Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(156) 2013 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(156) 2013 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(156) 2013 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 3(156) 2013 Organization and Management
[[[separator]]]

Zarządzanie strategiczne jest nauką o zmianach. Dowodząc poprawności powyższej konstatacji, można wskazać na dynamiczny charakter przedmiotu badań zarządzania strategicznego, tempo procesów zmian w otoczeniu biznesowym oraz dużą zmienność źródeł przewag konkurencyjnych. Konsekwencją obserwowanych na przełomie XX i XXI wieku radykalnych zmian w otoczeniu ekonomicznym, w podejściu do konkurowania i w mechanizmach wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa jest wyprowadzenie przez niektórych autorów wniosków o wyłaniającym się kryzysie i de facto zmierzchu teorii zarządzania strategicznego. Wydaje się jednak, że "pogłoski" o "śmierci" zarządzania strategicznego są przedwczesne i bardziej zasadne jest wnioskowanie o problemach pojawiających w "trudnym okresie dojrzewania".

Zarządzanie strategiczne, podobnie zresztą jak cały obszar nauk o zarządzaniu, podlega procesom ciągłych zmian, skutkujących wyłanianiem się nowych paradygmatów i zanikaniem tych, których zasadność została podważona. Złożoność tych procesów zmian z jednej strony skłania do upraszczania, porządkowania i strukturyzowania,  czyli poszukiwania pewnych praw i reguł, z drugiej zaś - ów dynamizm stanowi zachętę do tego, aby pogłębiać poziom nieuporządkowania przez ciągłe eksperymentowanie i przenoszenie doświadczeń z innych obszarów nauk, aż do osiągnięcia, przez wzrost nieuporządkowania, najwyższego stopnia uporządkowania, czyli chaosu. Podejmując próbę wytyczenia kierunków rozwoju zarządzania strategicznego, należy pamiętać o utylitarnym charakterze koncepcji, związanym z próbami kształtowania trwałych (ale niekoniecznie stabilnych) podstaw przewagi konkurencyjnej. Przewaga konkurencyjna, źródła jej kreowania i procesy jej kształtowania znajdują się w centrum zainteresowania większości koncepcji zarządzania. Do zagadnienia przewagi konkurencyjnej nawiązuje też klika artykułów w trzecim numerze Kwartalnika.

Andrzej K. Koźmiński analizuje relacje zawiązujące się między poziomem zaawansowania we wdrażaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania a skutecznością procesów transformacji gospodarek krajów postsocjalistycznych. Opis sekwencji faz rozwoju zarządzania w gospodarkach przechodzących transformację oraz analiza roli i anatomii zmian kulturowych stanowi dla Niego podstawę do wyprowadzenia wniosku odnoszącego się do koncepcji przywództwa transformacyjnego jako siły napędowej zmian kulturowych i zmian w zarządzaniu.

Artykuł Janusza Strużyny pt. "Ewoluująca organizacja - pole starcia sił rutyn i nowości" stanowi kontynuację cyklu rozważań nad intelektualnym wpływem ewolucyjnego myślenia na rozwój teorii organizacji i zarządzania. Opisując koncepcję ewoluującej organizacji Nelsona i Wintera, Autor wskazuje na potencjalne korzyści i ograniczenia wynikające z tej koncepcji dla praktyki i teorii zarządzania. Przedmiot rozważań Janusza Czekaja i Bernarda Ziębickiego stanowi pozytywna nauka o organizacji. Jest ona traktowana przez Nich w kategoriach nowatorskiego podejścia do identyfikacji i wzmacniania czynników sukcesu organizacji. W podsumowaniu Autorzy, wskazując na zbieżność założeń pozytywnej nauki o organizacji z ewolucją teorii i koncepcji zarządzania, formułują wniosek o konieczności poszerzenia badań nad POS w obszarze rozwoju metod identyfikacji i wzmacniania pozytywnych "sił" organizacji.

Paulina Adamczyk i Waldemar Rogowski podejmują próbę przeprowadzenia diagnozy i oceny poziomu wykorzystania metodyki opcji realnych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Autorzy postulują konieczność rozszerzenia tradycyjnego rachunku opłacalności inwestycji o wycenę opcji realnych, wskazując jednocześnie na ograniczenia i bariery wykorzystania opisywanej metody.

Barbara Siuta-Tokarska charakteryzuje zmiany w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z perspektywy procesów zachodzących w otoczeniu. W konkluzjach Autorka wskazuje na znaczenie popularyzowania dobrych praktyk i przykładów w celu wzmacniania postaw właściwie pojętej przedsiębiorczości, przy wyraźnej dezaprobacie działań nieetycznych.

Katarzyna Gadomska-Lila analizuje relacje zawiązujące się między dopasowaniem organizacyjnym, szczególnie w wymiarze strategii i kultury organizacyjnej, a sprawnością działania organizacji. Autorka, wskazując na znaczenie dopasowania organizacyjnego dla praktyki zarządzania, opisuje rolę, jaką odgrywa w tym procesie system zarządzania zasobami ludzkimi oraz przywództwo.

Przyjęcie przez Annę Adamik założenia o wpływie procesów globalizacji na zmianę postaw i kompetencji współczesnych menedżerów stanowiło dla Niej punkt wyjścia do przeprowadzenia badań nad rolą kadry kierowniczej w kształtowaniu relacji z zewnętrznymi partnerami. W konkluzjach Autorka wskazuje na potrzebę pobudzania otwartości, komunikatywności, etyczności, kreatywności, wiarygodności oraz zdolności do samooceny menedżerów.

Jerzy Baruk podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy postawy kierowników organizacji administracji publicznej odpowiadają współczesnym zmianom w podejściu do kreowania i wdrażania innowacji. Przeprowadzone przez The Gallup Organization badania pozwoliły Mu na wyprowadzanie wniosku, że organizacje administracji publicznej znajdują się na różnych etapach dochodzenia do rozwiązań modelowych w zakresie zrozumienia istoty środowiska doświadczeń i działań podejmowanych dla jego kształtowania, pozwalającego na systemowe włączenie klientów, ich wiedzy i doświadczenia, do współtworzenia wartości w ramach systemowych interakcji.

Patrycja Klimas, wskazując na znaczenie sieci nieformalnych kontaktów utrzymywanych przez kadrę kierowniczą dla kształtowania przewagi konkurencyjnej, podejmuje próbę identyfikacji interpersonalnych relacji utrzymywanych przez menedżerów organizacji stowarzyszonych w klastrze wysokiej technologii. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na wyprowadzenie wniosku o wysokim poziomie wykorzystania przez menedżerów nieformalnych relacji zarówno dla usprawniania działalności wewnętrznej, jak i międzyorganizacyjnej.

Wskazując na znaczenie zasobów ludzkich w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, Sylwia Białas i Joanna Litwin dokonują przeglądu badań nad satysfakcją z pracy. Autorki, wskazując na luki i sprzeczności w wynikach dotychczasowych badań, postulują konieczność analizy satysfakcji z pracy w kontekście kultury narodowej i czynników desatysfakcji.

Agnieszka Żur, podejmując próbę zdefiniowania pojęcia otwartej komunikacji wewnętrznej w organizacjach, wyprowadza wniosek o wpływie decentralizacji na rozszerzanie zakresu odpowiedzialności pracowników niższych szczebli oraz wskazuje na znaczenie zaangażowania kierowników w procesie kształtowania procesów komunikacyjnych.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Andrzej K. Koźmiński

WKŁAD ZARZĄDZANIA WE WZROST GOSPODARCZY W KRAJACH TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

MANAGERIAL CONTRIBUTION TO GROWTHIN TRANSITION ECONOMIES

 

Janusz Strużyna

EWOLUUJĄCA ORGANIZACJA - POLE STARCIA SIŁ RUTYN INOWOŚCI

EVOLVING ORGANIZATION - BATTLEFIELD OF ROUTINES AND NO VELTIES

 

Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki

POZYTYWNA NAUKA O ORGAN IZACJI NA TLE EWOLUCJI TEORII I KONCEPCJI ZARZĄDZANIA

POSITIVE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP AGAINST EVOLUTION OF MANAGEMENT THEORIES AND CONCEPTS

 

Paulina Adamczyk, Waldemar Rogowski

OPCJE REALNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

REAL OPTIONS IN BUSINESS PRACTICE

 

Barbara Siuta-Tokarska

ZASADNICZE ASPEKTY POMIARU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ESSENTIAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP MEASUREMENT

 

Katarzyna Gadomska-Lila

ZNACZENIE DOPASOWANIA DLA SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

SIGNIFICANCE OF ORGANISATIONAL ALIGNMENT TOORGANISATIONAL EFFICIENCY

 

Anna Adamik

ROLA KADRY KIEROWNICZEJ W BUDOWIE PARTNERSTWA PRZEDSIĘBIORSTW

THE ROLE OF MANAGERS IN BUSINESS PARTNERING CREATING

 

Jerzy Baruk

POSTAWY KIEROWNIKÓW WOBEC INNOWACJI W ORGANIZACJACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

MANAGERS' ATTITUDES TO INNOVATION IN PUBLIC ADMINISTRATION ORGANIZATIONS

 

Patrycja Klimas

RELACJE INTERPERSONALNE KADRY KIEROWNICZEJ JAKO CZYNNIK SPRAWNOŚCI SIECI

THE IMPORTANCE OF SOCIAL RELATIONS OF MANAGERS FOR THE NETWORK PERFORMANCE

 

Sylwia Białas, Joanna Litwin

KIERUNKI BADAŃ NAD SATYSFAKCJĄ Z PRACY

JOB SATISFACTION: REVIEW AND SUGGESTION FOR FUTURE RESEARCH

 

Agnieszka Żur

OTWARTA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA - IMPERATYW WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

OPEN COMMUNICATION - A CONTEMPORARY IMPERATIVE

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: NR 3 (156)
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 188

Wstęp

Zarządzanie strategiczne jest nauką o zmianach. Dowodząc poprawności powyższej konstatacji, można wskazać na dynamiczny charakter przedmiotu badań zarządzania strategicznego, tempo procesów zmian w otoczeniu biznesowym oraz dużą zmienność źródeł przewag konkurencyjnych. Konsekwencją obserwowanych na przełomie XX i XXI wieku radykalnych zmian w otoczeniu ekonomicznym, w podejściu do konkurowania i w mechanizmach wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa jest wyprowadzenie przez niektórych autorów wniosków o wyłaniającym się kryzysie i de facto zmierzchu teorii zarządzania strategicznego. Wydaje się jednak, że "pogłoski" o "śmierci" zarządzania strategicznego są przedwczesne i bardziej zasadne jest wnioskowanie o problemach pojawiających w "trudnym okresie dojrzewania".

Zarządzanie strategiczne, podobnie zresztą jak cały obszar nauk o zarządzaniu, podlega procesom ciągłych zmian, skutkujących wyłanianiem się nowych paradygmatów i zanikaniem tych, których zasadność została podważona. Złożoność tych procesów zmian z jednej strony skłania do upraszczania, porządkowania i strukturyzowania,  czyli poszukiwania pewnych praw i reguł, z drugiej zaś - ów dynamizm stanowi zachętę do tego, aby pogłębiać poziom nieuporządkowania przez ciągłe eksperymentowanie i przenoszenie doświadczeń z innych obszarów nauk, aż do osiągnięcia, przez wzrost nieuporządkowania, najwyższego stopnia uporządkowania, czyli chaosu. Podejmując próbę wytyczenia kierunków rozwoju zarządzania strategicznego, należy pamiętać o utylitarnym charakterze koncepcji, związanym z próbami kształtowania trwałych (ale niekoniecznie stabilnych) podstaw przewagi konkurencyjnej. Przewaga konkurencyjna, źródła jej kreowania i procesy jej kształtowania znajdują się w centrum zainteresowania większości koncepcji zarządzania. Do zagadnienia przewagi konkurencyjnej nawiązuje też klika artykułów w trzecim numerze Kwartalnika.

Andrzej K. Koźmiński analizuje relacje zawiązujące się między poziomem zaawansowania we wdrażaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania a skutecznością procesów transformacji gospodarek krajów postsocjalistycznych. Opis sekwencji faz rozwoju zarządzania w gospodarkach przechodzących transformację oraz analiza roli i anatomii zmian kulturowych stanowi dla Niego podstawę do wyprowadzenia wniosku odnoszącego się do koncepcji przywództwa transformacyjnego jako siły napędowej zmian kulturowych i zmian w zarządzaniu.

Artykuł Janusza Strużyny pt. "Ewoluująca organizacja - pole starcia sił rutyn i nowości" stanowi kontynuację cyklu rozważań nad intelektualnym wpływem ewolucyjnego myślenia na rozwój teorii organizacji i zarządzania. Opisując koncepcję ewoluującej organizacji Nelsona i Wintera, Autor wskazuje na potencjalne korzyści i ograniczenia wynikające z tej koncepcji dla praktyki i teorii zarządzania. Przedmiot rozważań Janusza Czekaja i Bernarda Ziębickiego stanowi pozytywna nauka o organizacji. Jest ona traktowana przez Nich w kategoriach nowatorskiego podejścia do identyfikacji i wzmacniania czynników sukcesu organizacji. W podsumowaniu Autorzy, wskazując na zbieżność założeń pozytywnej nauki o organizacji z ewolucją teorii i koncepcji zarządzania, formułują wniosek o konieczności poszerzenia badań nad POS w obszarze rozwoju metod identyfikacji i wzmacniania pozytywnych "sił" organizacji.

Paulina Adamczyk i Waldemar Rogowski podejmują próbę przeprowadzenia diagnozy i oceny poziomu wykorzystania metodyki opcji realnych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Autorzy postulują konieczność rozszerzenia tradycyjnego rachunku opłacalności inwestycji o wycenę opcji realnych, wskazując jednocześnie na ograniczenia i bariery wykorzystania opisywanej metody.

Barbara Siuta-Tokarska charakteryzuje zmiany w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z perspektywy procesów zachodzących w otoczeniu. W konkluzjach Autorka wskazuje na znaczenie popularyzowania dobrych praktyk i przykładów w celu wzmacniania postaw właściwie pojętej przedsiębiorczości, przy wyraźnej dezaprobacie działań nieetycznych.

Katarzyna Gadomska-Lila analizuje relacje zawiązujące się między dopasowaniem organizacyjnym, szczególnie w wymiarze strategii i kultury organizacyjnej, a sprawnością działania organizacji. Autorka, wskazując na znaczenie dopasowania organizacyjnego dla praktyki zarządzania, opisuje rolę, jaką odgrywa w tym procesie system zarządzania zasobami ludzkimi oraz przywództwo.

Przyjęcie przez Annę Adamik założenia o wpływie procesów globalizacji na zmianę postaw i kompetencji współczesnych menedżerów stanowiło dla Niej punkt wyjścia do przeprowadzenia badań nad rolą kadry kierowniczej w kształtowaniu relacji z zewnętrznymi partnerami. W konkluzjach Autorka wskazuje na potrzebę pobudzania otwartości, komunikatywności, etyczności, kreatywności, wiarygodności oraz zdolności do samooceny menedżerów.

Jerzy Baruk podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy postawy kierowników organizacji administracji publicznej odpowiadają współczesnym zmianom w podejściu do kreowania i wdrażania innowacji. Przeprowadzone przez The Gallup Organization badania pozwoliły Mu na wyprowadzanie wniosku, że organizacje administracji publicznej znajdują się na różnych etapach dochodzenia do rozwiązań modelowych w zakresie zrozumienia istoty środowiska doświadczeń i działań podejmowanych dla jego kształtowania, pozwalającego na systemowe włączenie klientów, ich wiedzy i doświadczenia, do współtworzenia wartości w ramach systemowych interakcji.

Patrycja Klimas, wskazując na znaczenie sieci nieformalnych kontaktów utrzymywanych przez kadrę kierowniczą dla kształtowania przewagi konkurencyjnej, podejmuje próbę identyfikacji interpersonalnych relacji utrzymywanych przez menedżerów organizacji stowarzyszonych w klastrze wysokiej technologii. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na wyprowadzenie wniosku o wysokim poziomie wykorzystania przez menedżerów nieformalnych relacji zarówno dla usprawniania działalności wewnętrznej, jak i międzyorganizacyjnej.

Wskazując na znaczenie zasobów ludzkich w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, Sylwia Białas i Joanna Litwin dokonują przeglądu badań nad satysfakcją z pracy. Autorki, wskazując na luki i sprzeczności w wynikach dotychczasowych badań, postulują konieczność analizy satysfakcji z pracy w kontekście kultury narodowej i czynników desatysfakcji.

Agnieszka Żur, podejmując próbę zdefiniowania pojęcia otwartej komunikacji wewnętrznej w organizacjach, wyprowadza wniosek o wpływie decentralizacji na rozszerzanie zakresu odpowiedzialności pracowników niższych szczebli oraz wskazuje na znaczenie zaangażowania kierowników w procesie kształtowania procesów komunikacyjnych.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Andrzej K. Koźmiński

WKŁAD ZARZĄDZANIA WE WZROST GOSPODARCZY W KRAJACH TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

MANAGERIAL CONTRIBUTION TO GROWTHIN TRANSITION ECONOMIES

 

Janusz Strużyna

EWOLUUJĄCA ORGANIZACJA - POLE STARCIA SIŁ RUTYN INOWOŚCI

EVOLVING ORGANIZATION - BATTLEFIELD OF ROUTINES AND NO VELTIES

 

Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki

POZYTYWNA NAUKA O ORGAN IZACJI NA TLE EWOLUCJI TEORII I KONCEPCJI ZARZĄDZANIA

POSITIVE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP AGAINST EVOLUTION OF MANAGEMENT THEORIES AND CONCEPTS

 

Paulina Adamczyk, Waldemar Rogowski

OPCJE REALNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

REAL OPTIONS IN BUSINESS PRACTICE

 

Barbara Siuta-Tokarska

ZASADNICZE ASPEKTY POMIARU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ESSENTIAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP MEASUREMENT

 

Katarzyna Gadomska-Lila

ZNACZENIE DOPASOWANIA DLA SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

SIGNIFICANCE OF ORGANISATIONAL ALIGNMENT TOORGANISATIONAL EFFICIENCY

 

Anna Adamik

ROLA KADRY KIEROWNICZEJ W BUDOWIE PARTNERSTWA PRZEDSIĘBIORSTW

THE ROLE OF MANAGERS IN BUSINESS PARTNERING CREATING

 

Jerzy Baruk

POSTAWY KIEROWNIKÓW WOBEC INNOWACJI W ORGANIZACJACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

MANAGERS' ATTITUDES TO INNOVATION IN PUBLIC ADMINISTRATION ORGANIZATIONS

 

Patrycja Klimas

RELACJE INTERPERSONALNE KADRY KIEROWNICZEJ JAKO CZYNNIK SPRAWNOŚCI SIECI

THE IMPORTANCE OF SOCIAL RELATIONS OF MANAGERS FOR THE NETWORK PERFORMANCE

 

Sylwia Białas, Joanna Litwin

KIERUNKI BADAŃ NAD SATYSFAKCJĄ Z PRACY

JOB SATISFACTION: REVIEW AND SUGGESTION FOR FUTURE RESEARCH

 

Agnieszka Żur

OTWARTA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA - IMPERATYW WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

OPEN COMMUNICATION - A CONTEMPORARY IMPERATIVE

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: NR 3 (156)
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 188

Zarządzanie strategiczne jest nauką o zmianach. Dowodząc poprawności powyższej konstatacji, można wskazać na dynamiczny charakter przedmiotu badań zarządzania strategicznego, tempo procesów zmian w otoczeniu biznesowym oraz dużą zmienność źródeł przewag konkurencyjnych. Konsekwencją obserwowanych na przełomie XX i XXI wieku radykalnych zmian w otoczeniu ekonomicznym, w podejściu do konkurowania i w mechanizmach wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa jest wyprowadzenie przez niektórych autorów wniosków o wyłaniającym się kryzysie i de facto zmierzchu teorii zarządzania strategicznego. Wydaje się jednak, że "pogłoski" o "śmierci" zarządzania strategicznego są przedwczesne i bardziej zasadne jest wnioskowanie o problemach pojawiających w "trudnym okresie dojrzewania".

Zarządzanie strategiczne, podobnie zresztą jak cały obszar nauk o zarządzaniu, podlega procesom ciągłych zmian, skutkujących wyłanianiem się nowych paradygmatów i zanikaniem tych, których zasadność została podważona. Złożoność tych procesów zmian z jednej strony skłania do upraszczania, porządkowania i strukturyzowania,  czyli poszukiwania pewnych praw i reguł, z drugiej zaś - ów dynamizm stanowi zachętę do tego, aby pogłębiać poziom nieuporządkowania przez ciągłe eksperymentowanie i przenoszenie doświadczeń z innych obszarów nauk, aż do osiągnięcia, przez wzrost nieuporządkowania, najwyższego stopnia uporządkowania, czyli chaosu. Podejmując próbę wytyczenia kierunków rozwoju zarządzania strategicznego, należy pamiętać o utylitarnym charakterze koncepcji, związanym z próbami kształtowania trwałych (ale niekoniecznie stabilnych) podstaw przewagi konkurencyjnej. Przewaga konkurencyjna, źródła jej kreowania i procesy jej kształtowania znajdują się w centrum zainteresowania większości koncepcji zarządzania. Do zagadnienia przewagi konkurencyjnej nawiązuje też klika artykułów w trzecim numerze Kwartalnika.

Andrzej K. Koźmiński analizuje relacje zawiązujące się między poziomem zaawansowania we wdrażaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania a skutecznością procesów transformacji gospodarek krajów postsocjalistycznych. Opis sekwencji faz rozwoju zarządzania w gospodarkach przechodzących transformację oraz analiza roli i anatomii zmian kulturowych stanowi dla Niego podstawę do wyprowadzenia wniosku odnoszącego się do koncepcji przywództwa transformacyjnego jako siły napędowej zmian kulturowych i zmian w zarządzaniu.

Artykuł Janusza Strużyny pt. "Ewoluująca organizacja - pole starcia sił rutyn i nowości" stanowi kontynuację cyklu rozważań nad intelektualnym wpływem ewolucyjnego myślenia na rozwój teorii organizacji i zarządzania. Opisując koncepcję ewoluującej organizacji Nelsona i Wintera, Autor wskazuje na potencjalne korzyści i ograniczenia wynikające z tej koncepcji dla praktyki i teorii zarządzania. Przedmiot rozważań Janusza Czekaja i Bernarda Ziębickiego stanowi pozytywna nauka o organizacji. Jest ona traktowana przez Nich w kategoriach nowatorskiego podejścia do identyfikacji i wzmacniania czynników sukcesu organizacji. W podsumowaniu Autorzy, wskazując na zbieżność założeń pozytywnej nauki o organizacji z ewolucją teorii i koncepcji zarządzania, formułują wniosek o konieczności poszerzenia badań nad POS w obszarze rozwoju metod identyfikacji i wzmacniania pozytywnych "sił" organizacji.

Paulina Adamczyk i Waldemar Rogowski podejmują próbę przeprowadzenia diagnozy i oceny poziomu wykorzystania metodyki opcji realnych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Autorzy postulują konieczność rozszerzenia tradycyjnego rachunku opłacalności inwestycji o wycenę opcji realnych, wskazując jednocześnie na ograniczenia i bariery wykorzystania opisywanej metody.

Barbara Siuta-Tokarska charakteryzuje zmiany w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z perspektywy procesów zachodzących w otoczeniu. W konkluzjach Autorka wskazuje na znaczenie popularyzowania dobrych praktyk i przykładów w celu wzmacniania postaw właściwie pojętej przedsiębiorczości, przy wyraźnej dezaprobacie działań nieetycznych.

Katarzyna Gadomska-Lila analizuje relacje zawiązujące się między dopasowaniem organizacyjnym, szczególnie w wymiarze strategii i kultury organizacyjnej, a sprawnością działania organizacji. Autorka, wskazując na znaczenie dopasowania organizacyjnego dla praktyki zarządzania, opisuje rolę, jaką odgrywa w tym procesie system zarządzania zasobami ludzkimi oraz przywództwo.

Przyjęcie przez Annę Adamik założenia o wpływie procesów globalizacji na zmianę postaw i kompetencji współczesnych menedżerów stanowiło dla Niej punkt wyjścia do przeprowadzenia badań nad rolą kadry kierowniczej w kształtowaniu relacji z zewnętrznymi partnerami. W konkluzjach Autorka wskazuje na potrzebę pobudzania otwartości, komunikatywności, etyczności, kreatywności, wiarygodności oraz zdolności do samooceny menedżerów.

Jerzy Baruk podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy postawy kierowników organizacji administracji publicznej odpowiadają współczesnym zmianom w podejściu do kreowania i wdrażania innowacji. Przeprowadzone przez The Gallup Organization badania pozwoliły Mu na wyprowadzanie wniosku, że organizacje administracji publicznej znajdują się na różnych etapach dochodzenia do rozwiązań modelowych w zakresie zrozumienia istoty środowiska doświadczeń i działań podejmowanych dla jego kształtowania, pozwalającego na systemowe włączenie klientów, ich wiedzy i doświadczenia, do współtworzenia wartości w ramach systemowych interakcji.

Patrycja Klimas, wskazując na znaczenie sieci nieformalnych kontaktów utrzymywanych przez kadrę kierowniczą dla kształtowania przewagi konkurencyjnej, podejmuje próbę identyfikacji interpersonalnych relacji utrzymywanych przez menedżerów organizacji stowarzyszonych w klastrze wysokiej technologii. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na wyprowadzenie wniosku o wysokim poziomie wykorzystania przez menedżerów nieformalnych relacji zarówno dla usprawniania działalności wewnętrznej, jak i międzyorganizacyjnej.

Wskazując na znaczenie zasobów ludzkich w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, Sylwia Białas i Joanna Litwin dokonują przeglądu badań nad satysfakcją z pracy. Autorki, wskazując na luki i sprzeczności w wynikach dotychczasowych badań, postulują konieczność analizy satysfakcji z pracy w kontekście kultury narodowej i czynników desatysfakcji.

Agnieszka Żur, podejmując próbę zdefiniowania pojęcia otwartej komunikacji wewnętrznej w organizacjach, wyprowadza wniosek o wpływie decentralizacji na rozszerzanie zakresu odpowiedzialności pracowników niższych szczebli oraz wskazuje na znaczenie zaangażowania kierowników w procesie kształtowania procesów komunikacyjnych.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Andrzej K. Koźmiński

WKŁAD ZARZĄDZANIA WE WZROST GOSPODARCZY W KRAJACH TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

MANAGERIAL CONTRIBUTION TO GROWTHIN TRANSITION ECONOMIES

 

Janusz Strużyna

EWOLUUJĄCA ORGANIZACJA - POLE STARCIA SIŁ RUTYN INOWOŚCI

EVOLVING ORGANIZATION - BATTLEFIELD OF ROUTINES AND NO VELTIES

 

Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki

POZYTYWNA NAUKA O ORGAN IZACJI NA TLE EWOLUCJI TEORII I KONCEPCJI ZARZĄDZANIA

POSITIVE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP AGAINST EVOLUTION OF MANAGEMENT THEORIES AND CONCEPTS

 

Paulina Adamczyk, Waldemar Rogowski

OPCJE REALNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

REAL OPTIONS IN BUSINESS PRACTICE

 

Barbara Siuta-Tokarska

ZASADNICZE ASPEKTY POMIARU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ESSENTIAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP MEASUREMENT

 

Katarzyna Gadomska-Lila

ZNACZENIE DOPASOWANIA DLA SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

SIGNIFICANCE OF ORGANISATIONAL ALIGNMENT TOORGANISATIONAL EFFICIENCY

 

Anna Adamik

ROLA KADRY KIEROWNICZEJ W BUDOWIE PARTNERSTWA PRZEDSIĘBIORSTW

THE ROLE OF MANAGERS IN BUSINESS PARTNERING CREATING

 

Jerzy Baruk

POSTAWY KIEROWNIKÓW WOBEC INNOWACJI W ORGANIZACJACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

MANAGERS' ATTITUDES TO INNOVATION IN PUBLIC ADMINISTRATION ORGANIZATIONS

 

Patrycja Klimas

RELACJE INTERPERSONALNE KADRY KIEROWNICZEJ JAKO CZYNNIK SPRAWNOŚCI SIECI

THE IMPORTANCE OF SOCIAL RELATIONS OF MANAGERS FOR THE NETWORK PERFORMANCE

 

Sylwia Białas, Joanna Litwin

KIERUNKI BADAŃ NAD SATYSFAKCJĄ Z PRACY

JOB SATISFACTION: REVIEW AND SUGGESTION FOR FUTURE RESEARCH

 

Agnieszka Żur

OTWARTA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA - IMPERATYW WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

OPEN COMMUNICATION - A CONTEMPORARY IMPERATIVE

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel