Ulubione
 1. Strona główna
 2. WCZESNE ROZPOZNANIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM (MiO 572) Zakłady opieki zdrowotnej

WCZESNE ROZPOZNANIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM (MiO 572) Zakłady opieki zdrowotnej

31,50 zł
28,35 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,15 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 28,35 zł
Autor: Małgorzata Stawicka
Kod produktu: 0867-7727
Cena regularna:
31,50 zł
28,35 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,15 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 28,35 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
WCZESNE ROZPOZNANIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM (MiO 572) Zakłady opieki zdrowotnej
WCZESNE ROZPOZNANIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM (MiO 572) Zakłady opieki zdrowotnej
[[[separator]]]

 

Procesy globalizacji gospodarki, nasilająca się konkurencja, nieustanne skracanie cyklu życia produktów i technologii, rosnąca złożoność procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych sprawiają, że niepewność, burzliwość i ryzyko nieustannie towarzyszą procesom gospodarczym. Przykładem takiego stanu rzeczy mogą być warunki działania przedsiębiorstw na polskim rynku. Zmienność tych warunków oraz słaba koniunktura gospodarcza na świecie prowadzą do pogarszania się wyników finansowych wielu przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach - również do ich upadku.

Na rynku, na którym pewne są jedynie coraz szybsze zmiany otoczenia, rozwój i przetrwanie zależą od umiejętności szybkiej adaptacji. W takiej sytuacji głównym źródłem sukcesu przedsiębiorstwa jest prospektywna znajomość otoczenia organizacji. Konieczne staje się więc poszukiwanie nowych narzędzi i technik zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z nich są zintegrowane systemy wczesnego ostrzegania, których cechą charakterystyczną jest nieustanne poszukiwanie zmian otoczenia oraz ich źródeł. Istotą systemów wczesnego ostrzegania jest także wykorzystanie sygnałów ostrzegających przed utratą efektywności ekonomiczno-finansowej płynących z wnętrza przedsiębiorstwa. Jeżeli sygnał taki zostanie wygenerowany przez operacyjny podsystem wczesnego ostrzegania, oznacza to, że konieczne jest natychmiastowe przeprowadzenie analiz scenariuszowych, które mogą, a nawet powinny być przygotowywane w obszarze działań operacyjnych. Takie podejście zostało potwierdzone w Nowej umowie kapitałowej Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (Bazylea II).

Obecnie funkcjonujące systemy wczesnego ostrzegania są traktowane odrębnie. Są to systemy informujące o szansach lub zagrożeniach - służą wówczas do budowania strategii. Inną funkcją tych systemów może być wykrywanie zagrożeń upadłością. Jeżeli systemy te są traktowane odrębnie, wydłuża się czas potrzebny do podjęcia odpowiednich działań. Ponadto, jak wskazują wyniki badań prezentowane w literaturze przedmiotu oraz doświadczenia przedsiębiorstw, dystans między czasem potrzebnym a czasem dostępnym ulega drastycznemu skróceniu. Wczesna informacja na temat zagrożenia upadłością oraz wyprzedzająca reakcja na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w postaci budowania scenariuszy i opracowywania dla nich odpowiednich strategii, pozwalają więc nie tylko na zabezpieczenie przed ewentualną utratą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz przede wszystkim sprzyjają racjonalizacji jego bieżącej działalności.

W pracy przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa, stanowiącą podstawę tworzenia indywidualnych, także informatycznych, systemów dla podmiotów z konkretnych branż. Jako przykład praktycznego zastosowania tego ujęcia posłużył system zbudowany na potrzeby szpitala. Podstawą poszukiwań przykładu systemu wczesnego ostrzegania dla polskich szpitali stały się studia literaturowe. W wielu państwach na systemach tego typu opierają się bowiem procesy decyzyjne. Szczególnie zaawansowane w opracowywaniu i wdrażaniu systemów wczesnego ostrzegania są szpitale niemieckie i amerykańskie.

Należy pamiętać, że zarządzanie szpitalem - podobnie jak zarządzanie każdym przedsiębiorstwem - jest złożonym zbiorem działań związanych z wyborem rozwiązań najlepszych w danym momencie. W przypadku szpitala mają one prowadzić do uzyskania wysokiej efektywności, zarówno klinicznej, jak i ekonomicznej, o czym niestety zapomina się często w szpitalach publicznych. Aby osiągnąć efektywność ekonomiczną, należy odpowiednio wykorzystać zasoby bieżące i stworzyć potencjał dla określonych działań w przyszłości. Jeżeli zaś efektywność się traci, to zarządzający muszą odpowiednio wcześnie otrzymywać sygnały umożliwiające podjęcie właściwej decyzji. Mechanizm taki działa w wielu państwach i powinien również funkcjonować w Polsce.

Uwarunkowania decyzji strategicznych w przypadku szpitala tkwią jednak także w otoczeniu, co oznacza, że możliwość sprawowania nad nimi kontroli jest ograniczona. Zachodzące zmiany i zjawiska mają charakter nieciągły i trudny do przewidzenia, tym trudniejsze staje się więc efektywne zarządzanie szpitalem. W tej sytuacji rośnie znaczenie narzędzi służących do wykrywania zagrożeń związanych z utratą efektywności ekonomiczno-finansowej. Konieczne staje się również powiązanie tych narzędzi z systemami informacyjnymi ukierunkowanymi na usprawnienie procesu podejmowania decyzji w szpitalach, zarówno tych strategicznych, jak i bieżących, oraz zwiększenie ich trafności. W kontekście zmian zachodzących w otoczeniu jedynie pełna wiedza o sytuacji szpitala pozwala na przystosowanie się do nich i podejmowanie działań wyprzedzających oraz warunkuje racjonalizację bieżących decyzji.

Wczesne reagowanie na zagrożenia stwarza zarazem szansę na ich złagodzenie lub wyeliminowanie, a także na zneutralizowanie negatywnych następstw efektu zaskoczenia, które mogą prowadzić do kryzysu. Ogranicza się dzięki temu przypadki wystąpienia niepożądanych konsekwencji zarówno dla pracowników szpitala, jak i pacjentów. Potrzebę implementacji tych systemów w Polsce dostrzegają obecnie szpitale niepubliczne, zwłaszcza te z kapitałem zagranicznym, które są zarządzane strategicznie i które w przyszłości mogą stać się konkurentami dla szpitali publicznych.

Przesłanki wyboru tematu pracy były następujące:

 • wzrost niepewności otoczenia wpływający na wzrost zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • zbyt małe wykorzystanie systemów wczesnego ostrzegania w polskich przedsiębiorstwach oraz brak takich systemów w zakładach opieki zdrowotnej,
 • konieczność kontynuowania prac nad ich doskonaleniem istniejących i poszukiwaniem nowych rozwiązań koniecznych do rozwoju otoczenia.

W warunkach wzrastającej niepewności otoczenia i nasilania się sytuacji kryzysowych implementacja zintegrowanych systemów wczesnego ostrzegania zwiększa efektywność zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wzajemną, kompleksową i natychmiastową wymianę informacji między operacyjnym podsystemem wczesnego ostrzegania a strategicznym podsystemem wczesnego ostrzegania. Informacje te stanowią podstawę procesu decyzyjnego.

Aby potwierdzić zasadność wdrożenia zintegrowanych systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach, weryfikacji poddano następujące tezy:

 • wzrasta niepewność otoczenia, a także liczba zagrożeń i sytuacji kryzysowych prowadzących do utraty efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, skraca się zatem czas niezbędny do podejmowania decyzji strategicznych,
 • monitorowanie otoczenia i tworzenie wielu scenariuszy, w tym także na wypadek sytuacji kryzysowych, pozwala na wczesne wykrycie słabych sygnałów, będących podstawą identyfikacji nieciągłości w otoczeniu, które mogą wpłynąć na zmianę strategii,
 • podstawę oceny realizowanej strategii i impuls do jej zmiany stanowi analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odpowiednich modeli przewidywania ich upadłości oraz rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych emitowanych do podsystemu analizy otoczenia,
 • stopień wykorzystania strategicznych i operacyjnych systemów wczesnego ostrzegania w Polsce jest wciąż niski.

Punktem wyjścia rozważań uczyniono wnikliwą analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na współczesne teorie otoczenia, dowodzące wzrostu jego złożoności i dynamiki zmian, oraz na konsekwencje wynikające z tego zjawiska dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Odniesiono się również do teorii tworzenia modeli prognozowania bankructwa oraz konstruowania scenariuszy, także w warunkach kryzysu.

W książce wykorzystano wiele szczegółowych analiz ilościowych - statystycznych, matematycznych i wskaźnikowych - oraz wyniki badań ankietowych i liczne studia przypadków. Opracowania te dotyczą następujących zagadnień:

 • analiza otoczenia zewnętrznego polskich przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym,
 • systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie identyfikacji szans i zagrożeń otoczenia na przykładzie firm z kapitałem polskim i zagranicznym działających na rynku międzynarodowym.
 • ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw a analiza otoczenia zagranicznego,
 • czynnik konkurencyjności na rynku świadczeń medycznych,
 • zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw.

Na podstawie przywołanych opracowań ocenie poddano stan monitorowania oraz metody analizy otoczenia, a także zakres stosowania i użyteczność strategicznych systemów wczesnego ostrzegania. Celem było zidentyfikowanie czynników otoczenia szpitala niezbędnych do analiz scenariuszowych. Do wyciągnięcia wniosków ogólnych będących podstawą syntezy badań teoretycznych i empirycznych posłużono się metodami dedukcyjnymi.

Książka ma układ pięciodzielny. W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne koncepcje otoczenia przedsiębiorstwa. Przybliżono pojęcia niepewności i dynamiki otoczenia oraz scharakteryzowano jego wpływ na powstawanie trudnych sytuacji w przedsiębiorstwie. Omówiono także znaczenie systemów informacyjnych dla funkcjonowania podmiotów w warunkach niepewności otoczenia. Przedstawiono ponadto istotę i genezę systemów wczesnego ostrzegania.

Rozdział drugi poświęcono operacyjnym systemom wczesnego ostrzegania. Zdefiniowano ich pojęcie, a także przybliżono rozwój i budowę systemów wczesnego ostrzegania pierwszej i drugiej generacji. W tej części zawarto teoretyczne i metodologiczne podstawy budowania modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstw oraz przywołano najpopularniejsze polskie i zagraniczne modele tego typu.

O strategicznych systemach wczesnego ostrzegania traktuje rozdział trzeci. Punktem wyjścia uczyniono analizę pojęcia zmiany strategicznej. Zmiany takie nie dają się zwykle przewidzieć za pomocą dostępnych technik prognostycznych, a gwałtowny charakter i oddziaływanie tych zmian powodują, że konieczne staje się zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed ich skutkami. Prezentowana w tej części koncepcja słabych sygnałów opiera się na założeniu, że każde wydarzenie jest poprzedzone serią informacji, które choć nieustrukturyzowane i niepełne, pozwalają jednak na rozpoczęcie działań zmierzających do zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed skutkami przyszłych zdarzeń i dają zarządzającym czas potrzebny do przygotowania właściwej reakcji na szansę lub zagrożenie w przyszłości. Dzięki elastyczności, a także obserwowaniu otoczenia pod kątem wystąpienia słabych sygnałów zapowiadających zmiany przedsiębiorstwo potrzebuje znacznie mniej czasu, aby odpowiedzieć na zachodzące zmiany. Znacząco zwiększa się więc prawdopodobieństwo powodzenia podjętych kroków.

W rozdziale czwartym przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania. Jest to podsumowanie rozważań zawartych we wcześniejszych częściach pracy. Prezentowane ujęcie opiera się na wyborze odpowiednich modeli ostrzegających przed wystąpieniem trudnych sytuacji ekonomiczno-finansowych. Wybór ten uwzględnia wyniki badań dotyczących sprawności tych modeli w Polsce oraz metodę tworzenia scenariuszy, w tym przypadku - statyczną przyczynową analizę wpływów, czyli matematyczną metodę budowania scenariusza opracowaną przez autorów niemieckich.

Rozdział piąty zawiera omówienie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania wdrożonego w szpitalu. Przybliżono tu sposób, w jaki należy prowadzić kolejne fazy procesu zachodzącego w ramach systemu - od scharakteryzowania otoczenia, przez dobór czynników, po stworzenie scenariuszy rozwoju wydarzeń. Wskazano również, w jaki sposób zintegrowanie z systemem pierwszej generacji i wygenerowaniem przez niego sygnałów ostrzegawczych wpływa na zmianę przyjętej strategii.

Zakończenie ma charakter ogólnej syntezy analizowanych zagadnień oraz zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące budowania i wdrażania zintegrowanych systemów wczesnego ostrzegania w podmiotach rynku świadczeń medycznych z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej.

[[[separator]]]

Rozdział 1. Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu strategicznym

Wprowadzenie

1.1. Cechy współczesnego otoczenia przedsiębiorstwa, zmiany strategiczne, koncepcja słabych sygnałów

1.2. Dynamika otoczenia i jej wpływ na zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - podejście sytuacyjne i systemowe

1.3. Znaczenie informacji w procesie analizy organizacji i jej otoczenia

1.4. Istota, zadania, obszary zastosowania systemów wczesnego ostrzegania

1.5. Koncepcje systemów wczesnego ostrzegania

Podsumowanie

 

Rozdział 2. Operacyjne systemy wczesnego ostrzegania w warunkach zagrożenia działalności przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

2.1. Geneza i rozwój systemów wczesnego ostrzegania na świecie i w Polsce

2.2. Zastosowanie systemów wczesnego ostrzegania pierwszej generacji w zarządzaniu strategicznym

2.3. Budowa systemów wczesnego ostrzegania drugiej generacji opartych na indykatorach

2.4. Operacyjne systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach w Polsce

Podsumowanie

 

Rozdział 3. Systemy wczesnego ostrzegania w obszarze działań strategicznych

Wprowadzenie

3.1. Geneza systemów wczesnego ostrzegania w obszarze działań strategicznych

3.2. Zadania i zasady działania strategicznych systemów wczesnego ostrzegania

3.3. Istota i charakterystyka metod scenariuszowych

3.4. Rola scenariuszy wczesnym ostrzeganiu, wykorzystanie scenariuszy do podejmowania strategicznych decyzji

3.5. Rodzaje metod scenariuszowych

3.6. Przykłady systemów wczesnego ostrzegania w obszarze działań strategicznych

3.7. Informatyczne systemy wczesnego ostrzegania

3.8. Korzyści i ograniczenia w zastosowaniu systemów wczesnego ostrzegania trzeciej generacji

3.9. Zastosowanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach w Polsce w świetle przeprowadzonych badań

Podsumowanie

 

Rozdział 4. Zintegrowany system wczesnego ostrzegania - założenia koncepcji

Wprowadzenie

4.1. Konstruowanie operacyjnych modeli wczesnego ostrzegania

4.2. Metody wykorzystywane w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa

4.3. Metodyka postępowania przy budowie systemów wczesnego ostrzegania z wykorzystaniem scenariuszy

4.4. Tworzenie scenariuszy przy wykorzystaniu statycznej przyczynowej analizy wpływów

4.5. Koncepcja zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania

Podsumowanie

 

Rozdział 5. Zastosowanie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie szpitali

Wprowadzenie

5.1. Szpital jako podmiot rynku świadczeń medycznych

5.2. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzia oceny sytuacji finansowej szpitala

5.3. Systemy wczesnego ostrzegana trzeciej generacji budowane na podstawie scenariuszy

5.4. Zintegrowany system wczesnego ostrzegania dla szpitala

5.5. Implementacja systemów wczesnego ostrzegania, weryfikacja praktyczna

Podsumowanie

 

Wnioski i rekomendacje

Spis tabel

Spis rysunków

Literatura

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 219

Wstęp

 

Procesy globalizacji gospodarki, nasilająca się konkurencja, nieustanne skracanie cyklu życia produktów i technologii, rosnąca złożoność procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych sprawiają, że niepewność, burzliwość i ryzyko nieustannie towarzyszą procesom gospodarczym. Przykładem takiego stanu rzeczy mogą być warunki działania przedsiębiorstw na polskim rynku. Zmienność tych warunków oraz słaba koniunktura gospodarcza na świecie prowadzą do pogarszania się wyników finansowych wielu przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach - również do ich upadku.

Na rynku, na którym pewne są jedynie coraz szybsze zmiany otoczenia, rozwój i przetrwanie zależą od umiejętności szybkiej adaptacji. W takiej sytuacji głównym źródłem sukcesu przedsiębiorstwa jest prospektywna znajomość otoczenia organizacji. Konieczne staje się więc poszukiwanie nowych narzędzi i technik zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z nich są zintegrowane systemy wczesnego ostrzegania, których cechą charakterystyczną jest nieustanne poszukiwanie zmian otoczenia oraz ich źródeł. Istotą systemów wczesnego ostrzegania jest także wykorzystanie sygnałów ostrzegających przed utratą efektywności ekonomiczno-finansowej płynących z wnętrza przedsiębiorstwa. Jeżeli sygnał taki zostanie wygenerowany przez operacyjny podsystem wczesnego ostrzegania, oznacza to, że konieczne jest natychmiastowe przeprowadzenie analiz scenariuszowych, które mogą, a nawet powinny być przygotowywane w obszarze działań operacyjnych. Takie podejście zostało potwierdzone w Nowej umowie kapitałowej Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (Bazylea II).

Obecnie funkcjonujące systemy wczesnego ostrzegania są traktowane odrębnie. Są to systemy informujące o szansach lub zagrożeniach - służą wówczas do budowania strategii. Inną funkcją tych systemów może być wykrywanie zagrożeń upadłością. Jeżeli systemy te są traktowane odrębnie, wydłuża się czas potrzebny do podjęcia odpowiednich działań. Ponadto, jak wskazują wyniki badań prezentowane w literaturze przedmiotu oraz doświadczenia przedsiębiorstw, dystans między czasem potrzebnym a czasem dostępnym ulega drastycznemu skróceniu. Wczesna informacja na temat zagrożenia upadłością oraz wyprzedzająca reakcja na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w postaci budowania scenariuszy i opracowywania dla nich odpowiednich strategii, pozwalają więc nie tylko na zabezpieczenie przed ewentualną utratą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz przede wszystkim sprzyjają racjonalizacji jego bieżącej działalności.

W pracy przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa, stanowiącą podstawę tworzenia indywidualnych, także informatycznych, systemów dla podmiotów z konkretnych branż. Jako przykład praktycznego zastosowania tego ujęcia posłużył system zbudowany na potrzeby szpitala. Podstawą poszukiwań przykładu systemu wczesnego ostrzegania dla polskich szpitali stały się studia literaturowe. W wielu państwach na systemach tego typu opierają się bowiem procesy decyzyjne. Szczególnie zaawansowane w opracowywaniu i wdrażaniu systemów wczesnego ostrzegania są szpitale niemieckie i amerykańskie.

Należy pamiętać, że zarządzanie szpitalem - podobnie jak zarządzanie każdym przedsiębiorstwem - jest złożonym zbiorem działań związanych z wyborem rozwiązań najlepszych w danym momencie. W przypadku szpitala mają one prowadzić do uzyskania wysokiej efektywności, zarówno klinicznej, jak i ekonomicznej, o czym niestety zapomina się często w szpitalach publicznych. Aby osiągnąć efektywność ekonomiczną, należy odpowiednio wykorzystać zasoby bieżące i stworzyć potencjał dla określonych działań w przyszłości. Jeżeli zaś efektywność się traci, to zarządzający muszą odpowiednio wcześnie otrzymywać sygnały umożliwiające podjęcie właściwej decyzji. Mechanizm taki działa w wielu państwach i powinien również funkcjonować w Polsce.

Uwarunkowania decyzji strategicznych w przypadku szpitala tkwią jednak także w otoczeniu, co oznacza, że możliwość sprawowania nad nimi kontroli jest ograniczona. Zachodzące zmiany i zjawiska mają charakter nieciągły i trudny do przewidzenia, tym trudniejsze staje się więc efektywne zarządzanie szpitalem. W tej sytuacji rośnie znaczenie narzędzi służących do wykrywania zagrożeń związanych z utratą efektywności ekonomiczno-finansowej. Konieczne staje się również powiązanie tych narzędzi z systemami informacyjnymi ukierunkowanymi na usprawnienie procesu podejmowania decyzji w szpitalach, zarówno tych strategicznych, jak i bieżących, oraz zwiększenie ich trafności. W kontekście zmian zachodzących w otoczeniu jedynie pełna wiedza o sytuacji szpitala pozwala na przystosowanie się do nich i podejmowanie działań wyprzedzających oraz warunkuje racjonalizację bieżących decyzji.

Wczesne reagowanie na zagrożenia stwarza zarazem szansę na ich złagodzenie lub wyeliminowanie, a także na zneutralizowanie negatywnych następstw efektu zaskoczenia, które mogą prowadzić do kryzysu. Ogranicza się dzięki temu przypadki wystąpienia niepożądanych konsekwencji zarówno dla pracowników szpitala, jak i pacjentów. Potrzebę implementacji tych systemów w Polsce dostrzegają obecnie szpitale niepubliczne, zwłaszcza te z kapitałem zagranicznym, które są zarządzane strategicznie i które w przyszłości mogą stać się konkurentami dla szpitali publicznych.

Przesłanki wyboru tematu pracy były następujące:

 • wzrost niepewności otoczenia wpływający na wzrost zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • zbyt małe wykorzystanie systemów wczesnego ostrzegania w polskich przedsiębiorstwach oraz brak takich systemów w zakładach opieki zdrowotnej,
 • konieczność kontynuowania prac nad ich doskonaleniem istniejących i poszukiwaniem nowych rozwiązań koniecznych do rozwoju otoczenia.

W warunkach wzrastającej niepewności otoczenia i nasilania się sytuacji kryzysowych implementacja zintegrowanych systemów wczesnego ostrzegania zwiększa efektywność zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wzajemną, kompleksową i natychmiastową wymianę informacji między operacyjnym podsystemem wczesnego ostrzegania a strategicznym podsystemem wczesnego ostrzegania. Informacje te stanowią podstawę procesu decyzyjnego.

Aby potwierdzić zasadność wdrożenia zintegrowanych systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach, weryfikacji poddano następujące tezy:

 • wzrasta niepewność otoczenia, a także liczba zagrożeń i sytuacji kryzysowych prowadzących do utraty efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, skraca się zatem czas niezbędny do podejmowania decyzji strategicznych,
 • monitorowanie otoczenia i tworzenie wielu scenariuszy, w tym także na wypadek sytuacji kryzysowych, pozwala na wczesne wykrycie słabych sygnałów, będących podstawą identyfikacji nieciągłości w otoczeniu, które mogą wpłynąć na zmianę strategii,
 • podstawę oceny realizowanej strategii i impuls do jej zmiany stanowi analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odpowiednich modeli przewidywania ich upadłości oraz rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych emitowanych do podsystemu analizy otoczenia,
 • stopień wykorzystania strategicznych i operacyjnych systemów wczesnego ostrzegania w Polsce jest wciąż niski.

Punktem wyjścia rozważań uczyniono wnikliwą analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na współczesne teorie otoczenia, dowodzące wzrostu jego złożoności i dynamiki zmian, oraz na konsekwencje wynikające z tego zjawiska dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Odniesiono się również do teorii tworzenia modeli prognozowania bankructwa oraz konstruowania scenariuszy, także w warunkach kryzysu.

W książce wykorzystano wiele szczegółowych analiz ilościowych - statystycznych, matematycznych i wskaźnikowych - oraz wyniki badań ankietowych i liczne studia przypadków. Opracowania te dotyczą następujących zagadnień:

 • analiza otoczenia zewnętrznego polskich przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym,
 • systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie identyfikacji szans i zagrożeń otoczenia na przykładzie firm z kapitałem polskim i zagranicznym działających na rynku międzynarodowym.
 • ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw a analiza otoczenia zagranicznego,
 • czynnik konkurencyjności na rynku świadczeń medycznych,
 • zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw.

Na podstawie przywołanych opracowań ocenie poddano stan monitorowania oraz metody analizy otoczenia, a także zakres stosowania i użyteczność strategicznych systemów wczesnego ostrzegania. Celem było zidentyfikowanie czynników otoczenia szpitala niezbędnych do analiz scenariuszowych. Do wyciągnięcia wniosków ogólnych będących podstawą syntezy badań teoretycznych i empirycznych posłużono się metodami dedukcyjnymi.

Książka ma układ pięciodzielny. W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne koncepcje otoczenia przedsiębiorstwa. Przybliżono pojęcia niepewności i dynamiki otoczenia oraz scharakteryzowano jego wpływ na powstawanie trudnych sytuacji w przedsiębiorstwie. Omówiono także znaczenie systemów informacyjnych dla funkcjonowania podmiotów w warunkach niepewności otoczenia. Przedstawiono ponadto istotę i genezę systemów wczesnego ostrzegania.

Rozdział drugi poświęcono operacyjnym systemom wczesnego ostrzegania. Zdefiniowano ich pojęcie, a także przybliżono rozwój i budowę systemów wczesnego ostrzegania pierwszej i drugiej generacji. W tej części zawarto teoretyczne i metodologiczne podstawy budowania modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstw oraz przywołano najpopularniejsze polskie i zagraniczne modele tego typu.

O strategicznych systemach wczesnego ostrzegania traktuje rozdział trzeci. Punktem wyjścia uczyniono analizę pojęcia zmiany strategicznej. Zmiany takie nie dają się zwykle przewidzieć za pomocą dostępnych technik prognostycznych, a gwałtowny charakter i oddziaływanie tych zmian powodują, że konieczne staje się zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed ich skutkami. Prezentowana w tej części koncepcja słabych sygnałów opiera się na założeniu, że każde wydarzenie jest poprzedzone serią informacji, które choć nieustrukturyzowane i niepełne, pozwalają jednak na rozpoczęcie działań zmierzających do zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed skutkami przyszłych zdarzeń i dają zarządzającym czas potrzebny do przygotowania właściwej reakcji na szansę lub zagrożenie w przyszłości. Dzięki elastyczności, a także obserwowaniu otoczenia pod kątem wystąpienia słabych sygnałów zapowiadających zmiany przedsiębiorstwo potrzebuje znacznie mniej czasu, aby odpowiedzieć na zachodzące zmiany. Znacząco zwiększa się więc prawdopodobieństwo powodzenia podjętych kroków.

W rozdziale czwartym przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania. Jest to podsumowanie rozważań zawartych we wcześniejszych częściach pracy. Prezentowane ujęcie opiera się na wyborze odpowiednich modeli ostrzegających przed wystąpieniem trudnych sytuacji ekonomiczno-finansowych. Wybór ten uwzględnia wyniki badań dotyczących sprawności tych modeli w Polsce oraz metodę tworzenia scenariuszy, w tym przypadku - statyczną przyczynową analizę wpływów, czyli matematyczną metodę budowania scenariusza opracowaną przez autorów niemieckich.

Rozdział piąty zawiera omówienie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania wdrożonego w szpitalu. Przybliżono tu sposób, w jaki należy prowadzić kolejne fazy procesu zachodzącego w ramach systemu - od scharakteryzowania otoczenia, przez dobór czynników, po stworzenie scenariuszy rozwoju wydarzeń. Wskazano również, w jaki sposób zintegrowanie z systemem pierwszej generacji i wygenerowaniem przez niego sygnałów ostrzegawczych wpływa na zmianę przyjętej strategii.

Zakończenie ma charakter ogólnej syntezy analizowanych zagadnień oraz zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące budowania i wdrażania zintegrowanych systemów wczesnego ostrzegania w podmiotach rynku świadczeń medycznych z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozdział 1. Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu strategicznym

Wprowadzenie

1.1. Cechy współczesnego otoczenia przedsiębiorstwa, zmiany strategiczne, koncepcja słabych sygnałów

1.2. Dynamika otoczenia i jej wpływ na zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - podejście sytuacyjne i systemowe

1.3. Znaczenie informacji w procesie analizy organizacji i jej otoczenia

1.4. Istota, zadania, obszary zastosowania systemów wczesnego ostrzegania

1.5. Koncepcje systemów wczesnego ostrzegania

Podsumowanie

 

Rozdział 2. Operacyjne systemy wczesnego ostrzegania w warunkach zagrożenia działalności przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

2.1. Geneza i rozwój systemów wczesnego ostrzegania na świecie i w Polsce

2.2. Zastosowanie systemów wczesnego ostrzegania pierwszej generacji w zarządzaniu strategicznym

2.3. Budowa systemów wczesnego ostrzegania drugiej generacji opartych na indykatorach

2.4. Operacyjne systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach w Polsce

Podsumowanie

 

Rozdział 3. Systemy wczesnego ostrzegania w obszarze działań strategicznych

Wprowadzenie

3.1. Geneza systemów wczesnego ostrzegania w obszarze działań strategicznych

3.2. Zadania i zasady działania strategicznych systemów wczesnego ostrzegania

3.3. Istota i charakterystyka metod scenariuszowych

3.4. Rola scenariuszy wczesnym ostrzeganiu, wykorzystanie scenariuszy do podejmowania strategicznych decyzji

3.5. Rodzaje metod scenariuszowych

3.6. Przykłady systemów wczesnego ostrzegania w obszarze działań strategicznych

3.7. Informatyczne systemy wczesnego ostrzegania

3.8. Korzyści i ograniczenia w zastosowaniu systemów wczesnego ostrzegania trzeciej generacji

3.9. Zastosowanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach w Polsce w świetle przeprowadzonych badań

Podsumowanie

 

Rozdział 4. Zintegrowany system wczesnego ostrzegania - założenia koncepcji

Wprowadzenie

4.1. Konstruowanie operacyjnych modeli wczesnego ostrzegania

4.2. Metody wykorzystywane w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa

4.3. Metodyka postępowania przy budowie systemów wczesnego ostrzegania z wykorzystaniem scenariuszy

4.4. Tworzenie scenariuszy przy wykorzystaniu statycznej przyczynowej analizy wpływów

4.5. Koncepcja zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania

Podsumowanie

 

Rozdział 5. Zastosowanie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie szpitali

Wprowadzenie

5.1. Szpital jako podmiot rynku świadczeń medycznych

5.2. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzia oceny sytuacji finansowej szpitala

5.3. Systemy wczesnego ostrzegana trzeciej generacji budowane na podstawie scenariuszy

5.4. Zintegrowany system wczesnego ostrzegania dla szpitala

5.5. Implementacja systemów wczesnego ostrzegania, weryfikacja praktyczna

Podsumowanie

 

Wnioski i rekomendacje

Spis tabel

Spis rysunków

Literatura

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 219

 

Procesy globalizacji gospodarki, nasilająca się konkurencja, nieustanne skracanie cyklu życia produktów i technologii, rosnąca złożoność procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych sprawiają, że niepewność, burzliwość i ryzyko nieustannie towarzyszą procesom gospodarczym. Przykładem takiego stanu rzeczy mogą być warunki działania przedsiębiorstw na polskim rynku. Zmienność tych warunków oraz słaba koniunktura gospodarcza na świecie prowadzą do pogarszania się wyników finansowych wielu przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach - również do ich upadku.

Na rynku, na którym pewne są jedynie coraz szybsze zmiany otoczenia, rozwój i przetrwanie zależą od umiejętności szybkiej adaptacji. W takiej sytuacji głównym źródłem sukcesu przedsiębiorstwa jest prospektywna znajomość otoczenia organizacji. Konieczne staje się więc poszukiwanie nowych narzędzi i technik zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z nich są zintegrowane systemy wczesnego ostrzegania, których cechą charakterystyczną jest nieustanne poszukiwanie zmian otoczenia oraz ich źródeł. Istotą systemów wczesnego ostrzegania jest także wykorzystanie sygnałów ostrzegających przed utratą efektywności ekonomiczno-finansowej płynących z wnętrza przedsiębiorstwa. Jeżeli sygnał taki zostanie wygenerowany przez operacyjny podsystem wczesnego ostrzegania, oznacza to, że konieczne jest natychmiastowe przeprowadzenie analiz scenariuszowych, które mogą, a nawet powinny być przygotowywane w obszarze działań operacyjnych. Takie podejście zostało potwierdzone w Nowej umowie kapitałowej Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (Bazylea II).

Obecnie funkcjonujące systemy wczesnego ostrzegania są traktowane odrębnie. Są to systemy informujące o szansach lub zagrożeniach - służą wówczas do budowania strategii. Inną funkcją tych systemów może być wykrywanie zagrożeń upadłością. Jeżeli systemy te są traktowane odrębnie, wydłuża się czas potrzebny do podjęcia odpowiednich działań. Ponadto, jak wskazują wyniki badań prezentowane w literaturze przedmiotu oraz doświadczenia przedsiębiorstw, dystans między czasem potrzebnym a czasem dostępnym ulega drastycznemu skróceniu. Wczesna informacja na temat zagrożenia upadłością oraz wyprzedzająca reakcja na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w postaci budowania scenariuszy i opracowywania dla nich odpowiednich strategii, pozwalają więc nie tylko na zabezpieczenie przed ewentualną utratą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz przede wszystkim sprzyjają racjonalizacji jego bieżącej działalności.

W pracy przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa, stanowiącą podstawę tworzenia indywidualnych, także informatycznych, systemów dla podmiotów z konkretnych branż. Jako przykład praktycznego zastosowania tego ujęcia posłużył system zbudowany na potrzeby szpitala. Podstawą poszukiwań przykładu systemu wczesnego ostrzegania dla polskich szpitali stały się studia literaturowe. W wielu państwach na systemach tego typu opierają się bowiem procesy decyzyjne. Szczególnie zaawansowane w opracowywaniu i wdrażaniu systemów wczesnego ostrzegania są szpitale niemieckie i amerykańskie.

Należy pamiętać, że zarządzanie szpitalem - podobnie jak zarządzanie każdym przedsiębiorstwem - jest złożonym zbiorem działań związanych z wyborem rozwiązań najlepszych w danym momencie. W przypadku szpitala mają one prowadzić do uzyskania wysokiej efektywności, zarówno klinicznej, jak i ekonomicznej, o czym niestety zapomina się często w szpitalach publicznych. Aby osiągnąć efektywność ekonomiczną, należy odpowiednio wykorzystać zasoby bieżące i stworzyć potencjał dla określonych działań w przyszłości. Jeżeli zaś efektywność się traci, to zarządzający muszą odpowiednio wcześnie otrzymywać sygnały umożliwiające podjęcie właściwej decyzji. Mechanizm taki działa w wielu państwach i powinien również funkcjonować w Polsce.

Uwarunkowania decyzji strategicznych w przypadku szpitala tkwią jednak także w otoczeniu, co oznacza, że możliwość sprawowania nad nimi kontroli jest ograniczona. Zachodzące zmiany i zjawiska mają charakter nieciągły i trudny do przewidzenia, tym trudniejsze staje się więc efektywne zarządzanie szpitalem. W tej sytuacji rośnie znaczenie narzędzi służących do wykrywania zagrożeń związanych z utratą efektywności ekonomiczno-finansowej. Konieczne staje się również powiązanie tych narzędzi z systemami informacyjnymi ukierunkowanymi na usprawnienie procesu podejmowania decyzji w szpitalach, zarówno tych strategicznych, jak i bieżących, oraz zwiększenie ich trafności. W kontekście zmian zachodzących w otoczeniu jedynie pełna wiedza o sytuacji szpitala pozwala na przystosowanie się do nich i podejmowanie działań wyprzedzających oraz warunkuje racjonalizację bieżących decyzji.

Wczesne reagowanie na zagrożenia stwarza zarazem szansę na ich złagodzenie lub wyeliminowanie, a także na zneutralizowanie negatywnych następstw efektu zaskoczenia, które mogą prowadzić do kryzysu. Ogranicza się dzięki temu przypadki wystąpienia niepożądanych konsekwencji zarówno dla pracowników szpitala, jak i pacjentów. Potrzebę implementacji tych systemów w Polsce dostrzegają obecnie szpitale niepubliczne, zwłaszcza te z kapitałem zagranicznym, które są zarządzane strategicznie i które w przyszłości mogą stać się konkurentami dla szpitali publicznych.

Przesłanki wyboru tematu pracy były następujące:

 • wzrost niepewności otoczenia wpływający na wzrost zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • zbyt małe wykorzystanie systemów wczesnego ostrzegania w polskich przedsiębiorstwach oraz brak takich systemów w zakładach opieki zdrowotnej,
 • konieczność kontynuowania prac nad ich doskonaleniem istniejących i poszukiwaniem nowych rozwiązań koniecznych do rozwoju otoczenia.

W warunkach wzrastającej niepewności otoczenia i nasilania się sytuacji kryzysowych implementacja zintegrowanych systemów wczesnego ostrzegania zwiększa efektywność zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wzajemną, kompleksową i natychmiastową wymianę informacji między operacyjnym podsystemem wczesnego ostrzegania a strategicznym podsystemem wczesnego ostrzegania. Informacje te stanowią podstawę procesu decyzyjnego.

Aby potwierdzić zasadność wdrożenia zintegrowanych systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach, weryfikacji poddano następujące tezy:

 • wzrasta niepewność otoczenia, a także liczba zagrożeń i sytuacji kryzysowych prowadzących do utraty efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, skraca się zatem czas niezbędny do podejmowania decyzji strategicznych,
 • monitorowanie otoczenia i tworzenie wielu scenariuszy, w tym także na wypadek sytuacji kryzysowych, pozwala na wczesne wykrycie słabych sygnałów, będących podstawą identyfikacji nieciągłości w otoczeniu, które mogą wpłynąć na zmianę strategii,
 • podstawę oceny realizowanej strategii i impuls do jej zmiany stanowi analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odpowiednich modeli przewidywania ich upadłości oraz rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych emitowanych do podsystemu analizy otoczenia,
 • stopień wykorzystania strategicznych i operacyjnych systemów wczesnego ostrzegania w Polsce jest wciąż niski.

Punktem wyjścia rozważań uczyniono wnikliwą analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na współczesne teorie otoczenia, dowodzące wzrostu jego złożoności i dynamiki zmian, oraz na konsekwencje wynikające z tego zjawiska dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Odniesiono się również do teorii tworzenia modeli prognozowania bankructwa oraz konstruowania scenariuszy, także w warunkach kryzysu.

W książce wykorzystano wiele szczegółowych analiz ilościowych - statystycznych, matematycznych i wskaźnikowych - oraz wyniki badań ankietowych i liczne studia przypadków. Opracowania te dotyczą następujących zagadnień:

 • analiza otoczenia zewnętrznego polskich przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym,
 • systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie identyfikacji szans i zagrożeń otoczenia na przykładzie firm z kapitałem polskim i zagranicznym działających na rynku międzynarodowym.
 • ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw a analiza otoczenia zagranicznego,
 • czynnik konkurencyjności na rynku świadczeń medycznych,
 • zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw.

Na podstawie przywołanych opracowań ocenie poddano stan monitorowania oraz metody analizy otoczenia, a także zakres stosowania i użyteczność strategicznych systemów wczesnego ostrzegania. Celem było zidentyfikowanie czynników otoczenia szpitala niezbędnych do analiz scenariuszowych. Do wyciągnięcia wniosków ogólnych będących podstawą syntezy badań teoretycznych i empirycznych posłużono się metodami dedukcyjnymi.

Książka ma układ pięciodzielny. W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne koncepcje otoczenia przedsiębiorstwa. Przybliżono pojęcia niepewności i dynamiki otoczenia oraz scharakteryzowano jego wpływ na powstawanie trudnych sytuacji w przedsiębiorstwie. Omówiono także znaczenie systemów informacyjnych dla funkcjonowania podmiotów w warunkach niepewności otoczenia. Przedstawiono ponadto istotę i genezę systemów wczesnego ostrzegania.

Rozdział drugi poświęcono operacyjnym systemom wczesnego ostrzegania. Zdefiniowano ich pojęcie, a także przybliżono rozwój i budowę systemów wczesnego ostrzegania pierwszej i drugiej generacji. W tej części zawarto teoretyczne i metodologiczne podstawy budowania modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstw oraz przywołano najpopularniejsze polskie i zagraniczne modele tego typu.

O strategicznych systemach wczesnego ostrzegania traktuje rozdział trzeci. Punktem wyjścia uczyniono analizę pojęcia zmiany strategicznej. Zmiany takie nie dają się zwykle przewidzieć za pomocą dostępnych technik prognostycznych, a gwałtowny charakter i oddziaływanie tych zmian powodują, że konieczne staje się zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed ich skutkami. Prezentowana w tej części koncepcja słabych sygnałów opiera się na założeniu, że każde wydarzenie jest poprzedzone serią informacji, które choć nieustrukturyzowane i niepełne, pozwalają jednak na rozpoczęcie działań zmierzających do zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed skutkami przyszłych zdarzeń i dają zarządzającym czas potrzebny do przygotowania właściwej reakcji na szansę lub zagrożenie w przyszłości. Dzięki elastyczności, a także obserwowaniu otoczenia pod kątem wystąpienia słabych sygnałów zapowiadających zmiany przedsiębiorstwo potrzebuje znacznie mniej czasu, aby odpowiedzieć na zachodzące zmiany. Znacząco zwiększa się więc prawdopodobieństwo powodzenia podjętych kroków.

W rozdziale czwartym przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania. Jest to podsumowanie rozważań zawartych we wcześniejszych częściach pracy. Prezentowane ujęcie opiera się na wyborze odpowiednich modeli ostrzegających przed wystąpieniem trudnych sytuacji ekonomiczno-finansowych. Wybór ten uwzględnia wyniki badań dotyczących sprawności tych modeli w Polsce oraz metodę tworzenia scenariuszy, w tym przypadku - statyczną przyczynową analizę wpływów, czyli matematyczną metodę budowania scenariusza opracowaną przez autorów niemieckich.

Rozdział piąty zawiera omówienie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania wdrożonego w szpitalu. Przybliżono tu sposób, w jaki należy prowadzić kolejne fazy procesu zachodzącego w ramach systemu - od scharakteryzowania otoczenia, przez dobór czynników, po stworzenie scenariuszy rozwoju wydarzeń. Wskazano również, w jaki sposób zintegrowanie z systemem pierwszej generacji i wygenerowaniem przez niego sygnałów ostrzegawczych wpływa na zmianę przyjętej strategii.

Zakończenie ma charakter ogólnej syntezy analizowanych zagadnień oraz zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące budowania i wdrażania zintegrowanych systemów wczesnego ostrzegania w podmiotach rynku świadczeń medycznych z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej.

Rozdział 1. Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu strategicznym

Wprowadzenie

1.1. Cechy współczesnego otoczenia przedsiębiorstwa, zmiany strategiczne, koncepcja słabych sygnałów

1.2. Dynamika otoczenia i jej wpływ na zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - podejście sytuacyjne i systemowe

1.3. Znaczenie informacji w procesie analizy organizacji i jej otoczenia

1.4. Istota, zadania, obszary zastosowania systemów wczesnego ostrzegania

1.5. Koncepcje systemów wczesnego ostrzegania

Podsumowanie

 

Rozdział 2. Operacyjne systemy wczesnego ostrzegania w warunkach zagrożenia działalności przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

2.1. Geneza i rozwój systemów wczesnego ostrzegania na świecie i w Polsce

2.2. Zastosowanie systemów wczesnego ostrzegania pierwszej generacji w zarządzaniu strategicznym

2.3. Budowa systemów wczesnego ostrzegania drugiej generacji opartych na indykatorach

2.4. Operacyjne systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach w Polsce

Podsumowanie

 

Rozdział 3. Systemy wczesnego ostrzegania w obszarze działań strategicznych

Wprowadzenie

3.1. Geneza systemów wczesnego ostrzegania w obszarze działań strategicznych

3.2. Zadania i zasady działania strategicznych systemów wczesnego ostrzegania

3.3. Istota i charakterystyka metod scenariuszowych

3.4. Rola scenariuszy wczesnym ostrzeganiu, wykorzystanie scenariuszy do podejmowania strategicznych decyzji

3.5. Rodzaje metod scenariuszowych

3.6. Przykłady systemów wczesnego ostrzegania w obszarze działań strategicznych

3.7. Informatyczne systemy wczesnego ostrzegania

3.8. Korzyści i ograniczenia w zastosowaniu systemów wczesnego ostrzegania trzeciej generacji

3.9. Zastosowanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach w Polsce w świetle przeprowadzonych badań

Podsumowanie

 

Rozdział 4. Zintegrowany system wczesnego ostrzegania - założenia koncepcji

Wprowadzenie

4.1. Konstruowanie operacyjnych modeli wczesnego ostrzegania

4.2. Metody wykorzystywane w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa

4.3. Metodyka postępowania przy budowie systemów wczesnego ostrzegania z wykorzystaniem scenariuszy

4.4. Tworzenie scenariuszy przy wykorzystaniu statycznej przyczynowej analizy wpływów

4.5. Koncepcja zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania

Podsumowanie

 

Rozdział 5. Zastosowanie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie szpitali

Wprowadzenie

5.1. Szpital jako podmiot rynku świadczeń medycznych

5.2. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzia oceny sytuacji finansowej szpitala

5.3. Systemy wczesnego ostrzegana trzeciej generacji budowane na podstawie scenariuszy

5.4. Zintegrowany system wczesnego ostrzegania dla szpitala

5.5. Implementacja systemów wczesnego ostrzegania, weryfikacja praktyczna

Podsumowanie

 

Wnioski i rekomendacje

Spis tabel

Spis rysunków

Literatura

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel