Ulubione
 1. Strona główna
 2. POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2017 Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2017 Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna

50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 45,00 zł
Autor: red. Marzenna A. Weresa
Kod produktu: 978-83-8030-160-3
Cena regularna:
50,00 zł
45,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 45,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2017 Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna
POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2017 Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

[[[separator]]]

Konkurencyjność gospodarek, będąca przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej monografii, jest koncepcją odnoszącą się do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, poprawy poziomu życia społeczeństwa, wzmocnienia pozycji kraju na rynkach zagranicznych i wzrostu atrakcyjności dla zagranicznych czynników produkcji. Konkurencyjność jest ściśle związana ze zmianami produktywności, które wpływają na wykorzystanie zasobów oraz oddziałują na produkcję dóbr i usług oferowanych na rynku krajowym i międzynarodowym. Jednakże nowe aspekty analiz konkurencyjności, na które aktualnie wskazuje się w literaturze przedmiotu, obejmują nie tylko dążenie do poprawy konkurencyjności gospodarek rozumianej przez pryzmat wzrostu produktywności, lecz także do osiągnięcia tzw. zrównoważonej konkurencyjności, obejmującej szereg aspektów, wykraczających poza osiągnięte wyniki ekonomiczne. Zmiany produktywności zasobów materialnych i niematerialnych rozpatruje się w kontekście równowagi społecznej i zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego. W ten sposób definicja konkurencyjności jest rozszerzona o inne ważne elementy, które zwiększają dobrobyt społeczeństwa. W niniejszej monografii wzięte zostały pod uwagę niektóre elementy tych nowych wymiarów zrównoważonej konkurencyjności, zwłaszcza te odnoszące się do zrównoważenia społecznego.

Monografia ma na celu określenie pozycji konkurencyjnej Polski i wskazanie czynników, które determinowały jej zmiany w okresie 2010-2016. Jednym z czynników konkurencyjności, który poddano szczegółowej analizie, jest umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i jego rola w kształtowaniu przewag konkurencyjnych.

Konkurencyjność może być rozpatrywana z perspektywy makroekonomicznej (tj. całej gospodarki), mezoekonomicznej (regionu czy branży) i mikroekonomicznej (przedsiębiorstwa). Niniejsza monografia koncentruje się na ujęciu makroekonomicznym, a pozycja konkurencyjna Polski wyznaczona została w zestawieniu z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, które po okresie transformacji systemowej stały się częścią tego ugrupowania integracyjnego w wyniku rozszerzenia UE w 2004, 2007 i 2013 r.

Metodyka badań porównawczych konkurencyjności wykorzystana w niniejszej monografii opracowana została przez zespół koordynowany przez Instytut Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z ośrodkami międzynarodowymi. Szerokie spektrum zagadnień, które obejmuje pojęcie konkurencyjności, sprawia, że wyznaczenie pozycji konkurencyjnej i jej zmian jest problemem złożonym, wymagającym zastosowania różnorodnych metod i technik badawczych. Bieżąca pozycja konkurencyjna Polski i jej zmiany w latach 2010-2016 zostały poddane analizie porównawczej przy wykorzystaniu szerokiego zestawu wskaźników ekonomiczno-społecznych opisujących poziom dobrobytu społeczeństwa i obejmujących elementy, takie jak:

 • aktualna sytuacja makroekonomiczna, którą opisują wskaźniki tzw. magicznego pięciokąta (tempo wzrostu PKB, stopa inflacji, bezrobocie, saldo finansów publicznych i saldo obrotów bieżących w relacji do PKB),
 • zmiany poziomu życia ludności, którego najważniejsze miary to wielkość dochodu narodowego na 1 mieszkańca (według parytetu siły nabywczej), wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (np. indeks rozwoju społecznego) i skala nierówności dochodowych (mierzona m.in. indeksem Giniego),
 • miejsce Polski w międzynarodowym podziale pracy wyznaczone przez zdolność do eksportu dóbr i usług oraz przewagi komparatywne w handlu, a także atrakcyjność dla napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Następnie przeanalizowane zostały czynniki konkurencyjności gospodarki, które decydowały o dotychczasowych wynikach ekonomicznych Polski i jej obecnym miejscu w świecie. Ujęto je w dwie główne kategorie: (1) instytucje i polityka gospodarcza oraz (2) zasoby i ich produktywność. Czynniki konkurencyjności poddano szczegółowej analizie statystyczno-opisowej, natomiast zmiany produktywności czynników wytwórczych wyznaczone zostały z wykorzystaniem metody rachunku wzrostu gospodarczego.

W tej edycji monografii szczegółowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność, który poddano analizie, jest internacjonalizacja wybranych obszarów polskiej gospodarki. Analiza porównawcza obejmuje umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji, przedsiębiorczość międzynarodową (w tym kooperację) oraz internacjonalizację klastrów.

Monografia koncentruje się na zmianach konkurencyjności Polski w latach 2010- 2016, niekiedy jednak konieczne było uwzględnienie szerszego tła i odwołanie do okresu wcześniejszego. Rok 2010 jako początkowy punkt badań wybrano nieprzypadkowo - jest to początek wdrażania w państwach członkowskich Unii Europejskiej strategii "Europa 2020", która wprowadziła zmiany w priorytetach polityki wzmacniania konkurencyjności w UE w kierunku zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, opartego na innowacjach. Co do zasady analizy zamyka rok 2016, niekiedy jednak niedostępność najnowszych danych statystycznych spowodowała zawężenie okresu badawczego.

Struktura monografii odpowiada przyjętym założeniom metodologicznym. Książka składa się z trzech części podzielonych na rozdziały i podsumowanych w zakończeniu.

Część pierwsza (rozdziały 1-5) zawiera wyniki porównywania tendencji rozwoju gospodarczego Polski w okresie 2010-2016, opartego na różnorodnych wskaźnikach ekonomicznych i społecznych, takich jak: stopa wzrostu PKB, poziom dochodów na jednego mieszkańca i ich konwergencja, mierniki nierówności dochodowych i poziomu ubóstwa. Następnie ocenie poddana została pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w zewnętrznych stosunkach ekonomicznych, w tym wyniki osiągnięte w handlu zagranicznym i przewagi komparatywne Polski, a także atrakcyjność dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i pozycja Polski jako inwestora zagranicznego.

W drugiej części monografii (rozdziały 6-11) zawarta jest analiza czynników, które wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki. Pojęcie konkurencyjności kraju wiąże się systemem instytucjonalnym państwa, który kształtuje warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw. System ten nie jest przypadkowym zbiorem różnych zasad i regulacji, lecz ma określoną logikę i spójność. Instytucjonalne czynniki tworzące ten wymiar konkurencyjności, które poddano w monografii szczegółowej analizie, to polityka gospodarcza i system finansowy, z uwzględnieniem zmian, jakie dokonały się w tym zakresie w latach 2010-2016.

Druga grupa czynników konkurencyjności przedstawiona w monografii to różnorodne zasoby zakumulowane w gospodarce: finansowe, ludzkie, technologiczne oraz ich zmiany w okresie 2010-2016. Podsumowaniem rozważań na temat czynników konkurencyjności polskiej gospodarki zawartych w tej części monografii jest określenie roli, jaką we wzroście gospodarczym i konkurencyjności Polski odegrały w badanym okresie zmiany produktywności czynników wytwórczych (total factor productivity). Pozycję Polski pod tym względem porównano do pozostałych 10 krajów UE z Europy Środkowo-Wschodniej.

Kluczowe znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki ma innowacyjność. Innowacje są niezbędne dla wzrostu produktywności czynników wytwórczych, a na ich powstawanie wpływają nie tylko wewnętrzne zasoby, lecz także powiązania z otoczeniem międzynarodowym. Analiza zawarta w trzeciej części monografii (rozdziały 12-15) dostarcza wiedzy na temat umiędzynarodowienia polskiej gospodarki w kontekście tworzenia i wdrażania innowacji.

Wnioski wynikające z analiz przeprowadzonych w monografii zostały zaprezentowane w końcowej części każdego z rozdziałów. Podsumowanie monografii zawiera uogólnienie tych wniosków cząstkowych i rekomendacje dotyczące sposobów poprawy zdolności konkurencyjnej Polski w perspektywie krótko- i długookresowej. Wskazuje się tam, iż w miarę wzrostu poziomu rozwoju słabnie znaczenie konkurencji cenowej, a zwiększa się rola innych czynników kształtujących przewagi konkurencyjne, takich jak innowacje i jakość. Lepszemu wykorzystaniu tych czynników sprzyja otwarcie systemu gospodarczego na współpracę z innymi krajami. Umiędzynarodowienie, tworzenie globalnych sieci współpracy produkcyjnej przynosi intensyfikację wymiany informacji i daje możliwość podejmowania współpracy badawczej i innowacyjnej. Procesy internacjonalizacji mają zatem zasadnicze znaczenie dla kształtowania polityki wzmacniania konkurencyjności, ważnym jej kierunkiem jest zorientowanie na ułatwianie krajowym podmiotom dostępu do sieci międzynarodowych powiązań naukowych i biznesowych, zarówno w ramach ugrupowań integracyjnych, jak i w ramach sieci korporacji transnarodowych. Te wątki zostały szerzej ujęte w podsumowaniu monografii, w którym sformułowano również rekomendacje dla polityki konkurencyjności.

[[[separator]]]

Przedmowa - Marzenna Anna Weresa

 

CZĘŚĆ I. KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016

 

Rozdział 1. Porównawcza ocena tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce w latach 2010-2016: Polska na tle UE - Ryszard Rapacki, Mariusz Próchniak

 

Rozdział 2. Zbieżność poziomów dochodu między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią - Mariusz Próchniak

 

Rozdział 3. Zróżnicowanie dochodów i skala ubóstwa w Polsce. Wpływ transferów z zagranicy na nierówności dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2008-2015 - Patrycja Graca-Gelert

 

Rozdział 4. Przewagi konkurencyjne Polski w handlu zagranicznym oraz bilans płatniczy w latach 2010-2016 - Mariusz-Jan Radło

 

Rozdział 5. Wpływ inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiej gospodarki - Tomasz M. Napiórkowski

 

CZĘŚĆ II. GŁÓWNE CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016

 

Rozdział 6. Kierunki polityki gospodarczej i najważniejsze wyzwania w latach 2010-2016 - Adam Czerniak, Ryszard Rapacki

 

Rozdział 7. Ewolucja systemu finansowego w Polsce w latach 2010-2016 w kontekście jego umiędzynarodowienia - Katarzyna Sum

 

Rozdział 8. Inwestycje i oszczędności krajowe: Polska na tle innych państw UE - Piotr Maszczyk

 

Rozdział 9. Zmiany zasobów ludzkich w Polsce z uwzględnieniem tendencji migracyjnych w latach 2010-2016 - Adam Karbowski

 

Rozdział 10. Nauka, technika i innowacje jako czynniki konkurencyjności polskiej gospodarki - Marta Mackiewicz

 

Rozdział 11. Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych - Mariusz Próchniak

 

CZĘŚĆ III. WSPÓŁPRACA POLSKI Z ZAGRANICĄ A INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ

 

Rozdział 12. Umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji w Polsce - Marzenna Anna Weresa

 

 

Rozdział 13. Finansowanie działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach z budżetu Horyzont 2020 na tle krajów Unii Europejskiej - Małgorzata Stefania Lewandowska

 

Rozdział 14. Innowacyjność, kooperacja a internacjonalizacja. Wyniki badań dla polskich przedsiębiorstw przemysłowych - Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Stefania Lewandowska

 

 

Rozdział 15. Internacjonalizacja polskich klastrów - Arkadiusz Michał Kowalski

 

PODSUMOWANIE

Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a zmiany pozycji konkurencyjnej w latach 2010-2016 - Marzenna Anna Weresa

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 279

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Wstęp

Konkurencyjność gospodarek, będąca przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej monografii, jest koncepcją odnoszącą się do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, poprawy poziomu życia społeczeństwa, wzmocnienia pozycji kraju na rynkach zagranicznych i wzrostu atrakcyjności dla zagranicznych czynników produkcji. Konkurencyjność jest ściśle związana ze zmianami produktywności, które wpływają na wykorzystanie zasobów oraz oddziałują na produkcję dóbr i usług oferowanych na rynku krajowym i międzynarodowym. Jednakże nowe aspekty analiz konkurencyjności, na które aktualnie wskazuje się w literaturze przedmiotu, obejmują nie tylko dążenie do poprawy konkurencyjności gospodarek rozumianej przez pryzmat wzrostu produktywności, lecz także do osiągnięcia tzw. zrównoważonej konkurencyjności, obejmującej szereg aspektów, wykraczających poza osiągnięte wyniki ekonomiczne. Zmiany produktywności zasobów materialnych i niematerialnych rozpatruje się w kontekście równowagi społecznej i zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego. W ten sposób definicja konkurencyjności jest rozszerzona o inne ważne elementy, które zwiększają dobrobyt społeczeństwa. W niniejszej monografii wzięte zostały pod uwagę niektóre elementy tych nowych wymiarów zrównoważonej konkurencyjności, zwłaszcza te odnoszące się do zrównoważenia społecznego.

Monografia ma na celu określenie pozycji konkurencyjnej Polski i wskazanie czynników, które determinowały jej zmiany w okresie 2010-2016. Jednym z czynników konkurencyjności, który poddano szczegółowej analizie, jest umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i jego rola w kształtowaniu przewag konkurencyjnych.

Konkurencyjność może być rozpatrywana z perspektywy makroekonomicznej (tj. całej gospodarki), mezoekonomicznej (regionu czy branży) i mikroekonomicznej (przedsiębiorstwa). Niniejsza monografia koncentruje się na ujęciu makroekonomicznym, a pozycja konkurencyjna Polski wyznaczona została w zestawieniu z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, które po okresie transformacji systemowej stały się częścią tego ugrupowania integracyjnego w wyniku rozszerzenia UE w 2004, 2007 i 2013 r.

Metodyka badań porównawczych konkurencyjności wykorzystana w niniejszej monografii opracowana została przez zespół koordynowany przez Instytut Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z ośrodkami międzynarodowymi. Szerokie spektrum zagadnień, które obejmuje pojęcie konkurencyjności, sprawia, że wyznaczenie pozycji konkurencyjnej i jej zmian jest problemem złożonym, wymagającym zastosowania różnorodnych metod i technik badawczych. Bieżąca pozycja konkurencyjna Polski i jej zmiany w latach 2010-2016 zostały poddane analizie porównawczej przy wykorzystaniu szerokiego zestawu wskaźników ekonomiczno-społecznych opisujących poziom dobrobytu społeczeństwa i obejmujących elementy, takie jak:

 • aktualna sytuacja makroekonomiczna, którą opisują wskaźniki tzw. magicznego pięciokąta (tempo wzrostu PKB, stopa inflacji, bezrobocie, saldo finansów publicznych i saldo obrotów bieżących w relacji do PKB),
 • zmiany poziomu życia ludności, którego najważniejsze miary to wielkość dochodu narodowego na 1 mieszkańca (według parytetu siły nabywczej), wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (np. indeks rozwoju społecznego) i skala nierówności dochodowych (mierzona m.in. indeksem Giniego),
 • miejsce Polski w międzynarodowym podziale pracy wyznaczone przez zdolność do eksportu dóbr i usług oraz przewagi komparatywne w handlu, a także atrakcyjność dla napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Następnie przeanalizowane zostały czynniki konkurencyjności gospodarki, które decydowały o dotychczasowych wynikach ekonomicznych Polski i jej obecnym miejscu w świecie. Ujęto je w dwie główne kategorie: (1) instytucje i polityka gospodarcza oraz (2) zasoby i ich produktywność. Czynniki konkurencyjności poddano szczegółowej analizie statystyczno-opisowej, natomiast zmiany produktywności czynników wytwórczych wyznaczone zostały z wykorzystaniem metody rachunku wzrostu gospodarczego.

W tej edycji monografii szczegółowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność, który poddano analizie, jest internacjonalizacja wybranych obszarów polskiej gospodarki. Analiza porównawcza obejmuje umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji, przedsiębiorczość międzynarodową (w tym kooperację) oraz internacjonalizację klastrów.

Monografia koncentruje się na zmianach konkurencyjności Polski w latach 2010- 2016, niekiedy jednak konieczne było uwzględnienie szerszego tła i odwołanie do okresu wcześniejszego. Rok 2010 jako początkowy punkt badań wybrano nieprzypadkowo - jest to początek wdrażania w państwach członkowskich Unii Europejskiej strategii "Europa 2020", która wprowadziła zmiany w priorytetach polityki wzmacniania konkurencyjności w UE w kierunku zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, opartego na innowacjach. Co do zasady analizy zamyka rok 2016, niekiedy jednak niedostępność najnowszych danych statystycznych spowodowała zawężenie okresu badawczego.

Struktura monografii odpowiada przyjętym założeniom metodologicznym. Książka składa się z trzech części podzielonych na rozdziały i podsumowanych w zakończeniu.

Część pierwsza (rozdziały 1-5) zawiera wyniki porównywania tendencji rozwoju gospodarczego Polski w okresie 2010-2016, opartego na różnorodnych wskaźnikach ekonomicznych i społecznych, takich jak: stopa wzrostu PKB, poziom dochodów na jednego mieszkańca i ich konwergencja, mierniki nierówności dochodowych i poziomu ubóstwa. Następnie ocenie poddana została pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w zewnętrznych stosunkach ekonomicznych, w tym wyniki osiągnięte w handlu zagranicznym i przewagi komparatywne Polski, a także atrakcyjność dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i pozycja Polski jako inwestora zagranicznego.

W drugiej części monografii (rozdziały 6-11) zawarta jest analiza czynników, które wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki. Pojęcie konkurencyjności kraju wiąże się systemem instytucjonalnym państwa, który kształtuje warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw. System ten nie jest przypadkowym zbiorem różnych zasad i regulacji, lecz ma określoną logikę i spójność. Instytucjonalne czynniki tworzące ten wymiar konkurencyjności, które poddano w monografii szczegółowej analizie, to polityka gospodarcza i system finansowy, z uwzględnieniem zmian, jakie dokonały się w tym zakresie w latach 2010-2016.

Druga grupa czynników konkurencyjności przedstawiona w monografii to różnorodne zasoby zakumulowane w gospodarce: finansowe, ludzkie, technologiczne oraz ich zmiany w okresie 2010-2016. Podsumowaniem rozważań na temat czynników konkurencyjności polskiej gospodarki zawartych w tej części monografii jest określenie roli, jaką we wzroście gospodarczym i konkurencyjności Polski odegrały w badanym okresie zmiany produktywności czynników wytwórczych (total factor productivity). Pozycję Polski pod tym względem porównano do pozostałych 10 krajów UE z Europy Środkowo-Wschodniej.

Kluczowe znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki ma innowacyjność. Innowacje są niezbędne dla wzrostu produktywności czynników wytwórczych, a na ich powstawanie wpływają nie tylko wewnętrzne zasoby, lecz także powiązania z otoczeniem międzynarodowym. Analiza zawarta w trzeciej części monografii (rozdziały 12-15) dostarcza wiedzy na temat umiędzynarodowienia polskiej gospodarki w kontekście tworzenia i wdrażania innowacji.

Wnioski wynikające z analiz przeprowadzonych w monografii zostały zaprezentowane w końcowej części każdego z rozdziałów. Podsumowanie monografii zawiera uogólnienie tych wniosków cząstkowych i rekomendacje dotyczące sposobów poprawy zdolności konkurencyjnej Polski w perspektywie krótko- i długookresowej. Wskazuje się tam, iż w miarę wzrostu poziomu rozwoju słabnie znaczenie konkurencji cenowej, a zwiększa się rola innych czynników kształtujących przewagi konkurencyjne, takich jak innowacje i jakość. Lepszemu wykorzystaniu tych czynników sprzyja otwarcie systemu gospodarczego na współpracę z innymi krajami. Umiędzynarodowienie, tworzenie globalnych sieci współpracy produkcyjnej przynosi intensyfikację wymiany informacji i daje możliwość podejmowania współpracy badawczej i innowacyjnej. Procesy internacjonalizacji mają zatem zasadnicze znaczenie dla kształtowania polityki wzmacniania konkurencyjności, ważnym jej kierunkiem jest zorientowanie na ułatwianie krajowym podmiotom dostępu do sieci międzynarodowych powiązań naukowych i biznesowych, zarówno w ramach ugrupowań integracyjnych, jak i w ramach sieci korporacji transnarodowych. Te wątki zostały szerzej ujęte w podsumowaniu monografii, w którym sformułowano również rekomendacje dla polityki konkurencyjności.

Spis treści

Przedmowa - Marzenna Anna Weresa

 

CZĘŚĆ I. KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016

 

Rozdział 1. Porównawcza ocena tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce w latach 2010-2016: Polska na tle UE - Ryszard Rapacki, Mariusz Próchniak

 

Rozdział 2. Zbieżność poziomów dochodu między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią - Mariusz Próchniak

 

Rozdział 3. Zróżnicowanie dochodów i skala ubóstwa w Polsce. Wpływ transferów z zagranicy na nierówności dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2008-2015 - Patrycja Graca-Gelert

 

Rozdział 4. Przewagi konkurencyjne Polski w handlu zagranicznym oraz bilans płatniczy w latach 2010-2016 - Mariusz-Jan Radło

 

Rozdział 5. Wpływ inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiej gospodarki - Tomasz M. Napiórkowski

 

CZĘŚĆ II. GŁÓWNE CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016

 

Rozdział 6. Kierunki polityki gospodarczej i najważniejsze wyzwania w latach 2010-2016 - Adam Czerniak, Ryszard Rapacki

 

Rozdział 7. Ewolucja systemu finansowego w Polsce w latach 2010-2016 w kontekście jego umiędzynarodowienia - Katarzyna Sum

 

Rozdział 8. Inwestycje i oszczędności krajowe: Polska na tle innych państw UE - Piotr Maszczyk

 

Rozdział 9. Zmiany zasobów ludzkich w Polsce z uwzględnieniem tendencji migracyjnych w latach 2010-2016 - Adam Karbowski

 

Rozdział 10. Nauka, technika i innowacje jako czynniki konkurencyjności polskiej gospodarki - Marta Mackiewicz

 

Rozdział 11. Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych - Mariusz Próchniak

 

CZĘŚĆ III. WSPÓŁPRACA POLSKI Z ZAGRANICĄ A INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ

 

Rozdział 12. Umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji w Polsce - Marzenna Anna Weresa

 

 

Rozdział 13. Finansowanie działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach z budżetu Horyzont 2020 na tle krajów Unii Europejskiej - Małgorzata Stefania Lewandowska

 

Rozdział 14. Innowacyjność, kooperacja a internacjonalizacja. Wyniki badań dla polskich przedsiębiorstw przemysłowych - Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Stefania Lewandowska

 

 

Rozdział 15. Internacjonalizacja polskich klastrów - Arkadiusz Michał Kowalski

 

PODSUMOWANIE

Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a zmiany pozycji konkurencyjnej w latach 2010-2016 - Marzenna Anna Weresa

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 279

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

Konkurencyjność gospodarek, będąca przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej monografii, jest koncepcją odnoszącą się do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, poprawy poziomu życia społeczeństwa, wzmocnienia pozycji kraju na rynkach zagranicznych i wzrostu atrakcyjności dla zagranicznych czynników produkcji. Konkurencyjność jest ściśle związana ze zmianami produktywności, które wpływają na wykorzystanie zasobów oraz oddziałują na produkcję dóbr i usług oferowanych na rynku krajowym i międzynarodowym. Jednakże nowe aspekty analiz konkurencyjności, na które aktualnie wskazuje się w literaturze przedmiotu, obejmują nie tylko dążenie do poprawy konkurencyjności gospodarek rozumianej przez pryzmat wzrostu produktywności, lecz także do osiągnięcia tzw. zrównoważonej konkurencyjności, obejmującej szereg aspektów, wykraczających poza osiągnięte wyniki ekonomiczne. Zmiany produktywności zasobów materialnych i niematerialnych rozpatruje się w kontekście równowagi społecznej i zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego. W ten sposób definicja konkurencyjności jest rozszerzona o inne ważne elementy, które zwiększają dobrobyt społeczeństwa. W niniejszej monografii wzięte zostały pod uwagę niektóre elementy tych nowych wymiarów zrównoważonej konkurencyjności, zwłaszcza te odnoszące się do zrównoważenia społecznego.

Monografia ma na celu określenie pozycji konkurencyjnej Polski i wskazanie czynników, które determinowały jej zmiany w okresie 2010-2016. Jednym z czynników konkurencyjności, który poddano szczegółowej analizie, jest umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i jego rola w kształtowaniu przewag konkurencyjnych.

Konkurencyjność może być rozpatrywana z perspektywy makroekonomicznej (tj. całej gospodarki), mezoekonomicznej (regionu czy branży) i mikroekonomicznej (przedsiębiorstwa). Niniejsza monografia koncentruje się na ujęciu makroekonomicznym, a pozycja konkurencyjna Polski wyznaczona została w zestawieniu z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, które po okresie transformacji systemowej stały się częścią tego ugrupowania integracyjnego w wyniku rozszerzenia UE w 2004, 2007 i 2013 r.

Metodyka badań porównawczych konkurencyjności wykorzystana w niniejszej monografii opracowana została przez zespół koordynowany przez Instytut Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z ośrodkami międzynarodowymi. Szerokie spektrum zagadnień, które obejmuje pojęcie konkurencyjności, sprawia, że wyznaczenie pozycji konkurencyjnej i jej zmian jest problemem złożonym, wymagającym zastosowania różnorodnych metod i technik badawczych. Bieżąca pozycja konkurencyjna Polski i jej zmiany w latach 2010-2016 zostały poddane analizie porównawczej przy wykorzystaniu szerokiego zestawu wskaźników ekonomiczno-społecznych opisujących poziom dobrobytu społeczeństwa i obejmujących elementy, takie jak:

 • aktualna sytuacja makroekonomiczna, którą opisują wskaźniki tzw. magicznego pięciokąta (tempo wzrostu PKB, stopa inflacji, bezrobocie, saldo finansów publicznych i saldo obrotów bieżących w relacji do PKB),
 • zmiany poziomu życia ludności, którego najważniejsze miary to wielkość dochodu narodowego na 1 mieszkańca (według parytetu siły nabywczej), wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (np. indeks rozwoju społecznego) i skala nierówności dochodowych (mierzona m.in. indeksem Giniego),
 • miejsce Polski w międzynarodowym podziale pracy wyznaczone przez zdolność do eksportu dóbr i usług oraz przewagi komparatywne w handlu, a także atrakcyjność dla napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Następnie przeanalizowane zostały czynniki konkurencyjności gospodarki, które decydowały o dotychczasowych wynikach ekonomicznych Polski i jej obecnym miejscu w świecie. Ujęto je w dwie główne kategorie: (1) instytucje i polityka gospodarcza oraz (2) zasoby i ich produktywność. Czynniki konkurencyjności poddano szczegółowej analizie statystyczno-opisowej, natomiast zmiany produktywności czynników wytwórczych wyznaczone zostały z wykorzystaniem metody rachunku wzrostu gospodarczego.

W tej edycji monografii szczegółowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność, który poddano analizie, jest internacjonalizacja wybranych obszarów polskiej gospodarki. Analiza porównawcza obejmuje umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji, przedsiębiorczość międzynarodową (w tym kooperację) oraz internacjonalizację klastrów.

Monografia koncentruje się na zmianach konkurencyjności Polski w latach 2010- 2016, niekiedy jednak konieczne było uwzględnienie szerszego tła i odwołanie do okresu wcześniejszego. Rok 2010 jako początkowy punkt badań wybrano nieprzypadkowo - jest to początek wdrażania w państwach członkowskich Unii Europejskiej strategii "Europa 2020", która wprowadziła zmiany w priorytetach polityki wzmacniania konkurencyjności w UE w kierunku zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, opartego na innowacjach. Co do zasady analizy zamyka rok 2016, niekiedy jednak niedostępność najnowszych danych statystycznych spowodowała zawężenie okresu badawczego.

Struktura monografii odpowiada przyjętym założeniom metodologicznym. Książka składa się z trzech części podzielonych na rozdziały i podsumowanych w zakończeniu.

Część pierwsza (rozdziały 1-5) zawiera wyniki porównywania tendencji rozwoju gospodarczego Polski w okresie 2010-2016, opartego na różnorodnych wskaźnikach ekonomicznych i społecznych, takich jak: stopa wzrostu PKB, poziom dochodów na jednego mieszkańca i ich konwergencja, mierniki nierówności dochodowych i poziomu ubóstwa. Następnie ocenie poddana została pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w zewnętrznych stosunkach ekonomicznych, w tym wyniki osiągnięte w handlu zagranicznym i przewagi komparatywne Polski, a także atrakcyjność dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i pozycja Polski jako inwestora zagranicznego.

W drugiej części monografii (rozdziały 6-11) zawarta jest analiza czynników, które wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki. Pojęcie konkurencyjności kraju wiąże się systemem instytucjonalnym państwa, który kształtuje warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw. System ten nie jest przypadkowym zbiorem różnych zasad i regulacji, lecz ma określoną logikę i spójność. Instytucjonalne czynniki tworzące ten wymiar konkurencyjności, które poddano w monografii szczegółowej analizie, to polityka gospodarcza i system finansowy, z uwzględnieniem zmian, jakie dokonały się w tym zakresie w latach 2010-2016.

Druga grupa czynników konkurencyjności przedstawiona w monografii to różnorodne zasoby zakumulowane w gospodarce: finansowe, ludzkie, technologiczne oraz ich zmiany w okresie 2010-2016. Podsumowaniem rozważań na temat czynników konkurencyjności polskiej gospodarki zawartych w tej części monografii jest określenie roli, jaką we wzroście gospodarczym i konkurencyjności Polski odegrały w badanym okresie zmiany produktywności czynników wytwórczych (total factor productivity). Pozycję Polski pod tym względem porównano do pozostałych 10 krajów UE z Europy Środkowo-Wschodniej.

Kluczowe znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki ma innowacyjność. Innowacje są niezbędne dla wzrostu produktywności czynników wytwórczych, a na ich powstawanie wpływają nie tylko wewnętrzne zasoby, lecz także powiązania z otoczeniem międzynarodowym. Analiza zawarta w trzeciej części monografii (rozdziały 12-15) dostarcza wiedzy na temat umiędzynarodowienia polskiej gospodarki w kontekście tworzenia i wdrażania innowacji.

Wnioski wynikające z analiz przeprowadzonych w monografii zostały zaprezentowane w końcowej części każdego z rozdziałów. Podsumowanie monografii zawiera uogólnienie tych wniosków cząstkowych i rekomendacje dotyczące sposobów poprawy zdolności konkurencyjnej Polski w perspektywie krótko- i długookresowej. Wskazuje się tam, iż w miarę wzrostu poziomu rozwoju słabnie znaczenie konkurencji cenowej, a zwiększa się rola innych czynników kształtujących przewagi konkurencyjne, takich jak innowacje i jakość. Lepszemu wykorzystaniu tych czynników sprzyja otwarcie systemu gospodarczego na współpracę z innymi krajami. Umiędzynarodowienie, tworzenie globalnych sieci współpracy produkcyjnej przynosi intensyfikację wymiany informacji i daje możliwość podejmowania współpracy badawczej i innowacyjnej. Procesy internacjonalizacji mają zatem zasadnicze znaczenie dla kształtowania polityki wzmacniania konkurencyjności, ważnym jej kierunkiem jest zorientowanie na ułatwianie krajowym podmiotom dostępu do sieci międzynarodowych powiązań naukowych i biznesowych, zarówno w ramach ugrupowań integracyjnych, jak i w ramach sieci korporacji transnarodowych. Te wątki zostały szerzej ujęte w podsumowaniu monografii, w którym sformułowano również rekomendacje dla polityki konkurencyjności.

Przedmowa - Marzenna Anna Weresa

 

CZĘŚĆ I. KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016

 

Rozdział 1. Porównawcza ocena tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce w latach 2010-2016: Polska na tle UE - Ryszard Rapacki, Mariusz Próchniak

 

Rozdział 2. Zbieżność poziomów dochodu między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią - Mariusz Próchniak

 

Rozdział 3. Zróżnicowanie dochodów i skala ubóstwa w Polsce. Wpływ transferów z zagranicy na nierówności dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2008-2015 - Patrycja Graca-Gelert

 

Rozdział 4. Przewagi konkurencyjne Polski w handlu zagranicznym oraz bilans płatniczy w latach 2010-2016 - Mariusz-Jan Radło

 

Rozdział 5. Wpływ inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiej gospodarki - Tomasz M. Napiórkowski

 

CZĘŚĆ II. GŁÓWNE CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016

 

Rozdział 6. Kierunki polityki gospodarczej i najważniejsze wyzwania w latach 2010-2016 - Adam Czerniak, Ryszard Rapacki

 

Rozdział 7. Ewolucja systemu finansowego w Polsce w latach 2010-2016 w kontekście jego umiędzynarodowienia - Katarzyna Sum

 

Rozdział 8. Inwestycje i oszczędności krajowe: Polska na tle innych państw UE - Piotr Maszczyk

 

Rozdział 9. Zmiany zasobów ludzkich w Polsce z uwzględnieniem tendencji migracyjnych w latach 2010-2016 - Adam Karbowski

 

Rozdział 10. Nauka, technika i innowacje jako czynniki konkurencyjności polskiej gospodarki - Marta Mackiewicz

 

Rozdział 11. Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych - Mariusz Próchniak

 

CZĘŚĆ III. WSPÓŁPRACA POLSKI Z ZAGRANICĄ A INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ

 

Rozdział 12. Umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji w Polsce - Marzenna Anna Weresa

 

 

Rozdział 13. Finansowanie działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach z budżetu Horyzont 2020 na tle krajów Unii Europejskiej - Małgorzata Stefania Lewandowska

 

Rozdział 14. Innowacyjność, kooperacja a internacjonalizacja. Wyniki badań dla polskich przedsiębiorstw przemysłowych - Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Stefania Lewandowska

 

 

Rozdział 15. Internacjonalizacja polskich klastrów - Arkadiusz Michał Kowalski

 

PODSUMOWANIE

Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a zmiany pozycji konkurencyjnej w latach 2010-2016 - Marzenna Anna Weresa

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel