Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(173) 2016 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(173) 2016 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(173) 2016 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(173) 2016 Organization and Management
[[[separator]]]

W literaturze przedmiotu można wskazać na liczne publikacje podkreślające imperatyw działań innowacyjnych, traktujące o tym, jak w efektywny sposób należy tworzyć innowacje i w jaki sposób należy sprawnie nimi zarządzać. W opracowaniach tych, definiując zbiór korzyści będących pochodną działań innowacyjnych, jako sine qua non przyjmuje się, że organizacje powinny funkcjonować według zasady ?ciągłe poszukiwanie i wdrażanie innowacji albo śmierć". Autorzy tych publikacji wskazują, że imitatorzy, jeżeli ich istnienie ma w ogóle jakąkolwiek rację bytu, są skazani na ciężki los i muszą zadowalać się wyłącznie tym, co pozostawiają im innowatorzy, zaś sama imitacja jest przedstawiona jako proces spontaniczny, o niesprecyzowanym wyraźnie celu, przed którym innowatorzy mogą łatwo się obronić przez tworzenie wysokich barier wejścia do sektora i zwiększanie skali działalności.Powyższy pogląd, często eksponowany w literaturze przedmiotu, nie znajduje potwierdzenia w praktyce gospodarczej, bowiem największe korzyści wynikające ze wzrostu produktywności są związane nie tyle z pierwotnymi innowacjami, ile z pojawiającymi się po nich udoskonaleniami - imitatorzy są w stanie dostarczyć odbiorcom nie tyle produkt udoskonalony, ile także znacznie tańszy. Przy relatywnie niskim poziomie marży różnice w strukturze i poziomie kosztów posiadają ogromne znaczenie, pozwalają bowiem imitatorom na podejmowanie działań zwiększających konkurencyjność, począwszy od redukcji cen, poprzez oferowanie produktów o wyższej jakości, aż do doskonalenia kanałów dystrybucji i obsługi posprzedażnej, względnie wydłużania okresu gwarancji i doskonalenia oferty serwisowej. Imitacja oznacza kopiowanie, rekonstrukcję lub odtwarzanie innowacji lub nowego rozwiązania. Przedmiotem kopiowania może być: produkt, usługa, proces, procedura lub model biznesu. Imitacja może być dokonywana według zasady ?tak samo" lub może stanowić pewną modyfikację względnie adaptację oryginału. Może ona także zmienić swój charakter od dokładnej kopii po przejmowanie idei. Może wreszcie oscylować między intuicyjnym naśladowaniem i pełnym kopiowaniem. Imitację należy rozpatrywać jako swoistego rodzaju strategię działania nie tylko skoordynowaną z przedsięwzięciami innowacyjnymi, lecz także niezbędną dla koncentracji i efektywnego wykorzystania innowacyjnych zdolności. Podczas gdy innowatorzy, wytyczając nowe kierunki rozwoju, ponoszą ogromne nakłady finansowe, innowatorzy podążają za nimi z ?darmowymi biletami", redukując nie tylko poziom zaangażowania w sferze B+R, lecz także w obszarze reklamy i promocji. Ponieważ imitatorzy nie są związani inwestycjami, koniecznymi do realizacji - jak w przypadku innowatorów, mogą elastycznie dopasowywać swoje produkty do potrzeb rynku, uwzględniając zmieniające się gusty odbiorców lub wdrażając technologie nowej generacji. Ryszard Borowiecki i Tomasz Kusio podejmują próbę przeprowadzenia syntezy rozważań nad determinantami rozwoju innowacyjności sektora MSP. Autorzy dowodząc, iż czynniki decydujące o rozwoju innowacyjności sektora MSP w wymiarze krajowym powinny być identyfikowane i analizowane przez przedsiębiorców, a następnie dopasowywane do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, wyróżniają trzy grupy determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP: czynniki wewnętrzne, czynniki oddziałujące na sektor oraz czynniki moderujące, do których zaliczają przedsiębiorczość i orkiestrację. Monika Stelmaszczyk analizuje relacje pomiędzy organizacyjnym uczeniem się, innowacjami i zaufaniem. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na zaobserwowanie, iż wzrost wartości każdego z wymiarów organizacyjnego uczenia się znajduje przełożenie na poziom intensywności działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, zaś uwzględnienie w relacji uczenie się - innowacje zmiennej zaufania stanowiło podstawę do sformułowania wniosku o braku efektu mediacyjnego na poziomie organizacyjnego uczenia się, o słabym efekcie mediacyjnym na poziomie indywidualnego uczenia się oraz o silnym efekcie mediacyjnym na poziomie zespołowego uczenia się. Dokonane spostrzeżenie, iż w ramach paradygmatów nauk o zarządzaniu są prowadzone burzliwe dyskusje, którym dotychczas poświęcono znacznie mniej miejsca w piśmiennictwie niż dyskusjom o przewadze poszczególnych paradygmatów, skłoniło Wojciecha Czakona do podjęcia próby charakterystyki problemów występujących w zastosowaniu metod ilościowych przez badaczy publikujących w najlepszych wydawnictwach światowych. Autor wskazując na narastającą krytykę wykorzystania badań ilościowych, formułuje postulat dotyczący celowości doskonalenia metodologii nauk o zarządzaniu. Patrycja Klimas analizuje zmienne strukturalne wykorzystywane w analizie sieciowej wraz z możliwościami ich wykorzystania w badaniach nad funkcjonowaniem oraz usprawnianiem sieci dostaw. Autorka wskazując na problemy pojawiające się w zakresie interpretacji zarówno zmiennych strukturalnych, jak i związanych z wyznaczania granic sieci, wskazuje na pozytywne implikacje stosowania podejścia sieciowego oraz aplikacji analizy sieciowej, które Jej zdaniem wydają się być istotne. Marek Ćwiklicki prezentuje postać i dorobek naukowy Luthera H. Gulicka III, zaliczanego do twórców uniwersalistycznego nurtu naukowego zarządzania. Autor wskazując na aktualności zagadnień będących w centrum zainteresowania prac badawczych L. H. Gulicka, podkreśla, iż Jego dorobek w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się zarządzania publicznego poprzez adaptację zasad zarządzania przedsiębiorstwem do administracji publicznej. Przyjęcie założenia, iż elastyczność zatrudnienia nie tylko zwiększa możliwości działania przedsiębiorców, lecz także wpływa na ich innowacyjność, stanowiło dla Beaty Skowron-Mielnik i Grzegorza Wojtkowiaka punkt wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki jest zakres elastyczności po stronie pracowników i czy można zdefiniować cechy i sytuacje, w których osoby podejmujące pracę są skłonne zmienić formę zatrudnienia. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na wskazanie sytuacji związanych z cechami demograficznymi i aktualnymi warunkami pracy, które mogą sprzyjać większej elastyczności pracowniczej. Przedmiot zainteresowania Marzeny Stor i Adama Suchodolskiego stanowią kompetencje związane z realizacją funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, które, ze względu na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo, są istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez kadrę menedżerską. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na wyprowadzenie konkluzji, że o ile dla przedsiębiorstw zagranicznych istotne są kompetencje związane z zarządzaniem talentami, o tyle dla polskich przedsiębiorstw najważniejsze są kompetencje, które odpowiadają subfunkcjonalnym obszarom ZZL, takim jak: ocenianie, wynagradzanie i zarządzanie talentami. Przeprowadzone postępowanie badawcze nad determinantami organizacji szkoleń w organizacjach stanowiło dla Marka Kunasza podstawę do sformułowania wniosku o wpływie na proces wyboru zmiennych charakteryzujących system zarządzania organizacją, do których zaliczył On poziom wdrożenia rozwiązań systemowych w sferze szkolenia oraz zaalokowanie osoby odpowiedzialnej za sprawy personalne. Zdaniem Autora wdrożenie rozwiązań systemowych w obszarze szkolenia oraz przypisanie odpowiedzialności za funkcję personalną w organizacji do osoby na stanowisku kierownika w istotny sposób wpływa na realizację szkoleń. Poczynione spostrzeżenie o niskiej skuteczności realizacji projektów IT stało się dla Moniki Woźniak podstawą do przeprowadzenia badań nad determinantami sukcesu projektów IT z perspektywy wybranych aspektów kultury organizacyjnej. Autorka wskazuje na istnienie zależności pomiędzy skutecznością realizacji projektów IT a kulturą organizacyjną, obszarami wpływu władzy, tożsamością zawodową pracowników IT oraz innymi aspektami behawioralnymi. Dorota Kanafa-Chmielewska, Irina Piróg-Nabokowa oraz Natalia Bartosz podejmują próbę analizy znaczenia postaw w budowaniu programów poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach górniczych. Autorki wskazują, że zastosowanie

Szymon Cyfert

 

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio

DETERMINANTY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI SEKTORA MSP

DETERMINANTS OF SME INNOVATION DEVELOPMENT

Monika Stelmaszczyk

MEDIACYJNY EFEKT ZAUFANIA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ORGANIZACYJNYM UCZENIEM A INNOWACJAMI

THE MEDIATING EFFECT OF TRUST ON RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING AND INNOVATIONS

Wojciech Czakon

W KIERUNKU ROZWOJU BADAŃ ILOŚCIOWYCH W NAUKACH

O ZARZĄDZANIU

TOWARDS THE ENHANCEMENT OF QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT RESEARCH

Patrycja Klimas

ANALIZA SIECIOWA I ZMIENNE STRUKTURALNE W BADANIACH SIECI DOSTAW

NETWORK ANALYSIS AND STRUCTURAL VARIABLES IN RESEARCH ON SUPPLY  NETWORKS

Marek Ćwiklicki

LUTHER H. GULICK III (1892-1993) - PIONIER ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

LUTHER H. GULICK III (1892-1993) - PIONEER OF PUBLIC MANAGEMENT

Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Wojtkowiak

FORMY ZATRUDNIENIA - ANALIZA ELASTYCZNOŚCI PRACOWNIKÓW

FORMS OF EMPLOYMENT - ANALYSIS OF EMPLOYEES' FLEXIBILITY

Marzena Stor, Adam Suchodolski

KOMPETENCJE KADRY MENEDŻERSKIEJ W OBSZARZE ZZL Z PERSPEKTYWY WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA POLSKIE I ZAGRANICZNE W POLSCE

COMPETENCIES OF MANAGERIAL STAFF IN HRM FROM THE PERSPECTIVE OF THE PERFORMANCE RESULTS GAINED BY POLISH AND FOREIGN COMPANIES IN POLAND

Marek Kunasz

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA A CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SZANSE NA SZKOLENIE W ORGANIZACJI

THE SIZE OF AN ENTERPRISE AND FACTORS DETERMINING CHANCES FOR THE TRAINING IN AN ORGANIZATION

Monika Woźniak

SUKCES PROJEKTU IT W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ASPEKTÓW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

IT PROJECT SUCCESS IN THE CONTEXT OF SELECTED ORGANIZATIONAL CULTURE ASPECTS

Dorota Kanafa-Chmielewska, Irina Piróg-Nabokowa, Natalia Bartosz

POSTAWY W BUDOWANIU PROGRAMÓW POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH GÓRNICZYCH - IMPLIKACJE PRAKTYCZNE

ATTITUDES IN DESIGN OF SAFETY IMPROVEMENT PROGRAMMES IN MINING COMPANIES - PRACTICAL IMPLICATIONS

KONFERENCJE

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 183

Wstęp

W literaturze przedmiotu można wskazać na liczne publikacje podkreślające imperatyw działań innowacyjnych, traktujące o tym, jak w efektywny sposób należy tworzyć innowacje i w jaki sposób należy sprawnie nimi zarządzać. W opracowaniach tych, definiując zbiór korzyści będących pochodną działań innowacyjnych, jako sine qua non przyjmuje się, że organizacje powinny funkcjonować według zasady ?ciągłe poszukiwanie i wdrażanie innowacji albo śmierć". Autorzy tych publikacji wskazują, że imitatorzy, jeżeli ich istnienie ma w ogóle jakąkolwiek rację bytu, są skazani na ciężki los i muszą zadowalać się wyłącznie tym, co pozostawiają im innowatorzy, zaś sama imitacja jest przedstawiona jako proces spontaniczny, o niesprecyzowanym wyraźnie celu, przed którym innowatorzy mogą łatwo się obronić przez tworzenie wysokich barier wejścia do sektora i zwiększanie skali działalności.Powyższy pogląd, często eksponowany w literaturze przedmiotu, nie znajduje potwierdzenia w praktyce gospodarczej, bowiem największe korzyści wynikające ze wzrostu produktywności są związane nie tyle z pierwotnymi innowacjami, ile z pojawiającymi się po nich udoskonaleniami - imitatorzy są w stanie dostarczyć odbiorcom nie tyle produkt udoskonalony, ile także znacznie tańszy. Przy relatywnie niskim poziomie marży różnice w strukturze i poziomie kosztów posiadają ogromne znaczenie, pozwalają bowiem imitatorom na podejmowanie działań zwiększających konkurencyjność, począwszy od redukcji cen, poprzez oferowanie produktów o wyższej jakości, aż do doskonalenia kanałów dystrybucji i obsługi posprzedażnej, względnie wydłużania okresu gwarancji i doskonalenia oferty serwisowej. Imitacja oznacza kopiowanie, rekonstrukcję lub odtwarzanie innowacji lub nowego rozwiązania. Przedmiotem kopiowania może być: produkt, usługa, proces, procedura lub model biznesu. Imitacja może być dokonywana według zasady ?tak samo" lub może stanowić pewną modyfikację względnie adaptację oryginału. Może ona także zmienić swój charakter od dokładnej kopii po przejmowanie idei. Może wreszcie oscylować między intuicyjnym naśladowaniem i pełnym kopiowaniem. Imitację należy rozpatrywać jako swoistego rodzaju strategię działania nie tylko skoordynowaną z przedsięwzięciami innowacyjnymi, lecz także niezbędną dla koncentracji i efektywnego wykorzystania innowacyjnych zdolności. Podczas gdy innowatorzy, wytyczając nowe kierunki rozwoju, ponoszą ogromne nakłady finansowe, innowatorzy podążają za nimi z ?darmowymi biletami", redukując nie tylko poziom zaangażowania w sferze B+R, lecz także w obszarze reklamy i promocji. Ponieważ imitatorzy nie są związani inwestycjami, koniecznymi do realizacji - jak w przypadku innowatorów, mogą elastycznie dopasowywać swoje produkty do potrzeb rynku, uwzględniając zmieniające się gusty odbiorców lub wdrażając technologie nowej generacji. Ryszard Borowiecki i Tomasz Kusio podejmują próbę przeprowadzenia syntezy rozważań nad determinantami rozwoju innowacyjności sektora MSP. Autorzy dowodząc, iż czynniki decydujące o rozwoju innowacyjności sektora MSP w wymiarze krajowym powinny być identyfikowane i analizowane przez przedsiębiorców, a następnie dopasowywane do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, wyróżniają trzy grupy determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP: czynniki wewnętrzne, czynniki oddziałujące na sektor oraz czynniki moderujące, do których zaliczają przedsiębiorczość i orkiestrację. Monika Stelmaszczyk analizuje relacje pomiędzy organizacyjnym uczeniem się, innowacjami i zaufaniem. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na zaobserwowanie, iż wzrost wartości każdego z wymiarów organizacyjnego uczenia się znajduje przełożenie na poziom intensywności działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, zaś uwzględnienie w relacji uczenie się - innowacje zmiennej zaufania stanowiło podstawę do sformułowania wniosku o braku efektu mediacyjnego na poziomie organizacyjnego uczenia się, o słabym efekcie mediacyjnym na poziomie indywidualnego uczenia się oraz o silnym efekcie mediacyjnym na poziomie zespołowego uczenia się. Dokonane spostrzeżenie, iż w ramach paradygmatów nauk o zarządzaniu są prowadzone burzliwe dyskusje, którym dotychczas poświęcono znacznie mniej miejsca w piśmiennictwie niż dyskusjom o przewadze poszczególnych paradygmatów, skłoniło Wojciecha Czakona do podjęcia próby charakterystyki problemów występujących w zastosowaniu metod ilościowych przez badaczy publikujących w najlepszych wydawnictwach światowych. Autor wskazując na narastającą krytykę wykorzystania badań ilościowych, formułuje postulat dotyczący celowości doskonalenia metodologii nauk o zarządzaniu. Patrycja Klimas analizuje zmienne strukturalne wykorzystywane w analizie sieciowej wraz z możliwościami ich wykorzystania w badaniach nad funkcjonowaniem oraz usprawnianiem sieci dostaw. Autorka wskazując na problemy pojawiające się w zakresie interpretacji zarówno zmiennych strukturalnych, jak i związanych z wyznaczania granic sieci, wskazuje na pozytywne implikacje stosowania podejścia sieciowego oraz aplikacji analizy sieciowej, które Jej zdaniem wydają się być istotne. Marek Ćwiklicki prezentuje postać i dorobek naukowy Luthera H. Gulicka III, zaliczanego do twórców uniwersalistycznego nurtu naukowego zarządzania. Autor wskazując na aktualności zagadnień będących w centrum zainteresowania prac badawczych L. H. Gulicka, podkreśla, iż Jego dorobek w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się zarządzania publicznego poprzez adaptację zasad zarządzania przedsiębiorstwem do administracji publicznej. Przyjęcie założenia, iż elastyczność zatrudnienia nie tylko zwiększa możliwości działania przedsiębiorców, lecz także wpływa na ich innowacyjność, stanowiło dla Beaty Skowron-Mielnik i Grzegorza Wojtkowiaka punkt wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki jest zakres elastyczności po stronie pracowników i czy można zdefiniować cechy i sytuacje, w których osoby podejmujące pracę są skłonne zmienić formę zatrudnienia. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na wskazanie sytuacji związanych z cechami demograficznymi i aktualnymi warunkami pracy, które mogą sprzyjać większej elastyczności pracowniczej. Przedmiot zainteresowania Marzeny Stor i Adama Suchodolskiego stanowią kompetencje związane z realizacją funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, które, ze względu na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo, są istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez kadrę menedżerską. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na wyprowadzenie konkluzji, że o ile dla przedsiębiorstw zagranicznych istotne są kompetencje związane z zarządzaniem talentami, o tyle dla polskich przedsiębiorstw najważniejsze są kompetencje, które odpowiadają subfunkcjonalnym obszarom ZZL, takim jak: ocenianie, wynagradzanie i zarządzanie talentami. Przeprowadzone postępowanie badawcze nad determinantami organizacji szkoleń w organizacjach stanowiło dla Marka Kunasza podstawę do sformułowania wniosku o wpływie na proces wyboru zmiennych charakteryzujących system zarządzania organizacją, do których zaliczył On poziom wdrożenia rozwiązań systemowych w sferze szkolenia oraz zaalokowanie osoby odpowiedzialnej za sprawy personalne. Zdaniem Autora wdrożenie rozwiązań systemowych w obszarze szkolenia oraz przypisanie odpowiedzialności za funkcję personalną w organizacji do osoby na stanowisku kierownika w istotny sposób wpływa na realizację szkoleń. Poczynione spostrzeżenie o niskiej skuteczności realizacji projektów IT stało się dla Moniki Woźniak podstawą do przeprowadzenia badań nad determinantami sukcesu projektów IT z perspektywy wybranych aspektów kultury organizacyjnej. Autorka wskazuje na istnienie zależności pomiędzy skutecznością realizacji projektów IT a kulturą organizacyjną, obszarami wpływu władzy, tożsamością zawodową pracowników IT oraz innymi aspektami behawioralnymi. Dorota Kanafa-Chmielewska, Irina Piróg-Nabokowa oraz Natalia Bartosz podejmują próbę analizy znaczenia postaw w budowaniu programów poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach górniczych. Autorki wskazują, że zastosowanie

Szymon Cyfert

 

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio

DETERMINANTY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI SEKTORA MSP

DETERMINANTS OF SME INNOVATION DEVELOPMENT

Monika Stelmaszczyk

MEDIACYJNY EFEKT ZAUFANIA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ORGANIZACYJNYM UCZENIEM A INNOWACJAMI

THE MEDIATING EFFECT OF TRUST ON RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING AND INNOVATIONS

Wojciech Czakon

W KIERUNKU ROZWOJU BADAŃ ILOŚCIOWYCH W NAUKACH

O ZARZĄDZANIU

TOWARDS THE ENHANCEMENT OF QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT RESEARCH

Patrycja Klimas

ANALIZA SIECIOWA I ZMIENNE STRUKTURALNE W BADANIACH SIECI DOSTAW

NETWORK ANALYSIS AND STRUCTURAL VARIABLES IN RESEARCH ON SUPPLY  NETWORKS

Marek Ćwiklicki

LUTHER H. GULICK III (1892-1993) - PIONIER ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

LUTHER H. GULICK III (1892-1993) - PIONEER OF PUBLIC MANAGEMENT

Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Wojtkowiak

FORMY ZATRUDNIENIA - ANALIZA ELASTYCZNOŚCI PRACOWNIKÓW

FORMS OF EMPLOYMENT - ANALYSIS OF EMPLOYEES' FLEXIBILITY

Marzena Stor, Adam Suchodolski

KOMPETENCJE KADRY MENEDŻERSKIEJ W OBSZARZE ZZL Z PERSPEKTYWY WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA POLSKIE I ZAGRANICZNE W POLSCE

COMPETENCIES OF MANAGERIAL STAFF IN HRM FROM THE PERSPECTIVE OF THE PERFORMANCE RESULTS GAINED BY POLISH AND FOREIGN COMPANIES IN POLAND

Marek Kunasz

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA A CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SZANSE NA SZKOLENIE W ORGANIZACJI

THE SIZE OF AN ENTERPRISE AND FACTORS DETERMINING CHANCES FOR THE TRAINING IN AN ORGANIZATION

Monika Woźniak

SUKCES PROJEKTU IT W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ASPEKTÓW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

IT PROJECT SUCCESS IN THE CONTEXT OF SELECTED ORGANIZATIONAL CULTURE ASPECTS

Dorota Kanafa-Chmielewska, Irina Piróg-Nabokowa, Natalia Bartosz

POSTAWY W BUDOWANIU PROGRAMÓW POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH GÓRNICZYCH - IMPLIKACJE PRAKTYCZNE

ATTITUDES IN DESIGN OF SAFETY IMPROVEMENT PROGRAMMES IN MINING COMPANIES - PRACTICAL IMPLICATIONS

KONFERENCJE

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 183

W literaturze przedmiotu można wskazać na liczne publikacje podkreślające imperatyw działań innowacyjnych, traktujące o tym, jak w efektywny sposób należy tworzyć innowacje i w jaki sposób należy sprawnie nimi zarządzać. W opracowaniach tych, definiując zbiór korzyści będących pochodną działań innowacyjnych, jako sine qua non przyjmuje się, że organizacje powinny funkcjonować według zasady ?ciągłe poszukiwanie i wdrażanie innowacji albo śmierć". Autorzy tych publikacji wskazują, że imitatorzy, jeżeli ich istnienie ma w ogóle jakąkolwiek rację bytu, są skazani na ciężki los i muszą zadowalać się wyłącznie tym, co pozostawiają im innowatorzy, zaś sama imitacja jest przedstawiona jako proces spontaniczny, o niesprecyzowanym wyraźnie celu, przed którym innowatorzy mogą łatwo się obronić przez tworzenie wysokich barier wejścia do sektora i zwiększanie skali działalności.Powyższy pogląd, często eksponowany w literaturze przedmiotu, nie znajduje potwierdzenia w praktyce gospodarczej, bowiem największe korzyści wynikające ze wzrostu produktywności są związane nie tyle z pierwotnymi innowacjami, ile z pojawiającymi się po nich udoskonaleniami - imitatorzy są w stanie dostarczyć odbiorcom nie tyle produkt udoskonalony, ile także znacznie tańszy. Przy relatywnie niskim poziomie marży różnice w strukturze i poziomie kosztów posiadają ogromne znaczenie, pozwalają bowiem imitatorom na podejmowanie działań zwiększających konkurencyjność, począwszy od redukcji cen, poprzez oferowanie produktów o wyższej jakości, aż do doskonalenia kanałów dystrybucji i obsługi posprzedażnej, względnie wydłużania okresu gwarancji i doskonalenia oferty serwisowej. Imitacja oznacza kopiowanie, rekonstrukcję lub odtwarzanie innowacji lub nowego rozwiązania. Przedmiotem kopiowania może być: produkt, usługa, proces, procedura lub model biznesu. Imitacja może być dokonywana według zasady ?tak samo" lub może stanowić pewną modyfikację względnie adaptację oryginału. Może ona także zmienić swój charakter od dokładnej kopii po przejmowanie idei. Może wreszcie oscylować między intuicyjnym naśladowaniem i pełnym kopiowaniem. Imitację należy rozpatrywać jako swoistego rodzaju strategię działania nie tylko skoordynowaną z przedsięwzięciami innowacyjnymi, lecz także niezbędną dla koncentracji i efektywnego wykorzystania innowacyjnych zdolności. Podczas gdy innowatorzy, wytyczając nowe kierunki rozwoju, ponoszą ogromne nakłady finansowe, innowatorzy podążają za nimi z ?darmowymi biletami", redukując nie tylko poziom zaangażowania w sferze B+R, lecz także w obszarze reklamy i promocji. Ponieważ imitatorzy nie są związani inwestycjami, koniecznymi do realizacji - jak w przypadku innowatorów, mogą elastycznie dopasowywać swoje produkty do potrzeb rynku, uwzględniając zmieniające się gusty odbiorców lub wdrażając technologie nowej generacji. Ryszard Borowiecki i Tomasz Kusio podejmują próbę przeprowadzenia syntezy rozważań nad determinantami rozwoju innowacyjności sektora MSP. Autorzy dowodząc, iż czynniki decydujące o rozwoju innowacyjności sektora MSP w wymiarze krajowym powinny być identyfikowane i analizowane przez przedsiębiorców, a następnie dopasowywane do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, wyróżniają trzy grupy determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP: czynniki wewnętrzne, czynniki oddziałujące na sektor oraz czynniki moderujące, do których zaliczają przedsiębiorczość i orkiestrację. Monika Stelmaszczyk analizuje relacje pomiędzy organizacyjnym uczeniem się, innowacjami i zaufaniem. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na zaobserwowanie, iż wzrost wartości każdego z wymiarów organizacyjnego uczenia się znajduje przełożenie na poziom intensywności działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, zaś uwzględnienie w relacji uczenie się - innowacje zmiennej zaufania stanowiło podstawę do sformułowania wniosku o braku efektu mediacyjnego na poziomie organizacyjnego uczenia się, o słabym efekcie mediacyjnym na poziomie indywidualnego uczenia się oraz o silnym efekcie mediacyjnym na poziomie zespołowego uczenia się. Dokonane spostrzeżenie, iż w ramach paradygmatów nauk o zarządzaniu są prowadzone burzliwe dyskusje, którym dotychczas poświęcono znacznie mniej miejsca w piśmiennictwie niż dyskusjom o przewadze poszczególnych paradygmatów, skłoniło Wojciecha Czakona do podjęcia próby charakterystyki problemów występujących w zastosowaniu metod ilościowych przez badaczy publikujących w najlepszych wydawnictwach światowych. Autor wskazując na narastającą krytykę wykorzystania badań ilościowych, formułuje postulat dotyczący celowości doskonalenia metodologii nauk o zarządzaniu. Patrycja Klimas analizuje zmienne strukturalne wykorzystywane w analizie sieciowej wraz z możliwościami ich wykorzystania w badaniach nad funkcjonowaniem oraz usprawnianiem sieci dostaw. Autorka wskazując na problemy pojawiające się w zakresie interpretacji zarówno zmiennych strukturalnych, jak i związanych z wyznaczania granic sieci, wskazuje na pozytywne implikacje stosowania podejścia sieciowego oraz aplikacji analizy sieciowej, które Jej zdaniem wydają się być istotne. Marek Ćwiklicki prezentuje postać i dorobek naukowy Luthera H. Gulicka III, zaliczanego do twórców uniwersalistycznego nurtu naukowego zarządzania. Autor wskazując na aktualności zagadnień będących w centrum zainteresowania prac badawczych L. H. Gulicka, podkreśla, iż Jego dorobek w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się zarządzania publicznego poprzez adaptację zasad zarządzania przedsiębiorstwem do administracji publicznej. Przyjęcie założenia, iż elastyczność zatrudnienia nie tylko zwiększa możliwości działania przedsiębiorców, lecz także wpływa na ich innowacyjność, stanowiło dla Beaty Skowron-Mielnik i Grzegorza Wojtkowiaka punkt wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki jest zakres elastyczności po stronie pracowników i czy można zdefiniować cechy i sytuacje, w których osoby podejmujące pracę są skłonne zmienić formę zatrudnienia. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na wskazanie sytuacji związanych z cechami demograficznymi i aktualnymi warunkami pracy, które mogą sprzyjać większej elastyczności pracowniczej. Przedmiot zainteresowania Marzeny Stor i Adama Suchodolskiego stanowią kompetencje związane z realizacją funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, które, ze względu na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo, są istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez kadrę menedżerską. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na wyprowadzenie konkluzji, że o ile dla przedsiębiorstw zagranicznych istotne są kompetencje związane z zarządzaniem talentami, o tyle dla polskich przedsiębiorstw najważniejsze są kompetencje, które odpowiadają subfunkcjonalnym obszarom ZZL, takim jak: ocenianie, wynagradzanie i zarządzanie talentami. Przeprowadzone postępowanie badawcze nad determinantami organizacji szkoleń w organizacjach stanowiło dla Marka Kunasza podstawę do sformułowania wniosku o wpływie na proces wyboru zmiennych charakteryzujących system zarządzania organizacją, do których zaliczył On poziom wdrożenia rozwiązań systemowych w sferze szkolenia oraz zaalokowanie osoby odpowiedzialnej za sprawy personalne. Zdaniem Autora wdrożenie rozwiązań systemowych w obszarze szkolenia oraz przypisanie odpowiedzialności za funkcję personalną w organizacji do osoby na stanowisku kierownika w istotny sposób wpływa na realizację szkoleń. Poczynione spostrzeżenie o niskiej skuteczności realizacji projektów IT stało się dla Moniki Woźniak podstawą do przeprowadzenia badań nad determinantami sukcesu projektów IT z perspektywy wybranych aspektów kultury organizacyjnej. Autorka wskazuje na istnienie zależności pomiędzy skutecznością realizacji projektów IT a kulturą organizacyjną, obszarami wpływu władzy, tożsamością zawodową pracowników IT oraz innymi aspektami behawioralnymi. Dorota Kanafa-Chmielewska, Irina Piróg-Nabokowa oraz Natalia Bartosz podejmują próbę analizy znaczenia postaw w budowaniu programów poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach górniczych. Autorki wskazują, że zastosowanie

Szymon Cyfert

 

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio

DETERMINANTY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI SEKTORA MSP

DETERMINANTS OF SME INNOVATION DEVELOPMENT

Monika Stelmaszczyk

MEDIACYJNY EFEKT ZAUFANIA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ORGANIZACYJNYM UCZENIEM A INNOWACJAMI

THE MEDIATING EFFECT OF TRUST ON RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING AND INNOVATIONS

Wojciech Czakon

W KIERUNKU ROZWOJU BADAŃ ILOŚCIOWYCH W NAUKACH

O ZARZĄDZANIU

TOWARDS THE ENHANCEMENT OF QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT RESEARCH

Patrycja Klimas

ANALIZA SIECIOWA I ZMIENNE STRUKTURALNE W BADANIACH SIECI DOSTAW

NETWORK ANALYSIS AND STRUCTURAL VARIABLES IN RESEARCH ON SUPPLY  NETWORKS

Marek Ćwiklicki

LUTHER H. GULICK III (1892-1993) - PIONIER ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

LUTHER H. GULICK III (1892-1993) - PIONEER OF PUBLIC MANAGEMENT

Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Wojtkowiak

FORMY ZATRUDNIENIA - ANALIZA ELASTYCZNOŚCI PRACOWNIKÓW

FORMS OF EMPLOYMENT - ANALYSIS OF EMPLOYEES' FLEXIBILITY

Marzena Stor, Adam Suchodolski

KOMPETENCJE KADRY MENEDŻERSKIEJ W OBSZARZE ZZL Z PERSPEKTYWY WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA POLSKIE I ZAGRANICZNE W POLSCE

COMPETENCIES OF MANAGERIAL STAFF IN HRM FROM THE PERSPECTIVE OF THE PERFORMANCE RESULTS GAINED BY POLISH AND FOREIGN COMPANIES IN POLAND

Marek Kunasz

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA A CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SZANSE NA SZKOLENIE W ORGANIZACJI

THE SIZE OF AN ENTERPRISE AND FACTORS DETERMINING CHANCES FOR THE TRAINING IN AN ORGANIZATION

Monika Woźniak

SUKCES PROJEKTU IT W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ASPEKTÓW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

IT PROJECT SUCCESS IN THE CONTEXT OF SELECTED ORGANIZATIONAL CULTURE ASPECTS

Dorota Kanafa-Chmielewska, Irina Piróg-Nabokowa, Natalia Bartosz

POSTAWY W BUDOWANIU PROGRAMÓW POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH GÓRNICZYCH - IMPLIKACJE PRAKTYCZNE

ATTITUDES IN DESIGN OF SAFETY IMPROVEMENT PROGRAMMES IN MINING COMPANIES - PRACTICAL IMPLICATIONS

KONFERENCJE

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel