Ulubione
  1. Strona główna
  2. OFFSHORING I OUTSOURCING Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw

OFFSHORING I OUTSOURCING Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw

55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Autor: Mariusz-Jan Radło
Kod produktu: 978-83-7378-854-1
Cena regularna:
55,00 zł
49,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 5,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 49,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
OFFSHORING I OUTSOURCING Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw
OFFSHORING I OUTSOURCING Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw
[[[separator]]]

Niniejsza książką składa się sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, dwa kolejne obejmują makroekonomiczne badania empiryczne, a dwa ostatnie poświęcone są badaniom empirycznym realizowanym na poziomie mikroekonomicznym, które stały się podstawą do sformułowania dwóch autorskich modeli teoretycznych, wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach.

Pierwszy rozdział niniejszego opracowania poświęcono analizie terminologii, genezy, a także sposobów mierzenia fragmentacji produkcji. Zaprezentowano w nim przegląd definicji i taksonomię fragmentacji produkcji, wskazując na różnorodność terminologii - zaproponowano zarówno doprecyzowanie, jak i ujednolicenie używania terminologii dotyczącej fragmentacji produkcji. Istotną częścią tego rozdziału jest również przegląd mierników i symptomów różnych form fragmentacji produkcji, a także źródeł danych statystycznych dotyczących fragmentacji produkcji.

Rozdział drugi zawiera przegląd teorii stosowanych do analizy i interpretacji fragmentacji produkcji. Wśród najbardziej istotnych teorii, które autor omawia w tej części opracowania, znalazły się: neoklasyczna teoria równowagi przedsiębiorstwa, nowa ekonomia instytucjonalna, teorie handlu, a także teorie inwestycji zagranicznych i korporacji międzynarodowych. W rozdziale tym nie zaproponowano jednolitego modelu fragmentacji produkcji, ale stworzono fundamenty teoretyczne do dalszych analiz empirycznych, których wyniki zaprezentowano w kolejnych czterech rozdziałach, a także bazę do zaproponowania dwóch autorskich modeli wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji, które opisano w rozdziale piątym i szóstym.

Rozdział trzeci jest w pełni poświęcony badaniu trendów i struktury fragmentacji produkcji w gospodarce światowej. Zawiera on, między innymi, prezentację przejawów fragmentacji produkcji w handlu międzynarodowym i inwestycjach zagranicznych. Zaprezentowano w nim także skalę, strukturę i dynamikę offshoringu w różnych gospodarkach, a także sektorach. Dodatkowo w tej części opracowania przedstawiono także analizy ekonometryczne dotyczące relacji pomiędzy fragmentacją produkcji a niektórymi cechami gospodarek narodowych.

Rozdział czwarty zawiera analizę wpływu międzynarodowej fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy w 40 gospodarkach świata odpowiadających za tworzenie 85% światowego PKB. Pod tym względem zaprezentowane badania należą do najbardziej kompleksowych analiz dla całej gospodarki światowej, gdyż podobne analizy dotychczas były prowadzone wyłącznie dla poszczególnych gospodarek narodowych lub różnych regionów.

Rozdział piąty zawiera analizę wyników badań empirycznych dotyczących ewolucji fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz czynników na nią wpływających. Przeanalizowano w nim także motywy i lokalizacje fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz zaprezentowano autorski model pozwalający na tłumaczenie niektórych decyzji przedsiębiorstw o fragmentacji produkcji.

Ostatni, szósty rozdział zawiera prezentację ewolucji znaczenia fragmentacji przedsiębiorstw na różnych etapach ich umiędzynarodowienia. Badania zaprezentowane w tym rozdziale oparto na analizie sześciu studiów przypadków firm działających w trzech sektorach - po dwie w każdym sektorze. Analizy przeprowadzone w tym rozdziale stały się podstawą do sformułowania autorskiego ewolucyjnego modelu fragmentacji produkcji opisującego zakres i rolę fragmentacji produkcji na różnych etapach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Analizy przeprowadzone w poszczególnych rozdziałach dotyczą różnych szczegółowych pytań i hipotez badawczych, które powiązane są z poszczególnymi tezami tego opracowania. Rozdział drugi, który stanowi wprowadzenie do teorii fragmentacji produkcji stanowi teoretyczną bazę do większości hipotez i pytań badawczych, a tym samym również tez tego opracowania. Sam w sobie nie dostarcza on jednak wystarczających argumentów na rzecz poszczególnych tez i te znajdują swoje wsparcie w badaniach empirycznych, którym poświęcone są rozdziały: trzeci, czwarty, piąty i szósty. Tezy od pierwszej do trzeciej znajdują uzasadnienie w wynikach badań empirycznych zaprezentowanych w rozdziale trzecim. Tezę czwartą wspierają badania opisane w rozdziale czwartym. Wyniki badań zaprezentowanych tym rozdziale wspierają po części także tezę trzecią. Tezy od piątej do siódmej znajdują swoje poparcie w wynikach analiz zaprezentowanych w rozdziale piątym. I ostatecznie teza ósma znajduje swoje uzasadnienie w wynikach badań zaprezentowanych w rozdziale szóstym.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Przedmiot badań

Cele, pytania, tezy i metody badań

Struktura książki

 

Rozdział 1. Offshoring, outsourcing, fragmentacja produkcji: definicje, geneza i wątki badań oraz miary

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Definicje oraz typologia offshoringu i outsourcingu

1.3. Geneza i główne wątki badań nad offshoringiem i outsourcingiem

1.4. Pomiar offshoringu i outsourcingu

1.4.1. Przejawy fragmentacji produkcji i źródła danych o niej

1.4.2. Miary offshoringu i outsourcingu

1.5. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 2. Teorie offshoringu i outsourcingu

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Offshoring i outsourcing w ujęciu neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa

2.3. Offshoring i outsourcing w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej

2.4. Offshoring i outsourcing w świetle teorii handlu

2.5. Offshoring i outsourcing w świetle teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych

2.6. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 3. Fragmentacja produkcji w gospodarce światowej

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne

3.2.1. Trendy ogólne

3.2.2. Rozwój handlu dobrami pośrednimi i handel wewnątrzfirmowy

3.2.2. Rozwój handlu usługami

3.2. Międzynarodowa fragmentacja produkcji w świetle wskaźników offshoringu

3.3. Offshoring a poziom rozwoju gospodarczego, wielkość i struktura gospodarki

3.4. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 4. Wpływ fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Wpływ offshoringu na zatrudnienie

4.2.1. Uwagi wstępne i wyniki dotychczasowych badań

4.2.2. Model badawczy i dane

4.2.3. Wyniki badań empirycznych

4.3. Wpływ offshoringu na produktywność

4.3.1. Uwagi wstępne i wyniki dotychczasowych badań

4.3.2. Model badawczy i dane

4.3.3. Wyniki badań empirycznych

4.4. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 5. Offshoring i outsourcing w przedsiębiorstwach: przedmiot, motywy, lokalizacje i modele

5.1. Uwagi wstępne

5.2. Ewolucja przedmiotu i zakresu offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach

5.3. Offshoring i outsourcing w przedsiębiorstwach: motywy i lokalizacje

5.4. Modele offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach

5.5. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 6. Ewolucja umiędzynarodowienia przedsiębiorstw a offshoring i outsourcing

6.1. Uwagi wstępne

6.2. Pytania, hipotezy i metoda

6.2.1. Pytania badawcze i hipoteza

6.2.2. Metoda i gromadzenie danych

6.3. Studia przypadków i omówienie wyników analiz

6.3.1. Przemysł spożywczy i napojów

6.3.2. Przemysł usług IT

6.3.3. Rynek projektowania i dystrybucji odzieży

6.4. Omówienie wyników

6.5. Podsumowanie i wnioski

 

Zakończenie

 

Literatura

 

Spis tabel

Spis rysunków

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 288

Wstęp

Niniejsza książką składa się sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, dwa kolejne obejmują makroekonomiczne badania empiryczne, a dwa ostatnie poświęcone są badaniom empirycznym realizowanym na poziomie mikroekonomicznym, które stały się podstawą do sformułowania dwóch autorskich modeli teoretycznych, wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach.

Pierwszy rozdział niniejszego opracowania poświęcono analizie terminologii, genezy, a także sposobów mierzenia fragmentacji produkcji. Zaprezentowano w nim przegląd definicji i taksonomię fragmentacji produkcji, wskazując na różnorodność terminologii - zaproponowano zarówno doprecyzowanie, jak i ujednolicenie używania terminologii dotyczącej fragmentacji produkcji. Istotną częścią tego rozdziału jest również przegląd mierników i symptomów różnych form fragmentacji produkcji, a także źródeł danych statystycznych dotyczących fragmentacji produkcji.

Rozdział drugi zawiera przegląd teorii stosowanych do analizy i interpretacji fragmentacji produkcji. Wśród najbardziej istotnych teorii, które autor omawia w tej części opracowania, znalazły się: neoklasyczna teoria równowagi przedsiębiorstwa, nowa ekonomia instytucjonalna, teorie handlu, a także teorie inwestycji zagranicznych i korporacji międzynarodowych. W rozdziale tym nie zaproponowano jednolitego modelu fragmentacji produkcji, ale stworzono fundamenty teoretyczne do dalszych analiz empirycznych, których wyniki zaprezentowano w kolejnych czterech rozdziałach, a także bazę do zaproponowania dwóch autorskich modeli wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji, które opisano w rozdziale piątym i szóstym.

Rozdział trzeci jest w pełni poświęcony badaniu trendów i struktury fragmentacji produkcji w gospodarce światowej. Zawiera on, między innymi, prezentację przejawów fragmentacji produkcji w handlu międzynarodowym i inwestycjach zagranicznych. Zaprezentowano w nim także skalę, strukturę i dynamikę offshoringu w różnych gospodarkach, a także sektorach. Dodatkowo w tej części opracowania przedstawiono także analizy ekonometryczne dotyczące relacji pomiędzy fragmentacją produkcji a niektórymi cechami gospodarek narodowych.

Rozdział czwarty zawiera analizę wpływu międzynarodowej fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy w 40 gospodarkach świata odpowiadających za tworzenie 85% światowego PKB. Pod tym względem zaprezentowane badania należą do najbardziej kompleksowych analiz dla całej gospodarki światowej, gdyż podobne analizy dotychczas były prowadzone wyłącznie dla poszczególnych gospodarek narodowych lub różnych regionów.

Rozdział piąty zawiera analizę wyników badań empirycznych dotyczących ewolucji fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz czynników na nią wpływających. Przeanalizowano w nim także motywy i lokalizacje fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz zaprezentowano autorski model pozwalający na tłumaczenie niektórych decyzji przedsiębiorstw o fragmentacji produkcji.

Ostatni, szósty rozdział zawiera prezentację ewolucji znaczenia fragmentacji przedsiębiorstw na różnych etapach ich umiędzynarodowienia. Badania zaprezentowane w tym rozdziale oparto na analizie sześciu studiów przypadków firm działających w trzech sektorach - po dwie w każdym sektorze. Analizy przeprowadzone w tym rozdziale stały się podstawą do sformułowania autorskiego ewolucyjnego modelu fragmentacji produkcji opisującego zakres i rolę fragmentacji produkcji na różnych etapach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Analizy przeprowadzone w poszczególnych rozdziałach dotyczą różnych szczegółowych pytań i hipotez badawczych, które powiązane są z poszczególnymi tezami tego opracowania. Rozdział drugi, który stanowi wprowadzenie do teorii fragmentacji produkcji stanowi teoretyczną bazę do większości hipotez i pytań badawczych, a tym samym również tez tego opracowania. Sam w sobie nie dostarcza on jednak wystarczających argumentów na rzecz poszczególnych tez i te znajdują swoje wsparcie w badaniach empirycznych, którym poświęcone są rozdziały: trzeci, czwarty, piąty i szósty. Tezy od pierwszej do trzeciej znajdują uzasadnienie w wynikach badań empirycznych zaprezentowanych w rozdziale trzecim. Tezę czwartą wspierają badania opisane w rozdziale czwartym. Wyniki badań zaprezentowanych tym rozdziale wspierają po części także tezę trzecią. Tezy od piątej do siódmej znajdują swoje poparcie w wynikach analiz zaprezentowanych w rozdziale piątym. I ostatecznie teza ósma znajduje swoje uzasadnienie w wynikach badań zaprezentowanych w rozdziale szóstym.

Spis treści

Wstęp

 

Przedmiot badań

Cele, pytania, tezy i metody badań

Struktura książki

 

Rozdział 1. Offshoring, outsourcing, fragmentacja produkcji: definicje, geneza i wątki badań oraz miary

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Definicje oraz typologia offshoringu i outsourcingu

1.3. Geneza i główne wątki badań nad offshoringiem i outsourcingiem

1.4. Pomiar offshoringu i outsourcingu

1.4.1. Przejawy fragmentacji produkcji i źródła danych o niej

1.4.2. Miary offshoringu i outsourcingu

1.5. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 2. Teorie offshoringu i outsourcingu

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Offshoring i outsourcing w ujęciu neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa

2.3. Offshoring i outsourcing w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej

2.4. Offshoring i outsourcing w świetle teorii handlu

2.5. Offshoring i outsourcing w świetle teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych

2.6. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 3. Fragmentacja produkcji w gospodarce światowej

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne

3.2.1. Trendy ogólne

3.2.2. Rozwój handlu dobrami pośrednimi i handel wewnątrzfirmowy

3.2.2. Rozwój handlu usługami

3.2. Międzynarodowa fragmentacja produkcji w świetle wskaźników offshoringu

3.3. Offshoring a poziom rozwoju gospodarczego, wielkość i struktura gospodarki

3.4. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 4. Wpływ fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Wpływ offshoringu na zatrudnienie

4.2.1. Uwagi wstępne i wyniki dotychczasowych badań

4.2.2. Model badawczy i dane

4.2.3. Wyniki badań empirycznych

4.3. Wpływ offshoringu na produktywność

4.3.1. Uwagi wstępne i wyniki dotychczasowych badań

4.3.2. Model badawczy i dane

4.3.3. Wyniki badań empirycznych

4.4. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 5. Offshoring i outsourcing w przedsiębiorstwach: przedmiot, motywy, lokalizacje i modele

5.1. Uwagi wstępne

5.2. Ewolucja przedmiotu i zakresu offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach

5.3. Offshoring i outsourcing w przedsiębiorstwach: motywy i lokalizacje

5.4. Modele offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach

5.5. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 6. Ewolucja umiędzynarodowienia przedsiębiorstw a offshoring i outsourcing

6.1. Uwagi wstępne

6.2. Pytania, hipotezy i metoda

6.2.1. Pytania badawcze i hipoteza

6.2.2. Metoda i gromadzenie danych

6.3. Studia przypadków i omówienie wyników analiz

6.3.1. Przemysł spożywczy i napojów

6.3.2. Przemysł usług IT

6.3.3. Rynek projektowania i dystrybucji odzieży

6.4. Omówienie wyników

6.5. Podsumowanie i wnioski

 

Zakończenie

 

Literatura

 

Spis tabel

Spis rysunków

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 288

Niniejsza książką składa się sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, dwa kolejne obejmują makroekonomiczne badania empiryczne, a dwa ostatnie poświęcone są badaniom empirycznym realizowanym na poziomie mikroekonomicznym, które stały się podstawą do sformułowania dwóch autorskich modeli teoretycznych, wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach.

Pierwszy rozdział niniejszego opracowania poświęcono analizie terminologii, genezy, a także sposobów mierzenia fragmentacji produkcji. Zaprezentowano w nim przegląd definicji i taksonomię fragmentacji produkcji, wskazując na różnorodność terminologii - zaproponowano zarówno doprecyzowanie, jak i ujednolicenie używania terminologii dotyczącej fragmentacji produkcji. Istotną częścią tego rozdziału jest również przegląd mierników i symptomów różnych form fragmentacji produkcji, a także źródeł danych statystycznych dotyczących fragmentacji produkcji.

Rozdział drugi zawiera przegląd teorii stosowanych do analizy i interpretacji fragmentacji produkcji. Wśród najbardziej istotnych teorii, które autor omawia w tej części opracowania, znalazły się: neoklasyczna teoria równowagi przedsiębiorstwa, nowa ekonomia instytucjonalna, teorie handlu, a także teorie inwestycji zagranicznych i korporacji międzynarodowych. W rozdziale tym nie zaproponowano jednolitego modelu fragmentacji produkcji, ale stworzono fundamenty teoretyczne do dalszych analiz empirycznych, których wyniki zaprezentowano w kolejnych czterech rozdziałach, a także bazę do zaproponowania dwóch autorskich modeli wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji, które opisano w rozdziale piątym i szóstym.

Rozdział trzeci jest w pełni poświęcony badaniu trendów i struktury fragmentacji produkcji w gospodarce światowej. Zawiera on, między innymi, prezentację przejawów fragmentacji produkcji w handlu międzynarodowym i inwestycjach zagranicznych. Zaprezentowano w nim także skalę, strukturę i dynamikę offshoringu w różnych gospodarkach, a także sektorach. Dodatkowo w tej części opracowania przedstawiono także analizy ekonometryczne dotyczące relacji pomiędzy fragmentacją produkcji a niektórymi cechami gospodarek narodowych.

Rozdział czwarty zawiera analizę wpływu międzynarodowej fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy w 40 gospodarkach świata odpowiadających za tworzenie 85% światowego PKB. Pod tym względem zaprezentowane badania należą do najbardziej kompleksowych analiz dla całej gospodarki światowej, gdyż podobne analizy dotychczas były prowadzone wyłącznie dla poszczególnych gospodarek narodowych lub różnych regionów.

Rozdział piąty zawiera analizę wyników badań empirycznych dotyczących ewolucji fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz czynników na nią wpływających. Przeanalizowano w nim także motywy i lokalizacje fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz zaprezentowano autorski model pozwalający na tłumaczenie niektórych decyzji przedsiębiorstw o fragmentacji produkcji.

Ostatni, szósty rozdział zawiera prezentację ewolucji znaczenia fragmentacji przedsiębiorstw na różnych etapach ich umiędzynarodowienia. Badania zaprezentowane w tym rozdziale oparto na analizie sześciu studiów przypadków firm działających w trzech sektorach - po dwie w każdym sektorze. Analizy przeprowadzone w tym rozdziale stały się podstawą do sformułowania autorskiego ewolucyjnego modelu fragmentacji produkcji opisującego zakres i rolę fragmentacji produkcji na różnych etapach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Analizy przeprowadzone w poszczególnych rozdziałach dotyczą różnych szczegółowych pytań i hipotez badawczych, które powiązane są z poszczególnymi tezami tego opracowania. Rozdział drugi, który stanowi wprowadzenie do teorii fragmentacji produkcji stanowi teoretyczną bazę do większości hipotez i pytań badawczych, a tym samym również tez tego opracowania. Sam w sobie nie dostarcza on jednak wystarczających argumentów na rzecz poszczególnych tez i te znajdują swoje wsparcie w badaniach empirycznych, którym poświęcone są rozdziały: trzeci, czwarty, piąty i szósty. Tezy od pierwszej do trzeciej znajdują uzasadnienie w wynikach badań empirycznych zaprezentowanych w rozdziale trzecim. Tezę czwartą wspierają badania opisane w rozdziale czwartym. Wyniki badań zaprezentowanych tym rozdziale wspierają po części także tezę trzecią. Tezy od piątej do siódmej znajdują swoje poparcie w wynikach analiz zaprezentowanych w rozdziale piątym. I ostatecznie teza ósma znajduje swoje uzasadnienie w wynikach badań zaprezentowanych w rozdziale szóstym.

Wstęp

 

Przedmiot badań

Cele, pytania, tezy i metody badań

Struktura książki

 

Rozdział 1. Offshoring, outsourcing, fragmentacja produkcji: definicje, geneza i wątki badań oraz miary

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Definicje oraz typologia offshoringu i outsourcingu

1.3. Geneza i główne wątki badań nad offshoringiem i outsourcingiem

1.4. Pomiar offshoringu i outsourcingu

1.4.1. Przejawy fragmentacji produkcji i źródła danych o niej

1.4.2. Miary offshoringu i outsourcingu

1.5. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 2. Teorie offshoringu i outsourcingu

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Offshoring i outsourcing w ujęciu neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa

2.3. Offshoring i outsourcing w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej

2.4. Offshoring i outsourcing w świetle teorii handlu

2.5. Offshoring i outsourcing w świetle teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych

2.6. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 3. Fragmentacja produkcji w gospodarce światowej

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne

3.2.1. Trendy ogólne

3.2.2. Rozwój handlu dobrami pośrednimi i handel wewnątrzfirmowy

3.2.2. Rozwój handlu usługami

3.2. Międzynarodowa fragmentacja produkcji w świetle wskaźników offshoringu

3.3. Offshoring a poziom rozwoju gospodarczego, wielkość i struktura gospodarki

3.4. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 4. Wpływ fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Wpływ offshoringu na zatrudnienie

4.2.1. Uwagi wstępne i wyniki dotychczasowych badań

4.2.2. Model badawczy i dane

4.2.3. Wyniki badań empirycznych

4.3. Wpływ offshoringu na produktywność

4.3.1. Uwagi wstępne i wyniki dotychczasowych badań

4.3.2. Model badawczy i dane

4.3.3. Wyniki badań empirycznych

4.4. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 5. Offshoring i outsourcing w przedsiębiorstwach: przedmiot, motywy, lokalizacje i modele

5.1. Uwagi wstępne

5.2. Ewolucja przedmiotu i zakresu offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach

5.3. Offshoring i outsourcing w przedsiębiorstwach: motywy i lokalizacje

5.4. Modele offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach

5.5. Podsumowanie i wnioski

 

Rozdział 6. Ewolucja umiędzynarodowienia przedsiębiorstw a offshoring i outsourcing

6.1. Uwagi wstępne

6.2. Pytania, hipotezy i metoda

6.2.1. Pytania badawcze i hipoteza

6.2.2. Metoda i gromadzenie danych

6.3. Studia przypadków i omówienie wyników analiz

6.3.1. Przemysł spożywczy i napojów

6.3.2. Przemysł usług IT

6.3.3. Rynek projektowania i dystrybucji odzieży

6.4. Omówienie wyników

6.5. Podsumowanie i wnioski

 

Zakończenie

 

Literatura

 

Spis tabel

Spis rysunków

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel