Ulubione
  1. Strona główna
  2. POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2011

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2011

  • Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego
50,00 zł
/ szt.
Autor: red. Marzenna A. Weresa
Kod produktu: 978-83-7378-620-2
50,00 zł
/ szt.
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2011
POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2011
[[[separator]]]

Niniejsza, dwudziesta szósta edycja raportu ekonomicznego, publikowanego przez Instytut Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ma na celu dokonanie szczegółowej oceny zmian konkurencyjności polskiej gospodarki w 2010 roku w porównaniu do innych krajów Europy i świata. Dla potrzeb prowadzonych w Raporcie analiz przyjęto szeroką definicję konkurencyjności, którą określono jako zdolność kraju do osiągania trwałej poprawy poziomu życia mieszkańców, zdobywania przewag w handlu zagranicznym oraz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej.

Bieżąca pozycja konkurencyjna Polski i jej zmiany w latach 2004-2010 zostały poddane w niniejszym Raporcie analizie porównawczej przy wykorzystaniu szerokiego zestawu wskaźników ekonomicznych opisujących czynniki konkurencyjności gospodarki i osiągnięte efekty. Sformułowana na tej podstawie ocena została zrelatywizowana poprzez porównanie osiągnięć Polski z wybranymi krajami Unii Europejskiej, a w szczególności z należącymi do UE krajami z Europy Środkowej i Wschodniej. Do porównań zastosowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, co pozwoliło również na sformułowanie wstępnych prognoz odnoszących się do zmian konkurencyjności polskiej gospodarki w przyszłości oraz umożliwiło zarysowanie priorytetów dla polityki gospodarczej.

Niniejszy Raport składa się z trzech części, z których każda podzielona jest na rozdziały. Podsumowaniem rozważań są wnioski końcowe, zaś uzupełnieniem szczegółowego materiału analitycznego są podstawowe dane statystyczne opisujące polską gospodarkę, które zostały ujęte w aneksie statystycznym.

Pierwsza część Raportu ma na celu prezentację oraz interpretację aktualnych m trendów rozwojowych polskiej gospodarki, ocenę zmian poziomu życia mieszkańców oraz określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski w 2010 roku.

Wyniki ekonomiczne Polski zestawiono z rezultatami uzyskanymi przez inne kraje, a w szczególności analiza porównawcza dotyczy tempa wzrostu gospodarczego, zmian realnego dochodu per capita, kształtowania się tendencji w zakresie jego konwergencji w stosunku do innych krajów UE oraz określenia skali nierówności dochodowych i poziomu ubóstwa. Następnie ocenie poddano zmiany pozycji Polski w światowym handlu i międzynarodowych przepływach inwestycyjnych.

Druga część Raportu (tj. rozdziały 3 i 4) ma na celu wskazanie roli poszczególnych czynników determinujących konkurencyjność polskiej gospodarki. Ramy tej analizy wykraczają poza prosty rachunek wzrostu gospodarczego. Determinanty pozycji konkurencyjnej ujęto w dwie szerokie grupy, które poddaje się analizie zarówno od strony ilościowej, jak i jakościowej. Są to: (1) zasoby kapitału, pracy i technologii z uwzględnieniem zmian ich produktywności oraz (2) instytucje i ich jakość (w tym polityka gospodarcza). Poza szczegółową charakterystyką każdego z czynników konkurencyjności podjęto również próbę oceny ich wagi w kształtowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w 2010 roku.

W trzeciej części niniejszego Raportu zawarta jest pogłębiona analiza konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego, z uwzględnieniem zmian strukturalnych, jakie dokonały się w przemyśle w ostatnim pięcioleciu. Osią tych rozważań są innowacje jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw tego sektora zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Ocena umiejętności przekształcenia wiedzy w unikatowe produkty charakteryzujące się wysoką wartością dodaną i ewaluacja zdolności polskich przedsiębiorstw do rozwijania współpracy w działalności innowacyjnej bazuje na danych statystycznych oraz pierwotnych danych zebranych w badaniach ankietowych.

Niniejszy Raport o konkurencyjności Polski zamyka krótkie podsumowanie. Wskazano w nim możliwe drogi rozwoju polskiej gospodarki i priorytety polityki gospodarczej, które mogłyby umożliwić Polsce skuteczną realizację europejskiej strategii Europa 2020, jednocześnie sprzyjając poprawie konkurencyjności w czasie wychodzenia gospodarki światowej z globalnego kryzysu ekonomicznego.

 

[[[separator]]]

Przedmowa

 

Synteza raportu

 

CZĘŚĆ I. PORÓWNANIE WYNIKÓW GOSPODARCZYCH I POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI

W 2010 ROKU

 

Rozdział 1. Rozwój gospodarczy i realna konwergencja

1.1.  Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2010 roku (Zbigniew Matkowski, Ryszard Rapacki, Mariusz Próchniak)

1.2.  Konwergencja poziomów dochodu (Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak)

1.3.  Zróżnicowanie dochodów i ubóstwo w Polsce (Patrycja Graca-Gelert)

 

Rozdział 2. Pozycja konkurencyjna w zewnętrznych stosunkach gospodarczych

2.1. Rozwój handlu zagranicznego i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Polski  (Józef Misala)

2.2. Atrakcyjność polskiej gospodarki dla inwestorów zagranicznych (Marzenna Anna Weresa)

2.3. Bilans płatniczy, oficjalne aktywa rezerwowe i zadłużenie zagraniczne (Józef Misala)

 

CZĘŚĆ II. CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI

W 2010 ROKU

 

Rozdział 3. Zasoby i ich produktywność

3.1. Zasoby ludzkie (Mateusz Mokrogulski)

3.2. Inwestycje i infrastruktura techniczna (Ireneusz Bil)

3.3. Nauka, technika i innowacje (Beata Michorowska)

3.4. Łączna produktywność czynników wytwórczych (Mariusz Próchniak)

 

Rozdział 4. Polityka gospodarcza, instytucje i ich jakość

4.1. Reformy i polityka ekonomiczna (Jan Bossak)

4.2. Rozwój systemu finansowego (Oskar Kowalewski)

4.3. Jakość otoczenia biznesu (Aleksander Sulejewicz)

 

CZĘŚĆ III. KONKURENCYJNOŚĆ SEKTORA PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

W POLSCE

 

Rozdział 5. Przemiany polskiego sektora przemysłu w dekadzie 2000-2010

5.1. Znaczenie przemysłu w polskiej gospodarce (Mariusz-Jan Radło)

5.2. Zmiany strukturalne i konkurencyjność polskiego przemysłu (Mariusz-Jan Radło)

5.3. Transfer zagranicznych technologii jako czynnik konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego (Beata Michorowska)

 

Rozdział 6. Innowacje jako czynnik konkurencyjności polskiego przemysłu przetwórczego

6.1. Innowacyjność przemysłu przetwórczego w Polsce (Arkadiusz Michał Kowalski)

6.2. Kooperacja w działalności innowacyjnej w polskim przemyśle (Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska)

 

Podsumowanie raportu (Marzenna Anna Weresa)

 

Aneks statystyczny (Filip Kamiński)

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 403

Wstęp

Niniejsza, dwudziesta szósta edycja raportu ekonomicznego, publikowanego przez Instytut Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ma na celu dokonanie szczegółowej oceny zmian konkurencyjności polskiej gospodarki w 2010 roku w porównaniu do innych krajów Europy i świata. Dla potrzeb prowadzonych w Raporcie analiz przyjęto szeroką definicję konkurencyjności, którą określono jako zdolność kraju do osiągania trwałej poprawy poziomu życia mieszkańców, zdobywania przewag w handlu zagranicznym oraz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej.

Bieżąca pozycja konkurencyjna Polski i jej zmiany w latach 2004-2010 zostały poddane w niniejszym Raporcie analizie porównawczej przy wykorzystaniu szerokiego zestawu wskaźników ekonomicznych opisujących czynniki konkurencyjności gospodarki i osiągnięte efekty. Sformułowana na tej podstawie ocena została zrelatywizowana poprzez porównanie osiągnięć Polski z wybranymi krajami Unii Europejskiej, a w szczególności z należącymi do UE krajami z Europy Środkowej i Wschodniej. Do porównań zastosowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, co pozwoliło również na sformułowanie wstępnych prognoz odnoszących się do zmian konkurencyjności polskiej gospodarki w przyszłości oraz umożliwiło zarysowanie priorytetów dla polityki gospodarczej.

Niniejszy Raport składa się z trzech części, z których każda podzielona jest na rozdziały. Podsumowaniem rozważań są wnioski końcowe, zaś uzupełnieniem szczegółowego materiału analitycznego są podstawowe dane statystyczne opisujące polską gospodarkę, które zostały ujęte w aneksie statystycznym.

Pierwsza część Raportu ma na celu prezentację oraz interpretację aktualnych m trendów rozwojowych polskiej gospodarki, ocenę zmian poziomu życia mieszkańców oraz określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski w 2010 roku.

Wyniki ekonomiczne Polski zestawiono z rezultatami uzyskanymi przez inne kraje, a w szczególności analiza porównawcza dotyczy tempa wzrostu gospodarczego, zmian realnego dochodu per capita, kształtowania się tendencji w zakresie jego konwergencji w stosunku do innych krajów UE oraz określenia skali nierówności dochodowych i poziomu ubóstwa. Następnie ocenie poddano zmiany pozycji Polski w światowym handlu i międzynarodowych przepływach inwestycyjnych.

Druga część Raportu (tj. rozdziały 3 i 4) ma na celu wskazanie roli poszczególnych czynników determinujących konkurencyjność polskiej gospodarki. Ramy tej analizy wykraczają poza prosty rachunek wzrostu gospodarczego. Determinanty pozycji konkurencyjnej ujęto w dwie szerokie grupy, które poddaje się analizie zarówno od strony ilościowej, jak i jakościowej. Są to: (1) zasoby kapitału, pracy i technologii z uwzględnieniem zmian ich produktywności oraz (2) instytucje i ich jakość (w tym polityka gospodarcza). Poza szczegółową charakterystyką każdego z czynników konkurencyjności podjęto również próbę oceny ich wagi w kształtowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w 2010 roku.

W trzeciej części niniejszego Raportu zawarta jest pogłębiona analiza konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego, z uwzględnieniem zmian strukturalnych, jakie dokonały się w przemyśle w ostatnim pięcioleciu. Osią tych rozważań są innowacje jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw tego sektora zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Ocena umiejętności przekształcenia wiedzy w unikatowe produkty charakteryzujące się wysoką wartością dodaną i ewaluacja zdolności polskich przedsiębiorstw do rozwijania współpracy w działalności innowacyjnej bazuje na danych statystycznych oraz pierwotnych danych zebranych w badaniach ankietowych.

Niniejszy Raport o konkurencyjności Polski zamyka krótkie podsumowanie. Wskazano w nim możliwe drogi rozwoju polskiej gospodarki i priorytety polityki gospodarczej, które mogłyby umożliwić Polsce skuteczną realizację europejskiej strategii Europa 2020, jednocześnie sprzyjając poprawie konkurencyjności w czasie wychodzenia gospodarki światowej z globalnego kryzysu ekonomicznego.

 

Spis treści

Przedmowa

 

Synteza raportu

 

CZĘŚĆ I. PORÓWNANIE WYNIKÓW GOSPODARCZYCH I POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI

W 2010 ROKU

 

Rozdział 1. Rozwój gospodarczy i realna konwergencja

1.1.  Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2010 roku (Zbigniew Matkowski, Ryszard Rapacki, Mariusz Próchniak)

1.2.  Konwergencja poziomów dochodu (Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak)

1.3.  Zróżnicowanie dochodów i ubóstwo w Polsce (Patrycja Graca-Gelert)

 

Rozdział 2. Pozycja konkurencyjna w zewnętrznych stosunkach gospodarczych

2.1. Rozwój handlu zagranicznego i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Polski  (Józef Misala)

2.2. Atrakcyjność polskiej gospodarki dla inwestorów zagranicznych (Marzenna Anna Weresa)

2.3. Bilans płatniczy, oficjalne aktywa rezerwowe i zadłużenie zagraniczne (Józef Misala)

 

CZĘŚĆ II. CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI

W 2010 ROKU

 

Rozdział 3. Zasoby i ich produktywność

3.1. Zasoby ludzkie (Mateusz Mokrogulski)

3.2. Inwestycje i infrastruktura techniczna (Ireneusz Bil)

3.3. Nauka, technika i innowacje (Beata Michorowska)

3.4. Łączna produktywność czynników wytwórczych (Mariusz Próchniak)

 

Rozdział 4. Polityka gospodarcza, instytucje i ich jakość

4.1. Reformy i polityka ekonomiczna (Jan Bossak)

4.2. Rozwój systemu finansowego (Oskar Kowalewski)

4.3. Jakość otoczenia biznesu (Aleksander Sulejewicz)

 

CZĘŚĆ III. KONKURENCYJNOŚĆ SEKTORA PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

W POLSCE

 

Rozdział 5. Przemiany polskiego sektora przemysłu w dekadzie 2000-2010

5.1. Znaczenie przemysłu w polskiej gospodarce (Mariusz-Jan Radło)

5.2. Zmiany strukturalne i konkurencyjność polskiego przemysłu (Mariusz-Jan Radło)

5.3. Transfer zagranicznych technologii jako czynnik konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego (Beata Michorowska)

 

Rozdział 6. Innowacje jako czynnik konkurencyjności polskiego przemysłu przetwórczego

6.1. Innowacyjność przemysłu przetwórczego w Polsce (Arkadiusz Michał Kowalski)

6.2. Kooperacja w działalności innowacyjnej w polskim przemyśle (Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska)

 

Podsumowanie raportu (Marzenna Anna Weresa)

 

Aneks statystyczny (Filip Kamiński)

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 403

Niniejsza, dwudziesta szósta edycja raportu ekonomicznego, publikowanego przez Instytut Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ma na celu dokonanie szczegółowej oceny zmian konkurencyjności polskiej gospodarki w 2010 roku w porównaniu do innych krajów Europy i świata. Dla potrzeb prowadzonych w Raporcie analiz przyjęto szeroką definicję konkurencyjności, którą określono jako zdolność kraju do osiągania trwałej poprawy poziomu życia mieszkańców, zdobywania przewag w handlu zagranicznym oraz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej.

Bieżąca pozycja konkurencyjna Polski i jej zmiany w latach 2004-2010 zostały poddane w niniejszym Raporcie analizie porównawczej przy wykorzystaniu szerokiego zestawu wskaźników ekonomicznych opisujących czynniki konkurencyjności gospodarki i osiągnięte efekty. Sformułowana na tej podstawie ocena została zrelatywizowana poprzez porównanie osiągnięć Polski z wybranymi krajami Unii Europejskiej, a w szczególności z należącymi do UE krajami z Europy Środkowej i Wschodniej. Do porównań zastosowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, co pozwoliło również na sformułowanie wstępnych prognoz odnoszących się do zmian konkurencyjności polskiej gospodarki w przyszłości oraz umożliwiło zarysowanie priorytetów dla polityki gospodarczej.

Niniejszy Raport składa się z trzech części, z których każda podzielona jest na rozdziały. Podsumowaniem rozważań są wnioski końcowe, zaś uzupełnieniem szczegółowego materiału analitycznego są podstawowe dane statystyczne opisujące polską gospodarkę, które zostały ujęte w aneksie statystycznym.

Pierwsza część Raportu ma na celu prezentację oraz interpretację aktualnych m trendów rozwojowych polskiej gospodarki, ocenę zmian poziomu życia mieszkańców oraz określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski w 2010 roku.

Wyniki ekonomiczne Polski zestawiono z rezultatami uzyskanymi przez inne kraje, a w szczególności analiza porównawcza dotyczy tempa wzrostu gospodarczego, zmian realnego dochodu per capita, kształtowania się tendencji w zakresie jego konwergencji w stosunku do innych krajów UE oraz określenia skali nierówności dochodowych i poziomu ubóstwa. Następnie ocenie poddano zmiany pozycji Polski w światowym handlu i międzynarodowych przepływach inwestycyjnych.

Druga część Raportu (tj. rozdziały 3 i 4) ma na celu wskazanie roli poszczególnych czynników determinujących konkurencyjność polskiej gospodarki. Ramy tej analizy wykraczają poza prosty rachunek wzrostu gospodarczego. Determinanty pozycji konkurencyjnej ujęto w dwie szerokie grupy, które poddaje się analizie zarówno od strony ilościowej, jak i jakościowej. Są to: (1) zasoby kapitału, pracy i technologii z uwzględnieniem zmian ich produktywności oraz (2) instytucje i ich jakość (w tym polityka gospodarcza). Poza szczegółową charakterystyką każdego z czynników konkurencyjności podjęto również próbę oceny ich wagi w kształtowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w 2010 roku.

W trzeciej części niniejszego Raportu zawarta jest pogłębiona analiza konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego, z uwzględnieniem zmian strukturalnych, jakie dokonały się w przemyśle w ostatnim pięcioleciu. Osią tych rozważań są innowacje jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw tego sektora zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Ocena umiejętności przekształcenia wiedzy w unikatowe produkty charakteryzujące się wysoką wartością dodaną i ewaluacja zdolności polskich przedsiębiorstw do rozwijania współpracy w działalności innowacyjnej bazuje na danych statystycznych oraz pierwotnych danych zebranych w badaniach ankietowych.

Niniejszy Raport o konkurencyjności Polski zamyka krótkie podsumowanie. Wskazano w nim możliwe drogi rozwoju polskiej gospodarki i priorytety polityki gospodarczej, które mogłyby umożliwić Polsce skuteczną realizację europejskiej strategii Europa 2020, jednocześnie sprzyjając poprawie konkurencyjności w czasie wychodzenia gospodarki światowej z globalnego kryzysu ekonomicznego.

 

Przedmowa

 

Synteza raportu

 

CZĘŚĆ I. PORÓWNANIE WYNIKÓW GOSPODARCZYCH I POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI

W 2010 ROKU

 

Rozdział 1. Rozwój gospodarczy i realna konwergencja

1.1.  Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2010 roku (Zbigniew Matkowski, Ryszard Rapacki, Mariusz Próchniak)

1.2.  Konwergencja poziomów dochodu (Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak)

1.3.  Zróżnicowanie dochodów i ubóstwo w Polsce (Patrycja Graca-Gelert)

 

Rozdział 2. Pozycja konkurencyjna w zewnętrznych stosunkach gospodarczych

2.1. Rozwój handlu zagranicznego i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Polski  (Józef Misala)

2.2. Atrakcyjność polskiej gospodarki dla inwestorów zagranicznych (Marzenna Anna Weresa)

2.3. Bilans płatniczy, oficjalne aktywa rezerwowe i zadłużenie zagraniczne (Józef Misala)

 

CZĘŚĆ II. CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI

W 2010 ROKU

 

Rozdział 3. Zasoby i ich produktywność

3.1. Zasoby ludzkie (Mateusz Mokrogulski)

3.2. Inwestycje i infrastruktura techniczna (Ireneusz Bil)

3.3. Nauka, technika i innowacje (Beata Michorowska)

3.4. Łączna produktywność czynników wytwórczych (Mariusz Próchniak)

 

Rozdział 4. Polityka gospodarcza, instytucje i ich jakość

4.1. Reformy i polityka ekonomiczna (Jan Bossak)

4.2. Rozwój systemu finansowego (Oskar Kowalewski)

4.3. Jakość otoczenia biznesu (Aleksander Sulejewicz)

 

CZĘŚĆ III. KONKURENCYJNOŚĆ SEKTORA PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

W POLSCE

 

Rozdział 5. Przemiany polskiego sektora przemysłu w dekadzie 2000-2010

5.1. Znaczenie przemysłu w polskiej gospodarce (Mariusz-Jan Radło)

5.2. Zmiany strukturalne i konkurencyjność polskiego przemysłu (Mariusz-Jan Radło)

5.3. Transfer zagranicznych technologii jako czynnik konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego (Beata Michorowska)

 

Rozdział 6. Innowacje jako czynnik konkurencyjności polskiego przemysłu przetwórczego

6.1. Innowacyjność przemysłu przetwórczego w Polsce (Arkadiusz Michał Kowalski)

6.2. Kooperacja w działalności innowacyjnej w polskim przemyśle (Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska)

 

Podsumowanie raportu (Marzenna Anna Weresa)

 

Aneks statystyczny (Filip Kamiński)

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel