Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4 (183) 2018 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4 (183) 2018 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4 (183) 2018 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4 (183) 2018 Organization and Management
[[[separator]]]

 

MACIEJ URBANIAK

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Oddając ostatni w tym roku numer Kwartalnika "Organizacja i Kierowanie", mamy nadzieję, że jego lektura zainspiruje Państwa, a zwłaszcza potencjalnych Autorów do nowych pomysłów na interesujące teksty naukowe, które będziemy mogli (po stosownych recenzjach) zamieścić na łamach naszego Czasopisma.

Numer rozpoczyna artykuł Janiny Stankiewicz, Hanny Bortnowskiej i Bartosza Seilera poświęcony identyfikacji możliwości zastosowania technik mentoringu do wzbudzania i rozwijania zaangażowania wolontariuszy w działalność organizacji non profit. Autorzy prezentowanego tekstu skoncentrowali uwagę na relatywnie rzadko analizowanym zagadnieniu, jakim są możliwości wykorzystania go w pracy z ochotnikami. Przedstawili istotę mentoringu, jego rodzaje preferowane w podmiotach non profit, pożądane kompetencje mentora.

Jan Stachowicz w swoim opracowaniu przeprowadził rozważania na temat dualnego charakteru wiedzy organizacyjnej, podejmując próbę wyjaśnienia zjawisk, takich jak: samoorganizacyjne odtwarzanie struktury zachowań w organizacji oraz rozwój organizacji. W tym celu przeanalizował on założenia dwóch modeli kreowania i zarządzania wiedzą (model I. Nonaki i H. Takeuchiego oraz Ch. Argyrisa), formułując wnioski, jakie wynikają z faktu wpływu dualnego charakteru wiedzy na proces zarządzania strategicznego.

Z kolei Anna Wójcik-Karpacz, na podstawie porównania wyników dotychczas przeprowadzonych na świecie badań, starała się zidentyfikować zewnętrzne warunki, w jakich zdolności dynamiczne przyczyniają się do rezultatów osiąganych przez podmioty gospodarcze. W opinii Autorki polemika dotycząca relacji: zdolności dynamiczne a wynik firmy w różnych warunkach środowiska wymaga kontynuowania teoretyzowania i systematycznych badań empirycznych w zakresie antecedencji, efektów i kontekstów zdolności dynamicznych na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym.

Teresa Piecuch natomiast w zaprezentowanym tekście skoncentrowała się na charakterystyce strategicznych aspektów przedsiębiorczości korporacyjnej. Wskazuje ona wyraźnie, że zachowania przedsiębiorcze i działania strategiczne mogą przyczyniać się do tworzenia wartości niezależnie od siebie, przy czym mogą być znacznie bardziej wartościowe, jeżeli są ze sobą połączone.

Jarosław Karpacz w swoim opracowaniu na podstawie gruntownej analizy literatury wskazuje, że problem rutynizacji jest analizowany na poziomie strategicznym i operacyjnym organizacji. Prowadząc intensywne dywagacje teoretyczne, Autor wskazuje, iż rutynizacja oznacza stopień, w jakim procesy organizacyjne są stabilne i powtarzalne, zapewnia dostęp do zrozumienia natury zdolności dynamicznych, dzięki którym organizacje rekonfigurują swoją bazę zasobową.

Z kolei Barbara Ocicka w prowadzonych przez siebie rozważaniach starała się określić wpływ zarządzania kapitałem relacji z dostawcami na rozwój innowacji w łańcuchach dostaw. Zarówno rezultaty analizy literatury, j ak i wyniki badań empirycznych zaprezentowanych w artykule prowadzą Autorkę do konstatacji, że zarządzanie kapitałem relacji z dostawcami stanowi silny katalizator rozwoju innowacji.

Marcin Nowak podjął próbę określenia statusu epistemologicznego prognozowania w naukach o zarządzaniu na gruncie ontologii deterministycznej. Na bazie szerokich dywagacji Autor wyraźnie konstatuje, że w odróżnieniu od nauk przyrodoznawczych status epistemologiczny prognozowania w naukach o zarządzaniu ma charakter negatywny.

Tadeusz Gospodarek w swoim opracowaniu prowadzi rozważania na temat modelowania działania organizacji na poziomie epistemologicznym. Ich wynikiem jest zaproponowanie układ siedmiu sprzężonych modeli epistemologicznych, koniecznych do uzyskania spójności opisu na poziomie semantycznym.

Rafał Drewniak natomiast starał się scharakteryzować istotę i znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz rodzaju innowacji w kontekście podejmowania współpracy między przedsiębiorstwami. Zaprezentowane przez Autora wyniki badań empirycznych, przeprowadzone w podmiotach gospodarczych, które podjęły współpracę w ramach aliansu strategicznego, identyfikują zależności między wielkością przedsiębiorstw partnerskich oraz czasem trwania porozumienia a rodzajem wdrożonych innowacji.

Z kolei Sylwia Przytuła podjęła próbę przeglądu dotychczasowych osiągnięć teoretycznych w zakresie terminologii odnoszącej się ekspatriacji z własnej inicjatywy, w odniesieniu do kryterium "inicjatywy" oraz "intencjalności" Zdaniem Autorki ekspatriacja z własnej inicjatywy jest procesem celowym, wynikającym z indywidualnych pobudek samego zainteresowanego, podejmowaniem pracy zagranicą i realizowaniem kariery zawodowej.

Teresa Chirkowska-Smolak i Marcin Wnuk starali się w intersującej konwencji zaprezentować właściwości psychometrycznych narzędzia do badania lojalności pracowników, które określili jako Skalę Lojalności Wobec Organizacji. Przeprowadzając ogólnopolskie badania, Autorzy poddali to narzędzie empirycznej weryfikacji.

Natomiast Michał Wiechetek w swoim opracowaniu przedstawił metodykę prac nad konstrukcją psychometrycznej metody ComTal-TeamMember, służącej do pomiaru talentu pracownika będącego członkiem zespołu. Metoda ta została zoperacjonalizowana w formie elektronicznego kwestionariusza, składa się ze 107 twierdzeń, opracowanych w pięciu wersjach językowych (angielskiej, czeskiej, niderlandzkiej, greckiej oraz polskiej) i pozwala na pomiar trzech ogólnych (kompetencje, zaangażowanie, wkład) i osiemnastu szczegółowych składowych talentu.

Iryna Manczak oraz Katarzyna Sanak-Kosmowska, przeprowadzając sondaż diagnostyczny przy zastosowaniu techniki ankietowej, podjęły próbę identyfikacji sposobów angażowania się młodzieży w prosumpcję. Wyniki badani wskazują, że zdecydowana większość respondentów przynajmniej raz skorzystała z oferty personalizacji, a najbardziej pożądanym sposobem dopasowania do indywidualnych potrzeb jest możliwość dodania do produktu dodatkowych funkcji.

Niniejszy numer Kwartalnika zamyka tekst Klaudii Martinek-Jaguszewskiej poświęcony ocenie znaczenia i roli automatyzacji procesów biznesowych deklarowanych przez pracowników. Na uwagę zasługują prezentowane wyniki badań pilotażowych, których celem była ogólna ocena rozpoznawalności tej koncepcji, jej przydatności oraz potencjału zastosowania w danej branży, a także deklaracja wpływu jej zastosowania na codzienną pracę menadżerów i pracowników oraz na organizację.

Pragniemy Państwu przypomnieć, iż chcąc umiędzynarodowić zasięg naszego czasopisma, od 2019 roku na łamach Naszego Kwartalnika będą publikowane wyłącznie teksty w języku angielskim. Prosimy, by teksty Państwa rozważań były osadzone w kontekście międzynarodowym najnowszych aktualnych nurtów naukowych, a cytowana literatura obejmowała opracowania w języku angielskim (także opracowania wydawane w naszym kraju). Prosimy również potencjalnych Autorów o profesjonalizm w zakresie dostarczanych nam opracowań, które powinny być poddane przed przekazaniem do naszej Redakcji wcześniejszej gruntownej korekcie językowej. Brak należytej staranności Autorów w tym zakresie będzie skutkował odmową przyjęcia tekstu i przekazania go do oceny przez zagranicznych recenzentów.

Chcemy, by zgodnie z aktualnymi tendencjami w czasopismach międzynarodowych, poszczególne numery cechowały się spójnością tematyczną oraz wysokim profesjonalizmem naukowym.

Dlatego też redaktorzy tematyczni będą zobligowani do wystosowania do kręgu wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i zagranicy stosownych zaproszeń (call for papers) do umieszczenia w naszym Kwartalniku opracowań, które wpisywałyby się w zakres oczekiwanych przez nas zagadnień w ramach poszczególnych wydzielonych zagadnień naukowych.

Mamy nadzieję, iż każdy Państwa artykuł, charakteryzujący się wysoką jakością merytoryczną oraz należycie skorygowany w wersji angielskojęzycznej tekst (z uwzględnieniem native copyreader), będzie stanowić przyczynek do wzrostu indeksu cytowania w międzynarodowych bazach czasopism.

Łącząc serdeczne pozdrowienia, żywię ogromną nadzieję na współpracę w atmosferze jak najszerszego umiędzynaradawiania naszego Kwartalnika!

Maciej Urbaniak

[[[separator]]]

 

Maciej Urbaniak

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler

WZBUDZANIE I ROZWIJANIE ZAANGAŻOWANIA WOLONTARIUSZY W ORGANIZACJACH NON PROFIT PRZEZ MENTORING

AROUSING AND DEVELOPING VOLUNTEER ENGAGEMENT IN NONPROFIT ORGANIZATIONS THROUGH MENTORING

 

Jan Stachowicz

DUALIZM WIEDZY ORGANIZACYJNEJ A PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORCZE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE DUALISM IN THE CONTEXT OF ENTREPRENEURIAL APPROACH IN STRATEGIC MANAGEMENT

 

Anna Wójcik-Karpacz

ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE W TURBULENTNYM OTOCZENIU

DYNAMIC CAPABILITIES IN TURBULENT ENVIRONMENT

 

Teresa Piecuch

STRATEGICZNE ASPEKTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KORPORACYJNEJ

STRATEGIC ASPECTS OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

 

Jarosław Karpacz

ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE I RUTYNIZACJA

DYNAMIC CAPABILITIES AND ROUTINIZATION

 

Barbara Ocicka

WPŁYW ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM RELACJI Z DOSTAWCAMI NA ROZWÓJ INNOWACJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

THE INFLUENCE OF SUPPLIER RELATIONAL CAPITAL MANAGEMENT ON INNOVATIONS DEVELOPMENT IN SUPPLY CHAINS

 

Marcin Nowak

STATUS EPISTEMOLOGICZNY PROGNOZOWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU W UJĘCIU ONTOLOGII DETERMINISTYCZNEJ

EPISTEMOLOGICAL STATUS OF PREDICTION IN MANAGEMENT SCIENCES IN DETERMINISTIC ONTOLOGYAPPROACH

 

Tadeusz Gospodarek

MODELOWANIE DZIAŁANIA ORGANIZACJI NA POZIOMIE EPISTEMOLOGICZNYM

MODELLING OF ORGANIZATION'S ACTION ON EPISTEMOLOGICAL LEVEL

 

Rafał Drewniak

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH ALIANSU STRATEGICZNEGO

INNOVATION OF ENTERPRISES WITHIN THE STRATEGIC ALLIANCE

 

Sylwia Przytuła

INICJATYWA I INTENCJONALNOŚĆ W PODEJMOWANIU MISJI ZAGRANICZNEJ PRZEZ EKSPATRIANTÓW Z WŁASNEJ INICJATYWY (SIE)

INITIATIVE AND INTENTIONALITY IN UNDERTAKING A FOREIGN MISSION

BY A SELF-INITIATED EXPATRIATE (SIE)

 

Teresa Chirkowska-Smolak, Marcin Wnuk

LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW WOBEC ORGANIZACJI

- OPERACJONALIZACJA POJĘCIA ORAZ WERYFIKACJA PSYCHOMETRYCZNA SKALI LOJALNOŚCI WOBEC ORGANIZACJI

- BADANIA PILOTAŻOWE

EMPLOYEE LOYALTY TOWARDS ORGANIZATION - OPERATIONALIZATION OF THE CONCEPT AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF ORGANIZATIONAL LOYALTY SCALE

- PILOT STUDY

 

Michał Wiechetek, Wiesław Talik, Andrew Dean

JAK MIERZYĆ TALENT PRACOWNIKÓW - CZŁONKÓW ZESPOŁÓW?

METODA COMTAL-TEAM MEMBER

HOW TO MEASURE THE TALENT OF EMPLOYEES - TEAM MEMBERS?

THE COMTAL-TEAM MEMBER METHOD

 

Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska

ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH KONSUMENTÓW W PROSUMPCJĘ

INVOLVEMENT OF YOUNG CONSUMERS IN PROSUMPTION

 

Klaudia Martinek-Jaguszewska

ZNACZENIE I ROLA AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

-WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH

IMPORTANCE AND ROLE OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

- PILOT RESEARCH RESULTS

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

 

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 247

Wstęp

 

MACIEJ URBANIAK

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Oddając ostatni w tym roku numer Kwartalnika "Organizacja i Kierowanie", mamy nadzieję, że jego lektura zainspiruje Państwa, a zwłaszcza potencjalnych Autorów do nowych pomysłów na interesujące teksty naukowe, które będziemy mogli (po stosownych recenzjach) zamieścić na łamach naszego Czasopisma.

Numer rozpoczyna artykuł Janiny Stankiewicz, Hanny Bortnowskiej i Bartosza Seilera poświęcony identyfikacji możliwości zastosowania technik mentoringu do wzbudzania i rozwijania zaangażowania wolontariuszy w działalność organizacji non profit. Autorzy prezentowanego tekstu skoncentrowali uwagę na relatywnie rzadko analizowanym zagadnieniu, jakim są możliwości wykorzystania go w pracy z ochotnikami. Przedstawili istotę mentoringu, jego rodzaje preferowane w podmiotach non profit, pożądane kompetencje mentora.

Jan Stachowicz w swoim opracowaniu przeprowadził rozważania na temat dualnego charakteru wiedzy organizacyjnej, podejmując próbę wyjaśnienia zjawisk, takich jak: samoorganizacyjne odtwarzanie struktury zachowań w organizacji oraz rozwój organizacji. W tym celu przeanalizował on założenia dwóch modeli kreowania i zarządzania wiedzą (model I. Nonaki i H. Takeuchiego oraz Ch. Argyrisa), formułując wnioski, jakie wynikają z faktu wpływu dualnego charakteru wiedzy na proces zarządzania strategicznego.

Z kolei Anna Wójcik-Karpacz, na podstawie porównania wyników dotychczas przeprowadzonych na świecie badań, starała się zidentyfikować zewnętrzne warunki, w jakich zdolności dynamiczne przyczyniają się do rezultatów osiąganych przez podmioty gospodarcze. W opinii Autorki polemika dotycząca relacji: zdolności dynamiczne a wynik firmy w różnych warunkach środowiska wymaga kontynuowania teoretyzowania i systematycznych badań empirycznych w zakresie antecedencji, efektów i kontekstów zdolności dynamicznych na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym.

Teresa Piecuch natomiast w zaprezentowanym tekście skoncentrowała się na charakterystyce strategicznych aspektów przedsiębiorczości korporacyjnej. Wskazuje ona wyraźnie, że zachowania przedsiębiorcze i działania strategiczne mogą przyczyniać się do tworzenia wartości niezależnie od siebie, przy czym mogą być znacznie bardziej wartościowe, jeżeli są ze sobą połączone.

Jarosław Karpacz w swoim opracowaniu na podstawie gruntownej analizy literatury wskazuje, że problem rutynizacji jest analizowany na poziomie strategicznym i operacyjnym organizacji. Prowadząc intensywne dywagacje teoretyczne, Autor wskazuje, iż rutynizacja oznacza stopień, w jakim procesy organizacyjne są stabilne i powtarzalne, zapewnia dostęp do zrozumienia natury zdolności dynamicznych, dzięki którym organizacje rekonfigurują swoją bazę zasobową.

Z kolei Barbara Ocicka w prowadzonych przez siebie rozważaniach starała się określić wpływ zarządzania kapitałem relacji z dostawcami na rozwój innowacji w łańcuchach dostaw. Zarówno rezultaty analizy literatury, j ak i wyniki badań empirycznych zaprezentowanych w artykule prowadzą Autorkę do konstatacji, że zarządzanie kapitałem relacji z dostawcami stanowi silny katalizator rozwoju innowacji.

Marcin Nowak podjął próbę określenia statusu epistemologicznego prognozowania w naukach o zarządzaniu na gruncie ontologii deterministycznej. Na bazie szerokich dywagacji Autor wyraźnie konstatuje, że w odróżnieniu od nauk przyrodoznawczych status epistemologiczny prognozowania w naukach o zarządzaniu ma charakter negatywny.

Tadeusz Gospodarek w swoim opracowaniu prowadzi rozważania na temat modelowania działania organizacji na poziomie epistemologicznym. Ich wynikiem jest zaproponowanie układ siedmiu sprzężonych modeli epistemologicznych, koniecznych do uzyskania spójności opisu na poziomie semantycznym.

Rafał Drewniak natomiast starał się scharakteryzować istotę i znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz rodzaju innowacji w kontekście podejmowania współpracy między przedsiębiorstwami. Zaprezentowane przez Autora wyniki badań empirycznych, przeprowadzone w podmiotach gospodarczych, które podjęły współpracę w ramach aliansu strategicznego, identyfikują zależności między wielkością przedsiębiorstw partnerskich oraz czasem trwania porozumienia a rodzajem wdrożonych innowacji.

Z kolei Sylwia Przytuła podjęła próbę przeglądu dotychczasowych osiągnięć teoretycznych w zakresie terminologii odnoszącej się ekspatriacji z własnej inicjatywy, w odniesieniu do kryterium "inicjatywy" oraz "intencjalności" Zdaniem Autorki ekspatriacja z własnej inicjatywy jest procesem celowym, wynikającym z indywidualnych pobudek samego zainteresowanego, podejmowaniem pracy zagranicą i realizowaniem kariery zawodowej.

Teresa Chirkowska-Smolak i Marcin Wnuk starali się w intersującej konwencji zaprezentować właściwości psychometrycznych narzędzia do badania lojalności pracowników, które określili jako Skalę Lojalności Wobec Organizacji. Przeprowadzając ogólnopolskie badania, Autorzy poddali to narzędzie empirycznej weryfikacji.

Natomiast Michał Wiechetek w swoim opracowaniu przedstawił metodykę prac nad konstrukcją psychometrycznej metody ComTal-TeamMember, służącej do pomiaru talentu pracownika będącego członkiem zespołu. Metoda ta została zoperacjonalizowana w formie elektronicznego kwestionariusza, składa się ze 107 twierdzeń, opracowanych w pięciu wersjach językowych (angielskiej, czeskiej, niderlandzkiej, greckiej oraz polskiej) i pozwala na pomiar trzech ogólnych (kompetencje, zaangażowanie, wkład) i osiemnastu szczegółowych składowych talentu.

Iryna Manczak oraz Katarzyna Sanak-Kosmowska, przeprowadzając sondaż diagnostyczny przy zastosowaniu techniki ankietowej, podjęły próbę identyfikacji sposobów angażowania się młodzieży w prosumpcję. Wyniki badani wskazują, że zdecydowana większość respondentów przynajmniej raz skorzystała z oferty personalizacji, a najbardziej pożądanym sposobem dopasowania do indywidualnych potrzeb jest możliwość dodania do produktu dodatkowych funkcji.

Niniejszy numer Kwartalnika zamyka tekst Klaudii Martinek-Jaguszewskiej poświęcony ocenie znaczenia i roli automatyzacji procesów biznesowych deklarowanych przez pracowników. Na uwagę zasługują prezentowane wyniki badań pilotażowych, których celem była ogólna ocena rozpoznawalności tej koncepcji, jej przydatności oraz potencjału zastosowania w danej branży, a także deklaracja wpływu jej zastosowania na codzienną pracę menadżerów i pracowników oraz na organizację.

Pragniemy Państwu przypomnieć, iż chcąc umiędzynarodowić zasięg naszego czasopisma, od 2019 roku na łamach Naszego Kwartalnika będą publikowane wyłącznie teksty w języku angielskim. Prosimy, by teksty Państwa rozważań były osadzone w kontekście międzynarodowym najnowszych aktualnych nurtów naukowych, a cytowana literatura obejmowała opracowania w języku angielskim (także opracowania wydawane w naszym kraju). Prosimy również potencjalnych Autorów o profesjonalizm w zakresie dostarczanych nam opracowań, które powinny być poddane przed przekazaniem do naszej Redakcji wcześniejszej gruntownej korekcie językowej. Brak należytej staranności Autorów w tym zakresie będzie skutkował odmową przyjęcia tekstu i przekazania go do oceny przez zagranicznych recenzentów.

Chcemy, by zgodnie z aktualnymi tendencjami w czasopismach międzynarodowych, poszczególne numery cechowały się spójnością tematyczną oraz wysokim profesjonalizmem naukowym.

Dlatego też redaktorzy tematyczni będą zobligowani do wystosowania do kręgu wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i zagranicy stosownych zaproszeń (call for papers) do umieszczenia w naszym Kwartalniku opracowań, które wpisywałyby się w zakres oczekiwanych przez nas zagadnień w ramach poszczególnych wydzielonych zagadnień naukowych.

Mamy nadzieję, iż każdy Państwa artykuł, charakteryzujący się wysoką jakością merytoryczną oraz należycie skorygowany w wersji angielskojęzycznej tekst (z uwzględnieniem native copyreader), będzie stanowić przyczynek do wzrostu indeksu cytowania w międzynarodowych bazach czasopism.

Łącząc serdeczne pozdrowienia, żywię ogromną nadzieję na współpracę w atmosferze jak najszerszego umiędzynaradawiania naszego Kwartalnika!

Maciej Urbaniak

Spis treści

 

Maciej Urbaniak

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler

WZBUDZANIE I ROZWIJANIE ZAANGAŻOWANIA WOLONTARIUSZY W ORGANIZACJACH NON PROFIT PRZEZ MENTORING

AROUSING AND DEVELOPING VOLUNTEER ENGAGEMENT IN NONPROFIT ORGANIZATIONS THROUGH MENTORING

 

Jan Stachowicz

DUALIZM WIEDZY ORGANIZACYJNEJ A PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORCZE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE DUALISM IN THE CONTEXT OF ENTREPRENEURIAL APPROACH IN STRATEGIC MANAGEMENT

 

Anna Wójcik-Karpacz

ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE W TURBULENTNYM OTOCZENIU

DYNAMIC CAPABILITIES IN TURBULENT ENVIRONMENT

 

Teresa Piecuch

STRATEGICZNE ASPEKTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KORPORACYJNEJ

STRATEGIC ASPECTS OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

 

Jarosław Karpacz

ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE I RUTYNIZACJA

DYNAMIC CAPABILITIES AND ROUTINIZATION

 

Barbara Ocicka

WPŁYW ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM RELACJI Z DOSTAWCAMI NA ROZWÓJ INNOWACJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

THE INFLUENCE OF SUPPLIER RELATIONAL CAPITAL MANAGEMENT ON INNOVATIONS DEVELOPMENT IN SUPPLY CHAINS

 

Marcin Nowak

STATUS EPISTEMOLOGICZNY PROGNOZOWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU W UJĘCIU ONTOLOGII DETERMINISTYCZNEJ

EPISTEMOLOGICAL STATUS OF PREDICTION IN MANAGEMENT SCIENCES IN DETERMINISTIC ONTOLOGYAPPROACH

 

Tadeusz Gospodarek

MODELOWANIE DZIAŁANIA ORGANIZACJI NA POZIOMIE EPISTEMOLOGICZNYM

MODELLING OF ORGANIZATION'S ACTION ON EPISTEMOLOGICAL LEVEL

 

Rafał Drewniak

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH ALIANSU STRATEGICZNEGO

INNOVATION OF ENTERPRISES WITHIN THE STRATEGIC ALLIANCE

 

Sylwia Przytuła

INICJATYWA I INTENCJONALNOŚĆ W PODEJMOWANIU MISJI ZAGRANICZNEJ PRZEZ EKSPATRIANTÓW Z WŁASNEJ INICJATYWY (SIE)

INITIATIVE AND INTENTIONALITY IN UNDERTAKING A FOREIGN MISSION

BY A SELF-INITIATED EXPATRIATE (SIE)

 

Teresa Chirkowska-Smolak, Marcin Wnuk

LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW WOBEC ORGANIZACJI

- OPERACJONALIZACJA POJĘCIA ORAZ WERYFIKACJA PSYCHOMETRYCZNA SKALI LOJALNOŚCI WOBEC ORGANIZACJI

- BADANIA PILOTAŻOWE

EMPLOYEE LOYALTY TOWARDS ORGANIZATION - OPERATIONALIZATION OF THE CONCEPT AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF ORGANIZATIONAL LOYALTY SCALE

- PILOT STUDY

 

Michał Wiechetek, Wiesław Talik, Andrew Dean

JAK MIERZYĆ TALENT PRACOWNIKÓW - CZŁONKÓW ZESPOŁÓW?

METODA COMTAL-TEAM MEMBER

HOW TO MEASURE THE TALENT OF EMPLOYEES - TEAM MEMBERS?

THE COMTAL-TEAM MEMBER METHOD

 

Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska

ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH KONSUMENTÓW W PROSUMPCJĘ

INVOLVEMENT OF YOUNG CONSUMERS IN PROSUMPTION

 

Klaudia Martinek-Jaguszewska

ZNACZENIE I ROLA AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

-WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH

IMPORTANCE AND ROLE OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

- PILOT RESEARCH RESULTS

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

 

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 247

 

MACIEJ URBANIAK

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Oddając ostatni w tym roku numer Kwartalnika "Organizacja i Kierowanie", mamy nadzieję, że jego lektura zainspiruje Państwa, a zwłaszcza potencjalnych Autorów do nowych pomysłów na interesujące teksty naukowe, które będziemy mogli (po stosownych recenzjach) zamieścić na łamach naszego Czasopisma.

Numer rozpoczyna artykuł Janiny Stankiewicz, Hanny Bortnowskiej i Bartosza Seilera poświęcony identyfikacji możliwości zastosowania technik mentoringu do wzbudzania i rozwijania zaangażowania wolontariuszy w działalność organizacji non profit. Autorzy prezentowanego tekstu skoncentrowali uwagę na relatywnie rzadko analizowanym zagadnieniu, jakim są możliwości wykorzystania go w pracy z ochotnikami. Przedstawili istotę mentoringu, jego rodzaje preferowane w podmiotach non profit, pożądane kompetencje mentora.

Jan Stachowicz w swoim opracowaniu przeprowadził rozważania na temat dualnego charakteru wiedzy organizacyjnej, podejmując próbę wyjaśnienia zjawisk, takich jak: samoorganizacyjne odtwarzanie struktury zachowań w organizacji oraz rozwój organizacji. W tym celu przeanalizował on założenia dwóch modeli kreowania i zarządzania wiedzą (model I. Nonaki i H. Takeuchiego oraz Ch. Argyrisa), formułując wnioski, jakie wynikają z faktu wpływu dualnego charakteru wiedzy na proces zarządzania strategicznego.

Z kolei Anna Wójcik-Karpacz, na podstawie porównania wyników dotychczas przeprowadzonych na świecie badań, starała się zidentyfikować zewnętrzne warunki, w jakich zdolności dynamiczne przyczyniają się do rezultatów osiąganych przez podmioty gospodarcze. W opinii Autorki polemika dotycząca relacji: zdolności dynamiczne a wynik firmy w różnych warunkach środowiska wymaga kontynuowania teoretyzowania i systematycznych badań empirycznych w zakresie antecedencji, efektów i kontekstów zdolności dynamicznych na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym.

Teresa Piecuch natomiast w zaprezentowanym tekście skoncentrowała się na charakterystyce strategicznych aspektów przedsiębiorczości korporacyjnej. Wskazuje ona wyraźnie, że zachowania przedsiębiorcze i działania strategiczne mogą przyczyniać się do tworzenia wartości niezależnie od siebie, przy czym mogą być znacznie bardziej wartościowe, jeżeli są ze sobą połączone.

Jarosław Karpacz w swoim opracowaniu na podstawie gruntownej analizy literatury wskazuje, że problem rutynizacji jest analizowany na poziomie strategicznym i operacyjnym organizacji. Prowadząc intensywne dywagacje teoretyczne, Autor wskazuje, iż rutynizacja oznacza stopień, w jakim procesy organizacyjne są stabilne i powtarzalne, zapewnia dostęp do zrozumienia natury zdolności dynamicznych, dzięki którym organizacje rekonfigurują swoją bazę zasobową.

Z kolei Barbara Ocicka w prowadzonych przez siebie rozważaniach starała się określić wpływ zarządzania kapitałem relacji z dostawcami na rozwój innowacji w łańcuchach dostaw. Zarówno rezultaty analizy literatury, j ak i wyniki badań empirycznych zaprezentowanych w artykule prowadzą Autorkę do konstatacji, że zarządzanie kapitałem relacji z dostawcami stanowi silny katalizator rozwoju innowacji.

Marcin Nowak podjął próbę określenia statusu epistemologicznego prognozowania w naukach o zarządzaniu na gruncie ontologii deterministycznej. Na bazie szerokich dywagacji Autor wyraźnie konstatuje, że w odróżnieniu od nauk przyrodoznawczych status epistemologiczny prognozowania w naukach o zarządzaniu ma charakter negatywny.

Tadeusz Gospodarek w swoim opracowaniu prowadzi rozważania na temat modelowania działania organizacji na poziomie epistemologicznym. Ich wynikiem jest zaproponowanie układ siedmiu sprzężonych modeli epistemologicznych, koniecznych do uzyskania spójności opisu na poziomie semantycznym.

Rafał Drewniak natomiast starał się scharakteryzować istotę i znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz rodzaju innowacji w kontekście podejmowania współpracy między przedsiębiorstwami. Zaprezentowane przez Autora wyniki badań empirycznych, przeprowadzone w podmiotach gospodarczych, które podjęły współpracę w ramach aliansu strategicznego, identyfikują zależności między wielkością przedsiębiorstw partnerskich oraz czasem trwania porozumienia a rodzajem wdrożonych innowacji.

Z kolei Sylwia Przytuła podjęła próbę przeglądu dotychczasowych osiągnięć teoretycznych w zakresie terminologii odnoszącej się ekspatriacji z własnej inicjatywy, w odniesieniu do kryterium "inicjatywy" oraz "intencjalności" Zdaniem Autorki ekspatriacja z własnej inicjatywy jest procesem celowym, wynikającym z indywidualnych pobudek samego zainteresowanego, podejmowaniem pracy zagranicą i realizowaniem kariery zawodowej.

Teresa Chirkowska-Smolak i Marcin Wnuk starali się w intersującej konwencji zaprezentować właściwości psychometrycznych narzędzia do badania lojalności pracowników, które określili jako Skalę Lojalności Wobec Organizacji. Przeprowadzając ogólnopolskie badania, Autorzy poddali to narzędzie empirycznej weryfikacji.

Natomiast Michał Wiechetek w swoim opracowaniu przedstawił metodykę prac nad konstrukcją psychometrycznej metody ComTal-TeamMember, służącej do pomiaru talentu pracownika będącego członkiem zespołu. Metoda ta została zoperacjonalizowana w formie elektronicznego kwestionariusza, składa się ze 107 twierdzeń, opracowanych w pięciu wersjach językowych (angielskiej, czeskiej, niderlandzkiej, greckiej oraz polskiej) i pozwala na pomiar trzech ogólnych (kompetencje, zaangażowanie, wkład) i osiemnastu szczegółowych składowych talentu.

Iryna Manczak oraz Katarzyna Sanak-Kosmowska, przeprowadzając sondaż diagnostyczny przy zastosowaniu techniki ankietowej, podjęły próbę identyfikacji sposobów angażowania się młodzieży w prosumpcję. Wyniki badani wskazują, że zdecydowana większość respondentów przynajmniej raz skorzystała z oferty personalizacji, a najbardziej pożądanym sposobem dopasowania do indywidualnych potrzeb jest możliwość dodania do produktu dodatkowych funkcji.

Niniejszy numer Kwartalnika zamyka tekst Klaudii Martinek-Jaguszewskiej poświęcony ocenie znaczenia i roli automatyzacji procesów biznesowych deklarowanych przez pracowników. Na uwagę zasługują prezentowane wyniki badań pilotażowych, których celem była ogólna ocena rozpoznawalności tej koncepcji, jej przydatności oraz potencjału zastosowania w danej branży, a także deklaracja wpływu jej zastosowania na codzienną pracę menadżerów i pracowników oraz na organizację.

Pragniemy Państwu przypomnieć, iż chcąc umiędzynarodowić zasięg naszego czasopisma, od 2019 roku na łamach Naszego Kwartalnika będą publikowane wyłącznie teksty w języku angielskim. Prosimy, by teksty Państwa rozważań były osadzone w kontekście międzynarodowym najnowszych aktualnych nurtów naukowych, a cytowana literatura obejmowała opracowania w języku angielskim (także opracowania wydawane w naszym kraju). Prosimy również potencjalnych Autorów o profesjonalizm w zakresie dostarczanych nam opracowań, które powinny być poddane przed przekazaniem do naszej Redakcji wcześniejszej gruntownej korekcie językowej. Brak należytej staranności Autorów w tym zakresie będzie skutkował odmową przyjęcia tekstu i przekazania go do oceny przez zagranicznych recenzentów.

Chcemy, by zgodnie z aktualnymi tendencjami w czasopismach międzynarodowych, poszczególne numery cechowały się spójnością tematyczną oraz wysokim profesjonalizmem naukowym.

Dlatego też redaktorzy tematyczni będą zobligowani do wystosowania do kręgu wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i zagranicy stosownych zaproszeń (call for papers) do umieszczenia w naszym Kwartalniku opracowań, które wpisywałyby się w zakres oczekiwanych przez nas zagadnień w ramach poszczególnych wydzielonych zagadnień naukowych.

Mamy nadzieję, iż każdy Państwa artykuł, charakteryzujący się wysoką jakością merytoryczną oraz należycie skorygowany w wersji angielskojęzycznej tekst (z uwzględnieniem native copyreader), będzie stanowić przyczynek do wzrostu indeksu cytowania w międzynarodowych bazach czasopism.

Łącząc serdeczne pozdrowienia, żywię ogromną nadzieję na współpracę w atmosferze jak najszerszego umiędzynaradawiania naszego Kwartalnika!

Maciej Urbaniak

 

Maciej Urbaniak

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler

WZBUDZANIE I ROZWIJANIE ZAANGAŻOWANIA WOLONTARIUSZY W ORGANIZACJACH NON PROFIT PRZEZ MENTORING

AROUSING AND DEVELOPING VOLUNTEER ENGAGEMENT IN NONPROFIT ORGANIZATIONS THROUGH MENTORING

 

Jan Stachowicz

DUALIZM WIEDZY ORGANIZACYJNEJ A PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORCZE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE DUALISM IN THE CONTEXT OF ENTREPRENEURIAL APPROACH IN STRATEGIC MANAGEMENT

 

Anna Wójcik-Karpacz

ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE W TURBULENTNYM OTOCZENIU

DYNAMIC CAPABILITIES IN TURBULENT ENVIRONMENT

 

Teresa Piecuch

STRATEGICZNE ASPEKTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KORPORACYJNEJ

STRATEGIC ASPECTS OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

 

Jarosław Karpacz

ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE I RUTYNIZACJA

DYNAMIC CAPABILITIES AND ROUTINIZATION

 

Barbara Ocicka

WPŁYW ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM RELACJI Z DOSTAWCAMI NA ROZWÓJ INNOWACJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

THE INFLUENCE OF SUPPLIER RELATIONAL CAPITAL MANAGEMENT ON INNOVATIONS DEVELOPMENT IN SUPPLY CHAINS

 

Marcin Nowak

STATUS EPISTEMOLOGICZNY PROGNOZOWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU W UJĘCIU ONTOLOGII DETERMINISTYCZNEJ

EPISTEMOLOGICAL STATUS OF PREDICTION IN MANAGEMENT SCIENCES IN DETERMINISTIC ONTOLOGYAPPROACH

 

Tadeusz Gospodarek

MODELOWANIE DZIAŁANIA ORGANIZACJI NA POZIOMIE EPISTEMOLOGICZNYM

MODELLING OF ORGANIZATION'S ACTION ON EPISTEMOLOGICAL LEVEL

 

Rafał Drewniak

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH ALIANSU STRATEGICZNEGO

INNOVATION OF ENTERPRISES WITHIN THE STRATEGIC ALLIANCE

 

Sylwia Przytuła

INICJATYWA I INTENCJONALNOŚĆ W PODEJMOWANIU MISJI ZAGRANICZNEJ PRZEZ EKSPATRIANTÓW Z WŁASNEJ INICJATYWY (SIE)

INITIATIVE AND INTENTIONALITY IN UNDERTAKING A FOREIGN MISSION

BY A SELF-INITIATED EXPATRIATE (SIE)

 

Teresa Chirkowska-Smolak, Marcin Wnuk

LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW WOBEC ORGANIZACJI

- OPERACJONALIZACJA POJĘCIA ORAZ WERYFIKACJA PSYCHOMETRYCZNA SKALI LOJALNOŚCI WOBEC ORGANIZACJI

- BADANIA PILOTAŻOWE

EMPLOYEE LOYALTY TOWARDS ORGANIZATION - OPERATIONALIZATION OF THE CONCEPT AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF ORGANIZATIONAL LOYALTY SCALE

- PILOT STUDY

 

Michał Wiechetek, Wiesław Talik, Andrew Dean

JAK MIERZYĆ TALENT PRACOWNIKÓW - CZŁONKÓW ZESPOŁÓW?

METODA COMTAL-TEAM MEMBER

HOW TO MEASURE THE TALENT OF EMPLOYEES - TEAM MEMBERS?

THE COMTAL-TEAM MEMBER METHOD

 

Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska

ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH KONSUMENTÓW W PROSUMPCJĘ

INVOLVEMENT OF YOUNG CONSUMERS IN PROSUMPTION

 

Klaudia Martinek-Jaguszewska

ZNACZENIE I ROLA AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

-WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH

IMPORTANCE AND ROLE OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

- PILOT RESEARCH RESULTS

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

 

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel