Ulubione
  1. Strona główna
  2. STRATEGICZNE POZYCJONOWANIE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

STRATEGICZNE POZYCJONOWANIE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

68,00 zł
61,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 61,20 zł
Autor: Andrzej Sobczak
Kod produktu: 978-83-8030-488-8
Cena regularna:
68,00 zł
61,20 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,80 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 61,20 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STRATEGICZNE POZYCJONOWANIE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
STRATEGICZNE POZYCJONOWANIE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

[[[separator]]]

 

Układ monografii jest konsekwencją przyjętych założeń badawczych, co umożliwiło: zrealizowanie określonego celu badawczego, znalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz zweryfikowanie hipotez badawczych. Składa się ona z wprowadzenia, sześciu rozdziałów (w rozdziałach 1-3 zaprezentowano wyniki prac studyjnych, rozdziały 4-6 zaś odnoszą się do badań własnych autora) oraz zakończenia. Dodatkową część pracy stanowią załączniki, zawierające opracowane przez autora narzędzia badawcze i podsumowania przeprowadzonych badań.

Rozdział 1 rozpoczyna się od wskazania kluczowych koncepcji zarządzania procesowego, które stanowią podstawę zaprezentowania rozważań na temat robotyzacji procesów biznesowych. W rozdziale tym przedstawiono autorską definicję tego pojęcia, a także charakterystyki klas narzędzi informatycznych do robotyzacji procesów oraz cech robotów programowych. Autor wskazał również rolę cyfrowych platform w robotyzacji procesów biznesowych oraz podjął rozważania na temat budowy cyfrowego ekosystemu robotycznego. Ponadto odniósł się do modeli działania IT w kontekście robotyzacji procesów biznesowych, omówił zagadnienie kooperacji i koordynacji współpracy ludzi oraz robotów i wskazał różnice pomiędzy robotyzacją procesów biznesowych a innymi metodami automatyzacji procesów. Przedstawił także eksplorację procesów biznesowych jako zagadnienie komplementarne do robotyzacji procesów biznesowych. Tę część kończą krytyczne uwagi dotyczące robotyzacji procesów biznesowych.

W rozdziale 2 zawarto rozważania na temat wpływu implementacji robotyzacji procesów biznesowych na zmiany ich modeli w przedsiębiorstwach biznesowych i system zarządzania przedsiębiorstwem. Rozważania oparto na wynikach badań literaturowych przeprowadzonych przez autora. Ze względu na niejednoznaczność terminów „model biznesowy" i „system zarządzania przedsiębiorstwem" rozdział rozpoczyna się od przedstawienia kluczowych zagadnień związanych z tymi terminami.

W dalszej części autor rozważył rolę cyfryzacji jako determinantę zmian modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz ich systemu zarządzania. Następnie przedstawił wyniki systematycznego przeglądu literatury dotyczącej wpływu robotyzacji procesów biznesowych na zmiany modeli biznesowych i systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Rozdział zamykają uwagi dotyczące kluczowych koncepcji modeli oceny dojrzałości, w szczególności tych, które dotyczą robotyzacji procesów biznesowych. Autor zaprezentował: cele ich stosowania, elementy, podejścia do przeprowadzania oceny dojrzałości i prezentowania uzyskanych wyników. Na koniec rozdziału przedstawiono wyniki analizy porównawczej znanych obecnie modeli dojrzałości robotycznych.

W rozdziale 3 zaprezentowano uwarunkowania wdrażania robotyzacji procesów biznesowych. Autor skoncentrował się na: determinantach implementacji robotyzacji, korzyściach płynących z robotyzacji, barierach związanych z jej wdrażaniem, czynnikach ryzyka, które jej dotyczą, oraz aspektach kosztowych robotyzacji procesów biznesowych. Zaproponował także własną klasyfikację pozycjonowania robotyzacji w przedsiębiorstwie, uwzględniającą rodzaje zmian organizacyjnych. Ponadto omówił zagadnienie formułowania wiązki celów strategicznych robotyzacji procesów biznesowych oraz odniósł się do modeli realizacyjnych robotyzacji procesów biznesowych, a także omówił modele operacyjne robotyzacji tych procesów. W dalszej części rozdziału przedstawił strukturę zespołu odpowiedzialnego za robotyzację procesów biznesowych. Zaprezentował również podejście realizacyjne do robotyzacji procesów biznesowych.

W rozdziałach 4 i 5 przedstawiono przyjętą procedurę realizacji badań ankietowych (rozpoznawczych i zasadniczych) przeprowadzonych przez autora oraz podano ich wyniki. Autor omówił koncepcję zrealizowanych badań empirycznych oraz wskazał ograniczenia związane z zastosowanym postępowaniem badawczym. Następnie scharakteryzował podmioty, które wzięły udział w badaniach. W rozdziale 4 umieścił także statystyki opisowe, w rozdziale 5 zaś omówił kluczowe wyniki zastosowania zaawansowanych metod statystycznych: analizy czynnikowej (eksploracyjnej oraz konfirmacyjnej), modeli równań strukturalnych i wielowymiarowej analizy korespondencji.

W rozdziale 6 zaprezentowano autorską metodę strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych (SMART). Autor przedstawił cele, założenia i ograniczenia związane z tą metodą. Następnie omówił proces tworzenia metody oraz podejście do jej wstępnej weryfikacji wraz z uzyskanymi wnioskami.

Zakończenie stanowi reasumpcję zarówno przeprowadzonych rozważań teoretycznych, jak i uzyskanych wyników zrealizowanych badań empirycznych. Autor zaprezentował także swój wkład w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości oraz ograniczenia, które wiążą się z przyjętym postępowaniem badawczym. Kończąc ten fragment monografii, zaproponował także kierunki przyszłych prac badawczych.

Istotną część publikacji stanowią załączniki. Zawarto w nich m.in.: autorski kwestionariusz badawczy (wykorzystywany podczas zasadniczych badań ankietowych), skrócone raporty z badań przeprowadzonych metodą delficką, autorską ontologię robotyzacji procesów biznesowych oraz pytania kontrolne wykorzystywane do oceny dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa.

[[[separator]]]

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

 

Rozdział 1

KLUCZOWE KONCEPCJE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

1.1. Zarządzanie procesowe jako podstawa robotyzacji procesów biznesowych

1.2. Definicyjne ujęcie robotyzacji procesów biznesowych

1.3. Klasy narzędzi informatycznych do robotyzacji procesów biznesowych

1.4. Cechy i klasyfikacja robotów programowych

1.5. Wykorzystanie koncepcji platformy w kontekście robotyzacji procesów biznesowych

1.6. Kooperacja i koordynacja współpracy robotów i ludzi

1.7. Robotyzacja procesów biznesowych w kontekście modeli działania IT

1.8. Robotyzacja na tle innych sposobów automatyzacji procesów biznesowych

1.9. Eksploracja procesów biznesowych jako działanie uzupełniające robotyzację

1.10. Podejście krytyczne do robotyzacji procesów biznesowych

 

Rozdział 2

STRATEGICZNE ASPEKTY ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

2.1. Pojęcia modelu biznesowego i systemu zarządzania przedsiębiorstwem

2.2. Cyfryzacja jako determinanta zmiany modelu biznesowego i systemu zarządzania przedsiębiorstwem

2.3. Wpływ robotyzacji procesów biznesowych na zmiany modelu biznesowego i system zarządzania przedsiębiorstwa - wyniki badań literaturowych

2.4. Ocena dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa w kontekście strategicznego planowania rozwoju robotyzacji procesów

2.4.1. Kluczowe koncepcje modeli dojrzałości

2.4.2. Cel zastosowania modeli oceny dojrzałości

2.4.3. Elementy składowe modeli oceny dojrzałości i ich hierarchia

2.4.4. Podejście do przeprowadzania oceny dojrzałości i reprezentacji jej wyników

2.4.5. Analiza podejść do oceny dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

 

Rozdział 3

WDRAŻANIE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

3.1. Uwarunkowania wdrażania robotyzacji procesów biznesowych

3.1.1. Determinanty wdrażania robotyzacji procesów biznesowych

3.1.2. Korzyści z wdrażania robotyzacji procesów biznesowych

3.1.3. Bariery związane z wdrażaniem robotyzacji procesów biznesowych

3.1.4. Czynniki ryzyka występujące we wdrażaniu robotyzacji procesów biznesowych

3.1.5. Kosztowe aspekty robotyzacji procesów biznesowych

3.2. Pozycjonowanie robotyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach z perspektywy zmian organizacyjnych

3.3. Formułowanie wiązki celów robotyzacji procesów biznesowych

3.4. Model realizacyjny robotyzacji procesów biznesowych

3.4.1. Sposoby pozyskania robotów do organizacji

3.4.2. Sposoby utrzymania i rozwoju robotów w organizacji

3.5. Model operacyjny robotyzacji procesów biznesowych

3.6. Struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za robotyzację procesów biznesowych

3.7. Formuła realizacyjna wdrożenia robotyzacji procesów biznesowych

3.7.1. Wdrożenie potwierdzające wykonalność robotyzacji procesów biznesowych

3.7.2. Uruchomienie i realizacja dedykowanego projektu budowy robotów programowych

3.7.3. Operacyjne zarządzanie robotami programowymi

 

Rozdział 4

ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

4.1. Sposób przeprowadzenia badań empirycznych

4.2. Koncepcja badań ankietowych

4.3. Charakterystyka próby badawczej podczas badań ankietowych

4.4. Wyniki badań ankietowych

 

Rozdział 5

ZMIANY W MODELACH BIZNESOWYCH I SYSTEMACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

5.1. Założenia konstrukcji modeli konceptualno-teoretycznych

5.2. Operacjonalizacja zmiennych ukrytych w kontekście postulowanych modeli

konceptualno-teoretycznych

5.3. Parceling zmiennych obserwowalnych

5.4. Analiza wymiarowości modeli konceptualno-teoretycznych dla zagregowanych pozycji czynnikowych

5.5. Konfirmacyjne modele czynnikowe a weryfikacja wymiarowości struktur czynnikowych

5.6. Analiza spójności pozycji czynnikowych

5.7. Modelowanie strukturalne związków przyczynowo-skutkowych

5.8. Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w diagnozie robotyzacji procesów biznesowych

 

Rozdział 6

METODA STRATEGICZNEGO POZYCJONOWANIA ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

6.1. Cele i założenia metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.2. Podejście zastosowane do opracowania i weryfikacji metody SPRINT

6.3. Struktura metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.4. Wspólna warstwa pojęciowa dotycząca robotyzacji procesów biznesowych

6.4.1. Określenie założeń budowanej ontologii bazowej

6.4.2. Analiza możliwości wykorzystania istniejących ontologii lub ich fragmentów

6.4.3. Konceptualizacja ontologii bazowej

6.4.4. Formalizacja ontologii bazowej

6.4.5. Weryfikacja ontologii bazowej

6.4.6. Adaptacja ontologii bazowej na potrzeby danego przedsiębiorstwa

6.5. Ocena determinant strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.6. Autorski model oceny dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

6.7. Dyrektywy postępowania w ramach metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.7.1. Identyfikacja interesariuszy kluczowych z perspektywy strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.7.2. Wprowadzenie wspólnej warstwy pojęciowej robotyzacji procesów biznesowych

6.7.3. Identyfikacja i ocena determinant strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.7.4. Ocena bazowej dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

6.7.5. Identyfikacja i ocena luk w dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

6.7.6. Sformułowanie wytycznych dotyczących strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.8. Wstępna weryfikacja metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

 

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Kwestionariusz badawczy

Załącznik 2. Streszczenie raportu z badań eksperckich realizowanych metodą delficką

Załącznik 3. Ontologia dotycząca robotyzacji procesów biznesowych

Załącznik 4. Pytania kontrolne będące składowymi modelu ODRA

LITERATURA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

 

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 375
Format: B5

Wstęp

 

Układ monografii jest konsekwencją przyjętych założeń badawczych, co umożliwiło: zrealizowanie określonego celu badawczego, znalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz zweryfikowanie hipotez badawczych. Składa się ona z wprowadzenia, sześciu rozdziałów (w rozdziałach 1-3 zaprezentowano wyniki prac studyjnych, rozdziały 4-6 zaś odnoszą się do badań własnych autora) oraz zakończenia. Dodatkową część pracy stanowią załączniki, zawierające opracowane przez autora narzędzia badawcze i podsumowania przeprowadzonych badań.

Rozdział 1 rozpoczyna się od wskazania kluczowych koncepcji zarządzania procesowego, które stanowią podstawę zaprezentowania rozważań na temat robotyzacji procesów biznesowych. W rozdziale tym przedstawiono autorską definicję tego pojęcia, a także charakterystyki klas narzędzi informatycznych do robotyzacji procesów oraz cech robotów programowych. Autor wskazał również rolę cyfrowych platform w robotyzacji procesów biznesowych oraz podjął rozważania na temat budowy cyfrowego ekosystemu robotycznego. Ponadto odniósł się do modeli działania IT w kontekście robotyzacji procesów biznesowych, omówił zagadnienie kooperacji i koordynacji współpracy ludzi oraz robotów i wskazał różnice pomiędzy robotyzacją procesów biznesowych a innymi metodami automatyzacji procesów. Przedstawił także eksplorację procesów biznesowych jako zagadnienie komplementarne do robotyzacji procesów biznesowych. Tę część kończą krytyczne uwagi dotyczące robotyzacji procesów biznesowych.

W rozdziale 2 zawarto rozważania na temat wpływu implementacji robotyzacji procesów biznesowych na zmiany ich modeli w przedsiębiorstwach biznesowych i system zarządzania przedsiębiorstwem. Rozważania oparto na wynikach badań literaturowych przeprowadzonych przez autora. Ze względu na niejednoznaczność terminów „model biznesowy" i „system zarządzania przedsiębiorstwem" rozdział rozpoczyna się od przedstawienia kluczowych zagadnień związanych z tymi terminami.

W dalszej części autor rozważył rolę cyfryzacji jako determinantę zmian modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz ich systemu zarządzania. Następnie przedstawił wyniki systematycznego przeglądu literatury dotyczącej wpływu robotyzacji procesów biznesowych na zmiany modeli biznesowych i systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Rozdział zamykają uwagi dotyczące kluczowych koncepcji modeli oceny dojrzałości, w szczególności tych, które dotyczą robotyzacji procesów biznesowych. Autor zaprezentował: cele ich stosowania, elementy, podejścia do przeprowadzania oceny dojrzałości i prezentowania uzyskanych wyników. Na koniec rozdziału przedstawiono wyniki analizy porównawczej znanych obecnie modeli dojrzałości robotycznych.

W rozdziale 3 zaprezentowano uwarunkowania wdrażania robotyzacji procesów biznesowych. Autor skoncentrował się na: determinantach implementacji robotyzacji, korzyściach płynących z robotyzacji, barierach związanych z jej wdrażaniem, czynnikach ryzyka, które jej dotyczą, oraz aspektach kosztowych robotyzacji procesów biznesowych. Zaproponował także własną klasyfikację pozycjonowania robotyzacji w przedsiębiorstwie, uwzględniającą rodzaje zmian organizacyjnych. Ponadto omówił zagadnienie formułowania wiązki celów strategicznych robotyzacji procesów biznesowych oraz odniósł się do modeli realizacyjnych robotyzacji procesów biznesowych, a także omówił modele operacyjne robotyzacji tych procesów. W dalszej części rozdziału przedstawił strukturę zespołu odpowiedzialnego za robotyzację procesów biznesowych. Zaprezentował również podejście realizacyjne do robotyzacji procesów biznesowych.

W rozdziałach 4 i 5 przedstawiono przyjętą procedurę realizacji badań ankietowych (rozpoznawczych i zasadniczych) przeprowadzonych przez autora oraz podano ich wyniki. Autor omówił koncepcję zrealizowanych badań empirycznych oraz wskazał ograniczenia związane z zastosowanym postępowaniem badawczym. Następnie scharakteryzował podmioty, które wzięły udział w badaniach. W rozdziale 4 umieścił także statystyki opisowe, w rozdziale 5 zaś omówił kluczowe wyniki zastosowania zaawansowanych metod statystycznych: analizy czynnikowej (eksploracyjnej oraz konfirmacyjnej), modeli równań strukturalnych i wielowymiarowej analizy korespondencji.

W rozdziale 6 zaprezentowano autorską metodę strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych (SMART). Autor przedstawił cele, założenia i ograniczenia związane z tą metodą. Następnie omówił proces tworzenia metody oraz podejście do jej wstępnej weryfikacji wraz z uzyskanymi wnioskami.

Zakończenie stanowi reasumpcję zarówno przeprowadzonych rozważań teoretycznych, jak i uzyskanych wyników zrealizowanych badań empirycznych. Autor zaprezentował także swój wkład w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości oraz ograniczenia, które wiążą się z przyjętym postępowaniem badawczym. Kończąc ten fragment monografii, zaproponował także kierunki przyszłych prac badawczych.

Istotną część publikacji stanowią załączniki. Zawarto w nich m.in.: autorski kwestionariusz badawczy (wykorzystywany podczas zasadniczych badań ankietowych), skrócone raporty z badań przeprowadzonych metodą delficką, autorską ontologię robotyzacji procesów biznesowych oraz pytania kontrolne wykorzystywane do oceny dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

 

Rozdział 1

KLUCZOWE KONCEPCJE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

1.1. Zarządzanie procesowe jako podstawa robotyzacji procesów biznesowych

1.2. Definicyjne ujęcie robotyzacji procesów biznesowych

1.3. Klasy narzędzi informatycznych do robotyzacji procesów biznesowych

1.4. Cechy i klasyfikacja robotów programowych

1.5. Wykorzystanie koncepcji platformy w kontekście robotyzacji procesów biznesowych

1.6. Kooperacja i koordynacja współpracy robotów i ludzi

1.7. Robotyzacja procesów biznesowych w kontekście modeli działania IT

1.8. Robotyzacja na tle innych sposobów automatyzacji procesów biznesowych

1.9. Eksploracja procesów biznesowych jako działanie uzupełniające robotyzację

1.10. Podejście krytyczne do robotyzacji procesów biznesowych

 

Rozdział 2

STRATEGICZNE ASPEKTY ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

2.1. Pojęcia modelu biznesowego i systemu zarządzania przedsiębiorstwem

2.2. Cyfryzacja jako determinanta zmiany modelu biznesowego i systemu zarządzania przedsiębiorstwem

2.3. Wpływ robotyzacji procesów biznesowych na zmiany modelu biznesowego i system zarządzania przedsiębiorstwa - wyniki badań literaturowych

2.4. Ocena dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa w kontekście strategicznego planowania rozwoju robotyzacji procesów

2.4.1. Kluczowe koncepcje modeli dojrzałości

2.4.2. Cel zastosowania modeli oceny dojrzałości

2.4.3. Elementy składowe modeli oceny dojrzałości i ich hierarchia

2.4.4. Podejście do przeprowadzania oceny dojrzałości i reprezentacji jej wyników

2.4.5. Analiza podejść do oceny dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

 

Rozdział 3

WDRAŻANIE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

3.1. Uwarunkowania wdrażania robotyzacji procesów biznesowych

3.1.1. Determinanty wdrażania robotyzacji procesów biznesowych

3.1.2. Korzyści z wdrażania robotyzacji procesów biznesowych

3.1.3. Bariery związane z wdrażaniem robotyzacji procesów biznesowych

3.1.4. Czynniki ryzyka występujące we wdrażaniu robotyzacji procesów biznesowych

3.1.5. Kosztowe aspekty robotyzacji procesów biznesowych

3.2. Pozycjonowanie robotyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach z perspektywy zmian organizacyjnych

3.3. Formułowanie wiązki celów robotyzacji procesów biznesowych

3.4. Model realizacyjny robotyzacji procesów biznesowych

3.4.1. Sposoby pozyskania robotów do organizacji

3.4.2. Sposoby utrzymania i rozwoju robotów w organizacji

3.5. Model operacyjny robotyzacji procesów biznesowych

3.6. Struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za robotyzację procesów biznesowych

3.7. Formuła realizacyjna wdrożenia robotyzacji procesów biznesowych

3.7.1. Wdrożenie potwierdzające wykonalność robotyzacji procesów biznesowych

3.7.2. Uruchomienie i realizacja dedykowanego projektu budowy robotów programowych

3.7.3. Operacyjne zarządzanie robotami programowymi

 

Rozdział 4

ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

4.1. Sposób przeprowadzenia badań empirycznych

4.2. Koncepcja badań ankietowych

4.3. Charakterystyka próby badawczej podczas badań ankietowych

4.4. Wyniki badań ankietowych

 

Rozdział 5

ZMIANY W MODELACH BIZNESOWYCH I SYSTEMACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

5.1. Założenia konstrukcji modeli konceptualno-teoretycznych

5.2. Operacjonalizacja zmiennych ukrytych w kontekście postulowanych modeli

konceptualno-teoretycznych

5.3. Parceling zmiennych obserwowalnych

5.4. Analiza wymiarowości modeli konceptualno-teoretycznych dla zagregowanych pozycji czynnikowych

5.5. Konfirmacyjne modele czynnikowe a weryfikacja wymiarowości struktur czynnikowych

5.6. Analiza spójności pozycji czynnikowych

5.7. Modelowanie strukturalne związków przyczynowo-skutkowych

5.8. Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w diagnozie robotyzacji procesów biznesowych

 

Rozdział 6

METODA STRATEGICZNEGO POZYCJONOWANIA ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

6.1. Cele i założenia metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.2. Podejście zastosowane do opracowania i weryfikacji metody SPRINT

6.3. Struktura metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.4. Wspólna warstwa pojęciowa dotycząca robotyzacji procesów biznesowych

6.4.1. Określenie założeń budowanej ontologii bazowej

6.4.2. Analiza możliwości wykorzystania istniejących ontologii lub ich fragmentów

6.4.3. Konceptualizacja ontologii bazowej

6.4.4. Formalizacja ontologii bazowej

6.4.5. Weryfikacja ontologii bazowej

6.4.6. Adaptacja ontologii bazowej na potrzeby danego przedsiębiorstwa

6.5. Ocena determinant strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.6. Autorski model oceny dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

6.7. Dyrektywy postępowania w ramach metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.7.1. Identyfikacja interesariuszy kluczowych z perspektywy strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.7.2. Wprowadzenie wspólnej warstwy pojęciowej robotyzacji procesów biznesowych

6.7.3. Identyfikacja i ocena determinant strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.7.4. Ocena bazowej dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

6.7.5. Identyfikacja i ocena luk w dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

6.7.6. Sformułowanie wytycznych dotyczących strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.8. Wstępna weryfikacja metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

 

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Kwestionariusz badawczy

Załącznik 2. Streszczenie raportu z badań eksperckich realizowanych metodą delficką

Załącznik 3. Ontologia dotycząca robotyzacji procesów biznesowych

Załącznik 4. Pytania kontrolne będące składowymi modelu ODRA

LITERATURA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

 

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Liczba stron: 375
Format: B5

 

Układ monografii jest konsekwencją przyjętych założeń badawczych, co umożliwiło: zrealizowanie określonego celu badawczego, znalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz zweryfikowanie hipotez badawczych. Składa się ona z wprowadzenia, sześciu rozdziałów (w rozdziałach 1-3 zaprezentowano wyniki prac studyjnych, rozdziały 4-6 zaś odnoszą się do badań własnych autora) oraz zakończenia. Dodatkową część pracy stanowią załączniki, zawierające opracowane przez autora narzędzia badawcze i podsumowania przeprowadzonych badań.

Rozdział 1 rozpoczyna się od wskazania kluczowych koncepcji zarządzania procesowego, które stanowią podstawę zaprezentowania rozważań na temat robotyzacji procesów biznesowych. W rozdziale tym przedstawiono autorską definicję tego pojęcia, a także charakterystyki klas narzędzi informatycznych do robotyzacji procesów oraz cech robotów programowych. Autor wskazał również rolę cyfrowych platform w robotyzacji procesów biznesowych oraz podjął rozważania na temat budowy cyfrowego ekosystemu robotycznego. Ponadto odniósł się do modeli działania IT w kontekście robotyzacji procesów biznesowych, omówił zagadnienie kooperacji i koordynacji współpracy ludzi oraz robotów i wskazał różnice pomiędzy robotyzacją procesów biznesowych a innymi metodami automatyzacji procesów. Przedstawił także eksplorację procesów biznesowych jako zagadnienie komplementarne do robotyzacji procesów biznesowych. Tę część kończą krytyczne uwagi dotyczące robotyzacji procesów biznesowych.

W rozdziale 2 zawarto rozważania na temat wpływu implementacji robotyzacji procesów biznesowych na zmiany ich modeli w przedsiębiorstwach biznesowych i system zarządzania przedsiębiorstwem. Rozważania oparto na wynikach badań literaturowych przeprowadzonych przez autora. Ze względu na niejednoznaczność terminów „model biznesowy" i „system zarządzania przedsiębiorstwem" rozdział rozpoczyna się od przedstawienia kluczowych zagadnień związanych z tymi terminami.

W dalszej części autor rozważył rolę cyfryzacji jako determinantę zmian modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz ich systemu zarządzania. Następnie przedstawił wyniki systematycznego przeglądu literatury dotyczącej wpływu robotyzacji procesów biznesowych na zmiany modeli biznesowych i systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Rozdział zamykają uwagi dotyczące kluczowych koncepcji modeli oceny dojrzałości, w szczególności tych, które dotyczą robotyzacji procesów biznesowych. Autor zaprezentował: cele ich stosowania, elementy, podejścia do przeprowadzania oceny dojrzałości i prezentowania uzyskanych wyników. Na koniec rozdziału przedstawiono wyniki analizy porównawczej znanych obecnie modeli dojrzałości robotycznych.

W rozdziale 3 zaprezentowano uwarunkowania wdrażania robotyzacji procesów biznesowych. Autor skoncentrował się na: determinantach implementacji robotyzacji, korzyściach płynących z robotyzacji, barierach związanych z jej wdrażaniem, czynnikach ryzyka, które jej dotyczą, oraz aspektach kosztowych robotyzacji procesów biznesowych. Zaproponował także własną klasyfikację pozycjonowania robotyzacji w przedsiębiorstwie, uwzględniającą rodzaje zmian organizacyjnych. Ponadto omówił zagadnienie formułowania wiązki celów strategicznych robotyzacji procesów biznesowych oraz odniósł się do modeli realizacyjnych robotyzacji procesów biznesowych, a także omówił modele operacyjne robotyzacji tych procesów. W dalszej części rozdziału przedstawił strukturę zespołu odpowiedzialnego za robotyzację procesów biznesowych. Zaprezentował również podejście realizacyjne do robotyzacji procesów biznesowych.

W rozdziałach 4 i 5 przedstawiono przyjętą procedurę realizacji badań ankietowych (rozpoznawczych i zasadniczych) przeprowadzonych przez autora oraz podano ich wyniki. Autor omówił koncepcję zrealizowanych badań empirycznych oraz wskazał ograniczenia związane z zastosowanym postępowaniem badawczym. Następnie scharakteryzował podmioty, które wzięły udział w badaniach. W rozdziale 4 umieścił także statystyki opisowe, w rozdziale 5 zaś omówił kluczowe wyniki zastosowania zaawansowanych metod statystycznych: analizy czynnikowej (eksploracyjnej oraz konfirmacyjnej), modeli równań strukturalnych i wielowymiarowej analizy korespondencji.

W rozdziale 6 zaprezentowano autorską metodę strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych (SMART). Autor przedstawił cele, założenia i ograniczenia związane z tą metodą. Następnie omówił proces tworzenia metody oraz podejście do jej wstępnej weryfikacji wraz z uzyskanymi wnioskami.

Zakończenie stanowi reasumpcję zarówno przeprowadzonych rozważań teoretycznych, jak i uzyskanych wyników zrealizowanych badań empirycznych. Autor zaprezentował także swój wkład w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości oraz ograniczenia, które wiążą się z przyjętym postępowaniem badawczym. Kończąc ten fragment monografii, zaproponował także kierunki przyszłych prac badawczych.

Istotną część publikacji stanowią załączniki. Zawarto w nich m.in.: autorski kwestionariusz badawczy (wykorzystywany podczas zasadniczych badań ankietowych), skrócone raporty z badań przeprowadzonych metodą delficką, autorską ontologię robotyzacji procesów biznesowych oraz pytania kontrolne wykorzystywane do oceny dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa.

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

 

Rozdział 1

KLUCZOWE KONCEPCJE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

1.1. Zarządzanie procesowe jako podstawa robotyzacji procesów biznesowych

1.2. Definicyjne ujęcie robotyzacji procesów biznesowych

1.3. Klasy narzędzi informatycznych do robotyzacji procesów biznesowych

1.4. Cechy i klasyfikacja robotów programowych

1.5. Wykorzystanie koncepcji platformy w kontekście robotyzacji procesów biznesowych

1.6. Kooperacja i koordynacja współpracy robotów i ludzi

1.7. Robotyzacja procesów biznesowych w kontekście modeli działania IT

1.8. Robotyzacja na tle innych sposobów automatyzacji procesów biznesowych

1.9. Eksploracja procesów biznesowych jako działanie uzupełniające robotyzację

1.10. Podejście krytyczne do robotyzacji procesów biznesowych

 

Rozdział 2

STRATEGICZNE ASPEKTY ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

2.1. Pojęcia modelu biznesowego i systemu zarządzania przedsiębiorstwem

2.2. Cyfryzacja jako determinanta zmiany modelu biznesowego i systemu zarządzania przedsiębiorstwem

2.3. Wpływ robotyzacji procesów biznesowych na zmiany modelu biznesowego i system zarządzania przedsiębiorstwa - wyniki badań literaturowych

2.4. Ocena dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa w kontekście strategicznego planowania rozwoju robotyzacji procesów

2.4.1. Kluczowe koncepcje modeli dojrzałości

2.4.2. Cel zastosowania modeli oceny dojrzałości

2.4.3. Elementy składowe modeli oceny dojrzałości i ich hierarchia

2.4.4. Podejście do przeprowadzania oceny dojrzałości i reprezentacji jej wyników

2.4.5. Analiza podejść do oceny dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

 

Rozdział 3

WDRAŻANIE ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

3.1. Uwarunkowania wdrażania robotyzacji procesów biznesowych

3.1.1. Determinanty wdrażania robotyzacji procesów biznesowych

3.1.2. Korzyści z wdrażania robotyzacji procesów biznesowych

3.1.3. Bariery związane z wdrażaniem robotyzacji procesów biznesowych

3.1.4. Czynniki ryzyka występujące we wdrażaniu robotyzacji procesów biznesowych

3.1.5. Kosztowe aspekty robotyzacji procesów biznesowych

3.2. Pozycjonowanie robotyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach z perspektywy zmian organizacyjnych

3.3. Formułowanie wiązki celów robotyzacji procesów biznesowych

3.4. Model realizacyjny robotyzacji procesów biznesowych

3.4.1. Sposoby pozyskania robotów do organizacji

3.4.2. Sposoby utrzymania i rozwoju robotów w organizacji

3.5. Model operacyjny robotyzacji procesów biznesowych

3.6. Struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za robotyzację procesów biznesowych

3.7. Formuła realizacyjna wdrożenia robotyzacji procesów biznesowych

3.7.1. Wdrożenie potwierdzające wykonalność robotyzacji procesów biznesowych

3.7.2. Uruchomienie i realizacja dedykowanego projektu budowy robotów programowych

3.7.3. Operacyjne zarządzanie robotami programowymi

 

Rozdział 4

ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

4.1. Sposób przeprowadzenia badań empirycznych

4.2. Koncepcja badań ankietowych

4.3. Charakterystyka próby badawczej podczas badań ankietowych

4.4. Wyniki badań ankietowych

 

Rozdział 5

ZMIANY W MODELACH BIZNESOWYCH I SYSTEMACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

5.1. Założenia konstrukcji modeli konceptualno-teoretycznych

5.2. Operacjonalizacja zmiennych ukrytych w kontekście postulowanych modeli

konceptualno-teoretycznych

5.3. Parceling zmiennych obserwowalnych

5.4. Analiza wymiarowości modeli konceptualno-teoretycznych dla zagregowanych pozycji czynnikowych

5.5. Konfirmacyjne modele czynnikowe a weryfikacja wymiarowości struktur czynnikowych

5.6. Analiza spójności pozycji czynnikowych

5.7. Modelowanie strukturalne związków przyczynowo-skutkowych

5.8. Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w diagnozie robotyzacji procesów biznesowych

 

Rozdział 6

METODA STRATEGICZNEGO POZYCJONOWANIA ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

6.1. Cele i założenia metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.2. Podejście zastosowane do opracowania i weryfikacji metody SPRINT

6.3. Struktura metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.4. Wspólna warstwa pojęciowa dotycząca robotyzacji procesów biznesowych

6.4.1. Określenie założeń budowanej ontologii bazowej

6.4.2. Analiza możliwości wykorzystania istniejących ontologii lub ich fragmentów

6.4.3. Konceptualizacja ontologii bazowej

6.4.4. Formalizacja ontologii bazowej

6.4.5. Weryfikacja ontologii bazowej

6.4.6. Adaptacja ontologii bazowej na potrzeby danego przedsiębiorstwa

6.5. Ocena determinant strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.6. Autorski model oceny dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

6.7. Dyrektywy postępowania w ramach metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.7.1. Identyfikacja interesariuszy kluczowych z perspektywy strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.7.2. Wprowadzenie wspólnej warstwy pojęciowej robotyzacji procesów biznesowych

6.7.3. Identyfikacja i ocena determinant strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.7.4. Ocena bazowej dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

6.7.5. Identyfikacja i ocena luk w dojrzałości robotycznej przedsiębiorstwa

6.7.6. Sformułowanie wytycznych dotyczących strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

6.8. Wstępna weryfikacja metody strategicznego pozycjonowania robotyzacji procesów biznesowych

 

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Kwestionariusz badawczy

Załącznik 2. Streszczenie raportu z badań eksperckich realizowanych metodą delficką

Załącznik 3. Ontologia dotycząca robotyzacji procesów biznesowych

Załącznik 4. Pytania kontrolne będące składowymi modelu ODRA

LITERATURA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

 

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel