Ulubione
  1. Strona główna
  2. PRZEDSIĘBIORSTWO WYZWANIA NIEPEWNOŚĆ

PRZEDSIĘBIORSTWO WYZWANIA NIEPEWNOŚĆ

37,00 zł
33,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 33,30 zł
Autor: red. Teresa Pakulska
Kod produktu: 978-83-8030-191-7
Cena regularna:
37,00 zł
33,30 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,70 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 33,30 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PRZEDSIĘBIORSTWO WYZWANIA NIEPEWNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTWO WYZWANIA NIEPEWNOŚĆ

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

 

Przełom XX i XXI wieku to okres znaczących zmian, których źródłem stała się rewolucja informacyjna (m.in. zastosowanie nowych narzędzi w aktywności gospodarczej) wraz z towarzyszącymi jej przeobrażeniami społecznymi (udział pokolenia sieci w kształtowaniu konsumpcji i kultury organizacyjnej), a także nasilającym się instytucjonalizmem (wzrost regulacji). Charakter tych przemian sprawia, że odnoszą się one zarówno do przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, utożsamianego z zespołem zjawisk, procesów i instytucji nie tylko warunkujących jego bieżącą sytuację, lecz podlegających także jego oddziaływaniu. Wpływa to na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w różny sposób rzutując na stosunki wymienne firmy, możliwości sprzedaży, formy i sposób działania oraz warunki rozwoju, co bezpośrednio lub pośrednio determinuje konkurencyjność przedsiębiorstwa, będącą podstawą zdefiniowania określonej strategii i związanych z nią wyzwań rozwojowych.

W otoczeniu przedsiębiorstw zachodzą bowiem ciągłe i różnorodne zmiany, których dynamika wraz z procesem globalizacji, liberalizacją wielu sfer gospodarki, a także następstwami rewolucji informacyjnej przybiera na sile. Zmienność otoczenia jest wyrazem m.in. nowych doświadczeń, tempa rozwoju i innowacyjności oraz wzrostu złożoności samego otoczenia i intensywności jego powiązań z przedsiębiorstwem. Otoczenie staje się coraz bardziej zróżnicowane, rozległe i niestabilne czy też, jak piszą o tym G. Johnson i K. Scholes, niepewne jako pochodna jego złożoności i dynamiki. Im bardziej wzrasta liczba elementów otoczenia, ich różnorodność i tempo zmian, tym większa staje się niepewność, która z punktu widzenia ludzi podejmujących decyzje wiąże się w znacznej mierze z brakiem wystarczających informacji na temat otoczenia.

Przedsiębiorstwo w ocenie wyzwań rozwojowych i związanej z nimi strategii nie może pomijać konieczności ciągłej i nieprzewidzianej adaptacji do warunków określanych przez złożone i turbulentne otoczenie rynków, zasobów produkcyjnych (przyrodniczych, ludzkich, informacyjnych, kulturowych), dostawców, klientów czy też zmian technologicznych.

Wśród głównych źródeł niepewności otoczenia w przypadku przedsiębiorstw wymienia się różne czynniki, w tym:

a) polityczno-prawne (polityka gospodarcza rządu, stabilność gospodarcza kraju, lobbing, system prawny, skuteczność i egzekwowanie prawa),

b) ekonomiczne (np. sposób wykorzystania i redystrybuowania zasobów naturalnych, ludzkich i kapitałowych),

c) demograficzne i społeczne (np. interakcje między przedsiębiorstwem a społecz­nością w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym),

d) technologiczne (wykorzystanie technologii w procesie tworzenia produktów, sprzedaży wyrobów oraz kreowania poziomu i struktury potrzeb).

Najczęściej niepewność i związane z nią wyzwania rozwojowe, które dotyczą przedsiębiorstw, opisywane są przez pryzmat charakterystyki indywidualnych wyborów decydentów, przy czym decyzje oznaczają w tym przypadku wybór alternatywnych rozwiązań różniących się użytecznością i prawdopodobieństwem wystąpienia zakładanych efektów dotyczących dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Z niepewnością wiąże się również pojęcie ryzyka, które postrzegane jest najczęściej jako zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa, a także jako potencjalna szansa osiągnięcia przez nie dodatkowych korzyści (okazja), co wpisuje się w koncepcję budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o wyzwania rozwojowe ukierunkowane na nowy kształt strategii konkurencyjnej i wyraża się w następujących podejściach:

a) ograniczaniu ryzyka poprzez jego unikanie lub atak,

b) wykorzystywaniu okazji sprzyjających budowaniu krótkookresowej przewagi konkurencyjnej,

c) budowaniu długookresowych przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem zarządzania ryzykiem jako kluczowego wyzwania.

To ostatnie podejście, podobnie jak ryzyko, u którego podstaw leży rosnąca niepewność i wysoka dynamika zmian w otoczeniu, implikuje różnorodność bodźców zarówno o egzo-, jak i endogenicznym charakterze, które wpływają na zmiany relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz struktury i procesy wewnątrz organizacji, "wymuszając" ich elastyczność. Postrzegana jest ona jako zdolność organizacji do przystosowania się w krótkim czasie do zmiennych warunków otoczenia, a do jej przejawów należy zaliczyć m.in. sprawną korektę wewnętrznego funkcjonowania organizacji, dotyczącą jednostek biznesowych i komórek organizacyjnych oraz wzajemnych relacji między nimi, posiadanych kompetencji, zakresu realizowanych zadań jako efektu reakcji na zmiany, co pozwala skutecznie i efektywnie osiągać założone cele. Łączy się z tym zdolność struktur organizacyjnych do redukcji oddziaływania określonych czynników (absorpcja zakłóceń), przejawiająca się w zewnętrznej elastyczności. Ich celem zintegrowanym w ramach elastyczności strategicznej jest poprawa konkurencyjności organizacji, która umożliwia minimalizowanie kosztów reakcji na nieprzewidziane zagrożenia lub minimalizowanie kosztów dostosowania się do szans. W konsekwencji specyficznym narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie w zmiennym otoczeniu - poprzez wykorzystanie nadarzających się okazji i zorientowanie na innowacyjność (w tym rozpoznawanie możliwości rynkowych nieodkrytych przez konkurentów oraz tworzenie niepowtarzalnego zestawu narzędzi niezbędnych do ich wykorzystania) - staje się przedsiębiorczość, pozwalająca łączyć wyzwania i skuteczność stosowanych rozwiązań.

W przypadku przedsiębiorstw o kierunku wymaganych zmian decydują najczęściej takie czynniki jak: rosnące koszty stałe, deregulacja, przewidywalne błędy, reakcja na dużych graczy oraz rozbieżność między stanem obecnym a pożądanym. Zdaniem R.P. Rumelta podstawą strategii ukierunkowanej na pojawiające się wyzwania rozwojowe są:

1.      diagnoza - pozwala zdefiniować naturę wyzwania, któremu muszą sprostać organizacje, co przyczynia się często do zrozumienia złożoności problemu;

2.      kluczowe podejście - ogólny zarys strategii pokonywania przeszkód zidentyfi­kowanych na podstawie diagnozy, którego nie należy utożsamiać z celami czy wizjami; może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej poprzez:

-        przewidzenie działań i reakcji innych,

-        uproszczenie i usunięcie niejasności w danej sytuacji,

-        wykorzystanie dźwigni, jaką stanowi skoncentrowanie wysiłku na zasadniczym i decydującym aspekcie problemu,

-        utworzenie spójnych zasad i działań, które wzajemnie się uzupełniają;

3.      zbiór spójnych działań, które mają umożliwić przeprowadzenie kluczowego

podejścia.

Współcześnie można wskazać wiele nurtów badawczych próbujących sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorstw w zakresie definiowania wyzwań rozwojowych dotyczących nowej konkurencji, które stanowią podstawę zarządzania strategicznego. Eksponują one potrzebę rozpatrywania poszczególnych zagadnień nie tylko z perspektywy firmy, lecz także czynników zewnętrznych i powiązań występujących między tymi dwoma obszarami. Przeobrażeniom zewnętrznych uwarunkowań przedsiębiorstwa towarzyszą bowiem zmiany wewnętrzne, dotyczące m.in. technologii lub sposobu postrzegania klienta. Wiążą się z nimi wyzwania zarówno wpisane w długookresowe tendencje rozwojowe, jak i te doraźne, wymagające większej elastyczności w zakresie wykorzystania niespodziewanych sytuacji (okazji). Z kolei podstawą tych zmian są i pozostaną innowacje, które stanowią nieodłączny element myślenia strategicznego, kształtującego przyszłość przedsiębiorstwa w kontekście identyfikacji źródeł problemów i ich możliwych rozwiązań.

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie przesłanek i wyzwań rozwojowych dotyczących przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach niepewności, ukazanych przez pryzmat czynników rzutujących zarówno na ich kształt oraz możliwości dalszego rozwoju, jak i na specyfikę firm reprezentujących poszcze­gólne sektory gospodarki, co pozwoliło wyeksponować różnorodność stosowanych w tym zakresie rozwiązań.

Autorzy rozdziałów zamieszczonych w pierwszej części książki skoncentrowali się na identyfikacji wyzwań rozwojowych (w kontekście kształtujących je czynników) oraz na ocenie możliwości sprostania im z perspektywy przedsiębiorstw. Zaliczyli do nich: umiejętność działania przedsiębiorcy w XXI wieku, tj. cechy i motywy postępowania związane z podejmowaniem kolejnych wyzwań w warunkach dużej dynamiki zmian i złożoności otoczenia (M. Zielińska), asymetrię informacji bankowej uzyskiwanej przez przedsiębiorstwa w procesie ubiegania się o kredyt (B. Korzeniewska), efektywność działania postrzeganą przez pryzmat oceny stosowania metody całkowitego kosztu posiadania i jego wpływu na racjonalność zakupów w przedsiębiorstwie (A. Rzeżacz), skuteczność zarządzania przez jakość w przedsiębiorstwach tworzących łańcuchy dostaw żywności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych łańcuchów dostaw (S. Adamczyk), umiejętność wdrożenia standaryzacji w metodologii liczenia naturalnej fluktuacji poziomu zatrudnienia z punktu widzenia wpływu wyniku testu na utratę wartości aktywów niefinansowych rozpatrywanych w kontekście dalszego rozwoju przedsiębiorstwa (E. Szczepaniak), a także dostosowania się do wymogów budowania kreatywnej kultury organizacji w warunkach wymuszonego ograniczenia liczby zatrudnianych pracowników (E. Skwarska-Maciejczuk) oraz podejmowania decyzji dotyczących wyboru lokalizacji działalności gospodarczej wobec zmian znaczenia czynników lokalizacji w zestawieniu z oceną atrakcyjności inwestycyjnej na przykładzie wybranych regionów (B. Umiński).

Z kolei druga część monografii przedstawia rozważania dotyczące identyfikacji wyzwań rozwojowych przedsiębiorstw w obrębie poszczególnych sektorów, w tym zwłaszcza sektora nieruchomości. Należy jednak zaznaczyć, że każdy z Autorów podejmujących zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości przedstawia je w innym ujęciu, tj. w odniesieniu do wskazania kluczowych wyzwań stojących obecnie przed rynkiem nieruchomości z punktu widzenia dewelopera i najemcy (P. Strzemecki), ustalenia, czy rynek najmu mieszkań może być alternatywą wobec prawa własności w obecnej sytuacji rynkowej polskich gospodarstw domowych i w jakim zakresie stanowi to nowe wyzwanie na danym rynku (K. Marszalik) oraz konsekwencji oceny zasadności i dopuszczalności podnoszenia przez gminy opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego w związku ze zmianą przeznaczenia i użytkowania gruntu oddanego w to użytkowanie (S. Terpiłowski, M. Lewcio), co wpisuje się tym samym w kontekst wpływu regulacji na funkcjonowanie rynku nieruchomości i działających w jego obrębie przedsiębiorstw. Z kolei wyzwania rozwojowe w sektorze bankowym, zdaniem autorki kolejnego rozdziału, korespondują z bilansem korzyści i zagrożeń związanych z użytkowaniem bankowości elektronicznej (K. Stelmarska). Tę cześć monografii zamykają roz­ważania poświęcone szkolnictwu wyższemu, dotyczące niepublicznych uczelni wyższych i stojących przed nimi wyzwań w sytuacji wzmożonej konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

Autorami wskazanych dociekań badawczych są młodzi naukowcy, doktoranci XV edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja nie wyczerpuje problematyki związanej z rozwojem przedsiębiorstw, lecz zwraca jedynie uwagę na ważne, zdaniem Autorów, jego przejawy i aspekty, które definiowane są jako wyzwania i którym przedsiębiorstwa starają się sprostać, dostrzegając w nich nie tylko sposób na unikanie zagrożeń poprzez wskazanie odpowiednich rozwiązań, lecz także potencjalne źródło kreowania przewagi konkurencyjnej. Podejście to przesądziło również o kształcie niniejszej publikacji, w której poszczególne roz­działy, tj. przedstawione w nich rozważania, przenikają się i uzupełniają wzajemnie, choć nie wyczerpują też złożoności podejmowanej problematyki. Specyfika wybranych firm i reprezentowanych przez nie sektorów uzasadnia odmienny charakter warunków, w jakich funkcjonują, oraz będących w zasięgu ich możliwości i szans rozwoju, co ogranicza stworzenie zamkniętego zbioru wypowiedzi w tym zakresie. Stanowi to tym samym swoisty punkt wyjścia do dalszych badań i dyskusji dotyczących rozwoju przedsiębiorstw jako podstawy kształtowania przewag konkurencyjnych i kreowanych strategii.

Teresa Pakulska

[[[separator]]]

 

Teresa Pakulska

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I

WOKÓŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - PODEJŚCIE CZYNNIKOWE

 

Małgorzata Zielińska

Rozdział 1. Nowoczesna przedsiębiorczość

Wstęp

1.1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - istota i uwarunkowania rozwoju

1.2. Seryjni przedsiębiorcy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Bożena Korzeniewska

Rozdział 2. Informacja jako źródło decyzji finansowych podejmowanych

przez przedsiębiorstwa

Wstęp

2.1. Znaczenie informacji i jej asymetria

2.2. Informacja jako źródło decyzji finansowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Adam Rzeżacz

Rozdział 3. Całkowity koszt posiadania jako długoterminowa koncepcja

racjonalności zakupów w przedsiębiorstwie

Wstęp

3.1. Całkowity koszt posiadania

3.2. Studium przypadku firmy Champion

Podsumowanie

Bibliografia

 

Sławomir Adamczyk

Rozdział 4. Systemy zarządzania jakością w łańcuchach dostaw żywności

sterowanych popytem jako forma adaptacji przedsiębiorstw

do współczesnych trendów rozwojowych

Wstęp

4.1. Adaptacyjne łańcuchy dostaw żywności

4.2. Charakterystyka łańcuchów dostaw zorientowanych na klienta

4.3. Systemy zarządzania jakością jako narzędzie wspomagające zarządzanie

łańcuchami dostaw sterowanymi popytem

4.4. System Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM w łańcuchach dostaw żywności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Edyta Szczepaniak

Rozdział 5. Test na utratę wartości aktywów niefinansowych a metoda

wyliczenia naturalnej fluktuacji poziomu zatrudnienia

Wstęp

5.1. Istota testu na utratę wartości aktywów niefinansowych

5.2. Naturalna fluktuacja poziomu zatrudnienia a sposób jej obliczania

5.3. Wynik testu a przyjęty wskaźnik naturalnej fluktuacji

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Skwarska-Maciejczuk

Rozdział 6. Wpływ redukcji zatrudnienia na budowanie kreatywnej kultury organizacji

Wstęp

6.1. Organizacja kreatywna sprzyjająca innowacyjności i rozwoju kreatywności

6.2. Redukcja zatrudnienia

6.3. Skutki procesu derekrutacji

6.4. Ministudium przypadku

Podsumowanie

Bibliografia

 

Bartosz Umiński

Rozdział 7. Lokalizacja przedsiębiorstwa w świetle badań atrakcyjności

inwestycyjnej regionów Polski w latach 2013-2014

Wstęp

7.1. Zmiana podejścia do lokalizacji przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne

7.2. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionów - ujęcie praktyczne działań

lokalizacyjnych przedsiębiorstw na terenie Polski

Podsumowanie

Bibliografia

 

CZĘŚĆ II

WYZWANIA ROZWOJOWE - UJĘCIE SEKTOROWE

(NIERUCHOMOŚCI - BANKOWOŚĆ - NIEPUBLICZNE

SZKOLNICTWO WYŻSZE)

 

Paweł Strzemecki

Rozdział 8. Wyzwania rynku nieruchomości biurowych na przykładzie Warszawy

Wstęp

8.1. Charakterystyka warszawskiego rynku nieruchomości biurowych

8.2. Oczekiwania najemców wobec powierzchni biurowych

8.3. Trendy rynkowe a podejście biznesowe właścicieli budynków

Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Marszalik

Rozdział 9. Użytkowanie lokali mieszkalnych na rynku nieruchomości w Polsce

Wstęp

9.1. Determinanty posiadania mieszkania

9.2. Formy posiadania lokali mieszkalnych

9.3. Charakterystyka użytkowania mieszkań na wynajem

9.4. Charakterystyka posiadania mieszkań na własność

Podsumowanie

Bibliografia

 

Sławomir Terpiłowski, Marcin Lewcio

Rozdział 10. Dopuszczalność konwersji opłat prawa użytkowania wieczystego

Wstęp

10.1. Geneza i charakter prawa użytkowania wieczystego

10.1.1. Geneza użytkowania wieczystego

10.1.2. Charakter prawa użytkowania własnego

10.2. Szacowanie wartości nieruchomości i ustalanie opłat

10.3. Zmiana celu użytkowania wieczystego a opłaty dodatkowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Katarzyna Stelmarska

Rozdział 11. Bankowość elektroniczna w Polsce - bezpieczeństwo czy zagrożenie?

Wstęp

11.1. Ewolucja bankowości internetowej w Polsce

11.2. Analiza rynku bankowości internetowej w Polsce

11.3. Analiza SWOT bankowości elektronicznej

11.4. Zagrożenia dotyczące bankowości internetowej

11.5. Bezpieczeństwo w sieci

11.6. Zagrożenia wynikające z użytkowania kanałów bankowości elektronicznej

Podsumowanie

Bibligrafia

 

Marta Telus

Rozdział 12. Konkurencyjność i źródła przewagi konkurencyjnej

niepublicznych uczelni wyższych

Wstęp

12.1. Konkurencyjność a specyfika niepublicznych uczelni wyższych

12.2. Zmiany w szkolnictwie wyższym - miejsce uczelni niepublicznych

12.3. Czynniki wpływające na konkurencyjność uczelni niepublicznych

- próba oceny na podstawie badań wtórnych

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 223

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

 

Przełom XX i XXI wieku to okres znaczących zmian, których źródłem stała się rewolucja informacyjna (m.in. zastosowanie nowych narzędzi w aktywności gospodarczej) wraz z towarzyszącymi jej przeobrażeniami społecznymi (udział pokolenia sieci w kształtowaniu konsumpcji i kultury organizacyjnej), a także nasilającym się instytucjonalizmem (wzrost regulacji). Charakter tych przemian sprawia, że odnoszą się one zarówno do przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, utożsamianego z zespołem zjawisk, procesów i instytucji nie tylko warunkujących jego bieżącą sytuację, lecz podlegających także jego oddziaływaniu. Wpływa to na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w różny sposób rzutując na stosunki wymienne firmy, możliwości sprzedaży, formy i sposób działania oraz warunki rozwoju, co bezpośrednio lub pośrednio determinuje konkurencyjność przedsiębiorstwa, będącą podstawą zdefiniowania określonej strategii i związanych z nią wyzwań rozwojowych.

W otoczeniu przedsiębiorstw zachodzą bowiem ciągłe i różnorodne zmiany, których dynamika wraz z procesem globalizacji, liberalizacją wielu sfer gospodarki, a także następstwami rewolucji informacyjnej przybiera na sile. Zmienność otoczenia jest wyrazem m.in. nowych doświadczeń, tempa rozwoju i innowacyjności oraz wzrostu złożoności samego otoczenia i intensywności jego powiązań z przedsiębiorstwem. Otoczenie staje się coraz bardziej zróżnicowane, rozległe i niestabilne czy też, jak piszą o tym G. Johnson i K. Scholes, niepewne jako pochodna jego złożoności i dynamiki. Im bardziej wzrasta liczba elementów otoczenia, ich różnorodność i tempo zmian, tym większa staje się niepewność, która z punktu widzenia ludzi podejmujących decyzje wiąże się w znacznej mierze z brakiem wystarczających informacji na temat otoczenia.

Przedsiębiorstwo w ocenie wyzwań rozwojowych i związanej z nimi strategii nie może pomijać konieczności ciągłej i nieprzewidzianej adaptacji do warunków określanych przez złożone i turbulentne otoczenie rynków, zasobów produkcyjnych (przyrodniczych, ludzkich, informacyjnych, kulturowych), dostawców, klientów czy też zmian technologicznych.

Wśród głównych źródeł niepewności otoczenia w przypadku przedsiębiorstw wymienia się różne czynniki, w tym:

a) polityczno-prawne (polityka gospodarcza rządu, stabilność gospodarcza kraju, lobbing, system prawny, skuteczność i egzekwowanie prawa),

b) ekonomiczne (np. sposób wykorzystania i redystrybuowania zasobów naturalnych, ludzkich i kapitałowych),

c) demograficzne i społeczne (np. interakcje między przedsiębiorstwem a społecz­nością w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym),

d) technologiczne (wykorzystanie technologii w procesie tworzenia produktów, sprzedaży wyrobów oraz kreowania poziomu i struktury potrzeb).

Najczęściej niepewność i związane z nią wyzwania rozwojowe, które dotyczą przedsiębiorstw, opisywane są przez pryzmat charakterystyki indywidualnych wyborów decydentów, przy czym decyzje oznaczają w tym przypadku wybór alternatywnych rozwiązań różniących się użytecznością i prawdopodobieństwem wystąpienia zakładanych efektów dotyczących dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Z niepewnością wiąże się również pojęcie ryzyka, które postrzegane jest najczęściej jako zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa, a także jako potencjalna szansa osiągnięcia przez nie dodatkowych korzyści (okazja), co wpisuje się w koncepcję budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o wyzwania rozwojowe ukierunkowane na nowy kształt strategii konkurencyjnej i wyraża się w następujących podejściach:

a) ograniczaniu ryzyka poprzez jego unikanie lub atak,

b) wykorzystywaniu okazji sprzyjających budowaniu krótkookresowej przewagi konkurencyjnej,

c) budowaniu długookresowych przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem zarządzania ryzykiem jako kluczowego wyzwania.

To ostatnie podejście, podobnie jak ryzyko, u którego podstaw leży rosnąca niepewność i wysoka dynamika zmian w otoczeniu, implikuje różnorodność bodźców zarówno o egzo-, jak i endogenicznym charakterze, które wpływają na zmiany relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz struktury i procesy wewnątrz organizacji, "wymuszając" ich elastyczność. Postrzegana jest ona jako zdolność organizacji do przystosowania się w krótkim czasie do zmiennych warunków otoczenia, a do jej przejawów należy zaliczyć m.in. sprawną korektę wewnętrznego funkcjonowania organizacji, dotyczącą jednostek biznesowych i komórek organizacyjnych oraz wzajemnych relacji między nimi, posiadanych kompetencji, zakresu realizowanych zadań jako efektu reakcji na zmiany, co pozwala skutecznie i efektywnie osiągać założone cele. Łączy się z tym zdolność struktur organizacyjnych do redukcji oddziaływania określonych czynników (absorpcja zakłóceń), przejawiająca się w zewnętrznej elastyczności. Ich celem zintegrowanym w ramach elastyczności strategicznej jest poprawa konkurencyjności organizacji, która umożliwia minimalizowanie kosztów reakcji na nieprzewidziane zagrożenia lub minimalizowanie kosztów dostosowania się do szans. W konsekwencji specyficznym narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie w zmiennym otoczeniu - poprzez wykorzystanie nadarzających się okazji i zorientowanie na innowacyjność (w tym rozpoznawanie możliwości rynkowych nieodkrytych przez konkurentów oraz tworzenie niepowtarzalnego zestawu narzędzi niezbędnych do ich wykorzystania) - staje się przedsiębiorczość, pozwalająca łączyć wyzwania i skuteczność stosowanych rozwiązań.

W przypadku przedsiębiorstw o kierunku wymaganych zmian decydują najczęściej takie czynniki jak: rosnące koszty stałe, deregulacja, przewidywalne błędy, reakcja na dużych graczy oraz rozbieżność między stanem obecnym a pożądanym. Zdaniem R.P. Rumelta podstawą strategii ukierunkowanej na pojawiające się wyzwania rozwojowe są:

1.      diagnoza - pozwala zdefiniować naturę wyzwania, któremu muszą sprostać organizacje, co przyczynia się często do zrozumienia złożoności problemu;

2.      kluczowe podejście - ogólny zarys strategii pokonywania przeszkód zidentyfi­kowanych na podstawie diagnozy, którego nie należy utożsamiać z celami czy wizjami; może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej poprzez:

-        przewidzenie działań i reakcji innych,

-        uproszczenie i usunięcie niejasności w danej sytuacji,

-        wykorzystanie dźwigni, jaką stanowi skoncentrowanie wysiłku na zasadniczym i decydującym aspekcie problemu,

-        utworzenie spójnych zasad i działań, które wzajemnie się uzupełniają;

3.      zbiór spójnych działań, które mają umożliwić przeprowadzenie kluczowego

podejścia.

Współcześnie można wskazać wiele nurtów badawczych próbujących sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorstw w zakresie definiowania wyzwań rozwojowych dotyczących nowej konkurencji, które stanowią podstawę zarządzania strategicznego. Eksponują one potrzebę rozpatrywania poszczególnych zagadnień nie tylko z perspektywy firmy, lecz także czynników zewnętrznych i powiązań występujących między tymi dwoma obszarami. Przeobrażeniom zewnętrznych uwarunkowań przedsiębiorstwa towarzyszą bowiem zmiany wewnętrzne, dotyczące m.in. technologii lub sposobu postrzegania klienta. Wiążą się z nimi wyzwania zarówno wpisane w długookresowe tendencje rozwojowe, jak i te doraźne, wymagające większej elastyczności w zakresie wykorzystania niespodziewanych sytuacji (okazji). Z kolei podstawą tych zmian są i pozostaną innowacje, które stanowią nieodłączny element myślenia strategicznego, kształtującego przyszłość przedsiębiorstwa w kontekście identyfikacji źródeł problemów i ich możliwych rozwiązań.

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie przesłanek i wyzwań rozwojowych dotyczących przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach niepewności, ukazanych przez pryzmat czynników rzutujących zarówno na ich kształt oraz możliwości dalszego rozwoju, jak i na specyfikę firm reprezentujących poszcze­gólne sektory gospodarki, co pozwoliło wyeksponować różnorodność stosowanych w tym zakresie rozwiązań.

Autorzy rozdziałów zamieszczonych w pierwszej części książki skoncentrowali się na identyfikacji wyzwań rozwojowych (w kontekście kształtujących je czynników) oraz na ocenie możliwości sprostania im z perspektywy przedsiębiorstw. Zaliczyli do nich: umiejętność działania przedsiębiorcy w XXI wieku, tj. cechy i motywy postępowania związane z podejmowaniem kolejnych wyzwań w warunkach dużej dynamiki zmian i złożoności otoczenia (M. Zielińska), asymetrię informacji bankowej uzyskiwanej przez przedsiębiorstwa w procesie ubiegania się o kredyt (B. Korzeniewska), efektywność działania postrzeganą przez pryzmat oceny stosowania metody całkowitego kosztu posiadania i jego wpływu na racjonalność zakupów w przedsiębiorstwie (A. Rzeżacz), skuteczność zarządzania przez jakość w przedsiębiorstwach tworzących łańcuchy dostaw żywności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych łańcuchów dostaw (S. Adamczyk), umiejętność wdrożenia standaryzacji w metodologii liczenia naturalnej fluktuacji poziomu zatrudnienia z punktu widzenia wpływu wyniku testu na utratę wartości aktywów niefinansowych rozpatrywanych w kontekście dalszego rozwoju przedsiębiorstwa (E. Szczepaniak), a także dostosowania się do wymogów budowania kreatywnej kultury organizacji w warunkach wymuszonego ograniczenia liczby zatrudnianych pracowników (E. Skwarska-Maciejczuk) oraz podejmowania decyzji dotyczących wyboru lokalizacji działalności gospodarczej wobec zmian znaczenia czynników lokalizacji w zestawieniu z oceną atrakcyjności inwestycyjnej na przykładzie wybranych regionów (B. Umiński).

Z kolei druga część monografii przedstawia rozważania dotyczące identyfikacji wyzwań rozwojowych przedsiębiorstw w obrębie poszczególnych sektorów, w tym zwłaszcza sektora nieruchomości. Należy jednak zaznaczyć, że każdy z Autorów podejmujących zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości przedstawia je w innym ujęciu, tj. w odniesieniu do wskazania kluczowych wyzwań stojących obecnie przed rynkiem nieruchomości z punktu widzenia dewelopera i najemcy (P. Strzemecki), ustalenia, czy rynek najmu mieszkań może być alternatywą wobec prawa własności w obecnej sytuacji rynkowej polskich gospodarstw domowych i w jakim zakresie stanowi to nowe wyzwanie na danym rynku (K. Marszalik) oraz konsekwencji oceny zasadności i dopuszczalności podnoszenia przez gminy opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego w związku ze zmianą przeznaczenia i użytkowania gruntu oddanego w to użytkowanie (S. Terpiłowski, M. Lewcio), co wpisuje się tym samym w kontekst wpływu regulacji na funkcjonowanie rynku nieruchomości i działających w jego obrębie przedsiębiorstw. Z kolei wyzwania rozwojowe w sektorze bankowym, zdaniem autorki kolejnego rozdziału, korespondują z bilansem korzyści i zagrożeń związanych z użytkowaniem bankowości elektronicznej (K. Stelmarska). Tę cześć monografii zamykają roz­ważania poświęcone szkolnictwu wyższemu, dotyczące niepublicznych uczelni wyższych i stojących przed nimi wyzwań w sytuacji wzmożonej konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

Autorami wskazanych dociekań badawczych są młodzi naukowcy, doktoranci XV edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja nie wyczerpuje problematyki związanej z rozwojem przedsiębiorstw, lecz zwraca jedynie uwagę na ważne, zdaniem Autorów, jego przejawy i aspekty, które definiowane są jako wyzwania i którym przedsiębiorstwa starają się sprostać, dostrzegając w nich nie tylko sposób na unikanie zagrożeń poprzez wskazanie odpowiednich rozwiązań, lecz także potencjalne źródło kreowania przewagi konkurencyjnej. Podejście to przesądziło również o kształcie niniejszej publikacji, w której poszczególne roz­działy, tj. przedstawione w nich rozważania, przenikają się i uzupełniają wzajemnie, choć nie wyczerpują też złożoności podejmowanej problematyki. Specyfika wybranych firm i reprezentowanych przez nie sektorów uzasadnia odmienny charakter warunków, w jakich funkcjonują, oraz będących w zasięgu ich możliwości i szans rozwoju, co ogranicza stworzenie zamkniętego zbioru wypowiedzi w tym zakresie. Stanowi to tym samym swoisty punkt wyjścia do dalszych badań i dyskusji dotyczących rozwoju przedsiębiorstw jako podstawy kształtowania przewag konkurencyjnych i kreowanych strategii.

Teresa Pakulska

Spis treści

 

Teresa Pakulska

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I

WOKÓŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - PODEJŚCIE CZYNNIKOWE

 

Małgorzata Zielińska

Rozdział 1. Nowoczesna przedsiębiorczość

Wstęp

1.1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - istota i uwarunkowania rozwoju

1.2. Seryjni przedsiębiorcy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Bożena Korzeniewska

Rozdział 2. Informacja jako źródło decyzji finansowych podejmowanych

przez przedsiębiorstwa

Wstęp

2.1. Znaczenie informacji i jej asymetria

2.2. Informacja jako źródło decyzji finansowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Adam Rzeżacz

Rozdział 3. Całkowity koszt posiadania jako długoterminowa koncepcja

racjonalności zakupów w przedsiębiorstwie

Wstęp

3.1. Całkowity koszt posiadania

3.2. Studium przypadku firmy Champion

Podsumowanie

Bibliografia

 

Sławomir Adamczyk

Rozdział 4. Systemy zarządzania jakością w łańcuchach dostaw żywności

sterowanych popytem jako forma adaptacji przedsiębiorstw

do współczesnych trendów rozwojowych

Wstęp

4.1. Adaptacyjne łańcuchy dostaw żywności

4.2. Charakterystyka łańcuchów dostaw zorientowanych na klienta

4.3. Systemy zarządzania jakością jako narzędzie wspomagające zarządzanie

łańcuchami dostaw sterowanymi popytem

4.4. System Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM w łańcuchach dostaw żywności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Edyta Szczepaniak

Rozdział 5. Test na utratę wartości aktywów niefinansowych a metoda

wyliczenia naturalnej fluktuacji poziomu zatrudnienia

Wstęp

5.1. Istota testu na utratę wartości aktywów niefinansowych

5.2. Naturalna fluktuacja poziomu zatrudnienia a sposób jej obliczania

5.3. Wynik testu a przyjęty wskaźnik naturalnej fluktuacji

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Skwarska-Maciejczuk

Rozdział 6. Wpływ redukcji zatrudnienia na budowanie kreatywnej kultury organizacji

Wstęp

6.1. Organizacja kreatywna sprzyjająca innowacyjności i rozwoju kreatywności

6.2. Redukcja zatrudnienia

6.3. Skutki procesu derekrutacji

6.4. Ministudium przypadku

Podsumowanie

Bibliografia

 

Bartosz Umiński

Rozdział 7. Lokalizacja przedsiębiorstwa w świetle badań atrakcyjności

inwestycyjnej regionów Polski w latach 2013-2014

Wstęp

7.1. Zmiana podejścia do lokalizacji przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne

7.2. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionów - ujęcie praktyczne działań

lokalizacyjnych przedsiębiorstw na terenie Polski

Podsumowanie

Bibliografia

 

CZĘŚĆ II

WYZWANIA ROZWOJOWE - UJĘCIE SEKTOROWE

(NIERUCHOMOŚCI - BANKOWOŚĆ - NIEPUBLICZNE

SZKOLNICTWO WYŻSZE)

 

Paweł Strzemecki

Rozdział 8. Wyzwania rynku nieruchomości biurowych na przykładzie Warszawy

Wstęp

8.1. Charakterystyka warszawskiego rynku nieruchomości biurowych

8.2. Oczekiwania najemców wobec powierzchni biurowych

8.3. Trendy rynkowe a podejście biznesowe właścicieli budynków

Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Marszalik

Rozdział 9. Użytkowanie lokali mieszkalnych na rynku nieruchomości w Polsce

Wstęp

9.1. Determinanty posiadania mieszkania

9.2. Formy posiadania lokali mieszkalnych

9.3. Charakterystyka użytkowania mieszkań na wynajem

9.4. Charakterystyka posiadania mieszkań na własność

Podsumowanie

Bibliografia

 

Sławomir Terpiłowski, Marcin Lewcio

Rozdział 10. Dopuszczalność konwersji opłat prawa użytkowania wieczystego

Wstęp

10.1. Geneza i charakter prawa użytkowania wieczystego

10.1.1. Geneza użytkowania wieczystego

10.1.2. Charakter prawa użytkowania własnego

10.2. Szacowanie wartości nieruchomości i ustalanie opłat

10.3. Zmiana celu użytkowania wieczystego a opłaty dodatkowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Katarzyna Stelmarska

Rozdział 11. Bankowość elektroniczna w Polsce - bezpieczeństwo czy zagrożenie?

Wstęp

11.1. Ewolucja bankowości internetowej w Polsce

11.2. Analiza rynku bankowości internetowej w Polsce

11.3. Analiza SWOT bankowości elektronicznej

11.4. Zagrożenia dotyczące bankowości internetowej

11.5. Bezpieczeństwo w sieci

11.6. Zagrożenia wynikające z użytkowania kanałów bankowości elektronicznej

Podsumowanie

Bibligrafia

 

Marta Telus

Rozdział 12. Konkurencyjność i źródła przewagi konkurencyjnej

niepublicznych uczelni wyższych

Wstęp

12.1. Konkurencyjność a specyfika niepublicznych uczelni wyższych

12.2. Zmiany w szkolnictwie wyższym - miejsce uczelni niepublicznych

12.3. Czynniki wpływające na konkurencyjność uczelni niepublicznych

- próba oceny na podstawie badań wtórnych

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 223

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Przełom XX i XXI wieku to okres znaczących zmian, których źródłem stała się rewolucja informacyjna (m.in. zastosowanie nowych narzędzi w aktywności gospodarczej) wraz z towarzyszącymi jej przeobrażeniami społecznymi (udział pokolenia sieci w kształtowaniu konsumpcji i kultury organizacyjnej), a także nasilającym się instytucjonalizmem (wzrost regulacji). Charakter tych przemian sprawia, że odnoszą się one zarówno do przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, utożsamianego z zespołem zjawisk, procesów i instytucji nie tylko warunkujących jego bieżącą sytuację, lecz podlegających także jego oddziaływaniu. Wpływa to na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w różny sposób rzutując na stosunki wymienne firmy, możliwości sprzedaży, formy i sposób działania oraz warunki rozwoju, co bezpośrednio lub pośrednio determinuje konkurencyjność przedsiębiorstwa, będącą podstawą zdefiniowania określonej strategii i związanych z nią wyzwań rozwojowych.

W otoczeniu przedsiębiorstw zachodzą bowiem ciągłe i różnorodne zmiany, których dynamika wraz z procesem globalizacji, liberalizacją wielu sfer gospodarki, a także następstwami rewolucji informacyjnej przybiera na sile. Zmienność otoczenia jest wyrazem m.in. nowych doświadczeń, tempa rozwoju i innowacyjności oraz wzrostu złożoności samego otoczenia i intensywności jego powiązań z przedsiębiorstwem. Otoczenie staje się coraz bardziej zróżnicowane, rozległe i niestabilne czy też, jak piszą o tym G. Johnson i K. Scholes, niepewne jako pochodna jego złożoności i dynamiki. Im bardziej wzrasta liczba elementów otoczenia, ich różnorodność i tempo zmian, tym większa staje się niepewność, która z punktu widzenia ludzi podejmujących decyzje wiąże się w znacznej mierze z brakiem wystarczających informacji na temat otoczenia.

Przedsiębiorstwo w ocenie wyzwań rozwojowych i związanej z nimi strategii nie może pomijać konieczności ciągłej i nieprzewidzianej adaptacji do warunków określanych przez złożone i turbulentne otoczenie rynków, zasobów produkcyjnych (przyrodniczych, ludzkich, informacyjnych, kulturowych), dostawców, klientów czy też zmian technologicznych.

Wśród głównych źródeł niepewności otoczenia w przypadku przedsiębiorstw wymienia się różne czynniki, w tym:

a) polityczno-prawne (polityka gospodarcza rządu, stabilność gospodarcza kraju, lobbing, system prawny, skuteczność i egzekwowanie prawa),

b) ekonomiczne (np. sposób wykorzystania i redystrybuowania zasobów naturalnych, ludzkich i kapitałowych),

c) demograficzne i społeczne (np. interakcje między przedsiębiorstwem a społecz­nością w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym),

d) technologiczne (wykorzystanie technologii w procesie tworzenia produktów, sprzedaży wyrobów oraz kreowania poziomu i struktury potrzeb).

Najczęściej niepewność i związane z nią wyzwania rozwojowe, które dotyczą przedsiębiorstw, opisywane są przez pryzmat charakterystyki indywidualnych wyborów decydentów, przy czym decyzje oznaczają w tym przypadku wybór alternatywnych rozwiązań różniących się użytecznością i prawdopodobieństwem wystąpienia zakładanych efektów dotyczących dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Z niepewnością wiąże się również pojęcie ryzyka, które postrzegane jest najczęściej jako zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa, a także jako potencjalna szansa osiągnięcia przez nie dodatkowych korzyści (okazja), co wpisuje się w koncepcję budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o wyzwania rozwojowe ukierunkowane na nowy kształt strategii konkurencyjnej i wyraża się w następujących podejściach:

a) ograniczaniu ryzyka poprzez jego unikanie lub atak,

b) wykorzystywaniu okazji sprzyjających budowaniu krótkookresowej przewagi konkurencyjnej,

c) budowaniu długookresowych przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem zarządzania ryzykiem jako kluczowego wyzwania.

To ostatnie podejście, podobnie jak ryzyko, u którego podstaw leży rosnąca niepewność i wysoka dynamika zmian w otoczeniu, implikuje różnorodność bodźców zarówno o egzo-, jak i endogenicznym charakterze, które wpływają na zmiany relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz struktury i procesy wewnątrz organizacji, "wymuszając" ich elastyczność. Postrzegana jest ona jako zdolność organizacji do przystosowania się w krótkim czasie do zmiennych warunków otoczenia, a do jej przejawów należy zaliczyć m.in. sprawną korektę wewnętrznego funkcjonowania organizacji, dotyczącą jednostek biznesowych i komórek organizacyjnych oraz wzajemnych relacji między nimi, posiadanych kompetencji, zakresu realizowanych zadań jako efektu reakcji na zmiany, co pozwala skutecznie i efektywnie osiągać założone cele. Łączy się z tym zdolność struktur organizacyjnych do redukcji oddziaływania określonych czynników (absorpcja zakłóceń), przejawiająca się w zewnętrznej elastyczności. Ich celem zintegrowanym w ramach elastyczności strategicznej jest poprawa konkurencyjności organizacji, która umożliwia minimalizowanie kosztów reakcji na nieprzewidziane zagrożenia lub minimalizowanie kosztów dostosowania się do szans. W konsekwencji specyficznym narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie w zmiennym otoczeniu - poprzez wykorzystanie nadarzających się okazji i zorientowanie na innowacyjność (w tym rozpoznawanie możliwości rynkowych nieodkrytych przez konkurentów oraz tworzenie niepowtarzalnego zestawu narzędzi niezbędnych do ich wykorzystania) - staje się przedsiębiorczość, pozwalająca łączyć wyzwania i skuteczność stosowanych rozwiązań.

W przypadku przedsiębiorstw o kierunku wymaganych zmian decydują najczęściej takie czynniki jak: rosnące koszty stałe, deregulacja, przewidywalne błędy, reakcja na dużych graczy oraz rozbieżność między stanem obecnym a pożądanym. Zdaniem R.P. Rumelta podstawą strategii ukierunkowanej na pojawiające się wyzwania rozwojowe są:

1.      diagnoza - pozwala zdefiniować naturę wyzwania, któremu muszą sprostać organizacje, co przyczynia się często do zrozumienia złożoności problemu;

2.      kluczowe podejście - ogólny zarys strategii pokonywania przeszkód zidentyfi­kowanych na podstawie diagnozy, którego nie należy utożsamiać z celami czy wizjami; może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej poprzez:

-        przewidzenie działań i reakcji innych,

-        uproszczenie i usunięcie niejasności w danej sytuacji,

-        wykorzystanie dźwigni, jaką stanowi skoncentrowanie wysiłku na zasadniczym i decydującym aspekcie problemu,

-        utworzenie spójnych zasad i działań, które wzajemnie się uzupełniają;

3.      zbiór spójnych działań, które mają umożliwić przeprowadzenie kluczowego

podejścia.

Współcześnie można wskazać wiele nurtów badawczych próbujących sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorstw w zakresie definiowania wyzwań rozwojowych dotyczących nowej konkurencji, które stanowią podstawę zarządzania strategicznego. Eksponują one potrzebę rozpatrywania poszczególnych zagadnień nie tylko z perspektywy firmy, lecz także czynników zewnętrznych i powiązań występujących między tymi dwoma obszarami. Przeobrażeniom zewnętrznych uwarunkowań przedsiębiorstwa towarzyszą bowiem zmiany wewnętrzne, dotyczące m.in. technologii lub sposobu postrzegania klienta. Wiążą się z nimi wyzwania zarówno wpisane w długookresowe tendencje rozwojowe, jak i te doraźne, wymagające większej elastyczności w zakresie wykorzystania niespodziewanych sytuacji (okazji). Z kolei podstawą tych zmian są i pozostaną innowacje, które stanowią nieodłączny element myślenia strategicznego, kształtującego przyszłość przedsiębiorstwa w kontekście identyfikacji źródeł problemów i ich możliwych rozwiązań.

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie przesłanek i wyzwań rozwojowych dotyczących przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach niepewności, ukazanych przez pryzmat czynników rzutujących zarówno na ich kształt oraz możliwości dalszego rozwoju, jak i na specyfikę firm reprezentujących poszcze­gólne sektory gospodarki, co pozwoliło wyeksponować różnorodność stosowanych w tym zakresie rozwiązań.

Autorzy rozdziałów zamieszczonych w pierwszej części książki skoncentrowali się na identyfikacji wyzwań rozwojowych (w kontekście kształtujących je czynników) oraz na ocenie możliwości sprostania im z perspektywy przedsiębiorstw. Zaliczyli do nich: umiejętność działania przedsiębiorcy w XXI wieku, tj. cechy i motywy postępowania związane z podejmowaniem kolejnych wyzwań w warunkach dużej dynamiki zmian i złożoności otoczenia (M. Zielińska), asymetrię informacji bankowej uzyskiwanej przez przedsiębiorstwa w procesie ubiegania się o kredyt (B. Korzeniewska), efektywność działania postrzeganą przez pryzmat oceny stosowania metody całkowitego kosztu posiadania i jego wpływu na racjonalność zakupów w przedsiębiorstwie (A. Rzeżacz), skuteczność zarządzania przez jakość w przedsiębiorstwach tworzących łańcuchy dostaw żywności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych łańcuchów dostaw (S. Adamczyk), umiejętność wdrożenia standaryzacji w metodologii liczenia naturalnej fluktuacji poziomu zatrudnienia z punktu widzenia wpływu wyniku testu na utratę wartości aktywów niefinansowych rozpatrywanych w kontekście dalszego rozwoju przedsiębiorstwa (E. Szczepaniak), a także dostosowania się do wymogów budowania kreatywnej kultury organizacji w warunkach wymuszonego ograniczenia liczby zatrudnianych pracowników (E. Skwarska-Maciejczuk) oraz podejmowania decyzji dotyczących wyboru lokalizacji działalności gospodarczej wobec zmian znaczenia czynników lokalizacji w zestawieniu z oceną atrakcyjności inwestycyjnej na przykładzie wybranych regionów (B. Umiński).

Z kolei druga część monografii przedstawia rozważania dotyczące identyfikacji wyzwań rozwojowych przedsiębiorstw w obrębie poszczególnych sektorów, w tym zwłaszcza sektora nieruchomości. Należy jednak zaznaczyć, że każdy z Autorów podejmujących zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości przedstawia je w innym ujęciu, tj. w odniesieniu do wskazania kluczowych wyzwań stojących obecnie przed rynkiem nieruchomości z punktu widzenia dewelopera i najemcy (P. Strzemecki), ustalenia, czy rynek najmu mieszkań może być alternatywą wobec prawa własności w obecnej sytuacji rynkowej polskich gospodarstw domowych i w jakim zakresie stanowi to nowe wyzwanie na danym rynku (K. Marszalik) oraz konsekwencji oceny zasadności i dopuszczalności podnoszenia przez gminy opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego w związku ze zmianą przeznaczenia i użytkowania gruntu oddanego w to użytkowanie (S. Terpiłowski, M. Lewcio), co wpisuje się tym samym w kontekst wpływu regulacji na funkcjonowanie rynku nieruchomości i działających w jego obrębie przedsiębiorstw. Z kolei wyzwania rozwojowe w sektorze bankowym, zdaniem autorki kolejnego rozdziału, korespondują z bilansem korzyści i zagrożeń związanych z użytkowaniem bankowości elektronicznej (K. Stelmarska). Tę cześć monografii zamykają roz­ważania poświęcone szkolnictwu wyższemu, dotyczące niepublicznych uczelni wyższych i stojących przed nimi wyzwań w sytuacji wzmożonej konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

Autorami wskazanych dociekań badawczych są młodzi naukowcy, doktoranci XV edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja nie wyczerpuje problematyki związanej z rozwojem przedsiębiorstw, lecz zwraca jedynie uwagę na ważne, zdaniem Autorów, jego przejawy i aspekty, które definiowane są jako wyzwania i którym przedsiębiorstwa starają się sprostać, dostrzegając w nich nie tylko sposób na unikanie zagrożeń poprzez wskazanie odpowiednich rozwiązań, lecz także potencjalne źródło kreowania przewagi konkurencyjnej. Podejście to przesądziło również o kształcie niniejszej publikacji, w której poszczególne roz­działy, tj. przedstawione w nich rozważania, przenikają się i uzupełniają wzajemnie, choć nie wyczerpują też złożoności podejmowanej problematyki. Specyfika wybranych firm i reprezentowanych przez nie sektorów uzasadnia odmienny charakter warunków, w jakich funkcjonują, oraz będących w zasięgu ich możliwości i szans rozwoju, co ogranicza stworzenie zamkniętego zbioru wypowiedzi w tym zakresie. Stanowi to tym samym swoisty punkt wyjścia do dalszych badań i dyskusji dotyczących rozwoju przedsiębiorstw jako podstawy kształtowania przewag konkurencyjnych i kreowanych strategii.

Teresa Pakulska

 

Teresa Pakulska

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I

WOKÓŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - PODEJŚCIE CZYNNIKOWE

 

Małgorzata Zielińska

Rozdział 1. Nowoczesna przedsiębiorczość

Wstęp

1.1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - istota i uwarunkowania rozwoju

1.2. Seryjni przedsiębiorcy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Bożena Korzeniewska

Rozdział 2. Informacja jako źródło decyzji finansowych podejmowanych

przez przedsiębiorstwa

Wstęp

2.1. Znaczenie informacji i jej asymetria

2.2. Informacja jako źródło decyzji finansowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa

Podsumowanie

Bibliografia

 

Adam Rzeżacz

Rozdział 3. Całkowity koszt posiadania jako długoterminowa koncepcja

racjonalności zakupów w przedsiębiorstwie

Wstęp

3.1. Całkowity koszt posiadania

3.2. Studium przypadku firmy Champion

Podsumowanie

Bibliografia

 

Sławomir Adamczyk

Rozdział 4. Systemy zarządzania jakością w łańcuchach dostaw żywności

sterowanych popytem jako forma adaptacji przedsiębiorstw

do współczesnych trendów rozwojowych

Wstęp

4.1. Adaptacyjne łańcuchy dostaw żywności

4.2. Charakterystyka łańcuchów dostaw zorientowanych na klienta

4.3. Systemy zarządzania jakością jako narzędzie wspomagające zarządzanie

łańcuchami dostaw sterowanymi popytem

4.4. System Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM w łańcuchach dostaw żywności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Edyta Szczepaniak

Rozdział 5. Test na utratę wartości aktywów niefinansowych a metoda

wyliczenia naturalnej fluktuacji poziomu zatrudnienia

Wstęp

5.1. Istota testu na utratę wartości aktywów niefinansowych

5.2. Naturalna fluktuacja poziomu zatrudnienia a sposób jej obliczania

5.3. Wynik testu a przyjęty wskaźnik naturalnej fluktuacji

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ewa Skwarska-Maciejczuk

Rozdział 6. Wpływ redukcji zatrudnienia na budowanie kreatywnej kultury organizacji

Wstęp

6.1. Organizacja kreatywna sprzyjająca innowacyjności i rozwoju kreatywności

6.2. Redukcja zatrudnienia

6.3. Skutki procesu derekrutacji

6.4. Ministudium przypadku

Podsumowanie

Bibliografia

 

Bartosz Umiński

Rozdział 7. Lokalizacja przedsiębiorstwa w świetle badań atrakcyjności

inwestycyjnej regionów Polski w latach 2013-2014

Wstęp

7.1. Zmiana podejścia do lokalizacji przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne

7.2. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionów - ujęcie praktyczne działań

lokalizacyjnych przedsiębiorstw na terenie Polski

Podsumowanie

Bibliografia

 

CZĘŚĆ II

WYZWANIA ROZWOJOWE - UJĘCIE SEKTOROWE

(NIERUCHOMOŚCI - BANKOWOŚĆ - NIEPUBLICZNE

SZKOLNICTWO WYŻSZE)

 

Paweł Strzemecki

Rozdział 8. Wyzwania rynku nieruchomości biurowych na przykładzie Warszawy

Wstęp

8.1. Charakterystyka warszawskiego rynku nieruchomości biurowych

8.2. Oczekiwania najemców wobec powierzchni biurowych

8.3. Trendy rynkowe a podejście biznesowe właścicieli budynków

Podsumowanie

Bibliografia

 

Krzysztof Marszalik

Rozdział 9. Użytkowanie lokali mieszkalnych na rynku nieruchomości w Polsce

Wstęp

9.1. Determinanty posiadania mieszkania

9.2. Formy posiadania lokali mieszkalnych

9.3. Charakterystyka użytkowania mieszkań na wynajem

9.4. Charakterystyka posiadania mieszkań na własność

Podsumowanie

Bibliografia

 

Sławomir Terpiłowski, Marcin Lewcio

Rozdział 10. Dopuszczalność konwersji opłat prawa użytkowania wieczystego

Wstęp

10.1. Geneza i charakter prawa użytkowania wieczystego

10.1.1. Geneza użytkowania wieczystego

10.1.2. Charakter prawa użytkowania własnego

10.2. Szacowanie wartości nieruchomości i ustalanie opłat

10.3. Zmiana celu użytkowania wieczystego a opłaty dodatkowe

Podsumowanie

Bibliografia

 

Katarzyna Stelmarska

Rozdział 11. Bankowość elektroniczna w Polsce - bezpieczeństwo czy zagrożenie?

Wstęp

11.1. Ewolucja bankowości internetowej w Polsce

11.2. Analiza rynku bankowości internetowej w Polsce

11.3. Analiza SWOT bankowości elektronicznej

11.4. Zagrożenia dotyczące bankowości internetowej

11.5. Bezpieczeństwo w sieci

11.6. Zagrożenia wynikające z użytkowania kanałów bankowości elektronicznej

Podsumowanie

Bibligrafia

 

Marta Telus

Rozdział 12. Konkurencyjność i źródła przewagi konkurencyjnej

niepublicznych uczelni wyższych

Wstęp

12.1. Konkurencyjność a specyfika niepublicznych uczelni wyższych

12.2. Zmiany w szkolnictwie wyższym - miejsce uczelni niepublicznych

12.3. Czynniki wpływające na konkurencyjność uczelni niepublicznych

- próba oceny na podstawie badań wtórnych

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel