Ulubione
  1. Strona główna
  2. POLITYKA MIGRACYJNA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

POLITYKA MIGRACYJNA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Autor: red. Katarzyna Górak-Sosnowska Jerzy Łazor
Kod produktu: 978-83-8030-108-5
Cena regularna:
36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
POLITYKA MIGRACYJNA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
POLITYKA MIGRACYJNA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
[[[separator]]]

Polityka migracyjna to całokształt decyzji, czynności i działań podej­mowanych przez władzę publiczną, zmierzających do osiągnięcia celów w zakresie migracji ludności. Jeszcze niedawno tak zdefiniowana poli­tyka pozostawała w Polsce raczej domeną urzędników i zajmujących się nią badaczy i nie wywoływała szerszego odzewu. Wszystko zmieniło się wraz z kryzysem uchodźczym latem 2015 r., kiedy kwestia przyjęcia migrantów z Bliskiego Wschodu zaczęła rozpalać umysły, ulicami miast przeszły pochody zarówno zwolenników, jak i przeciwników proponowa­nych rozwiązań, a polityka migracyjna stała się elementem dyskursu poli­tycznego. Dla porządku dodajmy, że i w państwach Europy Zachodniej politykę migracyjną zaczęto realnie kształtować stosunkowo niedawno, na co dobitnie wskazują debaty na temat obecności w Europie wyznaw­ców drugiej co do wielkości religii czyli islamu kwitowane niekiedy kolokwialnym twierdzeniem o fiasku multi-kulti.

Tymczasem rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona, a zaistniała sytuacja prowokuje dyskusję nie tylko w przestrzeni publicznej, lecz także akademickiej. Stąd 10 grudnia 2015 r. pracownicy Katedry Historii Gospo­darczej i Społecznej oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowali seminarium poświęcone polityce migracyjnej w ramach cyklu "Zrozumieć politykę publiczną". Jego celem było wielostronne spojrzenie na problemy polityki migracyjnej, możliwe dzięki głosom specjalistów z różnych dziedzin nauki, jak rów­nież praktyków, a zatem osób badających procesy migracyjne, ale również obserwujących je czy uczestniczących w nich bezpośrednio.

Owocem tego seminarium jest niniejszy tom, zbierający wystąpie­nia ośmiorga prelegentów. Ich forma i charakter odzwierciedla wielość przyjętych perspektyw. Są zatem teksty oparte na warsztacie stricte histo­rycznym, a także rozważania poparte danymi z badań socjologicznych, wreszcie obserwacje własne osób znających imigrantów i pracujących z nimi. Wielość tych form wynika nie tyle z redaktorskiego niedopraco­wania - dołożyliśmy bowiem wszelkich starań, aby nadać tekstom spójną formę, tam gdzie uważaliśmy to za niezbędne ile raczej z inkluzywnego i otwartego poznawczo charakteru Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej.

Wróćmy jednak do meritum, a zatem do tekstów wchodzących w skład niniejszego tomu. Składają się one na trzy główne tematy: historia migra­cji, wyzwania związane z migracją muzułmanów i migracja w Polsce. Wszystkie te główne tematy zazębiają się, stąd zdecydowaliśmy się nie wydzielać w książce osobnych działów. Zamiast tego postaramy się prze­prowadzić Czytelnika od zagadnień o charakterze ogólnym do studiów przypadku dotyczących otaczającej nas rzeczywistości dalszej (Europa, Bliski Wschód) i bliskiej (Polska).

Pierwszym tematem jest historia migracji i prowadzonej wobec niej polityki. Spojrzenie w przeszłość daje dystans wobec współczesnych wydarzeń powodujących napięcia, a jednocześnie uświadamia, że pro­blemy migracji nie są nowymi, wyjątkowymi wyzwaniami XXI w. Część tę otwiera tekst Wojciecha Morawskiego, przedstawiający podejście do migracji na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Autor wskazuje na demogra­ficzne przyczyny wielkich ruchów migracyjnych i skupia się na różnych metodach radzenia sobie z nimi. Postuluje rozróżnienie metod i celów polityki migracyjnej, ponieważ uważa, że cele niekoniecznie muszą być publicznie ujawniane, lecz metody powinny być jednoznaczne i przejrzy­ste. Stawia też tezę, że wobec nasilenia się ruchów migracyjnych należy rozważyć powrót do sprawdzonych rozwiązań bezpaństwowości, co powinno umożliwić formalne oddzielenie koniecznego ratowania życia od udzielania azylu.

Podobny zakres czasowy obejmuje tekst Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej, poświęcony migracjom w obrębie imperium brytyjskiego. Autorka pokazuje w nim migracje jako integralny element polityki impe­rialnej Wielkiej Brytanii i jeden z czynników jej sukcesu. Ze względu na zróżnicowanie brytyjskiego prawodawstwa tekst odrębnie przedstawia migracje białych, odrębnie zaś ludności "kolorowej" (w tym zwłaszcza zmianę brytyjskich regulacji w XX w.). Wskazuje liczebność i geogra­ficzną dystrybucję migrantów oraz jej współczesne konsekwencje pod postacią licznych diaspor.

Kolejne trzy teksty poświęcone są kwestii migracji muzułmanów (choć nie tylko ich) z Bliskiego Wschodu do Europy (ale nie tylko tam). Marta Urzędowska porusza problem syryjskich uchodźców. Opierając się na publikacjach międzynarodowych organizacji humanitarnych i wła­snych doświadczeniach reporterskich, omawia przyczyny i skalę emigracji z Syrii oraz losy wychodźców z tego kraju. W opracowaniu przedstawiona jest kolejno sytuacja w samej Syrii i w innych krajach regionu: w Liba­nie, Jordanii, Turcji i w Iraku. Autorka skupia się na liczebności grup uchodźczych, ich sytuacji ekonomicznej, możności podjęcia pracy, dostę­pie do żywności i opieki społecznej. Podkreśla zwłaszcza trudną sytuację dzieci. W ostatniej części pracy dalsza migracja Syryjczyków do Europy zostaje przedstawiona jako logiczna konsekwencja pogarszania się sytu­acji w regionie i w samej Syrii. Problem migrantów z Syrii jawi się jako zagadnienie wymagające długofalowej, zintegrowanej polityki, a nie ogra­niczonej pomocy humanitarnej.

Katarzyna Górak-Sosnowska podejmuje kontrowersyjny temat inte­gracji muzułmanów w Europie. Wykorzystując kilka szerokich badań son­dażowych, autorka analizuje, w jakim stopniu akulturacja muzułmanów w Europie może być przypadkiem wyjątkowym, a na ile wynika z cech demograficznych i strukturalnych samych imigrantów. Opinie, postawy i stosunek do integracji europejskich muzułmanów zostają zestawione z prezentowanymi przez mieszkańców państw muzułmańskich i Euro­pejczyków, w tym przez inne grupy imigranckie w Europie. Zestawienie tych badań pozwala na stwierdzenie, że mimo powtarzanych wątpliwo­ści co do możliwości integracji muzułmanów w Europie czy przystawalności islamu do wartości zachodnich integracja wyznawców tej religii w Europie postępuje.

Ostatnia część książki poświęcona została problemom imigracji do Polski. Otwiera ją tekst Jerzego Łazora dotyczący ewolucji polityki imigracyjnej wobec cudzoziemców, prowadzonej przez kolejne formy istnienia państwa polskiego w XX w. Autor skupia się na pokazaniu celów polityki i jej podstaw prawnych. Dowodzi, że do 1989 r. Polska była zamknięta na imigrację cudzoziemców, przy czym w Drugiej Rzeczypospolitej postawa taka wynikała głównie z chęci ochrony rynku pracy obciążonego wysokim bezrobociem, zaś w Polsce Ludowej stały za nią raczej sprawy bezpie­czeństwa. Otwarcie kraju nastąpiło po 1989 r., z jednej strony w ramach procesu europeizacji (czego konsekwencją było przyjęcie rozwiązań euro­pejskich w tej dziedzinie), z drugiej jako część polityki wschodniej prowadzonej przez państwo.

W kolejnych tekstach przedstawiono dwa przykłady funkcjonowa­nia imigrantów w Polsce. Ewa Grabowska opisała diasporę wietnamską, zwłaszcza zaś przyjęte strategie integracji i wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć jej przedstawiciele. Centralnym problemem poruszonym w opra­cowaniu są wyzwania stojące przed drugim pokoleniem, czyli dziećmi imigrantów. Autorka skupia się zwłaszcza na dwóch kwestiach: znalezie­niu odpowiedniego zatrudnienia w Polsce i kontakcie z rodziną. Mając na uwadze integrację tej grupy, postuluje wprowadzenie w Polsce syste­mowych rozwiązań wspierających przedsiębiorców migrantów i progra­mów nauczania języka polskiego.

Inną pozycję, zarówno pod względem tematu, jak i metodologii, przyj­muje w tekście zamykającym ten tom Adam Rogoda. Jego opracowanie mające formę case study podejmuje temat integracji osób o pochodzeniu arabskim w Polsce na podstawie cyklu wywiadów przeprowadzonych przez autora z Egipcjaninem mieszkającym od ośmiu lat w Warszawie. Autor skupia się na doświadczeniach swojego rozmówcy w trzech sfe­rach: w pracy, kontaktach z instytucjami i funkcjonariuszami państwo­wymi oraz w przestrzeni publicznej. Skłaniają one do dwóch wniosków: o ile już wcześniej Polska nie była przyjaznym miejscem dla imigrantów muzułmańskich, o tyle sytuacja zauważalnie pogorszyła się w 2015 r. w konsekwencji kryzysu uchodźczego.

[[[separator]]]

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Jerzy Łazor

Wstęp

 

Wojciech Morawski

Emigranci, wygnańcy, uchodźcy. Perspektywa historyczna

 

Joanna Modrzejewska-Leśniewska

Migracje w imperium brytyjskim

 

Marta Urzędowska

Uchodźcy syryjscy Mapa problemu

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Integracja muzułmanów w Europie . Przypadek wyjątkowy?

 

Jerzy Łazor

Polska polityka imigracyjna wobec cudzoziemców, 1918-2012

 

Ewa Grabowska

Integracja Wietnamczyków z Polski - aktualne wyzwania

 

Adam Rogoda

Życie codzienne Egipcjanina w Warszawie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Noty o autorach

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: A5
Liczba stron: 174

Wstęp

Polityka migracyjna to całokształt decyzji, czynności i działań podej­mowanych przez władzę publiczną, zmierzających do osiągnięcia celów w zakresie migracji ludności. Jeszcze niedawno tak zdefiniowana poli­tyka pozostawała w Polsce raczej domeną urzędników i zajmujących się nią badaczy i nie wywoływała szerszego odzewu. Wszystko zmieniło się wraz z kryzysem uchodźczym latem 2015 r., kiedy kwestia przyjęcia migrantów z Bliskiego Wschodu zaczęła rozpalać umysły, ulicami miast przeszły pochody zarówno zwolenników, jak i przeciwników proponowa­nych rozwiązań, a polityka migracyjna stała się elementem dyskursu poli­tycznego. Dla porządku dodajmy, że i w państwach Europy Zachodniej politykę migracyjną zaczęto realnie kształtować stosunkowo niedawno, na co dobitnie wskazują debaty na temat obecności w Europie wyznaw­ców drugiej co do wielkości religii czyli islamu kwitowane niekiedy kolokwialnym twierdzeniem o fiasku multi-kulti.

Tymczasem rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona, a zaistniała sytuacja prowokuje dyskusję nie tylko w przestrzeni publicznej, lecz także akademickiej. Stąd 10 grudnia 2015 r. pracownicy Katedry Historii Gospo­darczej i Społecznej oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowali seminarium poświęcone polityce migracyjnej w ramach cyklu "Zrozumieć politykę publiczną". Jego celem było wielostronne spojrzenie na problemy polityki migracyjnej, możliwe dzięki głosom specjalistów z różnych dziedzin nauki, jak rów­nież praktyków, a zatem osób badających procesy migracyjne, ale również obserwujących je czy uczestniczących w nich bezpośrednio.

Owocem tego seminarium jest niniejszy tom, zbierający wystąpie­nia ośmiorga prelegentów. Ich forma i charakter odzwierciedla wielość przyjętych perspektyw. Są zatem teksty oparte na warsztacie stricte histo­rycznym, a także rozważania poparte danymi z badań socjologicznych, wreszcie obserwacje własne osób znających imigrantów i pracujących z nimi. Wielość tych form wynika nie tyle z redaktorskiego niedopraco­wania - dołożyliśmy bowiem wszelkich starań, aby nadać tekstom spójną formę, tam gdzie uważaliśmy to za niezbędne ile raczej z inkluzywnego i otwartego poznawczo charakteru Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej.

Wróćmy jednak do meritum, a zatem do tekstów wchodzących w skład niniejszego tomu. Składają się one na trzy główne tematy: historia migra­cji, wyzwania związane z migracją muzułmanów i migracja w Polsce. Wszystkie te główne tematy zazębiają się, stąd zdecydowaliśmy się nie wydzielać w książce osobnych działów. Zamiast tego postaramy się prze­prowadzić Czytelnika od zagadnień o charakterze ogólnym do studiów przypadku dotyczących otaczającej nas rzeczywistości dalszej (Europa, Bliski Wschód) i bliskiej (Polska).

Pierwszym tematem jest historia migracji i prowadzonej wobec niej polityki. Spojrzenie w przeszłość daje dystans wobec współczesnych wydarzeń powodujących napięcia, a jednocześnie uświadamia, że pro­blemy migracji nie są nowymi, wyjątkowymi wyzwaniami XXI w. Część tę otwiera tekst Wojciecha Morawskiego, przedstawiający podejście do migracji na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Autor wskazuje na demogra­ficzne przyczyny wielkich ruchów migracyjnych i skupia się na różnych metodach radzenia sobie z nimi. Postuluje rozróżnienie metod i celów polityki migracyjnej, ponieważ uważa, że cele niekoniecznie muszą być publicznie ujawniane, lecz metody powinny być jednoznaczne i przejrzy­ste. Stawia też tezę, że wobec nasilenia się ruchów migracyjnych należy rozważyć powrót do sprawdzonych rozwiązań bezpaństwowości, co powinno umożliwić formalne oddzielenie koniecznego ratowania życia od udzielania azylu.

Podobny zakres czasowy obejmuje tekst Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej, poświęcony migracjom w obrębie imperium brytyjskiego. Autorka pokazuje w nim migracje jako integralny element polityki impe­rialnej Wielkiej Brytanii i jeden z czynników jej sukcesu. Ze względu na zróżnicowanie brytyjskiego prawodawstwa tekst odrębnie przedstawia migracje białych, odrębnie zaś ludności "kolorowej" (w tym zwłaszcza zmianę brytyjskich regulacji w XX w.). Wskazuje liczebność i geogra­ficzną dystrybucję migrantów oraz jej współczesne konsekwencje pod postacią licznych diaspor.

Kolejne trzy teksty poświęcone są kwestii migracji muzułmanów (choć nie tylko ich) z Bliskiego Wschodu do Europy (ale nie tylko tam). Marta Urzędowska porusza problem syryjskich uchodźców. Opierając się na publikacjach międzynarodowych organizacji humanitarnych i wła­snych doświadczeniach reporterskich, omawia przyczyny i skalę emigracji z Syrii oraz losy wychodźców z tego kraju. W opracowaniu przedstawiona jest kolejno sytuacja w samej Syrii i w innych krajach regionu: w Liba­nie, Jordanii, Turcji i w Iraku. Autorka skupia się na liczebności grup uchodźczych, ich sytuacji ekonomicznej, możności podjęcia pracy, dostę­pie do żywności i opieki społecznej. Podkreśla zwłaszcza trudną sytuację dzieci. W ostatniej części pracy dalsza migracja Syryjczyków do Europy zostaje przedstawiona jako logiczna konsekwencja pogarszania się sytu­acji w regionie i w samej Syrii. Problem migrantów z Syrii jawi się jako zagadnienie wymagające długofalowej, zintegrowanej polityki, a nie ogra­niczonej pomocy humanitarnej.

Katarzyna Górak-Sosnowska podejmuje kontrowersyjny temat inte­gracji muzułmanów w Europie. Wykorzystując kilka szerokich badań son­dażowych, autorka analizuje, w jakim stopniu akulturacja muzułmanów w Europie może być przypadkiem wyjątkowym, a na ile wynika z cech demograficznych i strukturalnych samych imigrantów. Opinie, postawy i stosunek do integracji europejskich muzułmanów zostają zestawione z prezentowanymi przez mieszkańców państw muzułmańskich i Euro­pejczyków, w tym przez inne grupy imigranckie w Europie. Zestawienie tych badań pozwala na stwierdzenie, że mimo powtarzanych wątpliwo­ści co do możliwości integracji muzułmanów w Europie czy przystawalności islamu do wartości zachodnich integracja wyznawców tej religii w Europie postępuje.

Ostatnia część książki poświęcona została problemom imigracji do Polski. Otwiera ją tekst Jerzego Łazora dotyczący ewolucji polityki imigracyjnej wobec cudzoziemców, prowadzonej przez kolejne formy istnienia państwa polskiego w XX w. Autor skupia się na pokazaniu celów polityki i jej podstaw prawnych. Dowodzi, że do 1989 r. Polska była zamknięta na imigrację cudzoziemców, przy czym w Drugiej Rzeczypospolitej postawa taka wynikała głównie z chęci ochrony rynku pracy obciążonego wysokim bezrobociem, zaś w Polsce Ludowej stały za nią raczej sprawy bezpie­czeństwa. Otwarcie kraju nastąpiło po 1989 r., z jednej strony w ramach procesu europeizacji (czego konsekwencją było przyjęcie rozwiązań euro­pejskich w tej dziedzinie), z drugiej jako część polityki wschodniej prowadzonej przez państwo.

W kolejnych tekstach przedstawiono dwa przykłady funkcjonowa­nia imigrantów w Polsce. Ewa Grabowska opisała diasporę wietnamską, zwłaszcza zaś przyjęte strategie integracji i wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć jej przedstawiciele. Centralnym problemem poruszonym w opra­cowaniu są wyzwania stojące przed drugim pokoleniem, czyli dziećmi imigrantów. Autorka skupia się zwłaszcza na dwóch kwestiach: znalezie­niu odpowiedniego zatrudnienia w Polsce i kontakcie z rodziną. Mając na uwadze integrację tej grupy, postuluje wprowadzenie w Polsce syste­mowych rozwiązań wspierających przedsiębiorców migrantów i progra­mów nauczania języka polskiego.

Inną pozycję, zarówno pod względem tematu, jak i metodologii, przyj­muje w tekście zamykającym ten tom Adam Rogoda. Jego opracowanie mające formę case study podejmuje temat integracji osób o pochodzeniu arabskim w Polsce na podstawie cyklu wywiadów przeprowadzonych przez autora z Egipcjaninem mieszkającym od ośmiu lat w Warszawie. Autor skupia się na doświadczeniach swojego rozmówcy w trzech sfe­rach: w pracy, kontaktach z instytucjami i funkcjonariuszami państwo­wymi oraz w przestrzeni publicznej. Skłaniają one do dwóch wniosków: o ile już wcześniej Polska nie była przyjaznym miejscem dla imigrantów muzułmańskich, o tyle sytuacja zauważalnie pogorszyła się w 2015 r. w konsekwencji kryzysu uchodźczego.

Spis treści

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Jerzy Łazor

Wstęp

 

Wojciech Morawski

Emigranci, wygnańcy, uchodźcy. Perspektywa historyczna

 

Joanna Modrzejewska-Leśniewska

Migracje w imperium brytyjskim

 

Marta Urzędowska

Uchodźcy syryjscy Mapa problemu

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Integracja muzułmanów w Europie . Przypadek wyjątkowy?

 

Jerzy Łazor

Polska polityka imigracyjna wobec cudzoziemców, 1918-2012

 

Ewa Grabowska

Integracja Wietnamczyków z Polski - aktualne wyzwania

 

Adam Rogoda

Życie codzienne Egipcjanina w Warszawie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Noty o autorach

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: A5
Liczba stron: 174

Polityka migracyjna to całokształt decyzji, czynności i działań podej­mowanych przez władzę publiczną, zmierzających do osiągnięcia celów w zakresie migracji ludności. Jeszcze niedawno tak zdefiniowana poli­tyka pozostawała w Polsce raczej domeną urzędników i zajmujących się nią badaczy i nie wywoływała szerszego odzewu. Wszystko zmieniło się wraz z kryzysem uchodźczym latem 2015 r., kiedy kwestia przyjęcia migrantów z Bliskiego Wschodu zaczęła rozpalać umysły, ulicami miast przeszły pochody zarówno zwolenników, jak i przeciwników proponowa­nych rozwiązań, a polityka migracyjna stała się elementem dyskursu poli­tycznego. Dla porządku dodajmy, że i w państwach Europy Zachodniej politykę migracyjną zaczęto realnie kształtować stosunkowo niedawno, na co dobitnie wskazują debaty na temat obecności w Europie wyznaw­ców drugiej co do wielkości religii czyli islamu kwitowane niekiedy kolokwialnym twierdzeniem o fiasku multi-kulti.

Tymczasem rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona, a zaistniała sytuacja prowokuje dyskusję nie tylko w przestrzeni publicznej, lecz także akademickiej. Stąd 10 grudnia 2015 r. pracownicy Katedry Historii Gospo­darczej i Społecznej oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowali seminarium poświęcone polityce migracyjnej w ramach cyklu "Zrozumieć politykę publiczną". Jego celem było wielostronne spojrzenie na problemy polityki migracyjnej, możliwe dzięki głosom specjalistów z różnych dziedzin nauki, jak rów­nież praktyków, a zatem osób badających procesy migracyjne, ale również obserwujących je czy uczestniczących w nich bezpośrednio.

Owocem tego seminarium jest niniejszy tom, zbierający wystąpie­nia ośmiorga prelegentów. Ich forma i charakter odzwierciedla wielość przyjętych perspektyw. Są zatem teksty oparte na warsztacie stricte histo­rycznym, a także rozważania poparte danymi z badań socjologicznych, wreszcie obserwacje własne osób znających imigrantów i pracujących z nimi. Wielość tych form wynika nie tyle z redaktorskiego niedopraco­wania - dołożyliśmy bowiem wszelkich starań, aby nadać tekstom spójną formę, tam gdzie uważaliśmy to za niezbędne ile raczej z inkluzywnego i otwartego poznawczo charakteru Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej.

Wróćmy jednak do meritum, a zatem do tekstów wchodzących w skład niniejszego tomu. Składają się one na trzy główne tematy: historia migra­cji, wyzwania związane z migracją muzułmanów i migracja w Polsce. Wszystkie te główne tematy zazębiają się, stąd zdecydowaliśmy się nie wydzielać w książce osobnych działów. Zamiast tego postaramy się prze­prowadzić Czytelnika od zagadnień o charakterze ogólnym do studiów przypadku dotyczących otaczającej nas rzeczywistości dalszej (Europa, Bliski Wschód) i bliskiej (Polska).

Pierwszym tematem jest historia migracji i prowadzonej wobec niej polityki. Spojrzenie w przeszłość daje dystans wobec współczesnych wydarzeń powodujących napięcia, a jednocześnie uświadamia, że pro­blemy migracji nie są nowymi, wyjątkowymi wyzwaniami XXI w. Część tę otwiera tekst Wojciecha Morawskiego, przedstawiający podejście do migracji na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Autor wskazuje na demogra­ficzne przyczyny wielkich ruchów migracyjnych i skupia się na różnych metodach radzenia sobie z nimi. Postuluje rozróżnienie metod i celów polityki migracyjnej, ponieważ uważa, że cele niekoniecznie muszą być publicznie ujawniane, lecz metody powinny być jednoznaczne i przejrzy­ste. Stawia też tezę, że wobec nasilenia się ruchów migracyjnych należy rozważyć powrót do sprawdzonych rozwiązań bezpaństwowości, co powinno umożliwić formalne oddzielenie koniecznego ratowania życia od udzielania azylu.

Podobny zakres czasowy obejmuje tekst Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej, poświęcony migracjom w obrębie imperium brytyjskiego. Autorka pokazuje w nim migracje jako integralny element polityki impe­rialnej Wielkiej Brytanii i jeden z czynników jej sukcesu. Ze względu na zróżnicowanie brytyjskiego prawodawstwa tekst odrębnie przedstawia migracje białych, odrębnie zaś ludności "kolorowej" (w tym zwłaszcza zmianę brytyjskich regulacji w XX w.). Wskazuje liczebność i geogra­ficzną dystrybucję migrantów oraz jej współczesne konsekwencje pod postacią licznych diaspor.

Kolejne trzy teksty poświęcone są kwestii migracji muzułmanów (choć nie tylko ich) z Bliskiego Wschodu do Europy (ale nie tylko tam). Marta Urzędowska porusza problem syryjskich uchodźców. Opierając się na publikacjach międzynarodowych organizacji humanitarnych i wła­snych doświadczeniach reporterskich, omawia przyczyny i skalę emigracji z Syrii oraz losy wychodźców z tego kraju. W opracowaniu przedstawiona jest kolejno sytuacja w samej Syrii i w innych krajach regionu: w Liba­nie, Jordanii, Turcji i w Iraku. Autorka skupia się na liczebności grup uchodźczych, ich sytuacji ekonomicznej, możności podjęcia pracy, dostę­pie do żywności i opieki społecznej. Podkreśla zwłaszcza trudną sytuację dzieci. W ostatniej części pracy dalsza migracja Syryjczyków do Europy zostaje przedstawiona jako logiczna konsekwencja pogarszania się sytu­acji w regionie i w samej Syrii. Problem migrantów z Syrii jawi się jako zagadnienie wymagające długofalowej, zintegrowanej polityki, a nie ogra­niczonej pomocy humanitarnej.

Katarzyna Górak-Sosnowska podejmuje kontrowersyjny temat inte­gracji muzułmanów w Europie. Wykorzystując kilka szerokich badań son­dażowych, autorka analizuje, w jakim stopniu akulturacja muzułmanów w Europie może być przypadkiem wyjątkowym, a na ile wynika z cech demograficznych i strukturalnych samych imigrantów. Opinie, postawy i stosunek do integracji europejskich muzułmanów zostają zestawione z prezentowanymi przez mieszkańców państw muzułmańskich i Euro­pejczyków, w tym przez inne grupy imigranckie w Europie. Zestawienie tych badań pozwala na stwierdzenie, że mimo powtarzanych wątpliwo­ści co do możliwości integracji muzułmanów w Europie czy przystawalności islamu do wartości zachodnich integracja wyznawców tej religii w Europie postępuje.

Ostatnia część książki poświęcona została problemom imigracji do Polski. Otwiera ją tekst Jerzego Łazora dotyczący ewolucji polityki imigracyjnej wobec cudzoziemców, prowadzonej przez kolejne formy istnienia państwa polskiego w XX w. Autor skupia się na pokazaniu celów polityki i jej podstaw prawnych. Dowodzi, że do 1989 r. Polska była zamknięta na imigrację cudzoziemców, przy czym w Drugiej Rzeczypospolitej postawa taka wynikała głównie z chęci ochrony rynku pracy obciążonego wysokim bezrobociem, zaś w Polsce Ludowej stały za nią raczej sprawy bezpie­czeństwa. Otwarcie kraju nastąpiło po 1989 r., z jednej strony w ramach procesu europeizacji (czego konsekwencją było przyjęcie rozwiązań euro­pejskich w tej dziedzinie), z drugiej jako część polityki wschodniej prowadzonej przez państwo.

W kolejnych tekstach przedstawiono dwa przykłady funkcjonowa­nia imigrantów w Polsce. Ewa Grabowska opisała diasporę wietnamską, zwłaszcza zaś przyjęte strategie integracji i wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć jej przedstawiciele. Centralnym problemem poruszonym w opra­cowaniu są wyzwania stojące przed drugim pokoleniem, czyli dziećmi imigrantów. Autorka skupia się zwłaszcza na dwóch kwestiach: znalezie­niu odpowiedniego zatrudnienia w Polsce i kontakcie z rodziną. Mając na uwadze integrację tej grupy, postuluje wprowadzenie w Polsce syste­mowych rozwiązań wspierających przedsiębiorców migrantów i progra­mów nauczania języka polskiego.

Inną pozycję, zarówno pod względem tematu, jak i metodologii, przyj­muje w tekście zamykającym ten tom Adam Rogoda. Jego opracowanie mające formę case study podejmuje temat integracji osób o pochodzeniu arabskim w Polsce na podstawie cyklu wywiadów przeprowadzonych przez autora z Egipcjaninem mieszkającym od ośmiu lat w Warszawie. Autor skupia się na doświadczeniach swojego rozmówcy w trzech sfe­rach: w pracy, kontaktach z instytucjami i funkcjonariuszami państwo­wymi oraz w przestrzeni publicznej. Skłaniają one do dwóch wniosków: o ile już wcześniej Polska nie była przyjaznym miejscem dla imigrantów muzułmańskich, o tyle sytuacja zauważalnie pogorszyła się w 2015 r. w konsekwencji kryzysu uchodźczego.

 

Katarzyna Górak-Sosnowska, Jerzy Łazor

Wstęp

 

Wojciech Morawski

Emigranci, wygnańcy, uchodźcy. Perspektywa historyczna

 

Joanna Modrzejewska-Leśniewska

Migracje w imperium brytyjskim

 

Marta Urzędowska

Uchodźcy syryjscy Mapa problemu

 

Katarzyna Górak-Sosnowska

Integracja muzułmanów w Europie . Przypadek wyjątkowy?

 

Jerzy Łazor

Polska polityka imigracyjna wobec cudzoziemców, 1918-2012

 

Ewa Grabowska

Integracja Wietnamczyków z Polski - aktualne wyzwania

 

Adam Rogoda

Życie codzienne Egipcjanina w Warszawie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Noty o autorach

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel