Ulubione
  1. Strona główna
  2. SEGMENTY OPERACYJNE (MSSF 8) Determinanty zakresu ujawnianych informacji

SEGMENTY OPERACYJNE (MSSF 8) Determinanty zakresu ujawnianych informacji

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: red. Mariusz Karwowski
Kod produktu: 978-83-8030-089-7
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
SEGMENTY OPERACYJNE (MSSF 8) Determinanty  zakresu ujawnianych informacji
SEGMENTY OPERACYJNE (MSSF 8) Determinanty zakresu ujawnianych informacji
[[[separator]]]

Ważnym elementem sprawozdania finansowego są ujawnienia zawarte w informacjach dodatkowych. W przypadku sprawozdań finansowych, sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i amerykańskich powszechnie stosowanych zasad rachunkowości (US GAAP), obowiązkowym elementem informacji dodatkowych są informacje dotyczące segmentów działalności.

Tematyka badań jest uzasadniona:

- znaczeniem tego rodzaju informacji dla użytkowników sprawozdania finansowego, w tym konkurencji; znaczenie zostało uwydatnione powszechnie zachodzącymi procesami dywersyfikacji firm i związanym z nimi zapotrzebowaniem informacyjnym stron zainteresowanych zrozumieniem wartości tworzonej przez każdy segment,

- trudnością zagadnienia, ze względu na konieczność rozwiązania, przy sporządzaniu informacji o segmentach, wielu problemów niewystępujących w rachunkowości finansowej,

- krótkim okresem obowiązywania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 8 "Segmenty operacyjne".

Głównym celem prowadzonych badań zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu było określenie determinant zakresu ujawnianych informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych polskich przedsiębiorstw, głównie grup kapitałowych, w okresie obowiązywania MSSF 8.

Trudność badania polegała na tym, że chociaż generalnie sprawozdawczość finansowa charakteryzuje się dużą porównywalnością między poszczególnymi podmiotami, to w dużo mniejszym stopniu dotyczy to informacji o segmentach. Zakres informacji o segmentach jest uzależniony bowiem od ich raportowania tzw. głównemu decydentowi operacyjnemu (ang. chief operating decision maker). W ramach badań wyróżniono następujące cele szczegółowe:

- ocena jakości ujawnianych informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych polskich grup kapitałowych, co umożliwiło przeprowadzenie porównania sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności między wybranymi krajami stosującymi MSSF, ze szczególnym uwzględnieniem Polski,

- określenie wpływu zidentyfikowanych czynników różnicujących na jakość informacji o segmentach, w szczególności rozmiaru, rentowności i zadłużenia danej firmy.

W związku z realizacją założonych celów sformułowano główną tezę badawczą, która opiera się na stwierdzeniu, że jakość ujawnień informacji o segmentach operacyjnych zależy od warunków działalności podmiotów gospodarczych. W celu weryfikacji tezy głównej sformułowano następujące tezy pomocnicze:

1) Wdrożenie podejścia zarządczego wpływa na zwiększenie liczby prezentowanych segmentów w sprawozdaniach finansowych polskich przedsiębiorstw, co świadczy o poprawie użyteczności sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności w okresie obowiązywania MSSF 8.

2) Najistotniejszy wpływ na stopień ujawnień informacji o segmentach ma rentowność, co związane jest z dążeniem przedsiębiorstw do zachowania poufności tej informacji. Ponadto zasadniczy, pozytywny wpływ na stopień ujawnień informacji o segmentach mają rozmiar i zadłużenie, czyli są one jego determinantami.

Realizacja celu badawczego została przeprowadzona w następujących etapach: (1) analiza jakości ujawnień informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych głównie grup kapitałowych w Polsce, (2) porównanie jakości sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności między Polską i innymi krajami stosującymi MSSF oraz (3) zbadanie zależności między jakością ujawnień a zidentyfikowanymi czynnikami różnicującymi (branża, rozmiar, rentowność i zadłużenie). finansowych, ale wnioski można uogólnić na ujawnienia w sprawozdaniach finansowych podmiotów indywidualnych. W pierwszym etapie ustalono jakość ujawnień w zakresie sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności. W tym celu opracowano i wypełniono formularze jakości ujawnień informacji o segmentach dla wybranych przedsiębiorstw za lata 2012-2013. Wyniki pomiaru pozwoliły na przeprowadzenie porównania praktyk stosowanych przez polskie i zagraniczne grupy kapitałowe w zakresie segmentów operacyjnych (etap drugi). Etap drugi został przeprowadzony na podstawie badań nad literaturą zagraniczną, w których podjęto się oceny ujawnień informacji o segmentach. W trzecim etapie badania dokonano testowania zależności pomiędzy zidentyfikowanymi zmiennymi, jakie zostały skwantyfikowane z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. W tym celu, oprócz jakości ujawnień informacji o segmentach, którą ustalono w etapie pierwszym, niezbędne było zdefiniowanie i ustalenie zmiennych, takich jak branża, rozmiar firmy, jej rentowność i zadłużenie. Badaniu podlegały obserwacje informacji o segmentach na przestrzeni dwóch lat. Weryfikacja hipotezy badawczej została przeprowadzona na podstawie istotności statystycznej poszczególnych zmiennych przy wykorzystaniu najbardziej odpowiedniego modelu ekonometrycznego do badania zbioru danych. Krótki okres stosowania standardu oznaczał brak wystarczającej ilości badań na temat zastosowania podejścia zarządczego w sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności. Nieliczne badania były skoncentrowane na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw działających w Europie Zachodniej (Włochy, Niemcy, Wielka Brytania) i Australii, wykorzystując podejście pozytywne w rachunkowości (opisowe, deskryptywne). Według Saariluomy (2013, s. 2-3) wyniki uzyskane w danym kraju nie powinny być uogólniane, ponieważ nawet jeśli celem MSSF jest ujednolicenie praktyk w zakresie rachunkowości na całym świecie, różnice w podejściach krajowych nadal istnieją. Natomiast Nichols, Street i Tarca (2013, s. 302) zwróciły uwagę, że potrzebne są dalsze badania zajmujące się oceną zastosowania podejścia zarządczego w innych krajach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Badania zaprezentowane w pracy stanowią pierwsze badania empiryczne tego typu w zakresie sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności przeprowadzone w Polsce. Przedstawione wyniki mogą być szczególnie interesujące dla regulatorów przy ocenie obowiązkowych ujawnień. Wyniki dociekań teoretycznych i empirycznych wzbogacają wiedzę w rachunkowości na wiele sposobów. Po pierwsze, w sposób profesjonalny zbadano jakość ujawnień w zakresie segmentów operacyjnych w sprawozdaniach finansowych, co pozwoliło na włączenie się do ogólnoświatowej dyskusji na temat sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności. Po drugie, obserwacją objęto dwuletni horyzont czasowy ujawniania informacji, co pozwoliło na przeprowadzenie badań statystycznych i ekonometrycznych zajmujących się relacją między jakością sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności i zidentyfikowanymi czynnikami wpływającymi na zakres ujawnień informacji o segmentach (branża, rozmiar firmy, jej rentowność i zadłużenie). Po trzecie, badanie ma charakter interdyscyplinarny, polegający na wykorzystaniu metod ilościowych w rachunkowości.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Raportowanie segmentów operacyjnych w sprawozdaniu finansowym z perspektywy

I.1. Znaczenie informacji o segmentach

I.2. Geneza i późniejsze modyfikacje MSSF 8

I.3. Wprowadzenie dużego stopnia dowolności przez MSSF 8

I.4. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności a model biznesu przedsiębiorstwa

 

Rozdział II. Podejście zarządcze a użyteczność sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności w świetle dotychczasowych badań

II.1. Użyteczność informacji o segmentach w kontekście większego stopnia dowolności wprowadzonego przez MSSF 8

II.2. W pływ problemu poufności i agencji na ujawnianie informacji o segmentach

II.3. Badanie wpływu MSSF 8 na liczbę segmentów prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

 

Rozdział III. Uwarunkowania ujawnień informacji o segmentach

III.1.  Przegląd badań zajmujących się determinantami zakresu ujawnianych informacji o segmentach

III.2.  Badanie jakości informacji o segmentach ujawnianych na podstawie MSSF 8

III.3.  Indeks ujawnień informacji o segmentach w Polsce oraz wstępne badanie determinant zakresu ujawnianych informacji o segmentach

III.4.  Badanie determinant zakresu ujawnianych informacji o segmentach w Polsce z wykorzystaniem analizy

 

Podsumowanie

 

Bibliografia


Spis rysunków, tabel, wykresów


Załącznik

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

Wstęp

Ważnym elementem sprawozdania finansowego są ujawnienia zawarte w informacjach dodatkowych. W przypadku sprawozdań finansowych, sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i amerykańskich powszechnie stosowanych zasad rachunkowości (US GAAP), obowiązkowym elementem informacji dodatkowych są informacje dotyczące segmentów działalności.

Tematyka badań jest uzasadniona:

- znaczeniem tego rodzaju informacji dla użytkowników sprawozdania finansowego, w tym konkurencji; znaczenie zostało uwydatnione powszechnie zachodzącymi procesami dywersyfikacji firm i związanym z nimi zapotrzebowaniem informacyjnym stron zainteresowanych zrozumieniem wartości tworzonej przez każdy segment,

- trudnością zagadnienia, ze względu na konieczność rozwiązania, przy sporządzaniu informacji o segmentach, wielu problemów niewystępujących w rachunkowości finansowej,

- krótkim okresem obowiązywania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 8 "Segmenty operacyjne".

Głównym celem prowadzonych badań zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu było określenie determinant zakresu ujawnianych informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych polskich przedsiębiorstw, głównie grup kapitałowych, w okresie obowiązywania MSSF 8.

Trudność badania polegała na tym, że chociaż generalnie sprawozdawczość finansowa charakteryzuje się dużą porównywalnością między poszczególnymi podmiotami, to w dużo mniejszym stopniu dotyczy to informacji o segmentach. Zakres informacji o segmentach jest uzależniony bowiem od ich raportowania tzw. głównemu decydentowi operacyjnemu (ang. chief operating decision maker). W ramach badań wyróżniono następujące cele szczegółowe:

- ocena jakości ujawnianych informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych polskich grup kapitałowych, co umożliwiło przeprowadzenie porównania sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności między wybranymi krajami stosującymi MSSF, ze szczególnym uwzględnieniem Polski,

- określenie wpływu zidentyfikowanych czynników różnicujących na jakość informacji o segmentach, w szczególności rozmiaru, rentowności i zadłużenia danej firmy.

W związku z realizacją założonych celów sformułowano główną tezę badawczą, która opiera się na stwierdzeniu, że jakość ujawnień informacji o segmentach operacyjnych zależy od warunków działalności podmiotów gospodarczych. W celu weryfikacji tezy głównej sformułowano następujące tezy pomocnicze:

1) Wdrożenie podejścia zarządczego wpływa na zwiększenie liczby prezentowanych segmentów w sprawozdaniach finansowych polskich przedsiębiorstw, co świadczy o poprawie użyteczności sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności w okresie obowiązywania MSSF 8.

2) Najistotniejszy wpływ na stopień ujawnień informacji o segmentach ma rentowność, co związane jest z dążeniem przedsiębiorstw do zachowania poufności tej informacji. Ponadto zasadniczy, pozytywny wpływ na stopień ujawnień informacji o segmentach mają rozmiar i zadłużenie, czyli są one jego determinantami.

Realizacja celu badawczego została przeprowadzona w następujących etapach: (1) analiza jakości ujawnień informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych głównie grup kapitałowych w Polsce, (2) porównanie jakości sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności między Polską i innymi krajami stosującymi MSSF oraz (3) zbadanie zależności między jakością ujawnień a zidentyfikowanymi czynnikami różnicującymi (branża, rozmiar, rentowność i zadłużenie). finansowych, ale wnioski można uogólnić na ujawnienia w sprawozdaniach finansowych podmiotów indywidualnych. W pierwszym etapie ustalono jakość ujawnień w zakresie sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności. W tym celu opracowano i wypełniono formularze jakości ujawnień informacji o segmentach dla wybranych przedsiębiorstw za lata 2012-2013. Wyniki pomiaru pozwoliły na przeprowadzenie porównania praktyk stosowanych przez polskie i zagraniczne grupy kapitałowe w zakresie segmentów operacyjnych (etap drugi). Etap drugi został przeprowadzony na podstawie badań nad literaturą zagraniczną, w których podjęto się oceny ujawnień informacji o segmentach. W trzecim etapie badania dokonano testowania zależności pomiędzy zidentyfikowanymi zmiennymi, jakie zostały skwantyfikowane z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. W tym celu, oprócz jakości ujawnień informacji o segmentach, którą ustalono w etapie pierwszym, niezbędne było zdefiniowanie i ustalenie zmiennych, takich jak branża, rozmiar firmy, jej rentowność i zadłużenie. Badaniu podlegały obserwacje informacji o segmentach na przestrzeni dwóch lat. Weryfikacja hipotezy badawczej została przeprowadzona na podstawie istotności statystycznej poszczególnych zmiennych przy wykorzystaniu najbardziej odpowiedniego modelu ekonometrycznego do badania zbioru danych. Krótki okres stosowania standardu oznaczał brak wystarczającej ilości badań na temat zastosowania podejścia zarządczego w sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności. Nieliczne badania były skoncentrowane na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw działających w Europie Zachodniej (Włochy, Niemcy, Wielka Brytania) i Australii, wykorzystując podejście pozytywne w rachunkowości (opisowe, deskryptywne). Według Saariluomy (2013, s. 2-3) wyniki uzyskane w danym kraju nie powinny być uogólniane, ponieważ nawet jeśli celem MSSF jest ujednolicenie praktyk w zakresie rachunkowości na całym świecie, różnice w podejściach krajowych nadal istnieją. Natomiast Nichols, Street i Tarca (2013, s. 302) zwróciły uwagę, że potrzebne są dalsze badania zajmujące się oceną zastosowania podejścia zarządczego w innych krajach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Badania zaprezentowane w pracy stanowią pierwsze badania empiryczne tego typu w zakresie sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności przeprowadzone w Polsce. Przedstawione wyniki mogą być szczególnie interesujące dla regulatorów przy ocenie obowiązkowych ujawnień. Wyniki dociekań teoretycznych i empirycznych wzbogacają wiedzę w rachunkowości na wiele sposobów. Po pierwsze, w sposób profesjonalny zbadano jakość ujawnień w zakresie segmentów operacyjnych w sprawozdaniach finansowych, co pozwoliło na włączenie się do ogólnoświatowej dyskusji na temat sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności. Po drugie, obserwacją objęto dwuletni horyzont czasowy ujawniania informacji, co pozwoliło na przeprowadzenie badań statystycznych i ekonometrycznych zajmujących się relacją między jakością sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności i zidentyfikowanymi czynnikami wpływającymi na zakres ujawnień informacji o segmentach (branża, rozmiar firmy, jej rentowność i zadłużenie). Po trzecie, badanie ma charakter interdyscyplinarny, polegający na wykorzystaniu metod ilościowych w rachunkowości.

Spis treści

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Raportowanie segmentów operacyjnych w sprawozdaniu finansowym z perspektywy

I.1. Znaczenie informacji o segmentach

I.2. Geneza i późniejsze modyfikacje MSSF 8

I.3. Wprowadzenie dużego stopnia dowolności przez MSSF 8

I.4. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności a model biznesu przedsiębiorstwa

 

Rozdział II. Podejście zarządcze a użyteczność sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności w świetle dotychczasowych badań

II.1. Użyteczność informacji o segmentach w kontekście większego stopnia dowolności wprowadzonego przez MSSF 8

II.2. W pływ problemu poufności i agencji na ujawnianie informacji o segmentach

II.3. Badanie wpływu MSSF 8 na liczbę segmentów prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

 

Rozdział III. Uwarunkowania ujawnień informacji o segmentach

III.1.  Przegląd badań zajmujących się determinantami zakresu ujawnianych informacji o segmentach

III.2.  Badanie jakości informacji o segmentach ujawnianych na podstawie MSSF 8

III.3.  Indeks ujawnień informacji o segmentach w Polsce oraz wstępne badanie determinant zakresu ujawnianych informacji o segmentach

III.4.  Badanie determinant zakresu ujawnianych informacji o segmentach w Polsce z wykorzystaniem analizy

 

Podsumowanie

 

Bibliografia


Spis rysunków, tabel, wykresów


Załącznik

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

Ważnym elementem sprawozdania finansowego są ujawnienia zawarte w informacjach dodatkowych. W przypadku sprawozdań finansowych, sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i amerykańskich powszechnie stosowanych zasad rachunkowości (US GAAP), obowiązkowym elementem informacji dodatkowych są informacje dotyczące segmentów działalności.

Tematyka badań jest uzasadniona:

- znaczeniem tego rodzaju informacji dla użytkowników sprawozdania finansowego, w tym konkurencji; znaczenie zostało uwydatnione powszechnie zachodzącymi procesami dywersyfikacji firm i związanym z nimi zapotrzebowaniem informacyjnym stron zainteresowanych zrozumieniem wartości tworzonej przez każdy segment,

- trudnością zagadnienia, ze względu na konieczność rozwiązania, przy sporządzaniu informacji o segmentach, wielu problemów niewystępujących w rachunkowości finansowej,

- krótkim okresem obowiązywania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 8 "Segmenty operacyjne".

Głównym celem prowadzonych badań zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu było określenie determinant zakresu ujawnianych informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych polskich przedsiębiorstw, głównie grup kapitałowych, w okresie obowiązywania MSSF 8.

Trudność badania polegała na tym, że chociaż generalnie sprawozdawczość finansowa charakteryzuje się dużą porównywalnością między poszczególnymi podmiotami, to w dużo mniejszym stopniu dotyczy to informacji o segmentach. Zakres informacji o segmentach jest uzależniony bowiem od ich raportowania tzw. głównemu decydentowi operacyjnemu (ang. chief operating decision maker). W ramach badań wyróżniono następujące cele szczegółowe:

- ocena jakości ujawnianych informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych polskich grup kapitałowych, co umożliwiło przeprowadzenie porównania sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności między wybranymi krajami stosującymi MSSF, ze szczególnym uwzględnieniem Polski,

- określenie wpływu zidentyfikowanych czynników różnicujących na jakość informacji o segmentach, w szczególności rozmiaru, rentowności i zadłużenia danej firmy.

W związku z realizacją założonych celów sformułowano główną tezę badawczą, która opiera się na stwierdzeniu, że jakość ujawnień informacji o segmentach operacyjnych zależy od warunków działalności podmiotów gospodarczych. W celu weryfikacji tezy głównej sformułowano następujące tezy pomocnicze:

1) Wdrożenie podejścia zarządczego wpływa na zwiększenie liczby prezentowanych segmentów w sprawozdaniach finansowych polskich przedsiębiorstw, co świadczy o poprawie użyteczności sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności w okresie obowiązywania MSSF 8.

2) Najistotniejszy wpływ na stopień ujawnień informacji o segmentach ma rentowność, co związane jest z dążeniem przedsiębiorstw do zachowania poufności tej informacji. Ponadto zasadniczy, pozytywny wpływ na stopień ujawnień informacji o segmentach mają rozmiar i zadłużenie, czyli są one jego determinantami.

Realizacja celu badawczego została przeprowadzona w następujących etapach: (1) analiza jakości ujawnień informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych głównie grup kapitałowych w Polsce, (2) porównanie jakości sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności między Polską i innymi krajami stosującymi MSSF oraz (3) zbadanie zależności między jakością ujawnień a zidentyfikowanymi czynnikami różnicującymi (branża, rozmiar, rentowność i zadłużenie). finansowych, ale wnioski można uogólnić na ujawnienia w sprawozdaniach finansowych podmiotów indywidualnych. W pierwszym etapie ustalono jakość ujawnień w zakresie sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności. W tym celu opracowano i wypełniono formularze jakości ujawnień informacji o segmentach dla wybranych przedsiębiorstw za lata 2012-2013. Wyniki pomiaru pozwoliły na przeprowadzenie porównania praktyk stosowanych przez polskie i zagraniczne grupy kapitałowe w zakresie segmentów operacyjnych (etap drugi). Etap drugi został przeprowadzony na podstawie badań nad literaturą zagraniczną, w których podjęto się oceny ujawnień informacji o segmentach. W trzecim etapie badania dokonano testowania zależności pomiędzy zidentyfikowanymi zmiennymi, jakie zostały skwantyfikowane z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. W tym celu, oprócz jakości ujawnień informacji o segmentach, którą ustalono w etapie pierwszym, niezbędne było zdefiniowanie i ustalenie zmiennych, takich jak branża, rozmiar firmy, jej rentowność i zadłużenie. Badaniu podlegały obserwacje informacji o segmentach na przestrzeni dwóch lat. Weryfikacja hipotezy badawczej została przeprowadzona na podstawie istotności statystycznej poszczególnych zmiennych przy wykorzystaniu najbardziej odpowiedniego modelu ekonometrycznego do badania zbioru danych. Krótki okres stosowania standardu oznaczał brak wystarczającej ilości badań na temat zastosowania podejścia zarządczego w sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności. Nieliczne badania były skoncentrowane na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw działających w Europie Zachodniej (Włochy, Niemcy, Wielka Brytania) i Australii, wykorzystując podejście pozytywne w rachunkowości (opisowe, deskryptywne). Według Saariluomy (2013, s. 2-3) wyniki uzyskane w danym kraju nie powinny być uogólniane, ponieważ nawet jeśli celem MSSF jest ujednolicenie praktyk w zakresie rachunkowości na całym świecie, różnice w podejściach krajowych nadal istnieją. Natomiast Nichols, Street i Tarca (2013, s. 302) zwróciły uwagę, że potrzebne są dalsze badania zajmujące się oceną zastosowania podejścia zarządczego w innych krajach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Badania zaprezentowane w pracy stanowią pierwsze badania empiryczne tego typu w zakresie sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności przeprowadzone w Polsce. Przedstawione wyniki mogą być szczególnie interesujące dla regulatorów przy ocenie obowiązkowych ujawnień. Wyniki dociekań teoretycznych i empirycznych wzbogacają wiedzę w rachunkowości na wiele sposobów. Po pierwsze, w sposób profesjonalny zbadano jakość ujawnień w zakresie segmentów operacyjnych w sprawozdaniach finansowych, co pozwoliło na włączenie się do ogólnoświatowej dyskusji na temat sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności. Po drugie, obserwacją objęto dwuletni horyzont czasowy ujawniania informacji, co pozwoliło na przeprowadzenie badań statystycznych i ekonometrycznych zajmujących się relacją między jakością sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności i zidentyfikowanymi czynnikami wpływającymi na zakres ujawnień informacji o segmentach (branża, rozmiar firmy, jej rentowność i zadłużenie). Po trzecie, badanie ma charakter interdyscyplinarny, polegający na wykorzystaniu metod ilościowych w rachunkowości.

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Raportowanie segmentów operacyjnych w sprawozdaniu finansowym z perspektywy

I.1. Znaczenie informacji o segmentach

I.2. Geneza i późniejsze modyfikacje MSSF 8

I.3. Wprowadzenie dużego stopnia dowolności przez MSSF 8

I.4. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności a model biznesu przedsiębiorstwa

 

Rozdział II. Podejście zarządcze a użyteczność sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności w świetle dotychczasowych badań

II.1. Użyteczność informacji o segmentach w kontekście większego stopnia dowolności wprowadzonego przez MSSF 8

II.2. W pływ problemu poufności i agencji na ujawnianie informacji o segmentach

II.3. Badanie wpływu MSSF 8 na liczbę segmentów prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

 

Rozdział III. Uwarunkowania ujawnień informacji o segmentach

III.1.  Przegląd badań zajmujących się determinantami zakresu ujawnianych informacji o segmentach

III.2.  Badanie jakości informacji o segmentach ujawnianych na podstawie MSSF 8

III.3.  Indeks ujawnień informacji o segmentach w Polsce oraz wstępne badanie determinant zakresu ujawnianych informacji o segmentach

III.4.  Badanie determinant zakresu ujawnianych informacji o segmentach w Polsce z wykorzystaniem analizy

 

Podsumowanie

 

Bibliografia


Spis rysunków, tabel, wykresów


Załącznik

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel