspólne a rola niematerialnego kapitału

3. Przyczyny erozji kapitału niematerialnego w kontekście COVID-19

4. Działania naprawcze

5. Problemy związane z proponowanymi działaniami naprawczymi

Zakończenie

 

Rozdział 2

WYZWANIA DLA UNIJNEJ SOLIDARNOŚCI FISKALNEJ

dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH

Wstęp

1. Przedmiot analizy

2. Ramy teoretyczne rozważań

3. Solidarność fiskalna jako dobro publiczne

4. Główne wyzwania dla unijnej solidarności fiskalnej

Zakończenie

 

Rozdział 3

ZIELONY ŁAD W EUROPIE. STRATEGIA PRZECHODZENIA NA NEUTRALNĄ KLIMATYCZNIE I KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH

Wstęp

1. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu: cele i narzędzia realizacji

2. Gospodarowanie energią jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu

3. Przywódcza rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w gospodarce światowej – szczyt klimatyczny w Glasgow

Zakończenie

 

Rozdział 4

WPŁYW EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU NA TRANSPORT W UNII EUROPEJSKIEJ

dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH

Wstęp

1. Ewolucja podejścia do ochrony środowiska naturalnego i klimatu w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej i Unii Europejskiej

2. Możliwości korekty polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i klimatu

Zakończenie

 

Rozdział 5

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY. ZRÓWNOWAŻONE PODEJŚCIE DO INNOWACJI I POLITYKI BADAWCZO-INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

dr Edyta Zduńska-Leseux

Wstęp

1. Mapa drogowa i zalecenia polityczne dla nowego podejścia do polityki badawczo-innowacyjnej Unii Europejskiej

2. Misja polityki badawczo-innowacyjnej Unii Europejskiej oraz wyzwania społeczne w zakresie badań i innowacji

3. Zasady projektowania oraz kierunki działań w ramach polityki badawczo-innowacyjnej

4. Warunki sprzyjające rozwojowi badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ryzyka leżące u podstaw polityki w zakresie badań naukowych i innowacji

5. Ewaluacja i wskaźniki pomiaru efektywności polityki badawczo-innowacyjnej

Zakończenie

 

Rozdział 6

ANALIZA ZASADNOŚCI ZASTĘPOWANIA EMISJI OBLIGACJI SKARBOWYCH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH EMISJAMI NA RYNKU KRAJOWYM Z PUNKTU WIDZENIA OGRANICZENIA KOSZTÓW ABSORBCJI NADPŁYNNOŚCI

dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH

Wstęp

1. Doświadczenia krajów regionu EŚW-4 (Czechy, Węgry, Słowacja, Polska)

2. Inne niż stopy procentowe uwarunkowania dla finansowania zagranicznego: emisje benchmarkowe, efekt podażowy, efekt kursowy

3. Wynik finansowy sektora publicznego

Zakończenie

 

Rozdział 7

THE FINTECH INTERNATIONALISATION MODEL

dr hab. Witold Wiliński, prof. SGH

Introduction

1. Fintech sector during the SARS-CoV-2 pandemic

2. Key determinants of Fintech development

3. Legal framework for the Fintech sector in the European Union

Conclusion

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 136
Format: B5

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Anna Horodecka zajmuje się kwestią znaczenia dobra wspólnego we współczesnej gospodarce europejskiej. Podejmuje próbę zdiagnozowania przyczyn jego erozji oraz zidentyfikowania relacji pomiędzy dobrem wspólnym a innymi formami kapitału niematerialnego, w tym kapitału ludzkiego, społecznego, duchowego i naturalnego oraz związków między nimi.

Nurty ekonomii społecznej i wspólnego dobra stanowiły także punkt odniesienia dla badania prezentowanego w rozdziale drugim przez Alinę Szypulewską-Porczyńską. Dotyczy ono podjętych w Unii Europejskiej nowych ram regulacyjnych i pogłębionej solidarności fiskalnej w warunkach kryzysowych. W opracowaniu dokonano analizy i oceny dotychczasowych działań w tym zakresie oraz wskazano na potrzebę wzmocnienia charakteru redystrybucyjnego unijnego budżetu poprzez ustanowienie nowych, rzeczywistych i stabilnych zasobów własnych, zwiększających wielkość samego budżetu, jak również funduszy wspierających spójność społeczno-gospodarczą w ramach Unii. Kolejne trzy prezentowane badania odnoszą się do długoterminowej strategii rozwoju Unii Europejskiej zwanej Europejskim Zielonym Ładem (EZL), zakładającej zmiany struktury gospodarki europejskiej i budowania neutralnej emisyjnie gospodarki w perspektywie najbliższych 30 lat. Obejmują kwestie gospodarowania energią i politykę energetyczno-klimatyczną, politykę badawczo-innowacyjną oraz konsekwencje polityk środowiskowej, klimatycznej i energetycznej dla transportu ładunków.

W rozdziale trzecim z kolei Grażyna Wojtkowska-Łodej dokonuje analizy i oceny przebiegu procesu wdrażania strategii EZŁ, zwłaszcza w obszarze energii, oraz wskazuje na powiązania tej strategii z podejmowanymi działaniami na arenie międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Autorka pisze o transformacji energetycznej jako centralnej kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym, łagodzenia ich skutków, ale także jako procesie stwarzającym nowe wyzwania oraz możliwości rozwoju dla gospodarki regionu. Transformacja sektora energetycznego to proces istotnych zmian w gospodarce, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii energetycznych, polegający na odchodzeniu od konwencjonalnych nośników energii i zastępowania ich źródłami energii odnawialnej (OZE) oraz innymi czystymi technologiami energetycznymi.

W rozdziale czwartym Paweł Lesiak przedstawił problem wpływu projektów unijnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego i klimatu na transport ładunków, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski i Niemiec. Podjął próbę identyfikacji najbardziej istotnych i prawdopodobnych konsekwencji dla transportu ładunków, związanych z wejściem w życie regulacji EZŁ, zwłaszcza propozycji zawartych w pakiecie Fit for 55 z lipca 2021 r. W analizie autor przedstawił krytyczne podejście do obu dokumentów, wskazując na możliwości ich korekty.

W rozdziale piątym Edyta Zduńska-Leseux podejmuje kwestię polityki badawczo-innowacyjnej w Unii Europejskiej i jej znaczenia dla procesów zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju. Autorka uważa, że w obliczu pogłębiających się wielowymiarowych nierówności, wykorzystywania ograniczonych zasobów naturalnych i przekraczania ekologicznych granic naszej planety „zrównoważona” Europa staje się dominującym społecznym, politycznym oraz organizacyjnym wyzwaniem. Wprowadzenie gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej na ścieżkę zrównoważonego rozwoju wymaga, w świetle badań autorki, głębokich przemian i transformacji w kierunku nowych sposobów strukturyzacji gospodarek i procesów produkcyjnych oraz większej dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Następne dwa rozdziały dotyczą badań odnoszących się do aktualnych, ale bardziej szczegółowych zagadnień, tj. do procesu internacjonalizacji w branży fintech oraz rynku finansowego. W rozdziale szóstym Zenon Marciniak poszukuje optymalnego rozwiązania problemu nadpłynności w polskim sektorze bankowym, związanym z napływem środków dewizowych z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz obecną strukturą walutową długu publicznego. Autor w wyniku dokonanej analizy wnioskuje, że jeżeli po przeprowadzeniu całościowej analizy kosztów i korzyści zostanie uznane to za opłacalne, rosnącą nadpłynność w systemie bankowym można redukować pozyskując środki na obsługę zadłużenia zagranicznego w drodze emisji obligacji krajowych, połączonych z zakupem walut w Narodowym Banku Polskim (NBP).

W rozdziale siódmym Witold Wiliński poddaje analizie możliwości, jakie daje rozwój technologii w światowej gospodarce inwestorom planującym rozpocząć proces internacjonalizacji od momentu utworzenia spółki (koncepcja born global). Opisuje proces internacjonalizacji w branży fintech, szczególnie model funkcjonowania spółek z tej branży, identyfikację uwarunkowań internacjonalizacji w tej branży, w tym przybliża regulacje prawne dla tej branży na przykładzie legislacji obowiązującej w Unii Europejskiej.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów takich kierunków, jak ekonomia, europeistyka i międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także praktyków gospodarczych i pracowników administracji publicznej.

 

(fragment Wprowadzenia)

 

WPROWADZENIE

Grażyna Wojtkowska-Łodej

 

Rozdział 1

EROZJA DOBRA WSPÓLNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 – PRZYCZYNY, WYMIARY I KIERUNKI NAPRAWCZE

dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH

Wstęp

1. Dobro wspólne a kapitał niematerialny

2. Powiązania z innymi wielkościami ekonomicznymi: kapitał społeczny, ludzki i duchowy – dobro wspólne a rola niematerialnego kapitału

3. Przyczyny erozji kapitału niematerialnego w kontekście COVID-19

4. Działania naprawcze

5. Problemy związane z proponowanymi działaniami naprawczymi

Zakończenie

 

Rozdział 2

WYZWANIA DLA UNIJNEJ SOLIDARNOŚCI FISKALNEJ

dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH

Wstęp

1. Przedmiot analizy

2. Ramy teoretyczne rozważań

3. Solidarność fiskalna jako dobro publiczne

4. Główne wyzwania dla unijnej solidarności fiskalnej

Zakończenie

 

Rozdział 3

ZIELONY ŁAD W EUROPIE. STRATEGIA PRZECHODZENIA NA NEUTRALNĄ KLIMATYCZNIE I KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH

Wstęp

1. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu: cele i narzędzia realizacji

2. Gospodarowanie energią jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu

3. Przywódcza rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w gospodarce światowej – szczyt klimatyczny w Glasgow

Zakończenie

 

Rozdział 4

WPŁYW EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU NA TRANSPORT W UNII EUROPEJSKIEJ

dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH

Wstęp

1. Ewolucja podejścia do ochrony środowiska naturalnego i klimatu w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej i Unii Europejskiej

2. Możliwości korekty polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i klimatu

Zakończenie

 

Rozdział 5

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY. ZRÓWNOWAŻONE PODEJŚCIE DO INNOWACJI I POLITYKI BADAWCZO-INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

dr Edyta Zduńska-Leseux

Wstęp

1. Mapa drogowa i zalecenia polityczne dla nowego podejścia do polityki badawczo-innowacyjnej Unii Europejskiej

2. Misja polityki badawczo-innowacyjnej Unii Europejskiej oraz wyzwania społeczne w zakresie badań i innowacji

3. Zasady projektowania oraz kierunki działań w ramach polityki badawczo-innowacyjnej

4. Warunki sprzyjające rozwojowi badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ryzyka leżące u podstaw polityki w zakresie badań naukowych i innowacji

5. Ewaluacja i wskaźniki pomiaru efektywności polityki badawczo-innowacyjnej

Zakończenie

 

Rozdział 6

ANALIZA ZASADNOŚCI ZASTĘPOWANIA EMISJI OBLIGACJI SKARBOWYCH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH EMISJAMI NA RYNKU KRAJOWYM Z PUNKTU WIDZENIA OGRANICZENIA KOSZTÓW ABSORBCJI NADPŁYNNOŚCI

dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH

Wstęp

1. Doświadczenia krajów regionu EŚW-4 (Czechy, Węgry, Słowacja, Polska)

2. Inne niż stopy procentowe uwarunkowania dla finansowania zagranicznego: emisje benchmarkowe, efekt podażowy, efekt kursowy

3. Wynik finansowy sektora publicznego

Zakończenie

 

Rozdział 7

THE FINTECH INTERNATIONALISATION MODEL

dr hab. Witold Wiliński, prof. SGH

Introduction

1. Fintech sector during the SARS-CoV-2 pandemic

2. Key determinants of Fintech development

3. Legal framework for the Fintech sector in the European Union

Conclusion

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel