Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3 (182) 2018 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3 (182) 2018 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3 (182) 2018 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3 (182) 2018 Organization and Management
[[[separator]]]

 

MACIEJ URBANIAK

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Oddając kolejny w tym roku numer Naszego Czasopisma, mamy nadzieję, że artykuły w nim zawarte przyczynią się do ożywionej dyskusji naukowej.

Dowodem tego są cenne i interesujące rozważania Autorów publikowanych tekstów w tym numerze Kwartalnika, które oparte są na wynikach przeprowadzonych badań zarówno literaturowych, jak i empirycznych.

Pierwsze z zamieszczonych w tym numerze opracowań, przygotowane przez Marię Aluchnę i Izabelę Koładkiewicz, zostało poświęcone dobrym praktykom ładu korporacyjnego, które stanowią istotny element w procesie tworzenia i kształtowania zasad współpracy między poszczególnymi akcjonariuszami i interesariuszami w spółce giełdowej. Świadczą o tym interesujące wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorki, w których respondentami byli członkowie rad nadzorczych polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Z tekstem tym dobrze koresponduje artykuł Tomasza J. Dąbrowskiego, który poświęcił swoją uwagę identyfikacji i porównaniu systemów wartości korporacyjnych występujących w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za wartościowe należy uznać zamieszczone w nim wyniki badań empirycznych, które wskazują, że w procesach komunikacji z interesariuszami ważną rolę odgrywają zasady i kodeksy postępowania etycznego.

Joanna Haffer i Rafał Haffer w swoim opracowaniu poświęcili uwagę problemowi związanemu z osobistym i zespołowym zaangażowaniem w pracę. Zaprezentowane przez Autorów interesujące rozważania wskazują, iż osobiste zaangażowanie w pracę jest zasadniczo zależne od zasobów i wymagań pracy. Z kolei zespołowe zaangażowanie w pracę jest konstruktem zdecydowanie bardziej złożonym, kolektywnym, zależnym od indywidualnych działań i cykli interakcji między członkami zespołu, odpowiedzialnymi za tworzenie podzielanego schematu zachowań.

Andrzej Lis przeprowadził analizę bibliometryczną liczby publikacji z zakresu zdolności absorpcyjnej organizacji. Analiza ta umożliwiła zidentyfikowanie kluczowych obszarów oraz określenie kierunków dalszych badań nad tą problematyką.

Tekst Grzegorza Leszczyńskiego i Marka Zielińskiego koncentruje się na zagadnieniach dotyczących kształtowania zaufania sprzedawcy do klienta na rynku instytucjonalnym. Interesujące wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Autorów wykazały, iż na chęć podjęcia współpracy z nowym partnerem nie ma wpływu poziom kształtowanego wobec niego zaufania.

Dorota Roszkowska przeprowadziła krytyczną analizę sposobów oceny poziomu otwartości innowacyjnej przedsiębiorstw. Jej wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie kluczowych czynników, które należy uznać za elementy otwartości innowacyjnej podmiotu.

Dawid Szostek w swoim artykule próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju zachowania kontrproduktywne pracowników mogą być wywołane brakiem poczucia sprawiedliwości organizacyjnej? Przedstawione przez Autora analizy wyników badań literaturowych i empirycznych wskazują, iż poczucie sprawiedliwości organizacyjnej ma przełożenie na konkretne zachowania pracowników.

Mateusz Minda oraz Elżbieta Kasprzak w swoim opracowaniu starali się ustalić, czy indywidualne czynniki kontekstu pracy (takie jak: wiek, staż pracy) oraz cechy zakładu pracy (podmiot publiczny vs. prywatny) kształtują przywiązanie do organizacji. Interesujące wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorów wskazują, że kształtowanie pracy (przejawiające się aktywnością pracownika nastawioną na usprawnianie pracy własnej służącej odnajdywaniu sensu w pracy), wiek oraz typ zakładu pracy są istotne dla przywiązania osoby zatrudnionej do organizacji.

Z kolei Marcin Kardas zaprezentował różne formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach modelu otwartej innowacji. Przedstawione przykłady różnych form współpracy w ramach modelu otwartej innowacji wskazują, iż koncentrują się one na wspólnych przedsięwzięciach badawczych lub infrastrukturalnych.

Pragniemy Państwu przypomnieć (o czym informowaliśmy w pierwszym numerze wydanym w tym roku), iż chcąc umiędzynarodowić zasięg naszego czasopisma, od 2019 roku na łamach Naszego Kwartalnika będą publikowane wyłącznie teksty w języku angielskim. Redakcja będzie przyjmować od Państwa artykuły wyłącznie w języku angielskim. Dlatego też prosimy, by teksty Państwa rozważań były osadzone w kontekście międzynarodowym najnowszych aktualnych nurtów naukowych, a cytowana literatura obejmowała opracowania w języku angielskim (także opracowania wydawane w naszym kraju). Prosimy również potencjalnych Autorów o profesjonalizm w zakresie dostarczanych nam opracowań, które powinny być poddane przed przekazaniem do Naszej Redakcji wcześniejszej gruntownej korekcie językowej. Brak należytej staranności Autorów w tym zakresie będzie skutkował odmową przyjęcia tekstu i przekazania go do oceny przez zagranicznych recenzentów.

Chcemy, by zgodnie z aktualnymi tendencjami w czasopismach międzynarodowych, poszczególne numery cechowały się spójnością tematyczną oraz wysokim profesjonalizmem naukowym.

Dlatego też redaktorzy tematyczni będą zobligowani do wystosowania do kręgu wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i zagranicy stosownych zaproszeń (call for papers) do umieszczenia w Naszym Kwartalniku opracowań, które wpisywałyby się w zakres oczekiwanych przez nas zagadnień w ramach poszczególnych wydzielonych zagadnień naukowych.

Mamy nadzieję, iż każdy Państwa artykuł charakteryzujący się wysoką jakością merytoryczną, należycie skorygowany w wersji angielskojęzycznej (z uwzględnieniem native copyreader), będzie stanowić przyczynek do wzrostu indeksu cytowań w międzynarodowych bazach czasopism.

Nowe szczegółowe wymagania redakcyjne dla tekstów w języku angielskim opublikujemy w naszej stronie internetowej.

Życzę ciekawej lektury! Maciej Urbaniak

[[[separator]]]

 

Maciej Urbaniak

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Maria Aluchna, Izabela Koładkiewicz

DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO. PERSPEKTYWA RADY NADZORCZEJ

CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICE. THE BOARD PERSPECTIVE

 

Tomasz J. Dąbrowski

WARTOŚCI ORGANIZACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE

CORPORATE VALUES SYSTEMS OF PUBLIC COMPANIES IN POLAND

 

Joanna Haffer, Rafał Haffer

OSOBISTE A ZESPOŁOWE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ

PERSONAL VERSUS TEAM WORK ENGAGEMENT

 

Andrzej Lis

ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ ORGANIZACJI

DEVELOPMENT OF RESEARCH ON ABSORPTIVE CAPACITY

 

Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński

ZAU FAN IE SPRZEDAWCY DO KLIENTA A ZACHOWANIA SPRZEDAŻOWE W KONTEKŚCIE RYNKU INSTYTUCJONALNEGO

SALESPERSON TRUST IN CUSTOMER AND SELLING BEHAVIOUR ON BUISNESS-TO-BUSINESS MARKET

 

Dorota Roszkowska

ZNACZENIE I SPOSÓB POMIARU OTWARTOŚCI INNOWACYJNEJ POMIOTÓW GOSPODARCZYCH

THE SIGNIFICANCE AND MEASUREMENT METHODS OF ORGANIZATION'S INNOVATION OPENNESS

 

Dawid Szostek

POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI ORGANIZACYJNEJ A SKŁONNOŚĆ PRACOWNIKÓW DO ZACHOWAŃ KONTRPRODUKTYWNYCH

SENSE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND WILLINGNESS OF EMPLOYEES TO COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIORS

 

Mateusz Minda, Elżbieta Kasprzak

CZYNNIKI KONTEKSTU PRACY I KSZTAŁTOWANIE PRACY JAKO PREDYKTORY PRZYWIĄZANIA DO ORGANIZACJI

FACTORS OF THE WORK CONTEXT AND JOB CRAFTING AS PREDICTORS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT

 

Marcin Kardas

FORMY WSPÓŁPRACY UCZELNI W MODELU OTWARTEJ INNOWACJI

FORMS OF UNIVERSITY COOPERATION IN THE MODEL OF OPEN INNOVATION

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 179

Wstęp

 

MACIEJ URBANIAK

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Oddając kolejny w tym roku numer Naszego Czasopisma, mamy nadzieję, że artykuły w nim zawarte przyczynią się do ożywionej dyskusji naukowej.

Dowodem tego są cenne i interesujące rozważania Autorów publikowanych tekstów w tym numerze Kwartalnika, które oparte są na wynikach przeprowadzonych badań zarówno literaturowych, jak i empirycznych.

Pierwsze z zamieszczonych w tym numerze opracowań, przygotowane przez Marię Aluchnę i Izabelę Koładkiewicz, zostało poświęcone dobrym praktykom ładu korporacyjnego, które stanowią istotny element w procesie tworzenia i kształtowania zasad współpracy między poszczególnymi akcjonariuszami i interesariuszami w spółce giełdowej. Świadczą o tym interesujące wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorki, w których respondentami byli członkowie rad nadzorczych polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Z tekstem tym dobrze koresponduje artykuł Tomasza J. Dąbrowskiego, który poświęcił swoją uwagę identyfikacji i porównaniu systemów wartości korporacyjnych występujących w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za wartościowe należy uznać zamieszczone w nim wyniki badań empirycznych, które wskazują, że w procesach komunikacji z interesariuszami ważną rolę odgrywają zasady i kodeksy postępowania etycznego.

Joanna Haffer i Rafał Haffer w swoim opracowaniu poświęcili uwagę problemowi związanemu z osobistym i zespołowym zaangażowaniem w pracę. Zaprezentowane przez Autorów interesujące rozważania wskazują, iż osobiste zaangażowanie w pracę jest zasadniczo zależne od zasobów i wymagań pracy. Z kolei zespołowe zaangażowanie w pracę jest konstruktem zdecydowanie bardziej złożonym, kolektywnym, zależnym od indywidualnych działań i cykli interakcji między członkami zespołu, odpowiedzialnymi za tworzenie podzielanego schematu zachowań.

Andrzej Lis przeprowadził analizę bibliometryczną liczby publikacji z zakresu zdolności absorpcyjnej organizacji. Analiza ta umożliwiła zidentyfikowanie kluczowych obszarów oraz określenie kierunków dalszych badań nad tą problematyką.

Tekst Grzegorza Leszczyńskiego i Marka Zielińskiego koncentruje się na zagadnieniach dotyczących kształtowania zaufania sprzedawcy do klienta na rynku instytucjonalnym. Interesujące wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Autorów wykazały, iż na chęć podjęcia współpracy z nowym partnerem nie ma wpływu poziom kształtowanego wobec niego zaufania.

Dorota Roszkowska przeprowadziła krytyczną analizę sposobów oceny poziomu otwartości innowacyjnej przedsiębiorstw. Jej wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie kluczowych czynników, które należy uznać za elementy otwartości innowacyjnej podmiotu.

Dawid Szostek w swoim artykule próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju zachowania kontrproduktywne pracowników mogą być wywołane brakiem poczucia sprawiedliwości organizacyjnej? Przedstawione przez Autora analizy wyników badań literaturowych i empirycznych wskazują, iż poczucie sprawiedliwości organizacyjnej ma przełożenie na konkretne zachowania pracowników.

Mateusz Minda oraz Elżbieta Kasprzak w swoim opracowaniu starali się ustalić, czy indywidualne czynniki kontekstu pracy (takie jak: wiek, staż pracy) oraz cechy zakładu pracy (podmiot publiczny vs. prywatny) kształtują przywiązanie do organizacji. Interesujące wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorów wskazują, że kształtowanie pracy (przejawiające się aktywnością pracownika nastawioną na usprawnianie pracy własnej służącej odnajdywaniu sensu w pracy), wiek oraz typ zakładu pracy są istotne dla przywiązania osoby zatrudnionej do organizacji.

Z kolei Marcin Kardas zaprezentował różne formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach modelu otwartej innowacji. Przedstawione przykłady różnych form współpracy w ramach modelu otwartej innowacji wskazują, iż koncentrują się one na wspólnych przedsięwzięciach badawczych lub infrastrukturalnych.

Pragniemy Państwu przypomnieć (o czym informowaliśmy w pierwszym numerze wydanym w tym roku), iż chcąc umiędzynarodowić zasięg naszego czasopisma, od 2019 roku na łamach Naszego Kwartalnika będą publikowane wyłącznie teksty w języku angielskim. Redakcja będzie przyjmować od Państwa artykuły wyłącznie w języku angielskim. Dlatego też prosimy, by teksty Państwa rozważań były osadzone w kontekście międzynarodowym najnowszych aktualnych nurtów naukowych, a cytowana literatura obejmowała opracowania w języku angielskim (także opracowania wydawane w naszym kraju). Prosimy również potencjalnych Autorów o profesjonalizm w zakresie dostarczanych nam opracowań, które powinny być poddane przed przekazaniem do Naszej Redakcji wcześniejszej gruntownej korekcie językowej. Brak należytej staranności Autorów w tym zakresie będzie skutkował odmową przyjęcia tekstu i przekazania go do oceny przez zagranicznych recenzentów.

Chcemy, by zgodnie z aktualnymi tendencjami w czasopismach międzynarodowych, poszczególne numery cechowały się spójnością tematyczną oraz wysokim profesjonalizmem naukowym.

Dlatego też redaktorzy tematyczni będą zobligowani do wystosowania do kręgu wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i zagranicy stosownych zaproszeń (call for papers) do umieszczenia w Naszym Kwartalniku opracowań, które wpisywałyby się w zakres oczekiwanych przez nas zagadnień w ramach poszczególnych wydzielonych zagadnień naukowych.

Mamy nadzieję, iż każdy Państwa artykuł charakteryzujący się wysoką jakością merytoryczną, należycie skorygowany w wersji angielskojęzycznej (z uwzględnieniem native copyreader), będzie stanowić przyczynek do wzrostu indeksu cytowań w międzynarodowych bazach czasopism.

Nowe szczegółowe wymagania redakcyjne dla tekstów w języku angielskim opublikujemy w naszej stronie internetowej.

Życzę ciekawej lektury! Maciej Urbaniak

Spis treści

 

Maciej Urbaniak

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Maria Aluchna, Izabela Koładkiewicz

DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO. PERSPEKTYWA RADY NADZORCZEJ

CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICE. THE BOARD PERSPECTIVE

 

Tomasz J. Dąbrowski

WARTOŚCI ORGANIZACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE

CORPORATE VALUES SYSTEMS OF PUBLIC COMPANIES IN POLAND

 

Joanna Haffer, Rafał Haffer

OSOBISTE A ZESPOŁOWE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ

PERSONAL VERSUS TEAM WORK ENGAGEMENT

 

Andrzej Lis

ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ ORGANIZACJI

DEVELOPMENT OF RESEARCH ON ABSORPTIVE CAPACITY

 

Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński

ZAU FAN IE SPRZEDAWCY DO KLIENTA A ZACHOWANIA SPRZEDAŻOWE W KONTEKŚCIE RYNKU INSTYTUCJONALNEGO

SALESPERSON TRUST IN CUSTOMER AND SELLING BEHAVIOUR ON BUISNESS-TO-BUSINESS MARKET

 

Dorota Roszkowska

ZNACZENIE I SPOSÓB POMIARU OTWARTOŚCI INNOWACYJNEJ POMIOTÓW GOSPODARCZYCH

THE SIGNIFICANCE AND MEASUREMENT METHODS OF ORGANIZATION'S INNOVATION OPENNESS

 

Dawid Szostek

POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI ORGANIZACYJNEJ A SKŁONNOŚĆ PRACOWNIKÓW DO ZACHOWAŃ KONTRPRODUKTYWNYCH

SENSE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND WILLINGNESS OF EMPLOYEES TO COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIORS

 

Mateusz Minda, Elżbieta Kasprzak

CZYNNIKI KONTEKSTU PRACY I KSZTAŁTOWANIE PRACY JAKO PREDYKTORY PRZYWIĄZANIA DO ORGANIZACJI

FACTORS OF THE WORK CONTEXT AND JOB CRAFTING AS PREDICTORS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT

 

Marcin Kardas

FORMY WSPÓŁPRACY UCZELNI W MODELU OTWARTEJ INNOWACJI

FORMS OF UNIVERSITY COOPERATION IN THE MODEL OF OPEN INNOVATION

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 179

 

MACIEJ URBANIAK

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Oddając kolejny w tym roku numer Naszego Czasopisma, mamy nadzieję, że artykuły w nim zawarte przyczynią się do ożywionej dyskusji naukowej.

Dowodem tego są cenne i interesujące rozważania Autorów publikowanych tekstów w tym numerze Kwartalnika, które oparte są na wynikach przeprowadzonych badań zarówno literaturowych, jak i empirycznych.

Pierwsze z zamieszczonych w tym numerze opracowań, przygotowane przez Marię Aluchnę i Izabelę Koładkiewicz, zostało poświęcone dobrym praktykom ładu korporacyjnego, które stanowią istotny element w procesie tworzenia i kształtowania zasad współpracy między poszczególnymi akcjonariuszami i interesariuszami w spółce giełdowej. Świadczą o tym interesujące wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorki, w których respondentami byli członkowie rad nadzorczych polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Z tekstem tym dobrze koresponduje artykuł Tomasza J. Dąbrowskiego, który poświęcił swoją uwagę identyfikacji i porównaniu systemów wartości korporacyjnych występujących w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za wartościowe należy uznać zamieszczone w nim wyniki badań empirycznych, które wskazują, że w procesach komunikacji z interesariuszami ważną rolę odgrywają zasady i kodeksy postępowania etycznego.

Joanna Haffer i Rafał Haffer w swoim opracowaniu poświęcili uwagę problemowi związanemu z osobistym i zespołowym zaangażowaniem w pracę. Zaprezentowane przez Autorów interesujące rozważania wskazują, iż osobiste zaangażowanie w pracę jest zasadniczo zależne od zasobów i wymagań pracy. Z kolei zespołowe zaangażowanie w pracę jest konstruktem zdecydowanie bardziej złożonym, kolektywnym, zależnym od indywidualnych działań i cykli interakcji między członkami zespołu, odpowiedzialnymi za tworzenie podzielanego schematu zachowań.

Andrzej Lis przeprowadził analizę bibliometryczną liczby publikacji z zakresu zdolności absorpcyjnej organizacji. Analiza ta umożliwiła zidentyfikowanie kluczowych obszarów oraz określenie kierunków dalszych badań nad tą problematyką.

Tekst Grzegorza Leszczyńskiego i Marka Zielińskiego koncentruje się na zagadnieniach dotyczących kształtowania zaufania sprzedawcy do klienta na rynku instytucjonalnym. Interesujące wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Autorów wykazały, iż na chęć podjęcia współpracy z nowym partnerem nie ma wpływu poziom kształtowanego wobec niego zaufania.

Dorota Roszkowska przeprowadziła krytyczną analizę sposobów oceny poziomu otwartości innowacyjnej przedsiębiorstw. Jej wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie kluczowych czynników, które należy uznać za elementy otwartości innowacyjnej podmiotu.

Dawid Szostek w swoim artykule próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju zachowania kontrproduktywne pracowników mogą być wywołane brakiem poczucia sprawiedliwości organizacyjnej? Przedstawione przez Autora analizy wyników badań literaturowych i empirycznych wskazują, iż poczucie sprawiedliwości organizacyjnej ma przełożenie na konkretne zachowania pracowników.

Mateusz Minda oraz Elżbieta Kasprzak w swoim opracowaniu starali się ustalić, czy indywidualne czynniki kontekstu pracy (takie jak: wiek, staż pracy) oraz cechy zakładu pracy (podmiot publiczny vs. prywatny) kształtują przywiązanie do organizacji. Interesujące wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorów wskazują, że kształtowanie pracy (przejawiające się aktywnością pracownika nastawioną na usprawnianie pracy własnej służącej odnajdywaniu sensu w pracy), wiek oraz typ zakładu pracy są istotne dla przywiązania osoby zatrudnionej do organizacji.

Z kolei Marcin Kardas zaprezentował różne formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach modelu otwartej innowacji. Przedstawione przykłady różnych form współpracy w ramach modelu otwartej innowacji wskazują, iż koncentrują się one na wspólnych przedsięwzięciach badawczych lub infrastrukturalnych.

Pragniemy Państwu przypomnieć (o czym informowaliśmy w pierwszym numerze wydanym w tym roku), iż chcąc umiędzynarodowić zasięg naszego czasopisma, od 2019 roku na łamach Naszego Kwartalnika będą publikowane wyłącznie teksty w języku angielskim. Redakcja będzie przyjmować od Państwa artykuły wyłącznie w języku angielskim. Dlatego też prosimy, by teksty Państwa rozważań były osadzone w kontekście międzynarodowym najnowszych aktualnych nurtów naukowych, a cytowana literatura obejmowała opracowania w języku angielskim (także opracowania wydawane w naszym kraju). Prosimy również potencjalnych Autorów o profesjonalizm w zakresie dostarczanych nam opracowań, które powinny być poddane przed przekazaniem do Naszej Redakcji wcześniejszej gruntownej korekcie językowej. Brak należytej staranności Autorów w tym zakresie będzie skutkował odmową przyjęcia tekstu i przekazania go do oceny przez zagranicznych recenzentów.

Chcemy, by zgodnie z aktualnymi tendencjami w czasopismach międzynarodowych, poszczególne numery cechowały się spójnością tematyczną oraz wysokim profesjonalizmem naukowym.

Dlatego też redaktorzy tematyczni będą zobligowani do wystosowania do kręgu wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i zagranicy stosownych zaproszeń (call for papers) do umieszczenia w Naszym Kwartalniku opracowań, które wpisywałyby się w zakres oczekiwanych przez nas zagadnień w ramach poszczególnych wydzielonych zagadnień naukowych.

Mamy nadzieję, iż każdy Państwa artykuł charakteryzujący się wysoką jakością merytoryczną, należycie skorygowany w wersji angielskojęzycznej (z uwzględnieniem native copyreader), będzie stanowić przyczynek do wzrostu indeksu cytowań w międzynarodowych bazach czasopism.

Nowe szczegółowe wymagania redakcyjne dla tekstów w języku angielskim opublikujemy w naszej stronie internetowej.

Życzę ciekawej lektury! Maciej Urbaniak

 

Maciej Urbaniak

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Maria Aluchna, Izabela Koładkiewicz

DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO. PERSPEKTYWA RADY NADZORCZEJ

CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICE. THE BOARD PERSPECTIVE

 

Tomasz J. Dąbrowski

WARTOŚCI ORGANIZACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE

CORPORATE VALUES SYSTEMS OF PUBLIC COMPANIES IN POLAND

 

Joanna Haffer, Rafał Haffer

OSOBISTE A ZESPOŁOWE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ

PERSONAL VERSUS TEAM WORK ENGAGEMENT

 

Andrzej Lis

ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ ORGANIZACJI

DEVELOPMENT OF RESEARCH ON ABSORPTIVE CAPACITY

 

Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński

ZAU FAN IE SPRZEDAWCY DO KLIENTA A ZACHOWANIA SPRZEDAŻOWE W KONTEKŚCIE RYNKU INSTYTUCJONALNEGO

SALESPERSON TRUST IN CUSTOMER AND SELLING BEHAVIOUR ON BUISNESS-TO-BUSINESS MARKET

 

Dorota Roszkowska

ZNACZENIE I SPOSÓB POMIARU OTWARTOŚCI INNOWACYJNEJ POMIOTÓW GOSPODARCZYCH

THE SIGNIFICANCE AND MEASUREMENT METHODS OF ORGANIZATION'S INNOVATION OPENNESS

 

Dawid Szostek

POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI ORGANIZACYJNEJ A SKŁONNOŚĆ PRACOWNIKÓW DO ZACHOWAŃ KONTRPRODUKTYWNYCH

SENSE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND WILLINGNESS OF EMPLOYEES TO COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIORS

 

Mateusz Minda, Elżbieta Kasprzak

CZYNNIKI KONTEKSTU PRACY I KSZTAŁTOWANIE PRACY JAKO PREDYKTORY PRZYWIĄZANIA DO ORGANIZACJI

FACTORS OF THE WORK CONTEXT AND JOB CRAFTING AS PREDICTORS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT

 

Marcin Kardas

FORMY WSPÓŁPRACY UCZELNI W MODELU OTWARTEJ INNOWACJI

FORMS OF UNIVERSITY COOPERATION IN THE MODEL OF OPEN INNOVATION

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel