Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(180) 2018 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(180) 2018 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(180) 2018 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(180) 2018 Organization and Management
[[[separator]]]

 

Oddając pierwszy w tym roku numer Naszego Czasopisma, mamy nadzieję, że artykuły w nim zawarte przyczynią się do ożywionej dyskusji naukowej ukierunkowanej na problemy związane z ciągłym rozwojem organizacji uwarunkowanym zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi w wyniku zmian w ciągle turbulentnym otoczeniu.

Dowodem na to są cenne spostrzeżenia w tym zakresie Autorów tekstów opublikowanych

w tym numerze Kwartalnika, które są oparte na wynikach przeprowadzonych badań literaturowych, a także empirycznych.

Pierwsze z zamieszczonych w tym numerze opracowań, przygotowane przez zespół badawczy, w skład którego wchodzili: Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Preś-Perepeczo oraz Tomasz Wiśniewski, prezentuje wyniki dotyczące analizy skali zjawiska tak zwanej sukcesji na stanowisku prezesa zarządu na polskim rynku kapitałowym w latach 2000-2015, rozważanej w kontekście cech, takich jak: wykształcenie, powiązanie ze spółką, doświadczenie sektorowe i funkcjonalne, płeć, a także charakterystyka okoliczności sukcesji oraz liczebność zarządu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy w ramach statystyki opisowej Autorzy sformułowali interesujący wniosek, iż charakterystyka polskiego prezesa odbiega od opisu ?typowego"

prezesa na innych rynkach kapitałowych, co można uznać za przyczynek do dalszych

rozważań nad tym zjawiskiem.

Z kolei Agnieszka Lipińska-Grobelny i Weronika Michałowska przedstawiły rezultaty badań empirycznych koncentrujących się na analizie związków między przyczynami odkładania pracy na później a klimatem organizacyjnym danej firmy. Otrzymane wyniki wskazują, że w klimacie autokratycznym pracownicy częściej odwołują się do biernego odkładania pracy na później, a z kolei w klimacie wspierającym częściej aktywnie odkładają pracę.

Milena Ratajczak-Mrozek oraz Paweł Mielcarek na podstawie wyników badań ankietowych dokonali analizy relacji między efektami działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa a rodzajem relacji z kluczowymi klientami i dostawcami. Wyniki tych analiz wykazały, że przedsiębiorstwa cechujące się prawie takim samym poziomem innowacyjności, a wręcz nieznacznie niższym niż u konkurentów, budują relacje z kluczowymi klientami zlokalizowanymi zarówno zagranicą, jak i w Polsce, a ich kluczowymi źródłami zakupów są krajowi dostawcy. Z kolei podmioty cechujące się wyższym niż u konkurencji poziomem innowacyjności częściej współpracują z a granicznymi

oraz z polskimi kluczowymi dostawcami, a także kluczowymi klientami zlokalizowanymi na terenie kraju.

Rozważania Joanny Martusewicz oraz Witolda Szumowskiego są próbą teoretycznej dywagacji dotyczącej ukazania współzależności występujących między modelem dojrzałości i modelem doskonałości. W swoich rozważaniach Autorki dochodzą do wniosku, iż połączenie tych modeli w praktyce organizacyjnej przez zbadanie poziomu dojrzałości organizacji za pomocą modelu dojrzałości i następnie doskonalenie jej za pomocą modelu doskonałości powinno zredukować czas i koszty w dążeniu organizacji do doskonałości.

Natomiast Agnieszka Drews w swoim artykule przedstawiła wyniki badań empirycznych

zrealizowanych techniką CAPI, których celem było określenie czynników warunkujących podejmowanie działań nowatorskich lub usprawniających dotychczasową działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty z sektora MSP, a także diagnoza zakresu oraz specyfiki prowadzenia działań innowacyjnych przez te firmy. Wnioski, do jakich dochodzi Autorka, wskazują, iż najsilniejszy wpływ na prowadzenie działalności innowacyjnej mają czynniki z trzech sfer funkcjonalno-zasobowych organizacji (sfery ogólnych zasobów niewidzialnych, sfery organizacji i zarządzania oraz sfery zatrudnienia).

Z kolei Małgorzata Furmankiewicz oraz Anna Sołtysik-Piorunkiewicz na podstawie literatury przedmiotu przeprowadziły analizę cech członków zespołu projektowego wpływających na sukces projektu informatycznego w kontekście wdrożeń systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Rozważania te prowadzą do ogólnej konkluzji, iż sukces wdrożenia systemu informatycznego w jednostce ochrony zdrowia w dużej mierze zależy od właściwego doboru zespołu projektowego, uwzględniając zarówno umiejętności techniczne poszczególnych członków zespołu, jak również kompetencje miękkie.

Jakub Drzewiecki w swoim opracowaniu zaprezentował wyniki badań empirycznych

dotyczących sposobów realizacji outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach w przekroju trzech zmiennych jakościowych: wielkości, poziomu dywersyfikacji oraz stopnia internacjonalizacji. Rezultaty tych badań wyraźnie wskazują, iż przedsiębiorstwa prowadzące działalność zagranicą stosują bardziej zaawansowane formy współpracy outsourcingowej od podmiotów gospodarczych obsługujących tylko rodzimy rynek.

Ostatni w tym numerze Naszego Kwartalnika tekst Łukasza Kryśkiewicza koncentruje

się na ustaleniu głównych uwarunkowań zarządzania innowacjami w zakresie osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwa. Rezultaty przeprowadzonych rozważań wskazują, iż wdrażanie innowacji w każdym obszarze funkcjonowania organizacji wspomaga je w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Pragniemy Państwa poinformować, że planujemy umiędzynarodowić Nasze Czasopismo. W związku z tym od 2019 roku na łamach Kwartalnika będą publikowane

wyłącznie teksty w języku angielskim. Dlatego też od połowy 2018 roku Redakcja będzie przyjmować artykuły wyłącznie w języku angielskim. Prosimy, aby teksty Państwa rozważań były osadzone w kontekście międzynarodowym najnowszych aktualnych nurtów naukowych, a cytowana literatura obejmowała opracowania w języku angielskim (także opracowania wydawane w naszym kraju). Prosimy również potencjalnych Autorów o profesjonalizm w zakresie dostarczanych nam opracowań, które powinny być poddane przed przekazaniem do Naszej Redakcji wcześniejszej gruntownej korekcie językowej. Brak należytej staranności Autorów w tym zakresie będzie skutkował odmową przyjęcia tekstu i przekazania go do oceny przez zagranicznych recenzentów. Chcemy, by zgodnie z aktualnymi tendencjami w czasopismach międzynarodowych, poszczególne numery cechowały się spójnością tematyczną oraz wysokim profesjonalizmem naukowym.

Dlatego też redaktorzy tematyczni będą zobligowani do wystosowania do kręgu wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i za granicą stosownych zaproszeń (call for papers) do umieszczenia w Naszym Kwartalniku opracowań, które wpisywałyby się w zakres oczekiwanych przez nas zagadnień w ramach poszczególnych wydzielonych tematów naukowych.

Mamy nadzieję, iż Państwa artykuły charakteryzujące się wysoką jakością merytoryczną

oraz należycie skorygowane w wersji angielskojęzycznej teksty (z uwzględnieniem native copyreader) będą stanowić przyczynek do wzrostu indeksu cytowani w międzynarodowych bazach czasopism.

Nowe szczegółowe wymagania redakcyjne dla tekstów w języku angielskim wkrótce

opublikujemy w naszej stronie internetowej.

 

Życzę przyjemnej lektury!

Maciej Urbaniak

 

[[[separator]]]

 

Maciej Urbaniak

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Preś-Perepeczo, Tomasz Wiśniewski

ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA ZARZĄDU NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

CEO TURNOVER IN THE POLISH CAPITAL MARKET

 

Agnieszka Lipińska-Grobelny, Weronika Michałowska

KLIMAT ORGANIZACYJNY A ODKŁADANIE PRACY NA PÓŹNIEJ

ORGANIZATIONAL CLIMATE AND PROCRASTINATION

 

Paweł Milcarek, Milena Ratajczak-Mrozek

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W LOKALNYCH I ZAGRANICZNYCH RELACJACH KLIENT-DOSTAWCA

INNOVATIONS IN DOMESTIC AND FOREIGN BUYER-SELLER RELATIONSHIPS

 

Joanna Martusewicz, Witold Szumowski

MODELE DOJRZAŁOŚCI A MODELE DOSKONAŁOŚCI. NIEZALEŻNOŚĆ CZY WSPÓŁZALEŻNOŚĆ NA DRODZE DO ROZWOJU ORGANIZACJI

MATURITY MODELS VS EXCELLENCE MODELS. INDEPENDENCE OR INTERDEPENDENCE ON THE WAY TO DEVELOP THE ORGANIZATION

 

Agnieszka Drews

ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W PROCESIE KREOWANIA I WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W POLSKICH MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE PROCESS OF CREATING AND IMPLEMENTING INNOVATIVE SOLUTIONS IN POLISH SMALL ENTERPRISES

 

Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

KLUCZOWE KOMPETENCJE BEHAWIORALNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W SZPITALNICTWIE

KEY BEHAVIORAL FACTORS IN THE MANAGEMENT OF IT PROJECTS IN THE HEALTHCARE UNITS

 

Jakub Drzewiecki

SPOSOBY REALIZACJI OUTSOURCINGU STOSOWANEGO W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - WYNIKI BADAŃ

THE WAYS OF IMPLEMENTING OUTSOURCING IN POLISH COMPANIES - RESEARCH RESULTS

 

Łukasz Kryśkiewicz

UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI W KSZTAŁTOWANIU SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA

CONDITIONS OF MANAGEMENT OF INNOVATIONS IN SHAPING THE COMPANY SUCCESS

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 153

Wstęp

 

Oddając pierwszy w tym roku numer Naszego Czasopisma, mamy nadzieję, że artykuły w nim zawarte przyczynią się do ożywionej dyskusji naukowej ukierunkowanej na problemy związane z ciągłym rozwojem organizacji uwarunkowanym zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi w wyniku zmian w ciągle turbulentnym otoczeniu.

Dowodem na to są cenne spostrzeżenia w tym zakresie Autorów tekstów opublikowanych

w tym numerze Kwartalnika, które są oparte na wynikach przeprowadzonych badań literaturowych, a także empirycznych.

Pierwsze z zamieszczonych w tym numerze opracowań, przygotowane przez zespół badawczy, w skład którego wchodzili: Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Preś-Perepeczo oraz Tomasz Wiśniewski, prezentuje wyniki dotyczące analizy skali zjawiska tak zwanej sukcesji na stanowisku prezesa zarządu na polskim rynku kapitałowym w latach 2000-2015, rozważanej w kontekście cech, takich jak: wykształcenie, powiązanie ze spółką, doświadczenie sektorowe i funkcjonalne, płeć, a także charakterystyka okoliczności sukcesji oraz liczebność zarządu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy w ramach statystyki opisowej Autorzy sformułowali interesujący wniosek, iż charakterystyka polskiego prezesa odbiega od opisu ?typowego"

prezesa na innych rynkach kapitałowych, co można uznać za przyczynek do dalszych

rozważań nad tym zjawiskiem.

Z kolei Agnieszka Lipińska-Grobelny i Weronika Michałowska przedstawiły rezultaty badań empirycznych koncentrujących się na analizie związków między przyczynami odkładania pracy na później a klimatem organizacyjnym danej firmy. Otrzymane wyniki wskazują, że w klimacie autokratycznym pracownicy częściej odwołują się do biernego odkładania pracy na później, a z kolei w klimacie wspierającym częściej aktywnie odkładają pracę.

Milena Ratajczak-Mrozek oraz Paweł Mielcarek na podstawie wyników badań ankietowych dokonali analizy relacji między efektami działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa a rodzajem relacji z kluczowymi klientami i dostawcami. Wyniki tych analiz wykazały, że przedsiębiorstwa cechujące się prawie takim samym poziomem innowacyjności, a wręcz nieznacznie niższym niż u konkurentów, budują relacje z kluczowymi klientami zlokalizowanymi zarówno zagranicą, jak i w Polsce, a ich kluczowymi źródłami zakupów są krajowi dostawcy. Z kolei podmioty cechujące się wyższym niż u konkurencji poziomem innowacyjności częściej współpracują z a granicznymi

oraz z polskimi kluczowymi dostawcami, a także kluczowymi klientami zlokalizowanymi na terenie kraju.

Rozważania Joanny Martusewicz oraz Witolda Szumowskiego są próbą teoretycznej dywagacji dotyczącej ukazania współzależności występujących między modelem dojrzałości i modelem doskonałości. W swoich rozważaniach Autorki dochodzą do wniosku, iż połączenie tych modeli w praktyce organizacyjnej przez zbadanie poziomu dojrzałości organizacji za pomocą modelu dojrzałości i następnie doskonalenie jej za pomocą modelu doskonałości powinno zredukować czas i koszty w dążeniu organizacji do doskonałości.

Natomiast Agnieszka Drews w swoim artykule przedstawiła wyniki badań empirycznych

zrealizowanych techniką CAPI, których celem było określenie czynników warunkujących podejmowanie działań nowatorskich lub usprawniających dotychczasową działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty z sektora MSP, a także diagnoza zakresu oraz specyfiki prowadzenia działań innowacyjnych przez te firmy. Wnioski, do jakich dochodzi Autorka, wskazują, iż najsilniejszy wpływ na prowadzenie działalności innowacyjnej mają czynniki z trzech sfer funkcjonalno-zasobowych organizacji (sfery ogólnych zasobów niewidzialnych, sfery organizacji i zarządzania oraz sfery zatrudnienia).

Z kolei Małgorzata Furmankiewicz oraz Anna Sołtysik-Piorunkiewicz na podstawie literatury przedmiotu przeprowadziły analizę cech członków zespołu projektowego wpływających na sukces projektu informatycznego w kontekście wdrożeń systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Rozważania te prowadzą do ogólnej konkluzji, iż sukces wdrożenia systemu informatycznego w jednostce ochrony zdrowia w dużej mierze zależy od właściwego doboru zespołu projektowego, uwzględniając zarówno umiejętności techniczne poszczególnych członków zespołu, jak również kompetencje miękkie.

Jakub Drzewiecki w swoim opracowaniu zaprezentował wyniki badań empirycznych

dotyczących sposobów realizacji outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach w przekroju trzech zmiennych jakościowych: wielkości, poziomu dywersyfikacji oraz stopnia internacjonalizacji. Rezultaty tych badań wyraźnie wskazują, iż przedsiębiorstwa prowadzące działalność zagranicą stosują bardziej zaawansowane formy współpracy outsourcingowej od podmiotów gospodarczych obsługujących tylko rodzimy rynek.

Ostatni w tym numerze Naszego Kwartalnika tekst Łukasza Kryśkiewicza koncentruje

się na ustaleniu głównych uwarunkowań zarządzania innowacjami w zakresie osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwa. Rezultaty przeprowadzonych rozważań wskazują, iż wdrażanie innowacji w każdym obszarze funkcjonowania organizacji wspomaga je w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Pragniemy Państwa poinformować, że planujemy umiędzynarodowić Nasze Czasopismo. W związku z tym od 2019 roku na łamach Kwartalnika będą publikowane

wyłącznie teksty w języku angielskim. Dlatego też od połowy 2018 roku Redakcja będzie przyjmować artykuły wyłącznie w języku angielskim. Prosimy, aby teksty Państwa rozważań były osadzone w kontekście międzynarodowym najnowszych aktualnych nurtów naukowych, a cytowana literatura obejmowała opracowania w języku angielskim (także opracowania wydawane w naszym kraju). Prosimy również potencjalnych Autorów o profesjonalizm w zakresie dostarczanych nam opracowań, które powinny być poddane przed przekazaniem do Naszej Redakcji wcześniejszej gruntownej korekcie językowej. Brak należytej staranności Autorów w tym zakresie będzie skutkował odmową przyjęcia tekstu i przekazania go do oceny przez zagranicznych recenzentów. Chcemy, by zgodnie z aktualnymi tendencjami w czasopismach międzynarodowych, poszczególne numery cechowały się spójnością tematyczną oraz wysokim profesjonalizmem naukowym.

Dlatego też redaktorzy tematyczni będą zobligowani do wystosowania do kręgu wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i za granicą stosownych zaproszeń (call for papers) do umieszczenia w Naszym Kwartalniku opracowań, które wpisywałyby się w zakres oczekiwanych przez nas zagadnień w ramach poszczególnych wydzielonych tematów naukowych.

Mamy nadzieję, iż Państwa artykuły charakteryzujące się wysoką jakością merytoryczną

oraz należycie skorygowane w wersji angielskojęzycznej teksty (z uwzględnieniem native copyreader) będą stanowić przyczynek do wzrostu indeksu cytowani w międzynarodowych bazach czasopism.

Nowe szczegółowe wymagania redakcyjne dla tekstów w języku angielskim wkrótce

opublikujemy w naszej stronie internetowej.

 

Życzę przyjemnej lektury!

Maciej Urbaniak

 

Spis treści

 

Maciej Urbaniak

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Preś-Perepeczo, Tomasz Wiśniewski

ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA ZARZĄDU NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

CEO TURNOVER IN THE POLISH CAPITAL MARKET

 

Agnieszka Lipińska-Grobelny, Weronika Michałowska

KLIMAT ORGANIZACYJNY A ODKŁADANIE PRACY NA PÓŹNIEJ

ORGANIZATIONAL CLIMATE AND PROCRASTINATION

 

Paweł Milcarek, Milena Ratajczak-Mrozek

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W LOKALNYCH I ZAGRANICZNYCH RELACJACH KLIENT-DOSTAWCA

INNOVATIONS IN DOMESTIC AND FOREIGN BUYER-SELLER RELATIONSHIPS

 

Joanna Martusewicz, Witold Szumowski

MODELE DOJRZAŁOŚCI A MODELE DOSKONAŁOŚCI. NIEZALEŻNOŚĆ CZY WSPÓŁZALEŻNOŚĆ NA DRODZE DO ROZWOJU ORGANIZACJI

MATURITY MODELS VS EXCELLENCE MODELS. INDEPENDENCE OR INTERDEPENDENCE ON THE WAY TO DEVELOP THE ORGANIZATION

 

Agnieszka Drews

ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W PROCESIE KREOWANIA I WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W POLSKICH MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE PROCESS OF CREATING AND IMPLEMENTING INNOVATIVE SOLUTIONS IN POLISH SMALL ENTERPRISES

 

Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

KLUCZOWE KOMPETENCJE BEHAWIORALNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W SZPITALNICTWIE

KEY BEHAVIORAL FACTORS IN THE MANAGEMENT OF IT PROJECTS IN THE HEALTHCARE UNITS

 

Jakub Drzewiecki

SPOSOBY REALIZACJI OUTSOURCINGU STOSOWANEGO W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - WYNIKI BADAŃ

THE WAYS OF IMPLEMENTING OUTSOURCING IN POLISH COMPANIES - RESEARCH RESULTS

 

Łukasz Kryśkiewicz

UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI W KSZTAŁTOWANIU SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA

CONDITIONS OF MANAGEMENT OF INNOVATIONS IN SHAPING THE COMPANY SUCCESS

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 153

 

Oddając pierwszy w tym roku numer Naszego Czasopisma, mamy nadzieję, że artykuły w nim zawarte przyczynią się do ożywionej dyskusji naukowej ukierunkowanej na problemy związane z ciągłym rozwojem organizacji uwarunkowanym zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi w wyniku zmian w ciągle turbulentnym otoczeniu.

Dowodem na to są cenne spostrzeżenia w tym zakresie Autorów tekstów opublikowanych

w tym numerze Kwartalnika, które są oparte na wynikach przeprowadzonych badań literaturowych, a także empirycznych.

Pierwsze z zamieszczonych w tym numerze opracowań, przygotowane przez zespół badawczy, w skład którego wchodzili: Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Preś-Perepeczo oraz Tomasz Wiśniewski, prezentuje wyniki dotyczące analizy skali zjawiska tak zwanej sukcesji na stanowisku prezesa zarządu na polskim rynku kapitałowym w latach 2000-2015, rozważanej w kontekście cech, takich jak: wykształcenie, powiązanie ze spółką, doświadczenie sektorowe i funkcjonalne, płeć, a także charakterystyka okoliczności sukcesji oraz liczebność zarządu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy w ramach statystyki opisowej Autorzy sformułowali interesujący wniosek, iż charakterystyka polskiego prezesa odbiega od opisu ?typowego"

prezesa na innych rynkach kapitałowych, co można uznać za przyczynek do dalszych

rozważań nad tym zjawiskiem.

Z kolei Agnieszka Lipińska-Grobelny i Weronika Michałowska przedstawiły rezultaty badań empirycznych koncentrujących się na analizie związków między przyczynami odkładania pracy na później a klimatem organizacyjnym danej firmy. Otrzymane wyniki wskazują, że w klimacie autokratycznym pracownicy częściej odwołują się do biernego odkładania pracy na później, a z kolei w klimacie wspierającym częściej aktywnie odkładają pracę.

Milena Ratajczak-Mrozek oraz Paweł Mielcarek na podstawie wyników badań ankietowych dokonali analizy relacji między efektami działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa a rodzajem relacji z kluczowymi klientami i dostawcami. Wyniki tych analiz wykazały, że przedsiębiorstwa cechujące się prawie takim samym poziomem innowacyjności, a wręcz nieznacznie niższym niż u konkurentów, budują relacje z kluczowymi klientami zlokalizowanymi zarówno zagranicą, jak i w Polsce, a ich kluczowymi źródłami zakupów są krajowi dostawcy. Z kolei podmioty cechujące się wyższym niż u konkurencji poziomem innowacyjności częściej współpracują z a granicznymi

oraz z polskimi kluczowymi dostawcami, a także kluczowymi klientami zlokalizowanymi na terenie kraju.

Rozważania Joanny Martusewicz oraz Witolda Szumowskiego są próbą teoretycznej dywagacji dotyczącej ukazania współzależności występujących między modelem dojrzałości i modelem doskonałości. W swoich rozważaniach Autorki dochodzą do wniosku, iż połączenie tych modeli w praktyce organizacyjnej przez zbadanie poziomu dojrzałości organizacji za pomocą modelu dojrzałości i następnie doskonalenie jej za pomocą modelu doskonałości powinno zredukować czas i koszty w dążeniu organizacji do doskonałości.

Natomiast Agnieszka Drews w swoim artykule przedstawiła wyniki badań empirycznych

zrealizowanych techniką CAPI, których celem było określenie czynników warunkujących podejmowanie działań nowatorskich lub usprawniających dotychczasową działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty z sektora MSP, a także diagnoza zakresu oraz specyfiki prowadzenia działań innowacyjnych przez te firmy. Wnioski, do jakich dochodzi Autorka, wskazują, iż najsilniejszy wpływ na prowadzenie działalności innowacyjnej mają czynniki z trzech sfer funkcjonalno-zasobowych organizacji (sfery ogólnych zasobów niewidzialnych, sfery organizacji i zarządzania oraz sfery zatrudnienia).

Z kolei Małgorzata Furmankiewicz oraz Anna Sołtysik-Piorunkiewicz na podstawie literatury przedmiotu przeprowadziły analizę cech członków zespołu projektowego wpływających na sukces projektu informatycznego w kontekście wdrożeń systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Rozważania te prowadzą do ogólnej konkluzji, iż sukces wdrożenia systemu informatycznego w jednostce ochrony zdrowia w dużej mierze zależy od właściwego doboru zespołu projektowego, uwzględniając zarówno umiejętności techniczne poszczególnych członków zespołu, jak również kompetencje miękkie.

Jakub Drzewiecki w swoim opracowaniu zaprezentował wyniki badań empirycznych

dotyczących sposobów realizacji outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach w przekroju trzech zmiennych jakościowych: wielkości, poziomu dywersyfikacji oraz stopnia internacjonalizacji. Rezultaty tych badań wyraźnie wskazują, iż przedsiębiorstwa prowadzące działalność zagranicą stosują bardziej zaawansowane formy współpracy outsourcingowej od podmiotów gospodarczych obsługujących tylko rodzimy rynek.

Ostatni w tym numerze Naszego Kwartalnika tekst Łukasza Kryśkiewicza koncentruje

się na ustaleniu głównych uwarunkowań zarządzania innowacjami w zakresie osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwa. Rezultaty przeprowadzonych rozważań wskazują, iż wdrażanie innowacji w każdym obszarze funkcjonowania organizacji wspomaga je w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Pragniemy Państwa poinformować, że planujemy umiędzynarodowić Nasze Czasopismo. W związku z tym od 2019 roku na łamach Kwartalnika będą publikowane

wyłącznie teksty w języku angielskim. Dlatego też od połowy 2018 roku Redakcja będzie przyjmować artykuły wyłącznie w języku angielskim. Prosimy, aby teksty Państwa rozważań były osadzone w kontekście międzynarodowym najnowszych aktualnych nurtów naukowych, a cytowana literatura obejmowała opracowania w języku angielskim (także opracowania wydawane w naszym kraju). Prosimy również potencjalnych Autorów o profesjonalizm w zakresie dostarczanych nam opracowań, które powinny być poddane przed przekazaniem do Naszej Redakcji wcześniejszej gruntownej korekcie językowej. Brak należytej staranności Autorów w tym zakresie będzie skutkował odmową przyjęcia tekstu i przekazania go do oceny przez zagranicznych recenzentów. Chcemy, by zgodnie z aktualnymi tendencjami w czasopismach międzynarodowych, poszczególne numery cechowały się spójnością tematyczną oraz wysokim profesjonalizmem naukowym.

Dlatego też redaktorzy tematyczni będą zobligowani do wystosowania do kręgu wybitnych specjalistów zarówno z kraju, jak i za granicą stosownych zaproszeń (call for papers) do umieszczenia w Naszym Kwartalniku opracowań, które wpisywałyby się w zakres oczekiwanych przez nas zagadnień w ramach poszczególnych wydzielonych tematów naukowych.

Mamy nadzieję, iż Państwa artykuły charakteryzujące się wysoką jakością merytoryczną

oraz należycie skorygowane w wersji angielskojęzycznej teksty (z uwzględnieniem native copyreader) będą stanowić przyczynek do wzrostu indeksu cytowani w międzynarodowych bazach czasopism.

Nowe szczegółowe wymagania redakcyjne dla tekstów w języku angielskim wkrótce

opublikujemy w naszej stronie internetowej.

 

Życzę przyjemnej lektury!

Maciej Urbaniak

 

 

Maciej Urbaniak

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Preś-Perepeczo, Tomasz Wiśniewski

ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA ZARZĄDU NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

CEO TURNOVER IN THE POLISH CAPITAL MARKET

 

Agnieszka Lipińska-Grobelny, Weronika Michałowska

KLIMAT ORGANIZACYJNY A ODKŁADANIE PRACY NA PÓŹNIEJ

ORGANIZATIONAL CLIMATE AND PROCRASTINATION

 

Paweł Milcarek, Milena Ratajczak-Mrozek

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W LOKALNYCH I ZAGRANICZNYCH RELACJACH KLIENT-DOSTAWCA

INNOVATIONS IN DOMESTIC AND FOREIGN BUYER-SELLER RELATIONSHIPS

 

Joanna Martusewicz, Witold Szumowski

MODELE DOJRZAŁOŚCI A MODELE DOSKONAŁOŚCI. NIEZALEŻNOŚĆ CZY WSPÓŁZALEŻNOŚĆ NA DRODZE DO ROZWOJU ORGANIZACJI

MATURITY MODELS VS EXCELLENCE MODELS. INDEPENDENCE OR INTERDEPENDENCE ON THE WAY TO DEVELOP THE ORGANIZATION

 

Agnieszka Drews

ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W PROCESIE KREOWANIA I WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W POLSKICH MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE PROCESS OF CREATING AND IMPLEMENTING INNOVATIVE SOLUTIONS IN POLISH SMALL ENTERPRISES

 

Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

KLUCZOWE KOMPETENCJE BEHAWIORALNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W SZPITALNICTWIE

KEY BEHAVIORAL FACTORS IN THE MANAGEMENT OF IT PROJECTS IN THE HEALTHCARE UNITS

 

Jakub Drzewiecki

SPOSOBY REALIZACJI OUTSOURCINGU STOSOWANEGO W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - WYNIKI BADAŃ

THE WAYS OF IMPLEMENTING OUTSOURCING IN POLISH COMPANIES - RESEARCH RESULTS

 

Łukasz Kryśkiewicz

UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI W KSZTAŁTOWANIU SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA

CONDITIONS OF MANAGEMENT OF INNOVATIONS IN SHAPING THE COMPANY SUCCESS

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel