Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(153)2012 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(153)2012 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(153)2012 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 4(153)2012 Organization and Management
[[[separator]]]

Organizacje, podejmując działania nakierowane na dostosowanie do zmian zachodzących w otoczeniu, dokonują wyboru jednej z opcji znajdujących się na kontinuum wyznaczanym przez dwa brzegowe scenariusze - eksplorację i eksploatację.

Zarysowany powyżej dychotomiczny układ nie jest do końca układem alternatywnym, zapewniającym organizacjom pełną swobodę wyboru. Każda organizacja rozwija się bowiem w sposób cykliczny, przechodząc naprzemiennie przez fazy rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego. O ile proces zarządzania rozwojem wewnętrznym, z perspektywy organizacji, zwykle jest działaniem relatywnie łatwiejszym w realizacji - organizacja sprawuje bowiem kontrolę nad zasobami, na które oddziałuje, o tyle w przypadku podjęcia decyzji o realizacji procesu rozwoju zewnętrznego, w wyniku konieczności przemodelowania dotychczasowego modelu biznesu, poziom złożoności działań radykalnie wrasta.

Proces eksploracji prowadzi do zwiększenia przez organizację zakresu kontroli nad działaniami realizowanymi dotychczas przez inne podmioty z otoczenia, przy jednoczesnym dostosowaniu kompetencji do nowych warunków gry rynkowej, zapewnieniu odpowiedniego poziomu spójności kultury organizacyjnej oraz satysfakcjonującego poziomu efektywności działań. Kluczowym czynnikiem sukcesu w procesie eksploracji staje się holistyczne podejście do procesu zmian, pozwalające na zapewnienie odpowiedniego poziomu spójności organizacji. Rozszerzenie zakresu działalności, w połączeniu z absorbcją kompetencji, których organizacja do tej pory nie posiadała, może bowiem skutkować pojawieniem się istotnych problemów z kontrolą i prowadzić do rozmycia się kultury organizacyjnej.

Małgorzata Rozkwitalska podejmuje próbę analizy korzyści wynikających z realizacji procesów interakcji międzykulturowych. Analiza związków interakcji międzykulturowych z kreatywnością, satysfakcją i usprawnianiem komunikacji pozwala Autorce na wyprowadzenie wniosku, o znaczeniu przełamywania barier kulturowych w procesie pozytywnego kapitału społecznego.

Ewa Grandys i Andrzej Grandys opisują wyniki przedsięwzięcia projektowego związanego z opracowaniem systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży odzieżowej. Wskazując na niski poziom satysfakcji z wynagrodzenia, jako czynnik implikujący proces zmian, Autorzy zarysowują propozycję optymalnego, w danych uwarunkowaniach, systemu motywacyjnego opartego na wynagrodzeniu zryczałtowanym.

Przyjęte przez Sylwię Przytułę założenie o wzroście poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych skłoniło Ją do przeprowadzenia diagnozy uwarunkowań mobilności menedżerów podejmujących pracę za granicą. Autorka formułując spostrzeżenie o ograniczonym poziomie mobilności zawodowej i przestrzennej polskich menedżerów, wskazuje na podstawowe determinanty mobilności, jakimi są cechy osobowościowe menedżerów oraz zmienne kulturowe.

Aleksander Gwiazda omawia wyniki postępowania badawczego nad kulturą organizacyjną przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Autor wskazując na stabilność kultury organizacyjnej, którą klasyfikuje jako kulturę kliki z elementami kultury profesji, wyprowadza wniosek o wzroście znaczenia roli wiedzy i doświadczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw górniczych.

Celem artykułu autorstwa Ruth Alas, Jozsefa Poora, Ingrid Szabo oraz Sinikki Vanhali jest analiza różnic w postrzeganiu zagadnień etycznych w Finlandii, Estonii i na Węgrzech. Autorzy wskazując, że kraj zamieszkania ma większe oddziaływanie na etyczny wymiar działań niż kraj pochodzenia, analizują zagadnienia relatywizmu i idealizmu etycznego.

Claudio Baccarani, Tiziana Cavallo i Alessia Rotta odnoszą się do zagadnienia komunikacji uczestniczącej. Omówienie studium przypadku University of Verona web-radio stanowi dla Nich podstawę do omówienia możliwości wykorzystania nowych narzędzi zwiększających efektywność i skuteczność procesu komunikacji.

Siniša Mali, Slađana Barjaktarović Rakočević oraz Gheorghe Savoiu podejmują próbę zarysowania założeń modelu kreowania wartości w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Autorzy, definiując kluczowe czynniki wartości, wskazują na celowość projektowania odpowiednich strategii pozwalających na podnoszenie efektywności procesów restrukturyzacji.

U podstaw artykułu Maury Sheehan leży założenie o roli HR w procesach efektywnego zarządzania zasobami niematerialnymi w wymiarze międzynarodowym. Wskazując na tendencje w procesach centralizacji funkcji HR, Autorka podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o sposób postrzegania roli HR w zależności od umiejscowienia respondentów w strukturze organizacyjnej.

Agata Stachowicz-Stanusch i Charles Wankel, analizując konsekwencje kryzysu gospodarczego, odnoszą się do jego wpływu na poziom zaufania społecznego do korporacji i jej liderów. Autorzy omawiają związek pomiędzy etyką biznesu a kryzysem organizacyjnym oraz praktyki i mechanizmy polityk antykorupcyjnych, co pozwala im na sformułowanie listy niezbędnych działań, które należy podjąć w celu zbudowania moralnych ram oraz legalnych i etycznych zachowań.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

WSPOMNIENIE O PROFESORZE SEWERYNIE CHAJTMANIE

 

Małgorzata Rozkwitalska

INTERAKCJE MIĘDZYKULTUROWE WUJ ĘCIU POZYTYWNEGO POTENCJAŁU ORGANIZACJI

INTERCULTURAL INTERACTIONS - POSITI VE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP APPROACH

 

Ewa Grandys, Andrzej Grandys

PROJEKT SYSTEMU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ODZIEŻOWEGO

EMPLOYEE COMPENSATION SYSTEM AS AN INSTRUMENT OF PRODUCTION MANAGEMENT

 

Sylwia Przytuła

UWARUNKOWANIA MOBILNOŚCI POLSKICH MENEDŻERÓW

THE CONDITIONS OF POLISH MANAGERS' MOBILITY

 

Aleksander Gwiazda

KULTURA GÓRNICZA JAKO SZCZEGÓLNY RODZAJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ

MINING CULTURE AS ASPECIAL KIND OF ORGANIZATIONAL CULTURE

 

Ruth Alas, József Poór, Ingrid Szabó, Sinikka Vanhala

ETHICS IN FINNO-UGRIAN COUNTRIES: ETHICAL IDEALISM ANDRELATIVISM

ETYKA W KRAJACH UGROFIŃSKICH: ETYCZNY IDEALIZM I RELATYWIZM

 

Claudio Baccarani, Tiziana Cavallo, Alessia Rotta

PARTICIPATORY COMMUNICATION, A CASE STUDY: FUORI AULA NETWORK, UNIVERSITY OF VERONA WEB-RADIO

KOMUNIKACJA PARTYCYPACYJNA. STUDIUM PRZYPADKU: FUORI AULA NETWORK, RADIO INTERNETOWE PRZY UNIWERSYTECIE WEROŃSKIM

 

Siniša Mali, Slađana Barjaktarović Rakočević, Gheorghe Savoiu

VALUE CREATION THROUGH RESTRUCTURING - KEY VALUE DRIVERS AND VALUE CREATION MODELS

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ RESTRUKTURYZACJĘ - KLUCZOWE CZYNNIKI WARTOŚCI I MODELE TWORZENIA WARTOŚCI

 

Maura Sheehan

STRATEGIC HRM OUTSIDE OF CORPORATE HQ: LOST IN TRANSLATION?

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASO BAMI LUDZKIMI POZA GŁÓWNĄ SIEDZIBĄ KORPORACJI: ZGUBIONE W TŁUMACZENIU?

 

Agata Stachowicz-Stanusch, Charles Wankel

ANTI-CORRUPTION PRACTICES AND IMPLEMENTATION MECHANISMS OF THE FORTUNE GLOBAL 500 AS AN ANSWER FOR AN ETHICAL VALUES CRISIS - RESEARCH RESULTS

PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE I WDRAŻANIE MECHANIZMÓW RANKINGU FORTUNE GLOBAL 500 JAKO ODPOWIEDŹ NA KRYZYS WARTOŚCI ETYCZNYCH. WYNIKI BADAŃ

 

 

NAUKI ZARZĄDZANIA W KAZACHSTANIE I POLSCE NA POCZĄTKU XXI WIEKU - PERSPEKTYWY ROZWOJU I WSPÓŁPRACY

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

 

WARUNKI SPRZEDAŻY I PRENUMERATY

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 4 (153)
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 173

Wstęp

Organizacje, podejmując działania nakierowane na dostosowanie do zmian zachodzących w otoczeniu, dokonują wyboru jednej z opcji znajdujących się na kontinuum wyznaczanym przez dwa brzegowe scenariusze - eksplorację i eksploatację.

Zarysowany powyżej dychotomiczny układ nie jest do końca układem alternatywnym, zapewniającym organizacjom pełną swobodę wyboru. Każda organizacja rozwija się bowiem w sposób cykliczny, przechodząc naprzemiennie przez fazy rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego. O ile proces zarządzania rozwojem wewnętrznym, z perspektywy organizacji, zwykle jest działaniem relatywnie łatwiejszym w realizacji - organizacja sprawuje bowiem kontrolę nad zasobami, na które oddziałuje, o tyle w przypadku podjęcia decyzji o realizacji procesu rozwoju zewnętrznego, w wyniku konieczności przemodelowania dotychczasowego modelu biznesu, poziom złożoności działań radykalnie wrasta.

Proces eksploracji prowadzi do zwiększenia przez organizację zakresu kontroli nad działaniami realizowanymi dotychczas przez inne podmioty z otoczenia, przy jednoczesnym dostosowaniu kompetencji do nowych warunków gry rynkowej, zapewnieniu odpowiedniego poziomu spójności kultury organizacyjnej oraz satysfakcjonującego poziomu efektywności działań. Kluczowym czynnikiem sukcesu w procesie eksploracji staje się holistyczne podejście do procesu zmian, pozwalające na zapewnienie odpowiedniego poziomu spójności organizacji. Rozszerzenie zakresu działalności, w połączeniu z absorbcją kompetencji, których organizacja do tej pory nie posiadała, może bowiem skutkować pojawieniem się istotnych problemów z kontrolą i prowadzić do rozmycia się kultury organizacyjnej.

Małgorzata Rozkwitalska podejmuje próbę analizy korzyści wynikających z realizacji procesów interakcji międzykulturowych. Analiza związków interakcji międzykulturowych z kreatywnością, satysfakcją i usprawnianiem komunikacji pozwala Autorce na wyprowadzenie wniosku, o znaczeniu przełamywania barier kulturowych w procesie pozytywnego kapitału społecznego.

Ewa Grandys i Andrzej Grandys opisują wyniki przedsięwzięcia projektowego związanego z opracowaniem systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży odzieżowej. Wskazując na niski poziom satysfakcji z wynagrodzenia, jako czynnik implikujący proces zmian, Autorzy zarysowują propozycję optymalnego, w danych uwarunkowaniach, systemu motywacyjnego opartego na wynagrodzeniu zryczałtowanym.

Przyjęte przez Sylwię Przytułę założenie o wzroście poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych skłoniło Ją do przeprowadzenia diagnozy uwarunkowań mobilności menedżerów podejmujących pracę za granicą. Autorka formułując spostrzeżenie o ograniczonym poziomie mobilności zawodowej i przestrzennej polskich menedżerów, wskazuje na podstawowe determinanty mobilności, jakimi są cechy osobowościowe menedżerów oraz zmienne kulturowe.

Aleksander Gwiazda omawia wyniki postępowania badawczego nad kulturą organizacyjną przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Autor wskazując na stabilność kultury organizacyjnej, którą klasyfikuje jako kulturę kliki z elementami kultury profesji, wyprowadza wniosek o wzroście znaczenia roli wiedzy i doświadczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw górniczych.

Celem artykułu autorstwa Ruth Alas, Jozsefa Poora, Ingrid Szabo oraz Sinikki Vanhali jest analiza różnic w postrzeganiu zagadnień etycznych w Finlandii, Estonii i na Węgrzech. Autorzy wskazując, że kraj zamieszkania ma większe oddziaływanie na etyczny wymiar działań niż kraj pochodzenia, analizują zagadnienia relatywizmu i idealizmu etycznego.

Claudio Baccarani, Tiziana Cavallo i Alessia Rotta odnoszą się do zagadnienia komunikacji uczestniczącej. Omówienie studium przypadku University of Verona web-radio stanowi dla Nich podstawę do omówienia możliwości wykorzystania nowych narzędzi zwiększających efektywność i skuteczność procesu komunikacji.

Siniša Mali, Slađana Barjaktarović Rakočević oraz Gheorghe Savoiu podejmują próbę zarysowania założeń modelu kreowania wartości w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Autorzy, definiując kluczowe czynniki wartości, wskazują na celowość projektowania odpowiednich strategii pozwalających na podnoszenie efektywności procesów restrukturyzacji.

U podstaw artykułu Maury Sheehan leży założenie o roli HR w procesach efektywnego zarządzania zasobami niematerialnymi w wymiarze międzynarodowym. Wskazując na tendencje w procesach centralizacji funkcji HR, Autorka podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o sposób postrzegania roli HR w zależności od umiejscowienia respondentów w strukturze organizacyjnej.

Agata Stachowicz-Stanusch i Charles Wankel, analizując konsekwencje kryzysu gospodarczego, odnoszą się do jego wpływu na poziom zaufania społecznego do korporacji i jej liderów. Autorzy omawiają związek pomiędzy etyką biznesu a kryzysem organizacyjnym oraz praktyki i mechanizmy polityk antykorupcyjnych, co pozwala im na sformułowanie listy niezbędnych działań, które należy podjąć w celu zbudowania moralnych ram oraz legalnych i etycznych zachowań.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

WSPOMNIENIE O PROFESORZE SEWERYNIE CHAJTMANIE

 

Małgorzata Rozkwitalska

INTERAKCJE MIĘDZYKULTUROWE WUJ ĘCIU POZYTYWNEGO POTENCJAŁU ORGANIZACJI

INTERCULTURAL INTERACTIONS - POSITI VE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP APPROACH

 

Ewa Grandys, Andrzej Grandys

PROJEKT SYSTEMU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ODZIEŻOWEGO

EMPLOYEE COMPENSATION SYSTEM AS AN INSTRUMENT OF PRODUCTION MANAGEMENT

 

Sylwia Przytuła

UWARUNKOWANIA MOBILNOŚCI POLSKICH MENEDŻERÓW

THE CONDITIONS OF POLISH MANAGERS' MOBILITY

 

Aleksander Gwiazda

KULTURA GÓRNICZA JAKO SZCZEGÓLNY RODZAJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ

MINING CULTURE AS ASPECIAL KIND OF ORGANIZATIONAL CULTURE

 

Ruth Alas, József Poór, Ingrid Szabó, Sinikka Vanhala

ETHICS IN FINNO-UGRIAN COUNTRIES: ETHICAL IDEALISM ANDRELATIVISM

ETYKA W KRAJACH UGROFIŃSKICH: ETYCZNY IDEALIZM I RELATYWIZM

 

Claudio Baccarani, Tiziana Cavallo, Alessia Rotta

PARTICIPATORY COMMUNICATION, A CASE STUDY: FUORI AULA NETWORK, UNIVERSITY OF VERONA WEB-RADIO

KOMUNIKACJA PARTYCYPACYJNA. STUDIUM PRZYPADKU: FUORI AULA NETWORK, RADIO INTERNETOWE PRZY UNIWERSYTECIE WEROŃSKIM

 

Siniša Mali, Slađana Barjaktarović Rakočević, Gheorghe Savoiu

VALUE CREATION THROUGH RESTRUCTURING - KEY VALUE DRIVERS AND VALUE CREATION MODELS

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ RESTRUKTURYZACJĘ - KLUCZOWE CZYNNIKI WARTOŚCI I MODELE TWORZENIA WARTOŚCI

 

Maura Sheehan

STRATEGIC HRM OUTSIDE OF CORPORATE HQ: LOST IN TRANSLATION?

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASO BAMI LUDZKIMI POZA GŁÓWNĄ SIEDZIBĄ KORPORACJI: ZGUBIONE W TŁUMACZENIU?

 

Agata Stachowicz-Stanusch, Charles Wankel

ANTI-CORRUPTION PRACTICES AND IMPLEMENTATION MECHANISMS OF THE FORTUNE GLOBAL 500 AS AN ANSWER FOR AN ETHICAL VALUES CRISIS - RESEARCH RESULTS

PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE I WDRAŻANIE MECHANIZMÓW RANKINGU FORTUNE GLOBAL 500 JAKO ODPOWIEDŹ NA KRYZYS WARTOŚCI ETYCZNYCH. WYNIKI BADAŃ

 

 

NAUKI ZARZĄDZANIA W KAZACHSTANIE I POLSCE NA POCZĄTKU XXI WIEKU - PERSPEKTYWY ROZWOJU I WSPÓŁPRACY

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

 

WARUNKI SPRZEDAŻY I PRENUMERATY

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 4 (153)
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 173

Organizacje, podejmując działania nakierowane na dostosowanie do zmian zachodzących w otoczeniu, dokonują wyboru jednej z opcji znajdujących się na kontinuum wyznaczanym przez dwa brzegowe scenariusze - eksplorację i eksploatację.

Zarysowany powyżej dychotomiczny układ nie jest do końca układem alternatywnym, zapewniającym organizacjom pełną swobodę wyboru. Każda organizacja rozwija się bowiem w sposób cykliczny, przechodząc naprzemiennie przez fazy rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego. O ile proces zarządzania rozwojem wewnętrznym, z perspektywy organizacji, zwykle jest działaniem relatywnie łatwiejszym w realizacji - organizacja sprawuje bowiem kontrolę nad zasobami, na które oddziałuje, o tyle w przypadku podjęcia decyzji o realizacji procesu rozwoju zewnętrznego, w wyniku konieczności przemodelowania dotychczasowego modelu biznesu, poziom złożoności działań radykalnie wrasta.

Proces eksploracji prowadzi do zwiększenia przez organizację zakresu kontroli nad działaniami realizowanymi dotychczas przez inne podmioty z otoczenia, przy jednoczesnym dostosowaniu kompetencji do nowych warunków gry rynkowej, zapewnieniu odpowiedniego poziomu spójności kultury organizacyjnej oraz satysfakcjonującego poziomu efektywności działań. Kluczowym czynnikiem sukcesu w procesie eksploracji staje się holistyczne podejście do procesu zmian, pozwalające na zapewnienie odpowiedniego poziomu spójności organizacji. Rozszerzenie zakresu działalności, w połączeniu z absorbcją kompetencji, których organizacja do tej pory nie posiadała, może bowiem skutkować pojawieniem się istotnych problemów z kontrolą i prowadzić do rozmycia się kultury organizacyjnej.

Małgorzata Rozkwitalska podejmuje próbę analizy korzyści wynikających z realizacji procesów interakcji międzykulturowych. Analiza związków interakcji międzykulturowych z kreatywnością, satysfakcją i usprawnianiem komunikacji pozwala Autorce na wyprowadzenie wniosku, o znaczeniu przełamywania barier kulturowych w procesie pozytywnego kapitału społecznego.

Ewa Grandys i Andrzej Grandys opisują wyniki przedsięwzięcia projektowego związanego z opracowaniem systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży odzieżowej. Wskazując na niski poziom satysfakcji z wynagrodzenia, jako czynnik implikujący proces zmian, Autorzy zarysowują propozycję optymalnego, w danych uwarunkowaniach, systemu motywacyjnego opartego na wynagrodzeniu zryczałtowanym.

Przyjęte przez Sylwię Przytułę założenie o wzroście poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych skłoniło Ją do przeprowadzenia diagnozy uwarunkowań mobilności menedżerów podejmujących pracę za granicą. Autorka formułując spostrzeżenie o ograniczonym poziomie mobilności zawodowej i przestrzennej polskich menedżerów, wskazuje na podstawowe determinanty mobilności, jakimi są cechy osobowościowe menedżerów oraz zmienne kulturowe.

Aleksander Gwiazda omawia wyniki postępowania badawczego nad kulturą organizacyjną przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Autor wskazując na stabilność kultury organizacyjnej, którą klasyfikuje jako kulturę kliki z elementami kultury profesji, wyprowadza wniosek o wzroście znaczenia roli wiedzy i doświadczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw górniczych.

Celem artykułu autorstwa Ruth Alas, Jozsefa Poora, Ingrid Szabo oraz Sinikki Vanhali jest analiza różnic w postrzeganiu zagadnień etycznych w Finlandii, Estonii i na Węgrzech. Autorzy wskazując, że kraj zamieszkania ma większe oddziaływanie na etyczny wymiar działań niż kraj pochodzenia, analizują zagadnienia relatywizmu i idealizmu etycznego.

Claudio Baccarani, Tiziana Cavallo i Alessia Rotta odnoszą się do zagadnienia komunikacji uczestniczącej. Omówienie studium przypadku University of Verona web-radio stanowi dla Nich podstawę do omówienia możliwości wykorzystania nowych narzędzi zwiększających efektywność i skuteczność procesu komunikacji.

Siniša Mali, Slađana Barjaktarović Rakočević oraz Gheorghe Savoiu podejmują próbę zarysowania założeń modelu kreowania wartości w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Autorzy, definiując kluczowe czynniki wartości, wskazują na celowość projektowania odpowiednich strategii pozwalających na podnoszenie efektywności procesów restrukturyzacji.

U podstaw artykułu Maury Sheehan leży założenie o roli HR w procesach efektywnego zarządzania zasobami niematerialnymi w wymiarze międzynarodowym. Wskazując na tendencje w procesach centralizacji funkcji HR, Autorka podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o sposób postrzegania roli HR w zależności od umiejscowienia respondentów w strukturze organizacyjnej.

Agata Stachowicz-Stanusch i Charles Wankel, analizując konsekwencje kryzysu gospodarczego, odnoszą się do jego wpływu na poziom zaufania społecznego do korporacji i jej liderów. Autorzy omawiają związek pomiędzy etyką biznesu a kryzysem organizacyjnym oraz praktyki i mechanizmy polityk antykorupcyjnych, co pozwala im na sformułowanie listy niezbędnych działań, które należy podjąć w celu zbudowania moralnych ram oraz legalnych i etycznych zachowań.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

WSPOMNIENIE O PROFESORZE SEWERYNIE CHAJTMANIE

 

Małgorzata Rozkwitalska

INTERAKCJE MIĘDZYKULTUROWE WUJ ĘCIU POZYTYWNEGO POTENCJAŁU ORGANIZACJI

INTERCULTURAL INTERACTIONS - POSITI VE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP APPROACH

 

Ewa Grandys, Andrzej Grandys

PROJEKT SYSTEMU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ODZIEŻOWEGO

EMPLOYEE COMPENSATION SYSTEM AS AN INSTRUMENT OF PRODUCTION MANAGEMENT

 

Sylwia Przytuła

UWARUNKOWANIA MOBILNOŚCI POLSKICH MENEDŻERÓW

THE CONDITIONS OF POLISH MANAGERS' MOBILITY

 

Aleksander Gwiazda

KULTURA GÓRNICZA JAKO SZCZEGÓLNY RODZAJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ

MINING CULTURE AS ASPECIAL KIND OF ORGANIZATIONAL CULTURE

 

Ruth Alas, József Poór, Ingrid Szabó, Sinikka Vanhala

ETHICS IN FINNO-UGRIAN COUNTRIES: ETHICAL IDEALISM ANDRELATIVISM

ETYKA W KRAJACH UGROFIŃSKICH: ETYCZNY IDEALIZM I RELATYWIZM

 

Claudio Baccarani, Tiziana Cavallo, Alessia Rotta

PARTICIPATORY COMMUNICATION, A CASE STUDY: FUORI AULA NETWORK, UNIVERSITY OF VERONA WEB-RADIO

KOMUNIKACJA PARTYCYPACYJNA. STUDIUM PRZYPADKU: FUORI AULA NETWORK, RADIO INTERNETOWE PRZY UNIWERSYTECIE WEROŃSKIM

 

Siniša Mali, Slađana Barjaktarović Rakočević, Gheorghe Savoiu

VALUE CREATION THROUGH RESTRUCTURING - KEY VALUE DRIVERS AND VALUE CREATION MODELS

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ RESTRUKTURYZACJĘ - KLUCZOWE CZYNNIKI WARTOŚCI I MODELE TWORZENIA WARTOŚCI

 

Maura Sheehan

STRATEGIC HRM OUTSIDE OF CORPORATE HQ: LOST IN TRANSLATION?

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASO BAMI LUDZKIMI POZA GŁÓWNĄ SIEDZIBĄ KORPORACJI: ZGUBIONE W TŁUMACZENIU?

 

Agata Stachowicz-Stanusch, Charles Wankel

ANTI-CORRUPTION PRACTICES AND IMPLEMENTATION MECHANISMS OF THE FORTUNE GLOBAL 500 AS AN ANSWER FOR AN ETHICAL VALUES CRISIS - RESEARCH RESULTS

PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE I WDRAŻANIE MECHANIZMÓW RANKINGU FORTUNE GLOBAL 500 JAKO ODPOWIEDŹ NA KRYZYS WARTOŚCI ETYCZNYCH. WYNIKI BADAŃ

 

 

NAUKI ZARZĄDZANIA W KAZACHSTANIE I POLSCE NA POCZĄTKU XXI WIEKU - PERSPEKTYWY ROZWOJU I WSPÓŁPRACY

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

 

WARUNKI SPRZEDAŻY I PRENUMERATY

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel