Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(175) 2017 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(175) 2017 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(175) 2017 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(175) 2017 Organization and Management
[[[separator]]]

Zarządzanie strategiczne, podobnie jak cały obszar nauk o zarządzaniu, podlega procesom zmian, skutkujących wyłanianiem się nowych paradygmatów i zanikaniem tych, których zasadność została podważona. Z jednej strony złożoność procesów zmian skłania do upraszczania, porządkowania i strukturyzowania, czyli poszukiwania pewnych praw i reguł, z drugiej zaś strony dynamizm otoczenia stanowi zachętę do tego, aby pogłębiać poziom nieuporządkowania przez ciągłe eksperymentowanie i przenoszenie doświadczeń z innych obszarów nauk, aż do osiągniecia, przez wzrost nieuporządkowania, najwyższego stopnia uporządkowania, czyli chaosu. Krytyczna analiza i ocena podejmowanych w perspektywie ostatnich kilkunastu lat prób sformułowania nowych paradygmatów zarządzania strategicznego pozwala na wyprowadzenie dwóch generalnych konkluzji. Po pierwsze, można zauważyć relatywnie niski poziom skuteczności działań nakierowanych na budowę nowych paradygmatów, stanowiących podstawy do diagnozy i analizy logiki podejmowanych w organizacjach działań strategicznych, co wskazuje bardziej na postulatywny niż normatywny charakter tego typu działań. Po drugie, można sformułować tezę, że koncepcją w najwyższym stopniu odpowiadającą wymaganiom stawianym paradygmatom jest koncepcja dynamicznych zdolności, odzwierciedlająca, charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy, przechodzenie od podejścia klasycznego do działań przedsiębiorczych, zapewniających względną trwałość przewag konkurencyjnych.

Wiesław M. Grudzewski i Zofia Wilimowska, wskazując na naukowy wymiar teorii organizacji i zarządzania, dowodzą, iż postrzeganie zarządzania w kategoriach sztuki jest oparte na niepoprawnych założeniach. Uzasadniając swoje stanowisko, Autorzy podkreślają, że teoria organizacji i zarządzania, w oparciu o paradygmaty, kategorie i pojęcia oraz relacje, stworzyła warunki do modelowania ilościowego i jakościowego, co stanowi o walorze naukowości.

Włączając się w nurt badań nad dynamicznymi zdolnościami przedsiębiorstw, Anna Wójcik-Karpacz podejmuje próbę identyfikacji cech różnicujących zdolności dynamiczne od zdolności operacyjnych. Autorka, wskazując na odmienne przeznaczenie zdolności dynamicznych i operacyjnych, podkreśla rolę zdolności dynamicznych w zapewnieniu tworzenia długookresowej przewagi konkurencyjnej i dowodzi, że praktyka może traktować zdolności dynamiczne jako swoistego rodzaju remedium na wzrost turbulencji otoczenia.

Wskazując na wzrost znaczenia koncepcji CSR w realizacji działalności biznesowej przedsiębiorstw, Robert Kudlak podejmuje próbę zarysowania przyszłości społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor wskazuje, że wzrost znaczenia CSR będzie efektem presji konkurencyjnej oraz oczekiwań konsumentów, a także pojawienia się polityk publicznych i instrumentów promujących CSR.

Przeprowadzona krytyczna analiza wybranych narzędzi pomiaru zjawisk związanych z organizacyjnym uczeniem się stanowiła dla Macieja Czarneckiego podstawę do zarekomendowania skali Jerez-Gomez. Autor, podkreślając przydatność tej metody pomiaru, przedstawia wyniki przeprowadzonego testowania tej skali w dwóch próbach polskich przedsiębiorstw średniej wielkości.

Maria Aluchna, Anna Krejner-Nowecka i Emilia Tomczyk omawiają wyniki badań nad obecnością kobiet w radach nadzorczych z perspektywy udziału Skarbu Państwa. Autorki, przyjmując założenie, iż status kobiet jako pracowników i liderów można uznać za miarę zdrowia i dojrzałości firmy oraz jej zdolności do utrzymywania się na rynku, wskazują, że w analizowanym przez Nie okresie udział kobiet w radach nadzorczych kształtuje się na stałym poziomie 10-11%, przy obecności co najmniej jednej kobiety w połowie rad nadzorczych.

Agnieszka Leszczyńska podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o istnienie zależności między ekologicznym wymiarem prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności a wielkością eksportu. Autorka, przyjmując założenie, że na sukces mogą liczyć tylko przedsiębiorstwa społecznie i środowiskowo odpowiedzialne, wykazuje, że strategia środowiskowa może przyczyniać się do intensyfikacji działalności eksportowej, a siła tego związku zależy od restrykcyjności regulacji środowiskowych w kraju importującym.

Przedmiot rozważań Elżbiety Kowalczyk stanowią zagadnienia związane z etyką negocjacji. Autorka, podkreślając konieczność prowadzenia gry fair play w ramach określonych uwarunkowań, dowodzi, że relatywistyczny charakter etyki negocjacji skłania do podejmowania pewnych zachowań manipulacyjnych.

Omawiając założenia koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, Aleksandra Zaleśna oraz Barbara Wyrzykowska podejmują próbę oceny praktyk w obszarze ZZL w przedsiębiorstwach w Polsce. Autorki, wskazując na wzrost popularności analizowanej koncepcji, definiują pozytywne i negatywne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach.

Przyjęcia założenia, iż dynamiczny rozwój nowych technologii i ich implementacja w przedsiębiorstwach zmieniają sposoby budowania i utrzymywania przez nie relacji biznesowych stanowiło dla Pawła Brzustewicza, Iwony Escher i Joanny Petrykowskiej punkt wyjścia do przeprowadzenia dyskusji nad wykorzystaniem narzędzi ICT w procesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych. Autorzy, wskazując na zróżnicowany poziom wykorzystania narządzi ICT w badanych przedsiębiorstwach, zauważają stopniowe odchodzenie w relacjach od podejścia propartnerskiego na rzecz podejścia protransakcyjnego.

Podkreślając konieczność kształtowania przez szkoły wyższe oferty edukacyjnej dla firm rodzinnych, Jacek Lipiec podjął próbę analizy i oceny modeli kształtowania oferty edukacyjno-szkoleniowej wypracowanych w USA oraz w Polsce. Przeprowadzona analiza pozwoliła Autorowi na sformułowanie wniosku o konieczności uwzględnienia w programie kształcenia zagadnienia sukcesji, stanowiącej najważniejsze wyzwanie dla firm rodzinnych.

Bartłomiej Marona przedstawia problematykę zarządzania nieruchomościami publicznymi jako interdyscyplinarnego obszaru badawczego w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. Wskazując na silny wpływ różnych dyscyplin na badania prowadzone w obszarze nieruchomości publicznych, Autor podejmuje próbę wskazania zagadnień omawianych z perspektywy nauk o zarządzaniu i identyfikacji problemów, które z tym się wiążą.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Wiesław M. Grudzewski, Zofia Wilimowska

OD TEORII DO PRAKTYKI ZARZĄDZANIA. CZY ZARZĄDZANIE JEST NAUKĄ CZY SZTUKĄ?

FROM THEORY TO MANAGEMENT PRACTICE. IS MANAGEMENT A SCIENCE OR AN ART?

 

Anna Wójcik-Karpacz

ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE VERSUS ZDOLNOŚCI OPERACYJNE

DYNAMIC CAPABILITIES VERSUS OPERATIONAL CAPABILITIES

 

Robert Kudłak

O PRZYSZŁOŚCI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU - WYNIKI BADAŃ EUROPEJSKICH

EXPLORING THE FUTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - FINDINGS FROM THE EUROPE-WIDE DELPHI STUDY

 

Maciej Czarnecki

POMIAR ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ: PRZEGLĄD PROPOZYCJI WYBRANYCH AUTORÓW I EMPIRYCZNA WERYFIKACJA REKOMENDOWANEGO NARZĘDZIA

ORGANIZATIONAL LEARNING MEASUREMENT: LITERATURE REVIEW AND EMPIRICAL VERIFICATION OF THE RECOMMENDED MEASUREMENT TOOL

 

Maria Aluchna, Anna Krejner-Nowecka, Emilia Tomczyk

WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA A OBECNOŚĆ KOBIET W RADACH NADZORCZYCH. BADANIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE

GOVERNMENT OWNERSHIP AND FEMALE PRESENCE ON CORPORATE BOARDS. EVIDENCE FROM POLISH LISTED COMPANIES

 

Agnieszka Leszczyńska

CZY STRATEGIA ŚRODOWISKA WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA?

DOES THE ENVIRONMENTAL STRATEGY AFFECT THE EXPORT OF ORGANIZATIONS?

 

Elżbieta Kowalczyk

WYKORZYSTANIE I PERCEPCJA DWUZNACZNYCH ETYCZNIE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH

THE APPLICATION AND THE PERCEPTION OF ETHICALLY AMBIGUOUS NEGOTIATION TECHNIQUES

 

Aleksandra Zaleśna, Barbara Wyrzykowska

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

SUSTAINABLE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN COMPANIES: THE POLISH CASE

 

Paweł Brzustewicz, Iwona Escher, Joanna Petrykowska

ICT JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA I UTRZYMYWANIA RELACJI BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POLSKI

ICT AS A TOOL TO BUILD AND MAINTAIN BUSINESS RELATIONSHIPS IN COMPANIES OPERATING IN POLAND

 

Jacek Lipiec

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ

UNIVERSITY-BASED EDUCATIONAL PROGRAMS FOR FAMILY BUSINESSES

 

Bartłomiej Marona

NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUK O ZARZĄDZANIU

PUBLIC REAL ESTATE AS A FIELD OF MANAGEMENT RESEARCH

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 1 (175) 2017
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 209

Wstęp

Zarządzanie strategiczne, podobnie jak cały obszar nauk o zarządzaniu, podlega procesom zmian, skutkujących wyłanianiem się nowych paradygmatów i zanikaniem tych, których zasadność została podważona. Z jednej strony złożoność procesów zmian skłania do upraszczania, porządkowania i strukturyzowania, czyli poszukiwania pewnych praw i reguł, z drugiej zaś strony dynamizm otoczenia stanowi zachętę do tego, aby pogłębiać poziom nieuporządkowania przez ciągłe eksperymentowanie i przenoszenie doświadczeń z innych obszarów nauk, aż do osiągniecia, przez wzrost nieuporządkowania, najwyższego stopnia uporządkowania, czyli chaosu. Krytyczna analiza i ocena podejmowanych w perspektywie ostatnich kilkunastu lat prób sformułowania nowych paradygmatów zarządzania strategicznego pozwala na wyprowadzenie dwóch generalnych konkluzji. Po pierwsze, można zauważyć relatywnie niski poziom skuteczności działań nakierowanych na budowę nowych paradygmatów, stanowiących podstawy do diagnozy i analizy logiki podejmowanych w organizacjach działań strategicznych, co wskazuje bardziej na postulatywny niż normatywny charakter tego typu działań. Po drugie, można sformułować tezę, że koncepcją w najwyższym stopniu odpowiadającą wymaganiom stawianym paradygmatom jest koncepcja dynamicznych zdolności, odzwierciedlająca, charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy, przechodzenie od podejścia klasycznego do działań przedsiębiorczych, zapewniających względną trwałość przewag konkurencyjnych.

Wiesław M. Grudzewski i Zofia Wilimowska, wskazując na naukowy wymiar teorii organizacji i zarządzania, dowodzą, iż postrzeganie zarządzania w kategoriach sztuki jest oparte na niepoprawnych założeniach. Uzasadniając swoje stanowisko, Autorzy podkreślają, że teoria organizacji i zarządzania, w oparciu o paradygmaty, kategorie i pojęcia oraz relacje, stworzyła warunki do modelowania ilościowego i jakościowego, co stanowi o walorze naukowości.

Włączając się w nurt badań nad dynamicznymi zdolnościami przedsiębiorstw, Anna Wójcik-Karpacz podejmuje próbę identyfikacji cech różnicujących zdolności dynamiczne od zdolności operacyjnych. Autorka, wskazując na odmienne przeznaczenie zdolności dynamicznych i operacyjnych, podkreśla rolę zdolności dynamicznych w zapewnieniu tworzenia długookresowej przewagi konkurencyjnej i dowodzi, że praktyka może traktować zdolności dynamiczne jako swoistego rodzaju remedium na wzrost turbulencji otoczenia.

Wskazując na wzrost znaczenia koncepcji CSR w realizacji działalności biznesowej przedsiębiorstw, Robert Kudlak podejmuje próbę zarysowania przyszłości społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor wskazuje, że wzrost znaczenia CSR będzie efektem presji konkurencyjnej oraz oczekiwań konsumentów, a także pojawienia się polityk publicznych i instrumentów promujących CSR.

Przeprowadzona krytyczna analiza wybranych narzędzi pomiaru zjawisk związanych z organizacyjnym uczeniem się stanowiła dla Macieja Czarneckiego podstawę do zarekomendowania skali Jerez-Gomez. Autor, podkreślając przydatność tej metody pomiaru, przedstawia wyniki przeprowadzonego testowania tej skali w dwóch próbach polskich przedsiębiorstw średniej wielkości.

Maria Aluchna, Anna Krejner-Nowecka i Emilia Tomczyk omawiają wyniki badań nad obecnością kobiet w radach nadzorczych z perspektywy udziału Skarbu Państwa. Autorki, przyjmując założenie, iż status kobiet jako pracowników i liderów można uznać za miarę zdrowia i dojrzałości firmy oraz jej zdolności do utrzymywania się na rynku, wskazują, że w analizowanym przez Nie okresie udział kobiet w radach nadzorczych kształtuje się na stałym poziomie 10-11%, przy obecności co najmniej jednej kobiety w połowie rad nadzorczych.

Agnieszka Leszczyńska podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o istnienie zależności między ekologicznym wymiarem prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności a wielkością eksportu. Autorka, przyjmując założenie, że na sukces mogą liczyć tylko przedsiębiorstwa społecznie i środowiskowo odpowiedzialne, wykazuje, że strategia środowiskowa może przyczyniać się do intensyfikacji działalności eksportowej, a siła tego związku zależy od restrykcyjności regulacji środowiskowych w kraju importującym.

Przedmiot rozważań Elżbiety Kowalczyk stanowią zagadnienia związane z etyką negocjacji. Autorka, podkreślając konieczność prowadzenia gry fair play w ramach określonych uwarunkowań, dowodzi, że relatywistyczny charakter etyki negocjacji skłania do podejmowania pewnych zachowań manipulacyjnych.

Omawiając założenia koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, Aleksandra Zaleśna oraz Barbara Wyrzykowska podejmują próbę oceny praktyk w obszarze ZZL w przedsiębiorstwach w Polsce. Autorki, wskazując na wzrost popularności analizowanej koncepcji, definiują pozytywne i negatywne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach.

Przyjęcia założenia, iż dynamiczny rozwój nowych technologii i ich implementacja w przedsiębiorstwach zmieniają sposoby budowania i utrzymywania przez nie relacji biznesowych stanowiło dla Pawła Brzustewicza, Iwony Escher i Joanny Petrykowskiej punkt wyjścia do przeprowadzenia dyskusji nad wykorzystaniem narzędzi ICT w procesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych. Autorzy, wskazując na zróżnicowany poziom wykorzystania narządzi ICT w badanych przedsiębiorstwach, zauważają stopniowe odchodzenie w relacjach od podejścia propartnerskiego na rzecz podejścia protransakcyjnego.

Podkreślając konieczność kształtowania przez szkoły wyższe oferty edukacyjnej dla firm rodzinnych, Jacek Lipiec podjął próbę analizy i oceny modeli kształtowania oferty edukacyjno-szkoleniowej wypracowanych w USA oraz w Polsce. Przeprowadzona analiza pozwoliła Autorowi na sformułowanie wniosku o konieczności uwzględnienia w programie kształcenia zagadnienia sukcesji, stanowiącej najważniejsze wyzwanie dla firm rodzinnych.

Bartłomiej Marona przedstawia problematykę zarządzania nieruchomościami publicznymi jako interdyscyplinarnego obszaru badawczego w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. Wskazując na silny wpływ różnych dyscyplin na badania prowadzone w obszarze nieruchomości publicznych, Autor podejmuje próbę wskazania zagadnień omawianych z perspektywy nauk o zarządzaniu i identyfikacji problemów, które z tym się wiążą.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Wiesław M. Grudzewski, Zofia Wilimowska

OD TEORII DO PRAKTYKI ZARZĄDZANIA. CZY ZARZĄDZANIE JEST NAUKĄ CZY SZTUKĄ?

FROM THEORY TO MANAGEMENT PRACTICE. IS MANAGEMENT A SCIENCE OR AN ART?

 

Anna Wójcik-Karpacz

ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE VERSUS ZDOLNOŚCI OPERACYJNE

DYNAMIC CAPABILITIES VERSUS OPERATIONAL CAPABILITIES

 

Robert Kudłak

O PRZYSZŁOŚCI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU - WYNIKI BADAŃ EUROPEJSKICH

EXPLORING THE FUTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - FINDINGS FROM THE EUROPE-WIDE DELPHI STUDY

 

Maciej Czarnecki

POMIAR ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ: PRZEGLĄD PROPOZYCJI WYBRANYCH AUTORÓW I EMPIRYCZNA WERYFIKACJA REKOMENDOWANEGO NARZĘDZIA

ORGANIZATIONAL LEARNING MEASUREMENT: LITERATURE REVIEW AND EMPIRICAL VERIFICATION OF THE RECOMMENDED MEASUREMENT TOOL

 

Maria Aluchna, Anna Krejner-Nowecka, Emilia Tomczyk

WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA A OBECNOŚĆ KOBIET W RADACH NADZORCZYCH. BADANIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE

GOVERNMENT OWNERSHIP AND FEMALE PRESENCE ON CORPORATE BOARDS. EVIDENCE FROM POLISH LISTED COMPANIES

 

Agnieszka Leszczyńska

CZY STRATEGIA ŚRODOWISKA WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA?

DOES THE ENVIRONMENTAL STRATEGY AFFECT THE EXPORT OF ORGANIZATIONS?

 

Elżbieta Kowalczyk

WYKORZYSTANIE I PERCEPCJA DWUZNACZNYCH ETYCZNIE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH

THE APPLICATION AND THE PERCEPTION OF ETHICALLY AMBIGUOUS NEGOTIATION TECHNIQUES

 

Aleksandra Zaleśna, Barbara Wyrzykowska

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

SUSTAINABLE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN COMPANIES: THE POLISH CASE

 

Paweł Brzustewicz, Iwona Escher, Joanna Petrykowska

ICT JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA I UTRZYMYWANIA RELACJI BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POLSKI

ICT AS A TOOL TO BUILD AND MAINTAIN BUSINESS RELATIONSHIPS IN COMPANIES OPERATING IN POLAND

 

Jacek Lipiec

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ

UNIVERSITY-BASED EDUCATIONAL PROGRAMS FOR FAMILY BUSINESSES

 

Bartłomiej Marona

NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUK O ZARZĄDZANIU

PUBLIC REAL ESTATE AS A FIELD OF MANAGEMENT RESEARCH

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1 (175) 2017
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 209

Zarządzanie strategiczne, podobnie jak cały obszar nauk o zarządzaniu, podlega procesom zmian, skutkujących wyłanianiem się nowych paradygmatów i zanikaniem tych, których zasadność została podważona. Z jednej strony złożoność procesów zmian skłania do upraszczania, porządkowania i strukturyzowania, czyli poszukiwania pewnych praw i reguł, z drugiej zaś strony dynamizm otoczenia stanowi zachętę do tego, aby pogłębiać poziom nieuporządkowania przez ciągłe eksperymentowanie i przenoszenie doświadczeń z innych obszarów nauk, aż do osiągniecia, przez wzrost nieuporządkowania, najwyższego stopnia uporządkowania, czyli chaosu. Krytyczna analiza i ocena podejmowanych w perspektywie ostatnich kilkunastu lat prób sformułowania nowych paradygmatów zarządzania strategicznego pozwala na wyprowadzenie dwóch generalnych konkluzji. Po pierwsze, można zauważyć relatywnie niski poziom skuteczności działań nakierowanych na budowę nowych paradygmatów, stanowiących podstawy do diagnozy i analizy logiki podejmowanych w organizacjach działań strategicznych, co wskazuje bardziej na postulatywny niż normatywny charakter tego typu działań. Po drugie, można sformułować tezę, że koncepcją w najwyższym stopniu odpowiadającą wymaganiom stawianym paradygmatom jest koncepcja dynamicznych zdolności, odzwierciedlająca, charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy, przechodzenie od podejścia klasycznego do działań przedsiębiorczych, zapewniających względną trwałość przewag konkurencyjnych.

Wiesław M. Grudzewski i Zofia Wilimowska, wskazując na naukowy wymiar teorii organizacji i zarządzania, dowodzą, iż postrzeganie zarządzania w kategoriach sztuki jest oparte na niepoprawnych założeniach. Uzasadniając swoje stanowisko, Autorzy podkreślają, że teoria organizacji i zarządzania, w oparciu o paradygmaty, kategorie i pojęcia oraz relacje, stworzyła warunki do modelowania ilościowego i jakościowego, co stanowi o walorze naukowości.

Włączając się w nurt badań nad dynamicznymi zdolnościami przedsiębiorstw, Anna Wójcik-Karpacz podejmuje próbę identyfikacji cech różnicujących zdolności dynamiczne od zdolności operacyjnych. Autorka, wskazując na odmienne przeznaczenie zdolności dynamicznych i operacyjnych, podkreśla rolę zdolności dynamicznych w zapewnieniu tworzenia długookresowej przewagi konkurencyjnej i dowodzi, że praktyka może traktować zdolności dynamiczne jako swoistego rodzaju remedium na wzrost turbulencji otoczenia.

Wskazując na wzrost znaczenia koncepcji CSR w realizacji działalności biznesowej przedsiębiorstw, Robert Kudlak podejmuje próbę zarysowania przyszłości społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor wskazuje, że wzrost znaczenia CSR będzie efektem presji konkurencyjnej oraz oczekiwań konsumentów, a także pojawienia się polityk publicznych i instrumentów promujących CSR.

Przeprowadzona krytyczna analiza wybranych narzędzi pomiaru zjawisk związanych z organizacyjnym uczeniem się stanowiła dla Macieja Czarneckiego podstawę do zarekomendowania skali Jerez-Gomez. Autor, podkreślając przydatność tej metody pomiaru, przedstawia wyniki przeprowadzonego testowania tej skali w dwóch próbach polskich przedsiębiorstw średniej wielkości.

Maria Aluchna, Anna Krejner-Nowecka i Emilia Tomczyk omawiają wyniki badań nad obecnością kobiet w radach nadzorczych z perspektywy udziału Skarbu Państwa. Autorki, przyjmując założenie, iż status kobiet jako pracowników i liderów można uznać za miarę zdrowia i dojrzałości firmy oraz jej zdolności do utrzymywania się na rynku, wskazują, że w analizowanym przez Nie okresie udział kobiet w radach nadzorczych kształtuje się na stałym poziomie 10-11%, przy obecności co najmniej jednej kobiety w połowie rad nadzorczych.

Agnieszka Leszczyńska podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o istnienie zależności między ekologicznym wymiarem prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności a wielkością eksportu. Autorka, przyjmując założenie, że na sukces mogą liczyć tylko przedsiębiorstwa społecznie i środowiskowo odpowiedzialne, wykazuje, że strategia środowiskowa może przyczyniać się do intensyfikacji działalności eksportowej, a siła tego związku zależy od restrykcyjności regulacji środowiskowych w kraju importującym.

Przedmiot rozważań Elżbiety Kowalczyk stanowią zagadnienia związane z etyką negocjacji. Autorka, podkreślając konieczność prowadzenia gry fair play w ramach określonych uwarunkowań, dowodzi, że relatywistyczny charakter etyki negocjacji skłania do podejmowania pewnych zachowań manipulacyjnych.

Omawiając założenia koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, Aleksandra Zaleśna oraz Barbara Wyrzykowska podejmują próbę oceny praktyk w obszarze ZZL w przedsiębiorstwach w Polsce. Autorki, wskazując na wzrost popularności analizowanej koncepcji, definiują pozytywne i negatywne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach.

Przyjęcia założenia, iż dynamiczny rozwój nowych technologii i ich implementacja w przedsiębiorstwach zmieniają sposoby budowania i utrzymywania przez nie relacji biznesowych stanowiło dla Pawła Brzustewicza, Iwony Escher i Joanny Petrykowskiej punkt wyjścia do przeprowadzenia dyskusji nad wykorzystaniem narzędzi ICT w procesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych. Autorzy, wskazując na zróżnicowany poziom wykorzystania narządzi ICT w badanych przedsiębiorstwach, zauważają stopniowe odchodzenie w relacjach od podejścia propartnerskiego na rzecz podejścia protransakcyjnego.

Podkreślając konieczność kształtowania przez szkoły wyższe oferty edukacyjnej dla firm rodzinnych, Jacek Lipiec podjął próbę analizy i oceny modeli kształtowania oferty edukacyjno-szkoleniowej wypracowanych w USA oraz w Polsce. Przeprowadzona analiza pozwoliła Autorowi na sformułowanie wniosku o konieczności uwzględnienia w programie kształcenia zagadnienia sukcesji, stanowiącej najważniejsze wyzwanie dla firm rodzinnych.

Bartłomiej Marona przedstawia problematykę zarządzania nieruchomościami publicznymi jako interdyscyplinarnego obszaru badawczego w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. Wskazując na silny wpływ różnych dyscyplin na badania prowadzone w obszarze nieruchomości publicznych, Autor podejmuje próbę wskazania zagadnień omawianych z perspektywy nauk o zarządzaniu i identyfikacji problemów, które z tym się wiążą.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Wiesław M. Grudzewski, Zofia Wilimowska

OD TEORII DO PRAKTYKI ZARZĄDZANIA. CZY ZARZĄDZANIE JEST NAUKĄ CZY SZTUKĄ?

FROM THEORY TO MANAGEMENT PRACTICE. IS MANAGEMENT A SCIENCE OR AN ART?

 

Anna Wójcik-Karpacz

ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE VERSUS ZDOLNOŚCI OPERACYJNE

DYNAMIC CAPABILITIES VERSUS OPERATIONAL CAPABILITIES

 

Robert Kudłak

O PRZYSZŁOŚCI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU - WYNIKI BADAŃ EUROPEJSKICH

EXPLORING THE FUTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - FINDINGS FROM THE EUROPE-WIDE DELPHI STUDY

 

Maciej Czarnecki

POMIAR ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ: PRZEGLĄD PROPOZYCJI WYBRANYCH AUTORÓW I EMPIRYCZNA WERYFIKACJA REKOMENDOWANEGO NARZĘDZIA

ORGANIZATIONAL LEARNING MEASUREMENT: LITERATURE REVIEW AND EMPIRICAL VERIFICATION OF THE RECOMMENDED MEASUREMENT TOOL

 

Maria Aluchna, Anna Krejner-Nowecka, Emilia Tomczyk

WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA A OBECNOŚĆ KOBIET W RADACH NADZORCZYCH. BADANIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE

GOVERNMENT OWNERSHIP AND FEMALE PRESENCE ON CORPORATE BOARDS. EVIDENCE FROM POLISH LISTED COMPANIES

 

Agnieszka Leszczyńska

CZY STRATEGIA ŚRODOWISKA WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA?

DOES THE ENVIRONMENTAL STRATEGY AFFECT THE EXPORT OF ORGANIZATIONS?

 

Elżbieta Kowalczyk

WYKORZYSTANIE I PERCEPCJA DWUZNACZNYCH ETYCZNIE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH

THE APPLICATION AND THE PERCEPTION OF ETHICALLY AMBIGUOUS NEGOTIATION TECHNIQUES

 

Aleksandra Zaleśna, Barbara Wyrzykowska

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

SUSTAINABLE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN COMPANIES: THE POLISH CASE

 

Paweł Brzustewicz, Iwona Escher, Joanna Petrykowska

ICT JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA I UTRZYMYWANIA RELACJI BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POLSKI

ICT AS A TOOL TO BUILD AND MAINTAIN BUSINESS RELATIONSHIPS IN COMPANIES OPERATING IN POLAND

 

Jacek Lipiec

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ

UNIVERSITY-BASED EDUCATIONAL PROGRAMS FOR FAMILY BUSINESSES

 

Bartłomiej Marona

NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUK O ZARZĄDZANIU

PUBLIC REAL ESTATE AS A FIELD OF MANAGEMENT RESEARCH

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel