Ulubione
  1. Strona główna
  2. POSTRZEGANIE KOMPOZYCJI MARKETINGOWEJ W PODMIOTACH PODAŻY TURYSTYKI MEDYCZNEJ PRZEZ KONSUMENTÓW

POSTRZEGANIE KOMPOZYCJI MARKETINGOWEJ W PODMIOTACH PODAŻY TURYSTYKI MEDYCZNEJ PRZEZ KONSUMENTÓW

52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Autor: Adrian Lubowiecki-Vikuk
Kod produktu: 978-83-8030-475-8
Cena regularna:
52,00 zł
46,80 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,20 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 46,80 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
POSTRZEGANIE KOMPOZYCJI MARKETINGOWEJ W PODMIOTACH PODAŻY TURYSTYKI MEDYCZNEJ PRZEZ KONSUMENTÓW
POSTRZEGANIE KOMPOZYCJI MARKETINGOWEJ W PODMIOTACH PODAŻY TURYSTYKI MEDYCZNEJ PRZEZ KONSUMENTÓW

[[[separator]]]

Książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Dwa pierwsze rozdziały obejmują rozważania teoretyczne, wynikające z analizy literatury, kolejne zaś stanowią część metodyczną i empiryczną.

W rozdziale pierwszym przedstawiono różne koncepcje międzynarodowych i polskich badaczy w zakresie eksplikacji pojęcia turystyki medycznej oraz ich podejścia do nabywców indywidualnych. Z uwagi na szeroki zakres potrzeb klientów zaprezentowano niekiedy kontrowersyjne (pod)kategorie turystyki medycznej oraz w sposób krytyczny odniesiono się do ich negatywnych efektów rozwoju. Ulokowano i scharakteryzowano pacjenta jako jednego z kluczowych podmiotów na rynku turystyki medycznej. W kontekście zachowań konsumentów i częściowo w obrębie analizy marketingowej zaprezentowano wybrane czynniki zewnętrzne (egzogeniczne) rozwoju turystyki medycznej w ujęciu krajowego, przyjazdowego i wyjazdowego ruchu turystycznego. Rozdział kończy się konceptualizacją, w której zaproponowano dwie perspektywy określania turystyki medycznej, odnoszące się do biznesu oraz do klienta, w tym przypadku pacjenta-turysty medycznego.

W rozdziale drugim dokonano przeglądu teorii/koncepcji marketingu, w tym kompozycji marketingowej i kierunków zmian zgodnych z jednym z podstawowych paradygmatów - orientacją marketingową, nawiązując do doświadczenia jako przejawu nowego paradygmatu w marketingu. Omówiono instrumenty marketingu mix, które stanowiły w szerszym lub w węższym zakresie obszar zainteresowań innych badaczy związanych z turystyką medyczną. Ze względu na turbulentne otoczenie podmiotów turystyki medycznej na rynku szczególną uwagę zwrócono na powiązanie decyzji marketingowych i wykorzystanie poszczególnych instrumentów marketingu mix w warunkach VUCA. Teoretyczne ramy marketingu mix w turystyce medycznej w warunkach VUCA stały się punktem odniesienia do badań jakościowych zrealizowanych wśród ekspertów.

W rozdziale trzecim przedstawiono metodyczne problemy badań dotyczących postrzegania kompozycji marketingowej przez konsumentów na rynku turystyki medycznej. Zaprezentowano model badawczy i opisano wielostronne metody badawcze (wraz z ich ograniczeniami) użyte do osiągnięcia przyjętego celu badawczego i celów szczegółowych.

Rozdziały czwarty, piąty i szósty obejmują analizę pierwotnych, odrębnych badań empirycznych. Każdy z rozdziałów poprzedzony został charakterystyką próby badawczej i kończy się podsumowaniem. W tych fragmentach pracy autor próbuje nie tylko w syntetyczny sposób odnieść się do wyników, lecz także wskazać istotę orientacji marketingowej kształtowanej przez pięć instrumentów marketingu mix w podmiotach podaży turystyki medycznej.

Rozdział czwarty odnosi się do wyników dotyczących zachowań i doświadczeń krajowych i zagranicznych pacjentów-turystów medycznych oraz postrzegania przez nich instrumentów marketingu mix. Omówiono tu zróżnicowanie zachowań nabywczych wynikających z wpływu czynników socjodemograficznych. Dokonano też pomiaru doświadczeń ex post klientów. Między innymi na podstawie przyjętych wymiarów tego typu doświadczeń i ocen kompozycji marketingowej, stanowiących silne czynniki behawioralne, dokonano segmentacji konsumentów na rynku turystyki medycznej w Polsce. Ponadto wyróżniono pięć segmentów i opisano profil każdego z nich, wykazując istotne różnice między nimi.

Rozdział piąty stanowi punkt odniesienia dla oceny działań marketingowych i jakości usług podmiotów podaży turystyki medycznej w Polsce. Zawiera pogłębione informacje z zakresu zachowań i doświadczeń polskich pacjentów-turystów medycznych oraz ich opinie związane z działaniami marketingowymi prywatnych zakładów opieki zdrowotnej poza granicami Polski.

W rozdziale szóstym zamieszczono analizę czynników marketingowych wykorzystywanych w podmiotach podaży turystyki medycznej z perspektywy ekspertów polskich i zagranicznych. W świetle ich opinii wskazano kierunki w kształtowaniu instrumentów marketingu mix, uwzględniając przy tym charakter podmiotów (ośrodek medyczny, pośrednik turystyki medycznej, destynacja turystyki medycznej).

W podsumowaniu szczególnie zwrócono uwagę na wyzwania w kształtowaniu kompozycji marketingowej wspomnianych podmiotów działających w warunkach VUCA.

Celem teoretycznym niniejszej monografii jest próba usystematyzowania i rozszerzenia wiedzy z zakresu zachowań, w tym doświadczeń indywidualnych nabywców usług turystyki medycznej i ich powiązań z czynnikami marketingowymi. Na cel metodyczny opracowania składają się: implementacja zmodyfikowanego narzędzia pomiaru doświadczeń ex post pacjentów-turystów medycznych (MTEX) oraz zaproponowanie zestawu kryteriów w procedurze segmentacji konsumentów na rynku turystyki medycznej, uwzględniającej czynniki marketingowe oraz wskaźnik MTEX.

W przypadku celu praktycznego wyniki badań mogą ułatwić menedżerom trafne określenie etapów zachowań konsumentów oraz zrozumienie ich potrzeb i motywacji. Mogą też stać się punktem odniesienia w procesie kształtowania instrumentów marketingu mix w podmiotach podaży turystyki medycznej skupiających się na obsłudze pacjentów-turystów medycznych. Wykorzystanie narzędzia pomiaru doświadczeń pacjentów-turystów medycznych i zaproponowanych segmentów konsumentów tego subrynku może wzmocnić kierunki rozwoju orientacji marketingowej, a przy uwzględnieniu określonych szans i zagrożeń może również wpłynąć na elastyczne dostosowanie kompozycji marketingowej do warunków VUCA. Ponadto opracowanie to może być użyteczne dla pacjentów-turystów medycznych, wskazuje bowiem na „nowe" możliwości związane z nabywaniem usług opieki zdrowotnej za granicą, które - jak dowiedziono - nie tylko są bezpieczne i wysokiej jakości, lecz także mogą przynieść im określone korzyści, wynikające m.in. z funkcji turystyki. Wyniki badań mogą też zainteresować przedstawicieli resortów i władz jednostek samorządu terytorialnego, kształtujących politykę zdrowotną oraz kreujących markę polskich pro[1]duktów i wizerunek Polski (regionów, miast) jako destynacji turystycznej.

Badania z pierwszego i drugiego etapu zostały sfinansowane z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w ramach projektów (KZiF/S/23/19 i KZiF/S/20/1.29) zrealizowanych w Katedrze Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

(fragment wstępu)

[[[separator]]]

WSTĘP

 

Rozdział 1

SPECYFIKA RYNKU TURYSTYKI MEDYCZNEJ

1.1. Taksonomia turystyki medycznej - próba konceptualizacji pojęcia

1.2. Podmioty rynku turystyki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem konsumenta i jego zachowań

1.3. Czynniki rozwoju turystyki medycznej

1.3.1. Czynniki rozwoju krajowej turystyki medycznej

1.3.2. Czynniki rozwoju przyjazdowej turystyki medycznej

1.3.3. Czynniki rozwoju wyjazdowej turystyki medycznej

1.4. Podsumowanie

 

Rozdział 2

KOMPOZYCJA MARKETINGOWA W PODMIOTACH PODAŻY TURYSTYKI MEDYCZNEJ

2.1. Istota marketingu mix w kontekście orientacji marketingowej

2.2. Marketing mix w turystyce medycznej

2.3. Kształtowanie instrumentów marketingu mix w podmiotach turystyki medycznej w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności (VUCA)

2.4. Podsumowanie 1

 

Rozdział 3

METODYKA BADAŃ

3.1. Model badawczy

3.2. Triangulacja metod badawczych

3.2.1. Ilościowa metoda badawcza

3.2.2. Jakościowa metoda badawcza

 

Rozdział 4

INSTRUMENTY MARKETINGU MIX W PRYWATNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE A ZACHOWANIA PACJENTÓW-TURYSTÓW MEDYCZNYCH

4.1. Charakterystyka próby badawczej

4.2. Zachowania i doświadczenia pacjentów-turystów medycznych w Polsce

4.2.1. Determinanty zróżnicowania zachowań pacjentów-turystów medycznych

4.2.2. Pomiar doświadczeń ex post pacjentów-turystów medycznych (MTEX)

4.3. Ocena instrumentów marketingu mix w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce przez

pacjentów-turystów medycznych

4.4. Segmentacja konsumentów na rynku turystyki medycznej w Polsce

4.4.1. Kryteria segmentacji konsumentów na rynku turystyki medycznej

4.4.2. Procedura segmentacji pacjentów-turystów medycznych

4.4.3. Profilowanie segmentów pacjentów-turystów medycznych

4.5. Podsumowanie

 

Rozdział 5

INSTRUMENTY MARKETINGU MIX W PRYWATNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

POZA GRANICAMI POLSKI A ZACHOWANIA PACJENTÓW-TURYSTÓW MEDYCZNYCH

5.1. Charakterystyka próby badawczej

5.2. Motywy udziału w wyjazdowej turystyce medycznej oraz korzyści i bariery w opinii polskich

pacjentów-turystów medycznych

5.3. Zachowania i doświadczenia polskich pacjentów-turystów medycznych na rynku wyjazdowej turystyki medycznej w kontekście bodźców marketingowych zagranicznych zakładów opieki zdrowotnej

5.4. Podsumowanie

 

Rozdział 6

INSTRUMENTY MARKETINGU MIX W PODMIOTACH TURYSTYKI MEDYCZNEJ Z PERSPEKTYWY EKSPERTÓW

6.1. Charakterystyka próby badawczej

6.2. Znaczenie instrumentów marketingu mix w podmiotach turystyki medycznej w opinii ekspertów

6.3. Stosowanie instrumentów marketingu mix w podmiotach podaży turystyki medycznej

6.4. Podsumowanie

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Summary

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 284
Format: B5

Wstęp

Książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Dwa pierwsze rozdziały obejmują rozważania teoretyczne, wynikające z analizy literatury, kolejne zaś stanowią część metodyczną i empiryczną.

W rozdziale pierwszym przedstawiono różne koncepcje międzynarodowych i polskich badaczy w zakresie eksplikacji pojęcia turystyki medycznej oraz ich podejścia do nabywców indywidualnych. Z uwagi na szeroki zakres potrzeb klientów zaprezentowano niekiedy kontrowersyjne (pod)kategorie turystyki medycznej oraz w sposób krytyczny odniesiono się do ich negatywnych efektów rozwoju. Ulokowano i scharakteryzowano pacjenta jako jednego z kluczowych podmiotów na rynku turystyki medycznej. W kontekście zachowań konsumentów i częściowo w obrębie analizy marketingowej zaprezentowano wybrane czynniki zewnętrzne (egzogeniczne) rozwoju turystyki medycznej w ujęciu krajowego, przyjazdowego i wyjazdowego ruchu turystycznego. Rozdział kończy się konceptualizacją, w której zaproponowano dwie perspektywy określania turystyki medycznej, odnoszące się do biznesu oraz do klienta, w tym przypadku pacjenta-turysty medycznego.

W rozdziale drugim dokonano przeglądu teorii/koncepcji marketingu, w tym kompozycji marketingowej i kierunków zmian zgodnych z jednym z podstawowych paradygmatów - orientacją marketingową, nawiązując do doświadczenia jako przejawu nowego paradygmatu w marketingu. Omówiono instrumenty marketingu mix, które stanowiły w szerszym lub w węższym zakresie obszar zainteresowań innych badaczy związanych z turystyką medyczną. Ze względu na turbulentne otoczenie podmiotów turystyki medycznej na rynku szczególną uwagę zwrócono na powiązanie decyzji marketingowych i wykorzystanie poszczególnych instrumentów marketingu mix w warunkach VUCA. Teoretyczne ramy marketingu mix w turystyce medycznej w warunkach VUCA stały się punktem odniesienia do badań jakościowych zrealizowanych wśród ekspertów.

W rozdziale trzecim przedstawiono metodyczne problemy badań dotyczących postrzegania kompozycji marketingowej przez konsumentów na rynku turystyki medycznej. Zaprezentowano model badawczy i opisano wielostronne metody badawcze (wraz z ich ograniczeniami) użyte do osiągnięcia przyjętego celu badawczego i celów szczegółowych.

Rozdziały czwarty, piąty i szósty obejmują analizę pierwotnych, odrębnych badań empirycznych. Każdy z rozdziałów poprzedzony został charakterystyką próby badawczej i kończy się podsumowaniem. W tych fragmentach pracy autor próbuje nie tylko w syntetyczny sposób odnieść się do wyników, lecz także wskazać istotę orientacji marketingowej kształtowanej przez pięć instrumentów marketingu mix w podmiotach podaży turystyki medycznej.

Rozdział czwarty odnosi się do wyników dotyczących zachowań i doświadczeń krajowych i zagranicznych pacjentów-turystów medycznych oraz postrzegania przez nich instrumentów marketingu mix. Omówiono tu zróżnicowanie zachowań nabywczych wynikających z wpływu czynników socjodemograficznych. Dokonano też pomiaru doświadczeń ex post klientów. Między innymi na podstawie przyjętych wymiarów tego typu doświadczeń i ocen kompozycji marketingowej, stanowiących silne czynniki behawioralne, dokonano segmentacji konsumentów na rynku turystyki medycznej w Polsce. Ponadto wyróżniono pięć segmentów i opisano profil każdego z nich, wykazując istotne różnice między nimi.

Rozdział piąty stanowi punkt odniesienia dla oceny działań marketingowych i jakości usług podmiotów podaży turystyki medycznej w Polsce. Zawiera pogłębione informacje z zakresu zachowań i doświadczeń polskich pacjentów-turystów medycznych oraz ich opinie związane z działaniami marketingowymi prywatnych zakładów opieki zdrowotnej poza granicami Polski.

W rozdziale szóstym zamieszczono analizę czynników marketingowych wykorzystywanych w podmiotach podaży turystyki medycznej z perspektywy ekspertów polskich i zagranicznych. W świetle ich opinii wskazano kierunki w kształtowaniu instrumentów marketingu mix, uwzględniając przy tym charakter podmiotów (ośrodek medyczny, pośrednik turystyki medycznej, destynacja turystyki medycznej).

W podsumowaniu szczególnie zwrócono uwagę na wyzwania w kształtowaniu kompozycji marketingowej wspomnianych podmiotów działających w warunkach VUCA.

Celem teoretycznym niniejszej monografii jest próba usystematyzowania i rozszerzenia wiedzy z zakresu zachowań, w tym doświadczeń indywidualnych nabywców usług turystyki medycznej i ich powiązań z czynnikami marketingowymi. Na cel metodyczny opracowania składają się: implementacja zmodyfikowanego narzędzia pomiaru doświadczeń ex post pacjentów-turystów medycznych (MTEX) oraz zaproponowanie zestawu kryteriów w procedurze segmentacji konsumentów na rynku turystyki medycznej, uwzględniającej czynniki marketingowe oraz wskaźnik MTEX.

W przypadku celu praktycznego wyniki badań mogą ułatwić menedżerom trafne określenie etapów zachowań konsumentów oraz zrozumienie ich potrzeb i motywacji. Mogą też stać się punktem odniesienia w procesie kształtowania instrumentów marketingu mix w podmiotach podaży turystyki medycznej skupiających się na obsłudze pacjentów-turystów medycznych. Wykorzystanie narzędzia pomiaru doświadczeń pacjentów-turystów medycznych i zaproponowanych segmentów konsumentów tego subrynku może wzmocnić kierunki rozwoju orientacji marketingowej, a przy uwzględnieniu określonych szans i zagrożeń może również wpłynąć na elastyczne dostosowanie kompozycji marketingowej do warunków VUCA. Ponadto opracowanie to może być użyteczne dla pacjentów-turystów medycznych, wskazuje bowiem na „nowe" możliwości związane z nabywaniem usług opieki zdrowotnej za granicą, które - jak dowiedziono - nie tylko są bezpieczne i wysokiej jakości, lecz także mogą przynieść im określone korzyści, wynikające m.in. z funkcji turystyki. Wyniki badań mogą też zainteresować przedstawicieli resortów i władz jednostek samorządu terytorialnego, kształtujących politykę zdrowotną oraz kreujących markę polskich pro[1]duktów i wizerunek Polski (regionów, miast) jako destynacji turystycznej.

Badania z pierwszego i drugiego etapu zostały sfinansowane z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w ramach projektów (KZiF/S/23/19 i KZiF/S/20/1.29) zrealizowanych w Katedrze Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

(fragment wstępu)

Spis treści

WSTĘP

 

Rozdział 1

SPECYFIKA RYNKU TURYSTYKI MEDYCZNEJ

1.1. Taksonomia turystyki medycznej - próba konceptualizacji pojęcia

1.2. Podmioty rynku turystyki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem konsumenta i jego zachowań

1.3. Czynniki rozwoju turystyki medycznej

1.3.1. Czynniki rozwoju krajowej turystyki medycznej

1.3.2. Czynniki rozwoju przyjazdowej turystyki medycznej

1.3.3. Czynniki rozwoju wyjazdowej turystyki medycznej

1.4. Podsumowanie

 

Rozdział 2

KOMPOZYCJA MARKETINGOWA W PODMIOTACH PODAŻY TURYSTYKI MEDYCZNEJ

2.1. Istota marketingu mix w kontekście orientacji marketingowej

2.2. Marketing mix w turystyce medycznej

2.3. Kształtowanie instrumentów marketingu mix w podmiotach turystyki medycznej w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności (VUCA)

2.4. Podsumowanie 1

 

Rozdział 3

METODYKA BADAŃ

3.1. Model badawczy

3.2. Triangulacja metod badawczych

3.2.1. Ilościowa metoda badawcza

3.2.2. Jakościowa metoda badawcza

 

Rozdział 4

INSTRUMENTY MARKETINGU MIX W PRYWATNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE A ZACHOWANIA PACJENTÓW-TURYSTÓW MEDYCZNYCH

4.1. Charakterystyka próby badawczej

4.2. Zachowania i doświadczenia pacjentów-turystów medycznych w Polsce

4.2.1. Determinanty zróżnicowania zachowań pacjentów-turystów medycznych

4.2.2. Pomiar doświadczeń ex post pacjentów-turystów medycznych (MTEX)

4.3. Ocena instrumentów marketingu mix w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce przez

pacjentów-turystów medycznych

4.4. Segmentacja konsumentów na rynku turystyki medycznej w Polsce

4.4.1. Kryteria segmentacji konsumentów na rynku turystyki medycznej

4.4.2. Procedura segmentacji pacjentów-turystów medycznych

4.4.3. Profilowanie segmentów pacjentów-turystów medycznych

4.5. Podsumowanie

 

Rozdział 5

INSTRUMENTY MARKETINGU MIX W PRYWATNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

POZA GRANICAMI POLSKI A ZACHOWANIA PACJENTÓW-TURYSTÓW MEDYCZNYCH

5.1. Charakterystyka próby badawczej

5.2. Motywy udziału w wyjazdowej turystyce medycznej oraz korzyści i bariery w opinii polskich

pacjentów-turystów medycznych

5.3. Zachowania i doświadczenia polskich pacjentów-turystów medycznych na rynku wyjazdowej turystyki medycznej w kontekście bodźców marketingowych zagranicznych zakładów opieki zdrowotnej

5.4. Podsumowanie

 

Rozdział 6

INSTRUMENTY MARKETINGU MIX W PODMIOTACH TURYSTYKI MEDYCZNEJ Z PERSPEKTYWY EKSPERTÓW

6.1. Charakterystyka próby badawczej

6.2. Znaczenie instrumentów marketingu mix w podmiotach turystyki medycznej w opinii ekspertów

6.3. Stosowanie instrumentów marketingu mix w podmiotach podaży turystyki medycznej

6.4. Podsumowanie

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Summary

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Liczba stron: 284
Format: B5

Książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Dwa pierwsze rozdziały obejmują rozważania teoretyczne, wynikające z analizy literatury, kolejne zaś stanowią część metodyczną i empiryczną.

W rozdziale pierwszym przedstawiono różne koncepcje międzynarodowych i polskich badaczy w zakresie eksplikacji pojęcia turystyki medycznej oraz ich podejścia do nabywców indywidualnych. Z uwagi na szeroki zakres potrzeb klientów zaprezentowano niekiedy kontrowersyjne (pod)kategorie turystyki medycznej oraz w sposób krytyczny odniesiono się do ich negatywnych efektów rozwoju. Ulokowano i scharakteryzowano pacjenta jako jednego z kluczowych podmiotów na rynku turystyki medycznej. W kontekście zachowań konsumentów i częściowo w obrębie analizy marketingowej zaprezentowano wybrane czynniki zewnętrzne (egzogeniczne) rozwoju turystyki medycznej w ujęciu krajowego, przyjazdowego i wyjazdowego ruchu turystycznego. Rozdział kończy się konceptualizacją, w której zaproponowano dwie perspektywy określania turystyki medycznej, odnoszące się do biznesu oraz do klienta, w tym przypadku pacjenta-turysty medycznego.

W rozdziale drugim dokonano przeglądu teorii/koncepcji marketingu, w tym kompozycji marketingowej i kierunków zmian zgodnych z jednym z podstawowych paradygmatów - orientacją marketingową, nawiązując do doświadczenia jako przejawu nowego paradygmatu w marketingu. Omówiono instrumenty marketingu mix, które stanowiły w szerszym lub w węższym zakresie obszar zainteresowań innych badaczy związanych z turystyką medyczną. Ze względu na turbulentne otoczenie podmiotów turystyki medycznej na rynku szczególną uwagę zwrócono na powiązanie decyzji marketingowych i wykorzystanie poszczególnych instrumentów marketingu mix w warunkach VUCA. Teoretyczne ramy marketingu mix w turystyce medycznej w warunkach VUCA stały się punktem odniesienia do badań jakościowych zrealizowanych wśród ekspertów.

W rozdziale trzecim przedstawiono metodyczne problemy badań dotyczących postrzegania kompozycji marketingowej przez konsumentów na rynku turystyki medycznej. Zaprezentowano model badawczy i opisano wielostronne metody badawcze (wraz z ich ograniczeniami) użyte do osiągnięcia przyjętego celu badawczego i celów szczegółowych.

Rozdziały czwarty, piąty i szósty obejmują analizę pierwotnych, odrębnych badań empirycznych. Każdy z rozdziałów poprzedzony został charakterystyką próby badawczej i kończy się podsumowaniem. W tych fragmentach pracy autor próbuje nie tylko w syntetyczny sposób odnieść się do wyników, lecz także wskazać istotę orientacji marketingowej kształtowanej przez pięć instrumentów marketingu mix w podmiotach podaży turystyki medycznej.

Rozdział czwarty odnosi się do wyników dotyczących zachowań i doświadczeń krajowych i zagranicznych pacjentów-turystów medycznych oraz postrzegania przez nich instrumentów marketingu mix. Omówiono tu zróżnicowanie zachowań nabywczych wynikających z wpływu czynników socjodemograficznych. Dokonano też pomiaru doświadczeń ex post klientów. Między innymi na podstawie przyjętych wymiarów tego typu doświadczeń i ocen kompozycji marketingowej, stanowiących silne czynniki behawioralne, dokonano segmentacji konsumentów na rynku turystyki medycznej w Polsce. Ponadto wyróżniono pięć segmentów i opisano profil każdego z nich, wykazując istotne różnice między nimi.

Rozdział piąty stanowi punkt odniesienia dla oceny działań marketingowych i jakości usług podmiotów podaży turystyki medycznej w Polsce. Zawiera pogłębione informacje z zakresu zachowań i doświadczeń polskich pacjentów-turystów medycznych oraz ich opinie związane z działaniami marketingowymi prywatnych zakładów opieki zdrowotnej poza granicami Polski.

W rozdziale szóstym zamieszczono analizę czynników marketingowych wykorzystywanych w podmiotach podaży turystyki medycznej z perspektywy ekspertów polskich i zagranicznych. W świetle ich opinii wskazano kierunki w kształtowaniu instrumentów marketingu mix, uwzględniając przy tym charakter podmiotów (ośrodek medyczny, pośrednik turystyki medycznej, destynacja turystyki medycznej).

W podsumowaniu szczególnie zwrócono uwagę na wyzwania w kształtowaniu kompozycji marketingowej wspomnianych podmiotów działających w warunkach VUCA.

Celem teoretycznym niniejszej monografii jest próba usystematyzowania i rozszerzenia wiedzy z zakresu zachowań, w tym doświadczeń indywidualnych nabywców usług turystyki medycznej i ich powiązań z czynnikami marketingowymi. Na cel metodyczny opracowania składają się: implementacja zmodyfikowanego narzędzia pomiaru doświadczeń ex post pacjentów-turystów medycznych (MTEX) oraz zaproponowanie zestawu kryteriów w procedurze segmentacji konsumentów na rynku turystyki medycznej, uwzględniającej czynniki marketingowe oraz wskaźnik MTEX.

W przypadku celu praktycznego wyniki badań mogą ułatwić menedżerom trafne określenie etapów zachowań konsumentów oraz zrozumienie ich potrzeb i motywacji. Mogą też stać się punktem odniesienia w procesie kształtowania instrumentów marketingu mix w podmiotach podaży turystyki medycznej skupiających się na obsłudze pacjentów-turystów medycznych. Wykorzystanie narzędzia pomiaru doświadczeń pacjentów-turystów medycznych i zaproponowanych segmentów konsumentów tego subrynku może wzmocnić kierunki rozwoju orientacji marketingowej, a przy uwzględnieniu określonych szans i zagrożeń może również wpłynąć na elastyczne dostosowanie kompozycji marketingowej do warunków VUCA. Ponadto opracowanie to może być użyteczne dla pacjentów-turystów medycznych, wskazuje bowiem na „nowe" możliwości związane z nabywaniem usług opieki zdrowotnej za granicą, które - jak dowiedziono - nie tylko są bezpieczne i wysokiej jakości, lecz także mogą przynieść im określone korzyści, wynikające m.in. z funkcji turystyki. Wyniki badań mogą też zainteresować przedstawicieli resortów i władz jednostek samorządu terytorialnego, kształtujących politykę zdrowotną oraz kreujących markę polskich pro[1]duktów i wizerunek Polski (regionów, miast) jako destynacji turystycznej.

Badania z pierwszego i drugiego etapu zostały sfinansowane z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w ramach projektów (KZiF/S/23/19 i KZiF/S/20/1.29) zrealizowanych w Katedrze Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

(fragment wstępu)

WSTĘP

 

Rozdział 1

SPECYFIKA RYNKU TURYSTYKI MEDYCZNEJ

1.1. Taksonomia turystyki medycznej - próba konceptualizacji pojęcia

1.2. Podmioty rynku turystyki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem konsumenta i jego zachowań

1.3. Czynniki rozwoju turystyki medycznej

1.3.1. Czynniki rozwoju krajowej turystyki medycznej

1.3.2. Czynniki rozwoju przyjazdowej turystyki medycznej

1.3.3. Czynniki rozwoju wyjazdowej turystyki medycznej

1.4. Podsumowanie

 

Rozdział 2

KOMPOZYCJA MARKETINGOWA W PODMIOTACH PODAŻY TURYSTYKI MEDYCZNEJ

2.1. Istota marketingu mix w kontekście orientacji marketingowej

2.2. Marketing mix w turystyce medycznej

2.3. Kształtowanie instrumentów marketingu mix w podmiotach turystyki medycznej w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności (VUCA)

2.4. Podsumowanie 1

 

Rozdział 3

METODYKA BADAŃ

3.1. Model badawczy

3.2. Triangulacja metod badawczych

3.2.1. Ilościowa metoda badawcza

3.2.2. Jakościowa metoda badawcza

 

Rozdział 4

INSTRUMENTY MARKETINGU MIX W PRYWATNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE A ZACHOWANIA PACJENTÓW-TURYSTÓW MEDYCZNYCH

4.1. Charakterystyka próby badawczej

4.2. Zachowania i doświadczenia pacjentów-turystów medycznych w Polsce

4.2.1. Determinanty zróżnicowania zachowań pacjentów-turystów medycznych

4.2.2. Pomiar doświadczeń ex post pacjentów-turystów medycznych (MTEX)

4.3. Ocena instrumentów marketingu mix w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce przez

pacjentów-turystów medycznych

4.4. Segmentacja konsumentów na rynku turystyki medycznej w Polsce

4.4.1. Kryteria segmentacji konsumentów na rynku turystyki medycznej

4.4.2. Procedura segmentacji pacjentów-turystów medycznych

4.4.3. Profilowanie segmentów pacjentów-turystów medycznych

4.5. Podsumowanie

 

Rozdział 5

INSTRUMENTY MARKETINGU MIX W PRYWATNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

POZA GRANICAMI POLSKI A ZACHOWANIA PACJENTÓW-TURYSTÓW MEDYCZNYCH

5.1. Charakterystyka próby badawczej

5.2. Motywy udziału w wyjazdowej turystyce medycznej oraz korzyści i bariery w opinii polskich

pacjentów-turystów medycznych

5.3. Zachowania i doświadczenia polskich pacjentów-turystów medycznych na rynku wyjazdowej turystyki medycznej w kontekście bodźców marketingowych zagranicznych zakładów opieki zdrowotnej

5.4. Podsumowanie

 

Rozdział 6

INSTRUMENTY MARKETINGU MIX W PODMIOTACH TURYSTYKI MEDYCZNEJ Z PERSPEKTYWY EKSPERTÓW

6.1. Charakterystyka próby badawczej

6.2. Znaczenie instrumentów marketingu mix w podmiotach turystyki medycznej w opinii ekspertów

6.3. Stosowanie instrumentów marketingu mix w podmiotach podaży turystyki medycznej

6.4. Podsumowanie

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Summary

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel