Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(168)2015 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(168)2015 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(168)2015 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(168)2015 Organization and Management
[[[separator]]]

Przyjęcie założenia, że organizacje są systemami pozostającymi w oddziaływaniu ze swoim otoczeniem, niesie za sobą istotne konsekwencje dla ich funkcjonowania - aby przetrwać, organizacje muszą się znajdować w odpowiedniej relacji z otoczeniem. Stanowi ono zatem swoistego rodzaju metasystem powiązany z organizacją dwustronnymi zależnościami, w istotny sposób wpływający na kształt procesu zarządzania. Relacje zawiązujące się między organizacją a otoczeniem, analizowa­nym w kategoriach środowiska, stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

U podstaw koncepcji CSR, odwołującej się do zasady praw korporacji, leży założenie, iż organizacja musi ponosić odpowiedzialność za wpływ podejmowanych przez nią działań i decyzji na społeczeństwo i środowisko. Społeczna odpowiedzialność biznesu to podejście, zgodnie z którym przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz oczekiwania różnych grup interesariuszy. Coraz częściej interesariusze oczekują od przedsiębiorstwa odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz angażowania się w życie społeczności i środowiska, w którym ono działa. Jednak w większości przypadków przedsiębiorstwa odwołujące się do społecznej odpowiedzialności biznesu traktują tę koncepcję bardziej w kategoriach "mody" niż rzeczywistego dążenia do przeprojektowania modelu biznesu i zmiany sposobu funkcjonowania. Istnieje jednak duża grupa podmiotów traktująca założenia społecznej odpowiedzialności i zarządzania środowiskowego w odpowiedzialny sposób.

Przeprowadzona przez Roberta Kudłaka analiza przedstawionych w literaturze przedmiotu badań nad wpływem uwarunkowań instytucjonalnych na społeczną odpowiedzialność biznesu pozwala Mu na weryfikację postawionej hipotezy, iż silna presja ze strony uwarunkowań instytucjonalnych "wypycha" CSR, podczas gdy słabe instytucje zwiększają skłonność przedsiębiorstw do zachowań społecznie odpowiedzialnych.

Artykuł Alicji Balcerak wpisuje się w nurt dyskusji nad naturą i istotą koncepcji CSR. Autorka, wskazując, że społeczna odpowiedzialność biznesu posiada znamiona "mody menedżerskiej", formułuje spostrzeżenie, że wątpliwości związane z modą na odpowiedzialność nie dotyczą jej szkodliwości dla "społecznie odpowiedzialnych" organizacji, ale konsekwencji społecznych swoistego zawłaszczania tego obszaru przez biznes.

Poczynione przez Przemysława Hensela spostrzeżenie o potencjale rozwojowym koncepcji konkurujących logik instytucjonalnych stanowiło dla Niego przesłankę do przeprowadzenia analizy, w jaki sposób może ona przyczynić się do rozwoju badań nad organizacjami. Autor, wskazując na obszary zastosowania optyki konkurujących logik instytucjonalnych, formułuje wskazówki, które mogą być pomocne w badaniach terenowych konkurencji, kooperacji i koewolucji logik instytucjonalnych.

Andrzej Kozina dokonuje przeglądu koncepcji podejść do badań negocjacji. Wskazując na trudności w strukturalizacji, antycypacji i programowaniu procesów negocjacji, Autor formułuje spostrzeżenie o zasadności wykorzystywania w procesie badawczym zarówno nurtu deskryptywnego, jak i normatywnego, a także postuluje konieczność stosowania interaktywnych rozwiązań uwzględniających interesy wszyst­kich zaangażowanych stron i sprzyjających efektywnemu rozwiązywaniu konfliktów, pojawiających się w procesie negocjacji.

Odwołując się do postulatu Andrew F. Hayesa, wskazującego na zasadność poszukiwania mechanizmów tłumaczących wpływ zmiennej niezależnej na zależną, Dariusz Turek i Agnieszka Wojtczuk-Turek podejmują próbę opisu charakterystyki efektu mediacji oraz przybliżenia sposobu, w jaki badacze na gruncie zarządzania mogą dokonywać j ego pomiaru, aby lepiej tłumaczyć i przewidywać związki między bada­nymi przez siebie zjawiskami.

U podstaw opracowania Marka Brzezińskiego leży założenie o konieczności holistycznego podejścia do zarządzania innowacjami. Autor wskazuje, że sieciowa współpraca zwiększa potencjał innowacyjności i szansę na dalszy rozwój podmiotów w sieci, zaś właściwa orkiestracja procesów innowacji pozwala im w większym stopniu osiągać założone cele strategiczne.

Wskazując na znaczenie poziomej współpracy badawczo-rozwojowej, Adam Karbowski podejmuje próbę analizy zjawiska konfliktu związanego z ujawnianiem wiedzy przez uczestników współpracy. Odnosząc się do mechanizmu wartości kosztu stałego ustanowienia kooperacji, Autor wskazuje na możliwość ograniczenia ryzyka stosowania przez partnerów strategii oszustwa.

Agnieszka Izabela Baruk omawia wyniki postępowania badawczego dotyczącego poziomu odczuwanego przez pracowników zadowolenia i satysfakcji w kontekście potencjału rynkowego zatrudniającej ich organizacji. Autorka, wskazując na istnienie zależności pomiędzy poziomem zadowolenia i poziomem satysfakcji a stopniem utożsamiania się pracownika z organizacją, postuluje konieczność podejmowania przez zarządzających działań zmierzających do wzbudzenia wśród pracowników zarówno uczucia zadowolenia, jak i satysfakcji, tak aby nie doprowadzić do obniżenia potencjału rynkowego.

Przeprowadzona przez Aleksandrę Wiercińską-Szmigiel analiza literatury przedmiotu wskazuje, że istnieje ścisła zależność między konfliktem zadaniowym i twór­czością. Zdaniem Autorki menedżerowie i liderzy grup przez umiejętne kierowanie konfliktem mogą pozytywnie wpływać na proces twórczości zespołowej i hamować niekorzystny wpływ konfliktu.

Agnieszka Piotrowska-Piątek, analizując problematykę współpracy szkół wyższych w Polsce z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, które podmioty z regionalnego otoczenia szkoły wyższe wskazują jako swoich interesariuszy zewnętrznych, a także jakie formy działań na rzecz tego oto­czenia uczelnie podejmują. Zdaniem Autorki zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych wymuszają aktywność uczelni w wymiarze lokalnym i regionalnym.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Robert Kudłak

INSTYTUCJONALNE "WPYCHANIE" I "WYPYCHANIE" SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

INSTITUTIONAL CROWDING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 

Alicja Balcerak

METAMORFOZY MODNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

METAMORPHOSES OF MANAGEMENT IDEAS. THE CASE OF CSR

 

Przemysław Hensel

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI KONKURUJĄCYCH LOGIK INSTYTUCJONALNYCH W BADANIACH ORGANIZACJI

THE USE OF THE INSTITUTIONAL LOGICS PERSPECTIVE IN ORGANIZATION STUDIES

 

Andrzej Kozina

PRZEGLĄD KONCEPCJI BADANIA NEGOCJACJI

THE REVIEW OF THE CONCEPTS OF STUDYING NEGOTIATIONS

 

Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek

ROLA STATYSTYCZNEGO "EFEKTU MEDIACJI" W NAUKOWYM WYJAŚNIANIU ZJAWISK W ZARZĄDZANIU

THE ROLE OF THE STATISTICAL MEDIATION EFFECT IN THE SCIENTIFIC EXPLANATION IN MANAGEMENT

 

Marek Brzeziński

SIECIOWY SYSTEM INNOWACJI - UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE

INNOVATION NETWORK SYSTEM - ORGANIZATIONAL DETERMINANTS

 

Adam Karbowski

PROBLEMY DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ W POZIOMEJ WSPÓŁPRACY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

PROBLEMS OF KNOWLEDGE SHARING IN HORIZONTAL R&D COOPERATION

 

Agnieszka Izabela Baruk

POZIOM ZADOWOLENIA I POZIOM SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW A RYNKOWY POTENCJAŁ ORGANIZACJI - OD KRYZYSU DO SUKCESU

LEVEL OF CONTENTMENT AND LEVEL OF SATISFACTION OF EMPLOYEES AND MARKET POTENTIAL OF ORGANIZATION - FROM CRISIS TO SUCCESS

 

Aleksandra Wiercińska-Szmigiel

KONFLIKT ZADANIOWY A TWÓRCZOŚĆ ZESPOŁOWA. RELACJA I UWARUNKOWANIA

TASK CONFLICT AND CREATIVITY

 

Agnieszka Piotrowska-Piątek

O TRZECIEJ MISJI SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE W ŚWIETLE ANALIZY ICH MISJI I STRATEGII ROZWOJU

THE THIRD MISSION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN POLAND IN THE LIGHT OF THE ANALYSIS OF THEIR MISSIONS AND STRATEGIES DEVELOPMENT

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 3 (168) 2015
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 173

Wstęp

Przyjęcie założenia, że organizacje są systemami pozostającymi w oddziaływaniu ze swoim otoczeniem, niesie za sobą istotne konsekwencje dla ich funkcjonowania - aby przetrwać, organizacje muszą się znajdować w odpowiedniej relacji z otoczeniem. Stanowi ono zatem swoistego rodzaju metasystem powiązany z organizacją dwustronnymi zależnościami, w istotny sposób wpływający na kształt procesu zarządzania. Relacje zawiązujące się między organizacją a otoczeniem, analizowa­nym w kategoriach środowiska, stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

U podstaw koncepcji CSR, odwołującej się do zasady praw korporacji, leży założenie, iż organizacja musi ponosić odpowiedzialność za wpływ podejmowanych przez nią działań i decyzji na społeczeństwo i środowisko. Społeczna odpowiedzialność biznesu to podejście, zgodnie z którym przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz oczekiwania różnych grup interesariuszy. Coraz częściej interesariusze oczekują od przedsiębiorstwa odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz angażowania się w życie społeczności i środowiska, w którym ono działa. Jednak w większości przypadków przedsiębiorstwa odwołujące się do społecznej odpowiedzialności biznesu traktują tę koncepcję bardziej w kategoriach "mody" niż rzeczywistego dążenia do przeprojektowania modelu biznesu i zmiany sposobu funkcjonowania. Istnieje jednak duża grupa podmiotów traktująca założenia społecznej odpowiedzialności i zarządzania środowiskowego w odpowiedzialny sposób.

Przeprowadzona przez Roberta Kudłaka analiza przedstawionych w literaturze przedmiotu badań nad wpływem uwarunkowań instytucjonalnych na społeczną odpowiedzialność biznesu pozwala Mu na weryfikację postawionej hipotezy, iż silna presja ze strony uwarunkowań instytucjonalnych "wypycha" CSR, podczas gdy słabe instytucje zwiększają skłonność przedsiębiorstw do zachowań społecznie odpowiedzialnych.

Artykuł Alicji Balcerak wpisuje się w nurt dyskusji nad naturą i istotą koncepcji CSR. Autorka, wskazując, że społeczna odpowiedzialność biznesu posiada znamiona "mody menedżerskiej", formułuje spostrzeżenie, że wątpliwości związane z modą na odpowiedzialność nie dotyczą jej szkodliwości dla "społecznie odpowiedzialnych" organizacji, ale konsekwencji społecznych swoistego zawłaszczania tego obszaru przez biznes.

Poczynione przez Przemysława Hensela spostrzeżenie o potencjale rozwojowym koncepcji konkurujących logik instytucjonalnych stanowiło dla Niego przesłankę do przeprowadzenia analizy, w jaki sposób może ona przyczynić się do rozwoju badań nad organizacjami. Autor, wskazując na obszary zastosowania optyki konkurujących logik instytucjonalnych, formułuje wskazówki, które mogą być pomocne w badaniach terenowych konkurencji, kooperacji i koewolucji logik instytucjonalnych.

Andrzej Kozina dokonuje przeglądu koncepcji podejść do badań negocjacji. Wskazując na trudności w strukturalizacji, antycypacji i programowaniu procesów negocjacji, Autor formułuje spostrzeżenie o zasadności wykorzystywania w procesie badawczym zarówno nurtu deskryptywnego, jak i normatywnego, a także postuluje konieczność stosowania interaktywnych rozwiązań uwzględniających interesy wszyst­kich zaangażowanych stron i sprzyjających efektywnemu rozwiązywaniu konfliktów, pojawiających się w procesie negocjacji.

Odwołując się do postulatu Andrew F. Hayesa, wskazującego na zasadność poszukiwania mechanizmów tłumaczących wpływ zmiennej niezależnej na zależną, Dariusz Turek i Agnieszka Wojtczuk-Turek podejmują próbę opisu charakterystyki efektu mediacji oraz przybliżenia sposobu, w jaki badacze na gruncie zarządzania mogą dokonywać j ego pomiaru, aby lepiej tłumaczyć i przewidywać związki między bada­nymi przez siebie zjawiskami.

U podstaw opracowania Marka Brzezińskiego leży założenie o konieczności holistycznego podejścia do zarządzania innowacjami. Autor wskazuje, że sieciowa współpraca zwiększa potencjał innowacyjności i szansę na dalszy rozwój podmiotów w sieci, zaś właściwa orkiestracja procesów innowacji pozwala im w większym stopniu osiągać założone cele strategiczne.

Wskazując na znaczenie poziomej współpracy badawczo-rozwojowej, Adam Karbowski podejmuje próbę analizy zjawiska konfliktu związanego z ujawnianiem wiedzy przez uczestników współpracy. Odnosząc się do mechanizmu wartości kosztu stałego ustanowienia kooperacji, Autor wskazuje na możliwość ograniczenia ryzyka stosowania przez partnerów strategii oszustwa.

Agnieszka Izabela Baruk omawia wyniki postępowania badawczego dotyczącego poziomu odczuwanego przez pracowników zadowolenia i satysfakcji w kontekście potencjału rynkowego zatrudniającej ich organizacji. Autorka, wskazując na istnienie zależności pomiędzy poziomem zadowolenia i poziomem satysfakcji a stopniem utożsamiania się pracownika z organizacją, postuluje konieczność podejmowania przez zarządzających działań zmierzających do wzbudzenia wśród pracowników zarówno uczucia zadowolenia, jak i satysfakcji, tak aby nie doprowadzić do obniżenia potencjału rynkowego.

Przeprowadzona przez Aleksandrę Wiercińską-Szmigiel analiza literatury przedmiotu wskazuje, że istnieje ścisła zależność między konfliktem zadaniowym i twór­czością. Zdaniem Autorki menedżerowie i liderzy grup przez umiejętne kierowanie konfliktem mogą pozytywnie wpływać na proces twórczości zespołowej i hamować niekorzystny wpływ konfliktu.

Agnieszka Piotrowska-Piątek, analizując problematykę współpracy szkół wyższych w Polsce z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, które podmioty z regionalnego otoczenia szkoły wyższe wskazują jako swoich interesariuszy zewnętrznych, a także jakie formy działań na rzecz tego oto­czenia uczelnie podejmują. Zdaniem Autorki zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych wymuszają aktywność uczelni w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Robert Kudłak

INSTYTUCJONALNE "WPYCHANIE" I "WYPYCHANIE" SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

INSTITUTIONAL CROWDING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 

Alicja Balcerak

METAMORFOZY MODNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

METAMORPHOSES OF MANAGEMENT IDEAS. THE CASE OF CSR

 

Przemysław Hensel

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI KONKURUJĄCYCH LOGIK INSTYTUCJONALNYCH W BADANIACH ORGANIZACJI

THE USE OF THE INSTITUTIONAL LOGICS PERSPECTIVE IN ORGANIZATION STUDIES

 

Andrzej Kozina

PRZEGLĄD KONCEPCJI BADANIA NEGOCJACJI

THE REVIEW OF THE CONCEPTS OF STUDYING NEGOTIATIONS

 

Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek

ROLA STATYSTYCZNEGO "EFEKTU MEDIACJI" W NAUKOWYM WYJAŚNIANIU ZJAWISK W ZARZĄDZANIU

THE ROLE OF THE STATISTICAL MEDIATION EFFECT IN THE SCIENTIFIC EXPLANATION IN MANAGEMENT

 

Marek Brzeziński

SIECIOWY SYSTEM INNOWACJI - UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE

INNOVATION NETWORK SYSTEM - ORGANIZATIONAL DETERMINANTS

 

Adam Karbowski

PROBLEMY DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ W POZIOMEJ WSPÓŁPRACY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

PROBLEMS OF KNOWLEDGE SHARING IN HORIZONTAL R&D COOPERATION

 

Agnieszka Izabela Baruk

POZIOM ZADOWOLENIA I POZIOM SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW A RYNKOWY POTENCJAŁ ORGANIZACJI - OD KRYZYSU DO SUKCESU

LEVEL OF CONTENTMENT AND LEVEL OF SATISFACTION OF EMPLOYEES AND MARKET POTENTIAL OF ORGANIZATION - FROM CRISIS TO SUCCESS

 

Aleksandra Wiercińska-Szmigiel

KONFLIKT ZADANIOWY A TWÓRCZOŚĆ ZESPOŁOWA. RELACJA I UWARUNKOWANIA

TASK CONFLICT AND CREATIVITY

 

Agnieszka Piotrowska-Piątek

O TRZECIEJ MISJI SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE W ŚWIETLE ANALIZY ICH MISJI I STRATEGII ROZWOJU

THE THIRD MISSION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN POLAND IN THE LIGHT OF THE ANALYSIS OF THEIR MISSIONS AND STRATEGIES DEVELOPMENT

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 3 (168) 2015
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 173

Przyjęcie założenia, że organizacje są systemami pozostającymi w oddziaływaniu ze swoim otoczeniem, niesie za sobą istotne konsekwencje dla ich funkcjonowania - aby przetrwać, organizacje muszą się znajdować w odpowiedniej relacji z otoczeniem. Stanowi ono zatem swoistego rodzaju metasystem powiązany z organizacją dwustronnymi zależnościami, w istotny sposób wpływający na kształt procesu zarządzania. Relacje zawiązujące się między organizacją a otoczeniem, analizowa­nym w kategoriach środowiska, stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

U podstaw koncepcji CSR, odwołującej się do zasady praw korporacji, leży założenie, iż organizacja musi ponosić odpowiedzialność za wpływ podejmowanych przez nią działań i decyzji na społeczeństwo i środowisko. Społeczna odpowiedzialność biznesu to podejście, zgodnie z którym przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz oczekiwania różnych grup interesariuszy. Coraz częściej interesariusze oczekują od przedsiębiorstwa odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz angażowania się w życie społeczności i środowiska, w którym ono działa. Jednak w większości przypadków przedsiębiorstwa odwołujące się do społecznej odpowiedzialności biznesu traktują tę koncepcję bardziej w kategoriach "mody" niż rzeczywistego dążenia do przeprojektowania modelu biznesu i zmiany sposobu funkcjonowania. Istnieje jednak duża grupa podmiotów traktująca założenia społecznej odpowiedzialności i zarządzania środowiskowego w odpowiedzialny sposób.

Przeprowadzona przez Roberta Kudłaka analiza przedstawionych w literaturze przedmiotu badań nad wpływem uwarunkowań instytucjonalnych na społeczną odpowiedzialność biznesu pozwala Mu na weryfikację postawionej hipotezy, iż silna presja ze strony uwarunkowań instytucjonalnych "wypycha" CSR, podczas gdy słabe instytucje zwiększają skłonność przedsiębiorstw do zachowań społecznie odpowiedzialnych.

Artykuł Alicji Balcerak wpisuje się w nurt dyskusji nad naturą i istotą koncepcji CSR. Autorka, wskazując, że społeczna odpowiedzialność biznesu posiada znamiona "mody menedżerskiej", formułuje spostrzeżenie, że wątpliwości związane z modą na odpowiedzialność nie dotyczą jej szkodliwości dla "społecznie odpowiedzialnych" organizacji, ale konsekwencji społecznych swoistego zawłaszczania tego obszaru przez biznes.

Poczynione przez Przemysława Hensela spostrzeżenie o potencjale rozwojowym koncepcji konkurujących logik instytucjonalnych stanowiło dla Niego przesłankę do przeprowadzenia analizy, w jaki sposób może ona przyczynić się do rozwoju badań nad organizacjami. Autor, wskazując na obszary zastosowania optyki konkurujących logik instytucjonalnych, formułuje wskazówki, które mogą być pomocne w badaniach terenowych konkurencji, kooperacji i koewolucji logik instytucjonalnych.

Andrzej Kozina dokonuje przeglądu koncepcji podejść do badań negocjacji. Wskazując na trudności w strukturalizacji, antycypacji i programowaniu procesów negocjacji, Autor formułuje spostrzeżenie o zasadności wykorzystywania w procesie badawczym zarówno nurtu deskryptywnego, jak i normatywnego, a także postuluje konieczność stosowania interaktywnych rozwiązań uwzględniających interesy wszyst­kich zaangażowanych stron i sprzyjających efektywnemu rozwiązywaniu konfliktów, pojawiających się w procesie negocjacji.

Odwołując się do postulatu Andrew F. Hayesa, wskazującego na zasadność poszukiwania mechanizmów tłumaczących wpływ zmiennej niezależnej na zależną, Dariusz Turek i Agnieszka Wojtczuk-Turek podejmują próbę opisu charakterystyki efektu mediacji oraz przybliżenia sposobu, w jaki badacze na gruncie zarządzania mogą dokonywać j ego pomiaru, aby lepiej tłumaczyć i przewidywać związki między bada­nymi przez siebie zjawiskami.

U podstaw opracowania Marka Brzezińskiego leży założenie o konieczności holistycznego podejścia do zarządzania innowacjami. Autor wskazuje, że sieciowa współpraca zwiększa potencjał innowacyjności i szansę na dalszy rozwój podmiotów w sieci, zaś właściwa orkiestracja procesów innowacji pozwala im w większym stopniu osiągać założone cele strategiczne.

Wskazując na znaczenie poziomej współpracy badawczo-rozwojowej, Adam Karbowski podejmuje próbę analizy zjawiska konfliktu związanego z ujawnianiem wiedzy przez uczestników współpracy. Odnosząc się do mechanizmu wartości kosztu stałego ustanowienia kooperacji, Autor wskazuje na możliwość ograniczenia ryzyka stosowania przez partnerów strategii oszustwa.

Agnieszka Izabela Baruk omawia wyniki postępowania badawczego dotyczącego poziomu odczuwanego przez pracowników zadowolenia i satysfakcji w kontekście potencjału rynkowego zatrudniającej ich organizacji. Autorka, wskazując na istnienie zależności pomiędzy poziomem zadowolenia i poziomem satysfakcji a stopniem utożsamiania się pracownika z organizacją, postuluje konieczność podejmowania przez zarządzających działań zmierzających do wzbudzenia wśród pracowników zarówno uczucia zadowolenia, jak i satysfakcji, tak aby nie doprowadzić do obniżenia potencjału rynkowego.

Przeprowadzona przez Aleksandrę Wiercińską-Szmigiel analiza literatury przedmiotu wskazuje, że istnieje ścisła zależność między konfliktem zadaniowym i twór­czością. Zdaniem Autorki menedżerowie i liderzy grup przez umiejętne kierowanie konfliktem mogą pozytywnie wpływać na proces twórczości zespołowej i hamować niekorzystny wpływ konfliktu.

Agnieszka Piotrowska-Piątek, analizując problematykę współpracy szkół wyższych w Polsce z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, które podmioty z regionalnego otoczenia szkoły wyższe wskazują jako swoich interesariuszy zewnętrznych, a także jakie formy działań na rzecz tego oto­czenia uczelnie podejmują. Zdaniem Autorki zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych wymuszają aktywność uczelni w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Robert Kudłak

INSTYTUCJONALNE "WPYCHANIE" I "WYPYCHANIE" SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

INSTITUTIONAL CROWDING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 

Alicja Balcerak

METAMORFOZY MODNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

METAMORPHOSES OF MANAGEMENT IDEAS. THE CASE OF CSR

 

Przemysław Hensel

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI KONKURUJĄCYCH LOGIK INSTYTUCJONALNYCH W BADANIACH ORGANIZACJI

THE USE OF THE INSTITUTIONAL LOGICS PERSPECTIVE IN ORGANIZATION STUDIES

 

Andrzej Kozina

PRZEGLĄD KONCEPCJI BADANIA NEGOCJACJI

THE REVIEW OF THE CONCEPTS OF STUDYING NEGOTIATIONS

 

Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek

ROLA STATYSTYCZNEGO "EFEKTU MEDIACJI" W NAUKOWYM WYJAŚNIANIU ZJAWISK W ZARZĄDZANIU

THE ROLE OF THE STATISTICAL MEDIATION EFFECT IN THE SCIENTIFIC EXPLANATION IN MANAGEMENT

 

Marek Brzeziński

SIECIOWY SYSTEM INNOWACJI - UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE

INNOVATION NETWORK SYSTEM - ORGANIZATIONAL DETERMINANTS

 

Adam Karbowski

PROBLEMY DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ W POZIOMEJ WSPÓŁPRACY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

PROBLEMS OF KNOWLEDGE SHARING IN HORIZONTAL R&D COOPERATION

 

Agnieszka Izabela Baruk

POZIOM ZADOWOLENIA I POZIOM SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW A RYNKOWY POTENCJAŁ ORGANIZACJI - OD KRYZYSU DO SUKCESU

LEVEL OF CONTENTMENT AND LEVEL OF SATISFACTION OF EMPLOYEES AND MARKET POTENTIAL OF ORGANIZATION - FROM CRISIS TO SUCCESS

 

Aleksandra Wiercińska-Szmigiel

KONFLIKT ZADANIOWY A TWÓRCZOŚĆ ZESPOŁOWA. RELACJA I UWARUNKOWANIA

TASK CONFLICT AND CREATIVITY

 

Agnieszka Piotrowska-Piątek

O TRZECIEJ MISJI SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE W ŚWIETLE ANALIZY ICH MISJI I STRATEGII ROZWOJU

THE THIRD MISSION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN POLAND IN THE LIGHT OF THE ANALYSIS OF THEIR MISSIONS AND STRATEGIES DEVELOPMENT

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel