Ulubione
  1. Strona główna
  2. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI ARABSKIMI. POLAND'S ECONOMIC COOPERATION WITH THE ARAB STATES

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI ARABSKIMI. POLAND'S ECONOMIC COOPERATION WITH THE ARAB STATES

62,00 zł
55,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 55,80 zł
Autor: Arkadiusz Michał Kowalski (ed./red.)
Kod produktu: 978-83-8030-497-0
Cena regularna:
62,00 zł
55,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 55,80 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI ARABSKIMI. POLAND'S ECONOMIC COOPERATION WITH THE ARAB STATES
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI ARABSKIMI. POLAND'S ECONOMIC COOPERATION WITH THE ARAB STATES

[[[separator]]]

Foreword

The Arab world has been attracting growing interest from economists due to an increasing importance of the Arab states in today's global economy. The strategic importance of the region goes beyond the fact that it is where numerous transport and trade routes intersect, as it is also an invaluable source of energy resources and a vast market with a huge potential. At the same time, the Arab states have been departing from an economic monoculture based on oil and gas resources towards diversification of their economic structure, developing high-tech industries and investing in the science sector and research and development. The potential and the development opportunities for Polish-Arab cooperation can therefore be sought not only on the part of enterprises but also on the part of higher education and research institutions. Interest in the Arab countries is also growing among the research staff of the SGH Warsaw School of Economics, as exemplified by this monograph.

The area occupied by the Arab states, especially those located in the Middle East, is widely perceived as the cradle of human civilization. It was in this region where the first cities emerged over eight thousand years ago, and then the first nation states came into being. The region played a significant role in technical progress as well as in science, philosophy, linguistics, arts, and architecture. Over successive millennia, the Middle East remained at the core of civilization, alongside Middle Asia, the Indian subcontinent, China, and certain parts of Europe, particularly in the times of the Greek and Roman empires. Thus, for thousands of years the Arab world was among the leading centers of human civilization, to finally fall victim to centuries of stagnation. Nowadays, in many respects the Arab states stand out as a region where there is a strong contrast between the old and new worlds. Region-specific conditions merge here with more universal factors: the globalization wave, technological progress, and implementation of new communication tools. The platform that integrates all nations in the Arab world is formed by the Arabic language and the Arab culture. At the same time, it should be kept in mind that the Arab world is not a uniform monolith, as it forms a mosaic of diverse economic, political, and social systems.

Development trends in the Arab states show that the region has been and will be gaining in importance in the world economy. Research conducted by academics of the SGH Warsaw School of Economics proves a progress in the development of Polish-Arab cooperation over the past decade, as reflected, for instance, by the growth in the overall value of trade and foreign direct investment. Despite cultural differences and geographical distance, the Arab world offers great opportunities for Poland's economic involvement. Success stories of Polish enterprises in the Arab market, demanding yet offering unlimited prospects for development, may become an inspiration for further ventures to be undertaken through Polish-Arab cooperation. It is therefore advisable to widely build awareness of the potential of the Arab world and the opportunities for the development of economic cooperation with the region, which this publication will hopefully promote.

Piotr Wachowiak

Rector of the SGH Warsaw of School of Economics

Krzysztof Drynda

President of the Polish Investment and Trade Agency

 

 

 

Słowo wstępne

 

Świat arabski wzbudza coraz większe zainteresowanie ekonomistów ze względu na wzrastające znaczenie państw arabskich we współczesnej gospodarce globalnej. Strategiczne znaczenie tego regionu wykracza poza fakt, że przecinają się w nim liczne szlaki komunikacyjne i handlowe, ponieważ stanowi on także nieocenione źródło surowców energetycznych oraz rozległy i posiadający ogromny potencjał rynek zbytu. Jednocześnie państwa arabskie odchodzą od monokultury gospodarczej opartej na złożach ropy i gazu oraz dywersyfikują strukturę gospodarczą, rozwijając przemysły wysokich technologii i inwestując w sektor nauki i prace badawczo-rozwojowe. Potencjału i możliwości rozwoju współpracy polsko-arabskiej można więc upatrywać nie tylko po stronie przedsiębiorstw, lecz także po stronie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zainteresowanie krajami arabskimi buduje się również wśród naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, czego przykładem jest niniejsza monografia.

Obszar zajmowany przez państwa arabskie, w szczególności te zlokalizowane w regionie określanym jako Bliski Wschód, jest powszechnie postrzegany jako kolebka ludzkiej cywilizacji. W regionie tym ponad 8 tys. lat temu powstały pierwsze miasta, a następnie pierwsze państwa narodowe. Region ten odegrał znaczącą rolę w postępie technicznym, a także w nauce, filozofii, językoznawstwie, sztuce i architekturze. Przez kolejne tysiące lat Bliski Wschód pozostawał w centrum cywilizacji, obok Azji Środkowej, subkontynentu indyjskiego, Chin i niektórych części Europy, zwłaszcza w czasach imperium greckiego i rzymskiego. W ciągu tysiącleci świat arabski należał więc do wiodących ośrodków ludzkiej cywilizacji, w końcu jednak padł ofiarą trwającej przez wieki stagnacji. Obecnie państwa arabskie pod wieloma względami wyróżniają się jako region, w którym występuje intensywny kontrast między starym a nowym światem. Warunki specyficzne dla regionu łączą się z bardziej uniwersalnymi czynnikami: falą globalizacji, postępem technicznym i wprowadzaniem nowych narzędzi komunikacji. Platformę łączącą wszystkie narodowości w świecie arabskim tworzą język arabski i kultura arabska. Jednocześnie należy pamiętać, że świat arabski nie jest jednorodnym monolitem, stanowi bowiem mozaikę różnorodnych systemów gospodarczych, politycznych i społecznych.

Trendy rozwojowe w państwach arabskich wskazują, że region ten zyskuje i wciąż będzie zyskiwał na znaczeniu w gospodarce światowej. Jednocześnie przeprowadzone przez naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie badania dowodzą postępującego w ostatniej dekadzie rozwoju współpracy polsko-arabskiej, wyrażającego się m.in. we wzroście ogólnej wartości wymiany handlowej czy inwestycji zagranicznych. Pomimo odmienności kulturowej i dystansu geograficznego kierunek arabski stwarza duże szanse na zaangażowanie Polski pod względem gospodarczym. Sukcesy polskich przedsiębiorstw na wymagającym, ale dającym też nieograniczone możliwości rozwojowe rynku arabskim mogą stanowić inspirację dla kolejnych przedsięwzięć podejmowanych we współpracy polsko-arabskiej. Celowa jest więc jak najszersza popularyzacja wiedzy na temat potencjału świata arabskiego i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej z tym regionem, do czego - mamy nadzieję - przyczyni się niniejsza publikacja.

 

Piotr Wachowiak

rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Krzysztof Drynda

prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

[[[separator]]]

Piotr Wachowiak, Krzysztof Drynda

Foreword

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Introduction

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Chapter 1

International Comparative Analysis of the Competitiveness and Innovation Performance of Poland and the Arab States

 

Krzysztof Falkowski

Chapter 2

Trade between Poland and the Arab States

 

Tomasz M. Napiórkowski

Chapter 3

Foreign Direct Investment between the Arab States and Poland

 

Małgorzata Stefania Lewandowska

Chapter 4

Dimensions of Culture and Innovation Linkages in the Arab States and in Poland

 

Marta Mackiewicz

Chapter 5

Experiences of Polish Companies Operating in the Arab States

 

 

 

 

 

 

Piotr Wachowiak, Krzysztof Drynda

Słowo wstępne

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Wprowadzenie

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Rozdział 1

Międzynarodowa analiza porównawcza konkurencyjności i innowacyjności Polski i państw arabskich

 

Krzysztof Falkowski

Rozdział 2

Wymiana handlowa między Polską a krajami arabskimi

 

Tomasz M. Napiórkowski

Rozdział 3

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne między krajami arabskimi i Polską

 

Małgorzata Stefania Lewandowska

Rozdział 4

Wymiary kultury a partnerstwo w innowacjach w krajach arabskich i w Polsce

 

Marta Mackiewicz

Rozdział 5

Sukcesy polskich firm w krajach arabskich

 

 

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Liczba stron: 293
Format: B5

Wstęp

Foreword

The Arab world has been attracting growing interest from economists due to an increasing importance of the Arab states in today's global economy. The strategic importance of the region goes beyond the fact that it is where numerous transport and trade routes intersect, as it is also an invaluable source of energy resources and a vast market with a huge potential. At the same time, the Arab states have been departing from an economic monoculture based on oil and gas resources towards diversification of their economic structure, developing high-tech industries and investing in the science sector and research and development. The potential and the development opportunities for Polish-Arab cooperation can therefore be sought not only on the part of enterprises but also on the part of higher education and research institutions. Interest in the Arab countries is also growing among the research staff of the SGH Warsaw School of Economics, as exemplified by this monograph.

The area occupied by the Arab states, especially those located in the Middle East, is widely perceived as the cradle of human civilization. It was in this region where the first cities emerged over eight thousand years ago, and then the first nation states came into being. The region played a significant role in technical progress as well as in science, philosophy, linguistics, arts, and architecture. Over successive millennia, the Middle East remained at the core of civilization, alongside Middle Asia, the Indian subcontinent, China, and certain parts of Europe, particularly in the times of the Greek and Roman empires. Thus, for thousands of years the Arab world was among the leading centers of human civilization, to finally fall victim to centuries of stagnation. Nowadays, in many respects the Arab states stand out as a region where there is a strong contrast between the old and new worlds. Region-specific conditions merge here with more universal factors: the globalization wave, technological progress, and implementation of new communication tools. The platform that integrates all nations in the Arab world is formed by the Arabic language and the Arab culture. At the same time, it should be kept in mind that the Arab world is not a uniform monolith, as it forms a mosaic of diverse economic, political, and social systems.

Development trends in the Arab states show that the region has been and will be gaining in importance in the world economy. Research conducted by academics of the SGH Warsaw School of Economics proves a progress in the development of Polish-Arab cooperation over the past decade, as reflected, for instance, by the growth in the overall value of trade and foreign direct investment. Despite cultural differences and geographical distance, the Arab world offers great opportunities for Poland's economic involvement. Success stories of Polish enterprises in the Arab market, demanding yet offering unlimited prospects for development, may become an inspiration for further ventures to be undertaken through Polish-Arab cooperation. It is therefore advisable to widely build awareness of the potential of the Arab world and the opportunities for the development of economic cooperation with the region, which this publication will hopefully promote.

Piotr Wachowiak

Rector of the SGH Warsaw of School of Economics

Krzysztof Drynda

President of the Polish Investment and Trade Agency

 

 

 

Słowo wstępne

 

Świat arabski wzbudza coraz większe zainteresowanie ekonomistów ze względu na wzrastające znaczenie państw arabskich we współczesnej gospodarce globalnej. Strategiczne znaczenie tego regionu wykracza poza fakt, że przecinają się w nim liczne szlaki komunikacyjne i handlowe, ponieważ stanowi on także nieocenione źródło surowców energetycznych oraz rozległy i posiadający ogromny potencjał rynek zbytu. Jednocześnie państwa arabskie odchodzą od monokultury gospodarczej opartej na złożach ropy i gazu oraz dywersyfikują strukturę gospodarczą, rozwijając przemysły wysokich technologii i inwestując w sektor nauki i prace badawczo-rozwojowe. Potencjału i możliwości rozwoju współpracy polsko-arabskiej można więc upatrywać nie tylko po stronie przedsiębiorstw, lecz także po stronie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zainteresowanie krajami arabskimi buduje się również wśród naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, czego przykładem jest niniejsza monografia.

Obszar zajmowany przez państwa arabskie, w szczególności te zlokalizowane w regionie określanym jako Bliski Wschód, jest powszechnie postrzegany jako kolebka ludzkiej cywilizacji. W regionie tym ponad 8 tys. lat temu powstały pierwsze miasta, a następnie pierwsze państwa narodowe. Region ten odegrał znaczącą rolę w postępie technicznym, a także w nauce, filozofii, językoznawstwie, sztuce i architekturze. Przez kolejne tysiące lat Bliski Wschód pozostawał w centrum cywilizacji, obok Azji Środkowej, subkontynentu indyjskiego, Chin i niektórych części Europy, zwłaszcza w czasach imperium greckiego i rzymskiego. W ciągu tysiącleci świat arabski należał więc do wiodących ośrodków ludzkiej cywilizacji, w końcu jednak padł ofiarą trwającej przez wieki stagnacji. Obecnie państwa arabskie pod wieloma względami wyróżniają się jako region, w którym występuje intensywny kontrast między starym a nowym światem. Warunki specyficzne dla regionu łączą się z bardziej uniwersalnymi czynnikami: falą globalizacji, postępem technicznym i wprowadzaniem nowych narzędzi komunikacji. Platformę łączącą wszystkie narodowości w świecie arabskim tworzą język arabski i kultura arabska. Jednocześnie należy pamiętać, że świat arabski nie jest jednorodnym monolitem, stanowi bowiem mozaikę różnorodnych systemów gospodarczych, politycznych i społecznych.

Trendy rozwojowe w państwach arabskich wskazują, że region ten zyskuje i wciąż będzie zyskiwał na znaczeniu w gospodarce światowej. Jednocześnie przeprowadzone przez naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie badania dowodzą postępującego w ostatniej dekadzie rozwoju współpracy polsko-arabskiej, wyrażającego się m.in. we wzroście ogólnej wartości wymiany handlowej czy inwestycji zagranicznych. Pomimo odmienności kulturowej i dystansu geograficznego kierunek arabski stwarza duże szanse na zaangażowanie Polski pod względem gospodarczym. Sukcesy polskich przedsiębiorstw na wymagającym, ale dającym też nieograniczone możliwości rozwojowe rynku arabskim mogą stanowić inspirację dla kolejnych przedsięwzięć podejmowanych we współpracy polsko-arabskiej. Celowa jest więc jak najszersza popularyzacja wiedzy na temat potencjału świata arabskiego i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej z tym regionem, do czego - mamy nadzieję - przyczyni się niniejsza publikacja.

 

Piotr Wachowiak

rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Krzysztof Drynda

prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Spis treści

Piotr Wachowiak, Krzysztof Drynda

Foreword

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Introduction

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Chapter 1

International Comparative Analysis of the Competitiveness and Innovation Performance of Poland and the Arab States

 

Krzysztof Falkowski

Chapter 2

Trade between Poland and the Arab States

 

Tomasz M. Napiórkowski

Chapter 3

Foreign Direct Investment between the Arab States and Poland

 

Małgorzata Stefania Lewandowska

Chapter 4

Dimensions of Culture and Innovation Linkages in the Arab States and in Poland

 

Marta Mackiewicz

Chapter 5

Experiences of Polish Companies Operating in the Arab States

 

 

 

 

 

 

Piotr Wachowiak, Krzysztof Drynda

Słowo wstępne

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Wprowadzenie

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Rozdział 1

Międzynarodowa analiza porównawcza konkurencyjności i innowacyjności Polski i państw arabskich

 

Krzysztof Falkowski

Rozdział 2

Wymiana handlowa między Polską a krajami arabskimi

 

Tomasz M. Napiórkowski

Rozdział 3

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne między krajami arabskimi i Polską

 

Małgorzata Stefania Lewandowska

Rozdział 4

Wymiary kultury a partnerstwo w innowacjach w krajach arabskich i w Polsce

 

Marta Mackiewicz

Rozdział 5

Sukcesy polskich firm w krajach arabskich

 

 

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Liczba stron: 293
Format: B5

Foreword

The Arab world has been attracting growing interest from economists due to an increasing importance of the Arab states in today's global economy. The strategic importance of the region goes beyond the fact that it is where numerous transport and trade routes intersect, as it is also an invaluable source of energy resources and a vast market with a huge potential. At the same time, the Arab states have been departing from an economic monoculture based on oil and gas resources towards diversification of their economic structure, developing high-tech industries and investing in the science sector and research and development. The potential and the development opportunities for Polish-Arab cooperation can therefore be sought not only on the part of enterprises but also on the part of higher education and research institutions. Interest in the Arab countries is also growing among the research staff of the SGH Warsaw School of Economics, as exemplified by this monograph.

The area occupied by the Arab states, especially those located in the Middle East, is widely perceived as the cradle of human civilization. It was in this region where the first cities emerged over eight thousand years ago, and then the first nation states came into being. The region played a significant role in technical progress as well as in science, philosophy, linguistics, arts, and architecture. Over successive millennia, the Middle East remained at the core of civilization, alongside Middle Asia, the Indian subcontinent, China, and certain parts of Europe, particularly in the times of the Greek and Roman empires. Thus, for thousands of years the Arab world was among the leading centers of human civilization, to finally fall victim to centuries of stagnation. Nowadays, in many respects the Arab states stand out as a region where there is a strong contrast between the old and new worlds. Region-specific conditions merge here with more universal factors: the globalization wave, technological progress, and implementation of new communication tools. The platform that integrates all nations in the Arab world is formed by the Arabic language and the Arab culture. At the same time, it should be kept in mind that the Arab world is not a uniform monolith, as it forms a mosaic of diverse economic, political, and social systems.

Development trends in the Arab states show that the region has been and will be gaining in importance in the world economy. Research conducted by academics of the SGH Warsaw School of Economics proves a progress in the development of Polish-Arab cooperation over the past decade, as reflected, for instance, by the growth in the overall value of trade and foreign direct investment. Despite cultural differences and geographical distance, the Arab world offers great opportunities for Poland's economic involvement. Success stories of Polish enterprises in the Arab market, demanding yet offering unlimited prospects for development, may become an inspiration for further ventures to be undertaken through Polish-Arab cooperation. It is therefore advisable to widely build awareness of the potential of the Arab world and the opportunities for the development of economic cooperation with the region, which this publication will hopefully promote.

Piotr Wachowiak

Rector of the SGH Warsaw of School of Economics

Krzysztof Drynda

President of the Polish Investment and Trade Agency

 

 

 

Słowo wstępne

 

Świat arabski wzbudza coraz większe zainteresowanie ekonomistów ze względu na wzrastające znaczenie państw arabskich we współczesnej gospodarce globalnej. Strategiczne znaczenie tego regionu wykracza poza fakt, że przecinają się w nim liczne szlaki komunikacyjne i handlowe, ponieważ stanowi on także nieocenione źródło surowców energetycznych oraz rozległy i posiadający ogromny potencjał rynek zbytu. Jednocześnie państwa arabskie odchodzą od monokultury gospodarczej opartej na złożach ropy i gazu oraz dywersyfikują strukturę gospodarczą, rozwijając przemysły wysokich technologii i inwestując w sektor nauki i prace badawczo-rozwojowe. Potencjału i możliwości rozwoju współpracy polsko-arabskiej można więc upatrywać nie tylko po stronie przedsiębiorstw, lecz także po stronie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zainteresowanie krajami arabskimi buduje się również wśród naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, czego przykładem jest niniejsza monografia.

Obszar zajmowany przez państwa arabskie, w szczególności te zlokalizowane w regionie określanym jako Bliski Wschód, jest powszechnie postrzegany jako kolebka ludzkiej cywilizacji. W regionie tym ponad 8 tys. lat temu powstały pierwsze miasta, a następnie pierwsze państwa narodowe. Region ten odegrał znaczącą rolę w postępie technicznym, a także w nauce, filozofii, językoznawstwie, sztuce i architekturze. Przez kolejne tysiące lat Bliski Wschód pozostawał w centrum cywilizacji, obok Azji Środkowej, subkontynentu indyjskiego, Chin i niektórych części Europy, zwłaszcza w czasach imperium greckiego i rzymskiego. W ciągu tysiącleci świat arabski należał więc do wiodących ośrodków ludzkiej cywilizacji, w końcu jednak padł ofiarą trwającej przez wieki stagnacji. Obecnie państwa arabskie pod wieloma względami wyróżniają się jako region, w którym występuje intensywny kontrast między starym a nowym światem. Warunki specyficzne dla regionu łączą się z bardziej uniwersalnymi czynnikami: falą globalizacji, postępem technicznym i wprowadzaniem nowych narzędzi komunikacji. Platformę łączącą wszystkie narodowości w świecie arabskim tworzą język arabski i kultura arabska. Jednocześnie należy pamiętać, że świat arabski nie jest jednorodnym monolitem, stanowi bowiem mozaikę różnorodnych systemów gospodarczych, politycznych i społecznych.

Trendy rozwojowe w państwach arabskich wskazują, że region ten zyskuje i wciąż będzie zyskiwał na znaczeniu w gospodarce światowej. Jednocześnie przeprowadzone przez naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie badania dowodzą postępującego w ostatniej dekadzie rozwoju współpracy polsko-arabskiej, wyrażającego się m.in. we wzroście ogólnej wartości wymiany handlowej czy inwestycji zagranicznych. Pomimo odmienności kulturowej i dystansu geograficznego kierunek arabski stwarza duże szanse na zaangażowanie Polski pod względem gospodarczym. Sukcesy polskich przedsiębiorstw na wymagającym, ale dającym też nieograniczone możliwości rozwojowe rynku arabskim mogą stanowić inspirację dla kolejnych przedsięwzięć podejmowanych we współpracy polsko-arabskiej. Celowa jest więc jak najszersza popularyzacja wiedzy na temat potencjału świata arabskiego i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej z tym regionem, do czego - mamy nadzieję - przyczyni się niniejsza publikacja.

 

Piotr Wachowiak

rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Krzysztof Drynda

prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Piotr Wachowiak, Krzysztof Drynda

Foreword

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Introduction

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Chapter 1

International Comparative Analysis of the Competitiveness and Innovation Performance of Poland and the Arab States

 

Krzysztof Falkowski

Chapter 2

Trade between Poland and the Arab States

 

Tomasz M. Napiórkowski

Chapter 3

Foreign Direct Investment between the Arab States and Poland

 

Małgorzata Stefania Lewandowska

Chapter 4

Dimensions of Culture and Innovation Linkages in the Arab States and in Poland

 

Marta Mackiewicz

Chapter 5

Experiences of Polish Companies Operating in the Arab States

 

 

 

 

 

 

Piotr Wachowiak, Krzysztof Drynda

Słowo wstępne

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Wprowadzenie

 

Arkadiusz Michał Kowalski

Rozdział 1

Międzynarodowa analiza porównawcza konkurencyjności i innowacyjności Polski i państw arabskich

 

Krzysztof Falkowski

Rozdział 2

Wymiana handlowa między Polską a krajami arabskimi

 

Tomasz M. Napiórkowski

Rozdział 3

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne między krajami arabskimi i Polską

 

Małgorzata Stefania Lewandowska

Rozdział 4

Wymiary kultury a partnerstwo w innowacjach w krajach arabskich i w Polsce

 

Marta Mackiewicz

Rozdział 5

Sukcesy polskich firm w krajach arabskich

 

 

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel