Ulubione
  1. Strona główna
  2. WPŁYW ZAKRESU UJAWNIANYCH INFORMACJI NA ZAUFANIE RYNKÓW KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

WPŁYW ZAKRESU UJAWNIANYCH INFORMACJI NA ZAUFANIE RYNKÓW KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Autor: red. Gertruda K. Świderska
Kod produktu: 978-83-7378-633-2
Cena regularna:
41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WPŁYW ZAKRESU UJAWNIANYCH INFORMACJI NA ZAUFANIE RYNKÓW KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
WPŁYW ZAKRESU UJAWNIANYCH INFORMACJI NA ZAUFANIE RYNKÓW KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
[[[separator]]]

Kryzysy finansowe i przestępstwa gospodarcze w istotny sposób wpływają na zaufanie do rynków kapitałowych oraz organizacji gospodarczych. Zmniejsza się także zaufanie do przekazywanych przez spółki informacji. Pojawiają się pytania:

- co zrobić, aby zaufanie to poprawić,

- czy i w jakim stopniu ujawniane przez spółki informacje mogą zwiększyć ochronę inwestorów oraz

- czy i w jakim stopniu włączenie zagadnień etycznych i odpowiedzialności społecznej do zarządzania przyczynia się do poprawy wiarygodności przekazywanych interesariuszom informacji.

Jednym z celów wprowadzenia regulacji prawnych na publicznym rynku papierów wartościowych była ochrona inwestorów przed niewiarygodnymi, zniekształcającymi obraz spółek informacjami. Zapewnienie istotnej informacji, głównie w postaci wysokiej jakości sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, raportów z relacji z otoczeniem oraz raportów bieżących, ma decydujące znaczenie dla ochrony inwestorów. Badania naukowe nad poziomem ujawnień w sprawozdaniach wskazują na zależność między wzrostem ujawnień a ochroną inwestorów. Wyniki tych badań zostały przedstawione w pierwszej i drugiej części książki.

Ostatni kryzys finansowy wywołał gorącą dyskusję na temat stosowania w sprawozdaniach finansowych wyceny w wartości godziwej. Przeciwnicy tej metody twierdzili, że wycena w wartości godziwej doprowadziła do konieczności ujawnienia ogromnych strat i zwiększenia paniki wśród inwestorów w obawie o wypłacalność instytucji finansowych. Kongres amerykański wywierał presję na Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), aby zmieniła obowiązujące w USA zasady rachunkowości. W odpowiedzi na apel grupy G-20, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wprowadziła w trybie pilnym dodatkowe wymogi w zakresie tzw. hierarchii wartości godziwej.

Należy jednak podkreślić, że IASB i FASB uznają wartość godziwą za najlepsze oszacowanie wartości wielu składników aktywów oraz pasywów. Właściwa prezentacja informacji o instrumentach finansowych, szczególnie w instytucjach finansowych, może mieć istotny wpływ na ochronę inwestora. Wyniki badań nad wpływem ujawniania informacji o technikach szacowania wartości godziwej na ochronę inwestora zawiera część pierwsza opracowania. W części drugiej przedstawione zostały wyniki badań nad poziomem ujawnień w zakresie wartości godziwej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków notowanych na GPW w latach 2005-2007 oraz wpływem wprowadzonych przez IASB zmian w zakresie wymaganych ujawnień na sprawozdania finansowe za rok 2009.

Duże znaczenie dla inwestorów ma użyteczność decyzyjna informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Wyniki badań z tego zakresu zawiera część druga książki. Skuteczność ładu korporacyjnego uzależniona jest od jakości informacji pochodzących ze sprawozdawczości finansowej. W warunkach kryzysu finansowego stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności determinuje wzrost zaufania inwestorów. Na zaufanie ma wpływ także zjawisko efektu autorytetu, który przyczynił się do powstania problemu tzw. ?toksycznych opcji finansowych".

Na zaufanie do instytucji gospodarczych przekłada się ilość upadłości i przestępstw gospodarczych. Przedstawione w części trzeciej wyniki badań wskazują na znaczenie rzetelnie sporządzonych sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe dla zmniejszenia zagrożeń z tytułu nadużyć finansowych.

Książka składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań nad pomiarem poziomu ujawnień oraz wpływem ujawnianych informacji o technikach szacowania wartości godziwej na ochronę inwestorów. Część ta zawiera także rozważania na temat sposobów ochrony inwestorów przed nadużyciami związanymi z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa instrumentów pochodnych oraz trudności w tworzeniu systemowych regulacji związanych z ochroną inwestorów.

Część druga poświęcona jest użyteczności decyzyjnej informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych. Zawiera ona wyniki badań nad przydatnością informacji na temat transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz relacji pomiędzy nimi, nad kluczowym znaczeniem zarządzania ryzykiem z perspektywy właściwych relacji z inwestorami, możliwościami wykorzystania przez inwestorów różnic między księgowym wynikiem netto a przepływami pieniężnymi oraz wzrostem znaczenia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Drugim obszarem badań przedstawionych w tej części publikacji jest wpływ ujawnianych informacji na pozycję konkurencyjną i ochronę inwestorów.

W części trzeciej podjęta została kwestia kryzysu finansowego oraz przestępstw gospodarczych w kontekście przydatności informacji pochodzących z systemu rachunkowości oraz mechanizmów rewizji finansowej.

Celem niniejszej publikacji było przedstawienie wyników badań nad źródłem kryzysu zaufania do informacji ekonomicznych.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I. UJAWNIANIE INFORMACJI A OCHRONA INWESTORÓW

1. Ochrona inwestorów a poziom ujawnień. Podejście ilościowe

Wstęp

1.1. Ochrona inwestorów a system prawny

1.2. Ujawnienia w rachunkowości, nadzór właścicielski i ochrona inwestorów

1.3. Mierzenie poziomu ujawnień

1.4. Co można badać w kontekście ujawnień?

1.5. Przykłady badań na temat związku ujawnień z ochroną inwestorów

1.5.1. Porównawcze studia międzynarodowe

1.5.2. Badania nad szczególnymi rodzajami ujawnień

1.5.3. Badania w skali jednego kraju

1.6. Polski indeks ujawnień PCDI w analizie ochrony inwestorów

Podsumowanie

Literatura

 

2. Ujawnienie informacji o technikach szacowania wartości godziwej a ochrona inwestora

Wstęp

2.1. Regulacje MSSF 7 dotyczące ujawniania informacji o sposobie ustalania wartości godziwej

2.2. Znaczenie ekonomiczne regulacji MSSF 7 w zakresie ujawniania informacji o sposobie ustalania wartości godziwej

2.3. Badanie ujawniania informacji, zawartych w sprawozdaniach finansowych, o wartościach godziwych

2.3.1. Faza gromadzenia sprawozdań finansowych spółek

2.3.2. Faza gromadzenia informacji ze sprawozdań finansowych spółek

2.3.3. Analiza ujawniania informacji o sposobie ustalania .

wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych

w sprawozdaniach finansowych spółek

Podsumowanie

Literatura

 

3. Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez spółki publiczne a ochrona inwestorów

Wstęp

3.1. Cele wykorzystywania instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa

3.2. Możliwości ochrony inwestorów przed nadużyciami w zakresie wykorzystania instrumentów pochodnych

3.3. Działania nadzoru finansowego dotyczące wykorzystania instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Literatura

 

4. Znaczenie etyki zawodowej w rachunkowości dla ochrony inwestorów

Wstęp

4.1. Etyka w zarządzaniu strategicznym

4.2. Rola osób zajmujących się rachunkowością w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4.3. Zaufanie w środowisku biznesowym

4.4. Etyka zawodowa w rachunkowości

Podsumowanie

Literatura

 

5. Fundamentalne trudności w tworzeniu systemowych regulacji związanych z ochroną inwestorów, rozpatrywane na tle kryzysów finansowych

Wstęp

5.1. Nieuchronność kryzysów finansowych

5.2. Początki regulacji podstaw informacyjnych inwestowania na giełdzie: pierwsze systemowe próby podejmowane w USA dotyczące zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych

5.3. Kryzys Naftowy w 1973 i jego bezpośredni wpływ na powołanie IASC, IASB oraz Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (1974)

5.4. Kryzys w USA związany z upadkiem kas oszczędnościowokredytowych w 1989 roku - początki używania terminu Mark-to-Market Accounting

5.5. Reakcje rządu USA na spektakularne upadki spółek giełdowych na przełomie XX i XXI wieku - Ustawa Sarbanesa-Oxleya - zakwestionowanie samoregulacyjnych mechanizmów działania środowiska audytorskiego

5.6. Globalny kryzys finansowy 2008-2009 - główne miejsce Mark-to-Market Accounting w dyskusjach dotyczących regulacji rynku finansowego

5.7. Poglądy na temat Mark-to-Market accounting osób bezpośrednio zaangażowanych w biznesie

5.8. Stanowisko G. Beckera, laureata Nagrody Nobla z 1992 roku, na temat Mark-to-Market Accounting (kwiecień 2009)

5.9. Decyzje amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej - FASB - zmieniające podejście do Mark-to-Market accounting - kwiecień 2009

5.10. Mark-to-Market Accounting a zmiany w zasadach wyceny instrumentów finansowych proponowane przez londyńską Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - IASB - lipiec 2009 roku

5.11. Główne źródło trudności w tworzeniu systemowych regulacji sprzyjających zwiększeniu wiarygodności sprawozdań finansowych - ponadczasowy charakter brytyjskich osiągnięć w walce o wiarygodność sprawozdań finansowych w zakresie uznania zarządzania ryzykiem finansowym

Podsumowanie

Literatura

 

CZĘŚĆ II. UŻYTECZNOŚĆ DECYZYJNA INFORMACJI UJAWNIANYCH

W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH

6. Zakres ujawnianych informacji na temat jednostek powiązanych i ich użyteczność decyzyjna dla inwestorów

Wstęp

6.1. Zależność między wartością księgową spółki a jej wartością rynkową

6.2. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych

6.3. Użyteczność ujawnianych informacji a polskie i międzynarodowe przepisy o rachunkowości

Podsumowanie

Literatura

 

7. Pomiar pozycji konkurencyjnej emitentów papierów wartościowych

Wstęp

7.1. Pozycja konkurencyjna

7.2. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą udziału w rynku

7.3. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą pozycji kosztowej

7.4. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą rentowności kapitałów własnych

7.5. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą wskaźnika PENTOR

Podsumowanie

Literatura

 

8. Zarządzanie ryzykiem w kontekście relacji inwestorskich

Wstęp

8.1. Determinanty niewypłacalności przedsiębiorstwa w relacjach inwestorskich

8.2. Znaczenie zarządzania ryzykiem w nowoczesnym przedsiębiorstwie

8.3. Wartość i niewypłacalność firmy jako podstawa w ocenie ryzyka inwestora

8.4. Kapitał ekonomiczny jako miara ryzyka inwestora

Podsumowanie

Literatura

 

9. Budżetowanie a rozliczanie i prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych - wzajemne relacje

Wstęp

9.1. Metody ujmowania przychodów i kosztów z tytułu umów długoterminowych w świetle MSR 11

9.2. Metody ujmowania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o budowę stosowane przez spółki sektora budowlanego notowane na warszawskiej GPW

9.3. Wykorzystanie budżetowania przy rozliczaniu niezakończonych umów o budowę w analizowanych spółkach z sektora budownictwa

Podsumowanie

Literatura

 

10. Wzrost znaczenia zarządzania wartością przedsiębiorstw

Wstęp

10.1. Zwiększanie wartości jako cel nadrzędny działalności przedsiębiorstw

10.2. Problem z ustalaniem właściwej (?wewnętrznej") wartości przedsiębiorstw

10.3. Motywowanie menedżerów do wzrostu wartości - wynagradzanie krótkoterminowych ?sukcesów"

Podsumowanie

Literatura

 

11. Znaczenie i ocena stopnia ujawniania rezerw na przykładzie branży chemicznej

Wstęp

11.1. Ryzyko manipulowania danymi pochodzącymi ze sprawozdania finansowego

11.2. Znaczenie rezerw w dostarczaniu przydatnych informacji dla inwestorów

11.3. Badanie stopnia ujawnień informacji o rezerwach i zobowiązaniach warunkowych w spółkach branży chemicznej w Polsce

Podsumowanie

Literatura

 

12. Zakres ujawnień o metodach wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych banków notowanych na GPW

Wstęp

12.1. Metody szacowania wartości godziwej instrumentów finansowych

12.2. Zakres ujawnień metod szacowania wartości godziwej instrumentów finansowych przed rokiem 2009

12.3. Zmiany w zakresie obowiązkowych ujawnień wprowadzone do MSSF 7 w roku 2009

12.4. Wpływ zmian w zakresie ujawnień o wartości godziwej na sprawozdania finansowe za rok 2009 banków notowanych na GPW

Podsumowanie

Literatura

 

13. Rola wyniku finansowego i przepływów pieniężnych w budowie portfela inwestycyjnego

Wstęp

13.1. Wybrane czynniki wpływające na różnice pomiędzy zyskiem a przepływami pieniężnymi

13.2. Zysk czy przepływy. Czym kierują się inwestorzy?

13.3. Metodologia doboru spółek do portfela inwestycyjnego

13.4. Analiza osiągniętych wyników

13.5. Efektywność stworzonych portfeli inwestycyjnych

Podsumowanie

Literatura

 

CZĘŚĆ III. KRYZYSY I PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE A UTRATA ZAUFANIA

DO RYNKÓW KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

14. Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego w skutecznym działaniu ładu korporacyjnego w warunkach kryzysu gospodarczego

Wstęp

14.1. Kryzysy gospodarcze a zaufanie do rynków kapitałowych

14.2. Kryzysy gospodarcze a ład korporacyjny

14.3. Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego dla skuteczności ładu korporacyjnego organizacji a społeczna odpowiedzialność

Podsumowanie

Literatura

 

15. Czy eksperci spowodowali kryzys? Efekt autorytetu a decyzje finansowe przedsiębiorstw

Wstęp

15.1. Charakterystyka efektu autorytetu

15.2. Badanie percepcji błędu prognoz walutowych

Podsumowanie

Literatura

 

16. Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego

Wstęp

16.1. Istota postępowania upadłościowego

16.2. Interesy stron postępowania upadłościowego

16.3. Wykorzystanie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym

Podsumowanie

Literatura

 

17. Mechanizmy rewizji finansowej wspomagające wykrywanie przestępstw gospodarczych

Wstęp

17.1. Istota oszustw finansowych

17.2. Klasyfikacja przestępstw gospodarczych

17.3. Szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych

17.4. Techniki wykrywania wybranych oszustw finansowych

Podsumowanie

Literatura

 

18. Kryzys a czarny rynek pożyczek

Wstęp

18.1. Finansowy czarny rynek - nowe zjawisko

18.2. System rozliczeń w gospodarce a rozwój nielegalnych pożyczek

18.3. Sprawozdawczość finansowa a czarny rynek

18.4. Usługi finansowe mafii włoskiej

18.5. Dostęp do kredytu a czarny rynek pożyczkowy

18.5.1. Możliwe działania małych firm w obliczu kryzysu

18.5.2. Czarny rynek pożyczkowy w świetle badań w Polsce

Podsumowanie

Literatura

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 315

Wstęp

Kryzysy finansowe i przestępstwa gospodarcze w istotny sposób wpływają na zaufanie do rynków kapitałowych oraz organizacji gospodarczych. Zmniejsza się także zaufanie do przekazywanych przez spółki informacji. Pojawiają się pytania:

- co zrobić, aby zaufanie to poprawić,

- czy i w jakim stopniu ujawniane przez spółki informacje mogą zwiększyć ochronę inwestorów oraz

- czy i w jakim stopniu włączenie zagadnień etycznych i odpowiedzialności społecznej do zarządzania przyczynia się do poprawy wiarygodności przekazywanych interesariuszom informacji.

Jednym z celów wprowadzenia regulacji prawnych na publicznym rynku papierów wartościowych była ochrona inwestorów przed niewiarygodnymi, zniekształcającymi obraz spółek informacjami. Zapewnienie istotnej informacji, głównie w postaci wysokiej jakości sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, raportów z relacji z otoczeniem oraz raportów bieżących, ma decydujące znaczenie dla ochrony inwestorów. Badania naukowe nad poziomem ujawnień w sprawozdaniach wskazują na zależność między wzrostem ujawnień a ochroną inwestorów. Wyniki tych badań zostały przedstawione w pierwszej i drugiej części książki.

Ostatni kryzys finansowy wywołał gorącą dyskusję na temat stosowania w sprawozdaniach finansowych wyceny w wartości godziwej. Przeciwnicy tej metody twierdzili, że wycena w wartości godziwej doprowadziła do konieczności ujawnienia ogromnych strat i zwiększenia paniki wśród inwestorów w obawie o wypłacalność instytucji finansowych. Kongres amerykański wywierał presję na Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), aby zmieniła obowiązujące w USA zasady rachunkowości. W odpowiedzi na apel grupy G-20, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wprowadziła w trybie pilnym dodatkowe wymogi w zakresie tzw. hierarchii wartości godziwej.

Należy jednak podkreślić, że IASB i FASB uznają wartość godziwą za najlepsze oszacowanie wartości wielu składników aktywów oraz pasywów. Właściwa prezentacja informacji o instrumentach finansowych, szczególnie w instytucjach finansowych, może mieć istotny wpływ na ochronę inwestora. Wyniki badań nad wpływem ujawniania informacji o technikach szacowania wartości godziwej na ochronę inwestora zawiera część pierwsza opracowania. W części drugiej przedstawione zostały wyniki badań nad poziomem ujawnień w zakresie wartości godziwej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków notowanych na GPW w latach 2005-2007 oraz wpływem wprowadzonych przez IASB zmian w zakresie wymaganych ujawnień na sprawozdania finansowe za rok 2009.

Duże znaczenie dla inwestorów ma użyteczność decyzyjna informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Wyniki badań z tego zakresu zawiera część druga książki. Skuteczność ładu korporacyjnego uzależniona jest od jakości informacji pochodzących ze sprawozdawczości finansowej. W warunkach kryzysu finansowego stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności determinuje wzrost zaufania inwestorów. Na zaufanie ma wpływ także zjawisko efektu autorytetu, który przyczynił się do powstania problemu tzw. ?toksycznych opcji finansowych".

Na zaufanie do instytucji gospodarczych przekłada się ilość upadłości i przestępstw gospodarczych. Przedstawione w części trzeciej wyniki badań wskazują na znaczenie rzetelnie sporządzonych sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe dla zmniejszenia zagrożeń z tytułu nadużyć finansowych.

Książka składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań nad pomiarem poziomu ujawnień oraz wpływem ujawnianych informacji o technikach szacowania wartości godziwej na ochronę inwestorów. Część ta zawiera także rozważania na temat sposobów ochrony inwestorów przed nadużyciami związanymi z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa instrumentów pochodnych oraz trudności w tworzeniu systemowych regulacji związanych z ochroną inwestorów.

Część druga poświęcona jest użyteczności decyzyjnej informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych. Zawiera ona wyniki badań nad przydatnością informacji na temat transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz relacji pomiędzy nimi, nad kluczowym znaczeniem zarządzania ryzykiem z perspektywy właściwych relacji z inwestorami, możliwościami wykorzystania przez inwestorów różnic między księgowym wynikiem netto a przepływami pieniężnymi oraz wzrostem znaczenia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Drugim obszarem badań przedstawionych w tej części publikacji jest wpływ ujawnianych informacji na pozycję konkurencyjną i ochronę inwestorów.

W części trzeciej podjęta została kwestia kryzysu finansowego oraz przestępstw gospodarczych w kontekście przydatności informacji pochodzących z systemu rachunkowości oraz mechanizmów rewizji finansowej.

Celem niniejszej publikacji było przedstawienie wyników badań nad źródłem kryzysu zaufania do informacji ekonomicznych.

Spis treści

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I. UJAWNIANIE INFORMACJI A OCHRONA INWESTORÓW

1. Ochrona inwestorów a poziom ujawnień. Podejście ilościowe

Wstęp

1.1. Ochrona inwestorów a system prawny

1.2. Ujawnienia w rachunkowości, nadzór właścicielski i ochrona inwestorów

1.3. Mierzenie poziomu ujawnień

1.4. Co można badać w kontekście ujawnień?

1.5. Przykłady badań na temat związku ujawnień z ochroną inwestorów

1.5.1. Porównawcze studia międzynarodowe

1.5.2. Badania nad szczególnymi rodzajami ujawnień

1.5.3. Badania w skali jednego kraju

1.6. Polski indeks ujawnień PCDI w analizie ochrony inwestorów

Podsumowanie

Literatura

 

2. Ujawnienie informacji o technikach szacowania wartości godziwej a ochrona inwestora

Wstęp

2.1. Regulacje MSSF 7 dotyczące ujawniania informacji o sposobie ustalania wartości godziwej

2.2. Znaczenie ekonomiczne regulacji MSSF 7 w zakresie ujawniania informacji o sposobie ustalania wartości godziwej

2.3. Badanie ujawniania informacji, zawartych w sprawozdaniach finansowych, o wartościach godziwych

2.3.1. Faza gromadzenia sprawozdań finansowych spółek

2.3.2. Faza gromadzenia informacji ze sprawozdań finansowych spółek

2.3.3. Analiza ujawniania informacji o sposobie ustalania .

wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych

w sprawozdaniach finansowych spółek

Podsumowanie

Literatura

 

3. Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez spółki publiczne a ochrona inwestorów

Wstęp

3.1. Cele wykorzystywania instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa

3.2. Możliwości ochrony inwestorów przed nadużyciami w zakresie wykorzystania instrumentów pochodnych

3.3. Działania nadzoru finansowego dotyczące wykorzystania instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Literatura

 

4. Znaczenie etyki zawodowej w rachunkowości dla ochrony inwestorów

Wstęp

4.1. Etyka w zarządzaniu strategicznym

4.2. Rola osób zajmujących się rachunkowością w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4.3. Zaufanie w środowisku biznesowym

4.4. Etyka zawodowa w rachunkowości

Podsumowanie

Literatura

 

5. Fundamentalne trudności w tworzeniu systemowych regulacji związanych z ochroną inwestorów, rozpatrywane na tle kryzysów finansowych

Wstęp

5.1. Nieuchronność kryzysów finansowych

5.2. Początki regulacji podstaw informacyjnych inwestowania na giełdzie: pierwsze systemowe próby podejmowane w USA dotyczące zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych

5.3. Kryzys Naftowy w 1973 i jego bezpośredni wpływ na powołanie IASC, IASB oraz Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (1974)

5.4. Kryzys w USA związany z upadkiem kas oszczędnościowokredytowych w 1989 roku - początki używania terminu Mark-to-Market Accounting

5.5. Reakcje rządu USA na spektakularne upadki spółek giełdowych na przełomie XX i XXI wieku - Ustawa Sarbanesa-Oxleya - zakwestionowanie samoregulacyjnych mechanizmów działania środowiska audytorskiego

5.6. Globalny kryzys finansowy 2008-2009 - główne miejsce Mark-to-Market Accounting w dyskusjach dotyczących regulacji rynku finansowego

5.7. Poglądy na temat Mark-to-Market accounting osób bezpośrednio zaangażowanych w biznesie

5.8. Stanowisko G. Beckera, laureata Nagrody Nobla z 1992 roku, na temat Mark-to-Market Accounting (kwiecień 2009)

5.9. Decyzje amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej - FASB - zmieniające podejście do Mark-to-Market accounting - kwiecień 2009

5.10. Mark-to-Market Accounting a zmiany w zasadach wyceny instrumentów finansowych proponowane przez londyńską Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - IASB - lipiec 2009 roku

5.11. Główne źródło trudności w tworzeniu systemowych regulacji sprzyjających zwiększeniu wiarygodności sprawozdań finansowych - ponadczasowy charakter brytyjskich osiągnięć w walce o wiarygodność sprawozdań finansowych w zakresie uznania zarządzania ryzykiem finansowym

Podsumowanie

Literatura

 

CZĘŚĆ II. UŻYTECZNOŚĆ DECYZYJNA INFORMACJI UJAWNIANYCH

W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH

6. Zakres ujawnianych informacji na temat jednostek powiązanych i ich użyteczność decyzyjna dla inwestorów

Wstęp

6.1. Zależność między wartością księgową spółki a jej wartością rynkową

6.2. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych

6.3. Użyteczność ujawnianych informacji a polskie i międzynarodowe przepisy o rachunkowości

Podsumowanie

Literatura

 

7. Pomiar pozycji konkurencyjnej emitentów papierów wartościowych

Wstęp

7.1. Pozycja konkurencyjna

7.2. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą udziału w rynku

7.3. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą pozycji kosztowej

7.4. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą rentowności kapitałów własnych

7.5. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą wskaźnika PENTOR

Podsumowanie

Literatura

 

8. Zarządzanie ryzykiem w kontekście relacji inwestorskich

Wstęp

8.1. Determinanty niewypłacalności przedsiębiorstwa w relacjach inwestorskich

8.2. Znaczenie zarządzania ryzykiem w nowoczesnym przedsiębiorstwie

8.3. Wartość i niewypłacalność firmy jako podstawa w ocenie ryzyka inwestora

8.4. Kapitał ekonomiczny jako miara ryzyka inwestora

Podsumowanie

Literatura

 

9. Budżetowanie a rozliczanie i prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych - wzajemne relacje

Wstęp

9.1. Metody ujmowania przychodów i kosztów z tytułu umów długoterminowych w świetle MSR 11

9.2. Metody ujmowania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o budowę stosowane przez spółki sektora budowlanego notowane na warszawskiej GPW

9.3. Wykorzystanie budżetowania przy rozliczaniu niezakończonych umów o budowę w analizowanych spółkach z sektora budownictwa

Podsumowanie

Literatura

 

10. Wzrost znaczenia zarządzania wartością przedsiębiorstw

Wstęp

10.1. Zwiększanie wartości jako cel nadrzędny działalności przedsiębiorstw

10.2. Problem z ustalaniem właściwej (?wewnętrznej") wartości przedsiębiorstw

10.3. Motywowanie menedżerów do wzrostu wartości - wynagradzanie krótkoterminowych ?sukcesów"

Podsumowanie

Literatura

 

11. Znaczenie i ocena stopnia ujawniania rezerw na przykładzie branży chemicznej

Wstęp

11.1. Ryzyko manipulowania danymi pochodzącymi ze sprawozdania finansowego

11.2. Znaczenie rezerw w dostarczaniu przydatnych informacji dla inwestorów

11.3. Badanie stopnia ujawnień informacji o rezerwach i zobowiązaniach warunkowych w spółkach branży chemicznej w Polsce

Podsumowanie

Literatura

 

12. Zakres ujawnień o metodach wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych banków notowanych na GPW

Wstęp

12.1. Metody szacowania wartości godziwej instrumentów finansowych

12.2. Zakres ujawnień metod szacowania wartości godziwej instrumentów finansowych przed rokiem 2009

12.3. Zmiany w zakresie obowiązkowych ujawnień wprowadzone do MSSF 7 w roku 2009

12.4. Wpływ zmian w zakresie ujawnień o wartości godziwej na sprawozdania finansowe za rok 2009 banków notowanych na GPW

Podsumowanie

Literatura

 

13. Rola wyniku finansowego i przepływów pieniężnych w budowie portfela inwestycyjnego

Wstęp

13.1. Wybrane czynniki wpływające na różnice pomiędzy zyskiem a przepływami pieniężnymi

13.2. Zysk czy przepływy. Czym kierują się inwestorzy?

13.3. Metodologia doboru spółek do portfela inwestycyjnego

13.4. Analiza osiągniętych wyników

13.5. Efektywność stworzonych portfeli inwestycyjnych

Podsumowanie

Literatura

 

CZĘŚĆ III. KRYZYSY I PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE A UTRATA ZAUFANIA

DO RYNKÓW KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

14. Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego w skutecznym działaniu ładu korporacyjnego w warunkach kryzysu gospodarczego

Wstęp

14.1. Kryzysy gospodarcze a zaufanie do rynków kapitałowych

14.2. Kryzysy gospodarcze a ład korporacyjny

14.3. Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego dla skuteczności ładu korporacyjnego organizacji a społeczna odpowiedzialność

Podsumowanie

Literatura

 

15. Czy eksperci spowodowali kryzys? Efekt autorytetu a decyzje finansowe przedsiębiorstw

Wstęp

15.1. Charakterystyka efektu autorytetu

15.2. Badanie percepcji błędu prognoz walutowych

Podsumowanie

Literatura

 

16. Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego

Wstęp

16.1. Istota postępowania upadłościowego

16.2. Interesy stron postępowania upadłościowego

16.3. Wykorzystanie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym

Podsumowanie

Literatura

 

17. Mechanizmy rewizji finansowej wspomagające wykrywanie przestępstw gospodarczych

Wstęp

17.1. Istota oszustw finansowych

17.2. Klasyfikacja przestępstw gospodarczych

17.3. Szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych

17.4. Techniki wykrywania wybranych oszustw finansowych

Podsumowanie

Literatura

 

18. Kryzys a czarny rynek pożyczek

Wstęp

18.1. Finansowy czarny rynek - nowe zjawisko

18.2. System rozliczeń w gospodarce a rozwój nielegalnych pożyczek

18.3. Sprawozdawczość finansowa a czarny rynek

18.4. Usługi finansowe mafii włoskiej

18.5. Dostęp do kredytu a czarny rynek pożyczkowy

18.5.1. Możliwe działania małych firm w obliczu kryzysu

18.5.2. Czarny rynek pożyczkowy w świetle badań w Polsce

Podsumowanie

Literatura

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 315

Kryzysy finansowe i przestępstwa gospodarcze w istotny sposób wpływają na zaufanie do rynków kapitałowych oraz organizacji gospodarczych. Zmniejsza się także zaufanie do przekazywanych przez spółki informacji. Pojawiają się pytania:

- co zrobić, aby zaufanie to poprawić,

- czy i w jakim stopniu ujawniane przez spółki informacje mogą zwiększyć ochronę inwestorów oraz

- czy i w jakim stopniu włączenie zagadnień etycznych i odpowiedzialności społecznej do zarządzania przyczynia się do poprawy wiarygodności przekazywanych interesariuszom informacji.

Jednym z celów wprowadzenia regulacji prawnych na publicznym rynku papierów wartościowych była ochrona inwestorów przed niewiarygodnymi, zniekształcającymi obraz spółek informacjami. Zapewnienie istotnej informacji, głównie w postaci wysokiej jakości sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, raportów z relacji z otoczeniem oraz raportów bieżących, ma decydujące znaczenie dla ochrony inwestorów. Badania naukowe nad poziomem ujawnień w sprawozdaniach wskazują na zależność między wzrostem ujawnień a ochroną inwestorów. Wyniki tych badań zostały przedstawione w pierwszej i drugiej części książki.

Ostatni kryzys finansowy wywołał gorącą dyskusję na temat stosowania w sprawozdaniach finansowych wyceny w wartości godziwej. Przeciwnicy tej metody twierdzili, że wycena w wartości godziwej doprowadziła do konieczności ujawnienia ogromnych strat i zwiększenia paniki wśród inwestorów w obawie o wypłacalność instytucji finansowych. Kongres amerykański wywierał presję na Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), aby zmieniła obowiązujące w USA zasady rachunkowości. W odpowiedzi na apel grupy G-20, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wprowadziła w trybie pilnym dodatkowe wymogi w zakresie tzw. hierarchii wartości godziwej.

Należy jednak podkreślić, że IASB i FASB uznają wartość godziwą za najlepsze oszacowanie wartości wielu składników aktywów oraz pasywów. Właściwa prezentacja informacji o instrumentach finansowych, szczególnie w instytucjach finansowych, może mieć istotny wpływ na ochronę inwestora. Wyniki badań nad wpływem ujawniania informacji o technikach szacowania wartości godziwej na ochronę inwestora zawiera część pierwsza opracowania. W części drugiej przedstawione zostały wyniki badań nad poziomem ujawnień w zakresie wartości godziwej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków notowanych na GPW w latach 2005-2007 oraz wpływem wprowadzonych przez IASB zmian w zakresie wymaganych ujawnień na sprawozdania finansowe za rok 2009.

Duże znaczenie dla inwestorów ma użyteczność decyzyjna informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Wyniki badań z tego zakresu zawiera część druga książki. Skuteczność ładu korporacyjnego uzależniona jest od jakości informacji pochodzących ze sprawozdawczości finansowej. W warunkach kryzysu finansowego stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności determinuje wzrost zaufania inwestorów. Na zaufanie ma wpływ także zjawisko efektu autorytetu, który przyczynił się do powstania problemu tzw. ?toksycznych opcji finansowych".

Na zaufanie do instytucji gospodarczych przekłada się ilość upadłości i przestępstw gospodarczych. Przedstawione w części trzeciej wyniki badań wskazują na znaczenie rzetelnie sporządzonych sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe dla zmniejszenia zagrożeń z tytułu nadużyć finansowych.

Książka składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań nad pomiarem poziomu ujawnień oraz wpływem ujawnianych informacji o technikach szacowania wartości godziwej na ochronę inwestorów. Część ta zawiera także rozważania na temat sposobów ochrony inwestorów przed nadużyciami związanymi z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa instrumentów pochodnych oraz trudności w tworzeniu systemowych regulacji związanych z ochroną inwestorów.

Część druga poświęcona jest użyteczności decyzyjnej informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych. Zawiera ona wyniki badań nad przydatnością informacji na temat transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz relacji pomiędzy nimi, nad kluczowym znaczeniem zarządzania ryzykiem z perspektywy właściwych relacji z inwestorami, możliwościami wykorzystania przez inwestorów różnic między księgowym wynikiem netto a przepływami pieniężnymi oraz wzrostem znaczenia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Drugim obszarem badań przedstawionych w tej części publikacji jest wpływ ujawnianych informacji na pozycję konkurencyjną i ochronę inwestorów.

W części trzeciej podjęta została kwestia kryzysu finansowego oraz przestępstw gospodarczych w kontekście przydatności informacji pochodzących z systemu rachunkowości oraz mechanizmów rewizji finansowej.

Celem niniejszej publikacji było przedstawienie wyników badań nad źródłem kryzysu zaufania do informacji ekonomicznych.

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I. UJAWNIANIE INFORMACJI A OCHRONA INWESTORÓW

1. Ochrona inwestorów a poziom ujawnień. Podejście ilościowe

Wstęp

1.1. Ochrona inwestorów a system prawny

1.2. Ujawnienia w rachunkowości, nadzór właścicielski i ochrona inwestorów

1.3. Mierzenie poziomu ujawnień

1.4. Co można badać w kontekście ujawnień?

1.5. Przykłady badań na temat związku ujawnień z ochroną inwestorów

1.5.1. Porównawcze studia międzynarodowe

1.5.2. Badania nad szczególnymi rodzajami ujawnień

1.5.3. Badania w skali jednego kraju

1.6. Polski indeks ujawnień PCDI w analizie ochrony inwestorów

Podsumowanie

Literatura

 

2. Ujawnienie informacji o technikach szacowania wartości godziwej a ochrona inwestora

Wstęp

2.1. Regulacje MSSF 7 dotyczące ujawniania informacji o sposobie ustalania wartości godziwej

2.2. Znaczenie ekonomiczne regulacji MSSF 7 w zakresie ujawniania informacji o sposobie ustalania wartości godziwej

2.3. Badanie ujawniania informacji, zawartych w sprawozdaniach finansowych, o wartościach godziwych

2.3.1. Faza gromadzenia sprawozdań finansowych spółek

2.3.2. Faza gromadzenia informacji ze sprawozdań finansowych spółek

2.3.3. Analiza ujawniania informacji o sposobie ustalania .

wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych

w sprawozdaniach finansowych spółek

Podsumowanie

Literatura

 

3. Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez spółki publiczne a ochrona inwestorów

Wstęp

3.1. Cele wykorzystywania instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa

3.2. Możliwości ochrony inwestorów przed nadużyciami w zakresie wykorzystania instrumentów pochodnych

3.3. Działania nadzoru finansowego dotyczące wykorzystania instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Literatura

 

4. Znaczenie etyki zawodowej w rachunkowości dla ochrony inwestorów

Wstęp

4.1. Etyka w zarządzaniu strategicznym

4.2. Rola osób zajmujących się rachunkowością w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4.3. Zaufanie w środowisku biznesowym

4.4. Etyka zawodowa w rachunkowości

Podsumowanie

Literatura

 

5. Fundamentalne trudności w tworzeniu systemowych regulacji związanych z ochroną inwestorów, rozpatrywane na tle kryzysów finansowych

Wstęp

5.1. Nieuchronność kryzysów finansowych

5.2. Początki regulacji podstaw informacyjnych inwestowania na giełdzie: pierwsze systemowe próby podejmowane w USA dotyczące zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych

5.3. Kryzys Naftowy w 1973 i jego bezpośredni wpływ na powołanie IASC, IASB oraz Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (1974)

5.4. Kryzys w USA związany z upadkiem kas oszczędnościowokredytowych w 1989 roku - początki używania terminu Mark-to-Market Accounting

5.5. Reakcje rządu USA na spektakularne upadki spółek giełdowych na przełomie XX i XXI wieku - Ustawa Sarbanesa-Oxleya - zakwestionowanie samoregulacyjnych mechanizmów działania środowiska audytorskiego

5.6. Globalny kryzys finansowy 2008-2009 - główne miejsce Mark-to-Market Accounting w dyskusjach dotyczących regulacji rynku finansowego

5.7. Poglądy na temat Mark-to-Market accounting osób bezpośrednio zaangażowanych w biznesie

5.8. Stanowisko G. Beckera, laureata Nagrody Nobla z 1992 roku, na temat Mark-to-Market Accounting (kwiecień 2009)

5.9. Decyzje amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej - FASB - zmieniające podejście do Mark-to-Market accounting - kwiecień 2009

5.10. Mark-to-Market Accounting a zmiany w zasadach wyceny instrumentów finansowych proponowane przez londyńską Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - IASB - lipiec 2009 roku

5.11. Główne źródło trudności w tworzeniu systemowych regulacji sprzyjających zwiększeniu wiarygodności sprawozdań finansowych - ponadczasowy charakter brytyjskich osiągnięć w walce o wiarygodność sprawozdań finansowych w zakresie uznania zarządzania ryzykiem finansowym

Podsumowanie

Literatura

 

CZĘŚĆ II. UŻYTECZNOŚĆ DECYZYJNA INFORMACJI UJAWNIANYCH

W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH

6. Zakres ujawnianych informacji na temat jednostek powiązanych i ich użyteczność decyzyjna dla inwestorów

Wstęp

6.1. Zależność między wartością księgową spółki a jej wartością rynkową

6.2. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych

6.3. Użyteczność ujawnianych informacji a polskie i międzynarodowe przepisy o rachunkowości

Podsumowanie

Literatura

 

7. Pomiar pozycji konkurencyjnej emitentów papierów wartościowych

Wstęp

7.1. Pozycja konkurencyjna

7.2. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą udziału w rynku

7.3. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą pozycji kosztowej

7.4. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą rentowności kapitałów własnych

7.5. Pomiar pozycji konkurencyjnej za pomocą wskaźnika PENTOR

Podsumowanie

Literatura

 

8. Zarządzanie ryzykiem w kontekście relacji inwestorskich

Wstęp

8.1. Determinanty niewypłacalności przedsiębiorstwa w relacjach inwestorskich

8.2. Znaczenie zarządzania ryzykiem w nowoczesnym przedsiębiorstwie

8.3. Wartość i niewypłacalność firmy jako podstawa w ocenie ryzyka inwestora

8.4. Kapitał ekonomiczny jako miara ryzyka inwestora

Podsumowanie

Literatura

 

9. Budżetowanie a rozliczanie i prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych - wzajemne relacje

Wstęp

9.1. Metody ujmowania przychodów i kosztów z tytułu umów długoterminowych w świetle MSR 11

9.2. Metody ujmowania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o budowę stosowane przez spółki sektora budowlanego notowane na warszawskiej GPW

9.3. Wykorzystanie budżetowania przy rozliczaniu niezakończonych umów o budowę w analizowanych spółkach z sektora budownictwa

Podsumowanie

Literatura

 

10. Wzrost znaczenia zarządzania wartością przedsiębiorstw

Wstęp

10.1. Zwiększanie wartości jako cel nadrzędny działalności przedsiębiorstw

10.2. Problem z ustalaniem właściwej (?wewnętrznej") wartości przedsiębiorstw

10.3. Motywowanie menedżerów do wzrostu wartości - wynagradzanie krótkoterminowych ?sukcesów"

Podsumowanie

Literatura

 

11. Znaczenie i ocena stopnia ujawniania rezerw na przykładzie branży chemicznej

Wstęp

11.1. Ryzyko manipulowania danymi pochodzącymi ze sprawozdania finansowego

11.2. Znaczenie rezerw w dostarczaniu przydatnych informacji dla inwestorów

11.3. Badanie stopnia ujawnień informacji o rezerwach i zobowiązaniach warunkowych w spółkach branży chemicznej w Polsce

Podsumowanie

Literatura

 

12. Zakres ujawnień o metodach wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych banków notowanych na GPW

Wstęp

12.1. Metody szacowania wartości godziwej instrumentów finansowych

12.2. Zakres ujawnień metod szacowania wartości godziwej instrumentów finansowych przed rokiem 2009

12.3. Zmiany w zakresie obowiązkowych ujawnień wprowadzone do MSSF 7 w roku 2009

12.4. Wpływ zmian w zakresie ujawnień o wartości godziwej na sprawozdania finansowe za rok 2009 banków notowanych na GPW

Podsumowanie

Literatura

 

13. Rola wyniku finansowego i przepływów pieniężnych w budowie portfela inwestycyjnego

Wstęp

13.1. Wybrane czynniki wpływające na różnice pomiędzy zyskiem a przepływami pieniężnymi

13.2. Zysk czy przepływy. Czym kierują się inwestorzy?

13.3. Metodologia doboru spółek do portfela inwestycyjnego

13.4. Analiza osiągniętych wyników

13.5. Efektywność stworzonych portfeli inwestycyjnych

Podsumowanie

Literatura

 

CZĘŚĆ III. KRYZYSY I PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE A UTRATA ZAUFANIA

DO RYNKÓW KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

14. Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego w skutecznym działaniu ładu korporacyjnego w warunkach kryzysu gospodarczego

Wstęp

14.1. Kryzysy gospodarcze a zaufanie do rynków kapitałowych

14.2. Kryzysy gospodarcze a ład korporacyjny

14.3. Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego dla skuteczności ładu korporacyjnego organizacji a społeczna odpowiedzialność

Podsumowanie

Literatura

 

15. Czy eksperci spowodowali kryzys? Efekt autorytetu a decyzje finansowe przedsiębiorstw

Wstęp

15.1. Charakterystyka efektu autorytetu

15.2. Badanie percepcji błędu prognoz walutowych

Podsumowanie

Literatura

 

16. Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego

Wstęp

16.1. Istota postępowania upadłościowego

16.2. Interesy stron postępowania upadłościowego

16.3. Wykorzystanie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym

Podsumowanie

Literatura

 

17. Mechanizmy rewizji finansowej wspomagające wykrywanie przestępstw gospodarczych

Wstęp

17.1. Istota oszustw finansowych

17.2. Klasyfikacja przestępstw gospodarczych

17.3. Szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych

17.4. Techniki wykrywania wybranych oszustw finansowych

Podsumowanie

Literatura

 

18. Kryzys a czarny rynek pożyczek

Wstęp

18.1. Finansowy czarny rynek - nowe zjawisko

18.2. System rozliczeń w gospodarce a rozwój nielegalnych pożyczek

18.3. Sprawozdawczość finansowa a czarny rynek

18.4. Usługi finansowe mafii włoskiej

18.5. Dostęp do kredytu a czarny rynek pożyczkowy

18.5.1. Możliwe działania małych firm w obliczu kryzysu

18.5.2. Czarny rynek pożyczkowy w świetle badań w Polsce

Podsumowanie

Literatura

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel