Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(163)2014 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(163)2014 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(163)2014 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(163)2014 Organization and Management
[[[separator]]]

Otoczenie, z perspektywy organizacji, jest postrzegane jako układ dynamicznych powiązań, w którym dochodzi do zawiązywania sojuszy i aliansów, tworzonych po to, by wykorzystać nadarzające się okazje. Owa dynamika zmian w otoczeniu powoduje, że pojęcia, które jeszcze niedawno były uznawane za "kanon czynników sukcesu" - zrównoważenie, stabilność i długookresowość - przechodzą do katego­rii pojęć martwych, natomiast nowego znaczenia, jako zmienne opisujące procesy w globalnej gospodarce, nabierają pojęcia wirtualności i sieciowości.

Część badaczy z obszaru nauk o zarządzaniu, konstruując nowe propozycje roz­wiązań organizacyjnych, wskazuje na możliwość istnienia stanu, w którym organi­zacja nie posiadałaby wyraźnie określonych granic. Zwolennicy takiego podejścia dowodzą, że zdefiniowanie granic w nadmiernym stopniu usztywnia organizację, i tym samym uniemożliwia dyskontowanie korzyści wynikających z waloru ela­styczności. Forsowanie takiego podejścia wynika z błędnego podejścia do natury granic. Każda organizacja powinna posiadać wyraźnie określone granice, którymi musi umieć zarządzać.

Na średniowiecznych mapach obszary, które leżały poza granicami poznania, oznaczano jako hic sunt dracones. Z perspektywy organizacji obszary, które znajdują się poza jej granicami, w sytuacji, w której granice nie zapewniają realizacji podsta­wowych funkcji, są przepełnione budzącymi strach i grozę "smokami". Jeżeli granice te nie zostaną w prawidłowy sposób zdefiniowane przez zarządzających, to staną się nie tyle mechanizmami wymiany, ile ograniczeniami, które doprowadzą do "zapad­nięcia się systemu zarządzania do wnętrza", i w konsekwencji do sytuacji, w której "smoki" zniszczą podstawy przewagi konkurencyjnej. Znalezienie optimum pomiędzy redundancją zasobów i poziomem kosztów transakcyjnych, związane z ustaleniem granic i właściwym zdefiniowaniem funkcji granic, pozwala na "odepchnięcie" smo­ków od granic organizacji na bezpieczną odległość. Oczywiście, organizacja nigdy nie zdobędzie pełnej wiedzy o swoim otoczeniu, co oznacza że "smoki" są wieczne. Jednakże im większa będzie kontrola nad otoczeniem i im bardziej dokładnie będą określone granice, tym "smoki" w większym stopniu będą postaciami mitycznymi.

Artykuł Janusza Czekaja i Bernarda Ziębickiego stanowi interesujący głos w dys­kusji nad ewolucją i dyfuzją koncepcji Performance Management. Autorzy, wskazując na wzrost zainteresowania zarządzania wynikami w praktyce gospodarczej, formułują spostrzeżenie o wykorzystywaniu uproszczonej formuły koncepcji, koncentrującej się w obecnej postaci na zagadnieniach operacyjnych. Zdaniem Autorów należy spo­dziewać się, że zakres stosowania Performance Management w praktyce gospodarczej, jako podejścia holistycznego, wykorzystującego narzędzia klasy Business Intelligence i Business Performance Management, systematycznie będzie się zwiększał.

Przyjęcie założenia o zagrożeniu związanym z wystąpieniem zjawiska luki wartości stanowi dla Dariusza Siudaka podstawę do sformułowania spostrzeżenia o istnie­niu silnych dwustronnych relacji między decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi a stopniem i kierunkami migracji wartości przedsiębiorstwa. Zdaniem Autora jedynie konsekwentna realizacja celu maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa w długim horyzoncie stanowi sposób na uniknięcie negatywnego skutku odpływającej war­tości.

U podstaw opracowania Jarosława Kaczmarka leży założenie o wpływie dysfunkcjonalności gospodarki na wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu w przedsiębiorstwach. Założenie to skłania Autora do przeprowadzenia postępo­wania badawczego nad stopniem zagrożenia finansowego kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw, pozwalającego na weryfikację hipotezy, że estymowana miara stopnia zagrożenia jest podstawą ilościowej jego oceny w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz umożliwia porównywanie, porządkowanie i klasyfikowanie przedsiębiorstw w ramach różnych ich grup względem wzorca branżowego.

Jan Chadam podejmuje próbę zarysowania szans i ograniczeń pojawiających się w procesach organizacji finasowania dużych projektów inwestycyjnych, szczególnie w obszarze infrastruktury. Autor, omawiając studium przypadku organizacji finan­sowania budowy terminalu do odbioru LNG, podkreśla wysoki poziom złożoności i kosztochłonności projectfinance, eksponuje jednocześnie korzyści wynikające z realizacji tego typu przedsięwzięć - wysoki poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału właścicielom oraz profesjonalne przygotowanie i prowadzenie projektu.

Andrzej Kozina formułuje tezę o istnieniu luki poznawczej w obszarze oceny kompetencji negocjacyjnych pracowników. Spostrzeżenie to stanowi dla Niego pod­stawę do zaprezentowania autorskiej propozycji dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych. Autor, omawiając walory kompleksowości i uniwersalności propono­wanego narzędzia, wskazuje na konieczność wzbogacenia i uściślenia kryteriów oceny, doskonalenia ich pomiaru oraz poszerzenia zestawu technik szczegółowych.

Przemysław Piasecki analizuje zagadnienie wpływu partycypacji pracowniczej na satysfakcję z pracy w małych firmach oraz podejmuje próbę oceny możliwości wyko­rzystania modelu Ability-Motivation-Opportunity. Zdaniem Autora celu skutecznego wdrażania pracowników w proces podejmowania decyzji należy dokonywać oceny łącznego efektu oddziaływania ich zdolności, motywacji i możliwości.

Wskazując na wzrost znaczenia kompetencji miękkich, Wiesław Talik i Michał Wiechetek omawiają autorską metodę diagnozy potencjału zawodowego absolwentów studiów wyższych. Zaproponowany przez Nich Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia pozwala na przeprowadzenie diagnozy pożądanych przez pracodawców 10 kompetencji miękkich oraz 4 kompetencji specyficznych, związanych z poszukiwaniem pracy przez absolwentów studiów wyższych. Dokonując weryfikacji metody, Autorzy wskazują na jej uniwersalny charakter.

Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek i Anna Horodecka omawiają wyniki badań nad wpływem poczucia sprawiedliwości na postawy i zachowania pracowni­ków w polskich i nowozelandzkich organizacjach. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Im na wyprowadzenie interesujących konkluzji wskazujących, iż subiektywna ocena sprawiedliwości organizacyjnej, niezależnie od wpływu kultury, jest istotnym czynnikiem determinującym postawy i zachowania pracowników.

Katarzyna Jasińska zwraca uwagę na zjawisko niepowodzeń projektowych w sek­torze ICT. Autorka, opierając się na wynikach przeprowadzonych badań, podejmuje próbę identyfikacji głównych ograniczeń realizacji projektów w sektorze ICT, okre­ślenia częstotliwości występowania tychże błędów oraz wskazania szczegółowych problemów związanych z zarządzaniem projektami w realizacji projektów w polskim sektorze ICT.

Życzę przyjemnej lektury!

Szymon Cyfert

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki

EWOLUCJA I DYFUZJA KONCEPCJI PERFORMANCE MANAGEMENT

THE EvOLUTION AND DIFFUSION OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE BUSINESS PRACTICE

 

Dariusz Siudak

ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚĆ W KONTEKŚCIE MIGRACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

IMPLICATIONS OF VALUE MIGRATION FOR VALUE - BASED MANAGEMENT

 

Jarosław Kaczmarek

OCENA I KLASYFIKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W UJĘCIU STATYCZNO-DYNAMICZNYM STOPNIA ZAGROŻENIA FINANSOWEGO

THE ASSESSMENT AND CLASSIFICATION OF ENTERPRISES IN STATIC AND DYNAMIC DIMENSIONS OF CORPORATE INSOLVENCY THREATS

 

Jan Chadam

SZANSE I OGRANICZENIA FINANSOWANIA INWESTYCJI W FORMULE  PROJECT FINANCE (STUDIUM PRZYPADKU)

OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS IN PROJECTFINANCE(CASE STUDY)

 

Andrzej Kozina

KONCEPCJA DWUWYMIAROWEJ OCENY KOMPETENCJI NEGOCJACYJNYCH

THE CONCEPT OF TWO-DIMENSIONAL EVALUATION OF NEGOTIATION COMPETENCES

 

Przemysław Piasecki

PARTYCYPACJA PRACOWNICZA W PODEJMOWANIU DECYZJI A SATYSFAKCJA Z PRACY W MŚP - ANALIZA RELACJI Z WYKORZYSTANIEM MODELU AMO

EMPLOYEE PARTICIPATION IN DECISION MAKING AND JOB SATISFACTION IN SMES - THE ANALYSIS WITH AMO MODEL USE

 

Wiesław Talik, Michał Wiechetek

METODA DIAGNOZY POTENCJAŁU ZAWODOWEGO ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH: KWESTIONARIUSZ KIK-PZ

THE METHODTO ASSESSING UNIVERSITY GRADUATES' JOB POTENTIAL: KIK-PZ QUESTIONNAIRE 111

 

Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek, Anna Horodecka

WYBRANE DETERMINANTY WPŁYWU POCZUCIA SPRAWIEDLIWOŚCI NA POSTAWY I ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI. BADANIA PORÓWNAWCZE - POLSKA I NOWA ZELANDIA

SELECTED DETERMINANTS OF THE IMPACT OF A SENSE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ATTITUDES AND BEHAVIORS OF EMPLOYEES. COMPARATIVE STUDY BETWEEN POLAND AND NEW ZEALAND

 

Katarzyna Jasińska

OGRANICZENIA REALIZACJI PROJEKTÓW W SEKTORZE ICT

LIMITATIONS OF PROJECT REALIZATION IN THE ICT SECTOR

 

RECENZJE I OMÓWIENIA


KONFERENCJE


OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA


BEZCENNA WIEDZA... TERAZ DO POBRANIA!


KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA SGH

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 3 (163)
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 183

Wstęp

Otoczenie, z perspektywy organizacji, jest postrzegane jako układ dynamicznych powiązań, w którym dochodzi do zawiązywania sojuszy i aliansów, tworzonych po to, by wykorzystać nadarzające się okazje. Owa dynamika zmian w otoczeniu powoduje, że pojęcia, które jeszcze niedawno były uznawane za "kanon czynników sukcesu" - zrównoważenie, stabilność i długookresowość - przechodzą do katego­rii pojęć martwych, natomiast nowego znaczenia, jako zmienne opisujące procesy w globalnej gospodarce, nabierają pojęcia wirtualności i sieciowości.

Część badaczy z obszaru nauk o zarządzaniu, konstruując nowe propozycje roz­wiązań organizacyjnych, wskazuje na możliwość istnienia stanu, w którym organi­zacja nie posiadałaby wyraźnie określonych granic. Zwolennicy takiego podejścia dowodzą, że zdefiniowanie granic w nadmiernym stopniu usztywnia organizację, i tym samym uniemożliwia dyskontowanie korzyści wynikających z waloru ela­styczności. Forsowanie takiego podejścia wynika z błędnego podejścia do natury granic. Każda organizacja powinna posiadać wyraźnie określone granice, którymi musi umieć zarządzać.

Na średniowiecznych mapach obszary, które leżały poza granicami poznania, oznaczano jako hic sunt dracones. Z perspektywy organizacji obszary, które znajdują się poza jej granicami, w sytuacji, w której granice nie zapewniają realizacji podsta­wowych funkcji, są przepełnione budzącymi strach i grozę "smokami". Jeżeli granice te nie zostaną w prawidłowy sposób zdefiniowane przez zarządzających, to staną się nie tyle mechanizmami wymiany, ile ograniczeniami, które doprowadzą do "zapad­nięcia się systemu zarządzania do wnętrza", i w konsekwencji do sytuacji, w której "smoki" zniszczą podstawy przewagi konkurencyjnej. Znalezienie optimum pomiędzy redundancją zasobów i poziomem kosztów transakcyjnych, związane z ustaleniem granic i właściwym zdefiniowaniem funkcji granic, pozwala na "odepchnięcie" smo­ków od granic organizacji na bezpieczną odległość. Oczywiście, organizacja nigdy nie zdobędzie pełnej wiedzy o swoim otoczeniu, co oznacza że "smoki" są wieczne. Jednakże im większa będzie kontrola nad otoczeniem i im bardziej dokładnie będą określone granice, tym "smoki" w większym stopniu będą postaciami mitycznymi.

Artykuł Janusza Czekaja i Bernarda Ziębickiego stanowi interesujący głos w dys­kusji nad ewolucją i dyfuzją koncepcji Performance Management. Autorzy, wskazując na wzrost zainteresowania zarządzania wynikami w praktyce gospodarczej, formułują spostrzeżenie o wykorzystywaniu uproszczonej formuły koncepcji, koncentrującej się w obecnej postaci na zagadnieniach operacyjnych. Zdaniem Autorów należy spo­dziewać się, że zakres stosowania Performance Management w praktyce gospodarczej, jako podejścia holistycznego, wykorzystującego narzędzia klasy Business Intelligence i Business Performance Management, systematycznie będzie się zwiększał.

Przyjęcie założenia o zagrożeniu związanym z wystąpieniem zjawiska luki wartości stanowi dla Dariusza Siudaka podstawę do sformułowania spostrzeżenia o istnie­niu silnych dwustronnych relacji między decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi a stopniem i kierunkami migracji wartości przedsiębiorstwa. Zdaniem Autora jedynie konsekwentna realizacja celu maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa w długim horyzoncie stanowi sposób na uniknięcie negatywnego skutku odpływającej war­tości.

U podstaw opracowania Jarosława Kaczmarka leży założenie o wpływie dysfunkcjonalności gospodarki na wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu w przedsiębiorstwach. Założenie to skłania Autora do przeprowadzenia postępo­wania badawczego nad stopniem zagrożenia finansowego kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw, pozwalającego na weryfikację hipotezy, że estymowana miara stopnia zagrożenia jest podstawą ilościowej jego oceny w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz umożliwia porównywanie, porządkowanie i klasyfikowanie przedsiębiorstw w ramach różnych ich grup względem wzorca branżowego.

Jan Chadam podejmuje próbę zarysowania szans i ograniczeń pojawiających się w procesach organizacji finasowania dużych projektów inwestycyjnych, szczególnie w obszarze infrastruktury. Autor, omawiając studium przypadku organizacji finan­sowania budowy terminalu do odbioru LNG, podkreśla wysoki poziom złożoności i kosztochłonności projectfinance, eksponuje jednocześnie korzyści wynikające z realizacji tego typu przedsięwzięć - wysoki poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału właścicielom oraz profesjonalne przygotowanie i prowadzenie projektu.

Andrzej Kozina formułuje tezę o istnieniu luki poznawczej w obszarze oceny kompetencji negocjacyjnych pracowników. Spostrzeżenie to stanowi dla Niego pod­stawę do zaprezentowania autorskiej propozycji dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych. Autor, omawiając walory kompleksowości i uniwersalności propono­wanego narzędzia, wskazuje na konieczność wzbogacenia i uściślenia kryteriów oceny, doskonalenia ich pomiaru oraz poszerzenia zestawu technik szczegółowych.

Przemysław Piasecki analizuje zagadnienie wpływu partycypacji pracowniczej na satysfakcję z pracy w małych firmach oraz podejmuje próbę oceny możliwości wyko­rzystania modelu Ability-Motivation-Opportunity. Zdaniem Autora celu skutecznego wdrażania pracowników w proces podejmowania decyzji należy dokonywać oceny łącznego efektu oddziaływania ich zdolności, motywacji i możliwości.

Wskazując na wzrost znaczenia kompetencji miękkich, Wiesław Talik i Michał Wiechetek omawiają autorską metodę diagnozy potencjału zawodowego absolwentów studiów wyższych. Zaproponowany przez Nich Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia pozwala na przeprowadzenie diagnozy pożądanych przez pracodawców 10 kompetencji miękkich oraz 4 kompetencji specyficznych, związanych z poszukiwaniem pracy przez absolwentów studiów wyższych. Dokonując weryfikacji metody, Autorzy wskazują na jej uniwersalny charakter.

Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek i Anna Horodecka omawiają wyniki badań nad wpływem poczucia sprawiedliwości na postawy i zachowania pracowni­ków w polskich i nowozelandzkich organizacjach. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Im na wyprowadzenie interesujących konkluzji wskazujących, iż subiektywna ocena sprawiedliwości organizacyjnej, niezależnie od wpływu kultury, jest istotnym czynnikiem determinującym postawy i zachowania pracowników.

Katarzyna Jasińska zwraca uwagę na zjawisko niepowodzeń projektowych w sek­torze ICT. Autorka, opierając się na wynikach przeprowadzonych badań, podejmuje próbę identyfikacji głównych ograniczeń realizacji projektów w sektorze ICT, okre­ślenia częstotliwości występowania tychże błędów oraz wskazania szczegółowych problemów związanych z zarządzaniem projektami w realizacji projektów w polskim sektorze ICT.

Życzę przyjemnej lektury!

Szymon Cyfert

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki

EWOLUCJA I DYFUZJA KONCEPCJI PERFORMANCE MANAGEMENT

THE EvOLUTION AND DIFFUSION OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE BUSINESS PRACTICE

 

Dariusz Siudak

ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚĆ W KONTEKŚCIE MIGRACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

IMPLICATIONS OF VALUE MIGRATION FOR VALUE - BASED MANAGEMENT

 

Jarosław Kaczmarek

OCENA I KLASYFIKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W UJĘCIU STATYCZNO-DYNAMICZNYM STOPNIA ZAGROŻENIA FINANSOWEGO

THE ASSESSMENT AND CLASSIFICATION OF ENTERPRISES IN STATIC AND DYNAMIC DIMENSIONS OF CORPORATE INSOLVENCY THREATS

 

Jan Chadam

SZANSE I OGRANICZENIA FINANSOWANIA INWESTYCJI W FORMULE  PROJECT FINANCE (STUDIUM PRZYPADKU)

OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS IN PROJECTFINANCE(CASE STUDY)

 

Andrzej Kozina

KONCEPCJA DWUWYMIAROWEJ OCENY KOMPETENCJI NEGOCJACYJNYCH

THE CONCEPT OF TWO-DIMENSIONAL EVALUATION OF NEGOTIATION COMPETENCES

 

Przemysław Piasecki

PARTYCYPACJA PRACOWNICZA W PODEJMOWANIU DECYZJI A SATYSFAKCJA Z PRACY W MŚP - ANALIZA RELACJI Z WYKORZYSTANIEM MODELU AMO

EMPLOYEE PARTICIPATION IN DECISION MAKING AND JOB SATISFACTION IN SMES - THE ANALYSIS WITH AMO MODEL USE

 

Wiesław Talik, Michał Wiechetek

METODA DIAGNOZY POTENCJAŁU ZAWODOWEGO ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH: KWESTIONARIUSZ KIK-PZ

THE METHODTO ASSESSING UNIVERSITY GRADUATES' JOB POTENTIAL: KIK-PZ QUESTIONNAIRE 111

 

Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek, Anna Horodecka

WYBRANE DETERMINANTY WPŁYWU POCZUCIA SPRAWIEDLIWOŚCI NA POSTAWY I ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI. BADANIA PORÓWNAWCZE - POLSKA I NOWA ZELANDIA

SELECTED DETERMINANTS OF THE IMPACT OF A SENSE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ATTITUDES AND BEHAVIORS OF EMPLOYEES. COMPARATIVE STUDY BETWEEN POLAND AND NEW ZEALAND

 

Katarzyna Jasińska

OGRANICZENIA REALIZACJI PROJEKTÓW W SEKTORZE ICT

LIMITATIONS OF PROJECT REALIZATION IN THE ICT SECTOR

 

RECENZJE I OMÓWIENIA


KONFERENCJE


OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA


BEZCENNA WIEDZA... TERAZ DO POBRANIA!


KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA SGH

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 3 (163)
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 183

Otoczenie, z perspektywy organizacji, jest postrzegane jako układ dynamicznych powiązań, w którym dochodzi do zawiązywania sojuszy i aliansów, tworzonych po to, by wykorzystać nadarzające się okazje. Owa dynamika zmian w otoczeniu powoduje, że pojęcia, które jeszcze niedawno były uznawane za "kanon czynników sukcesu" - zrównoważenie, stabilność i długookresowość - przechodzą do katego­rii pojęć martwych, natomiast nowego znaczenia, jako zmienne opisujące procesy w globalnej gospodarce, nabierają pojęcia wirtualności i sieciowości.

Część badaczy z obszaru nauk o zarządzaniu, konstruując nowe propozycje roz­wiązań organizacyjnych, wskazuje na możliwość istnienia stanu, w którym organi­zacja nie posiadałaby wyraźnie określonych granic. Zwolennicy takiego podejścia dowodzą, że zdefiniowanie granic w nadmiernym stopniu usztywnia organizację, i tym samym uniemożliwia dyskontowanie korzyści wynikających z waloru ela­styczności. Forsowanie takiego podejścia wynika z błędnego podejścia do natury granic. Każda organizacja powinna posiadać wyraźnie określone granice, którymi musi umieć zarządzać.

Na średniowiecznych mapach obszary, które leżały poza granicami poznania, oznaczano jako hic sunt dracones. Z perspektywy organizacji obszary, które znajdują się poza jej granicami, w sytuacji, w której granice nie zapewniają realizacji podsta­wowych funkcji, są przepełnione budzącymi strach i grozę "smokami". Jeżeli granice te nie zostaną w prawidłowy sposób zdefiniowane przez zarządzających, to staną się nie tyle mechanizmami wymiany, ile ograniczeniami, które doprowadzą do "zapad­nięcia się systemu zarządzania do wnętrza", i w konsekwencji do sytuacji, w której "smoki" zniszczą podstawy przewagi konkurencyjnej. Znalezienie optimum pomiędzy redundancją zasobów i poziomem kosztów transakcyjnych, związane z ustaleniem granic i właściwym zdefiniowaniem funkcji granic, pozwala na "odepchnięcie" smo­ków od granic organizacji na bezpieczną odległość. Oczywiście, organizacja nigdy nie zdobędzie pełnej wiedzy o swoim otoczeniu, co oznacza że "smoki" są wieczne. Jednakże im większa będzie kontrola nad otoczeniem i im bardziej dokładnie będą określone granice, tym "smoki" w większym stopniu będą postaciami mitycznymi.

Artykuł Janusza Czekaja i Bernarda Ziębickiego stanowi interesujący głos w dys­kusji nad ewolucją i dyfuzją koncepcji Performance Management. Autorzy, wskazując na wzrost zainteresowania zarządzania wynikami w praktyce gospodarczej, formułują spostrzeżenie o wykorzystywaniu uproszczonej formuły koncepcji, koncentrującej się w obecnej postaci na zagadnieniach operacyjnych. Zdaniem Autorów należy spo­dziewać się, że zakres stosowania Performance Management w praktyce gospodarczej, jako podejścia holistycznego, wykorzystującego narzędzia klasy Business Intelligence i Business Performance Management, systematycznie będzie się zwiększał.

Przyjęcie założenia o zagrożeniu związanym z wystąpieniem zjawiska luki wartości stanowi dla Dariusza Siudaka podstawę do sformułowania spostrzeżenia o istnie­niu silnych dwustronnych relacji między decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi a stopniem i kierunkami migracji wartości przedsiębiorstwa. Zdaniem Autora jedynie konsekwentna realizacja celu maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa w długim horyzoncie stanowi sposób na uniknięcie negatywnego skutku odpływającej war­tości.

U podstaw opracowania Jarosława Kaczmarka leży założenie o wpływie dysfunkcjonalności gospodarki na wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu w przedsiębiorstwach. Założenie to skłania Autora do przeprowadzenia postępo­wania badawczego nad stopniem zagrożenia finansowego kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw, pozwalającego na weryfikację hipotezy, że estymowana miara stopnia zagrożenia jest podstawą ilościowej jego oceny w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz umożliwia porównywanie, porządkowanie i klasyfikowanie przedsiębiorstw w ramach różnych ich grup względem wzorca branżowego.

Jan Chadam podejmuje próbę zarysowania szans i ograniczeń pojawiających się w procesach organizacji finasowania dużych projektów inwestycyjnych, szczególnie w obszarze infrastruktury. Autor, omawiając studium przypadku organizacji finan­sowania budowy terminalu do odbioru LNG, podkreśla wysoki poziom złożoności i kosztochłonności projectfinance, eksponuje jednocześnie korzyści wynikające z realizacji tego typu przedsięwzięć - wysoki poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału właścicielom oraz profesjonalne przygotowanie i prowadzenie projektu.

Andrzej Kozina formułuje tezę o istnieniu luki poznawczej w obszarze oceny kompetencji negocjacyjnych pracowników. Spostrzeżenie to stanowi dla Niego pod­stawę do zaprezentowania autorskiej propozycji dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych. Autor, omawiając walory kompleksowości i uniwersalności propono­wanego narzędzia, wskazuje na konieczność wzbogacenia i uściślenia kryteriów oceny, doskonalenia ich pomiaru oraz poszerzenia zestawu technik szczegółowych.

Przemysław Piasecki analizuje zagadnienie wpływu partycypacji pracowniczej na satysfakcję z pracy w małych firmach oraz podejmuje próbę oceny możliwości wyko­rzystania modelu Ability-Motivation-Opportunity. Zdaniem Autora celu skutecznego wdrażania pracowników w proces podejmowania decyzji należy dokonywać oceny łącznego efektu oddziaływania ich zdolności, motywacji i możliwości.

Wskazując na wzrost znaczenia kompetencji miękkich, Wiesław Talik i Michał Wiechetek omawiają autorską metodę diagnozy potencjału zawodowego absolwentów studiów wyższych. Zaproponowany przez Nich Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia pozwala na przeprowadzenie diagnozy pożądanych przez pracodawców 10 kompetencji miękkich oraz 4 kompetencji specyficznych, związanych z poszukiwaniem pracy przez absolwentów studiów wyższych. Dokonując weryfikacji metody, Autorzy wskazują na jej uniwersalny charakter.

Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek i Anna Horodecka omawiają wyniki badań nad wpływem poczucia sprawiedliwości na postawy i zachowania pracowni­ków w polskich i nowozelandzkich organizacjach. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Im na wyprowadzenie interesujących konkluzji wskazujących, iż subiektywna ocena sprawiedliwości organizacyjnej, niezależnie od wpływu kultury, jest istotnym czynnikiem determinującym postawy i zachowania pracowników.

Katarzyna Jasińska zwraca uwagę na zjawisko niepowodzeń projektowych w sek­torze ICT. Autorka, opierając się na wynikach przeprowadzonych badań, podejmuje próbę identyfikacji głównych ograniczeń realizacji projektów w sektorze ICT, okre­ślenia częstotliwości występowania tychże błędów oraz wskazania szczegółowych problemów związanych z zarządzaniem projektami w realizacji projektów w polskim sektorze ICT.

Życzę przyjemnej lektury!

Szymon Cyfert

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki

EWOLUCJA I DYFUZJA KONCEPCJI PERFORMANCE MANAGEMENT

THE EvOLUTION AND DIFFUSION OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE BUSINESS PRACTICE

 

Dariusz Siudak

ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚĆ W KONTEKŚCIE MIGRACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

IMPLICATIONS OF VALUE MIGRATION FOR VALUE - BASED MANAGEMENT

 

Jarosław Kaczmarek

OCENA I KLASYFIKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W UJĘCIU STATYCZNO-DYNAMICZNYM STOPNIA ZAGROŻENIA FINANSOWEGO

THE ASSESSMENT AND CLASSIFICATION OF ENTERPRISES IN STATIC AND DYNAMIC DIMENSIONS OF CORPORATE INSOLVENCY THREATS

 

Jan Chadam

SZANSE I OGRANICZENIA FINANSOWANIA INWESTYCJI W FORMULE  PROJECT FINANCE (STUDIUM PRZYPADKU)

OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS IN PROJECTFINANCE(CASE STUDY)

 

Andrzej Kozina

KONCEPCJA DWUWYMIAROWEJ OCENY KOMPETENCJI NEGOCJACYJNYCH

THE CONCEPT OF TWO-DIMENSIONAL EVALUATION OF NEGOTIATION COMPETENCES

 

Przemysław Piasecki

PARTYCYPACJA PRACOWNICZA W PODEJMOWANIU DECYZJI A SATYSFAKCJA Z PRACY W MŚP - ANALIZA RELACJI Z WYKORZYSTANIEM MODELU AMO

EMPLOYEE PARTICIPATION IN DECISION MAKING AND JOB SATISFACTION IN SMES - THE ANALYSIS WITH AMO MODEL USE

 

Wiesław Talik, Michał Wiechetek

METODA DIAGNOZY POTENCJAŁU ZAWODOWEGO ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH: KWESTIONARIUSZ KIK-PZ

THE METHODTO ASSESSING UNIVERSITY GRADUATES' JOB POTENTIAL: KIK-PZ QUESTIONNAIRE 111

 

Dariusz Turek, Agnieszka Wojtczuk-Turek, Anna Horodecka

WYBRANE DETERMINANTY WPŁYWU POCZUCIA SPRAWIEDLIWOŚCI NA POSTAWY I ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI. BADANIA PORÓWNAWCZE - POLSKA I NOWA ZELANDIA

SELECTED DETERMINANTS OF THE IMPACT OF A SENSE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ATTITUDES AND BEHAVIORS OF EMPLOYEES. COMPARATIVE STUDY BETWEEN POLAND AND NEW ZEALAND

 

Katarzyna Jasińska

OGRANICZENIA REALIZACJI PROJEKTÓW W SEKTORZE ICT

LIMITATIONS OF PROJECT REALIZATION IN THE ICT SECTOR

 

RECENZJE I OMÓWIENIA


KONFERENCJE


OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA


BEZCENNA WIEDZA... TERAZ DO POBRANIA!


KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA SGH

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel