Ulubione
 1. Strona główna
 2. STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(1)2014 Public Policy Studies

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(1)2014 Public Policy Studies

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: red. naczelny Joachim Osiński
Kod produktu: 2391-6389
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(1)2014 Public Policy Studies
STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ 1(1)2014 Public Policy Studies
[[[separator]]]

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer nowego czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom, które są przedmiotem badań nauk o polityce publicznej. "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" będą kwartalnikiem wydawanym przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W jednostce tej pracuje duże grono badaczy prowadzących inter- i multidyscyplinarne badania z zakresu polityki publicznej, co zostało docenione przyznaniem jej, jako pierwszej w Polsce, prawa do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej. Intencją międzynarodowej Rady Programowej oraz Redakcji "Studiów z Polityki Publicznej" jest przyczynianie się do rozwoju tej dyscypliny nauki w Polsce, umożliwienie - szczególnie młodym badaczom, publikowania wyników swoich badań i studiów w specjalistycznym periodyku, stwarzanie możliwości uczestniczenia w dyskusjach redakcyjnych, których efekty znajdą swoje odzwierciedlenie na stronach kwartalnika, a także sprzyjanie promowaniu kadr naukowych w nowej dyscyplinie z dbałością zarówno o merytoryczną, jak i praktyczną stronę ich wiedzy oraz umiejętności.

Ważnym celem jest również utrzymywanie i rozwijanie szerokich kontaktów zarówno z przedstawicielami organów administracji publicznej, innych organów państwa oraz z praktykami życia gospodarczego i politycznego. Dotyczy to wspomnianych osób i instytucji w Polsce, innych państwach europejskich i pozaeuropejskich, które mają znaczący dorobek oraz osiągnięcia teoretyczne i praktyczne ważkie z punktu widzenia polityki publicznej. Istotne są relacje i kontakty z instytucjami Unii Europejskiej i jej przedstawicielami w różnych dziedzinach oraz wykorzystanie dorobku teoretycznego i praktycznego związanego z realizacją unijnych polityk horyzontalnych. Istotnym wyzwaniem, jakie stawiamy przed gronem osób tworzących naukowy kształt periodyku, jest sprzyjanie prowadzeniu wysokiej jakości badań naukowych, których efekty przyczyniają się do modernizacji i unowocześniania organów oraz instytucji niezbędnych w nowoczesnym państwie, do usprawniania procesów decyzyjnych i uzyskiwania skuteczności prowadzonych działań.

Nasz kwartalnik powinien sprzyjać i kształtować propaństwowe i proobywatelskie zachowania i kompetencje pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, oparte na współpracy i współdziałaniu z organami państwa na wszystkich poziomach, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami gospodarczymi. Wskazane zachowania stanowić będą ważny element składowy pragmatycznej i racjonalnej kultury politycznej, która powinna cechować wszystkich uczestników życia publicznego - funkcjonariuszy państwa, przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców oraz innych uczestników życia publicznego.

Mając na uwadze rosnącą złożoność problematyki funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw, w tym zagrożenia wewnętrzne i międzynarodowe wynikające z chaotycznego i nieprzewidywalnego rozwoju rynków oraz próby deprecjacji solidarności i współdziałania obywateli w ramach instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a także postępujące docenianie, zarówno w teorii ekonomii, politologii czy prawie, jak i w realnym funkcjonowaniu państw, zjawisk instytucjonalizacji procesów ekonomicznych, politycznych i społecznych, kwartalnik "Studia z Polityki Publicznej" powinien spełniać funkcję integracyjną wobec różnych środowisk naukowych i zróżnicowanych metodologicznie oraz teoretycznie badań i działań praktycznych w sferze publicznej.

Priorytetami w naszych naukowych oczekiwaniach w odniesieniu do publikowanych artykułów będą zagadnienia:

 • polityki i współrządzenia publicznego (politics and public governance) - w których uwaga zwrócona będzie na procesy podejmowania decyzji politycznych w państwie (w Polsce), a szczególnie ich projektowanie, wyjaśnianie (problemy komunikacji społecznej) i uzasadnianie oraz realizowanie poszczególnych obszarów polityki i efekty tych działań dla społeczeństwa (policy making);
 • polityki prawnej i administracyjnej (law and administration policy) - ze szczególnym uwzględnieniem polityki legislacyjnej oraz implementacji aktów prawa UE w Polsce, europeizacji i modernizacji administracji publicznej (rządowej i samorządowej), współpracy w ramach III sektora UE, a także współpracy administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora i prywatnymi podmiotami gospodarczymi (partnerstwo publiczno-prywatne);
 • polityki gospodarczej i społecznej (economic and social policy) - a szczególnie kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym, edukacją, zatrudnieniem, zdrowiem, wiekiem oraz płcią, a także imigracją w odniesieniu do Polski (skutki społeczne, ekonomiczne i kulturowe), jak i w kontekście międzynarodowym oraz działań administracji państwowej i organizacji trzeciego sektora w tych dziedzinach;
 • finansów publicznych i budżetu (public finance and budget) - ze szczególnym uwzględnieniem polityki finansowej państwa, w tym polityki pieniężnej i fiskalnej, tworzenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także budżetu UE, pozycji i roli banku centralnego (również EBC) w kreowaniu stabilności finansowej państwa, współpracy banku centralnego z bankami komercyjnymi, nadzoru finansowego i bankowego, współpracy z europejskimi i globalnymi organizacjami oraz instytucjami finansowymi;
 • planowania oraz polityki regionalnej i przestrzennej (regional planning and spatial policy) - z naciskiem na działania publiczne podejmowane w ramach planowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego, jak również kontekst polityczny (koncepcje teoretyczne i działania praktyczne zarówno na poszczególnych szczeblach państwa, jak i w ramach polityki rozwoju regionalnego UE) oraz społeczne i ekonomiczne konsekwencje planowania przestrzennego i związanej z nim polityki państwa;
 • polityki europejskiej i globalnej (European and global policy) - z uwzględnieniem polityki państwa jako podmiotu stosunków międzynarodowych, w tym problemy bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji międzynarodowych, polityki i aktywności państwa w otwartej gospodarce (m.in. ewolucja światowego handlu oraz międzynarodowych przepływów kapitału oraz ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy państw, zatrudnienie oraz instytucje polityczne), a także prawa człowieka i ich gwarancje oraz współpraca międzynarodowa w tych dziedzinach;
 • nauki, technologii oraz polityki ochrony środowiska (science, technology and environmental policy) - ze szczególnym naciskiem na relacje i związki między nauką, technologią, środowiskiem oraz społeczeństwem, politykę innowacyjną i naukową, w tym na społeczne, ekonomiczne i kulturowe konsekwencje rozwoju i zastosowania nowych technologii, m.in. odnawialnych źródeł energii, nowych technologii komunikacyjnych czy społeczeństwa sieciowego, skutków gospodarowania i ich wpływu na zmiany klimatyczne, istotna badawczo będzie również problematyka rozwoju zrównoważonego;
 • przywództwa i współrządzenia publicznego (leadership and public governance) - w których nacisk położony będzie na kwestie związane z przywództwem, jego znaczeniem, cechami i wyróżnikami przywództwa w licznych instytucjach zajmujących się sprawami publicznymi na wszystkich szczeblach państwa, zarówno w obrębie sektora publicznego, jak i organizacji trzeciego sektora.

Wskazane priorytety nie oznaczają, iż Redakcja nie będzie doceniać tekstów podejmujących interesujące problemy w innych obszarach. Będą one, podobnie jak te dotyczące zagadnień głównych, poddawane wnikliwym ocenom recenzentów, co zdecyduje o skierowaniu ich do publikacji. Zapraszamy i zachęcamy do współpracy pracowników naukowych, doktorantów, przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, reprezentantów świata biznesu oraz przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej. Mamy wielką szansę na przyczynienie się do rozwoju nowej dyscypliny naukowej, która, jak pokazują przykłady Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Wielkiej Brytanii czy Francji, ze względu na swoje komponenty praktyczne, może w znacznym stopniu przyczyniać się do podnoszenia profesjonalizmu funkcjonariuszy państwa podejmujących decyzje istotne dla poszczególnych społeczności, całych społeczeństw i państw.

[[[separator]]]

WSTĘP

Joachim Osiński

 

DEDYKOWANE NORMY KONSTYTUCYJNE I DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI POLITYKI PUBLICZNEJ WOBEC SEKTORA WIEDZY

Jerzy Woźnicki

 

WOKÓŁ POTRZEBY MODERNIZACJI STRUKTURY INSTRUMENTÓW POLITYKI PUBLICZNEJ

Andrzej Zybała

 

KRZYWA KUZNETSA A WIELOŚĆ JURYSDYKCJI FISKALNYCH

Artur Nowak-Far

 

PUBLICZNE FUNDUSZE SOCJALNE - ISTOTA ORAZ ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE W POLSCE

Tadeusz Szumlicz

 

THE COHESIVENESS POLICY OF THE EUROPEAN UNION: MULTIDIMENSIONAL REGIONALIZATION

SPÓJNOŚĆ POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ: WIELOWYMIAROWA REGIONALIZACJA

Dominika Cichońska, Jarosław Fedorowski Romuald Holly

 

110 LAT POLITYKI PUBLICZNEJ W WIELKIEJ BRYTANII (1900-2010)

Piotr Jachowicz

 

RECENZJE

WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO A DŁUG PUBLICZNY. DYLEMATY I MITY

Wiesław Czyżowicz

 

PRZEDSIĘBIORCZE PAŃSTWO O KSIĄŻCE MARIANY MAZZUCATO

Jan Misiuna

Opis

Wydanie: 1 (1) 2014
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 156

Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer nowego czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom, które są przedmiotem badań nauk o polityce publicznej. "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" będą kwartalnikiem wydawanym przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W jednostce tej pracuje duże grono badaczy prowadzących inter- i multidyscyplinarne badania z zakresu polityki publicznej, co zostało docenione przyznaniem jej, jako pierwszej w Polsce, prawa do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej. Intencją międzynarodowej Rady Programowej oraz Redakcji "Studiów z Polityki Publicznej" jest przyczynianie się do rozwoju tej dyscypliny nauki w Polsce, umożliwienie - szczególnie młodym badaczom, publikowania wyników swoich badań i studiów w specjalistycznym periodyku, stwarzanie możliwości uczestniczenia w dyskusjach redakcyjnych, których efekty znajdą swoje odzwierciedlenie na stronach kwartalnika, a także sprzyjanie promowaniu kadr naukowych w nowej dyscyplinie z dbałością zarówno o merytoryczną, jak i praktyczną stronę ich wiedzy oraz umiejętności.

Ważnym celem jest również utrzymywanie i rozwijanie szerokich kontaktów zarówno z przedstawicielami organów administracji publicznej, innych organów państwa oraz z praktykami życia gospodarczego i politycznego. Dotyczy to wspomnianych osób i instytucji w Polsce, innych państwach europejskich i pozaeuropejskich, które mają znaczący dorobek oraz osiągnięcia teoretyczne i praktyczne ważkie z punktu widzenia polityki publicznej. Istotne są relacje i kontakty z instytucjami Unii Europejskiej i jej przedstawicielami w różnych dziedzinach oraz wykorzystanie dorobku teoretycznego i praktycznego związanego z realizacją unijnych polityk horyzontalnych. Istotnym wyzwaniem, jakie stawiamy przed gronem osób tworzących naukowy kształt periodyku, jest sprzyjanie prowadzeniu wysokiej jakości badań naukowych, których efekty przyczyniają się do modernizacji i unowocześniania organów oraz instytucji niezbędnych w nowoczesnym państwie, do usprawniania procesów decyzyjnych i uzyskiwania skuteczności prowadzonych działań.

Nasz kwartalnik powinien sprzyjać i kształtować propaństwowe i proobywatelskie zachowania i kompetencje pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, oparte na współpracy i współdziałaniu z organami państwa na wszystkich poziomach, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami gospodarczymi. Wskazane zachowania stanowić będą ważny element składowy pragmatycznej i racjonalnej kultury politycznej, która powinna cechować wszystkich uczestników życia publicznego - funkcjonariuszy państwa, przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców oraz innych uczestników życia publicznego.

Mając na uwadze rosnącą złożoność problematyki funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw, w tym zagrożenia wewnętrzne i międzynarodowe wynikające z chaotycznego i nieprzewidywalnego rozwoju rynków oraz próby deprecjacji solidarności i współdziałania obywateli w ramach instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a także postępujące docenianie, zarówno w teorii ekonomii, politologii czy prawie, jak i w realnym funkcjonowaniu państw, zjawisk instytucjonalizacji procesów ekonomicznych, politycznych i społecznych, kwartalnik "Studia z Polityki Publicznej" powinien spełniać funkcję integracyjną wobec różnych środowisk naukowych i zróżnicowanych metodologicznie oraz teoretycznie badań i działań praktycznych w sferze publicznej.

Priorytetami w naszych naukowych oczekiwaniach w odniesieniu do publikowanych artykułów będą zagadnienia:

 • polityki i współrządzenia publicznego (politics and public governance) - w których uwaga zwrócona będzie na procesy podejmowania decyzji politycznych w państwie (w Polsce), a szczególnie ich projektowanie, wyjaśnianie (problemy komunikacji społecznej) i uzasadnianie oraz realizowanie poszczególnych obszarów polityki i efekty tych działań dla społeczeństwa (policy making);
 • polityki prawnej i administracyjnej (law and administration policy) - ze szczególnym uwzględnieniem polityki legislacyjnej oraz implementacji aktów prawa UE w Polsce, europeizacji i modernizacji administracji publicznej (rządowej i samorządowej), współpracy w ramach III sektora UE, a także współpracy administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora i prywatnymi podmiotami gospodarczymi (partnerstwo publiczno-prywatne);
 • polityki gospodarczej i społecznej (economic and social policy) - a szczególnie kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym, edukacją, zatrudnieniem, zdrowiem, wiekiem oraz płcią, a także imigracją w odniesieniu do Polski (skutki społeczne, ekonomiczne i kulturowe), jak i w kontekście międzynarodowym oraz działań administracji państwowej i organizacji trzeciego sektora w tych dziedzinach;
 • finansów publicznych i budżetu (public finance and budget) - ze szczególnym uwzględnieniem polityki finansowej państwa, w tym polityki pieniężnej i fiskalnej, tworzenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także budżetu UE, pozycji i roli banku centralnego (również EBC) w kreowaniu stabilności finansowej państwa, współpracy banku centralnego z bankami komercyjnymi, nadzoru finansowego i bankowego, współpracy z europejskimi i globalnymi organizacjami oraz instytucjami finansowymi;
 • planowania oraz polityki regionalnej i przestrzennej (regional planning and spatial policy) - z naciskiem na działania publiczne podejmowane w ramach planowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego, jak również kontekst polityczny (koncepcje teoretyczne i działania praktyczne zarówno na poszczególnych szczeblach państwa, jak i w ramach polityki rozwoju regionalnego UE) oraz społeczne i ekonomiczne konsekwencje planowania przestrzennego i związanej z nim polityki państwa;
 • polityki europejskiej i globalnej (European and global policy) - z uwzględnieniem polityki państwa jako podmiotu stosunków międzynarodowych, w tym problemy bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji międzynarodowych, polityki i aktywności państwa w otwartej gospodarce (m.in. ewolucja światowego handlu oraz międzynarodowych przepływów kapitału oraz ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy państw, zatrudnienie oraz instytucje polityczne), a także prawa człowieka i ich gwarancje oraz współpraca międzynarodowa w tych dziedzinach;
 • nauki, technologii oraz polityki ochrony środowiska (science, technology and environmental policy) - ze szczególnym naciskiem na relacje i związki między nauką, technologią, środowiskiem oraz społeczeństwem, politykę innowacyjną i naukową, w tym na społeczne, ekonomiczne i kulturowe konsekwencje rozwoju i zastosowania nowych technologii, m.in. odnawialnych źródeł energii, nowych technologii komunikacyjnych czy społeczeństwa sieciowego, skutków gospodarowania i ich wpływu na zmiany klimatyczne, istotna badawczo będzie również problematyka rozwoju zrównoważonego;
 • przywództwa i współrządzenia publicznego (leadership and public governance) - w których nacisk położony będzie na kwestie związane z przywództwem, jego znaczeniem, cechami i wyróżnikami przywództwa w licznych instytucjach zajmujących się sprawami publicznymi na wszystkich szczeblach państwa, zarówno w obrębie sektora publicznego, jak i organizacji trzeciego sektora.

Wskazane priorytety nie oznaczają, iż Redakcja nie będzie doceniać tekstów podejmujących interesujące problemy w innych obszarach. Będą one, podobnie jak te dotyczące zagadnień głównych, poddawane wnikliwym ocenom recenzentów, co zdecyduje o skierowaniu ich do publikacji. Zapraszamy i zachęcamy do współpracy pracowników naukowych, doktorantów, przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, reprezentantów świata biznesu oraz przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej. Mamy wielką szansę na przyczynienie się do rozwoju nowej dyscypliny naukowej, która, jak pokazują przykłady Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Wielkiej Brytanii czy Francji, ze względu na swoje komponenty praktyczne, może w znacznym stopniu przyczyniać się do podnoszenia profesjonalizmu funkcjonariuszy państwa podejmujących decyzje istotne dla poszczególnych społeczności, całych społeczeństw i państw.

Spis treści

WSTĘP

Joachim Osiński

 

DEDYKOWANE NORMY KONSTYTUCYJNE I DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI POLITYKI PUBLICZNEJ WOBEC SEKTORA WIEDZY

Jerzy Woźnicki

 

WOKÓŁ POTRZEBY MODERNIZACJI STRUKTURY INSTRUMENTÓW POLITYKI PUBLICZNEJ

Andrzej Zybała

 

KRZYWA KUZNETSA A WIELOŚĆ JURYSDYKCJI FISKALNYCH

Artur Nowak-Far

 

PUBLICZNE FUNDUSZE SOCJALNE - ISTOTA ORAZ ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE W POLSCE

Tadeusz Szumlicz

 

THE COHESIVENESS POLICY OF THE EUROPEAN UNION: MULTIDIMENSIONAL REGIONALIZATION

SPÓJNOŚĆ POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ: WIELOWYMIAROWA REGIONALIZACJA

Dominika Cichońska, Jarosław Fedorowski Romuald Holly

 

110 LAT POLITYKI PUBLICZNEJ W WIELKIEJ BRYTANII (1900-2010)

Piotr Jachowicz

 

RECENZJE

WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO A DŁUG PUBLICZNY. DYLEMATY I MITY

Wiesław Czyżowicz

 

PRZEDSIĘBIORCZE PAŃSTWO O KSIĄŻCE MARIANY MAZZUCATO

Jan Misiuna

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1 (1) 2014
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 156

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer nowego czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom, które są przedmiotem badań nauk o polityce publicznej. "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" będą kwartalnikiem wydawanym przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W jednostce tej pracuje duże grono badaczy prowadzących inter- i multidyscyplinarne badania z zakresu polityki publicznej, co zostało docenione przyznaniem jej, jako pierwszej w Polsce, prawa do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej. Intencją międzynarodowej Rady Programowej oraz Redakcji "Studiów z Polityki Publicznej" jest przyczynianie się do rozwoju tej dyscypliny nauki w Polsce, umożliwienie - szczególnie młodym badaczom, publikowania wyników swoich badań i studiów w specjalistycznym periodyku, stwarzanie możliwości uczestniczenia w dyskusjach redakcyjnych, których efekty znajdą swoje odzwierciedlenie na stronach kwartalnika, a także sprzyjanie promowaniu kadr naukowych w nowej dyscyplinie z dbałością zarówno o merytoryczną, jak i praktyczną stronę ich wiedzy oraz umiejętności.

Ważnym celem jest również utrzymywanie i rozwijanie szerokich kontaktów zarówno z przedstawicielami organów administracji publicznej, innych organów państwa oraz z praktykami życia gospodarczego i politycznego. Dotyczy to wspomnianych osób i instytucji w Polsce, innych państwach europejskich i pozaeuropejskich, które mają znaczący dorobek oraz osiągnięcia teoretyczne i praktyczne ważkie z punktu widzenia polityki publicznej. Istotne są relacje i kontakty z instytucjami Unii Europejskiej i jej przedstawicielami w różnych dziedzinach oraz wykorzystanie dorobku teoretycznego i praktycznego związanego z realizacją unijnych polityk horyzontalnych. Istotnym wyzwaniem, jakie stawiamy przed gronem osób tworzących naukowy kształt periodyku, jest sprzyjanie prowadzeniu wysokiej jakości badań naukowych, których efekty przyczyniają się do modernizacji i unowocześniania organów oraz instytucji niezbędnych w nowoczesnym państwie, do usprawniania procesów decyzyjnych i uzyskiwania skuteczności prowadzonych działań.

Nasz kwartalnik powinien sprzyjać i kształtować propaństwowe i proobywatelskie zachowania i kompetencje pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, oparte na współpracy i współdziałaniu z organami państwa na wszystkich poziomach, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami gospodarczymi. Wskazane zachowania stanowić będą ważny element składowy pragmatycznej i racjonalnej kultury politycznej, która powinna cechować wszystkich uczestników życia publicznego - funkcjonariuszy państwa, przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców oraz innych uczestników życia publicznego.

Mając na uwadze rosnącą złożoność problematyki funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw, w tym zagrożenia wewnętrzne i międzynarodowe wynikające z chaotycznego i nieprzewidywalnego rozwoju rynków oraz próby deprecjacji solidarności i współdziałania obywateli w ramach instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a także postępujące docenianie, zarówno w teorii ekonomii, politologii czy prawie, jak i w realnym funkcjonowaniu państw, zjawisk instytucjonalizacji procesów ekonomicznych, politycznych i społecznych, kwartalnik "Studia z Polityki Publicznej" powinien spełniać funkcję integracyjną wobec różnych środowisk naukowych i zróżnicowanych metodologicznie oraz teoretycznie badań i działań praktycznych w sferze publicznej.

Priorytetami w naszych naukowych oczekiwaniach w odniesieniu do publikowanych artykułów będą zagadnienia:

 • polityki i współrządzenia publicznego (politics and public governance) - w których uwaga zwrócona będzie na procesy podejmowania decyzji politycznych w państwie (w Polsce), a szczególnie ich projektowanie, wyjaśnianie (problemy komunikacji społecznej) i uzasadnianie oraz realizowanie poszczególnych obszarów polityki i efekty tych działań dla społeczeństwa (policy making);
 • polityki prawnej i administracyjnej (law and administration policy) - ze szczególnym uwzględnieniem polityki legislacyjnej oraz implementacji aktów prawa UE w Polsce, europeizacji i modernizacji administracji publicznej (rządowej i samorządowej), współpracy w ramach III sektora UE, a także współpracy administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora i prywatnymi podmiotami gospodarczymi (partnerstwo publiczno-prywatne);
 • polityki gospodarczej i społecznej (economic and social policy) - a szczególnie kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym, edukacją, zatrudnieniem, zdrowiem, wiekiem oraz płcią, a także imigracją w odniesieniu do Polski (skutki społeczne, ekonomiczne i kulturowe), jak i w kontekście międzynarodowym oraz działań administracji państwowej i organizacji trzeciego sektora w tych dziedzinach;
 • finansów publicznych i budżetu (public finance and budget) - ze szczególnym uwzględnieniem polityki finansowej państwa, w tym polityki pieniężnej i fiskalnej, tworzenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także budżetu UE, pozycji i roli banku centralnego (również EBC) w kreowaniu stabilności finansowej państwa, współpracy banku centralnego z bankami komercyjnymi, nadzoru finansowego i bankowego, współpracy z europejskimi i globalnymi organizacjami oraz instytucjami finansowymi;
 • planowania oraz polityki regionalnej i przestrzennej (regional planning and spatial policy) - z naciskiem na działania publiczne podejmowane w ramach planowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego, jak również kontekst polityczny (koncepcje teoretyczne i działania praktyczne zarówno na poszczególnych szczeblach państwa, jak i w ramach polityki rozwoju regionalnego UE) oraz społeczne i ekonomiczne konsekwencje planowania przestrzennego i związanej z nim polityki państwa;
 • polityki europejskiej i globalnej (European and global policy) - z uwzględnieniem polityki państwa jako podmiotu stosunków międzynarodowych, w tym problemy bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji międzynarodowych, polityki i aktywności państwa w otwartej gospodarce (m.in. ewolucja światowego handlu oraz międzynarodowych przepływów kapitału oraz ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy państw, zatrudnienie oraz instytucje polityczne), a także prawa człowieka i ich gwarancje oraz współpraca międzynarodowa w tych dziedzinach;
 • nauki, technologii oraz polityki ochrony środowiska (science, technology and environmental policy) - ze szczególnym naciskiem na relacje i związki między nauką, technologią, środowiskiem oraz społeczeństwem, politykę innowacyjną i naukową, w tym na społeczne, ekonomiczne i kulturowe konsekwencje rozwoju i zastosowania nowych technologii, m.in. odnawialnych źródeł energii, nowych technologii komunikacyjnych czy społeczeństwa sieciowego, skutków gospodarowania i ich wpływu na zmiany klimatyczne, istotna badawczo będzie również problematyka rozwoju zrównoważonego;
 • przywództwa i współrządzenia publicznego (leadership and public governance) - w których nacisk położony będzie na kwestie związane z przywództwem, jego znaczeniem, cechami i wyróżnikami przywództwa w licznych instytucjach zajmujących się sprawami publicznymi na wszystkich szczeblach państwa, zarówno w obrębie sektora publicznego, jak i organizacji trzeciego sektora.

Wskazane priorytety nie oznaczają, iż Redakcja nie będzie doceniać tekstów podejmujących interesujące problemy w innych obszarach. Będą one, podobnie jak te dotyczące zagadnień głównych, poddawane wnikliwym ocenom recenzentów, co zdecyduje o skierowaniu ich do publikacji. Zapraszamy i zachęcamy do współpracy pracowników naukowych, doktorantów, przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, reprezentantów świata biznesu oraz przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej. Mamy wielką szansę na przyczynienie się do rozwoju nowej dyscypliny naukowej, która, jak pokazują przykłady Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Wielkiej Brytanii czy Francji, ze względu na swoje komponenty praktyczne, może w znacznym stopniu przyczyniać się do podnoszenia profesjonalizmu funkcjonariuszy państwa podejmujących decyzje istotne dla poszczególnych społeczności, całych społeczeństw i państw.

WSTĘP

Joachim Osiński

 

DEDYKOWANE NORMY KONSTYTUCYJNE I DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI POLITYKI PUBLICZNEJ WOBEC SEKTORA WIEDZY

Jerzy Woźnicki

 

WOKÓŁ POTRZEBY MODERNIZACJI STRUKTURY INSTRUMENTÓW POLITYKI PUBLICZNEJ

Andrzej Zybała

 

KRZYWA KUZNETSA A WIELOŚĆ JURYSDYKCJI FISKALNYCH

Artur Nowak-Far

 

PUBLICZNE FUNDUSZE SOCJALNE - ISTOTA ORAZ ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE W POLSCE

Tadeusz Szumlicz

 

THE COHESIVENESS POLICY OF THE EUROPEAN UNION: MULTIDIMENSIONAL REGIONALIZATION

SPÓJNOŚĆ POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ: WIELOWYMIAROWA REGIONALIZACJA

Dominika Cichońska, Jarosław Fedorowski Romuald Holly

 

110 LAT POLITYKI PUBLICZNEJ W WIELKIEJ BRYTANII (1900-2010)

Piotr Jachowicz

 

RECENZJE

WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO A DŁUG PUBLICZNY. DYLEMATY I MITY

Wiesław Czyżowicz

 

PRZEDSIĘBIORCZE PAŃSTWO O KSIĄŻCE MARIANY MAZZUCATO

Jan Misiuna

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel