Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(174) 2016 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(174) 2016 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(174) 2016 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(174) 2016 Organization and Management
[[[separator]]]

Globalizacja gospodarki, upowszechnienie technologii ICT, a także niwelowanie barier i ograniczeń w procesach ekspansji znajdują swoje przełożenie na możliwość relatywnie łatwego wchodzenia na rynki w dowolnych miejscach świata. W konse­kwencji powyższych zjawisk wiedza, technologie i informacje są lokowane na global­nym rynku posiadającym asymetryczną strukturę, zaś prawo własności informacji technologicznych odgrywa niezwykle istotną rolę w kreowaniu i utrzymywaniu przewag konkurencyjnych. Jednocześnie dynamika opisanych powyżej zjawisk znaj­duje swoje przełożenie na wyzwania, których konsekwencje są obarczone wysokim poziomem niepewności. Analiza tych zjawisk, charakterystyka ich natury i istoty, identyfikacja źródeł, a także odtworzenie mechanizmów ich kształtowania stanowią niezwykle złożone przedsięwzięcie. Jednak ignorowanie tych wyzwań i niedocenianie ich znaczenia może mieć istotne konsekwencje dla efektywności funkcjonowania organizacji. Wyzwań tych nie można postrzegać wyłącznie w kategoriach zagrożeń i działań wymuszających na organizacjach konieczność minimalizacji ich negatywnych konsekwencji - mogą one stanowić źródło potencjalnych szans dla organizacji, co oznacza, że identyfikacja i poszukiwanie możliwości ich efektywnego wykorzystania powinny być równie ważnym zadaniem jak minimalizacja negatywnych konsekwencji ich oddziaływania. Jacek Szołtysek zwraca uwagę na wzrost poziomu zagmatwania i niespójności teorii w obrębie dyscypliny nauk o zarządzaniu, co w Jego ocenie wynika z braków metodycznych pojawiających się podczas przygotowywania prac awansowych. Szczególnie wartościowe są przedstawione przez Autora "pułapki nieekonomicznego podejścia do uprawiania nauki", na jakie mogą natknąć się osoby podejmujące próbę ustanowienia własnego wkładu w rozwój dyscypliny. Jarosław Karpacz podejmuje próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę autonomii w strategicznym ukierunkowaniu przedsiębiorstwa na rozwój. Analiza literatury przedmiotu pozwoliła Autorowi na wyprowadzenie spostrzeżenia o dualnej naturze autonomii w badaniach orientacji przedsiębiorczej. W prezentowanym ujęciu autonomia należy bowiem zarówno do komponentów orientacji przedsiębiorczej, jak i stanowi antecedencję orientacji przedsiębiorczej. Wskazując na znaczenie negocjacji w procesach podejmowania decyzji mene­dżerskich i rozwiązywania konfliktów we współdziałaniu, Andrzej Kozina podejmuje próbę klasyfikacji i opisania charakterystyki negocjacji projektowych. Autor wskazując na utylitarny walor scharakteryzowanych w opracowaniu propozycji, podkreśla ich uniwersalność i wieloaspektowość, dowodząc, iż mechanizmy negocjacji powinny być traktowane jako jeden z istotnych instrumentów zarządzania projektem. Włączając się w dyskusję nad istotą i naturą strategicznego rozwoju przedsiębior­stwa, Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec formułuje spostrzeżenie o marginalizowaniu w literaturze przedmiotu wpływu paradoksów strategicznych na procesy rozwojowe. Analiza sposobów, w jakie zespoły zarządzające angażują się w godzenie sprzeczności rentowność-konkurencyjność w czasie rozwoju przedsiębiorstw, została przeprowa­dzona w odniesieniu do zjawisk występujących wewnątrz granic przedsiębiorstwa, a w szczególności analizie poddano związki rozwoju przedsiębiorstwa z zarządzaniem paradoksami strategicznymi. Piotr Tarka podejmuje próbę zdefiniowania zależności pomiędzy orientacją rynkową i koncepcją organizacji uczącej się a skutecznością badań marketingowych. Przeprowadzone postępowanie badawcze, oparte na analizie literatury przedmiotu, pozwoliło Autorowi na sformułowanie wniosku, iż koncepcja orientacji rynkowej pozostaje w bliskiej relacji do założeń konceptualnych organizacji uczącej się i sku­teczności badań marketingowych. Kazimierz Perechuda i Daria Hołodnik prezentują koncepcję analizy bytów pustych w biznesie, zorientowaną na badanie procesów konstrukcji i dekonstrukcji "wirtualizujących się" organizacji gospodarczych i pozagospodarczych. Bronisław Bombała podejmując próbę analizy porównawczej głównych teorii i kon­cepcji przywództwa XX wieku przy zastosowaniu metametody fenomenologicznej, poszukuje odpowiedzi na pytanie, które koncepcje przywództwa zapewniają spójność ontologiczno-ontyczną zarządzania i mogą być uznane wzorcowe? Zdaniem Autora koncepcje przywództwa personalistycznego i służebnego, które umożliwiają zacho­wanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania, mogą być uznane za wzorcowe. Przeprowadzone postępowanie badawcze nad wpływem zaufania na wyniki firm w relacjach międzyorganizacyjnych stanowiło dla Małgorzaty Chrupały-Pniak oraz Moniki Sulimowskiej-Formowicz podstawę do sformułowania spostrzeżenia o istnieniu słabych i umiarkowanie pozytywnych związków pomiędzy wynikami firm w relacjach kooperacyjnych a zaufaniem interpersonalnym członków zespołów. Autorki wskazują na istnienie statystycznie istotnego pośredniego wpływu zaufania interpersonalnego na skuteczność i wydajność firmy w relacjach kooperacyjnych poprzez zaufanie organizacyjne, które stosowane do wyników przeprowadzonego postępowania badawczego należy uznać za mediatora tego związku. U podstaw opracowania Anny Sołtysik-Piorunkiewicz oraz Piotra Ziuziańskiego leży założenie o wpływie systemów informatycznych na efektywność i szybkość pro­cesów decyzyjnych. Autorzy podejmując próbę identyfikacji obszarów zastosowania kokpitu menedżerskiego w systemie wczesnego ostrzegania w podmiotach leczniczych, wskazują na korzyści wynikające z tego typu implementacji. Podkreślając istnienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów zjawiska upadłości, Ulyana Dzyuma-Zaremba przedstawia wyniki postępowania badawczego nad zjawiskiem przedsiębiorczości z perspektywy upadłości w Polsce w przekroju regionalnym. Autorka wskazując na istnienie zależności między liczbą ogłoszonych upadłości a nowo zarejestrowanymi podmiotami, podkreśla, iż związek ten maleje wraz ze sposobem badania zjawiska upadłości oraz przedsiębiorczości w Polsce.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Jacek Szołtysek

PUŁAPKI PRACY NAUKOWEJ - REFLEKSJE METODYCZNE

TRAPS OF THE SCIENTIFIC WORK - METHODOLOGICAL REFLECTION

 

Jarosław Karpacz

AUTONOMIA W KONTEKŚCIE ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ: WYMIAR ORGANIZACYJNY I INDYWIDUALNY

THE AUTONOMY IN THE CONTEXT OF THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: THE ORGANIZATIONAL AND INDIVIDUAL DIMENSION

 

Andrzej Kozina

RODZAJE NEGOCJACJI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

THE TYP ES OF NEGOTIATIONS WITHIN PROJECT MANAGEMENT

 

Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec

PARADOKS RENTOWNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA

PROFITABILITY VERSUS COMPETITIVENESS IN MANAGING STRATEGIC FIRM GROWTH

 

Piotr Tarka

ORIENTACJA RYNKOWA I KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ A SKUTECZNOŚĆ BADAŃ MARKETINGOWYCH - PRÓBA ZDEFINIOWANIA ZALEŻNOŚCI

THEORETICAL MODEL OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN CONSTRUCTS FORMING IN THE COMPANIES: MARKET ORIENTATION, ORGANIZATIONAL LEARNING AND MARKETING RESEARCH EFFECTIVENESS

 

Kazimierz Perechuda, Daria Hołodnik

W STRONĘ POSTMODERNISTYCZNYCH METODOLOGII BADANIA BYTÓW PUSTYCH W BIZNESIE

IN A SEARCH OF THE BUSINESS EMPTY BEINGS IN THE POSTMODERN METHODOLOGY

 

Bronisław Bombała

PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE PERSONALISTYCZNO-FENOMENOLOGICZNEJ

LEADERSHIP IN PERSONALISTIC-PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE

 

Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulimowska-Formowicz

WPŁYW ZAUFANIA NA WYNIKI FIRMY W RELACJACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH

THE IMPACT OF INTERPERSONAL TRUST ON THE OUTCOMES OF A FIRM IN INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS

 

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański

ZNACZENIE KOKPITU M EN EDŻERSKI EGO W SYSTEM IE WCZESNEGO OSTRZEGANIA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

THE ROLE OF PERFORMANCE DASHBOARDS IN EARLYWARNING SYSTEM FOR HEALTH UNIT

 

Ulyana Dzyuma-Zaremba

POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE - UJĘCIE REGIONALNE

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP AND THE INTENSITY OF THE BANKRUPTCY OF COMPANIES IN POLAND


WYDARZENIA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 4 (174)
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 181

Wstęp

Globalizacja gospodarki, upowszechnienie technologii ICT, a także niwelowanie barier i ograniczeń w procesach ekspansji znajdują swoje przełożenie na możliwość relatywnie łatwego wchodzenia na rynki w dowolnych miejscach świata. W konse­kwencji powyższych zjawisk wiedza, technologie i informacje są lokowane na global­nym rynku posiadającym asymetryczną strukturę, zaś prawo własności informacji technologicznych odgrywa niezwykle istotną rolę w kreowaniu i utrzymywaniu przewag konkurencyjnych. Jednocześnie dynamika opisanych powyżej zjawisk znaj­duje swoje przełożenie na wyzwania, których konsekwencje są obarczone wysokim poziomem niepewności. Analiza tych zjawisk, charakterystyka ich natury i istoty, identyfikacja źródeł, a także odtworzenie mechanizmów ich kształtowania stanowią niezwykle złożone przedsięwzięcie. Jednak ignorowanie tych wyzwań i niedocenianie ich znaczenia może mieć istotne konsekwencje dla efektywności funkcjonowania organizacji. Wyzwań tych nie można postrzegać wyłącznie w kategoriach zagrożeń i działań wymuszających na organizacjach konieczność minimalizacji ich negatywnych konsekwencji - mogą one stanowić źródło potencjalnych szans dla organizacji, co oznacza, że identyfikacja i poszukiwanie możliwości ich efektywnego wykorzystania powinny być równie ważnym zadaniem jak minimalizacja negatywnych konsekwencji ich oddziaływania. Jacek Szołtysek zwraca uwagę na wzrost poziomu zagmatwania i niespójności teorii w obrębie dyscypliny nauk o zarządzaniu, co w Jego ocenie wynika z braków metodycznych pojawiających się podczas przygotowywania prac awansowych. Szczególnie wartościowe są przedstawione przez Autora "pułapki nieekonomicznego podejścia do uprawiania nauki", na jakie mogą natknąć się osoby podejmujące próbę ustanowienia własnego wkładu w rozwój dyscypliny. Jarosław Karpacz podejmuje próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę autonomii w strategicznym ukierunkowaniu przedsiębiorstwa na rozwój. Analiza literatury przedmiotu pozwoliła Autorowi na wyprowadzenie spostrzeżenia o dualnej naturze autonomii w badaniach orientacji przedsiębiorczej. W prezentowanym ujęciu autonomia należy bowiem zarówno do komponentów orientacji przedsiębiorczej, jak i stanowi antecedencję orientacji przedsiębiorczej. Wskazując na znaczenie negocjacji w procesach podejmowania decyzji mene­dżerskich i rozwiązywania konfliktów we współdziałaniu, Andrzej Kozina podejmuje próbę klasyfikacji i opisania charakterystyki negocjacji projektowych. Autor wskazując na utylitarny walor scharakteryzowanych w opracowaniu propozycji, podkreśla ich uniwersalność i wieloaspektowość, dowodząc, iż mechanizmy negocjacji powinny być traktowane jako jeden z istotnych instrumentów zarządzania projektem. Włączając się w dyskusję nad istotą i naturą strategicznego rozwoju przedsiębior­stwa, Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec formułuje spostrzeżenie o marginalizowaniu w literaturze przedmiotu wpływu paradoksów strategicznych na procesy rozwojowe. Analiza sposobów, w jakie zespoły zarządzające angażują się w godzenie sprzeczności rentowność-konkurencyjność w czasie rozwoju przedsiębiorstw, została przeprowa­dzona w odniesieniu do zjawisk występujących wewnątrz granic przedsiębiorstwa, a w szczególności analizie poddano związki rozwoju przedsiębiorstwa z zarządzaniem paradoksami strategicznymi. Piotr Tarka podejmuje próbę zdefiniowania zależności pomiędzy orientacją rynkową i koncepcją organizacji uczącej się a skutecznością badań marketingowych. Przeprowadzone postępowanie badawcze, oparte na analizie literatury przedmiotu, pozwoliło Autorowi na sformułowanie wniosku, iż koncepcja orientacji rynkowej pozostaje w bliskiej relacji do założeń konceptualnych organizacji uczącej się i sku­teczności badań marketingowych. Kazimierz Perechuda i Daria Hołodnik prezentują koncepcję analizy bytów pustych w biznesie, zorientowaną na badanie procesów konstrukcji i dekonstrukcji "wirtualizujących się" organizacji gospodarczych i pozagospodarczych. Bronisław Bombała podejmując próbę analizy porównawczej głównych teorii i kon­cepcji przywództwa XX wieku przy zastosowaniu metametody fenomenologicznej, poszukuje odpowiedzi na pytanie, które koncepcje przywództwa zapewniają spójność ontologiczno-ontyczną zarządzania i mogą być uznane wzorcowe? Zdaniem Autora koncepcje przywództwa personalistycznego i służebnego, które umożliwiają zacho­wanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania, mogą być uznane za wzorcowe. Przeprowadzone postępowanie badawcze nad wpływem zaufania na wyniki firm w relacjach międzyorganizacyjnych stanowiło dla Małgorzaty Chrupały-Pniak oraz Moniki Sulimowskiej-Formowicz podstawę do sformułowania spostrzeżenia o istnieniu słabych i umiarkowanie pozytywnych związków pomiędzy wynikami firm w relacjach kooperacyjnych a zaufaniem interpersonalnym członków zespołów. Autorki wskazują na istnienie statystycznie istotnego pośredniego wpływu zaufania interpersonalnego na skuteczność i wydajność firmy w relacjach kooperacyjnych poprzez zaufanie organizacyjne, które stosowane do wyników przeprowadzonego postępowania badawczego należy uznać za mediatora tego związku. U podstaw opracowania Anny Sołtysik-Piorunkiewicz oraz Piotra Ziuziańskiego leży założenie o wpływie systemów informatycznych na efektywność i szybkość pro­cesów decyzyjnych. Autorzy podejmując próbę identyfikacji obszarów zastosowania kokpitu menedżerskiego w systemie wczesnego ostrzegania w podmiotach leczniczych, wskazują na korzyści wynikające z tego typu implementacji. Podkreślając istnienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów zjawiska upadłości, Ulyana Dzyuma-Zaremba przedstawia wyniki postępowania badawczego nad zjawiskiem przedsiębiorczości z perspektywy upadłości w Polsce w przekroju regionalnym. Autorka wskazując na istnienie zależności między liczbą ogłoszonych upadłości a nowo zarejestrowanymi podmiotami, podkreśla, iż związek ten maleje wraz ze sposobem badania zjawiska upadłości oraz przedsiębiorczości w Polsce.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Jacek Szołtysek

PUŁAPKI PRACY NAUKOWEJ - REFLEKSJE METODYCZNE

TRAPS OF THE SCIENTIFIC WORK - METHODOLOGICAL REFLECTION

 

Jarosław Karpacz

AUTONOMIA W KONTEKŚCIE ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ: WYMIAR ORGANIZACYJNY I INDYWIDUALNY

THE AUTONOMY IN THE CONTEXT OF THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: THE ORGANIZATIONAL AND INDIVIDUAL DIMENSION

 

Andrzej Kozina

RODZAJE NEGOCJACJI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

THE TYP ES OF NEGOTIATIONS WITHIN PROJECT MANAGEMENT

 

Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec

PARADOKS RENTOWNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA

PROFITABILITY VERSUS COMPETITIVENESS IN MANAGING STRATEGIC FIRM GROWTH

 

Piotr Tarka

ORIENTACJA RYNKOWA I KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ A SKUTECZNOŚĆ BADAŃ MARKETINGOWYCH - PRÓBA ZDEFINIOWANIA ZALEŻNOŚCI

THEORETICAL MODEL OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN CONSTRUCTS FORMING IN THE COMPANIES: MARKET ORIENTATION, ORGANIZATIONAL LEARNING AND MARKETING RESEARCH EFFECTIVENESS

 

Kazimierz Perechuda, Daria Hołodnik

W STRONĘ POSTMODERNISTYCZNYCH METODOLOGII BADANIA BYTÓW PUSTYCH W BIZNESIE

IN A SEARCH OF THE BUSINESS EMPTY BEINGS IN THE POSTMODERN METHODOLOGY

 

Bronisław Bombała

PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE PERSONALISTYCZNO-FENOMENOLOGICZNEJ

LEADERSHIP IN PERSONALISTIC-PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE

 

Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulimowska-Formowicz

WPŁYW ZAUFANIA NA WYNIKI FIRMY W RELACJACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH

THE IMPACT OF INTERPERSONAL TRUST ON THE OUTCOMES OF A FIRM IN INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS

 

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański

ZNACZENIE KOKPITU M EN EDŻERSKI EGO W SYSTEM IE WCZESNEGO OSTRZEGANIA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

THE ROLE OF PERFORMANCE DASHBOARDS IN EARLYWARNING SYSTEM FOR HEALTH UNIT

 

Ulyana Dzyuma-Zaremba

POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE - UJĘCIE REGIONALNE

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP AND THE INTENSITY OF THE BANKRUPTCY OF COMPANIES IN POLAND


WYDARZENIA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 4 (174)
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 181

Globalizacja gospodarki, upowszechnienie technologii ICT, a także niwelowanie barier i ograniczeń w procesach ekspansji znajdują swoje przełożenie na możliwość relatywnie łatwego wchodzenia na rynki w dowolnych miejscach świata. W konse­kwencji powyższych zjawisk wiedza, technologie i informacje są lokowane na global­nym rynku posiadającym asymetryczną strukturę, zaś prawo własności informacji technologicznych odgrywa niezwykle istotną rolę w kreowaniu i utrzymywaniu przewag konkurencyjnych. Jednocześnie dynamika opisanych powyżej zjawisk znaj­duje swoje przełożenie na wyzwania, których konsekwencje są obarczone wysokim poziomem niepewności. Analiza tych zjawisk, charakterystyka ich natury i istoty, identyfikacja źródeł, a także odtworzenie mechanizmów ich kształtowania stanowią niezwykle złożone przedsięwzięcie. Jednak ignorowanie tych wyzwań i niedocenianie ich znaczenia może mieć istotne konsekwencje dla efektywności funkcjonowania organizacji. Wyzwań tych nie można postrzegać wyłącznie w kategoriach zagrożeń i działań wymuszających na organizacjach konieczność minimalizacji ich negatywnych konsekwencji - mogą one stanowić źródło potencjalnych szans dla organizacji, co oznacza, że identyfikacja i poszukiwanie możliwości ich efektywnego wykorzystania powinny być równie ważnym zadaniem jak minimalizacja negatywnych konsekwencji ich oddziaływania. Jacek Szołtysek zwraca uwagę na wzrost poziomu zagmatwania i niespójności teorii w obrębie dyscypliny nauk o zarządzaniu, co w Jego ocenie wynika z braków metodycznych pojawiających się podczas przygotowywania prac awansowych. Szczególnie wartościowe są przedstawione przez Autora "pułapki nieekonomicznego podejścia do uprawiania nauki", na jakie mogą natknąć się osoby podejmujące próbę ustanowienia własnego wkładu w rozwój dyscypliny. Jarosław Karpacz podejmuje próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę autonomii w strategicznym ukierunkowaniu przedsiębiorstwa na rozwój. Analiza literatury przedmiotu pozwoliła Autorowi na wyprowadzenie spostrzeżenia o dualnej naturze autonomii w badaniach orientacji przedsiębiorczej. W prezentowanym ujęciu autonomia należy bowiem zarówno do komponentów orientacji przedsiębiorczej, jak i stanowi antecedencję orientacji przedsiębiorczej. Wskazując na znaczenie negocjacji w procesach podejmowania decyzji mene­dżerskich i rozwiązywania konfliktów we współdziałaniu, Andrzej Kozina podejmuje próbę klasyfikacji i opisania charakterystyki negocjacji projektowych. Autor wskazując na utylitarny walor scharakteryzowanych w opracowaniu propozycji, podkreśla ich uniwersalność i wieloaspektowość, dowodząc, iż mechanizmy negocjacji powinny być traktowane jako jeden z istotnych instrumentów zarządzania projektem. Włączając się w dyskusję nad istotą i naturą strategicznego rozwoju przedsiębior­stwa, Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec formułuje spostrzeżenie o marginalizowaniu w literaturze przedmiotu wpływu paradoksów strategicznych na procesy rozwojowe. Analiza sposobów, w jakie zespoły zarządzające angażują się w godzenie sprzeczności rentowność-konkurencyjność w czasie rozwoju przedsiębiorstw, została przeprowa­dzona w odniesieniu do zjawisk występujących wewnątrz granic przedsiębiorstwa, a w szczególności analizie poddano związki rozwoju przedsiębiorstwa z zarządzaniem paradoksami strategicznymi. Piotr Tarka podejmuje próbę zdefiniowania zależności pomiędzy orientacją rynkową i koncepcją organizacji uczącej się a skutecznością badań marketingowych. Przeprowadzone postępowanie badawcze, oparte na analizie literatury przedmiotu, pozwoliło Autorowi na sformułowanie wniosku, iż koncepcja orientacji rynkowej pozostaje w bliskiej relacji do założeń konceptualnych organizacji uczącej się i sku­teczności badań marketingowych. Kazimierz Perechuda i Daria Hołodnik prezentują koncepcję analizy bytów pustych w biznesie, zorientowaną na badanie procesów konstrukcji i dekonstrukcji "wirtualizujących się" organizacji gospodarczych i pozagospodarczych. Bronisław Bombała podejmując próbę analizy porównawczej głównych teorii i kon­cepcji przywództwa XX wieku przy zastosowaniu metametody fenomenologicznej, poszukuje odpowiedzi na pytanie, które koncepcje przywództwa zapewniają spójność ontologiczno-ontyczną zarządzania i mogą być uznane wzorcowe? Zdaniem Autora koncepcje przywództwa personalistycznego i służebnego, które umożliwiają zacho­wanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania, mogą być uznane za wzorcowe. Przeprowadzone postępowanie badawcze nad wpływem zaufania na wyniki firm w relacjach międzyorganizacyjnych stanowiło dla Małgorzaty Chrupały-Pniak oraz Moniki Sulimowskiej-Formowicz podstawę do sformułowania spostrzeżenia o istnieniu słabych i umiarkowanie pozytywnych związków pomiędzy wynikami firm w relacjach kooperacyjnych a zaufaniem interpersonalnym członków zespołów. Autorki wskazują na istnienie statystycznie istotnego pośredniego wpływu zaufania interpersonalnego na skuteczność i wydajność firmy w relacjach kooperacyjnych poprzez zaufanie organizacyjne, które stosowane do wyników przeprowadzonego postępowania badawczego należy uznać za mediatora tego związku. U podstaw opracowania Anny Sołtysik-Piorunkiewicz oraz Piotra Ziuziańskiego leży założenie o wpływie systemów informatycznych na efektywność i szybkość pro­cesów decyzyjnych. Autorzy podejmując próbę identyfikacji obszarów zastosowania kokpitu menedżerskiego w systemie wczesnego ostrzegania w podmiotach leczniczych, wskazują na korzyści wynikające z tego typu implementacji. Podkreślając istnienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów zjawiska upadłości, Ulyana Dzyuma-Zaremba przedstawia wyniki postępowania badawczego nad zjawiskiem przedsiębiorczości z perspektywy upadłości w Polsce w przekroju regionalnym. Autorka wskazując na istnienie zależności między liczbą ogłoszonych upadłości a nowo zarejestrowanymi podmiotami, podkreśla, iż związek ten maleje wraz ze sposobem badania zjawiska upadłości oraz przedsiębiorczości w Polsce.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Jacek Szołtysek

PUŁAPKI PRACY NAUKOWEJ - REFLEKSJE METODYCZNE

TRAPS OF THE SCIENTIFIC WORK - METHODOLOGICAL REFLECTION

 

Jarosław Karpacz

AUTONOMIA W KONTEKŚCIE ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ: WYMIAR ORGANIZACYJNY I INDYWIDUALNY

THE AUTONOMY IN THE CONTEXT OF THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: THE ORGANIZATIONAL AND INDIVIDUAL DIMENSION

 

Andrzej Kozina

RODZAJE NEGOCJACJI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

THE TYP ES OF NEGOTIATIONS WITHIN PROJECT MANAGEMENT

 

Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec

PARADOKS RENTOWNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA

PROFITABILITY VERSUS COMPETITIVENESS IN MANAGING STRATEGIC FIRM GROWTH

 

Piotr Tarka

ORIENTACJA RYNKOWA I KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ A SKUTECZNOŚĆ BADAŃ MARKETINGOWYCH - PRÓBA ZDEFINIOWANIA ZALEŻNOŚCI

THEORETICAL MODEL OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN CONSTRUCTS FORMING IN THE COMPANIES: MARKET ORIENTATION, ORGANIZATIONAL LEARNING AND MARKETING RESEARCH EFFECTIVENESS

 

Kazimierz Perechuda, Daria Hołodnik

W STRONĘ POSTMODERNISTYCZNYCH METODOLOGII BADANIA BYTÓW PUSTYCH W BIZNESIE

IN A SEARCH OF THE BUSINESS EMPTY BEINGS IN THE POSTMODERN METHODOLOGY

 

Bronisław Bombała

PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE PERSONALISTYCZNO-FENOMENOLOGICZNEJ

LEADERSHIP IN PERSONALISTIC-PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE

 

Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulimowska-Formowicz

WPŁYW ZAUFANIA NA WYNIKI FIRMY W RELACJACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH

THE IMPACT OF INTERPERSONAL TRUST ON THE OUTCOMES OF A FIRM IN INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS

 

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański

ZNACZENIE KOKPITU M EN EDŻERSKI EGO W SYSTEM IE WCZESNEGO OSTRZEGANIA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

THE ROLE OF PERFORMANCE DASHBOARDS IN EARLYWARNING SYSTEM FOR HEALTH UNIT

 

Ulyana Dzyuma-Zaremba

POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE - UJĘCIE REGIONALNE

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP AND THE INTENSITY OF THE BANKRUPTCY OF COMPANIES IN POLAND


WYDARZENIA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel