Ulubione
  1. Strona główna
  2. ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(166)2015 Organization and Management

ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(166)2015 Organization and Management

autor : PAN i SGH
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: PAN i SGH
Kod produktu: 0137-5466
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(166)2015 Organization and Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE NR 1(166)2015 Organization and Management
[[[separator]]]

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że skuteczność strategii jest uzależ­niona od poprawnie zdefiniowanego zakresu działania organizacji. Organizacje, dążąc do osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, powinny precyzyjnie określić domenę biznesu, co będzie stanowiło podstawę do efektywnej realizacji transakcji z kooperantami, zapewni legitymizację podejmowanych działań, zagwa­rantuje dostęp do potrzebnych zasobów oraz pozwoli na przechwycenie warto­ści w łańcuchu tworzenia wartości w branży. Podstawowymi przedsięwzięciami w tak definiowanym procesie budowy przewagi konkurencyjnej stają się działania związane z dyferencjacją produktów, określaniem docelowych grup klientów oraz definiowaniem zakresu działalności i stopnia integracji w branży w odniesieniu do "wytwarzać, kupować czy współpracować". W przypadku podjęcia decyzji o silnej dywersyfikacji działań, i w konsekwencji budowie transnarodowej korporacji, do katalogu zmiennych w istotny sposób wpływających na efektywność kształtowania przewagi konkurencyjnej należy dodać transfer wiedzy i informacji między jed­nostkami wchodzącymi w skład korporacji.

Lidia Danik i Tomasz Gołębiowski analizują bariery transferu wiedzy wewnątrz korporacji transnarodowych, a następnie podejmują próbę określenia sposobów pokonywania tychże barier. Autorzy podkreślając znaczenie sprawnego transferu wiedzy między jednostkami organizacyjnymi korporacji transnarodowych, jako czynnika warunkującego ich konkurencyjność, dowodzą, iż złożoność struktur korporacji transnarodowych, różnorodność warunków działania filii, a także duża skala i zakres przepływu wiedzy powodują, że eliminacja barier transferu wiedzy w korporacjach transnarodowych jest znacznie trudniejsza niż w mniejszych orga­nizacjach.

Przyjęte przez Michała Chmieleckiego i Łukasza Sułkowskiego założenie o wpły­wie zdolności organizacji do odnalezienia się w środowisku międzykulturowym na budowanie przewagi konkurencyjnej stanowi punkt wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, czy różne kultury mają odmienny sposób pojmowania negocjacji w kontekście zaufania. Odnosząc się do tak zarysowanego problemu badawczego, Autorzy wskazują na znaczenie negocjacji, głównie w zakresie koope­racji z partnerami zewnętrznymi.

Grażyna Gruszczyńska-Malec i Monika Rutkowska zwracają uwagę na nega­tywny wpływ stereotypowego myślenia na proces podejmowania decyzji mene­dżerskich. Przeprowadzone przez Autorki postępowanie badawcze w obszarze motywacji pozwoliło im na wyprowadzenie interesujących konkluzji dotyczących znaczenia ciągłego motywowania pracowników, siły motywacyjnego oddziaływa­nia motywatorów pozafinansowych w stosunku do motywatorów o charakterze finansowym oraz motywacji do pracy starszych pracowników.

Wskazując na walor burzliwości otoczenia, Marcin M. Rzegocki i Bartosz Grucza analizują możliwość zastosowanie koncepcji organizational resilience w zarządzaniu organizacją. Autorzy podkreślają, iż w dynamicznym i nieprzewidywalnym otocze­niu, w obliczu konieczności wprowadzania ciągłych zmian we wnętrzu organizacji, wdrożenie koncepcji organizational resilience może stanowić podstawę budowania przewagi konkurencyjnej.

Izabella Kozłowska przedstawia koncepcję interesariuszy w zarządzaniu stra­tegicznym z perspektywy rozwoju przedsiębiorczości. Przeprowadzone postę­powanie badawcze pozwoliło Autorce na sformułowanie wniosku, że orientacja na interesariuszy moderuje związek między poziomem przedsiębiorczości a sku­tecznym tworzeniem wartości oraz moderuje związek między wytworzoną w orga­nizacji wartością a jej zatrzymaniem i efektywnością.

U podstaw artykułu autorstwa Przemysława Banasika leży założenie dotyczące konieczności posiadania przez menedżera sądowego cech zbliżonych do tych, które posiadają menedżerowie w biznesie. Autor dowodząc, iż brak wiedzy i umie­jętności z zakresu zarządzania może być poważną przeszkodą we wprowadzeniu profesjonalnego zarządzania sądem, wskazuje na zasadność identyfikacji i analizy luki kompetencyjnej, a następnie opracowania strategii kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Przeprowadzona przez Katarzynę Jasińską klasyfikacja projektów stanowiła punkt wyjścia do egzemplifikacji wykorzystania klasyfikacji projektów ICT w przed­siębiorstwie. W konkluzjach artykułu Autorka wskazuje na wpływ niejednorodno­ści przedsięwzięć realizowanych w organizacji na klasyfikację projektów, a także wskazuje na powiązanie klasyfikacji projektów z koncepcją kluczowych czynników sukcesu.

Przeprowadzone przez Pawła Wnuczaka postępowanie badawcze zostało nakie­rowane na analizę stopnia wykorzystania nowoczesnych koncepcji zarządzania w procesie implementacji strategii oraz pomiaru osiąganych wyników w publicznych instytucjach kultury. Uzyskane wyniki wskazują, że zrównoważona karta wyników.

Ewa Grandys i Andrzej Grandys podejmują próbę weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą w branży odzieżowej istnieje zależność między rodzajem wytwarzanego produktu a strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na zaproponowanie modelu zależności między rodzajem kreowanego produktu oraz miejscem lokalizacji potencjału wytwórczego.

[[[separator]]]

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Lidia Danik, Tomasz Gołębiowski

BARIERY TRANSFERU WIEDZY WEWNĄTRZ KORPORACJI TRANSNARODOWYCH I SPOSOBY ICH POKONYWANIA

KNOWLEDGE TRANSFER BARRIERS IN MNES AND WAYS TO OVERCOME THEM

 

Michał Chmielecki, Łukasz Sułkowski

PROBLEMATYKA ZAUFANIA W NEGOCJACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH W OBLICZU METAFORY KONCEPTUALNEJ - STUDIUM KOMPARATYWNE

PROBLEM OF TRUST IN CROSS-CULTURAL NEGOTIATIONS - COMPARATIVE STUDY

 

Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska

STEREOTYPY W MOTYWACJI DO PRACY

STEREOTYPES IN WORK MOTIVATION

 

Marcin M. Rzegocki, Bartosz Grucza

ORGANIZATIONAL RESILIENCE

ORGANIZATIONAL RESILIENCE

 

Izabella Kozłowska

INTERESARIUSZE JAKO ZMIENNA W BADANIACH ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

THE STAKEHOLDERS AS A VARIABLE IN STRATEGIC MANAGEMENT RESEARCH

 

Przemysław Banasik

NOWOCZESNY MENEDŻERYZM SĄDOWY

MODERN COURT MANAGERIALISM

 

Katarzyna Jasińska

KLASYFIKACJA PROJEKTÓW - UJĘCIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW ICT

CLASSIFICATION OF PROJECTS - THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH ON THE EXAMPLE OF ICT PROJECTS

 

Paweł Wnuczak

ZASTOSOWANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW IMPLEMENTACJI STRATEGII I POMIARU OSIĄGANYCH REZULTATÓW W POLSKICH INSTYTUCJACH KULTURY

APPLICATION OF BALANCED SCORECARD AND OTHER INSTRUMENTS OF STRATEGY IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE MEASUREMENT IN POLISH CULTURAL INSTITUTIONS

 

Ewa Grandys, Andrzej Grandys

PRODUKTY, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, LOKALIZACJA POTENCJAŁU WYTWÓRCZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ODZIEŻOWEGO I ICH WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI

PRODUCTS, ORGANISATIONAL STRUCTURE, THE LOCATION OF A CLOTHING COMPANY'S MANUFACTURING PROCESS AND THEIR MUTUAL RELATIONSHIPS

 

WSPOMNIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opis

Wydanie: 1 (166) 2015
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 169

Wstęp

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że skuteczność strategii jest uzależ­niona od poprawnie zdefiniowanego zakresu działania organizacji. Organizacje, dążąc do osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, powinny precyzyjnie określić domenę biznesu, co będzie stanowiło podstawę do efektywnej realizacji transakcji z kooperantami, zapewni legitymizację podejmowanych działań, zagwa­rantuje dostęp do potrzebnych zasobów oraz pozwoli na przechwycenie warto­ści w łańcuchu tworzenia wartości w branży. Podstawowymi przedsięwzięciami w tak definiowanym procesie budowy przewagi konkurencyjnej stają się działania związane z dyferencjacją produktów, określaniem docelowych grup klientów oraz definiowaniem zakresu działalności i stopnia integracji w branży w odniesieniu do "wytwarzać, kupować czy współpracować". W przypadku podjęcia decyzji o silnej dywersyfikacji działań, i w konsekwencji budowie transnarodowej korporacji, do katalogu zmiennych w istotny sposób wpływających na efektywność kształtowania przewagi konkurencyjnej należy dodać transfer wiedzy i informacji między jed­nostkami wchodzącymi w skład korporacji.

Lidia Danik i Tomasz Gołębiowski analizują bariery transferu wiedzy wewnątrz korporacji transnarodowych, a następnie podejmują próbę określenia sposobów pokonywania tychże barier. Autorzy podkreślając znaczenie sprawnego transferu wiedzy między jednostkami organizacyjnymi korporacji transnarodowych, jako czynnika warunkującego ich konkurencyjność, dowodzą, iż złożoność struktur korporacji transnarodowych, różnorodność warunków działania filii, a także duża skala i zakres przepływu wiedzy powodują, że eliminacja barier transferu wiedzy w korporacjach transnarodowych jest znacznie trudniejsza niż w mniejszych orga­nizacjach.

Przyjęte przez Michała Chmieleckiego i Łukasza Sułkowskiego założenie o wpły­wie zdolności organizacji do odnalezienia się w środowisku międzykulturowym na budowanie przewagi konkurencyjnej stanowi punkt wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, czy różne kultury mają odmienny sposób pojmowania negocjacji w kontekście zaufania. Odnosząc się do tak zarysowanego problemu badawczego, Autorzy wskazują na znaczenie negocjacji, głównie w zakresie koope­racji z partnerami zewnętrznymi.

Grażyna Gruszczyńska-Malec i Monika Rutkowska zwracają uwagę na nega­tywny wpływ stereotypowego myślenia na proces podejmowania decyzji mene­dżerskich. Przeprowadzone przez Autorki postępowanie badawcze w obszarze motywacji pozwoliło im na wyprowadzenie interesujących konkluzji dotyczących znaczenia ciągłego motywowania pracowników, siły motywacyjnego oddziaływa­nia motywatorów pozafinansowych w stosunku do motywatorów o charakterze finansowym oraz motywacji do pracy starszych pracowników.

Wskazując na walor burzliwości otoczenia, Marcin M. Rzegocki i Bartosz Grucza analizują możliwość zastosowanie koncepcji organizational resilience w zarządzaniu organizacją. Autorzy podkreślają, iż w dynamicznym i nieprzewidywalnym otocze­niu, w obliczu konieczności wprowadzania ciągłych zmian we wnętrzu organizacji, wdrożenie koncepcji organizational resilience może stanowić podstawę budowania przewagi konkurencyjnej.

Izabella Kozłowska przedstawia koncepcję interesariuszy w zarządzaniu stra­tegicznym z perspektywy rozwoju przedsiębiorczości. Przeprowadzone postę­powanie badawcze pozwoliło Autorce na sformułowanie wniosku, że orientacja na interesariuszy moderuje związek między poziomem przedsiębiorczości a sku­tecznym tworzeniem wartości oraz moderuje związek między wytworzoną w orga­nizacji wartością a jej zatrzymaniem i efektywnością.

U podstaw artykułu autorstwa Przemysława Banasika leży założenie dotyczące konieczności posiadania przez menedżera sądowego cech zbliżonych do tych, które posiadają menedżerowie w biznesie. Autor dowodząc, iż brak wiedzy i umie­jętności z zakresu zarządzania może być poważną przeszkodą we wprowadzeniu profesjonalnego zarządzania sądem, wskazuje na zasadność identyfikacji i analizy luki kompetencyjnej, a następnie opracowania strategii kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Przeprowadzona przez Katarzynę Jasińską klasyfikacja projektów stanowiła punkt wyjścia do egzemplifikacji wykorzystania klasyfikacji projektów ICT w przed­siębiorstwie. W konkluzjach artykułu Autorka wskazuje na wpływ niejednorodno­ści przedsięwzięć realizowanych w organizacji na klasyfikację projektów, a także wskazuje na powiązanie klasyfikacji projektów z koncepcją kluczowych czynników sukcesu.

Przeprowadzone przez Pawła Wnuczaka postępowanie badawcze zostało nakie­rowane na analizę stopnia wykorzystania nowoczesnych koncepcji zarządzania w procesie implementacji strategii oraz pomiaru osiąganych wyników w publicznych instytucjach kultury. Uzyskane wyniki wskazują, że zrównoważona karta wyników.

Ewa Grandys i Andrzej Grandys podejmują próbę weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą w branży odzieżowej istnieje zależność między rodzajem wytwarzanego produktu a strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na zaproponowanie modelu zależności między rodzajem kreowanego produktu oraz miejscem lokalizacji potencjału wytwórczego.

Spis treści

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Lidia Danik, Tomasz Gołębiowski

BARIERY TRANSFERU WIEDZY WEWNĄTRZ KORPORACJI TRANSNARODOWYCH I SPOSOBY ICH POKONYWANIA

KNOWLEDGE TRANSFER BARRIERS IN MNES AND WAYS TO OVERCOME THEM

 

Michał Chmielecki, Łukasz Sułkowski

PROBLEMATYKA ZAUFANIA W NEGOCJACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH W OBLICZU METAFORY KONCEPTUALNEJ - STUDIUM KOMPARATYWNE

PROBLEM OF TRUST IN CROSS-CULTURAL NEGOTIATIONS - COMPARATIVE STUDY

 

Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska

STEREOTYPY W MOTYWACJI DO PRACY

STEREOTYPES IN WORK MOTIVATION

 

Marcin M. Rzegocki, Bartosz Grucza

ORGANIZATIONAL RESILIENCE

ORGANIZATIONAL RESILIENCE

 

Izabella Kozłowska

INTERESARIUSZE JAKO ZMIENNA W BADANIACH ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

THE STAKEHOLDERS AS A VARIABLE IN STRATEGIC MANAGEMENT RESEARCH

 

Przemysław Banasik

NOWOCZESNY MENEDŻERYZM SĄDOWY

MODERN COURT MANAGERIALISM

 

Katarzyna Jasińska

KLASYFIKACJA PROJEKTÓW - UJĘCIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW ICT

CLASSIFICATION OF PROJECTS - THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH ON THE EXAMPLE OF ICT PROJECTS

 

Paweł Wnuczak

ZASTOSOWANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW IMPLEMENTACJI STRATEGII I POMIARU OSIĄGANYCH REZULTATÓW W POLSKICH INSTYTUCJACH KULTURY

APPLICATION OF BALANCED SCORECARD AND OTHER INSTRUMENTS OF STRATEGY IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE MEASUREMENT IN POLISH CULTURAL INSTITUTIONS

 

Ewa Grandys, Andrzej Grandys

PRODUKTY, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, LOKALIZACJA POTENCJAŁU WYTWÓRCZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ODZIEŻOWEGO I ICH WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI

PRODUCTS, ORGANISATIONAL STRUCTURE, THE LOCATION OF A CLOTHING COMPANY'S MANUFACTURING PROCESS AND THEIR MUTUAL RELATIONSHIPS

 

WSPOMNIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1 (166) 2015
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 169

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że skuteczność strategii jest uzależ­niona od poprawnie zdefiniowanego zakresu działania organizacji. Organizacje, dążąc do osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, powinny precyzyjnie określić domenę biznesu, co będzie stanowiło podstawę do efektywnej realizacji transakcji z kooperantami, zapewni legitymizację podejmowanych działań, zagwa­rantuje dostęp do potrzebnych zasobów oraz pozwoli na przechwycenie warto­ści w łańcuchu tworzenia wartości w branży. Podstawowymi przedsięwzięciami w tak definiowanym procesie budowy przewagi konkurencyjnej stają się działania związane z dyferencjacją produktów, określaniem docelowych grup klientów oraz definiowaniem zakresu działalności i stopnia integracji w branży w odniesieniu do "wytwarzać, kupować czy współpracować". W przypadku podjęcia decyzji o silnej dywersyfikacji działań, i w konsekwencji budowie transnarodowej korporacji, do katalogu zmiennych w istotny sposób wpływających na efektywność kształtowania przewagi konkurencyjnej należy dodać transfer wiedzy i informacji między jed­nostkami wchodzącymi w skład korporacji.

Lidia Danik i Tomasz Gołębiowski analizują bariery transferu wiedzy wewnątrz korporacji transnarodowych, a następnie podejmują próbę określenia sposobów pokonywania tychże barier. Autorzy podkreślając znaczenie sprawnego transferu wiedzy między jednostkami organizacyjnymi korporacji transnarodowych, jako czynnika warunkującego ich konkurencyjność, dowodzą, iż złożoność struktur korporacji transnarodowych, różnorodność warunków działania filii, a także duża skala i zakres przepływu wiedzy powodują, że eliminacja barier transferu wiedzy w korporacjach transnarodowych jest znacznie trudniejsza niż w mniejszych orga­nizacjach.

Przyjęte przez Michała Chmieleckiego i Łukasza Sułkowskiego założenie o wpły­wie zdolności organizacji do odnalezienia się w środowisku międzykulturowym na budowanie przewagi konkurencyjnej stanowi punkt wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, czy różne kultury mają odmienny sposób pojmowania negocjacji w kontekście zaufania. Odnosząc się do tak zarysowanego problemu badawczego, Autorzy wskazują na znaczenie negocjacji, głównie w zakresie koope­racji z partnerami zewnętrznymi.

Grażyna Gruszczyńska-Malec i Monika Rutkowska zwracają uwagę na nega­tywny wpływ stereotypowego myślenia na proces podejmowania decyzji mene­dżerskich. Przeprowadzone przez Autorki postępowanie badawcze w obszarze motywacji pozwoliło im na wyprowadzenie interesujących konkluzji dotyczących znaczenia ciągłego motywowania pracowników, siły motywacyjnego oddziaływa­nia motywatorów pozafinansowych w stosunku do motywatorów o charakterze finansowym oraz motywacji do pracy starszych pracowników.

Wskazując na walor burzliwości otoczenia, Marcin M. Rzegocki i Bartosz Grucza analizują możliwość zastosowanie koncepcji organizational resilience w zarządzaniu organizacją. Autorzy podkreślają, iż w dynamicznym i nieprzewidywalnym otocze­niu, w obliczu konieczności wprowadzania ciągłych zmian we wnętrzu organizacji, wdrożenie koncepcji organizational resilience może stanowić podstawę budowania przewagi konkurencyjnej.

Izabella Kozłowska przedstawia koncepcję interesariuszy w zarządzaniu stra­tegicznym z perspektywy rozwoju przedsiębiorczości. Przeprowadzone postę­powanie badawcze pozwoliło Autorce na sformułowanie wniosku, że orientacja na interesariuszy moderuje związek między poziomem przedsiębiorczości a sku­tecznym tworzeniem wartości oraz moderuje związek między wytworzoną w orga­nizacji wartością a jej zatrzymaniem i efektywnością.

U podstaw artykułu autorstwa Przemysława Banasika leży założenie dotyczące konieczności posiadania przez menedżera sądowego cech zbliżonych do tych, które posiadają menedżerowie w biznesie. Autor dowodząc, iż brak wiedzy i umie­jętności z zakresu zarządzania może być poważną przeszkodą we wprowadzeniu profesjonalnego zarządzania sądem, wskazuje na zasadność identyfikacji i analizy luki kompetencyjnej, a następnie opracowania strategii kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Przeprowadzona przez Katarzynę Jasińską klasyfikacja projektów stanowiła punkt wyjścia do egzemplifikacji wykorzystania klasyfikacji projektów ICT w przed­siębiorstwie. W konkluzjach artykułu Autorka wskazuje na wpływ niejednorodno­ści przedsięwzięć realizowanych w organizacji na klasyfikację projektów, a także wskazuje na powiązanie klasyfikacji projektów z koncepcją kluczowych czynników sukcesu.

Przeprowadzone przez Pawła Wnuczaka postępowanie badawcze zostało nakie­rowane na analizę stopnia wykorzystania nowoczesnych koncepcji zarządzania w procesie implementacji strategii oraz pomiaru osiąganych wyników w publicznych instytucjach kultury. Uzyskane wyniki wskazują, że zrównoważona karta wyników.

Ewa Grandys i Andrzej Grandys podejmują próbę weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą w branży odzieżowej istnieje zależność między rodzajem wytwarzanego produktu a strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorom na zaproponowanie modelu zależności między rodzajem kreowanego produktu oraz miejscem lokalizacji potencjału wytwórczego.

Szymon Cyfert

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

Lidia Danik, Tomasz Gołębiowski

BARIERY TRANSFERU WIEDZY WEWNĄTRZ KORPORACJI TRANSNARODOWYCH I SPOSOBY ICH POKONYWANIA

KNOWLEDGE TRANSFER BARRIERS IN MNES AND WAYS TO OVERCOME THEM

 

Michał Chmielecki, Łukasz Sułkowski

PROBLEMATYKA ZAUFANIA W NEGOCJACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH W OBLICZU METAFORY KONCEPTUALNEJ - STUDIUM KOMPARATYWNE

PROBLEM OF TRUST IN CROSS-CULTURAL NEGOTIATIONS - COMPARATIVE STUDY

 

Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska

STEREOTYPY W MOTYWACJI DO PRACY

STEREOTYPES IN WORK MOTIVATION

 

Marcin M. Rzegocki, Bartosz Grucza

ORGANIZATIONAL RESILIENCE

ORGANIZATIONAL RESILIENCE

 

Izabella Kozłowska

INTERESARIUSZE JAKO ZMIENNA W BADANIACH ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

THE STAKEHOLDERS AS A VARIABLE IN STRATEGIC MANAGEMENT RESEARCH

 

Przemysław Banasik

NOWOCZESNY MENEDŻERYZM SĄDOWY

MODERN COURT MANAGERIALISM

 

Katarzyna Jasińska

KLASYFIKACJA PROJEKTÓW - UJĘCIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW ICT

CLASSIFICATION OF PROJECTS - THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH ON THE EXAMPLE OF ICT PROJECTS

 

Paweł Wnuczak

ZASTOSOWANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW IMPLEMENTACJI STRATEGII I POMIARU OSIĄGANYCH REZULTATÓW W POLSKICH INSTYTUCJACH KULTURY

APPLICATION OF BALANCED SCORECARD AND OTHER INSTRUMENTS OF STRATEGY IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE MEASUREMENT IN POLISH CULTURAL INSTITUTIONS

 

Ewa Grandys, Andrzej Grandys

PRODUKTY, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, LOKALIZACJA POTENCJAŁU WYTWÓRCZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ODZIEŻOWEGO I ICH WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI

PRODUCTS, ORGANISATIONAL STRUCTURE, THE LOCATION OF A CLOTHING COMPANY'S MANUFACTURING PROCESS AND THEIR MUTUAL RELATIONSHIPS

 

WSPOMNIENIA

 

OFICYNA WYDAWNICZA SGH POLECA

 

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel