Ulubione
  1. Strona główna
  2. PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku

PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku

36,75 zł
33,07 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,68 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 33,07 zł
Autor: Stanisław Łobejko
Kod produktu: 978-83-7378-525-0
Cena regularna:
36,75 zł
33,07 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,68 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 33,07 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku
PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku
[[[separator]]]

Postęp naukowo-techniczny, w szczególności technologie informacyjno-komunikacyjne przełomu XXI wieku, oraz przemiany społeczno-gospodarcze zmieniają w sposób istotny metody, sposoby oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiając powstawanie przedsiębiorstw sieciowych, stanowiących nową formę organizacyjną przedsiębiorstw działających według nowych zasad i wymagających odmiennego podejścia do zarządzania opartego na orkiestracji, tworząc równocześnie podwaliny dla rozwoju globalnej gospodarki sieciowej.

1. W przedsiębiorstwie sieciowym metodą zarządzania jest orkiestracja procesów. Tradycyjne zarządzanie jest realizowane na poziomie niezależnych podmiotów tworzących przedsiębiorstwo sieciowe, a na poziomie przedsiębiorstwa sieciowego rolę tę pełni orkiestracja procesów.

2. Współczesne przedsiębiorstwa stoją w obliczu konieczności zmiany dotychczasowego firmocentrycznego podejścia na nowe podejście sieciocentryczne. Rozwój sieci oraz sieciowych form współpracy przedsiębiorstw powoduje, że w coraz większym stopniu ich działalność gospodarcza jest prowadzona w sieci. To sprawia, że muszą one zmienić wewnętrzny klimat z ukierunkowanego na indywidualizm działania na ukierunkowany na współpracę z otoczeniem. Myślenie w kategoriach osiągania jak największych korzyści dla firmy musi zostać zastąpione myśleniem o korzyściach dla sieci, a perspektywa widzenia z ograniczonej do przedsiębiorstwa na rozszerzoną, obejmującą sieć.

3. W procesie tworzenia wartości dokonuje się przejście od łańcucha wartości do sieci wartości. Wartość powstaje jako efekt wykorzystania zasobów znajdujących się w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz współpracy wielu niezależnych podmiotów połączonych ze sobą relacjami sieciowymi. Wartość wielu współczesnych produktów jest sumą cząstkowych wartości dodawanych w sieciowym procesie produkcji przez współpracujących ze sobą partnerów sieciowych i w ten sposób nabiera nowego kolektywnego charakteru.

4. Następuje zmiana lokalizacji wiedzy oraz wyróżniających umiejętności i kluczowych kompetencji z przedsiębiorstwa do sieci. Szybkie tempo rozwoju nauki i techniki oraz technologii produkcyjnych, wysoka specjalizacja, powstawanie nowoczesnych dziedzin łączących w sobie osiągnięcia wielu różnych dyscyplin nauki sprawiają, że przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie rozwijać potrzebnej im wiedzy, wyróżniających umiejętności oraz kluczowych kompetencji. Dlatego też, korzystając z możliwości, jakie oferuje nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna, poszukują potrzebnych im zasobów w sieci.

5. Innowacje otwarte stają się nowym, sieciowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Od dawna były one wskazywane jako jeden z najważniejszych czynników przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Informatyzacja oraz usieciowienie społeczeństwa i gospodarki stworzyły możliwość włączenia do procesu kreowania innowacji intelektualnych zasobów znajdujących się na zewnątrz przedsiębiorstwa. Proces kreacji i rozwoju innowacji z zamkniętego we wnętrzu przedsiębiorstwa otwiera się na zewnętrznych partnerów (fi rmy, organizacje, klienci), traktując ich jako kokreatorów innowacji.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówione zostały informacyjne i sieciowe uwarunkowania rozwoju, z podkreśleniem roli i znaczenia informacji, systemów informacyjnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Wskazano podstawowe rodzaje sieci, miejsce przedsiębiorstwa w sieci procesów oraz przejście od inteligencji terminala do inteligencji sieci.

W rozdziale drugim dokonano analizy nowej formy organizacyjnej, jaką we współczesnej gospodarce jest przedsiębiorstwo sieciowe. Rosnąca konkurencja na globalnych rynkach zmusza przedsiębiorstwa do aktywnej współpracy sieciowej oraz tworzenia przedsiębiorstw sieciowych. Zmiany, jakie dokonały się w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw, polegają na przechodzeniu od form hierarchicznych do form płaskich, od przedsiębiorstw zamkniętych w ściśle oznaczonych granicach do otwartych, sieciowych oraz rozproszonych, które w coraz większym stopniu wykorzystują możliwości leżące na zewnątrz. Proces ten wywołuje efekt rozmywania się granic przedsiębiorstw oraz zlewania się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Pojawia się szereg nowych koncepcji przedsiębiorstw sieciowych, takich jak przedsiębiorstwo fraktalne czy przedsiębiorstwo kwantowe. Wskazano, że proces orkiestracji w przedsiębiorstwie sieciowym pełni analogiczną rolę jak zarządzanie w przedsiębiorstwie tradycyjnym.

Ważną kwestią w globalnej gospodarce sieciowej jest zagadnienie kreacji wartości omówione w rozdziale trzecim. Przejście od gospodarki tradycyjnej do gospodarki sieciowej wpływa w sposób istotny na zmianę metod i sposobów kreacji wartości oraz sprawia, że następuje przeniesienie procesu kreacji wartości z łańcucha wartości do sieci wartości. We współczesnej gospodarce wartość powstaje w sieci i ten fakt ma doniosłe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw oraz metod zdobywania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku.

Wiedza jest jednym z najważniejszych zasobów współczesnych przedsiębiorstw, dlatego też coraz ważniejsze staje się jej posiadanie oraz wykorzystanie. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw sieciowych czerpiących z zewnętrznych, sieciowych zasobów wiedzy. Problematyce zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym jest poświęcony rozdział czwarty.

W globalnej gospodarce sieciowej zmieniają się metody i sposoby konkurowania oraz czynniki konkurencyjności, wśród których na czoło wysuwa się innowacyjność omówiona w rozdziale piątym. W zakresie innowacyjności można mówić o nowej jakości polegającej na włączeniu szerokiej rzeszy osób, fi rm i instytucji zewnętrznych do procesu tworzenia innowacji określanego jako innowacje otwarte. Obecnie w coraz większym stopniu konsument jest kokreatorem (w dosłownym znaczeniu) innowacji. W zakresie innowacyjności następuje istotna zmiana w relacjach przedsiębiorstwo-konsument. Z pozycji twórcy innowacji przedsiębiorstwo przesuwa się na pozycję realizatora innowacji wykreowanych wspólnie z konsumentem.

Rosnąca konkurencja na rynku globalnym zmusza przedsiębiorstwa do aktywnej współpracy sieciowej oraz nowego podejścia do kwestii nawiązywania współpracy w sieci. Tej problematyce został poświęcony rozdział szósty. Omówiono w nim takie sieciowe formy współpracy, jak: sieci produkcji, sieci logistyczne, sieci outsourcingowe, sojusze i alianse strategiczne.

W rozdziale siódmym dokonano analizy procesów i przemian, które doprowadziły do powstania współczesnej nowej gospodarki oraz jej dalszego rozwoju w kierunku gospodarki, której istotę najlepiej oddaje określenie globalna gospodarka sieciowa. Wskazano, że gospodarka XXI wieku to gospodarka dynamicznych przemian w sposobach i formach gospodarowania oraz organizacji rynków, a jej dwoma najważniejszymi cechami będzie globalny oraz sieciowy charakter. Podkreślono zmiany w metodach i sposobach zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw w globalnej gospodarce sieciowej.

Praca ma charakter teoretyczny i należy do dziedziny nauk ekonomicznych oraz dyscypliny nauk o zarządzaniu. Prowadzone w niej rozważania swoim zakresem mieszczą się w zakresie nauk o przedsiębiorstwie. Jej celem było rozpoznanie głównych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce oraz działalności gospodarczej przedsiębiorstw, czynników je wywołujących lub im towarzyszących oraz postawienie wniosków mających w dużym stopniu charakter ekstrapolacyjny.

Ze względu na złożoność wielu spośród analizowanych zjawisk i procesów oraz to, że dzieją się one obecnie, nie ma możliwości dokonania ich oceny ex post (podejście historyczne), możliwa jest jedynie obserwacja on going (bieżąca). Dlatego też w pracy proces wnioskowania oparty został na metodzie indukcji, pozwalającej na wyciąganie wniosków ogólnych na podstawie przesłanek jednostkowych potwierdzających występowanie określonych cech (przy braku przesłanek negatywnych) oraz zachodzących między nimi relacji. Ze względu za zakres analizowanych zagadnień oraz fakt, że obserwacje dotyczą aktualnie zachodzących zjawisk i procesów, zbiór analizowanych przesłanek ma charakter niewyczerpujący, co determinuje zastosowaną metodę jako metodę indukcji niezupełnej, która pozwala w miarę wzbogacania wiedzy w przedmiocie badań na kontynuację procesu wnioskowania.

W pracy dokonano szerokiej analizy zjawisk i czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw na tle zmian zachodzących w gospodarce z uwzględnieniem zmian zachodzących w społeczeństwie. Jednym z nowych, związanych z innowacjami procesów jest proces innowacji odwrotnej (diverse innovation) łączący się z faktem, że coraz częściej duże przedsiębiorstwa globalne sięgają do źródeł innowacji znajdujących się w krajach  wschodzących (rozwijających się), takich jak Chiny czy Indie. To nowe zjawisko we współczesnej gospodarce ma już charakter wyraźnie zarysowującego się trendu polegającego na tym, że innowacje początkowo opracowywane w kraju wysoko rozwiniętym, a następnie przekazane do krajów wschodzących zostają w nich udoskonalone oraz rozwinięte do takiej postaci, że mogą być wprowadzone z sukcesem na globalny rynek, w tym także na rynek kraju, w którym miały swój początek.

Zaprezentowane i poddane analizie problemy obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym wywoływanym wieloma czynnikami, wśród których na czoło wysuwają się procesy globalizacji oraz usieciowienia gospodarki i społeczeństwa. To one będą określały formy i sposoby działania przedsiębiorstw oraz dobrobyt i styl życia społeczeństwa XXI wieku.

Praca ma charakter monografii naukowej, jednocześnie znaczna jej część może zainteresować zarówno pracowników naukowych, jak i studentów kierunków ekonomii oraz zarządzania, a także kadry kierownicze innowacyjnych przedsiębiorstw.

[[[separator]]]

Wprowadzenie

1. Ujawnianie informacji a ochrona inwestorów i pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych

1.1.Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jako element ochrony inwestorów

1.1.1. Cele sprawozdania finansowego

1.1.2. Założenia podstawowe sporządzania sprawozdań finansowych

1.1.3. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych oraz ograniczenia dotyczące przydatności i wiarygodności informacji

1.1.4. Sprawozdania finansowe jako element raportów przekazywanych przez spółki publiczne

1.1.5. Uregulowania dotyczące sprawozdania z działalności obowiązujące w Polsce na tle wymagań Unii Europejskiej

1.1.6. Sprawozdanie zarządu (management commentary, MC) - dyskusja nad zawartością raportu

1.2.Raportowanie relacji z otoczeniem jako element ochrony inwestora

1.2.1. Uwagi wstępne

1.2.2. Raportowanie relacji z otoczeniem z punktu widzenia przedsiębiorstw

1.2.3. Użytkownicy raportów

1.2.4. Raport relacji z otoczeniem gwarantujący ochronę inwestorów

1.2.5. Wyniki badań nad zasadnością raportowania relacji z otoczeniem w celu ochrony interesów inwestorów

1.3.Ochrona inwestora oraz wskaźniki jej pomiaru

1.3.1. Ochrona inwestora - definicja

1.3.2. Wskaźniki pomiaru ochrony inwestora na rynku kapitałowym

1.4.Pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych oraz wskaźniki jej pomiaru

1.4.1. Pomiar pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

1.4.2. Wskaźniki pomiaru pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa - wybór wskaźników na potrzeby badania

1.5.Uwagi końcowe

 

2. Analiza obowiązkowych i dobrowolnych ujawnień w sprawozdawczości biznesowej emitentów papierów wartościowych oraz ich pomiar

2.1.Uwagi wstępne

2.2.Analiza informacji dotyczących ochrony inwestora (obowiązkowe i dobrowolne ujawnienia w sprawozdawczości biznesowej emitentów papierów wartościowych)

2.2.1. Uwagi wstępne

2.3.Zakres ujawnień raportowanych w sprawozdaniu finansowym

2.3.1. Zasoby niematerialne

2.3.2. Zarządzanie ryzykiem

2.3.3. Wartość godziwa

2.3.4. Rachunkowość zabezpieczeń

2.3.5. Leasing

2.3.6. Segmenty działalności

2.3.7. Rezerwy

2.3.8. Zakres ujawnień raportowanych w sprawozdaniu z działalności

2.3.9. Zakres ujawnień w obszarze relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem

 

3. Ochrona inwestora i pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych oraz ich pomiar

3.1.Ochrona inwestora

3.1.1. Zmienność kursów akcji

3.1.2. Audytor

3.2.Pozycja konkurencyjna

3.2.1. Udział w rynku

3.2.2. Pozycja kosztowa

3.2.3. Rentowność

3.2.4. Wskaźnik Pentor

 

4. Ilościowa analiza wpływu jakości ujawnianych informacji na ochronę inwestorów i pozycję konkurencyjną oraz budowa optymalnego modelu ujawnień

4.1.Uwagi wstępne

4.2.Statystyczny obraz ujawnień w próbie 48 wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w latach 2005-2007

4.2.1. Przygotowanie danych do analizy (preprocessing)

4.2.2. Wstępna eksploracja danych

4.3.Wskaźnik ujawnień korporacyjnych dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

4.3.1. Uwagi wstępne

4.3.2. Metoda obliczania wskaźnika PCDI

4.3.3. Wskaźnik PCDI dla spółek w próbie badawczej

4.3.4. Wartości PCDI dla innych spółek

4.4.Zmienne określające stopień ochrony inwestorów

4.4.1. Uwagi wstępne

4.4.2. Zmienne reprezentujące ochronę inwestorów

4.5.Zmienne określające pozycję konkurencyjną spółek

4.5.1. Uwagi wstępne

4.5.2. Zmienne reprezentujące pozycję konkurencyjną

4.6.Wpływ ujawnień na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną spółek

4.6.1. Uwagi na temat dotychczasowych badań

4.6.2. Postawienie problemu badawczego

4.7.Ilościowa analiza wpływu ujawnień na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną spółek

4.7.1. Skorelowanie poziomu ujawnień z wybranymi zmiennymi

4.7.2. Pojedyncze modele regresji liniowej i uporządkowanej regresji logitowej

4.8.Szersze ujęcie pozycji konkurencyjnej: wykorzystanie danych z bazy InfoCredit

4.9.Dezagregacja wskaźnika ujawnień korporacyjnych PCDI a ochrona inwestorów i pozycja konkurencyjna

4.9.1. Wielkości zdezagregowanych PCDI

4.9.2. PCDI1-PCDI4 a mierniki pozycji konkurencyjnej i ochrony inwestorów

 

Podsumowanie


Załączniki


Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 276

Wstęp

Postęp naukowo-techniczny, w szczególności technologie informacyjno-komunikacyjne przełomu XXI wieku, oraz przemiany społeczno-gospodarcze zmieniają w sposób istotny metody, sposoby oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiając powstawanie przedsiębiorstw sieciowych, stanowiących nową formę organizacyjną przedsiębiorstw działających według nowych zasad i wymagających odmiennego podejścia do zarządzania opartego na orkiestracji, tworząc równocześnie podwaliny dla rozwoju globalnej gospodarki sieciowej.

1. W przedsiębiorstwie sieciowym metodą zarządzania jest orkiestracja procesów. Tradycyjne zarządzanie jest realizowane na poziomie niezależnych podmiotów tworzących przedsiębiorstwo sieciowe, a na poziomie przedsiębiorstwa sieciowego rolę tę pełni orkiestracja procesów.

2. Współczesne przedsiębiorstwa stoją w obliczu konieczności zmiany dotychczasowego firmocentrycznego podejścia na nowe podejście sieciocentryczne. Rozwój sieci oraz sieciowych form współpracy przedsiębiorstw powoduje, że w coraz większym stopniu ich działalność gospodarcza jest prowadzona w sieci. To sprawia, że muszą one zmienić wewnętrzny klimat z ukierunkowanego na indywidualizm działania na ukierunkowany na współpracę z otoczeniem. Myślenie w kategoriach osiągania jak największych korzyści dla firmy musi zostać zastąpione myśleniem o korzyściach dla sieci, a perspektywa widzenia z ograniczonej do przedsiębiorstwa na rozszerzoną, obejmującą sieć.

3. W procesie tworzenia wartości dokonuje się przejście od łańcucha wartości do sieci wartości. Wartość powstaje jako efekt wykorzystania zasobów znajdujących się w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz współpracy wielu niezależnych podmiotów połączonych ze sobą relacjami sieciowymi. Wartość wielu współczesnych produktów jest sumą cząstkowych wartości dodawanych w sieciowym procesie produkcji przez współpracujących ze sobą partnerów sieciowych i w ten sposób nabiera nowego kolektywnego charakteru.

4. Następuje zmiana lokalizacji wiedzy oraz wyróżniających umiejętności i kluczowych kompetencji z przedsiębiorstwa do sieci. Szybkie tempo rozwoju nauki i techniki oraz technologii produkcyjnych, wysoka specjalizacja, powstawanie nowoczesnych dziedzin łączących w sobie osiągnięcia wielu różnych dyscyplin nauki sprawiają, że przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie rozwijać potrzebnej im wiedzy, wyróżniających umiejętności oraz kluczowych kompetencji. Dlatego też, korzystając z możliwości, jakie oferuje nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna, poszukują potrzebnych im zasobów w sieci.

5. Innowacje otwarte stają się nowym, sieciowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Od dawna były one wskazywane jako jeden z najważniejszych czynników przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Informatyzacja oraz usieciowienie społeczeństwa i gospodarki stworzyły możliwość włączenia do procesu kreowania innowacji intelektualnych zasobów znajdujących się na zewnątrz przedsiębiorstwa. Proces kreacji i rozwoju innowacji z zamkniętego we wnętrzu przedsiębiorstwa otwiera się na zewnętrznych partnerów (fi rmy, organizacje, klienci), traktując ich jako kokreatorów innowacji.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówione zostały informacyjne i sieciowe uwarunkowania rozwoju, z podkreśleniem roli i znaczenia informacji, systemów informacyjnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Wskazano podstawowe rodzaje sieci, miejsce przedsiębiorstwa w sieci procesów oraz przejście od inteligencji terminala do inteligencji sieci.

W rozdziale drugim dokonano analizy nowej formy organizacyjnej, jaką we współczesnej gospodarce jest przedsiębiorstwo sieciowe. Rosnąca konkurencja na globalnych rynkach zmusza przedsiębiorstwa do aktywnej współpracy sieciowej oraz tworzenia przedsiębiorstw sieciowych. Zmiany, jakie dokonały się w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw, polegają na przechodzeniu od form hierarchicznych do form płaskich, od przedsiębiorstw zamkniętych w ściśle oznaczonych granicach do otwartych, sieciowych oraz rozproszonych, które w coraz większym stopniu wykorzystują możliwości leżące na zewnątrz. Proces ten wywołuje efekt rozmywania się granic przedsiębiorstw oraz zlewania się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Pojawia się szereg nowych koncepcji przedsiębiorstw sieciowych, takich jak przedsiębiorstwo fraktalne czy przedsiębiorstwo kwantowe. Wskazano, że proces orkiestracji w przedsiębiorstwie sieciowym pełni analogiczną rolę jak zarządzanie w przedsiębiorstwie tradycyjnym.

Ważną kwestią w globalnej gospodarce sieciowej jest zagadnienie kreacji wartości omówione w rozdziale trzecim. Przejście od gospodarki tradycyjnej do gospodarki sieciowej wpływa w sposób istotny na zmianę metod i sposobów kreacji wartości oraz sprawia, że następuje przeniesienie procesu kreacji wartości z łańcucha wartości do sieci wartości. We współczesnej gospodarce wartość powstaje w sieci i ten fakt ma doniosłe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw oraz metod zdobywania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku.

Wiedza jest jednym z najważniejszych zasobów współczesnych przedsiębiorstw, dlatego też coraz ważniejsze staje się jej posiadanie oraz wykorzystanie. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw sieciowych czerpiących z zewnętrznych, sieciowych zasobów wiedzy. Problematyce zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym jest poświęcony rozdział czwarty.

W globalnej gospodarce sieciowej zmieniają się metody i sposoby konkurowania oraz czynniki konkurencyjności, wśród których na czoło wysuwa się innowacyjność omówiona w rozdziale piątym. W zakresie innowacyjności można mówić o nowej jakości polegającej na włączeniu szerokiej rzeszy osób, fi rm i instytucji zewnętrznych do procesu tworzenia innowacji określanego jako innowacje otwarte. Obecnie w coraz większym stopniu konsument jest kokreatorem (w dosłownym znaczeniu) innowacji. W zakresie innowacyjności następuje istotna zmiana w relacjach przedsiębiorstwo-konsument. Z pozycji twórcy innowacji przedsiębiorstwo przesuwa się na pozycję realizatora innowacji wykreowanych wspólnie z konsumentem.

Rosnąca konkurencja na rynku globalnym zmusza przedsiębiorstwa do aktywnej współpracy sieciowej oraz nowego podejścia do kwestii nawiązywania współpracy w sieci. Tej problematyce został poświęcony rozdział szósty. Omówiono w nim takie sieciowe formy współpracy, jak: sieci produkcji, sieci logistyczne, sieci outsourcingowe, sojusze i alianse strategiczne.

W rozdziale siódmym dokonano analizy procesów i przemian, które doprowadziły do powstania współczesnej nowej gospodarki oraz jej dalszego rozwoju w kierunku gospodarki, której istotę najlepiej oddaje określenie globalna gospodarka sieciowa. Wskazano, że gospodarka XXI wieku to gospodarka dynamicznych przemian w sposobach i formach gospodarowania oraz organizacji rynków, a jej dwoma najważniejszymi cechami będzie globalny oraz sieciowy charakter. Podkreślono zmiany w metodach i sposobach zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw w globalnej gospodarce sieciowej.

Praca ma charakter teoretyczny i należy do dziedziny nauk ekonomicznych oraz dyscypliny nauk o zarządzaniu. Prowadzone w niej rozważania swoim zakresem mieszczą się w zakresie nauk o przedsiębiorstwie. Jej celem było rozpoznanie głównych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce oraz działalności gospodarczej przedsiębiorstw, czynników je wywołujących lub im towarzyszących oraz postawienie wniosków mających w dużym stopniu charakter ekstrapolacyjny.

Ze względu na złożoność wielu spośród analizowanych zjawisk i procesów oraz to, że dzieją się one obecnie, nie ma możliwości dokonania ich oceny ex post (podejście historyczne), możliwa jest jedynie obserwacja on going (bieżąca). Dlatego też w pracy proces wnioskowania oparty został na metodzie indukcji, pozwalającej na wyciąganie wniosków ogólnych na podstawie przesłanek jednostkowych potwierdzających występowanie określonych cech (przy braku przesłanek negatywnych) oraz zachodzących między nimi relacji. Ze względu za zakres analizowanych zagadnień oraz fakt, że obserwacje dotyczą aktualnie zachodzących zjawisk i procesów, zbiór analizowanych przesłanek ma charakter niewyczerpujący, co determinuje zastosowaną metodę jako metodę indukcji niezupełnej, która pozwala w miarę wzbogacania wiedzy w przedmiocie badań na kontynuację procesu wnioskowania.

W pracy dokonano szerokiej analizy zjawisk i czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw na tle zmian zachodzących w gospodarce z uwzględnieniem zmian zachodzących w społeczeństwie. Jednym z nowych, związanych z innowacjami procesów jest proces innowacji odwrotnej (diverse innovation) łączący się z faktem, że coraz częściej duże przedsiębiorstwa globalne sięgają do źródeł innowacji znajdujących się w krajach  wschodzących (rozwijających się), takich jak Chiny czy Indie. To nowe zjawisko we współczesnej gospodarce ma już charakter wyraźnie zarysowującego się trendu polegającego na tym, że innowacje początkowo opracowywane w kraju wysoko rozwiniętym, a następnie przekazane do krajów wschodzących zostają w nich udoskonalone oraz rozwinięte do takiej postaci, że mogą być wprowadzone z sukcesem na globalny rynek, w tym także na rynek kraju, w którym miały swój początek.

Zaprezentowane i poddane analizie problemy obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym wywoływanym wieloma czynnikami, wśród których na czoło wysuwają się procesy globalizacji oraz usieciowienia gospodarki i społeczeństwa. To one będą określały formy i sposoby działania przedsiębiorstw oraz dobrobyt i styl życia społeczeństwa XXI wieku.

Praca ma charakter monografii naukowej, jednocześnie znaczna jej część może zainteresować zarówno pracowników naukowych, jak i studentów kierunków ekonomii oraz zarządzania, a także kadry kierownicze innowacyjnych przedsiębiorstw.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Ujawnianie informacji a ochrona inwestorów i pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych

1.1.Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jako element ochrony inwestorów

1.1.1. Cele sprawozdania finansowego

1.1.2. Założenia podstawowe sporządzania sprawozdań finansowych

1.1.3. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych oraz ograniczenia dotyczące przydatności i wiarygodności informacji

1.1.4. Sprawozdania finansowe jako element raportów przekazywanych przez spółki publiczne

1.1.5. Uregulowania dotyczące sprawozdania z działalności obowiązujące w Polsce na tle wymagań Unii Europejskiej

1.1.6. Sprawozdanie zarządu (management commentary, MC) - dyskusja nad zawartością raportu

1.2.Raportowanie relacji z otoczeniem jako element ochrony inwestora

1.2.1. Uwagi wstępne

1.2.2. Raportowanie relacji z otoczeniem z punktu widzenia przedsiębiorstw

1.2.3. Użytkownicy raportów

1.2.4. Raport relacji z otoczeniem gwarantujący ochronę inwestorów

1.2.5. Wyniki badań nad zasadnością raportowania relacji z otoczeniem w celu ochrony interesów inwestorów

1.3.Ochrona inwestora oraz wskaźniki jej pomiaru

1.3.1. Ochrona inwestora - definicja

1.3.2. Wskaźniki pomiaru ochrony inwestora na rynku kapitałowym

1.4.Pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych oraz wskaźniki jej pomiaru

1.4.1. Pomiar pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

1.4.2. Wskaźniki pomiaru pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa - wybór wskaźników na potrzeby badania

1.5.Uwagi końcowe

 

2. Analiza obowiązkowych i dobrowolnych ujawnień w sprawozdawczości biznesowej emitentów papierów wartościowych oraz ich pomiar

2.1.Uwagi wstępne

2.2.Analiza informacji dotyczących ochrony inwestora (obowiązkowe i dobrowolne ujawnienia w sprawozdawczości biznesowej emitentów papierów wartościowych)

2.2.1. Uwagi wstępne

2.3.Zakres ujawnień raportowanych w sprawozdaniu finansowym

2.3.1. Zasoby niematerialne

2.3.2. Zarządzanie ryzykiem

2.3.3. Wartość godziwa

2.3.4. Rachunkowość zabezpieczeń

2.3.5. Leasing

2.3.6. Segmenty działalności

2.3.7. Rezerwy

2.3.8. Zakres ujawnień raportowanych w sprawozdaniu z działalności

2.3.9. Zakres ujawnień w obszarze relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem

 

3. Ochrona inwestora i pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych oraz ich pomiar

3.1.Ochrona inwestora

3.1.1. Zmienność kursów akcji

3.1.2. Audytor

3.2.Pozycja konkurencyjna

3.2.1. Udział w rynku

3.2.2. Pozycja kosztowa

3.2.3. Rentowność

3.2.4. Wskaźnik Pentor

 

4. Ilościowa analiza wpływu jakości ujawnianych informacji na ochronę inwestorów i pozycję konkurencyjną oraz budowa optymalnego modelu ujawnień

4.1.Uwagi wstępne

4.2.Statystyczny obraz ujawnień w próbie 48 wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w latach 2005-2007

4.2.1. Przygotowanie danych do analizy (preprocessing)

4.2.2. Wstępna eksploracja danych

4.3.Wskaźnik ujawnień korporacyjnych dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

4.3.1. Uwagi wstępne

4.3.2. Metoda obliczania wskaźnika PCDI

4.3.3. Wskaźnik PCDI dla spółek w próbie badawczej

4.3.4. Wartości PCDI dla innych spółek

4.4.Zmienne określające stopień ochrony inwestorów

4.4.1. Uwagi wstępne

4.4.2. Zmienne reprezentujące ochronę inwestorów

4.5.Zmienne określające pozycję konkurencyjną spółek

4.5.1. Uwagi wstępne

4.5.2. Zmienne reprezentujące pozycję konkurencyjną

4.6.Wpływ ujawnień na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną spółek

4.6.1. Uwagi na temat dotychczasowych badań

4.6.2. Postawienie problemu badawczego

4.7.Ilościowa analiza wpływu ujawnień na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną spółek

4.7.1. Skorelowanie poziomu ujawnień z wybranymi zmiennymi

4.7.2. Pojedyncze modele regresji liniowej i uporządkowanej regresji logitowej

4.8.Szersze ujęcie pozycji konkurencyjnej: wykorzystanie danych z bazy InfoCredit

4.9.Dezagregacja wskaźnika ujawnień korporacyjnych PCDI a ochrona inwestorów i pozycja konkurencyjna

4.9.1. Wielkości zdezagregowanych PCDI

4.9.2. PCDI1-PCDI4 a mierniki pozycji konkurencyjnej i ochrony inwestorów

 

Podsumowanie


Załączniki


Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 276

Postęp naukowo-techniczny, w szczególności technologie informacyjno-komunikacyjne przełomu XXI wieku, oraz przemiany społeczno-gospodarcze zmieniają w sposób istotny metody, sposoby oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiając powstawanie przedsiębiorstw sieciowych, stanowiących nową formę organizacyjną przedsiębiorstw działających według nowych zasad i wymagających odmiennego podejścia do zarządzania opartego na orkiestracji, tworząc równocześnie podwaliny dla rozwoju globalnej gospodarki sieciowej.

1. W przedsiębiorstwie sieciowym metodą zarządzania jest orkiestracja procesów. Tradycyjne zarządzanie jest realizowane na poziomie niezależnych podmiotów tworzących przedsiębiorstwo sieciowe, a na poziomie przedsiębiorstwa sieciowego rolę tę pełni orkiestracja procesów.

2. Współczesne przedsiębiorstwa stoją w obliczu konieczności zmiany dotychczasowego firmocentrycznego podejścia na nowe podejście sieciocentryczne. Rozwój sieci oraz sieciowych form współpracy przedsiębiorstw powoduje, że w coraz większym stopniu ich działalność gospodarcza jest prowadzona w sieci. To sprawia, że muszą one zmienić wewnętrzny klimat z ukierunkowanego na indywidualizm działania na ukierunkowany na współpracę z otoczeniem. Myślenie w kategoriach osiągania jak największych korzyści dla firmy musi zostać zastąpione myśleniem o korzyściach dla sieci, a perspektywa widzenia z ograniczonej do przedsiębiorstwa na rozszerzoną, obejmującą sieć.

3. W procesie tworzenia wartości dokonuje się przejście od łańcucha wartości do sieci wartości. Wartość powstaje jako efekt wykorzystania zasobów znajdujących się w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz współpracy wielu niezależnych podmiotów połączonych ze sobą relacjami sieciowymi. Wartość wielu współczesnych produktów jest sumą cząstkowych wartości dodawanych w sieciowym procesie produkcji przez współpracujących ze sobą partnerów sieciowych i w ten sposób nabiera nowego kolektywnego charakteru.

4. Następuje zmiana lokalizacji wiedzy oraz wyróżniających umiejętności i kluczowych kompetencji z przedsiębiorstwa do sieci. Szybkie tempo rozwoju nauki i techniki oraz technologii produkcyjnych, wysoka specjalizacja, powstawanie nowoczesnych dziedzin łączących w sobie osiągnięcia wielu różnych dyscyplin nauki sprawiają, że przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie rozwijać potrzebnej im wiedzy, wyróżniających umiejętności oraz kluczowych kompetencji. Dlatego też, korzystając z możliwości, jakie oferuje nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna, poszukują potrzebnych im zasobów w sieci.

5. Innowacje otwarte stają się nowym, sieciowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Od dawna były one wskazywane jako jeden z najważniejszych czynników przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Informatyzacja oraz usieciowienie społeczeństwa i gospodarki stworzyły możliwość włączenia do procesu kreowania innowacji intelektualnych zasobów znajdujących się na zewnątrz przedsiębiorstwa. Proces kreacji i rozwoju innowacji z zamkniętego we wnętrzu przedsiębiorstwa otwiera się na zewnętrznych partnerów (fi rmy, organizacje, klienci), traktując ich jako kokreatorów innowacji.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówione zostały informacyjne i sieciowe uwarunkowania rozwoju, z podkreśleniem roli i znaczenia informacji, systemów informacyjnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Wskazano podstawowe rodzaje sieci, miejsce przedsiębiorstwa w sieci procesów oraz przejście od inteligencji terminala do inteligencji sieci.

W rozdziale drugim dokonano analizy nowej formy organizacyjnej, jaką we współczesnej gospodarce jest przedsiębiorstwo sieciowe. Rosnąca konkurencja na globalnych rynkach zmusza przedsiębiorstwa do aktywnej współpracy sieciowej oraz tworzenia przedsiębiorstw sieciowych. Zmiany, jakie dokonały się w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw, polegają na przechodzeniu od form hierarchicznych do form płaskich, od przedsiębiorstw zamkniętych w ściśle oznaczonych granicach do otwartych, sieciowych oraz rozproszonych, które w coraz większym stopniu wykorzystują możliwości leżące na zewnątrz. Proces ten wywołuje efekt rozmywania się granic przedsiębiorstw oraz zlewania się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Pojawia się szereg nowych koncepcji przedsiębiorstw sieciowych, takich jak przedsiębiorstwo fraktalne czy przedsiębiorstwo kwantowe. Wskazano, że proces orkiestracji w przedsiębiorstwie sieciowym pełni analogiczną rolę jak zarządzanie w przedsiębiorstwie tradycyjnym.

Ważną kwestią w globalnej gospodarce sieciowej jest zagadnienie kreacji wartości omówione w rozdziale trzecim. Przejście od gospodarki tradycyjnej do gospodarki sieciowej wpływa w sposób istotny na zmianę metod i sposobów kreacji wartości oraz sprawia, że następuje przeniesienie procesu kreacji wartości z łańcucha wartości do sieci wartości. We współczesnej gospodarce wartość powstaje w sieci i ten fakt ma doniosłe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw oraz metod zdobywania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku.

Wiedza jest jednym z najważniejszych zasobów współczesnych przedsiębiorstw, dlatego też coraz ważniejsze staje się jej posiadanie oraz wykorzystanie. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw sieciowych czerpiących z zewnętrznych, sieciowych zasobów wiedzy. Problematyce zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym jest poświęcony rozdział czwarty.

W globalnej gospodarce sieciowej zmieniają się metody i sposoby konkurowania oraz czynniki konkurencyjności, wśród których na czoło wysuwa się innowacyjność omówiona w rozdziale piątym. W zakresie innowacyjności można mówić o nowej jakości polegającej na włączeniu szerokiej rzeszy osób, fi rm i instytucji zewnętrznych do procesu tworzenia innowacji określanego jako innowacje otwarte. Obecnie w coraz większym stopniu konsument jest kokreatorem (w dosłownym znaczeniu) innowacji. W zakresie innowacyjności następuje istotna zmiana w relacjach przedsiębiorstwo-konsument. Z pozycji twórcy innowacji przedsiębiorstwo przesuwa się na pozycję realizatora innowacji wykreowanych wspólnie z konsumentem.

Rosnąca konkurencja na rynku globalnym zmusza przedsiębiorstwa do aktywnej współpracy sieciowej oraz nowego podejścia do kwestii nawiązywania współpracy w sieci. Tej problematyce został poświęcony rozdział szósty. Omówiono w nim takie sieciowe formy współpracy, jak: sieci produkcji, sieci logistyczne, sieci outsourcingowe, sojusze i alianse strategiczne.

W rozdziale siódmym dokonano analizy procesów i przemian, które doprowadziły do powstania współczesnej nowej gospodarki oraz jej dalszego rozwoju w kierunku gospodarki, której istotę najlepiej oddaje określenie globalna gospodarka sieciowa. Wskazano, że gospodarka XXI wieku to gospodarka dynamicznych przemian w sposobach i formach gospodarowania oraz organizacji rynków, a jej dwoma najważniejszymi cechami będzie globalny oraz sieciowy charakter. Podkreślono zmiany w metodach i sposobach zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw w globalnej gospodarce sieciowej.

Praca ma charakter teoretyczny i należy do dziedziny nauk ekonomicznych oraz dyscypliny nauk o zarządzaniu. Prowadzone w niej rozważania swoim zakresem mieszczą się w zakresie nauk o przedsiębiorstwie. Jej celem było rozpoznanie głównych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce oraz działalności gospodarczej przedsiębiorstw, czynników je wywołujących lub im towarzyszących oraz postawienie wniosków mających w dużym stopniu charakter ekstrapolacyjny.

Ze względu na złożoność wielu spośród analizowanych zjawisk i procesów oraz to, że dzieją się one obecnie, nie ma możliwości dokonania ich oceny ex post (podejście historyczne), możliwa jest jedynie obserwacja on going (bieżąca). Dlatego też w pracy proces wnioskowania oparty został na metodzie indukcji, pozwalającej na wyciąganie wniosków ogólnych na podstawie przesłanek jednostkowych potwierdzających występowanie określonych cech (przy braku przesłanek negatywnych) oraz zachodzących między nimi relacji. Ze względu za zakres analizowanych zagadnień oraz fakt, że obserwacje dotyczą aktualnie zachodzących zjawisk i procesów, zbiór analizowanych przesłanek ma charakter niewyczerpujący, co determinuje zastosowaną metodę jako metodę indukcji niezupełnej, która pozwala w miarę wzbogacania wiedzy w przedmiocie badań na kontynuację procesu wnioskowania.

W pracy dokonano szerokiej analizy zjawisk i czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw na tle zmian zachodzących w gospodarce z uwzględnieniem zmian zachodzących w społeczeństwie. Jednym z nowych, związanych z innowacjami procesów jest proces innowacji odwrotnej (diverse innovation) łączący się z faktem, że coraz częściej duże przedsiębiorstwa globalne sięgają do źródeł innowacji znajdujących się w krajach  wschodzących (rozwijających się), takich jak Chiny czy Indie. To nowe zjawisko we współczesnej gospodarce ma już charakter wyraźnie zarysowującego się trendu polegającego na tym, że innowacje początkowo opracowywane w kraju wysoko rozwiniętym, a następnie przekazane do krajów wschodzących zostają w nich udoskonalone oraz rozwinięte do takiej postaci, że mogą być wprowadzone z sukcesem na globalny rynek, w tym także na rynek kraju, w którym miały swój początek.

Zaprezentowane i poddane analizie problemy obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym wywoływanym wieloma czynnikami, wśród których na czoło wysuwają się procesy globalizacji oraz usieciowienia gospodarki i społeczeństwa. To one będą określały formy i sposoby działania przedsiębiorstw oraz dobrobyt i styl życia społeczeństwa XXI wieku.

Praca ma charakter monografii naukowej, jednocześnie znaczna jej część może zainteresować zarówno pracowników naukowych, jak i studentów kierunków ekonomii oraz zarządzania, a także kadry kierownicze innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wprowadzenie

1. Ujawnianie informacji a ochrona inwestorów i pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych

1.1.Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jako element ochrony inwestorów

1.1.1. Cele sprawozdania finansowego

1.1.2. Założenia podstawowe sporządzania sprawozdań finansowych

1.1.3. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych oraz ograniczenia dotyczące przydatności i wiarygodności informacji

1.1.4. Sprawozdania finansowe jako element raportów przekazywanych przez spółki publiczne

1.1.5. Uregulowania dotyczące sprawozdania z działalności obowiązujące w Polsce na tle wymagań Unii Europejskiej

1.1.6. Sprawozdanie zarządu (management commentary, MC) - dyskusja nad zawartością raportu

1.2.Raportowanie relacji z otoczeniem jako element ochrony inwestora

1.2.1. Uwagi wstępne

1.2.2. Raportowanie relacji z otoczeniem z punktu widzenia przedsiębiorstw

1.2.3. Użytkownicy raportów

1.2.4. Raport relacji z otoczeniem gwarantujący ochronę inwestorów

1.2.5. Wyniki badań nad zasadnością raportowania relacji z otoczeniem w celu ochrony interesów inwestorów

1.3.Ochrona inwestora oraz wskaźniki jej pomiaru

1.3.1. Ochrona inwestora - definicja

1.3.2. Wskaźniki pomiaru ochrony inwestora na rynku kapitałowym

1.4.Pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych oraz wskaźniki jej pomiaru

1.4.1. Pomiar pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

1.4.2. Wskaźniki pomiaru pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa - wybór wskaźników na potrzeby badania

1.5.Uwagi końcowe

 

2. Analiza obowiązkowych i dobrowolnych ujawnień w sprawozdawczości biznesowej emitentów papierów wartościowych oraz ich pomiar

2.1.Uwagi wstępne

2.2.Analiza informacji dotyczących ochrony inwestora (obowiązkowe i dobrowolne ujawnienia w sprawozdawczości biznesowej emitentów papierów wartościowych)

2.2.1. Uwagi wstępne

2.3.Zakres ujawnień raportowanych w sprawozdaniu finansowym

2.3.1. Zasoby niematerialne

2.3.2. Zarządzanie ryzykiem

2.3.3. Wartość godziwa

2.3.4. Rachunkowość zabezpieczeń

2.3.5. Leasing

2.3.6. Segmenty działalności

2.3.7. Rezerwy

2.3.8. Zakres ujawnień raportowanych w sprawozdaniu z działalności

2.3.9. Zakres ujawnień w obszarze relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem

 

3. Ochrona inwestora i pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych oraz ich pomiar

3.1.Ochrona inwestora

3.1.1. Zmienność kursów akcji

3.1.2. Audytor

3.2.Pozycja konkurencyjna

3.2.1. Udział w rynku

3.2.2. Pozycja kosztowa

3.2.3. Rentowność

3.2.4. Wskaźnik Pentor

 

4. Ilościowa analiza wpływu jakości ujawnianych informacji na ochronę inwestorów i pozycję konkurencyjną oraz budowa optymalnego modelu ujawnień

4.1.Uwagi wstępne

4.2.Statystyczny obraz ujawnień w próbie 48 wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w latach 2005-2007

4.2.1. Przygotowanie danych do analizy (preprocessing)

4.2.2. Wstępna eksploracja danych

4.3.Wskaźnik ujawnień korporacyjnych dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

4.3.1. Uwagi wstępne

4.3.2. Metoda obliczania wskaźnika PCDI

4.3.3. Wskaźnik PCDI dla spółek w próbie badawczej

4.3.4. Wartości PCDI dla innych spółek

4.4.Zmienne określające stopień ochrony inwestorów

4.4.1. Uwagi wstępne

4.4.2. Zmienne reprezentujące ochronę inwestorów

4.5.Zmienne określające pozycję konkurencyjną spółek

4.5.1. Uwagi wstępne

4.5.2. Zmienne reprezentujące pozycję konkurencyjną

4.6.Wpływ ujawnień na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną spółek

4.6.1. Uwagi na temat dotychczasowych badań

4.6.2. Postawienie problemu badawczego

4.7.Ilościowa analiza wpływu ujawnień na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną spółek

4.7.1. Skorelowanie poziomu ujawnień z wybranymi zmiennymi

4.7.2. Pojedyncze modele regresji liniowej i uporządkowanej regresji logitowej

4.8.Szersze ujęcie pozycji konkurencyjnej: wykorzystanie danych z bazy InfoCredit

4.9.Dezagregacja wskaźnika ujawnień korporacyjnych PCDI a ochrona inwestorów i pozycja konkurencyjna

4.9.1. Wielkości zdezagregowanych PCDI

4.9.2. PCDI1-PCDI4 a mierniki pozycji konkurencyjnej i ochrony inwestorów

 

Podsumowanie


Załączniki


Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel