Ulubione
  1. Strona główna
  2. PLANOWANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W POLSCE

PLANOWANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W POLSCE

49,00 zł
44,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 44,10 zł
Autor: Paweł Felis (red.) Elżbieta Malinowska-Misiąg (red.) Grzegorz Otczyk Henryk Rosłaniec
Kod produktu: 978-83-8030-409-3
Cena regularna:
49,00 zł
44,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 44,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
PLANOWANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W POLSCE
PLANOWANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W POLSCE
[[[separator]]]

 

Dochody budżetowe stanowią podstawowe źródło finansowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w dochodach wprowadzane w trakcie roku budżetowego powinny znaleźć odzwierciedlenie w zmianach wydatków. Dlatego tak ważnym etapem w gospodarce finansowej jednostek lokalnych jest planowanie dochodów budżetowych. Zarówno znaczenie, jak i złożoność tego procesu potwierdzają zasadność prowadzenia badań w tym zakresie. Wyniki takich badań zaprezentowano w niniejszej monografii - mającej nie tylko walory naukowe, ale również aplikacyjne. Publikacja skupia się na stronie dochodowej gmin, a głównym tematem jest planowanie wpływów z najważniejszych dla gmin podatków lokalnych. Uszczegóławiając, celem pracy była ocena jakości procesu planowania dochodów podatkowych w gminach na podstawie analizy niewykonania lub przekroczenia planu dochodów. Podjęto także próbę zidentyfikowania tendencji w zakresie dokładności planowania. Sprawdzono jak gminy realizowały plan ustalony w I kwartale danego roku. Plan ten później, w ciągu roku, jest oczywiście korygowany. Stąd przyjęto, że to właśnie dokument z I kwartału będzie punktem wyjścia do oceny trafności planowania dochodów gminnych. Analizowano, jak na trafność planowania wpływają: rodzaj gminy (miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie), wysokość kwot zaplanowanych oraz pobieranych podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych), należności, należności pozostałe do zapłaty, obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielone ulgi i zwolnienia. Publikacja odwołuje się do wyników badań statutowych prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w latach 2019-20201. W trakcie badań opracowano bazę danych, obejmującą dochody gmin, z podziałem na różne ich kategorie. Sporządzono ją na podstawie danych Ministerstwa Finansów, publikowanych zarówno w formie zagregowanej, jak i sprawozdań jednostkowych. Korzystano przede wszystkim ze sprawozdania Rb-27s (Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego).

Monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i dwóch aneksów. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczno-empiryczny. Dwa kolejne zawierają wyniki badań autorskich.

W rozdziale pierwszym przedstawiono proces planowania budżetowego w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem planowania ich dochodów. Istotną częścią tego rozdziału są fragmenty dotyczące czynników wpływających na trafność planowania i wykonywanie dochodów z podatków lokalnych.

W rozdziale drugim scharakteryzowano dochody gmin (dochody własne i dochody transferowe) - jest to punkt wyjścia do dalszych analiz. Dużo miejsca poświęcono zwłaszcza tym podatkom lokalnym, w odniesieniu do których samorządy gminne posiadają najszerszy zakres władztwa podatkowego. Zwrócono uwagę przede wszystkim na ekonomiczno-techniczne kryteria ich wymiaru. W podatku od nieruchomości są to m.in. powierzchnia wykorzystywanej przez podatnika nieruchomości, wysokość maksymalnych stawek podatku, zakres preferencji podatkowych. W podatku rolnym są to: tzw. wartość użytkowa ziemi, cena dt żyta, zakres preferencji podatkowych. W podatku od środków transportowych wymienia się: rodzaj posiadanego przez podatnika środka transportowego, jego dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, rodzaj zawieszenia, wysokość minimalnych i maksymalnych stawek podatku oraz zakres preferencji podatkowych. We wszystkich podatkach zaś kryterium tym jest skala realizowanej polityki podatkowej w ramach przyznanego władztwa podatkowego (obniżanie i różnicowanie stawek podatkowych).

W rozdziale trzecim zebrano i przeanalizowano obszerny materiał empiryczny (prawie 2,5 tys. gmin), dzięki czemu możliwe było podjęcie próby rozpoznania motywów i zachowania władz gminnych w odniesieniu do najważniejszych własnych dochodów podatkowych. Ważnym elementem tego rozdziału jest analiza stabilności zmienności poboru podatków lokalnych, bezwzględnego odchylenia wykonania dochodów od kwot zaplanowanych oraz poboru podatków w przeliczeniu na osobę. W rozdziale przedstawiono tabelarycznie informacje, jak w latach 2012-2018 kształtowały się wartości

przekroczenia planu dochodów lub niewykonania dochodów z wybranych podatków lokalnych dla różnych rodzajach gmin. Ustalono średnie wartości przeszacowania planu (wartości ujemne) oraz jego niedoszacowania (wartości dodatnie). Uwzględniono też liczbę gmin, w których odchylenia od kwot zaplanowanych były większe od średnich. Podsumowując, zestawienia są generalnie dwóch rodzajów: kwotowe i procentowe. Analizowano również korelację pomiędzy wielkością przeszacowania lub niedoszacowania zaplanowanych dochodów a wielkościami planowanymi, wykonanymi, wielkością zaległości, przyrostem należności oraz wartością obniżek wynikających ze zmniejszania maksymalnych stawek podatkowych i zastosowania innych preferencji podatkowych (ulg i zwolnień). Wykorzystano korelację Pearsona do badania liniowej zależności zmiennych, gdyż takie (chociaż zazwyczaj słabe) zależności zaobserwowano na wykresach punktowych. W ostatnim podrozdziale znajdują się wyniki analizy ściągalności podatków lokalnych.

W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki badania ankietowego, które zostało skierowane do wybranych gmin (228 jednostek), w których zaobserwowano istotne różnice pomiędzy planowaniem a wykonaniem wskazanych dochodów podatkowych. Ankieta zawierała pytania dotyczące samodzielności dochodowej gmin i prowadzonej polityki podatkowej oraz różnych aspektów związanych z planowaniem dochodów, w tym m.in. czynników branych pod uwagę w procesie planistycznym.

W zakończeniu zawarto wyniki podsumowujące przeprowadzone badania. Integralną częścią monografii są rozbudowane aneksy, które mają wartość empiryczną i źródłową. W Aneksie 1 znalazły się bowiem zestawienia tabelaryczne, które uszczegóławiają i uzupełniają analizy dokonane w rozdziale trzecim. W Aneksie 2 natomiast zamieszczono wykaz gmin wyselekcjonowanych do badania oraz kwestionariusz badania ankietowego.

Publikacja adresowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale również do przedstawicieli władz samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem władz gminnych. Rozważania w monografii mogą służyć jako wskazówka dla praktyków zajmujących się finansami lokalnymi, dostarczając im materiału porównawczego pozwalającego na samoocenę procesu planowania dochodów podatkowych.

 

 

[[[separator]]]

 

 

WSTĘP

 

Ro z d z i a ł 1

PLANOWANIE BUDŻETOWE W GMINACH

1.1. Procedura budżetowa

1.2. Trafność planowania

1.3. Czynniki wpływające na planowanie i wykonywanie dochodów z podatków lokalnych

 

Ro z d z i a ł 2

DOCHODY GMIN

2.1. Samodzielność dochodowa a rodzaje dochodów gminnych

2.2. Podatki lokalne

2.2.1. Podatki lokalne - władztwo podatkowe aktywne

2.2.2. Podatki lokalne - władztwo podatkowe bierne

2.3. Pozostałe dochody własne

2.3.1. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

2.3.2. Opłaty

2.3.3. Inne dochody

2.4. Dochody transferowe

2.4.1. Subwencja ogólna

2.4.2. Dotacje

 

Ro z d z i a ł 3

ANALIZA PLANOWANIA DOCHODÓW Z WYBRANYCH PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2018

3.1. Znaczenie fiskalne podatków lokalnych

3.2. Stabilność poboru podatków lokalnych

3.3. Planowanie podatków lokalnych

3.3.1. Podatek od nieruchomości

3.3.2. Podatek rolny

3.3.3. Podatek od środków transportowych

3.4. Korelacja niewykonania/przekroczenia planu z wybranymi zmiennymi

3.5. Ściągalność podatków lokalnych

 

Ro z d z i a ł 4

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

4.1. Samodzielność dochodowa

4.2. Intensywność dyskusji w sprawie uchwał dotyczących podatków lokalnych

4.3. Planowanie dochodów

4.4. Stawki i preferencje podatkowe

4.5. Analizy wykonania dochodów

4.6. Odchylenia od planu

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis rysunków

Spis tabel w aneksie

Aneks 1

Aneks 2

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 225

Wstęp

 

Dochody budżetowe stanowią podstawowe źródło finansowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w dochodach wprowadzane w trakcie roku budżetowego powinny znaleźć odzwierciedlenie w zmianach wydatków. Dlatego tak ważnym etapem w gospodarce finansowej jednostek lokalnych jest planowanie dochodów budżetowych. Zarówno znaczenie, jak i złożoność tego procesu potwierdzają zasadność prowadzenia badań w tym zakresie. Wyniki takich badań zaprezentowano w niniejszej monografii - mającej nie tylko walory naukowe, ale również aplikacyjne. Publikacja skupia się na stronie dochodowej gmin, a głównym tematem jest planowanie wpływów z najważniejszych dla gmin podatków lokalnych. Uszczegóławiając, celem pracy była ocena jakości procesu planowania dochodów podatkowych w gminach na podstawie analizy niewykonania lub przekroczenia planu dochodów. Podjęto także próbę zidentyfikowania tendencji w zakresie dokładności planowania. Sprawdzono jak gminy realizowały plan ustalony w I kwartale danego roku. Plan ten później, w ciągu roku, jest oczywiście korygowany. Stąd przyjęto, że to właśnie dokument z I kwartału będzie punktem wyjścia do oceny trafności planowania dochodów gminnych. Analizowano, jak na trafność planowania wpływają: rodzaj gminy (miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie), wysokość kwot zaplanowanych oraz pobieranych podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych), należności, należności pozostałe do zapłaty, obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielone ulgi i zwolnienia. Publikacja odwołuje się do wyników badań statutowych prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w latach 2019-20201. W trakcie badań opracowano bazę danych, obejmującą dochody gmin, z podziałem na różne ich kategorie. Sporządzono ją na podstawie danych Ministerstwa Finansów, publikowanych zarówno w formie zagregowanej, jak i sprawozdań jednostkowych. Korzystano przede wszystkim ze sprawozdania Rb-27s (Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego).

Monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i dwóch aneksów. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczno-empiryczny. Dwa kolejne zawierają wyniki badań autorskich.

W rozdziale pierwszym przedstawiono proces planowania budżetowego w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem planowania ich dochodów. Istotną częścią tego rozdziału są fragmenty dotyczące czynników wpływających na trafność planowania i wykonywanie dochodów z podatków lokalnych.

W rozdziale drugim scharakteryzowano dochody gmin (dochody własne i dochody transferowe) - jest to punkt wyjścia do dalszych analiz. Dużo miejsca poświęcono zwłaszcza tym podatkom lokalnym, w odniesieniu do których samorządy gminne posiadają najszerszy zakres władztwa podatkowego. Zwrócono uwagę przede wszystkim na ekonomiczno-techniczne kryteria ich wymiaru. W podatku od nieruchomości są to m.in. powierzchnia wykorzystywanej przez podatnika nieruchomości, wysokość maksymalnych stawek podatku, zakres preferencji podatkowych. W podatku rolnym są to: tzw. wartość użytkowa ziemi, cena dt żyta, zakres preferencji podatkowych. W podatku od środków transportowych wymienia się: rodzaj posiadanego przez podatnika środka transportowego, jego dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, rodzaj zawieszenia, wysokość minimalnych i maksymalnych stawek podatku oraz zakres preferencji podatkowych. We wszystkich podatkach zaś kryterium tym jest skala realizowanej polityki podatkowej w ramach przyznanego władztwa podatkowego (obniżanie i różnicowanie stawek podatkowych).

W rozdziale trzecim zebrano i przeanalizowano obszerny materiał empiryczny (prawie 2,5 tys. gmin), dzięki czemu możliwe było podjęcie próby rozpoznania motywów i zachowania władz gminnych w odniesieniu do najważniejszych własnych dochodów podatkowych. Ważnym elementem tego rozdziału jest analiza stabilności zmienności poboru podatków lokalnych, bezwzględnego odchylenia wykonania dochodów od kwot zaplanowanych oraz poboru podatków w przeliczeniu na osobę. W rozdziale przedstawiono tabelarycznie informacje, jak w latach 2012-2018 kształtowały się wartości

przekroczenia planu dochodów lub niewykonania dochodów z wybranych podatków lokalnych dla różnych rodzajach gmin. Ustalono średnie wartości przeszacowania planu (wartości ujemne) oraz jego niedoszacowania (wartości dodatnie). Uwzględniono też liczbę gmin, w których odchylenia od kwot zaplanowanych były większe od średnich. Podsumowując, zestawienia są generalnie dwóch rodzajów: kwotowe i procentowe. Analizowano również korelację pomiędzy wielkością przeszacowania lub niedoszacowania zaplanowanych dochodów a wielkościami planowanymi, wykonanymi, wielkością zaległości, przyrostem należności oraz wartością obniżek wynikających ze zmniejszania maksymalnych stawek podatkowych i zastosowania innych preferencji podatkowych (ulg i zwolnień). Wykorzystano korelację Pearsona do badania liniowej zależności zmiennych, gdyż takie (chociaż zazwyczaj słabe) zależności zaobserwowano na wykresach punktowych. W ostatnim podrozdziale znajdują się wyniki analizy ściągalności podatków lokalnych.

W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki badania ankietowego, które zostało skierowane do wybranych gmin (228 jednostek), w których zaobserwowano istotne różnice pomiędzy planowaniem a wykonaniem wskazanych dochodów podatkowych. Ankieta zawierała pytania dotyczące samodzielności dochodowej gmin i prowadzonej polityki podatkowej oraz różnych aspektów związanych z planowaniem dochodów, w tym m.in. czynników branych pod uwagę w procesie planistycznym.

W zakończeniu zawarto wyniki podsumowujące przeprowadzone badania. Integralną częścią monografii są rozbudowane aneksy, które mają wartość empiryczną i źródłową. W Aneksie 1 znalazły się bowiem zestawienia tabelaryczne, które uszczegóławiają i uzupełniają analizy dokonane w rozdziale trzecim. W Aneksie 2 natomiast zamieszczono wykaz gmin wyselekcjonowanych do badania oraz kwestionariusz badania ankietowego.

Publikacja adresowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale również do przedstawicieli władz samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem władz gminnych. Rozważania w monografii mogą służyć jako wskazówka dla praktyków zajmujących się finansami lokalnymi, dostarczając im materiału porównawczego pozwalającego na samoocenę procesu planowania dochodów podatkowych.

 

 

Spis treści

 

 

WSTĘP

 

Ro z d z i a ł 1

PLANOWANIE BUDŻETOWE W GMINACH

1.1. Procedura budżetowa

1.2. Trafność planowania

1.3. Czynniki wpływające na planowanie i wykonywanie dochodów z podatków lokalnych

 

Ro z d z i a ł 2

DOCHODY GMIN

2.1. Samodzielność dochodowa a rodzaje dochodów gminnych

2.2. Podatki lokalne

2.2.1. Podatki lokalne - władztwo podatkowe aktywne

2.2.2. Podatki lokalne - władztwo podatkowe bierne

2.3. Pozostałe dochody własne

2.3.1. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

2.3.2. Opłaty

2.3.3. Inne dochody

2.4. Dochody transferowe

2.4.1. Subwencja ogólna

2.4.2. Dotacje

 

Ro z d z i a ł 3

ANALIZA PLANOWANIA DOCHODÓW Z WYBRANYCH PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2018

3.1. Znaczenie fiskalne podatków lokalnych

3.2. Stabilność poboru podatków lokalnych

3.3. Planowanie podatków lokalnych

3.3.1. Podatek od nieruchomości

3.3.2. Podatek rolny

3.3.3. Podatek od środków transportowych

3.4. Korelacja niewykonania/przekroczenia planu z wybranymi zmiennymi

3.5. Ściągalność podatków lokalnych

 

Ro z d z i a ł 4

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

4.1. Samodzielność dochodowa

4.2. Intensywność dyskusji w sprawie uchwał dotyczących podatków lokalnych

4.3. Planowanie dochodów

4.4. Stawki i preferencje podatkowe

4.5. Analizy wykonania dochodów

4.6. Odchylenia od planu

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis rysunków

Spis tabel w aneksie

Aneks 1

Aneks 2

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 225

 

Dochody budżetowe stanowią podstawowe źródło finansowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w dochodach wprowadzane w trakcie roku budżetowego powinny znaleźć odzwierciedlenie w zmianach wydatków. Dlatego tak ważnym etapem w gospodarce finansowej jednostek lokalnych jest planowanie dochodów budżetowych. Zarówno znaczenie, jak i złożoność tego procesu potwierdzają zasadność prowadzenia badań w tym zakresie. Wyniki takich badań zaprezentowano w niniejszej monografii - mającej nie tylko walory naukowe, ale również aplikacyjne. Publikacja skupia się na stronie dochodowej gmin, a głównym tematem jest planowanie wpływów z najważniejszych dla gmin podatków lokalnych. Uszczegóławiając, celem pracy była ocena jakości procesu planowania dochodów podatkowych w gminach na podstawie analizy niewykonania lub przekroczenia planu dochodów. Podjęto także próbę zidentyfikowania tendencji w zakresie dokładności planowania. Sprawdzono jak gminy realizowały plan ustalony w I kwartale danego roku. Plan ten później, w ciągu roku, jest oczywiście korygowany. Stąd przyjęto, że to właśnie dokument z I kwartału będzie punktem wyjścia do oceny trafności planowania dochodów gminnych. Analizowano, jak na trafność planowania wpływają: rodzaj gminy (miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie), wysokość kwot zaplanowanych oraz pobieranych podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych), należności, należności pozostałe do zapłaty, obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielone ulgi i zwolnienia. Publikacja odwołuje się do wyników badań statutowych prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w latach 2019-20201. W trakcie badań opracowano bazę danych, obejmującą dochody gmin, z podziałem na różne ich kategorie. Sporządzono ją na podstawie danych Ministerstwa Finansów, publikowanych zarówno w formie zagregowanej, jak i sprawozdań jednostkowych. Korzystano przede wszystkim ze sprawozdania Rb-27s (Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego).

Monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i dwóch aneksów. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczno-empiryczny. Dwa kolejne zawierają wyniki badań autorskich.

W rozdziale pierwszym przedstawiono proces planowania budżetowego w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem planowania ich dochodów. Istotną częścią tego rozdziału są fragmenty dotyczące czynników wpływających na trafność planowania i wykonywanie dochodów z podatków lokalnych.

W rozdziale drugim scharakteryzowano dochody gmin (dochody własne i dochody transferowe) - jest to punkt wyjścia do dalszych analiz. Dużo miejsca poświęcono zwłaszcza tym podatkom lokalnym, w odniesieniu do których samorządy gminne posiadają najszerszy zakres władztwa podatkowego. Zwrócono uwagę przede wszystkim na ekonomiczno-techniczne kryteria ich wymiaru. W podatku od nieruchomości są to m.in. powierzchnia wykorzystywanej przez podatnika nieruchomości, wysokość maksymalnych stawek podatku, zakres preferencji podatkowych. W podatku rolnym są to: tzw. wartość użytkowa ziemi, cena dt żyta, zakres preferencji podatkowych. W podatku od środków transportowych wymienia się: rodzaj posiadanego przez podatnika środka transportowego, jego dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, rodzaj zawieszenia, wysokość minimalnych i maksymalnych stawek podatku oraz zakres preferencji podatkowych. We wszystkich podatkach zaś kryterium tym jest skala realizowanej polityki podatkowej w ramach przyznanego władztwa podatkowego (obniżanie i różnicowanie stawek podatkowych).

W rozdziale trzecim zebrano i przeanalizowano obszerny materiał empiryczny (prawie 2,5 tys. gmin), dzięki czemu możliwe było podjęcie próby rozpoznania motywów i zachowania władz gminnych w odniesieniu do najważniejszych własnych dochodów podatkowych. Ważnym elementem tego rozdziału jest analiza stabilności zmienności poboru podatków lokalnych, bezwzględnego odchylenia wykonania dochodów od kwot zaplanowanych oraz poboru podatków w przeliczeniu na osobę. W rozdziale przedstawiono tabelarycznie informacje, jak w latach 2012-2018 kształtowały się wartości

przekroczenia planu dochodów lub niewykonania dochodów z wybranych podatków lokalnych dla różnych rodzajach gmin. Ustalono średnie wartości przeszacowania planu (wartości ujemne) oraz jego niedoszacowania (wartości dodatnie). Uwzględniono też liczbę gmin, w których odchylenia od kwot zaplanowanych były większe od średnich. Podsumowując, zestawienia są generalnie dwóch rodzajów: kwotowe i procentowe. Analizowano również korelację pomiędzy wielkością przeszacowania lub niedoszacowania zaplanowanych dochodów a wielkościami planowanymi, wykonanymi, wielkością zaległości, przyrostem należności oraz wartością obniżek wynikających ze zmniejszania maksymalnych stawek podatkowych i zastosowania innych preferencji podatkowych (ulg i zwolnień). Wykorzystano korelację Pearsona do badania liniowej zależności zmiennych, gdyż takie (chociaż zazwyczaj słabe) zależności zaobserwowano na wykresach punktowych. W ostatnim podrozdziale znajdują się wyniki analizy ściągalności podatków lokalnych.

W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki badania ankietowego, które zostało skierowane do wybranych gmin (228 jednostek), w których zaobserwowano istotne różnice pomiędzy planowaniem a wykonaniem wskazanych dochodów podatkowych. Ankieta zawierała pytania dotyczące samodzielności dochodowej gmin i prowadzonej polityki podatkowej oraz różnych aspektów związanych z planowaniem dochodów, w tym m.in. czynników branych pod uwagę w procesie planistycznym.

W zakończeniu zawarto wyniki podsumowujące przeprowadzone badania. Integralną częścią monografii są rozbudowane aneksy, które mają wartość empiryczną i źródłową. W Aneksie 1 znalazły się bowiem zestawienia tabelaryczne, które uszczegóławiają i uzupełniają analizy dokonane w rozdziale trzecim. W Aneksie 2 natomiast zamieszczono wykaz gmin wyselekcjonowanych do badania oraz kwestionariusz badania ankietowego.

Publikacja adresowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale również do przedstawicieli władz samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem władz gminnych. Rozważania w monografii mogą służyć jako wskazówka dla praktyków zajmujących się finansami lokalnymi, dostarczając im materiału porównawczego pozwalającego na samoocenę procesu planowania dochodów podatkowych.

 

 

 

 

WSTĘP

 

Ro z d z i a ł 1

PLANOWANIE BUDŻETOWE W GMINACH

1.1. Procedura budżetowa

1.2. Trafność planowania

1.3. Czynniki wpływające na planowanie i wykonywanie dochodów z podatków lokalnych

 

Ro z d z i a ł 2

DOCHODY GMIN

2.1. Samodzielność dochodowa a rodzaje dochodów gminnych

2.2. Podatki lokalne

2.2.1. Podatki lokalne - władztwo podatkowe aktywne

2.2.2. Podatki lokalne - władztwo podatkowe bierne

2.3. Pozostałe dochody własne

2.3.1. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

2.3.2. Opłaty

2.3.3. Inne dochody

2.4. Dochody transferowe

2.4.1. Subwencja ogólna

2.4.2. Dotacje

 

Ro z d z i a ł 3

ANALIZA PLANOWANIA DOCHODÓW Z WYBRANYCH PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2018

3.1. Znaczenie fiskalne podatków lokalnych

3.2. Stabilność poboru podatków lokalnych

3.3. Planowanie podatków lokalnych

3.3.1. Podatek od nieruchomości

3.3.2. Podatek rolny

3.3.3. Podatek od środków transportowych

3.4. Korelacja niewykonania/przekroczenia planu z wybranymi zmiennymi

3.5. Ściągalność podatków lokalnych

 

Ro z d z i a ł 4

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

4.1. Samodzielność dochodowa

4.2. Intensywność dyskusji w sprawie uchwał dotyczących podatków lokalnych

4.3. Planowanie dochodów

4.4. Stawki i preferencje podatkowe

4.5. Analizy wykonania dochodów

4.6. Odchylenia od planu

 

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis rysunków

Spis tabel w aneksie

Aneks 1

Aneks 2

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel