Ulubione
  1. Strona główna
  2. STOSUNKI PRACY W HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM W POLSCE

STOSUNKI PRACY W HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM W POLSCE

autor : Jan Czarzasty
36,75 zł
33,07 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,68 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 33,07 zł
Autor: Jan Czarzasty
Kod produktu: 978-83-7378-537-3
Cena regularna:
36,75 zł
33,07 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,68 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 33,07 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
STOSUNKI PRACY W HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM W POLSCE
STOSUNKI PRACY W HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM W POLSCE
[[[separator]]]

Tematem niniejszego opracowania są stosunki pracy w swoistym segmencie sektora handlu, jaki tworzą sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Sieci te pojawiły się w Polsce u progu lat 90. XX w., znacząco rozwinęły w połowie tamtej dekady, a ich ekspansja trwa nadal. Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym analizowane są w kontekście transformacji społeczno-gospodarczej oraz strukturalnych przeobrażeń gospodarki narodowej, w której dokonywała się zmiana ról poszczególnych sektorów ekonomicznych (tj. przemysłowego, rolniczego i usługowego) i towarzyszące temu głębokie zmiany struktury społecznej. Przede wszystkim jednak podstawowym układem odniesienia dla analiz zawartych w tej książce są zmiany stosunków pracy w Polsce, jakie rozpoczęły się bezpośrednio po przełomie ustrojowym w 1989 r.

Praca składa się z pięciu rozdziałów oraz otwierającego ją wprowadzenia i podsumowania wraz z wnioskami, które ją zamyka.

W rozdziale 1, mającym charakter teoretyczny, przedstawione zostało pojęcie "stosunki pracy" oraz pojęcia mu pokrewne. W dalszym ciągu rozdziału przeprowadzony jest opis stanu istniejącej wiedzy w dziedzinie stosunków pracy i zaprezentowany przegląd stanowisk teoretycznych dotyczących tego zjawiska, a następnie scharakteryzowane są główne modele teoretyczne i szczegółowo omówione wyróżnione w nich typy stosunków pracy. W dalszej części rozdziału znajduje się opis zmian gospodarki światowej prowadzących do zmian proporcji zatrudnienia między sektorem przemysłowym a usługowym (procesy tzw. deindustrializacji i serwicyzacji zatrudnienia), kryzys fordyzmu i wywołana nim zmiana reżimu akumulacji i trybu regulacji oraz konsekwencje tych zjawisk dla kształtu i przebiegu stosunków pracy.

W rozdziale 2 znajduje się charakterystyka stosunków pracy w Polsce po 1989 r., z nawiązaniami do okresu wcześniejszego, niezbędnymi do wykazania ich historycznych uwarunkowań. Tło dla opisu zmian w tym obszarze stanowi transformacja gospodarki i jej następstwa dla rynku pracy oraz struktury społeczno-zawodowej w Polsce. Opierając się na źródłach literaturowych, podsumowano zmiany stosunków pracy i ich ewolucję od pochodzącego z epoki autorytarnego socjalizmu państwowego monokratyzmu do istniejącego obecnie systemu hybrydowego. W dalszej części rozdziału omówiony jest kryzys zbiorowej reprezentacji interesów pracowniczych i działania na rzecz jego przezwyciężenia. Przybliżona zostaje także problematyka nowych instytucji reprezentacji interesów pracowniczych, jakie pojawiły się w Polsce w rezultacie integracji europejskiej. Uwaga autora skupia się ponadto na relacjach pomiędzy reprezentacją pracowniczą a pracodawcami. Wreszcie przedstawiony jest sektor prywatny gospodarki jako nowa przestrzeń stosunków pracy.

W rozdziale 3 omówiona została rola handlu w polskiej gospodarce po 1989 r., dla której układem odniesienia jest stan tego sektora w okresie wcześniejszym. Kolejno przedstawiono konsekwencje transformacji społeczno-ekonomicznej dla handlu, przegląd zmian zachodzących w tym sektorze od początku lat 90., jego rosnące znaczenie w strukturze krajowej gospodarki, jak również wpływ nań bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wreszcie w rozdziale znajduje się charakterystyka sektora handlu wielkopowierzchniowego w Polsce, zawierająca opis jego genezy i rozwoju oraz zmian otoczenia prawnego.

W rozdziale 4 podjęto temat stosunków pracy w handlu wielkopowierzchniowym: w pierwszej kolejności omówiono stan wyjściowy stosunków pracy w tworzącym się wielkopowierzchniowym segmencie sektora handlu, a następnie proces kształtowania się modelu stosunków pracy w owym segmencie, przy czym uwaga autora skupiła się w głównej mierze na problemach reprezentacji interesów pracowników oraz postawach pracodawców. W dalszej części rozdziału przedstawiony jest proces zmian stosunków pracy w ujęciu podmiotowym, pośród których obok związków zawodowych i organizacji pracodawców zwrócono uwagę na pozazwiązkowe formy reprezentacji interesów zbiorowych pracowników opisane na przykładzie organizacji pozarządowej. Omówione są także strategie aktorów zbiorowych sektora, z podkreśleniem inicjatyw związków zawodowych ukierunkowanych na organizowanie pracowników wielkich obiektów handlowych oraz działań pracodawców w kształtowaniu stosunków pracy w handlu wielkopowierzchniowym. Przedstawiony jest wreszcie syntetyczny opis wyników działalności kontrolnej PIP w sieciach handlowych.

Rozdział 5 i ostatni ma charakter empiryczny, składa się z dwóch podrozdziałów dokumentujących dwa osobne projekty badawcze, realizowane bądź współrealizowane przez autora. W rozdziale zaprezentowane są kolejno wyniki badań z zastosowaniem zogniskowanych wywiadów grupowych nad stosunkami pracy w handlu wielkopowierzchniowym na próbie celowej pracowników sieci handlowych oraz wyniki eksploracyjnych badań terenowych w środowisku działaczy związkowych zajmujących się działaniami na rzecz rozwoju związku i pozyskiwania dla niego członków.

[[[separator]]]

PODZIĘKOWANIA

 

WPROWADZENIE

 

ROZDZIAŁ 1. STOSUNKI PRACY - UJĘCIE TEORETYCZNE

1.1. Pojęcia "stosunków pracy" i "stosunków przemysłowych"

1.2. Stosunki przemysłowe - przegląd perspektyw teoretycznych

1.3. Typologie i klasyfikacje stosunków przemysłowych

1.4. Wybrane kierunki zmian gospodarki światowej i ich wpływ na stosunki przemysłowe

1.4.1. Zmierzch epoki przemysłowej

1.4.2. Fordyzm i postfordyzm: zmiana reżimu akumulacji i trybu regulacji

1.4.3. Zmiany w stosunkach pracy: od fordyzmu do postfordyzmu

 

ROZDZIAŁ 2. STOSUNKI PRACY W POLSCE PO 1989 ROKU

2.1. Zmiany strukturalne gospodarki i ich wpływ na strukturę społeczno-zawodową

2.2. Rynek pracy - podstawowe pojęcia teoretyczne i ogólne kierunki zmian

2.3. Zmiany polskiego rynku pracy

2.4. Ewolucja stosunków przemysłowych w Polsce: od systemu monokratycznego do hybrydowego

2.5. Kryzys reprezentacji interesów pracowniczych i próby jego przezwyciężenia

2.5.1. Kryzys związków zawodowych w ujęciu statystycznym

2.5.2. Kryzys związków zawodowych: upolitycznienie i powikłana tożsamość

2.5.3. Nowe instytucje reprezentacji pracowniczej: Europejskie Rady Zakładowe i rady pracowników

2.5.4. Relacje między reprezentacją pracowniczą a pracodawcami

2.6. Stosunki pracy w sektorze prywatnym

 

ROZDZIAŁ 3. HANDEL W POLSKIEJ GOSPODARCE PO 1989 ROKU

3.1. Transformacja społeczno-ekonomiczna i jej skutki w handlu

3.2. Zmiany pozycji i roli handlu jako działu krajowej gospodarki po 1989 roku

3.3. Rozwój handlu wielkopowierzchniowego w Polsce po 1989 roku

3.4. Ekspansja kapitału zagranicznego oraz procesy koncentracji i integracji handlu

3.5. Przedsiębiorstwa z kapitałem krajowym wobec ekspansji kapitału zagranicznego

3.6. Perspektywy handlu powierzchniowego - działania na rzecz ustawowego uregulowania kwestii zakładania i prowadzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

 

ROZDZIAŁ 4. STOSUNKI PRACY W POLSKIM HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM

4.1. Pracownicy handlu wielkopowierzchniowego: problem reprezentacji interesu

4.2. Związki zawodowe w handlu wielkopowierzchniowym

4.3. Pracodawcy w handlu wielkopowierzchniowym i ich organizacje

4.4. Alternatywne formy reprezentacji interesów zbiorowych w handlu wielkopowierzchniowym na przykładzie Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe "Biedronka"

4.5. Warunki pracy w sklepach wielkopowierzchniowych w świetle dokumentów Państwowej Inspekcji Pracy

 

ROZDZIAŁ 5. REPREZENTACJA PRACOWNICZA W HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

5.1. Uwarunkowania rozwoju reprezentacji pracowniczej w handlu wielkopowierzchniowym w świetle wyników badań pracowników sieci handlowych

5.1.1. Techniczno-organizacyjne warunki pracy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych

5.1.2. Stosunki pracy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych

5.2. Budowanie związków zawodowych z wykorzystaniem strategii organizowania na przykładzie działań prowadzonych przez NSZZ "Solidarność"

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 330

Wstęp

Tematem niniejszego opracowania są stosunki pracy w swoistym segmencie sektora handlu, jaki tworzą sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Sieci te pojawiły się w Polsce u progu lat 90. XX w., znacząco rozwinęły w połowie tamtej dekady, a ich ekspansja trwa nadal. Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym analizowane są w kontekście transformacji społeczno-gospodarczej oraz strukturalnych przeobrażeń gospodarki narodowej, w której dokonywała się zmiana ról poszczególnych sektorów ekonomicznych (tj. przemysłowego, rolniczego i usługowego) i towarzyszące temu głębokie zmiany struktury społecznej. Przede wszystkim jednak podstawowym układem odniesienia dla analiz zawartych w tej książce są zmiany stosunków pracy w Polsce, jakie rozpoczęły się bezpośrednio po przełomie ustrojowym w 1989 r.

Praca składa się z pięciu rozdziałów oraz otwierającego ją wprowadzenia i podsumowania wraz z wnioskami, które ją zamyka.

W rozdziale 1, mającym charakter teoretyczny, przedstawione zostało pojęcie "stosunki pracy" oraz pojęcia mu pokrewne. W dalszym ciągu rozdziału przeprowadzony jest opis stanu istniejącej wiedzy w dziedzinie stosunków pracy i zaprezentowany przegląd stanowisk teoretycznych dotyczących tego zjawiska, a następnie scharakteryzowane są główne modele teoretyczne i szczegółowo omówione wyróżnione w nich typy stosunków pracy. W dalszej części rozdziału znajduje się opis zmian gospodarki światowej prowadzących do zmian proporcji zatrudnienia między sektorem przemysłowym a usługowym (procesy tzw. deindustrializacji i serwicyzacji zatrudnienia), kryzys fordyzmu i wywołana nim zmiana reżimu akumulacji i trybu regulacji oraz konsekwencje tych zjawisk dla kształtu i przebiegu stosunków pracy.

W rozdziale 2 znajduje się charakterystyka stosunków pracy w Polsce po 1989 r., z nawiązaniami do okresu wcześniejszego, niezbędnymi do wykazania ich historycznych uwarunkowań. Tło dla opisu zmian w tym obszarze stanowi transformacja gospodarki i jej następstwa dla rynku pracy oraz struktury społeczno-zawodowej w Polsce. Opierając się na źródłach literaturowych, podsumowano zmiany stosunków pracy i ich ewolucję od pochodzącego z epoki autorytarnego socjalizmu państwowego monokratyzmu do istniejącego obecnie systemu hybrydowego. W dalszej części rozdziału omówiony jest kryzys zbiorowej reprezentacji interesów pracowniczych i działania na rzecz jego przezwyciężenia. Przybliżona zostaje także problematyka nowych instytucji reprezentacji interesów pracowniczych, jakie pojawiły się w Polsce w rezultacie integracji europejskiej. Uwaga autora skupia się ponadto na relacjach pomiędzy reprezentacją pracowniczą a pracodawcami. Wreszcie przedstawiony jest sektor prywatny gospodarki jako nowa przestrzeń stosunków pracy.

W rozdziale 3 omówiona została rola handlu w polskiej gospodarce po 1989 r., dla której układem odniesienia jest stan tego sektora w okresie wcześniejszym. Kolejno przedstawiono konsekwencje transformacji społeczno-ekonomicznej dla handlu, przegląd zmian zachodzących w tym sektorze od początku lat 90., jego rosnące znaczenie w strukturze krajowej gospodarki, jak również wpływ nań bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wreszcie w rozdziale znajduje się charakterystyka sektora handlu wielkopowierzchniowego w Polsce, zawierająca opis jego genezy i rozwoju oraz zmian otoczenia prawnego.

W rozdziale 4 podjęto temat stosunków pracy w handlu wielkopowierzchniowym: w pierwszej kolejności omówiono stan wyjściowy stosunków pracy w tworzącym się wielkopowierzchniowym segmencie sektora handlu, a następnie proces kształtowania się modelu stosunków pracy w owym segmencie, przy czym uwaga autora skupiła się w głównej mierze na problemach reprezentacji interesów pracowników oraz postawach pracodawców. W dalszej części rozdziału przedstawiony jest proces zmian stosunków pracy w ujęciu podmiotowym, pośród których obok związków zawodowych i organizacji pracodawców zwrócono uwagę na pozazwiązkowe formy reprezentacji interesów zbiorowych pracowników opisane na przykładzie organizacji pozarządowej. Omówione są także strategie aktorów zbiorowych sektora, z podkreśleniem inicjatyw związków zawodowych ukierunkowanych na organizowanie pracowników wielkich obiektów handlowych oraz działań pracodawców w kształtowaniu stosunków pracy w handlu wielkopowierzchniowym. Przedstawiony jest wreszcie syntetyczny opis wyników działalności kontrolnej PIP w sieciach handlowych.

Rozdział 5 i ostatni ma charakter empiryczny, składa się z dwóch podrozdziałów dokumentujących dwa osobne projekty badawcze, realizowane bądź współrealizowane przez autora. W rozdziale zaprezentowane są kolejno wyniki badań z zastosowaniem zogniskowanych wywiadów grupowych nad stosunkami pracy w handlu wielkopowierzchniowym na próbie celowej pracowników sieci handlowych oraz wyniki eksploracyjnych badań terenowych w środowisku działaczy związkowych zajmujących się działaniami na rzecz rozwoju związku i pozyskiwania dla niego członków.

Spis treści

PODZIĘKOWANIA

 

WPROWADZENIE

 

ROZDZIAŁ 1. STOSUNKI PRACY - UJĘCIE TEORETYCZNE

1.1. Pojęcia "stosunków pracy" i "stosunków przemysłowych"

1.2. Stosunki przemysłowe - przegląd perspektyw teoretycznych

1.3. Typologie i klasyfikacje stosunków przemysłowych

1.4. Wybrane kierunki zmian gospodarki światowej i ich wpływ na stosunki przemysłowe

1.4.1. Zmierzch epoki przemysłowej

1.4.2. Fordyzm i postfordyzm: zmiana reżimu akumulacji i trybu regulacji

1.4.3. Zmiany w stosunkach pracy: od fordyzmu do postfordyzmu

 

ROZDZIAŁ 2. STOSUNKI PRACY W POLSCE PO 1989 ROKU

2.1. Zmiany strukturalne gospodarki i ich wpływ na strukturę społeczno-zawodową

2.2. Rynek pracy - podstawowe pojęcia teoretyczne i ogólne kierunki zmian

2.3. Zmiany polskiego rynku pracy

2.4. Ewolucja stosunków przemysłowych w Polsce: od systemu monokratycznego do hybrydowego

2.5. Kryzys reprezentacji interesów pracowniczych i próby jego przezwyciężenia

2.5.1. Kryzys związków zawodowych w ujęciu statystycznym

2.5.2. Kryzys związków zawodowych: upolitycznienie i powikłana tożsamość

2.5.3. Nowe instytucje reprezentacji pracowniczej: Europejskie Rady Zakładowe i rady pracowników

2.5.4. Relacje między reprezentacją pracowniczą a pracodawcami

2.6. Stosunki pracy w sektorze prywatnym

 

ROZDZIAŁ 3. HANDEL W POLSKIEJ GOSPODARCE PO 1989 ROKU

3.1. Transformacja społeczno-ekonomiczna i jej skutki w handlu

3.2. Zmiany pozycji i roli handlu jako działu krajowej gospodarki po 1989 roku

3.3. Rozwój handlu wielkopowierzchniowego w Polsce po 1989 roku

3.4. Ekspansja kapitału zagranicznego oraz procesy koncentracji i integracji handlu

3.5. Przedsiębiorstwa z kapitałem krajowym wobec ekspansji kapitału zagranicznego

3.6. Perspektywy handlu powierzchniowego - działania na rzecz ustawowego uregulowania kwestii zakładania i prowadzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

 

ROZDZIAŁ 4. STOSUNKI PRACY W POLSKIM HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM

4.1. Pracownicy handlu wielkopowierzchniowego: problem reprezentacji interesu

4.2. Związki zawodowe w handlu wielkopowierzchniowym

4.3. Pracodawcy w handlu wielkopowierzchniowym i ich organizacje

4.4. Alternatywne formy reprezentacji interesów zbiorowych w handlu wielkopowierzchniowym na przykładzie Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe "Biedronka"

4.5. Warunki pracy w sklepach wielkopowierzchniowych w świetle dokumentów Państwowej Inspekcji Pracy

 

ROZDZIAŁ 5. REPREZENTACJA PRACOWNICZA W HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

5.1. Uwarunkowania rozwoju reprezentacji pracowniczej w handlu wielkopowierzchniowym w świetle wyników badań pracowników sieci handlowych

5.1.1. Techniczno-organizacyjne warunki pracy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych

5.1.2. Stosunki pracy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych

5.2. Budowanie związków zawodowych z wykorzystaniem strategii organizowania na przykładzie działań prowadzonych przez NSZZ "Solidarność"

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 330

Tematem niniejszego opracowania są stosunki pracy w swoistym segmencie sektora handlu, jaki tworzą sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Sieci te pojawiły się w Polsce u progu lat 90. XX w., znacząco rozwinęły w połowie tamtej dekady, a ich ekspansja trwa nadal. Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym analizowane są w kontekście transformacji społeczno-gospodarczej oraz strukturalnych przeobrażeń gospodarki narodowej, w której dokonywała się zmiana ról poszczególnych sektorów ekonomicznych (tj. przemysłowego, rolniczego i usługowego) i towarzyszące temu głębokie zmiany struktury społecznej. Przede wszystkim jednak podstawowym układem odniesienia dla analiz zawartych w tej książce są zmiany stosunków pracy w Polsce, jakie rozpoczęły się bezpośrednio po przełomie ustrojowym w 1989 r.

Praca składa się z pięciu rozdziałów oraz otwierającego ją wprowadzenia i podsumowania wraz z wnioskami, które ją zamyka.

W rozdziale 1, mającym charakter teoretyczny, przedstawione zostało pojęcie "stosunki pracy" oraz pojęcia mu pokrewne. W dalszym ciągu rozdziału przeprowadzony jest opis stanu istniejącej wiedzy w dziedzinie stosunków pracy i zaprezentowany przegląd stanowisk teoretycznych dotyczących tego zjawiska, a następnie scharakteryzowane są główne modele teoretyczne i szczegółowo omówione wyróżnione w nich typy stosunków pracy. W dalszej części rozdziału znajduje się opis zmian gospodarki światowej prowadzących do zmian proporcji zatrudnienia między sektorem przemysłowym a usługowym (procesy tzw. deindustrializacji i serwicyzacji zatrudnienia), kryzys fordyzmu i wywołana nim zmiana reżimu akumulacji i trybu regulacji oraz konsekwencje tych zjawisk dla kształtu i przebiegu stosunków pracy.

W rozdziale 2 znajduje się charakterystyka stosunków pracy w Polsce po 1989 r., z nawiązaniami do okresu wcześniejszego, niezbędnymi do wykazania ich historycznych uwarunkowań. Tło dla opisu zmian w tym obszarze stanowi transformacja gospodarki i jej następstwa dla rynku pracy oraz struktury społeczno-zawodowej w Polsce. Opierając się na źródłach literaturowych, podsumowano zmiany stosunków pracy i ich ewolucję od pochodzącego z epoki autorytarnego socjalizmu państwowego monokratyzmu do istniejącego obecnie systemu hybrydowego. W dalszej części rozdziału omówiony jest kryzys zbiorowej reprezentacji interesów pracowniczych i działania na rzecz jego przezwyciężenia. Przybliżona zostaje także problematyka nowych instytucji reprezentacji interesów pracowniczych, jakie pojawiły się w Polsce w rezultacie integracji europejskiej. Uwaga autora skupia się ponadto na relacjach pomiędzy reprezentacją pracowniczą a pracodawcami. Wreszcie przedstawiony jest sektor prywatny gospodarki jako nowa przestrzeń stosunków pracy.

W rozdziale 3 omówiona została rola handlu w polskiej gospodarce po 1989 r., dla której układem odniesienia jest stan tego sektora w okresie wcześniejszym. Kolejno przedstawiono konsekwencje transformacji społeczno-ekonomicznej dla handlu, przegląd zmian zachodzących w tym sektorze od początku lat 90., jego rosnące znaczenie w strukturze krajowej gospodarki, jak również wpływ nań bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wreszcie w rozdziale znajduje się charakterystyka sektora handlu wielkopowierzchniowego w Polsce, zawierająca opis jego genezy i rozwoju oraz zmian otoczenia prawnego.

W rozdziale 4 podjęto temat stosunków pracy w handlu wielkopowierzchniowym: w pierwszej kolejności omówiono stan wyjściowy stosunków pracy w tworzącym się wielkopowierzchniowym segmencie sektora handlu, a następnie proces kształtowania się modelu stosunków pracy w owym segmencie, przy czym uwaga autora skupiła się w głównej mierze na problemach reprezentacji interesów pracowników oraz postawach pracodawców. W dalszej części rozdziału przedstawiony jest proces zmian stosunków pracy w ujęciu podmiotowym, pośród których obok związków zawodowych i organizacji pracodawców zwrócono uwagę na pozazwiązkowe formy reprezentacji interesów zbiorowych pracowników opisane na przykładzie organizacji pozarządowej. Omówione są także strategie aktorów zbiorowych sektora, z podkreśleniem inicjatyw związków zawodowych ukierunkowanych na organizowanie pracowników wielkich obiektów handlowych oraz działań pracodawców w kształtowaniu stosunków pracy w handlu wielkopowierzchniowym. Przedstawiony jest wreszcie syntetyczny opis wyników działalności kontrolnej PIP w sieciach handlowych.

Rozdział 5 i ostatni ma charakter empiryczny, składa się z dwóch podrozdziałów dokumentujących dwa osobne projekty badawcze, realizowane bądź współrealizowane przez autora. W rozdziale zaprezentowane są kolejno wyniki badań z zastosowaniem zogniskowanych wywiadów grupowych nad stosunkami pracy w handlu wielkopowierzchniowym na próbie celowej pracowników sieci handlowych oraz wyniki eksploracyjnych badań terenowych w środowisku działaczy związkowych zajmujących się działaniami na rzecz rozwoju związku i pozyskiwania dla niego członków.

PODZIĘKOWANIA

 

WPROWADZENIE

 

ROZDZIAŁ 1. STOSUNKI PRACY - UJĘCIE TEORETYCZNE

1.1. Pojęcia "stosunków pracy" i "stosunków przemysłowych"

1.2. Stosunki przemysłowe - przegląd perspektyw teoretycznych

1.3. Typologie i klasyfikacje stosunków przemysłowych

1.4. Wybrane kierunki zmian gospodarki światowej i ich wpływ na stosunki przemysłowe

1.4.1. Zmierzch epoki przemysłowej

1.4.2. Fordyzm i postfordyzm: zmiana reżimu akumulacji i trybu regulacji

1.4.3. Zmiany w stosunkach pracy: od fordyzmu do postfordyzmu

 

ROZDZIAŁ 2. STOSUNKI PRACY W POLSCE PO 1989 ROKU

2.1. Zmiany strukturalne gospodarki i ich wpływ na strukturę społeczno-zawodową

2.2. Rynek pracy - podstawowe pojęcia teoretyczne i ogólne kierunki zmian

2.3. Zmiany polskiego rynku pracy

2.4. Ewolucja stosunków przemysłowych w Polsce: od systemu monokratycznego do hybrydowego

2.5. Kryzys reprezentacji interesów pracowniczych i próby jego przezwyciężenia

2.5.1. Kryzys związków zawodowych w ujęciu statystycznym

2.5.2. Kryzys związków zawodowych: upolitycznienie i powikłana tożsamość

2.5.3. Nowe instytucje reprezentacji pracowniczej: Europejskie Rady Zakładowe i rady pracowników

2.5.4. Relacje między reprezentacją pracowniczą a pracodawcami

2.6. Stosunki pracy w sektorze prywatnym

 

ROZDZIAŁ 3. HANDEL W POLSKIEJ GOSPODARCE PO 1989 ROKU

3.1. Transformacja społeczno-ekonomiczna i jej skutki w handlu

3.2. Zmiany pozycji i roli handlu jako działu krajowej gospodarki po 1989 roku

3.3. Rozwój handlu wielkopowierzchniowego w Polsce po 1989 roku

3.4. Ekspansja kapitału zagranicznego oraz procesy koncentracji i integracji handlu

3.5. Przedsiębiorstwa z kapitałem krajowym wobec ekspansji kapitału zagranicznego

3.6. Perspektywy handlu powierzchniowego - działania na rzecz ustawowego uregulowania kwestii zakładania i prowadzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

 

ROZDZIAŁ 4. STOSUNKI PRACY W POLSKIM HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM

4.1. Pracownicy handlu wielkopowierzchniowego: problem reprezentacji interesu

4.2. Związki zawodowe w handlu wielkopowierzchniowym

4.3. Pracodawcy w handlu wielkopowierzchniowym i ich organizacje

4.4. Alternatywne formy reprezentacji interesów zbiorowych w handlu wielkopowierzchniowym na przykładzie Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe "Biedronka"

4.5. Warunki pracy w sklepach wielkopowierzchniowych w świetle dokumentów Państwowej Inspekcji Pracy

 

ROZDZIAŁ 5. REPREZENTACJA PRACOWNICZA W HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

5.1. Uwarunkowania rozwoju reprezentacji pracowniczej w handlu wielkopowierzchniowym w świetle wyników badań pracowników sieci handlowych

5.1.1. Techniczno-organizacyjne warunki pracy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych

5.1.2. Stosunki pracy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych

5.2. Budowanie związków zawodowych z wykorzystaniem strategii organizowania na przykładzie działań prowadzonych przez NSZZ "Solidarność"

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel