Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(164)2014 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(164)2014 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(164)2014 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(164)2014 Organization and Management
[[[separator]]]

Zachodzące w globalnej gospodarce zmiany, dowartościowujące znaczenie ela­stycznych struktur i wskazujące na konieczność rozwoju dynamicznych zdolności, skłaniają organizacje do poszukiwania wartości w sieciach powiązań bądź wirtualizacji rozwiązań organizacyjnych.

Jednak koncepcje usieciowienia i wirtualizacji organizacji, jeżeli nie zostaną wsparte odpowiednimi rozwiązaniami w systemie zarządzania organizacją, pozostaną tylko "pustymi" postulatami. Odpowiednie wykorzystanie potencjału organizacji sieciowych i wirtualnych wymaga przemodelowania zarówno wykorzystywanego modelu kultury organizacyjnej, w taki sposób, by przez dowartościowanie zaufania wspierał on proces wprowadzanych zmian, jak i systemu informacyjnego, tak by zapewniał on odpowiedni poziom elastyczności organizacji.

Brak zaufania w sieci współpracujących podmiotów, czy też niski poziom nastawie­nia na współpracę w organizacji wirtualnej, wynikający z obawy przed dzieleniem się wiedzą lub przejęciem wartości przez współpracowników, doprowadzi do niemożności wykorzystania potencjałów synergicznych tkwiących w wykorzystywanym rozwią­zaniu organizacyjnym. Z kolei niewłaściwe ukształtowanie systemu informacyjnego, przekładające się na problemy z pozyskiwaniem, dystrybucją i alokacją informacji, utrudni, czy też nawet w skrajnym przypadku uniemożliwi, organizacji reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu i zniszczy walor elastyczności.

Ryszard Kłeczek podejmuje dyskusję nad możliwościami i ograniczeniami wyko­rzystania badań studiów przypadków w projektach badań empirycznych w naukach o zarządzaniu. Autor opisując dwa stanowiska metodologiczne dotyczące oceny zdolności badania studiów przypadków do rozwiązywania problemów w naukach o zarządzaniu, podkreśla konieczność dotrzymania ogólnych zasad metodologicznych badania wyjaśniającego i replikacji.

Anna Sankowska analizuje wpływ zaufania na procesy formowania sieci badawczo- rozwojowych. Wyniki dyskusji, wskazujące na rolę zaufania w formowaniu sieci współpracy naukowo-badawczej, pozwoliły Autorce na sformułowanie wniosku, że głównym źródłem zaufania w trakcie formowania się sieci jest rachunek ekono­miczny oraz zaufanie interpersonalne oparte na wcześniejszych więziach. Jednocześnie Autorka wskazuje. że nadmierne poleganie na personalnych więziach reprezentantów organizacji w sieci może być dysfunkcjonalne dla efektywności sieci.

Jerzy Schroeder i Małgorzata Bartosik-Purgat formułują tezę o wpływie pozyski­wania informacji o zagranicznych rynkach i partnerach na procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przeanalizowanie sposobów pozyskiwania informacji o partnerach zagranicznych oraz źródeł informacji pozwoliło Autorom na wyprowadzenie wniosku

0     istnieniu korelacji między wykorzystaniem liczby źródeł informacji a stopniem internacjonalizacji, mierzonym liczbą obsługiwanych rynków geograficznych oraz odległością geograficzną i kulturową tych rynków.

Przyjęcie założenia o konieczności dostosowywania organizacji non profit do zmieniających się warunków otoczenia stanowiło dla Anny Marciszewskiej punkt wyjścia do przeprowadzenia dyskusji nad celowością profesjonalizacji zarządzania organizacjami non profit. Autorka wskazując na celowość otwarcia organizacji non profit na nowe koncepcje oraz wzrost poziomu gotowości do wprowadzania zmian, podkreśla konieczność realizacji procesu profesjonalizacji, który powinien uwzględ­niać specyfikę funkcjonowania tego typu podmiotów.

Adam Jabłoński i Marek Jabłoński podejmują próbę charakterystyki atrybutów modeli biznesu, stanowiących źródło kreacji wartości na poszczególnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Autorzy odnosząc się do dwóch faz cyklu życia - fazy początkowej i fazy dojrzałości, wskazują na atrybuty modeli biznesu mające, Ich zdaniem, charakter równoważenia.

Jolanta Walas-Trębacz i Mariusz Sołtysik podejmują próbę zarysowania struktury systemu zarządzania kryzysowego w organizacji oraz procesu projektowania efek­tywnego systemu zarządzania kryzysowego. Podkreślając konieczność sytuacyjnego podejścia do projektowania systemu zarządzania kryzysowego, Autorzy wskazują na znaczenie funkcji, jakie ma spełniać system zarządzania kryzysowego, wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań, zaproponowanie stra­tegii rozwiązywania konkretnych sytuacji kryzysowych oraz procedur postępowania i środków niezbędnych na ich uruchomienie.

Wskazując na potencjalne korzyści wynikające z realizacji projektów crowdsourcingowych, Wioletta Krawiec podkreśla znacznie uczciwości względem społeczności uczestniczących w tego typu projektach. Autorka zarysowuje obszary konstruowa­nia projektów crowdsourcingowych i prezentuje przykłady skutecznie wdrożonych projektów.

Założenie o wpływie funkcjonowania i rozwoju organizacji na postępowanie pracowników wykraczające poza ich role w organizacji stanowiło dla Dariusza Turka i Ilony Czaplińskej inspirację do podjęcia badań nad związkami między prakty­kami ZZL, klimatem organizacyjnym i postrzeganym przez pracowników wsparciem ze strony przełożonych a obywatelskimi zachowaniami w organizacji. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na wyprowadzenie wniosku, że prak­tyki w obszarze ZZL nie są bezpośrednim predyktorem zachowań obywatelskich w organizacji, ale oddziałują na pracowników w sytuacji, w której w organizacji jest odpowiedni klimat i działania ze strony kadry menedżerskiej.

Przedmiotem rozważań w artykule Danuty Szwajcy jest problematyka zarządzania ryzykiem reputacji. Autorka wskazując na znaczenie reputacji, jako szczególnego zasobu organizacji, eksponuje trudności pojawiające się w zarządzaniu reputacją, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, oraz podkreśla rolę systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu reputacją.

Katarzyna Hys przedstawiając studium przypadku świadczenia usług w salo­nach sprzedaży samochodów osobowych, definiuje potencjalne korzyści wynikające z zastosowania metody blueprinting do opisu procesów. Zdaniem Autorki metoda blueprinting, zapewniająca możliwość dynamicznego zamodelowania procesów z uwzględnieniem perspektywy klienta oraz uczestników procesu, stanowi swoistego rodzaju metodę samooceny działań podejmowanych przez pracowników.

Życzę przyjemnej lektury!

Szymon Cyfert

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Ryszard Kłeczek

BADANIA STUDIÓW PRZYPADKÓW A EKSPLORACJA I WYJAŚNIANIE W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

CASE STUDY RESEARCH: ExPLORATORY AND ExPLANATORY RESEARCH IN MANAGEMENT SCIENCE

 

Anna Sankowska

ZAUFANIE W FAZIE FORMOWANIA INTERDYSCYPLINARNEJ SIECI NAUKOWO-BADAWCZEJ

TRUST AT A STAGE OF INTERDISCIPLINARY NETWORK FORMATION

 

Jerzy Schroeder, Małgorzata Bartosik-Purgat

METODY I ŹRÓDŁA POSZUKIWANIA INFORMACJI O PARTNERACH ZAGRANICZNYCH A ZASIĘG RYNKOWY DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

METHODS AND SOURCES OF INFORMATION SEEKING ABOUT FOREIGN PARTNERS ACCORDING TO MARKET REACH OF POLISH ENTERPRISES

 

Anna Marciszewska

PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI NON PROFIT - UJĘCIE TEORETYCZNE

PROFESSIONALIZATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS MANAGEMENT - THEORETICAL PERSPECTIVE

 

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

ATRYBUTY MODELI BIZNESU A CYKL ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA

ATTRIBUTES OF A BUSINESS MODEL LIFE CYCLE OF ENTERPRISE

 

Jolanta Walas-Trębacz, Mariusz Sołtysik

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENTERPRISE

 

Wioletta Krawiec

SKUTECZNY PROJEKT C ROWDSO U RCINGOWY - PRZESŁANKI, WSKAZÓWKI DLA FIRM, PRZYKŁADY WDROŻEŃ

EFFECTIVE PROJECT CROWDSOURCING - EVIDENCE, GUIDANCE FOR COMPANIES, CASE STUDIES

 

Dariusz Turek, Ilona Czaplińska

PRAKTYKI ZZL, KLIMAT ORGANIZACYJNY I POSTRZEGANIE WSPARCIA MENEDŻERSKIEGO A ZACHOWANIA OBYWATELSKIE PRACOWNIKÓW

HRM PRACTICES, ORGANIZATIONAL CLIMATE, PERCEPTIONS OF MANAGERIAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

 

Danuta Szwajca

RYZYKO REPUTACJI JAKO WYZWANIE DLA MENEDŻERÓW W ERZE GLOBALIZACJI

REPUTATION RISK AS A CHALLENGE For MANAGERS IN GLOBALIZATION ERA

 

Katarzyna Hys

INTERMUNDUS BLUEPRINTINGJAKO OBRAZ RELACJI KLIENT-SPRZEDAWCA

INTER MUNDUS - BLUEPRINTING AS AN ATTRIBUTE OF COMPETITIVENESS

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA SGH

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 4 (164) 2014
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 183

Wstęp

Zachodzące w globalnej gospodarce zmiany, dowartościowujące znaczenie ela­stycznych struktur i wskazujące na konieczność rozwoju dynamicznych zdolności, skłaniają organizacje do poszukiwania wartości w sieciach powiązań bądź wirtualizacji rozwiązań organizacyjnych.

Jednak koncepcje usieciowienia i wirtualizacji organizacji, jeżeli nie zostaną wsparte odpowiednimi rozwiązaniami w systemie zarządzania organizacją, pozostaną tylko "pustymi" postulatami. Odpowiednie wykorzystanie potencjału organizacji sieciowych i wirtualnych wymaga przemodelowania zarówno wykorzystywanego modelu kultury organizacyjnej, w taki sposób, by przez dowartościowanie zaufania wspierał on proces wprowadzanych zmian, jak i systemu informacyjnego, tak by zapewniał on odpowiedni poziom elastyczności organizacji.

Brak zaufania w sieci współpracujących podmiotów, czy też niski poziom nastawie­nia na współpracę w organizacji wirtualnej, wynikający z obawy przed dzieleniem się wiedzą lub przejęciem wartości przez współpracowników, doprowadzi do niemożności wykorzystania potencjałów synergicznych tkwiących w wykorzystywanym rozwią­zaniu organizacyjnym. Z kolei niewłaściwe ukształtowanie systemu informacyjnego, przekładające się na problemy z pozyskiwaniem, dystrybucją i alokacją informacji, utrudni, czy też nawet w skrajnym przypadku uniemożliwi, organizacji reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu i zniszczy walor elastyczności.

Ryszard Kłeczek podejmuje dyskusję nad możliwościami i ograniczeniami wyko­rzystania badań studiów przypadków w projektach badań empirycznych w naukach o zarządzaniu. Autor opisując dwa stanowiska metodologiczne dotyczące oceny zdolności badania studiów przypadków do rozwiązywania problemów w naukach o zarządzaniu, podkreśla konieczność dotrzymania ogólnych zasad metodologicznych badania wyjaśniającego i replikacji.

Anna Sankowska analizuje wpływ zaufania na procesy formowania sieci badawczo- rozwojowych. Wyniki dyskusji, wskazujące na rolę zaufania w formowaniu sieci współpracy naukowo-badawczej, pozwoliły Autorce na sformułowanie wniosku, że głównym źródłem zaufania w trakcie formowania się sieci jest rachunek ekono­miczny oraz zaufanie interpersonalne oparte na wcześniejszych więziach. Jednocześnie Autorka wskazuje. że nadmierne poleganie na personalnych więziach reprezentantów organizacji w sieci może być dysfunkcjonalne dla efektywności sieci.

Jerzy Schroeder i Małgorzata Bartosik-Purgat formułują tezę o wpływie pozyski­wania informacji o zagranicznych rynkach i partnerach na procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przeanalizowanie sposobów pozyskiwania informacji o partnerach zagranicznych oraz źródeł informacji pozwoliło Autorom na wyprowadzenie wniosku

0     istnieniu korelacji między wykorzystaniem liczby źródeł informacji a stopniem internacjonalizacji, mierzonym liczbą obsługiwanych rynków geograficznych oraz odległością geograficzną i kulturową tych rynków.

Przyjęcie założenia o konieczności dostosowywania organizacji non profit do zmieniających się warunków otoczenia stanowiło dla Anny Marciszewskiej punkt wyjścia do przeprowadzenia dyskusji nad celowością profesjonalizacji zarządzania organizacjami non profit. Autorka wskazując na celowość otwarcia organizacji non profit na nowe koncepcje oraz wzrost poziomu gotowości do wprowadzania zmian, podkreśla konieczność realizacji procesu profesjonalizacji, który powinien uwzględ­niać specyfikę funkcjonowania tego typu podmiotów.

Adam Jabłoński i Marek Jabłoński podejmują próbę charakterystyki atrybutów modeli biznesu, stanowiących źródło kreacji wartości na poszczególnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Autorzy odnosząc się do dwóch faz cyklu życia - fazy początkowej i fazy dojrzałości, wskazują na atrybuty modeli biznesu mające, Ich zdaniem, charakter równoważenia.

Jolanta Walas-Trębacz i Mariusz Sołtysik podejmują próbę zarysowania struktury systemu zarządzania kryzysowego w organizacji oraz procesu projektowania efek­tywnego systemu zarządzania kryzysowego. Podkreślając konieczność sytuacyjnego podejścia do projektowania systemu zarządzania kryzysowego, Autorzy wskazują na znaczenie funkcji, jakie ma spełniać system zarządzania kryzysowego, wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań, zaproponowanie stra­tegii rozwiązywania konkretnych sytuacji kryzysowych oraz procedur postępowania i środków niezbędnych na ich uruchomienie.

Wskazując na potencjalne korzyści wynikające z realizacji projektów crowdsourcingowych, Wioletta Krawiec podkreśla znacznie uczciwości względem społeczności uczestniczących w tego typu projektach. Autorka zarysowuje obszary konstruowa­nia projektów crowdsourcingowych i prezentuje przykłady skutecznie wdrożonych projektów.

Założenie o wpływie funkcjonowania i rozwoju organizacji na postępowanie pracowników wykraczające poza ich role w organizacji stanowiło dla Dariusza Turka i Ilony Czaplińskej inspirację do podjęcia badań nad związkami między prakty­kami ZZL, klimatem organizacyjnym i postrzeganym przez pracowników wsparciem ze strony przełożonych a obywatelskimi zachowaniami w organizacji. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na wyprowadzenie wniosku, że prak­tyki w obszarze ZZL nie są bezpośrednim predyktorem zachowań obywatelskich w organizacji, ale oddziałują na pracowników w sytuacji, w której w organizacji jest odpowiedni klimat i działania ze strony kadry menedżerskiej.

Przedmiotem rozważań w artykule Danuty Szwajcy jest problematyka zarządzania ryzykiem reputacji. Autorka wskazując na znaczenie reputacji, jako szczególnego zasobu organizacji, eksponuje trudności pojawiające się w zarządzaniu reputacją, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, oraz podkreśla rolę systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu reputacją.

Katarzyna Hys przedstawiając studium przypadku świadczenia usług w salo­nach sprzedaży samochodów osobowych, definiuje potencjalne korzyści wynikające z zastosowania metody blueprinting do opisu procesów. Zdaniem Autorki metoda blueprinting, zapewniająca możliwość dynamicznego zamodelowania procesów z uwzględnieniem perspektywy klienta oraz uczestników procesu, stanowi swoistego rodzaju metodę samooceny działań podejmowanych przez pracowników.

Życzę przyjemnej lektury!

Szymon Cyfert

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Ryszard Kłeczek

BADANIA STUDIÓW PRZYPADKÓW A EKSPLORACJA I WYJAŚNIANIE W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

CASE STUDY RESEARCH: ExPLORATORY AND ExPLANATORY RESEARCH IN MANAGEMENT SCIENCE

 

Anna Sankowska

ZAUFANIE W FAZIE FORMOWANIA INTERDYSCYPLINARNEJ SIECI NAUKOWO-BADAWCZEJ

TRUST AT A STAGE OF INTERDISCIPLINARY NETWORK FORMATION

 

Jerzy Schroeder, Małgorzata Bartosik-Purgat

METODY I ŹRÓDŁA POSZUKIWANIA INFORMACJI O PARTNERACH ZAGRANICZNYCH A ZASIĘG RYNKOWY DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

METHODS AND SOURCES OF INFORMATION SEEKING ABOUT FOREIGN PARTNERS ACCORDING TO MARKET REACH OF POLISH ENTERPRISES

 

Anna Marciszewska

PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI NON PROFIT - UJĘCIE TEORETYCZNE

PROFESSIONALIZATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS MANAGEMENT - THEORETICAL PERSPECTIVE

 

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

ATRYBUTY MODELI BIZNESU A CYKL ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA

ATTRIBUTES OF A BUSINESS MODEL LIFE CYCLE OF ENTERPRISE

 

Jolanta Walas-Trębacz, Mariusz Sołtysik

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENTERPRISE

 

Wioletta Krawiec

SKUTECZNY PROJEKT C ROWDSO U RCINGOWY - PRZESŁANKI, WSKAZÓWKI DLA FIRM, PRZYKŁADY WDROŻEŃ

EFFECTIVE PROJECT CROWDSOURCING - EVIDENCE, GUIDANCE FOR COMPANIES, CASE STUDIES

 

Dariusz Turek, Ilona Czaplińska

PRAKTYKI ZZL, KLIMAT ORGANIZACYJNY I POSTRZEGANIE WSPARCIA MENEDŻERSKIEGO A ZACHOWANIA OBYWATELSKIE PRACOWNIKÓW

HRM PRACTICES, ORGANIZATIONAL CLIMATE, PERCEPTIONS OF MANAGERIAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

 

Danuta Szwajca

RYZYKO REPUTACJI JAKO WYZWANIE DLA MENEDŻERÓW W ERZE GLOBALIZACJI

REPUTATION RISK AS A CHALLENGE For MANAGERS IN GLOBALIZATION ERA

 

Katarzyna Hys

INTERMUNDUS BLUEPRINTINGJAKO OBRAZ RELACJI KLIENT-SPRZEDAWCA

INTER MUNDUS - BLUEPRINTING AS AN ATTRIBUTE OF COMPETITIVENESS

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA SGH

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 4 (164) 2014
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 183

Zachodzące w globalnej gospodarce zmiany, dowartościowujące znaczenie ela­stycznych struktur i wskazujące na konieczność rozwoju dynamicznych zdolności, skłaniają organizacje do poszukiwania wartości w sieciach powiązań bądź wirtualizacji rozwiązań organizacyjnych.

Jednak koncepcje usieciowienia i wirtualizacji organizacji, jeżeli nie zostaną wsparte odpowiednimi rozwiązaniami w systemie zarządzania organizacją, pozostaną tylko "pustymi" postulatami. Odpowiednie wykorzystanie potencjału organizacji sieciowych i wirtualnych wymaga przemodelowania zarówno wykorzystywanego modelu kultury organizacyjnej, w taki sposób, by przez dowartościowanie zaufania wspierał on proces wprowadzanych zmian, jak i systemu informacyjnego, tak by zapewniał on odpowiedni poziom elastyczności organizacji.

Brak zaufania w sieci współpracujących podmiotów, czy też niski poziom nastawie­nia na współpracę w organizacji wirtualnej, wynikający z obawy przed dzieleniem się wiedzą lub przejęciem wartości przez współpracowników, doprowadzi do niemożności wykorzystania potencjałów synergicznych tkwiących w wykorzystywanym rozwią­zaniu organizacyjnym. Z kolei niewłaściwe ukształtowanie systemu informacyjnego, przekładające się na problemy z pozyskiwaniem, dystrybucją i alokacją informacji, utrudni, czy też nawet w skrajnym przypadku uniemożliwi, organizacji reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu i zniszczy walor elastyczności.

Ryszard Kłeczek podejmuje dyskusję nad możliwościami i ograniczeniami wyko­rzystania badań studiów przypadków w projektach badań empirycznych w naukach o zarządzaniu. Autor opisując dwa stanowiska metodologiczne dotyczące oceny zdolności badania studiów przypadków do rozwiązywania problemów w naukach o zarządzaniu, podkreśla konieczność dotrzymania ogólnych zasad metodologicznych badania wyjaśniającego i replikacji.

Anna Sankowska analizuje wpływ zaufania na procesy formowania sieci badawczo- rozwojowych. Wyniki dyskusji, wskazujące na rolę zaufania w formowaniu sieci współpracy naukowo-badawczej, pozwoliły Autorce na sformułowanie wniosku, że głównym źródłem zaufania w trakcie formowania się sieci jest rachunek ekono­miczny oraz zaufanie interpersonalne oparte na wcześniejszych więziach. Jednocześnie Autorka wskazuje. że nadmierne poleganie na personalnych więziach reprezentantów organizacji w sieci może być dysfunkcjonalne dla efektywności sieci.

Jerzy Schroeder i Małgorzata Bartosik-Purgat formułują tezę o wpływie pozyski­wania informacji o zagranicznych rynkach i partnerach na procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przeanalizowanie sposobów pozyskiwania informacji o partnerach zagranicznych oraz źródeł informacji pozwoliło Autorom na wyprowadzenie wniosku

0     istnieniu korelacji między wykorzystaniem liczby źródeł informacji a stopniem internacjonalizacji, mierzonym liczbą obsługiwanych rynków geograficznych oraz odległością geograficzną i kulturową tych rynków.

Przyjęcie założenia o konieczności dostosowywania organizacji non profit do zmieniających się warunków otoczenia stanowiło dla Anny Marciszewskiej punkt wyjścia do przeprowadzenia dyskusji nad celowością profesjonalizacji zarządzania organizacjami non profit. Autorka wskazując na celowość otwarcia organizacji non profit na nowe koncepcje oraz wzrost poziomu gotowości do wprowadzania zmian, podkreśla konieczność realizacji procesu profesjonalizacji, który powinien uwzględ­niać specyfikę funkcjonowania tego typu podmiotów.

Adam Jabłoński i Marek Jabłoński podejmują próbę charakterystyki atrybutów modeli biznesu, stanowiących źródło kreacji wartości na poszczególnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Autorzy odnosząc się do dwóch faz cyklu życia - fazy początkowej i fazy dojrzałości, wskazują na atrybuty modeli biznesu mające, Ich zdaniem, charakter równoważenia.

Jolanta Walas-Trębacz i Mariusz Sołtysik podejmują próbę zarysowania struktury systemu zarządzania kryzysowego w organizacji oraz procesu projektowania efek­tywnego systemu zarządzania kryzysowego. Podkreślając konieczność sytuacyjnego podejścia do projektowania systemu zarządzania kryzysowego, Autorzy wskazują na znaczenie funkcji, jakie ma spełniać system zarządzania kryzysowego, wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań, zaproponowanie stra­tegii rozwiązywania konkretnych sytuacji kryzysowych oraz procedur postępowania i środków niezbędnych na ich uruchomienie.

Wskazując na potencjalne korzyści wynikające z realizacji projektów crowdsourcingowych, Wioletta Krawiec podkreśla znacznie uczciwości względem społeczności uczestniczących w tego typu projektach. Autorka zarysowuje obszary konstruowa­nia projektów crowdsourcingowych i prezentuje przykłady skutecznie wdrożonych projektów.

Założenie o wpływie funkcjonowania i rozwoju organizacji na postępowanie pracowników wykraczające poza ich role w organizacji stanowiło dla Dariusza Turka i Ilony Czaplińskej inspirację do podjęcia badań nad związkami między prakty­kami ZZL, klimatem organizacyjnym i postrzeganym przez pracowników wsparciem ze strony przełożonych a obywatelskimi zachowaniami w organizacji. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na wyprowadzenie wniosku, że prak­tyki w obszarze ZZL nie są bezpośrednim predyktorem zachowań obywatelskich w organizacji, ale oddziałują na pracowników w sytuacji, w której w organizacji jest odpowiedni klimat i działania ze strony kadry menedżerskiej.

Przedmiotem rozważań w artykule Danuty Szwajcy jest problematyka zarządzania ryzykiem reputacji. Autorka wskazując na znaczenie reputacji, jako szczególnego zasobu organizacji, eksponuje trudności pojawiające się w zarządzaniu reputacją, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, oraz podkreśla rolę systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu reputacją.

Katarzyna Hys przedstawiając studium przypadku świadczenia usług w salo­nach sprzedaży samochodów osobowych, definiuje potencjalne korzyści wynikające z zastosowania metody blueprinting do opisu procesów. Zdaniem Autorki metoda blueprinting, zapewniająca możliwość dynamicznego zamodelowania procesów z uwzględnieniem perspektywy klienta oraz uczestników procesu, stanowi swoistego rodzaju metodę samooceny działań podejmowanych przez pracowników.

Życzę przyjemnej lektury!

Szymon Cyfert

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Ryszard Kłeczek

BADANIA STUDIÓW PRZYPADKÓW A EKSPLORACJA I WYJAŚNIANIE W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

CASE STUDY RESEARCH: ExPLORATORY AND ExPLANATORY RESEARCH IN MANAGEMENT SCIENCE

 

Anna Sankowska

ZAUFANIE W FAZIE FORMOWANIA INTERDYSCYPLINARNEJ SIECI NAUKOWO-BADAWCZEJ

TRUST AT A STAGE OF INTERDISCIPLINARY NETWORK FORMATION

 

Jerzy Schroeder, Małgorzata Bartosik-Purgat

METODY I ŹRÓDŁA POSZUKIWANIA INFORMACJI O PARTNERACH ZAGRANICZNYCH A ZASIĘG RYNKOWY DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

METHODS AND SOURCES OF INFORMATION SEEKING ABOUT FOREIGN PARTNERS ACCORDING TO MARKET REACH OF POLISH ENTERPRISES

 

Anna Marciszewska

PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI NON PROFIT - UJĘCIE TEORETYCZNE

PROFESSIONALIZATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS MANAGEMENT - THEORETICAL PERSPECTIVE

 

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

ATRYBUTY MODELI BIZNESU A CYKL ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA

ATTRIBUTES OF A BUSINESS MODEL LIFE CYCLE OF ENTERPRISE

 

Jolanta Walas-Trębacz, Mariusz Sołtysik

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENTERPRISE

 

Wioletta Krawiec

SKUTECZNY PROJEKT C ROWDSO U RCINGOWY - PRZESŁANKI, WSKAZÓWKI DLA FIRM, PRZYKŁADY WDROŻEŃ

EFFECTIVE PROJECT CROWDSOURCING - EVIDENCE, GUIDANCE FOR COMPANIES, CASE STUDIES

 

Dariusz Turek, Ilona Czaplińska

PRAKTYKI ZZL, KLIMAT ORGANIZACYJNY I POSTRZEGANIE WSPARCIA MENEDŻERSKIEGO A ZACHOWANIA OBYWATELSKIE PRACOWNIKÓW

HRM PRACTICES, ORGANIZATIONAL CLIMATE, PERCEPTIONS OF MANAGERIAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

 

Danuta Szwajca

RYZYKO REPUTACJI JAKO WYZWANIE DLA MENEDŻERÓW W ERZE GLOBALIZACJI

REPUTATION RISK AS A CHALLENGE For MANAGERS IN GLOBALIZATION ERA

 

Katarzyna Hys

INTERMUNDUS BLUEPRINTINGJAKO OBRAZ RELACJI KLIENT-SPRZEDAWCA

INTER MUNDUS - BLUEPRINTING AS AN ATTRIBUTE OF COMPETITIVENESS

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA SGH

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel