Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(155)2013 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(155)2013 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(155)2013 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(155)2013 Organization and Management
[[[separator]]]

Harmonizacja działań wewnątrz organizacji jest osiągana w wyniku zaakceptowania przez uczestników organizacji systemu norm i wartości wchodzących w skład kultury organizacyjnej, odnoszących się do współdzielonych poglądów, ideologii, wartości, przekonań i oczekiwań. Wewnętrzna spójność owego systemu oraz stopień dostosowania do niego wykorzystywanych w organizacji mechanizmów zarządzania stanowią istotną determinantę efektywności funkcjonowania organizacji. Dowodząc poprawności powyższego spostrzeżenia, można wskazać, że kultura organizacyjna tworzy swoistego rodzaju algorytm decyzyjny nadający sens i kierunek działaniom realizowanym przez uczestników organizacji. Brak dopasowania mechanizmów zarządzania do kultury organizacyjnej powoduje wykształcenie się zjawiska dysonansu w procesach decyzyjnych, co z kolei prowadzi do obniżenia efektywności funkcjonowania organizacji.

Kultura organizacyjna nie jest stabilnym w czasie monolitem, wręcz przeciwnie, pod wpływem zmian zachodzących w otoczeniu podlega procesom zmian i przekształceń. Złożoność procesów przekształceń pogłębia natura kultury organizacyjnej powodująca, że kultura, będąc czynnikiem stabilizującym funkcjonowanie organizacji i porządkującym procesy decyzyjne, może stanowić czynnik hamujący proces wprowadzania zmian w systemie zarządzania.

Zarządzający organizacjami stoją zatem przed koniecznością ciągłego balansowania między względną stabilnością kultury organizacyjnej, gwarantującą zachowanie tożsamości organizacji, a ciągłym jej przekształcaniem stanowiącym warunek nadążania za zmianami w otoczeniu, mając jednocześnie świadomość trudności pojawiających się zarówno w procesach diagnozowania, jak i przekształcania kultury organizacyjnej.

Michał Zawadzki podejmuje próbę denaturalizacji funkcjonalizmu i związanych z nim założeń poznawczych. Przy wykorzystaniu krytycznej analizy epistemologii kultury organizacyjnej Autor wykazuje, że założenia funkcjonalistyczne legitymizują racjonalność instrumentalną w badaniach naukowych i w praktyce zarządzania, prowadząc do reifikacji człowieka i pomijając głębszy wymiar funkcjonowania organizacji jako przestrzeni konstruowania znaczeń.

Przemysław Wechta analizuje wpływ wywierany za pośrednictwem informacji ekonomicznej na konsumentów, inwestorów oraz organizacje produkcyjne. Autor, przyjmując założenie, że informacja ekonomiczna ułatwia kształtowanie pożądanego przebiegu zdarzeń gospodarczych, przeprowadza diagnozę procesu przekazu informacji na rynku konsumpcji, inwestycji i innowacji.

Przyjęcie założenia, że przekraczanie granic przez narodowe systemy produkcyjne pogłębiło wzajemne zależności i funkcjonalną integrację gospodarki światowej, stanowi dla Jolanty Góry punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy globalnych łańcuchów wartości. Autorka wskazuje, że zastosowanie koncepcji globalnych łańcuchów wartości pozwala zrozumieć zarówno naturę globalnych sieci firm, jak i mechanizmy dystrybucji korzyści wynikających z procesów globalizacji.

Anna Strychalska-Rudzewicz i Jacek Wysocki analizują powiązania między strategiami małych i średnich przedsiębiorstw, poziomem ich innowacyjności i skłonnością do wprowadzania nowych produktów. Przeprowadzone przez Autorów postępowanie badawcze stwarza podstawy do wnioskowania, że czynnikami skłaniającymi przedsiębiorstwa z sektora MSP do ekspansywnych działań innowacyjnych są: posiadanie własnej jednostki badawczo-rozwojowej, funkcjonowanie na dynamicznie rozwijających się rynkach oraz silna koncentracja działalności.

Wskazując na znaczenie współpracy jako źródła kształtowania przewagi konkurencyjnej, Estera Piwoni-Krzeszowska podejmuje próbę analizy logik kreowania wartości stosunków. Przyjęcie założenia, że kształtowanie relacji opartych na ścisłej współpracy jest nie zawsze korzystne, stanowi podstawę do wnioskowania o celowości dyferencjacji podejścia do zarządzania wartością relacji.

U podstaw artykułu Marcina Komora leży założenie o znaczeniu zróżnicowania kulturowego w procesach internacjonalizacji, standaryzacji i globalizacji rynków. Analizując globalne kręgi kulturowe, wyprowadzone na podstawie modelu GLOBE, Autor dowodzi, że zbudowanie grup zbliżonych kulturowo krajów może stanowić podstawę do implementacji w nich podobnych koncepcji zarządzania.

U podstaw artykułu Anny Sankowskiej leży założenie o istnieniu relacji przyczynowo-skutkowych między zaufaniem organizacyjnym, kreacją wiedzy koncepcyjnej oraz innowacjami. Autorka wskazuje, że relacje te determinują zarówno poziom doskonałości organizacyjnej, jak i stabilności oraz trwałości współczesnych przedsiębiorstw, co pozwala Jej na wyprowadzenie wniosku, że kreacja wiedzy, a dokładniej jej eksternalizacja, prowadząca do wytworzenia wiedzy koncepcyjnej, jest silnie powiązana z zaufaniem organizacyjnym.

Agnieszka Lipińska-Grobelny przedstawia koncepcję pracownika portfolio, odnosząc ją do różnych form organizacji czasu pracy i form zatrudnienia. Autorka wskazuje na przesłanki wieloetatowości, związane z motywami materialnymi, niezależnością zawodową czy też możliwością pozyskiwania nowych doświadczeń.

Na znaczenie zaangażowania zarówno kierownika projektu, jak i zespołu projektowego, jako kluczowej determinanty skuteczności zarządzania projektami wskazuje Joanna Haffer. Zdaniem Autorki największy wpływ na uzyskiwane w projektach wyniki mają postawy i potencjał uczestników przedsięwzięć projektowych.

Paulina Adamczyk i Waldemar Rogowski podejmują próbę przeprowadzenia diagnozy i oceny poziomu wykorzystania metodyki opcji realnych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Autorzy postulują konieczność rozszerzenia tradycyjnego rachunku opłacalności inwestycji o wycenę opcji realnych, wskazując jednocześnie na ograniczenia i bariery wykorzystania opisywanej metody.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Michał Zawadzki

DENATURALIZACJA PARADYGMATU FUNKCJONALIZMU W EPISTEMOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU. PERSPEKTYWA NURTU KRYTYCZNEGO

DENATURALIZATION OF THE FUNCTIONALISTIC PARADIGM IN THE EPISTEMOLOGY OF MANAGEMENT SCIENCES. A PERSPECTI VE OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES

 

Przemysław Wechta

STRUKTURA I PROCESY NA RYNKU IN FORMACJI EKONOMICZNEJ. ANALIZA SOCJOLOGICZNA W ZARYSIE

STRUCTURE AND PROCESSES IN THE MARKET OF ECONOMIC INFORMATION. AN OUTLINE OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS

 

Jolanta Góra

GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI JAKO NARZĘDZIE BADANIA GLOBALIZACJI

GLOBAL VALUE CHAINS AS A TOOL FOR GLOBALIZATION STUDIES

 

Anna Strychalska-Rudzewicz, Jacek Wysocki

STRATEGIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

STRATEGIES OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN INNOVATIVE ACTIVITY

 

Estera Piwoni-Krzeszowska

LOGIKI KREOWANIA WARTOŚCI RELACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKOWYMI INTERESARIUSZAMI

LOGICS OF CREATING RELATIONSHIP VALUE BETWEEN ENTERPRISE AND MARKET STAKEHOLDERS

 

Marcin Komor

CHARAKTERYSTYKA COUNTRY CLUSTER WEDŁUG WYMIARÓW KULTURY GLOBE

PROFILE OF COUNTRY-CLUSTERS ACCORDING TO GLOBE DIMENSIONS OF CULTUR

 

Anna Sankowska

ZAUFANIE A PROCESY KREACJI WIEDZY

TRUST AND KNOWLEDGE CREATION PROCESSES

 

Agnieszka Lipińska-Grobelny

PRACOWNIK PORTFOLIO - ANALIZA WSPÓŁCZESNEJ WIELOETATOWOŚCI

A PORTFOLIO WORKER - AN ANALYSIS OF MODERN MULTIPLE JOBHOLDERS

 

Joanna Haffer

ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCÓW PROJEKTU JAKO KLUCZOWY CZYNNIK JEGO POWODZENIA

COMMITMENT OF PROJECT EXECUTORS AS A KEY FACTOR OF PROJECT SUCCESS

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 2 (155)
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

Wstęp

Harmonizacja działań wewnątrz organizacji jest osiągana w wyniku zaakceptowania przez uczestników organizacji systemu norm i wartości wchodzących w skład kultury organizacyjnej, odnoszących się do współdzielonych poglądów, ideologii, wartości, przekonań i oczekiwań. Wewnętrzna spójność owego systemu oraz stopień dostosowania do niego wykorzystywanych w organizacji mechanizmów zarządzania stanowią istotną determinantę efektywności funkcjonowania organizacji. Dowodząc poprawności powyższego spostrzeżenia, można wskazać, że kultura organizacyjna tworzy swoistego rodzaju algorytm decyzyjny nadający sens i kierunek działaniom realizowanym przez uczestników organizacji. Brak dopasowania mechanizmów zarządzania do kultury organizacyjnej powoduje wykształcenie się zjawiska dysonansu w procesach decyzyjnych, co z kolei prowadzi do obniżenia efektywności funkcjonowania organizacji.

Kultura organizacyjna nie jest stabilnym w czasie monolitem, wręcz przeciwnie, pod wpływem zmian zachodzących w otoczeniu podlega procesom zmian i przekształceń. Złożoność procesów przekształceń pogłębia natura kultury organizacyjnej powodująca, że kultura, będąc czynnikiem stabilizującym funkcjonowanie organizacji i porządkującym procesy decyzyjne, może stanowić czynnik hamujący proces wprowadzania zmian w systemie zarządzania.

Zarządzający organizacjami stoją zatem przed koniecznością ciągłego balansowania między względną stabilnością kultury organizacyjnej, gwarantującą zachowanie tożsamości organizacji, a ciągłym jej przekształcaniem stanowiącym warunek nadążania za zmianami w otoczeniu, mając jednocześnie świadomość trudności pojawiających się zarówno w procesach diagnozowania, jak i przekształcania kultury organizacyjnej.

Michał Zawadzki podejmuje próbę denaturalizacji funkcjonalizmu i związanych z nim założeń poznawczych. Przy wykorzystaniu krytycznej analizy epistemologii kultury organizacyjnej Autor wykazuje, że założenia funkcjonalistyczne legitymizują racjonalność instrumentalną w badaniach naukowych i w praktyce zarządzania, prowadząc do reifikacji człowieka i pomijając głębszy wymiar funkcjonowania organizacji jako przestrzeni konstruowania znaczeń.

Przemysław Wechta analizuje wpływ wywierany za pośrednictwem informacji ekonomicznej na konsumentów, inwestorów oraz organizacje produkcyjne. Autor, przyjmując założenie, że informacja ekonomiczna ułatwia kształtowanie pożądanego przebiegu zdarzeń gospodarczych, przeprowadza diagnozę procesu przekazu informacji na rynku konsumpcji, inwestycji i innowacji.

Przyjęcie założenia, że przekraczanie granic przez narodowe systemy produkcyjne pogłębiło wzajemne zależności i funkcjonalną integrację gospodarki światowej, stanowi dla Jolanty Góry punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy globalnych łańcuchów wartości. Autorka wskazuje, że zastosowanie koncepcji globalnych łańcuchów wartości pozwala zrozumieć zarówno naturę globalnych sieci firm, jak i mechanizmy dystrybucji korzyści wynikających z procesów globalizacji.

Anna Strychalska-Rudzewicz i Jacek Wysocki analizują powiązania między strategiami małych i średnich przedsiębiorstw, poziomem ich innowacyjności i skłonnością do wprowadzania nowych produktów. Przeprowadzone przez Autorów postępowanie badawcze stwarza podstawy do wnioskowania, że czynnikami skłaniającymi przedsiębiorstwa z sektora MSP do ekspansywnych działań innowacyjnych są: posiadanie własnej jednostki badawczo-rozwojowej, funkcjonowanie na dynamicznie rozwijających się rynkach oraz silna koncentracja działalności.

Wskazując na znaczenie współpracy jako źródła kształtowania przewagi konkurencyjnej, Estera Piwoni-Krzeszowska podejmuje próbę analizy logik kreowania wartości stosunków. Przyjęcie założenia, że kształtowanie relacji opartych na ścisłej współpracy jest nie zawsze korzystne, stanowi podstawę do wnioskowania o celowości dyferencjacji podejścia do zarządzania wartością relacji.

U podstaw artykułu Marcina Komora leży założenie o znaczeniu zróżnicowania kulturowego w procesach internacjonalizacji, standaryzacji i globalizacji rynków. Analizując globalne kręgi kulturowe, wyprowadzone na podstawie modelu GLOBE, Autor dowodzi, że zbudowanie grup zbliżonych kulturowo krajów może stanowić podstawę do implementacji w nich podobnych koncepcji zarządzania.

U podstaw artykułu Anny Sankowskiej leży założenie o istnieniu relacji przyczynowo-skutkowych między zaufaniem organizacyjnym, kreacją wiedzy koncepcyjnej oraz innowacjami. Autorka wskazuje, że relacje te determinują zarówno poziom doskonałości organizacyjnej, jak i stabilności oraz trwałości współczesnych przedsiębiorstw, co pozwala Jej na wyprowadzenie wniosku, że kreacja wiedzy, a dokładniej jej eksternalizacja, prowadząca do wytworzenia wiedzy koncepcyjnej, jest silnie powiązana z zaufaniem organizacyjnym.

Agnieszka Lipińska-Grobelny przedstawia koncepcję pracownika portfolio, odnosząc ją do różnych form organizacji czasu pracy i form zatrudnienia. Autorka wskazuje na przesłanki wieloetatowości, związane z motywami materialnymi, niezależnością zawodową czy też możliwością pozyskiwania nowych doświadczeń.

Na znaczenie zaangażowania zarówno kierownika projektu, jak i zespołu projektowego, jako kluczowej determinanty skuteczności zarządzania projektami wskazuje Joanna Haffer. Zdaniem Autorki największy wpływ na uzyskiwane w projektach wyniki mają postawy i potencjał uczestników przedsięwzięć projektowych.

Paulina Adamczyk i Waldemar Rogowski podejmują próbę przeprowadzenia diagnozy i oceny poziomu wykorzystania metodyki opcji realnych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Autorzy postulują konieczność rozszerzenia tradycyjnego rachunku opłacalności inwestycji o wycenę opcji realnych, wskazując jednocześnie na ograniczenia i bariery wykorzystania opisywanej metody.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Michał Zawadzki

DENATURALIZACJA PARADYGMATU FUNKCJONALIZMU W EPISTEMOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU. PERSPEKTYWA NURTU KRYTYCZNEGO

DENATURALIZATION OF THE FUNCTIONALISTIC PARADIGM IN THE EPISTEMOLOGY OF MANAGEMENT SCIENCES. A PERSPECTI VE OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES

 

Przemysław Wechta

STRUKTURA I PROCESY NA RYNKU IN FORMACJI EKONOMICZNEJ. ANALIZA SOCJOLOGICZNA W ZARYSIE

STRUCTURE AND PROCESSES IN THE MARKET OF ECONOMIC INFORMATION. AN OUTLINE OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS

 

Jolanta Góra

GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI JAKO NARZĘDZIE BADANIA GLOBALIZACJI

GLOBAL VALUE CHAINS AS A TOOL FOR GLOBALIZATION STUDIES

 

Anna Strychalska-Rudzewicz, Jacek Wysocki

STRATEGIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

STRATEGIES OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN INNOVATIVE ACTIVITY

 

Estera Piwoni-Krzeszowska

LOGIKI KREOWANIA WARTOŚCI RELACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKOWYMI INTERESARIUSZAMI

LOGICS OF CREATING RELATIONSHIP VALUE BETWEEN ENTERPRISE AND MARKET STAKEHOLDERS

 

Marcin Komor

CHARAKTERYSTYKA COUNTRY CLUSTER WEDŁUG WYMIARÓW KULTURY GLOBE

PROFILE OF COUNTRY-CLUSTERS ACCORDING TO GLOBE DIMENSIONS OF CULTUR

 

Anna Sankowska

ZAUFANIE A PROCESY KREACJI WIEDZY

TRUST AND KNOWLEDGE CREATION PROCESSES

 

Agnieszka Lipińska-Grobelny

PRACOWNIK PORTFOLIO - ANALIZA WSPÓŁCZESNEJ WIELOETATOWOŚCI

A PORTFOLIO WORKER - AN ANALYSIS OF MODERN MULTIPLE JOBHOLDERS

 

Joanna Haffer

ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCÓW PROJEKTU JAKO KLUCZOWY CZYNNIK JEGO POWODZENIA

COMMITMENT OF PROJECT EXECUTORS AS A KEY FACTOR OF PROJECT SUCCESS

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2 (155)
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 167

Harmonizacja działań wewnątrz organizacji jest osiągana w wyniku zaakceptowania przez uczestników organizacji systemu norm i wartości wchodzących w skład kultury organizacyjnej, odnoszących się do współdzielonych poglądów, ideologii, wartości, przekonań i oczekiwań. Wewnętrzna spójność owego systemu oraz stopień dostosowania do niego wykorzystywanych w organizacji mechanizmów zarządzania stanowią istotną determinantę efektywności funkcjonowania organizacji. Dowodząc poprawności powyższego spostrzeżenia, można wskazać, że kultura organizacyjna tworzy swoistego rodzaju algorytm decyzyjny nadający sens i kierunek działaniom realizowanym przez uczestników organizacji. Brak dopasowania mechanizmów zarządzania do kultury organizacyjnej powoduje wykształcenie się zjawiska dysonansu w procesach decyzyjnych, co z kolei prowadzi do obniżenia efektywności funkcjonowania organizacji.

Kultura organizacyjna nie jest stabilnym w czasie monolitem, wręcz przeciwnie, pod wpływem zmian zachodzących w otoczeniu podlega procesom zmian i przekształceń. Złożoność procesów przekształceń pogłębia natura kultury organizacyjnej powodująca, że kultura, będąc czynnikiem stabilizującym funkcjonowanie organizacji i porządkującym procesy decyzyjne, może stanowić czynnik hamujący proces wprowadzania zmian w systemie zarządzania.

Zarządzający organizacjami stoją zatem przed koniecznością ciągłego balansowania między względną stabilnością kultury organizacyjnej, gwarantującą zachowanie tożsamości organizacji, a ciągłym jej przekształcaniem stanowiącym warunek nadążania za zmianami w otoczeniu, mając jednocześnie świadomość trudności pojawiających się zarówno w procesach diagnozowania, jak i przekształcania kultury organizacyjnej.

Michał Zawadzki podejmuje próbę denaturalizacji funkcjonalizmu i związanych z nim założeń poznawczych. Przy wykorzystaniu krytycznej analizy epistemologii kultury organizacyjnej Autor wykazuje, że założenia funkcjonalistyczne legitymizują racjonalność instrumentalną w badaniach naukowych i w praktyce zarządzania, prowadząc do reifikacji człowieka i pomijając głębszy wymiar funkcjonowania organizacji jako przestrzeni konstruowania znaczeń.

Przemysław Wechta analizuje wpływ wywierany za pośrednictwem informacji ekonomicznej na konsumentów, inwestorów oraz organizacje produkcyjne. Autor, przyjmując założenie, że informacja ekonomiczna ułatwia kształtowanie pożądanego przebiegu zdarzeń gospodarczych, przeprowadza diagnozę procesu przekazu informacji na rynku konsumpcji, inwestycji i innowacji.

Przyjęcie założenia, że przekraczanie granic przez narodowe systemy produkcyjne pogłębiło wzajemne zależności i funkcjonalną integrację gospodarki światowej, stanowi dla Jolanty Góry punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy globalnych łańcuchów wartości. Autorka wskazuje, że zastosowanie koncepcji globalnych łańcuchów wartości pozwala zrozumieć zarówno naturę globalnych sieci firm, jak i mechanizmy dystrybucji korzyści wynikających z procesów globalizacji.

Anna Strychalska-Rudzewicz i Jacek Wysocki analizują powiązania między strategiami małych i średnich przedsiębiorstw, poziomem ich innowacyjności i skłonnością do wprowadzania nowych produktów. Przeprowadzone przez Autorów postępowanie badawcze stwarza podstawy do wnioskowania, że czynnikami skłaniającymi przedsiębiorstwa z sektora MSP do ekspansywnych działań innowacyjnych są: posiadanie własnej jednostki badawczo-rozwojowej, funkcjonowanie na dynamicznie rozwijających się rynkach oraz silna koncentracja działalności.

Wskazując na znaczenie współpracy jako źródła kształtowania przewagi konkurencyjnej, Estera Piwoni-Krzeszowska podejmuje próbę analizy logik kreowania wartości stosunków. Przyjęcie założenia, że kształtowanie relacji opartych na ścisłej współpracy jest nie zawsze korzystne, stanowi podstawę do wnioskowania o celowości dyferencjacji podejścia do zarządzania wartością relacji.

U podstaw artykułu Marcina Komora leży założenie o znaczeniu zróżnicowania kulturowego w procesach internacjonalizacji, standaryzacji i globalizacji rynków. Analizując globalne kręgi kulturowe, wyprowadzone na podstawie modelu GLOBE, Autor dowodzi, że zbudowanie grup zbliżonych kulturowo krajów może stanowić podstawę do implementacji w nich podobnych koncepcji zarządzania.

U podstaw artykułu Anny Sankowskiej leży założenie o istnieniu relacji przyczynowo-skutkowych między zaufaniem organizacyjnym, kreacją wiedzy koncepcyjnej oraz innowacjami. Autorka wskazuje, że relacje te determinują zarówno poziom doskonałości organizacyjnej, jak i stabilności oraz trwałości współczesnych przedsiębiorstw, co pozwala Jej na wyprowadzenie wniosku, że kreacja wiedzy, a dokładniej jej eksternalizacja, prowadząca do wytworzenia wiedzy koncepcyjnej, jest silnie powiązana z zaufaniem organizacyjnym.

Agnieszka Lipińska-Grobelny przedstawia koncepcję pracownika portfolio, odnosząc ją do różnych form organizacji czasu pracy i form zatrudnienia. Autorka wskazuje na przesłanki wieloetatowości, związane z motywami materialnymi, niezależnością zawodową czy też możliwością pozyskiwania nowych doświadczeń.

Na znaczenie zaangażowania zarówno kierownika projektu, jak i zespołu projektowego, jako kluczowej determinanty skuteczności zarządzania projektami wskazuje Joanna Haffer. Zdaniem Autorki największy wpływ na uzyskiwane w projektach wyniki mają postawy i potencjał uczestników przedsięwzięć projektowych.

Paulina Adamczyk i Waldemar Rogowski podejmują próbę przeprowadzenia diagnozy i oceny poziomu wykorzystania metodyki opcji realnych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Autorzy postulują konieczność rozszerzenia tradycyjnego rachunku opłacalności inwestycji o wycenę opcji realnych, wskazując jednocześnie na ograniczenia i bariery wykorzystania opisywanej metody.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Michał Zawadzki

DENATURALIZACJA PARADYGMATU FUNKCJONALIZMU W EPISTEMOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU. PERSPEKTYWA NURTU KRYTYCZNEGO

DENATURALIZATION OF THE FUNCTIONALISTIC PARADIGM IN THE EPISTEMOLOGY OF MANAGEMENT SCIENCES. A PERSPECTI VE OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES

 

Przemysław Wechta

STRUKTURA I PROCESY NA RYNKU IN FORMACJI EKONOMICZNEJ. ANALIZA SOCJOLOGICZNA W ZARYSIE

STRUCTURE AND PROCESSES IN THE MARKET OF ECONOMIC INFORMATION. AN OUTLINE OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS

 

Jolanta Góra

GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI JAKO NARZĘDZIE BADANIA GLOBALIZACJI

GLOBAL VALUE CHAINS AS A TOOL FOR GLOBALIZATION STUDIES

 

Anna Strychalska-Rudzewicz, Jacek Wysocki

STRATEGIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

STRATEGIES OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN INNOVATIVE ACTIVITY

 

Estera Piwoni-Krzeszowska

LOGIKI KREOWANIA WARTOŚCI RELACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKOWYMI INTERESARIUSZAMI

LOGICS OF CREATING RELATIONSHIP VALUE BETWEEN ENTERPRISE AND MARKET STAKEHOLDERS

 

Marcin Komor

CHARAKTERYSTYKA COUNTRY CLUSTER WEDŁUG WYMIARÓW KULTURY GLOBE

PROFILE OF COUNTRY-CLUSTERS ACCORDING TO GLOBE DIMENSIONS OF CULTUR

 

Anna Sankowska

ZAUFANIE A PROCESY KREACJI WIEDZY

TRUST AND KNOWLEDGE CREATION PROCESSES

 

Agnieszka Lipińska-Grobelny

PRACOWNIK PORTFOLIO - ANALIZA WSPÓŁCZESNEJ WIELOETATOWOŚCI

A PORTFOLIO WORKER - AN ANALYSIS OF MODERN MULTIPLE JOBHOLDERS

 

Joanna Haffer

ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCÓW PROJEKTU JAKO KLUCZOWY CZYNNIK JEGO POWODZENIA

COMMITMENT OF PROJECT EXECUTORS AS A KEY FACTOR OF PROJECT SUCCESS

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel