Ulubione
  1. Strona główna
  2. SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

58,00 zł
52,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 52,20 zł
Autor: Wioletta Baran
Kod produktu: 978-83-8030-180-1
Cena regularna:
58,00 zł
52,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 52,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

[[[separator]]]

(...)

Konstrukcja pracy wynika z postawionego celu pracy, w tym celów szczegóło­wych. Poza wstępem i zakończeniem składa się ona z czterech rozdziałów. Każdy rozdział jest zorientowany na osiągnięcie jednego z celów cząstkowych. Treści kolejnych rozdziałów stanowią logiczne następstwo omawianych w poprzednich rozdziałach problemów badawczych.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano system rachunkowości zarządczej jako źródło informacji zarządczej. Przez pryzmat istoty, funkcji i znaczenia informacji zarządczej wskazano jej determinanty. W teoretycznych rozważaniach nad syste­mem rachunkowości zarządczej uwypuklono znaczenie czynnika ludzkiego w jego projektowaniu.

W rozdziale drugim wskazano na zarządczą rolę informacji kosztowej gene­rowanej z wykorzystaniem różnych modeli rachunku kosztów. Rozważania teore­tyczne na temat samego rachunku kosztów w aspekcie możliwości integracji jego modeli miały na celu wskazanie, że sprzyja to generowaniu informacji zarządczej, a tym samym zapewnia rozwój systemu rachunkowości zarządczej.

W rozdziale trzecim wskazano na podstawie badań empirycznych czynniki determinujące obecność i funkcjonowanie systemu rachunkowości zarządczej. Zaprezentowano tutaj wyniki badań dotyczące identyfikacji potrzeb informacyjnych zarządzających w podmiotach leczniczych, które przesądzają o obecności systemu. Następnie omówiono badania dotyczące wykorzystania rachunku kosztów oraz wybranych metod i narzędzi determinujących funkcjonowanie systemu informacyj­nego rachunkowości zarządczej. Ostatecznie empirycznej ocenie poddano warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych.

Rozdział czwarty omawia czynniki determinujące system informacyjny rachun­kowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Wskazano tu aspekty przesądzające o potrzebie jego wykorzystania w realizacji procesu zarządzania, w tym podejmowania decyzji i sprawowania sformalizowa­nej kontroli zarządczej. Do projektowania systemu informacyjnego rachunko­wości zarządczej zaproponowano mechanizm wykorzystujący standardy kontroli zarządczej właściwe jednostkom sektora finansów publicznych. W zakończeniu rozdziału dokonano syntezy warunków funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej.

Każdy rozdział zwiera podsumowanie, stanowiące syntezę prowadzonych roz­ważań. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków, które zaprezentowano w zakoń­czeniu pracy.

Niniejsza praca stanowi rezultat kilkuletnich badań teoretyczno-empirycznych; jest także wyrazem wynikającego z obserwacji i doświadczenia przekonania autorki o konieczności wykorzystania systemów zasilania informacyjnego - w tym przy­padku systemu rachunkowości zarządczej - w podejmowaniu decyzji przez pod­mioty lecznicze, szczególnie należące do sektora finansów publicznych. Takiego podejścia należałoby oczekiwać od zarządzających tymi podmiotami, w ramach ustawowego obowiązku podejmowania w nich działań efektywnych. System taki powinni wprowadzić i wykorzystywać do tworzenia podstaw decyzyjnych także pozostali uczestnicy systemu, w którym funkcjonują podmioty lecznicze, szczegól­nie o charakterze publicznym. Przygotowanie bowiem stosownych informacji dla organów tworzących, ale także finansujących ich działalność oraz projektujących formalno-prawne założenia funkcjonowania systemu, w którym podmioty te funk­cjonują, mogłoby przyczynić się do wprowadzenia zmian jakościowych w całym systemie. W efekcie przez wzrost wiedzy o realnych kosztach realizacji działal­ności medycznej i stworzenie możliwości oszacowania realnych źródeł finanso­wania możliwa byłaby realizacja zapisów ustawowych dotyczących efektywności działania. Posiadanie takich informacji, osiągniętych z wykorzystaniem systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej, dawałoby szansę na przedstawienie informacji stanowiących podstawę dialogu ze wskazanymi instytucjami i umożli­wiło lepsze wykorzystanie potencjału publicznych podmiotów leczniczych, który aktualnie nie jest efektywnie wykorzystywany.

Być może te oczekiwane efekty nie będą możliwe na większą skalę bez wpro­wadzenia odrębnych ustawowych regulacji dotyczących na przykład raportowania przez publiczne podmioty lecznicze określonych informacji zarządczych. Przeszkodę stanowić może najistotniejszy czynnik ograniczający potrzeby informacyjne, czyli brak kadry zarządzającej, świadomej potęgi i znaczenia informacji w dobie kon­kurencji. Być może zmian w tym obszarze - rozbudzenia potrzeb informacyjnych zarządzających podmiotami leczniczymi - należałoby spodziewać się z chwilą pojawienia się innych aniżeli publiczne źródeł finansowania działalności medycz­nej. I nie chodzi tu np. o aktualnie dostępne finansowanie z programów zdrowot­nych, ale o to, z którego społeczeństwo zdecydowałoby się korzystać w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, odprowadzając składki do innych aniżeli publiczne instytucji finansujących opiekę zdrowotną nad pacjentem.

 

 

 

[[[separator]]]

 

Wstęp

 

1. System rachunkowości jako źródło zaspokojenia potrzeb informacyjnych Zarządzających

1.1. Istota, funkcje i znaczenie informacji zarządczej

1.1.1. Istota i pojęcie informacji

1.1.2. Informacja ekonomiczna i jej funkcje

1.1.3. Klasyfikacja informacji ekonomicznej

1.1.4. Informacja zarządcza i jej użyteczność

1.1.5. Informacja według globalnych zasad rachunkowości zarządczej (GMAP)

1.2. Determinanty potrzeb informacyjnych zarządzających podmiotami leczniczymi

1.2.1. Czynniki organizacyjne i kierownicze determinujące potrzeby informacyjne

1.2.2. Potrzeby informacyjne jako pochodna procesów decyzyjnych oraz czynniki je ograniczające

1.2.3. Potrzeby informacyjne pochodną technicznych aspektów funkcjonowania obszarów aktywności jednostki

1.2.4. Badanie potrzeb informacyjnych zarządzających w celu ich zaspokojenia

1.3. Aspekty funkcjonowania rachunkowości jako systemu informacyjnego

1.3.1. Informacyjne aspekty systemu rachunkowości

1.3.2. Organizacyjne aspekty systemu informacyjnego

1.3.3. Techniczne aspekty systemu informacyjnego

1.3.4. System informacyjny a system informatyczny

1.4. Personalizacja systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

1.4.1. Rachunkowość zarządcza w procesie tworzenia i wykorzystania informacji w zarządzaniu

1.4.3. Specjaliści w systemie informacyjnym rachunkowości zarządczej

1.4.4. Ramy konceptualne rachunkowości zarządczej i zasady rachunkowości zarządczej wynikające z najlepszych praktyk

 

2. Rachunek kosztów jako źródło generowania informacji zarządczej

2.1. Rola informacji o kosztach działalności

2.1.1. Istota zarządzania kosztami

2.1.2. Systematyzacja kosztów w procesie generowania informacji zarządczej w podmiocie leczniczym

2.1.2.1. Koszty w podmiocie leczniczym według procesów łańcucha wartości

2.1.2.2. Koszty w podmiocie leczniczym według zasobów

2.1.2.3. Koszty w podmiocie leczniczym według produktów finalnych

2.1.2.4. Koszty w podmiocie leczniczym według miejsc powstawania

2.1.2.5. Koszty w podmiocie leczniczym według reagowania kosztów na zmiany w rozmiarach działalności

2.1.2.6. Koszty w podmiotach leczniczych według stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych

2.1.2.7. Koszty w podmiocie leczniczym według faz cyklu życia produktu

2.1.2.8. Koszty w podmiocie leczniczym według koncepcji jakości

2.1.2.9. Koszty w podmiotach leczniczych według koncepcji procesu decyzyjnego

2.2. Integracja modeli rachunku kosztów w generowaniu informacji zarządczej

2.2.1. Istota i pojęcie rachunku kosztów

2.2.2. Etapy ewolucji rachunku kosztów

2.2.3. Pojemność informacyjna rachunku kosztów

2.2.4. Funkcjonalne aspekty rachunku kosztów

2.2.5. Instrumentalne aspekty rachunku kosztów

2.3. Ewolucja rachunku kosztów w podmiotach leczniczych w latach 1992-2016

2.3.1. Istota regulacji rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

2.3.2. Zasady ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1992 r.)

2.3.3. Zasady rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1998 r.)

2.3.4. Zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (2015 r.)

2.3.5. Ocena regulacji rachunku kosztów w podmiotach leczniczych w aspekcie możliwości generowania informacji zarządczej

 

3. System informacyjny rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych w Polsce w świetle wyników badań empirycznych

3.1. Potrzeby informacyjne zarządzających w podmiotach leczniczych

3.1.1. Identyfikacja potrzeb informacyjnych w podmiotach leczniczych

3.1.2. Procedury tworzenia informacji zarządczej w podmiotach leczniczych

3.1.3. Planowanie i kontrola jako wyraz potrzeb informacyjnych zarządzających

3.2. Rachunek kosztów i jego wykorzystanie w podmiotach leczniczych

3.3. System rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych

3.3.1. Ocena przydatności systemu informacyjnego rachunkowości funkcjonującego w zakładach opieki zdrowotnej

3.3.2. Systemy rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej

3.3.3. Wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej

3.4. Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych

 

4. Projektowanie systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

4.1. Determinanty systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

4.1.1. Informacyjne wsparcie procesu zarządzania z wykorzystaniem rachunkowości zarządczej

4.1.2. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych w nowej koncepcji zarządzania - nowe zarządzanie publiczne (New Public Management - NPM)

4.1.3. Informacyjne wsparcie kontrolnej funkcji zarządzania w podmiotach leczniczych

4.2. Środowisko systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

4.2.1. Kontrola zarządcza w projektowaniu systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej w podmiocie leczniczym

4.2.2. Kontrola zarządcza w procesie zarządzania w podmiocie leczniczym

4.2.3. Miejsce kontroli zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

4.2.4. Środowisko wewnętrzne kontroli zarządczej determinantą środowiska systemu rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

4.3. Mechanizm tworzenia systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

4.3.1. Ustalanie celów i zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli zarządczej

4.3.2. Dobór mechanizmów kontroli w systemie kontroli zarządczej

4.3.3. Formowanie mechanizmu przekazywania informacji i systemu komunikacji w systemie kontroli zarządczej

4.3.4. Monitorowanie i ocena w systemie kontroli zarządczej

4.3.5. Bariery w funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

Spis rysunków

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 414

 

 

Wstęp

(...)

Konstrukcja pracy wynika z postawionego celu pracy, w tym celów szczegóło­wych. Poza wstępem i zakończeniem składa się ona z czterech rozdziałów. Każdy rozdział jest zorientowany na osiągnięcie jednego z celów cząstkowych. Treści kolejnych rozdziałów stanowią logiczne następstwo omawianych w poprzednich rozdziałach problemów badawczych.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano system rachunkowości zarządczej jako źródło informacji zarządczej. Przez pryzmat istoty, funkcji i znaczenia informacji zarządczej wskazano jej determinanty. W teoretycznych rozważaniach nad syste­mem rachunkowości zarządczej uwypuklono znaczenie czynnika ludzkiego w jego projektowaniu.

W rozdziale drugim wskazano na zarządczą rolę informacji kosztowej gene­rowanej z wykorzystaniem różnych modeli rachunku kosztów. Rozważania teore­tyczne na temat samego rachunku kosztów w aspekcie możliwości integracji jego modeli miały na celu wskazanie, że sprzyja to generowaniu informacji zarządczej, a tym samym zapewnia rozwój systemu rachunkowości zarządczej.

W rozdziale trzecim wskazano na podstawie badań empirycznych czynniki determinujące obecność i funkcjonowanie systemu rachunkowości zarządczej. Zaprezentowano tutaj wyniki badań dotyczące identyfikacji potrzeb informacyjnych zarządzających w podmiotach leczniczych, które przesądzają o obecności systemu. Następnie omówiono badania dotyczące wykorzystania rachunku kosztów oraz wybranych metod i narzędzi determinujących funkcjonowanie systemu informacyj­nego rachunkowości zarządczej. Ostatecznie empirycznej ocenie poddano warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych.

Rozdział czwarty omawia czynniki determinujące system informacyjny rachun­kowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Wskazano tu aspekty przesądzające o potrzebie jego wykorzystania w realizacji procesu zarządzania, w tym podejmowania decyzji i sprawowania sformalizowa­nej kontroli zarządczej. Do projektowania systemu informacyjnego rachunko­wości zarządczej zaproponowano mechanizm wykorzystujący standardy kontroli zarządczej właściwe jednostkom sektora finansów publicznych. W zakończeniu rozdziału dokonano syntezy warunków funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej.

Każdy rozdział zwiera podsumowanie, stanowiące syntezę prowadzonych roz­ważań. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków, które zaprezentowano w zakoń­czeniu pracy.

Niniejsza praca stanowi rezultat kilkuletnich badań teoretyczno-empirycznych; jest także wyrazem wynikającego z obserwacji i doświadczenia przekonania autorki o konieczności wykorzystania systemów zasilania informacyjnego - w tym przy­padku systemu rachunkowości zarządczej - w podejmowaniu decyzji przez pod­mioty lecznicze, szczególnie należące do sektora finansów publicznych. Takiego podejścia należałoby oczekiwać od zarządzających tymi podmiotami, w ramach ustawowego obowiązku podejmowania w nich działań efektywnych. System taki powinni wprowadzić i wykorzystywać do tworzenia podstaw decyzyjnych także pozostali uczestnicy systemu, w którym funkcjonują podmioty lecznicze, szczegól­nie o charakterze publicznym. Przygotowanie bowiem stosownych informacji dla organów tworzących, ale także finansujących ich działalność oraz projektujących formalno-prawne założenia funkcjonowania systemu, w którym podmioty te funk­cjonują, mogłoby przyczynić się do wprowadzenia zmian jakościowych w całym systemie. W efekcie przez wzrost wiedzy o realnych kosztach realizacji działal­ności medycznej i stworzenie możliwości oszacowania realnych źródeł finanso­wania możliwa byłaby realizacja zapisów ustawowych dotyczących efektywności działania. Posiadanie takich informacji, osiągniętych z wykorzystaniem systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej, dawałoby szansę na przedstawienie informacji stanowiących podstawę dialogu ze wskazanymi instytucjami i umożli­wiło lepsze wykorzystanie potencjału publicznych podmiotów leczniczych, który aktualnie nie jest efektywnie wykorzystywany.

Być może te oczekiwane efekty nie będą możliwe na większą skalę bez wpro­wadzenia odrębnych ustawowych regulacji dotyczących na przykład raportowania przez publiczne podmioty lecznicze określonych informacji zarządczych. Przeszkodę stanowić może najistotniejszy czynnik ograniczający potrzeby informacyjne, czyli brak kadry zarządzającej, świadomej potęgi i znaczenia informacji w dobie kon­kurencji. Być może zmian w tym obszarze - rozbudzenia potrzeb informacyjnych zarządzających podmiotami leczniczymi - należałoby spodziewać się z chwilą pojawienia się innych aniżeli publiczne źródeł finansowania działalności medycz­nej. I nie chodzi tu np. o aktualnie dostępne finansowanie z programów zdrowot­nych, ale o to, z którego społeczeństwo zdecydowałoby się korzystać w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, odprowadzając składki do innych aniżeli publiczne instytucji finansujących opiekę zdrowotną nad pacjentem.

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. System rachunkowości jako źródło zaspokojenia potrzeb informacyjnych Zarządzających

1.1. Istota, funkcje i znaczenie informacji zarządczej

1.1.1. Istota i pojęcie informacji

1.1.2. Informacja ekonomiczna i jej funkcje

1.1.3. Klasyfikacja informacji ekonomicznej

1.1.4. Informacja zarządcza i jej użyteczność

1.1.5. Informacja według globalnych zasad rachunkowości zarządczej (GMAP)

1.2. Determinanty potrzeb informacyjnych zarządzających podmiotami leczniczymi

1.2.1. Czynniki organizacyjne i kierownicze determinujące potrzeby informacyjne

1.2.2. Potrzeby informacyjne jako pochodna procesów decyzyjnych oraz czynniki je ograniczające

1.2.3. Potrzeby informacyjne pochodną technicznych aspektów funkcjonowania obszarów aktywności jednostki

1.2.4. Badanie potrzeb informacyjnych zarządzających w celu ich zaspokojenia

1.3. Aspekty funkcjonowania rachunkowości jako systemu informacyjnego

1.3.1. Informacyjne aspekty systemu rachunkowości

1.3.2. Organizacyjne aspekty systemu informacyjnego

1.3.3. Techniczne aspekty systemu informacyjnego

1.3.4. System informacyjny a system informatyczny

1.4. Personalizacja systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

1.4.1. Rachunkowość zarządcza w procesie tworzenia i wykorzystania informacji w zarządzaniu

1.4.3. Specjaliści w systemie informacyjnym rachunkowości zarządczej

1.4.4. Ramy konceptualne rachunkowości zarządczej i zasady rachunkowości zarządczej wynikające z najlepszych praktyk

 

2. Rachunek kosztów jako źródło generowania informacji zarządczej

2.1. Rola informacji o kosztach działalności

2.1.1. Istota zarządzania kosztami

2.1.2. Systematyzacja kosztów w procesie generowania informacji zarządczej w podmiocie leczniczym

2.1.2.1. Koszty w podmiocie leczniczym według procesów łańcucha wartości

2.1.2.2. Koszty w podmiocie leczniczym według zasobów

2.1.2.3. Koszty w podmiocie leczniczym według produktów finalnych

2.1.2.4. Koszty w podmiocie leczniczym według miejsc powstawania

2.1.2.5. Koszty w podmiocie leczniczym według reagowania kosztów na zmiany w rozmiarach działalności

2.1.2.6. Koszty w podmiotach leczniczych według stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych

2.1.2.7. Koszty w podmiocie leczniczym według faz cyklu życia produktu

2.1.2.8. Koszty w podmiocie leczniczym według koncepcji jakości

2.1.2.9. Koszty w podmiotach leczniczych według koncepcji procesu decyzyjnego

2.2. Integracja modeli rachunku kosztów w generowaniu informacji zarządczej

2.2.1. Istota i pojęcie rachunku kosztów

2.2.2. Etapy ewolucji rachunku kosztów

2.2.3. Pojemność informacyjna rachunku kosztów

2.2.4. Funkcjonalne aspekty rachunku kosztów

2.2.5. Instrumentalne aspekty rachunku kosztów

2.3. Ewolucja rachunku kosztów w podmiotach leczniczych w latach 1992-2016

2.3.1. Istota regulacji rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

2.3.2. Zasady ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1992 r.)

2.3.3. Zasady rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1998 r.)

2.3.4. Zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (2015 r.)

2.3.5. Ocena regulacji rachunku kosztów w podmiotach leczniczych w aspekcie możliwości generowania informacji zarządczej

 

3. System informacyjny rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych w Polsce w świetle wyników badań empirycznych

3.1. Potrzeby informacyjne zarządzających w podmiotach leczniczych

3.1.1. Identyfikacja potrzeb informacyjnych w podmiotach leczniczych

3.1.2. Procedury tworzenia informacji zarządczej w podmiotach leczniczych

3.1.3. Planowanie i kontrola jako wyraz potrzeb informacyjnych zarządzających

3.2. Rachunek kosztów i jego wykorzystanie w podmiotach leczniczych

3.3. System rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych

3.3.1. Ocena przydatności systemu informacyjnego rachunkowości funkcjonującego w zakładach opieki zdrowotnej

3.3.2. Systemy rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej

3.3.3. Wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej

3.4. Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych

 

4. Projektowanie systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

4.1. Determinanty systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

4.1.1. Informacyjne wsparcie procesu zarządzania z wykorzystaniem rachunkowości zarządczej

4.1.2. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych w nowej koncepcji zarządzania - nowe zarządzanie publiczne (New Public Management - NPM)

4.1.3. Informacyjne wsparcie kontrolnej funkcji zarządzania w podmiotach leczniczych

4.2. Środowisko systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

4.2.1. Kontrola zarządcza w projektowaniu systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej w podmiocie leczniczym

4.2.2. Kontrola zarządcza w procesie zarządzania w podmiocie leczniczym

4.2.3. Miejsce kontroli zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

4.2.4. Środowisko wewnętrzne kontroli zarządczej determinantą środowiska systemu rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

4.3. Mechanizm tworzenia systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

4.3.1. Ustalanie celów i zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli zarządczej

4.3.2. Dobór mechanizmów kontroli w systemie kontroli zarządczej

4.3.3. Formowanie mechanizmu przekazywania informacji i systemu komunikacji w systemie kontroli zarządczej

4.3.4. Monitorowanie i ocena w systemie kontroli zarządczej

4.3.5. Bariery w funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

Spis rysunków

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 414

 

 

(...)

Konstrukcja pracy wynika z postawionego celu pracy, w tym celów szczegóło­wych. Poza wstępem i zakończeniem składa się ona z czterech rozdziałów. Każdy rozdział jest zorientowany na osiągnięcie jednego z celów cząstkowych. Treści kolejnych rozdziałów stanowią logiczne następstwo omawianych w poprzednich rozdziałach problemów badawczych.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano system rachunkowości zarządczej jako źródło informacji zarządczej. Przez pryzmat istoty, funkcji i znaczenia informacji zarządczej wskazano jej determinanty. W teoretycznych rozważaniach nad syste­mem rachunkowości zarządczej uwypuklono znaczenie czynnika ludzkiego w jego projektowaniu.

W rozdziale drugim wskazano na zarządczą rolę informacji kosztowej gene­rowanej z wykorzystaniem różnych modeli rachunku kosztów. Rozważania teore­tyczne na temat samego rachunku kosztów w aspekcie możliwości integracji jego modeli miały na celu wskazanie, że sprzyja to generowaniu informacji zarządczej, a tym samym zapewnia rozwój systemu rachunkowości zarządczej.

W rozdziale trzecim wskazano na podstawie badań empirycznych czynniki determinujące obecność i funkcjonowanie systemu rachunkowości zarządczej. Zaprezentowano tutaj wyniki badań dotyczące identyfikacji potrzeb informacyjnych zarządzających w podmiotach leczniczych, które przesądzają o obecności systemu. Następnie omówiono badania dotyczące wykorzystania rachunku kosztów oraz wybranych metod i narzędzi determinujących funkcjonowanie systemu informacyj­nego rachunkowości zarządczej. Ostatecznie empirycznej ocenie poddano warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych.

Rozdział czwarty omawia czynniki determinujące system informacyjny rachun­kowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Wskazano tu aspekty przesądzające o potrzebie jego wykorzystania w realizacji procesu zarządzania, w tym podejmowania decyzji i sprawowania sformalizowa­nej kontroli zarządczej. Do projektowania systemu informacyjnego rachunko­wości zarządczej zaproponowano mechanizm wykorzystujący standardy kontroli zarządczej właściwe jednostkom sektora finansów publicznych. W zakończeniu rozdziału dokonano syntezy warunków funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej.

Każdy rozdział zwiera podsumowanie, stanowiące syntezę prowadzonych roz­ważań. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków, które zaprezentowano w zakoń­czeniu pracy.

Niniejsza praca stanowi rezultat kilkuletnich badań teoretyczno-empirycznych; jest także wyrazem wynikającego z obserwacji i doświadczenia przekonania autorki o konieczności wykorzystania systemów zasilania informacyjnego - w tym przy­padku systemu rachunkowości zarządczej - w podejmowaniu decyzji przez pod­mioty lecznicze, szczególnie należące do sektora finansów publicznych. Takiego podejścia należałoby oczekiwać od zarządzających tymi podmiotami, w ramach ustawowego obowiązku podejmowania w nich działań efektywnych. System taki powinni wprowadzić i wykorzystywać do tworzenia podstaw decyzyjnych także pozostali uczestnicy systemu, w którym funkcjonują podmioty lecznicze, szczegól­nie o charakterze publicznym. Przygotowanie bowiem stosownych informacji dla organów tworzących, ale także finansujących ich działalność oraz projektujących formalno-prawne założenia funkcjonowania systemu, w którym podmioty te funk­cjonują, mogłoby przyczynić się do wprowadzenia zmian jakościowych w całym systemie. W efekcie przez wzrost wiedzy o realnych kosztach realizacji działal­ności medycznej i stworzenie możliwości oszacowania realnych źródeł finanso­wania możliwa byłaby realizacja zapisów ustawowych dotyczących efektywności działania. Posiadanie takich informacji, osiągniętych z wykorzystaniem systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej, dawałoby szansę na przedstawienie informacji stanowiących podstawę dialogu ze wskazanymi instytucjami i umożli­wiło lepsze wykorzystanie potencjału publicznych podmiotów leczniczych, który aktualnie nie jest efektywnie wykorzystywany.

Być może te oczekiwane efekty nie będą możliwe na większą skalę bez wpro­wadzenia odrębnych ustawowych regulacji dotyczących na przykład raportowania przez publiczne podmioty lecznicze określonych informacji zarządczych. Przeszkodę stanowić może najistotniejszy czynnik ograniczający potrzeby informacyjne, czyli brak kadry zarządzającej, świadomej potęgi i znaczenia informacji w dobie kon­kurencji. Być może zmian w tym obszarze - rozbudzenia potrzeb informacyjnych zarządzających podmiotami leczniczymi - należałoby spodziewać się z chwilą pojawienia się innych aniżeli publiczne źródeł finansowania działalności medycz­nej. I nie chodzi tu np. o aktualnie dostępne finansowanie z programów zdrowot­nych, ale o to, z którego społeczeństwo zdecydowałoby się korzystać w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, odprowadzając składki do innych aniżeli publiczne instytucji finansujących opiekę zdrowotną nad pacjentem.

 

 

 

 

Wstęp

 

1. System rachunkowości jako źródło zaspokojenia potrzeb informacyjnych Zarządzających

1.1. Istota, funkcje i znaczenie informacji zarządczej

1.1.1. Istota i pojęcie informacji

1.1.2. Informacja ekonomiczna i jej funkcje

1.1.3. Klasyfikacja informacji ekonomicznej

1.1.4. Informacja zarządcza i jej użyteczność

1.1.5. Informacja według globalnych zasad rachunkowości zarządczej (GMAP)

1.2. Determinanty potrzeb informacyjnych zarządzających podmiotami leczniczymi

1.2.1. Czynniki organizacyjne i kierownicze determinujące potrzeby informacyjne

1.2.2. Potrzeby informacyjne jako pochodna procesów decyzyjnych oraz czynniki je ograniczające

1.2.3. Potrzeby informacyjne pochodną technicznych aspektów funkcjonowania obszarów aktywności jednostki

1.2.4. Badanie potrzeb informacyjnych zarządzających w celu ich zaspokojenia

1.3. Aspekty funkcjonowania rachunkowości jako systemu informacyjnego

1.3.1. Informacyjne aspekty systemu rachunkowości

1.3.2. Organizacyjne aspekty systemu informacyjnego

1.3.3. Techniczne aspekty systemu informacyjnego

1.3.4. System informacyjny a system informatyczny

1.4. Personalizacja systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

1.4.1. Rachunkowość zarządcza w procesie tworzenia i wykorzystania informacji w zarządzaniu

1.4.3. Specjaliści w systemie informacyjnym rachunkowości zarządczej

1.4.4. Ramy konceptualne rachunkowości zarządczej i zasady rachunkowości zarządczej wynikające z najlepszych praktyk

 

2. Rachunek kosztów jako źródło generowania informacji zarządczej

2.1. Rola informacji o kosztach działalności

2.1.1. Istota zarządzania kosztami

2.1.2. Systematyzacja kosztów w procesie generowania informacji zarządczej w podmiocie leczniczym

2.1.2.1. Koszty w podmiocie leczniczym według procesów łańcucha wartości

2.1.2.2. Koszty w podmiocie leczniczym według zasobów

2.1.2.3. Koszty w podmiocie leczniczym według produktów finalnych

2.1.2.4. Koszty w podmiocie leczniczym według miejsc powstawania

2.1.2.5. Koszty w podmiocie leczniczym według reagowania kosztów na zmiany w rozmiarach działalności

2.1.2.6. Koszty w podmiotach leczniczych według stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych

2.1.2.7. Koszty w podmiocie leczniczym według faz cyklu życia produktu

2.1.2.8. Koszty w podmiocie leczniczym według koncepcji jakości

2.1.2.9. Koszty w podmiotach leczniczych według koncepcji procesu decyzyjnego

2.2. Integracja modeli rachunku kosztów w generowaniu informacji zarządczej

2.2.1. Istota i pojęcie rachunku kosztów

2.2.2. Etapy ewolucji rachunku kosztów

2.2.3. Pojemność informacyjna rachunku kosztów

2.2.4. Funkcjonalne aspekty rachunku kosztów

2.2.5. Instrumentalne aspekty rachunku kosztów

2.3. Ewolucja rachunku kosztów w podmiotach leczniczych w latach 1992-2016

2.3.1. Istota regulacji rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

2.3.2. Zasady ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1992 r.)

2.3.3. Zasady rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1998 r.)

2.3.4. Zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (2015 r.)

2.3.5. Ocena regulacji rachunku kosztów w podmiotach leczniczych w aspekcie możliwości generowania informacji zarządczej

 

3. System informacyjny rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych w Polsce w świetle wyników badań empirycznych

3.1. Potrzeby informacyjne zarządzających w podmiotach leczniczych

3.1.1. Identyfikacja potrzeb informacyjnych w podmiotach leczniczych

3.1.2. Procedury tworzenia informacji zarządczej w podmiotach leczniczych

3.1.3. Planowanie i kontrola jako wyraz potrzeb informacyjnych zarządzających

3.2. Rachunek kosztów i jego wykorzystanie w podmiotach leczniczych

3.3. System rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych

3.3.1. Ocena przydatności systemu informacyjnego rachunkowości funkcjonującego w zakładach opieki zdrowotnej

3.3.2. Systemy rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej

3.3.3. Wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej

3.4. Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych

 

4. Projektowanie systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

4.1. Determinanty systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

4.1.1. Informacyjne wsparcie procesu zarządzania z wykorzystaniem rachunkowości zarządczej

4.1.2. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych w nowej koncepcji zarządzania - nowe zarządzanie publiczne (New Public Management - NPM)

4.1.3. Informacyjne wsparcie kontrolnej funkcji zarządzania w podmiotach leczniczych

4.2. Środowisko systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

4.2.1. Kontrola zarządcza w projektowaniu systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej w podmiocie leczniczym

4.2.2. Kontrola zarządcza w procesie zarządzania w podmiocie leczniczym

4.2.3. Miejsce kontroli zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

4.2.4. Środowisko wewnętrzne kontroli zarządczej determinantą środowiska systemu rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

4.3. Mechanizm tworzenia systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

4.3.1. Ustalanie celów i zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli zarządczej

4.3.2. Dobór mechanizmów kontroli w systemie kontroli zarządczej

4.3.3. Formowanie mechanizmu przekazywania informacji i systemu komunikacji w systemie kontroli zarządczej

4.3.4. Monitorowanie i ocena w systemie kontroli zarządczej

4.3.5. Bariery w funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

Spis rysunków

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel