Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(151)2012 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(151)2012 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(151)2012 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 2(151)2012 Organization and Management
[[[separator]]]

W warunkach niepewności i asymetrii informacyjnej w otoczeniu oraz ograniczonej racjonalności decydentów zawieranie transakcji rynkowych może okazać się działaniem charakteryzującym się względnie niskim poziomem efektywności. Sytuacja ta stanowi dla organizacji bodziec do realizacji niektórych działań wewnątrz struktur, jakkolwiek w długim okresie, ze względu na brak zewnętrznej presji konkurencyjnej, przyjęty sposób postępowania może okazać się mało efektywny. Organizacje poszukują zatem najlepszego w danej sytuacji sposobu alokacji posiadanych zasobów i ukształtowania takich relacji z otoczeniem, które zapewnią możliwość osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy kosztami transakcyjnymi i kosztami integracji. Powyższe rozważania pozwalają na wyprowadzenie wniosku, że organizacje w długim okresie ?są skazane" na balansowanie pomiędzy usieciowieniem i wirtualizacją z jednej strony, a zapewnieniem redundancji zasobów z drugiej.

Usieciowienie i wirtualizacja związane są z oparciem rozwoju organizacji na zasobach, których dysponentami są zewnętrzne podmioty. Działania te umożliwiają redukcję kosztów funkcjonowania, jednocześnie jednak zwiększają poziom ryzyka i przekładają się na wzrost poziomu kosztów transakcyjnych. Wirtualizacja i usieciowienie wymagają także rozwoju kompetencji związanych nie tylko z realizacją rdzennej działalności w biznesowej warstwie organizacji i sprawowaniem kontroli nad posiadanymi przez organizację zasobami, lecz także, a być może w takiej formule przede wszystkim, rozwoju kompetencji zapewniających możliwość kształtowania zachowań innych uczestników w sieci powiązań.

Wzrost poziomu zmienności otoczenia, przekładający się na częstsze pojawianie się okazji, może stanowić dla organizacji zachętę do zwiększenia poziomu redundancji zasobów. Takie postępowanie jest konsekwencją przyjęcia założenia, że podstawowym warunkiem wykorzystywania okazji jest posiadanie zasobów. Redundancja zasobów, zasadzająca się na utrzymywaniu nadmiernego potencjału w stosunku do zgłaszanego przez rynek zapotrzebowania, zapewnia organizacji możliwość szybkiego i elastycznego ich wykorzystania w sytuacjach, w których pojawiają się okazje, a zróżnicowanie zasobów i działań zwiększających potencjał organizacji skutkuje wzrostem poziomu prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu przez organizację. Z drugiej strony nadmiarowość zasobów przekłada się na wzrost poziomu kosztów funkcjonowania organizacji i paradoksalnie, poprzez obniżenie poziomu płynności finansowej, ogranicza jej poziom elastyczności, co w długim okresie może doprowadzić do negatywnej weryfikacji działań organizacji dokonywanej przez otoczenie.

Do problematyki usieciowienia, wirtualizacji i rozwoju organizacji bazującego na wewnętrznych zasobach nawiązują trzy artykuły zamieszczone w drugim numerze kwartalnika.

Rafał Krupski dokonuje prezentacji dwóch podstawowych sposobów planowania strategicznego - strategicznego planowania zasobów oraz planowania scenariuszowego w kontekście charakterystycznej dla turbulentnego otoczenia niepewności decyzyjnej. Autor wskazuje, że redundancję zasobów i procedur można traktować jako podstawowe panaceum na turbulencję otoczenia, stwarzające możliwość wykorzystywania okazji rynkowych i technologicznych oraz pozwalające na niwelowanie skutków oddziaływania losowo pojawiających się zagrożeń.

Przyjęcie założenia, iż sukces w globalnej gospodarce sieciowej uzależniony jest od umiejętności kierowania procesami kreowania i dyfuzji wiedzy w przestrzeni wirtualnej stanowi dla Jacka Bendkowskiego punkt wyjścia w analizie zachowań komunikacyjnych głównych aktorów wirtualnej sieci wiedzy, badanej w odniesieniu do wirtualnej wspólnoty działań.

Przeprowadzona analiza projektu NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii stanowiła dla Anny Kononiuk podstawę do wyprowadzenia wniosku o zasadności wykorzystania metody scenariuszowej w badaniach foresightowych. Autorka postulując wykorzystanie tego typu narzędzi, wskazuje jednocześnie na ich subiektywny charakter, będący konsekwencją uzależnienia wyników od ekspertów zaangażowanych w proces badań.

Marian Turek oraz Izabela Jonek-Kowalska podejmują próbę udzielania odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest aktualny stan systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych i jakie działania doskonalące w odniesieniu do tego systemu są wymagane, aby w pełni odpowiadał on wymogom teorii i praktyki rachunkowości zarządczej. Przeprowadzone badania pozwalają Autorom na wyprowadzenie wniosku, iż wykorzystywane w górnictwie węgla kamiennego systemy zarządzania kosztami nie dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o uruchomieniu lub zaniechaniu eksploatacji.

Na korzyści wynikające z przynależności przewoźników sieciowych do wielostronnych sojuszów lotniczych w kontekście podnoszenia przez nich poziomu konkurencyjności zwraca uwagę Dominik Boniecki. Przeprowadzona analiza pozwala Autorowi na wyprowadzenie konkluzji, że optymalne zestawienie wszystkich zmiennych warunkujących członkostwo w aliansie znajduje przełożenie na wzrost rentowności przewoźników lotniczych i zwiększenie dostępności do transportu lotniczego w wymiarze globalnym.

Andrzej Grzebieniak opisuje rolę kształtowania relacji z klientami w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń. Generalną konkluzją przeprowadzonego postępowania badawczego jest wniosek, że zmiany zachodzące na rynku wymuszają na zakładach ubezpieczeń zmianę podejścia do zarządzania lojalnością w taki sposób, aby tworzona przez zakłady wartość była wartością dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Przedmiotem rozważań w artykule Mikołaja Pindelskiego są zagadnienia holizmu, wariabilizmu oraz sprawczości zarządzania. Oparcie dyskusji na ontologii terminu ?paradygmat" w ujęciu Kuhna pozwoliło Autorowi na wyprowadzenie wniosku o możliwości traktowania analizowanych zagadnień w kategoriach paradygmatów nauk o zarządzaniu.

Wskazując na znaczenie lojalności klientów w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji, Aleksander Lotko i Piotr Kiepiela podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy stosowane na rynku telefonii komórkowej w Polsce praktyki lojalnościowe mają wpływ na postrzeganie przez konsumentów podmiotów świadczących usługi.

Przyjęcie założenia o znaczeniu sektora małych przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce stanowi dla Jacka Jaworskiego i Katarzyny Sokołowskiej punkt wyjścia do przeprowadzenia postępowania badawczego nad zgłaszanymi przez menedżerów małych przedsiębiorstw lukami w informacjach finansowych wykorzystywanych w procesie zarządzania. Autorzy definiując luki pojawiające się w krotko- i długoterminowych procesach decyzyjnych, wskazują na znaczenie odmiennych informacji finansowych, które powiązane są z rożnymi celami, do osiągnięcia których dążą menedżerowie.

Dominik Zimon analizuje znaczenie wdrażania wymagań normy ISO 9001 w kontekście doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorowi na określenie wpływu implementacji systemu zarządzania jakością na doskonalenie przedsiębiorstwa w obszarach spełniania wymagań klienta, stosowanego instrumentarium zarządzania jakością oraz wzrostu zaangażowania pracowników.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Rafał Krupski

REDUNDANCJE ZASOBÓW I PROCEDUR JAKO PANACEUM NA NIEPEWNOŚĆ OTOCZENIA

RESOURCES AND PROCEDURES ' REDUNDANCY AS A PANACEA FOR ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY

 

Mikołaj Pindelski

PARADYGMATY HOLISTYCZNEGO WARIABLIZMU ORAZ SPRAWCZOŚCI W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

THE PARADIGMS OF HOLISTIC VARIABISM AND CAUSATIVITY IN THE MANAGEMENT SCIENCES

 

Anna Kononiuk

METODA SCENARIUSZOWA W ANTYCYPOWANIU PRZYSZŁOŚCI

SCENARIO METHOD IN FUTURE ANTICIPATION

 

Dominik Boniecki

PRZYNALEŻNOŚĆ DO WIELOSTRONNEGO SOJUSZU LOTNICZEGO JAKO CZYNNIK POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI PRZEWOŹNIKÓW SIECIOWYCH

MEM BERSHIP IN AMULTILATERAL AIRLINE ALLIANCE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASE OF NETWORK CARRIERS

 

Jacek Bendkowski

ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE GŁÓWNYCH AKTORÓW WIRTUALNYCH SIECI WIEDZY

COMMUNICATION BEHAVIOR OF CORE MEM BERS OF VIRTUAL KNOWLEDGE NETWORKS

 

Andrzej Grzebniak

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ

SHAPING CLIENTS' RELATIONS IN THE PROCESS OF INSURANCE COMPANY MANAGEMENT

 

Aleksander Lotko, Piotr Kiepiela

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NA RYNKU USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ

LOYALTY OF INDIVIDUAL CUSTOMERS ON MOBILE TELEPHONY SERVICES MARKET

 

Dominik Zimon

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM Y ISO 9001 JAKO SZANSA PRZEJŚCIA ORGANIZACJI NA WYŻSZY POZIOM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001 STANDARDS AS OPPORTUNITY FOR ORGANIZATION OF THE TRANSITION TO A HIGHER LEVEL OF QUALITY MANAGEMENT

 

Jacek Jaworski, Katarzyna Sokołowska

LUKI W INFORMACJACH FINANSOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W ZARZĄDZANIU MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM ORAZ CZYNNIKI JE KSZTAŁTUJĄCE. ANALIZA WYNIKÓW BADA Ń ANKIETOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI LOGITOWYCH

GAPS IN FINANCIAL INFORMATION USED IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND THEIR FACTORS. LOGIT ANALYSIS OF EMPIRICAL RESEARCH

 

Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska

OCENA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KOSZTAMI W UJĘCIU SEKTOROWYM

EVALUATION OF COST MANAGEMENT SYSTEMS - SECTORIAL APPROACH

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

 

WARUNKI SPRZEDAŻY I PRENUMERATY

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 2 (151)
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 163

Wstęp

W warunkach niepewności i asymetrii informacyjnej w otoczeniu oraz ograniczonej racjonalności decydentów zawieranie transakcji rynkowych może okazać się działaniem charakteryzującym się względnie niskim poziomem efektywności. Sytuacja ta stanowi dla organizacji bodziec do realizacji niektórych działań wewnątrz struktur, jakkolwiek w długim okresie, ze względu na brak zewnętrznej presji konkurencyjnej, przyjęty sposób postępowania może okazać się mało efektywny. Organizacje poszukują zatem najlepszego w danej sytuacji sposobu alokacji posiadanych zasobów i ukształtowania takich relacji z otoczeniem, które zapewnią możliwość osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy kosztami transakcyjnymi i kosztami integracji. Powyższe rozważania pozwalają na wyprowadzenie wniosku, że organizacje w długim okresie ?są skazane" na balansowanie pomiędzy usieciowieniem i wirtualizacją z jednej strony, a zapewnieniem redundancji zasobów z drugiej.

Usieciowienie i wirtualizacja związane są z oparciem rozwoju organizacji na zasobach, których dysponentami są zewnętrzne podmioty. Działania te umożliwiają redukcję kosztów funkcjonowania, jednocześnie jednak zwiększają poziom ryzyka i przekładają się na wzrost poziomu kosztów transakcyjnych. Wirtualizacja i usieciowienie wymagają także rozwoju kompetencji związanych nie tylko z realizacją rdzennej działalności w biznesowej warstwie organizacji i sprawowaniem kontroli nad posiadanymi przez organizację zasobami, lecz także, a być może w takiej formule przede wszystkim, rozwoju kompetencji zapewniających możliwość kształtowania zachowań innych uczestników w sieci powiązań.

Wzrost poziomu zmienności otoczenia, przekładający się na częstsze pojawianie się okazji, może stanowić dla organizacji zachętę do zwiększenia poziomu redundancji zasobów. Takie postępowanie jest konsekwencją przyjęcia założenia, że podstawowym warunkiem wykorzystywania okazji jest posiadanie zasobów. Redundancja zasobów, zasadzająca się na utrzymywaniu nadmiernego potencjału w stosunku do zgłaszanego przez rynek zapotrzebowania, zapewnia organizacji możliwość szybkiego i elastycznego ich wykorzystania w sytuacjach, w których pojawiają się okazje, a zróżnicowanie zasobów i działań zwiększających potencjał organizacji skutkuje wzrostem poziomu prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu przez organizację. Z drugiej strony nadmiarowość zasobów przekłada się na wzrost poziomu kosztów funkcjonowania organizacji i paradoksalnie, poprzez obniżenie poziomu płynności finansowej, ogranicza jej poziom elastyczności, co w długim okresie może doprowadzić do negatywnej weryfikacji działań organizacji dokonywanej przez otoczenie.

Do problematyki usieciowienia, wirtualizacji i rozwoju organizacji bazującego na wewnętrznych zasobach nawiązują trzy artykuły zamieszczone w drugim numerze kwartalnika.

Rafał Krupski dokonuje prezentacji dwóch podstawowych sposobów planowania strategicznego - strategicznego planowania zasobów oraz planowania scenariuszowego w kontekście charakterystycznej dla turbulentnego otoczenia niepewności decyzyjnej. Autor wskazuje, że redundancję zasobów i procedur można traktować jako podstawowe panaceum na turbulencję otoczenia, stwarzające możliwość wykorzystywania okazji rynkowych i technologicznych oraz pozwalające na niwelowanie skutków oddziaływania losowo pojawiających się zagrożeń.

Przyjęcie założenia, iż sukces w globalnej gospodarce sieciowej uzależniony jest od umiejętności kierowania procesami kreowania i dyfuzji wiedzy w przestrzeni wirtualnej stanowi dla Jacka Bendkowskiego punkt wyjścia w analizie zachowań komunikacyjnych głównych aktorów wirtualnej sieci wiedzy, badanej w odniesieniu do wirtualnej wspólnoty działań.

Przeprowadzona analiza projektu NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii stanowiła dla Anny Kononiuk podstawę do wyprowadzenia wniosku o zasadności wykorzystania metody scenariuszowej w badaniach foresightowych. Autorka postulując wykorzystanie tego typu narzędzi, wskazuje jednocześnie na ich subiektywny charakter, będący konsekwencją uzależnienia wyników od ekspertów zaangażowanych w proces badań.

Marian Turek oraz Izabela Jonek-Kowalska podejmują próbę udzielania odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest aktualny stan systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych i jakie działania doskonalące w odniesieniu do tego systemu są wymagane, aby w pełni odpowiadał on wymogom teorii i praktyki rachunkowości zarządczej. Przeprowadzone badania pozwalają Autorom na wyprowadzenie wniosku, iż wykorzystywane w górnictwie węgla kamiennego systemy zarządzania kosztami nie dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o uruchomieniu lub zaniechaniu eksploatacji.

Na korzyści wynikające z przynależności przewoźników sieciowych do wielostronnych sojuszów lotniczych w kontekście podnoszenia przez nich poziomu konkurencyjności zwraca uwagę Dominik Boniecki. Przeprowadzona analiza pozwala Autorowi na wyprowadzenie konkluzji, że optymalne zestawienie wszystkich zmiennych warunkujących członkostwo w aliansie znajduje przełożenie na wzrost rentowności przewoźników lotniczych i zwiększenie dostępności do transportu lotniczego w wymiarze globalnym.

Andrzej Grzebieniak opisuje rolę kształtowania relacji z klientami w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń. Generalną konkluzją przeprowadzonego postępowania badawczego jest wniosek, że zmiany zachodzące na rynku wymuszają na zakładach ubezpieczeń zmianę podejścia do zarządzania lojalnością w taki sposób, aby tworzona przez zakłady wartość była wartością dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Przedmiotem rozważań w artykule Mikołaja Pindelskiego są zagadnienia holizmu, wariabilizmu oraz sprawczości zarządzania. Oparcie dyskusji na ontologii terminu ?paradygmat" w ujęciu Kuhna pozwoliło Autorowi na wyprowadzenie wniosku o możliwości traktowania analizowanych zagadnień w kategoriach paradygmatów nauk o zarządzaniu.

Wskazując na znaczenie lojalności klientów w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji, Aleksander Lotko i Piotr Kiepiela podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy stosowane na rynku telefonii komórkowej w Polsce praktyki lojalnościowe mają wpływ na postrzeganie przez konsumentów podmiotów świadczących usługi.

Przyjęcie założenia o znaczeniu sektora małych przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce stanowi dla Jacka Jaworskiego i Katarzyny Sokołowskiej punkt wyjścia do przeprowadzenia postępowania badawczego nad zgłaszanymi przez menedżerów małych przedsiębiorstw lukami w informacjach finansowych wykorzystywanych w procesie zarządzania. Autorzy definiując luki pojawiające się w krotko- i długoterminowych procesach decyzyjnych, wskazują na znaczenie odmiennych informacji finansowych, które powiązane są z rożnymi celami, do osiągnięcia których dążą menedżerowie.

Dominik Zimon analizuje znaczenie wdrażania wymagań normy ISO 9001 w kontekście doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorowi na określenie wpływu implementacji systemu zarządzania jakością na doskonalenie przedsiębiorstwa w obszarach spełniania wymagań klienta, stosowanego instrumentarium zarządzania jakością oraz wzrostu zaangażowania pracowników.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Rafał Krupski

REDUNDANCJE ZASOBÓW I PROCEDUR JAKO PANACEUM NA NIEPEWNOŚĆ OTOCZENIA

RESOURCES AND PROCEDURES ' REDUNDANCY AS A PANACEA FOR ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY

 

Mikołaj Pindelski

PARADYGMATY HOLISTYCZNEGO WARIABLIZMU ORAZ SPRAWCZOŚCI W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

THE PARADIGMS OF HOLISTIC VARIABISM AND CAUSATIVITY IN THE MANAGEMENT SCIENCES

 

Anna Kononiuk

METODA SCENARIUSZOWA W ANTYCYPOWANIU PRZYSZŁOŚCI

SCENARIO METHOD IN FUTURE ANTICIPATION

 

Dominik Boniecki

PRZYNALEŻNOŚĆ DO WIELOSTRONNEGO SOJUSZU LOTNICZEGO JAKO CZYNNIK POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI PRZEWOŹNIKÓW SIECIOWYCH

MEM BERSHIP IN AMULTILATERAL AIRLINE ALLIANCE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASE OF NETWORK CARRIERS

 

Jacek Bendkowski

ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE GŁÓWNYCH AKTORÓW WIRTUALNYCH SIECI WIEDZY

COMMUNICATION BEHAVIOR OF CORE MEM BERS OF VIRTUAL KNOWLEDGE NETWORKS

 

Andrzej Grzebniak

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ

SHAPING CLIENTS' RELATIONS IN THE PROCESS OF INSURANCE COMPANY MANAGEMENT

 

Aleksander Lotko, Piotr Kiepiela

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NA RYNKU USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ

LOYALTY OF INDIVIDUAL CUSTOMERS ON MOBILE TELEPHONY SERVICES MARKET

 

Dominik Zimon

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM Y ISO 9001 JAKO SZANSA PRZEJŚCIA ORGANIZACJI NA WYŻSZY POZIOM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001 STANDARDS AS OPPORTUNITY FOR ORGANIZATION OF THE TRANSITION TO A HIGHER LEVEL OF QUALITY MANAGEMENT

 

Jacek Jaworski, Katarzyna Sokołowska

LUKI W INFORMACJACH FINANSOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W ZARZĄDZANIU MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM ORAZ CZYNNIKI JE KSZTAŁTUJĄCE. ANALIZA WYNIKÓW BADA Ń ANKIETOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI LOGITOWYCH

GAPS IN FINANCIAL INFORMATION USED IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND THEIR FACTORS. LOGIT ANALYSIS OF EMPIRICAL RESEARCH

 

Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska

OCENA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KOSZTAMI W UJĘCIU SEKTOROWYM

EVALUATION OF COST MANAGEMENT SYSTEMS - SECTORIAL APPROACH

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

 

WARUNKI SPRZEDAŻY I PRENUMERATY

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2 (151)
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 163

W warunkach niepewności i asymetrii informacyjnej w otoczeniu oraz ograniczonej racjonalności decydentów zawieranie transakcji rynkowych może okazać się działaniem charakteryzującym się względnie niskim poziomem efektywności. Sytuacja ta stanowi dla organizacji bodziec do realizacji niektórych działań wewnątrz struktur, jakkolwiek w długim okresie, ze względu na brak zewnętrznej presji konkurencyjnej, przyjęty sposób postępowania może okazać się mało efektywny. Organizacje poszukują zatem najlepszego w danej sytuacji sposobu alokacji posiadanych zasobów i ukształtowania takich relacji z otoczeniem, które zapewnią możliwość osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy kosztami transakcyjnymi i kosztami integracji. Powyższe rozważania pozwalają na wyprowadzenie wniosku, że organizacje w długim okresie ?są skazane" na balansowanie pomiędzy usieciowieniem i wirtualizacją z jednej strony, a zapewnieniem redundancji zasobów z drugiej.

Usieciowienie i wirtualizacja związane są z oparciem rozwoju organizacji na zasobach, których dysponentami są zewnętrzne podmioty. Działania te umożliwiają redukcję kosztów funkcjonowania, jednocześnie jednak zwiększają poziom ryzyka i przekładają się na wzrost poziomu kosztów transakcyjnych. Wirtualizacja i usieciowienie wymagają także rozwoju kompetencji związanych nie tylko z realizacją rdzennej działalności w biznesowej warstwie organizacji i sprawowaniem kontroli nad posiadanymi przez organizację zasobami, lecz także, a być może w takiej formule przede wszystkim, rozwoju kompetencji zapewniających możliwość kształtowania zachowań innych uczestników w sieci powiązań.

Wzrost poziomu zmienności otoczenia, przekładający się na częstsze pojawianie się okazji, może stanowić dla organizacji zachętę do zwiększenia poziomu redundancji zasobów. Takie postępowanie jest konsekwencją przyjęcia założenia, że podstawowym warunkiem wykorzystywania okazji jest posiadanie zasobów. Redundancja zasobów, zasadzająca się na utrzymywaniu nadmiernego potencjału w stosunku do zgłaszanego przez rynek zapotrzebowania, zapewnia organizacji możliwość szybkiego i elastycznego ich wykorzystania w sytuacjach, w których pojawiają się okazje, a zróżnicowanie zasobów i działań zwiększających potencjał organizacji skutkuje wzrostem poziomu prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu przez organizację. Z drugiej strony nadmiarowość zasobów przekłada się na wzrost poziomu kosztów funkcjonowania organizacji i paradoksalnie, poprzez obniżenie poziomu płynności finansowej, ogranicza jej poziom elastyczności, co w długim okresie może doprowadzić do negatywnej weryfikacji działań organizacji dokonywanej przez otoczenie.

Do problematyki usieciowienia, wirtualizacji i rozwoju organizacji bazującego na wewnętrznych zasobach nawiązują trzy artykuły zamieszczone w drugim numerze kwartalnika.

Rafał Krupski dokonuje prezentacji dwóch podstawowych sposobów planowania strategicznego - strategicznego planowania zasobów oraz planowania scenariuszowego w kontekście charakterystycznej dla turbulentnego otoczenia niepewności decyzyjnej. Autor wskazuje, że redundancję zasobów i procedur można traktować jako podstawowe panaceum na turbulencję otoczenia, stwarzające możliwość wykorzystywania okazji rynkowych i technologicznych oraz pozwalające na niwelowanie skutków oddziaływania losowo pojawiających się zagrożeń.

Przyjęcie założenia, iż sukces w globalnej gospodarce sieciowej uzależniony jest od umiejętności kierowania procesami kreowania i dyfuzji wiedzy w przestrzeni wirtualnej stanowi dla Jacka Bendkowskiego punkt wyjścia w analizie zachowań komunikacyjnych głównych aktorów wirtualnej sieci wiedzy, badanej w odniesieniu do wirtualnej wspólnoty działań.

Przeprowadzona analiza projektu NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii stanowiła dla Anny Kononiuk podstawę do wyprowadzenia wniosku o zasadności wykorzystania metody scenariuszowej w badaniach foresightowych. Autorka postulując wykorzystanie tego typu narzędzi, wskazuje jednocześnie na ich subiektywny charakter, będący konsekwencją uzależnienia wyników od ekspertów zaangażowanych w proces badań.

Marian Turek oraz Izabela Jonek-Kowalska podejmują próbę udzielania odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest aktualny stan systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych i jakie działania doskonalące w odniesieniu do tego systemu są wymagane, aby w pełni odpowiadał on wymogom teorii i praktyki rachunkowości zarządczej. Przeprowadzone badania pozwalają Autorom na wyprowadzenie wniosku, iż wykorzystywane w górnictwie węgla kamiennego systemy zarządzania kosztami nie dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o uruchomieniu lub zaniechaniu eksploatacji.

Na korzyści wynikające z przynależności przewoźników sieciowych do wielostronnych sojuszów lotniczych w kontekście podnoszenia przez nich poziomu konkurencyjności zwraca uwagę Dominik Boniecki. Przeprowadzona analiza pozwala Autorowi na wyprowadzenie konkluzji, że optymalne zestawienie wszystkich zmiennych warunkujących członkostwo w aliansie znajduje przełożenie na wzrost rentowności przewoźników lotniczych i zwiększenie dostępności do transportu lotniczego w wymiarze globalnym.

Andrzej Grzebieniak opisuje rolę kształtowania relacji z klientami w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń. Generalną konkluzją przeprowadzonego postępowania badawczego jest wniosek, że zmiany zachodzące na rynku wymuszają na zakładach ubezpieczeń zmianę podejścia do zarządzania lojalnością w taki sposób, aby tworzona przez zakłady wartość była wartością dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Przedmiotem rozważań w artykule Mikołaja Pindelskiego są zagadnienia holizmu, wariabilizmu oraz sprawczości zarządzania. Oparcie dyskusji na ontologii terminu ?paradygmat" w ujęciu Kuhna pozwoliło Autorowi na wyprowadzenie wniosku o możliwości traktowania analizowanych zagadnień w kategoriach paradygmatów nauk o zarządzaniu.

Wskazując na znaczenie lojalności klientów w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji, Aleksander Lotko i Piotr Kiepiela podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy stosowane na rynku telefonii komórkowej w Polsce praktyki lojalnościowe mają wpływ na postrzeganie przez konsumentów podmiotów świadczących usługi.

Przyjęcie założenia o znaczeniu sektora małych przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce stanowi dla Jacka Jaworskiego i Katarzyny Sokołowskiej punkt wyjścia do przeprowadzenia postępowania badawczego nad zgłaszanymi przez menedżerów małych przedsiębiorstw lukami w informacjach finansowych wykorzystywanych w procesie zarządzania. Autorzy definiując luki pojawiające się w krotko- i długoterminowych procesach decyzyjnych, wskazują na znaczenie odmiennych informacji finansowych, które powiązane są z rożnymi celami, do osiągnięcia których dążą menedżerowie.

Dominik Zimon analizuje znaczenie wdrażania wymagań normy ISO 9001 w kontekście doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorowi na określenie wpływu implementacji systemu zarządzania jakością na doskonalenie przedsiębiorstwa w obszarach spełniania wymagań klienta, stosowanego instrumentarium zarządzania jakością oraz wzrostu zaangażowania pracowników.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Rafał Krupski

REDUNDANCJE ZASOBÓW I PROCEDUR JAKO PANACEUM NA NIEPEWNOŚĆ OTOCZENIA

RESOURCES AND PROCEDURES ' REDUNDANCY AS A PANACEA FOR ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY

 

Mikołaj Pindelski

PARADYGMATY HOLISTYCZNEGO WARIABLIZMU ORAZ SPRAWCZOŚCI W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

THE PARADIGMS OF HOLISTIC VARIABISM AND CAUSATIVITY IN THE MANAGEMENT SCIENCES

 

Anna Kononiuk

METODA SCENARIUSZOWA W ANTYCYPOWANIU PRZYSZŁOŚCI

SCENARIO METHOD IN FUTURE ANTICIPATION

 

Dominik Boniecki

PRZYNALEŻNOŚĆ DO WIELOSTRONNEGO SOJUSZU LOTNICZEGO JAKO CZYNNIK POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI PRZEWOŹNIKÓW SIECIOWYCH

MEM BERSHIP IN AMULTILATERAL AIRLINE ALLIANCE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASE OF NETWORK CARRIERS

 

Jacek Bendkowski

ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE GŁÓWNYCH AKTORÓW WIRTUALNYCH SIECI WIEDZY

COMMUNICATION BEHAVIOR OF CORE MEM BERS OF VIRTUAL KNOWLEDGE NETWORKS

 

Andrzej Grzebniak

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ

SHAPING CLIENTS' RELATIONS IN THE PROCESS OF INSURANCE COMPANY MANAGEMENT

 

Aleksander Lotko, Piotr Kiepiela

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NA RYNKU USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ

LOYALTY OF INDIVIDUAL CUSTOMERS ON MOBILE TELEPHONY SERVICES MARKET

 

Dominik Zimon

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM Y ISO 9001 JAKO SZANSA PRZEJŚCIA ORGANIZACJI NA WYŻSZY POZIOM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001 STANDARDS AS OPPORTUNITY FOR ORGANIZATION OF THE TRANSITION TO A HIGHER LEVEL OF QUALITY MANAGEMENT

 

Jacek Jaworski, Katarzyna Sokołowska

LUKI W INFORMACJACH FINANSOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W ZARZĄDZANIU MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM ORAZ CZYNNIKI JE KSZTAŁTUJĄCE. ANALIZA WYNIKÓW BADA Ń ANKIETOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI LOGITOWYCH

GAPS IN FINANCIAL INFORMATION USED IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND THEIR FACTORS. LOGIT ANALYSIS OF EMPIRICAL RESEARCH

 

Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska

OCENA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KOSZTAMI W UJĘCIU SEKTOROWYM

EVALUATION OF COST MANAGEMENT SYSTEMS - SECTORIAL APPROACH

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

 

WARUNKI SPRZEDAŻY I PRENUMERATY

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel