Ulubione
  1. Strona główna
  2. ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Autor: red. Anna Skowronek-Mielczarek
Kod produktu: 978-83-8030-147-4
Cena regularna:
36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

 

 

 

[[[separator]]]

Wiodącym celem niniejszej monografii jest dokonanie identyfikacji powiązań zrównoważonego rozwoju z szeroko rozumianymi procesami zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chodzi nie tylko o wskazanie mechanizmu tych powiązań, ale również o pokazanie ich specyfiki w odniesieniu do MSP. Wymaga to analizy czynników mających wpływ na zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pokazania metod i narzędzi zarządczych dotyczących poszczególnych obszarów zarządzania. W pracy starano się udowodnić tezę, że w obecnych warunkach rynkowych konieczne jest uwzględnianie w małych i średnich przedsiębiorstwach odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do procesów zarządzania. Kolejna teza zakłada, iż występują szerokie możliwości zastosowania w praktyce określonych narzędzi i metod zarządzania, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przyjęcie powyższych założeń wymagało postawienia wielu pytań badawczych, które sformułowano we wprowadzeniach do kolejnych rozdziałów monografii.

Przyjęty cel, tezy i pytania badawcze postawione w trakcie powstawania niniejszego opracowania znalazły swe odzwierciedlenie w jego strukturze.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami skoncentrowano uwagę wokół zagadnień związanych z istotą zrównoważonego rozwoju i jego wpływu na funkcjonowanie i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wskazano szczególnie na presję uwarunkowań środowiskowych i społecznych na działalność współczesnych przedsiębiorstw, na konieczność wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu. Pokazano, jak badane przedsiębiorstwa identyfikują się ze zrównoważonym rozwojem, jaka jest ich aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnym wątkiem rozważań jest też analiza stosowanych narzędzi związanych ze zrównoważonym rozwojem w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach.

Rozważania zawarte w drugim rozdziale, zatytułowanym Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami finansowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach, skoncentrowano wokół procesów związanych z zarządzaniem zasobami finansowymi, a szczególnie finansowaniem i inwestowaniem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wiele uwagi poświęcono kwestiom motywów, które są uwzględniane podczas realizowanych inwestycji w badanych przedsiębiorstwach, barierom, na które zwracają uwagę respondenci. Istotnym wątkiem analizy jest także rozpoznanie korzyści, jakie przynosi realizacja inwestycji przez badane przedsiębiorstwa - są to nie tylko korzyści mające wymiar ekonomiczno-finansowy, rośnie także rola aspektów środowiskowych.

W rozdziale trzecim pt. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach wskazano na znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami, pokazano także narzędzia przydatne w tym zakresie, zwiększające potencjał tworzonego kapitału intelektualnego. Istotnym wątkiem rozważań w tym rozdziale są kwestie podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, a także korzyści osiągane przez badane przedsiębiorstwa z wykorzystania wybranych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju.

W kolejnym, czwartym rozdziale pt. Zarządzanie wiedzą i zasobami informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście odpowiedzialnego zarządzania rozważania skoncentrowano wokół narzędzi, instrumentów związanych z technologiami ICT, a także z wskazano na ich użyteczność w tworzeniu relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa. W rozdziale tym zaprezentowano rozważania dotyczące sposobów generowania nowej wiedzy w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach, form i narzędzi dzielenia się wiedzą. Istotnym wątkiem rozważań jest także ocena korzyści, jakie uzyskują małe i średnie przedsiębiorstwa z wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych w praktyce swego funkcjonowania.

Ostatni, piąty rozdział pt. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami marketingowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach poświęcono koncepcji marketingu zrównoważonego, jego narzędziom możliwym do zastosowania w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Główny nacisk położono na badanie motywów, jakie przyświecają badanym przedsiębiorstwom w zakresie wykorzystywania narzędzi marketingu zrównoważonego. Istotnym wątkiem analizy są także kwestie związane z możliwościami, jakie oferują przedsiębiorstwa dla swych klientów w procesach realizacji strategii współtworzenia wartości produktów i usług. W rozdziale tym zaprezentowano także wyniki analiz dotyczące zarządzania relacjami z szeroko rozumianymi interesariuszami oraz dokonano oceny ich częstotliwości.

Reasumując, treść niniejszej monografii obejmuje problematykę związków, jakie zachodzą pomiędzy zrównoważonym rozwojem a odpowiedzialnym zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Szczególnie istotne jest ukazanie praktycznej strony tych relacji, odzwierciedlającej wyniki badań empirycznych, zrealizowanych na próbie badawczej ponad 150 małych i średnich podmiotów. Rozważania skoncentrowane wokół analizy i oceny uzyskanych wyników badań, zawarte w niniejszej monografii, potwierdzają rosnące znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, również tych zaliczanych do grona małych i średnich, z tego też względu warto się z nimi zapoznać.

[[[separator]]]

Anna Skowronek-Mielczarek

Wprowadzenie

 

Katarzyna Bachnik

Rozdział I. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

1.1. Wprowadzenie

1.2. Rozumienie idei zrównoważonego rozwoju w badanych przedsiębiorstwach

1.3. Motywy i działania przedsiębiorstw podejmowane w zakresie realizacji strategii w kontekście zrównoważonego rozwoju

1.4. Aktywność badanych przedsiębiorstw w obszarze CSR

1.5. Narzędzia z zakresu CSR stosowane w badanych przedsiębiorstwach

1.6. Korzyści i bariery w zakresie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju

1.7. Reakcja badanych przedsiębiorstw a zmiany w otoczeniu

1.8. Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Skowronek-Mielczarek

Rozdział II. Zrównoważony rozwój a zarządzanie zasobami finansowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

2.1. Wprowadzenie

2.2. Rola analiz zasobów finansowych w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

2.3. Procesy finansowania w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach

2.4. Uwarunkowania procesów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

2.5. Rodzaje i efekty inwestycji jako wyznacznik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

2.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Barbara Bojewska

Rozdział III. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach

3.1. Wprowadzenie

3.2. Działania społecznie odpowiedzialne w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.3. Planowanie kariery pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach

3.4. Kariera zawodowa pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach

3.5. Koncepcje zarządzania wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.6. Korzyści z zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.7. Bariery w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.8. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Celina Sołek-Borowska

Rozdział IV. Zarządzanie wiedzą i zasobami informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście odpowiedzialnego zarządzania

4.1. Wprowadzenie

4.2. Tworzenie nowej wiedzy w przedsiębiorstwie

4.3 Proces dzielenia się wiedzą w badanych przedsiębiorstwach

4.4. Narzędzia wykorzystywane w procesie dzielenia się wiedzą w badanych przedsiębiorstwach

4.5. Korzyści z nowych technologii w badanych przedsiębiorstwach a zrównoważony rozwój

4.6. Obszary wykorzystania nowych technologii

4.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marta Ziółkowska

Rozdział V. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami marketingowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

5.1. Wprowadzenie

5.2. Czynniki motywujące i działania podejmowane w obszarze marketingu

5.3. Formy komunikacji marketingowej w badanych przedsiębiorstwach

5.4. Strategia współtworzenia wartości produktów i usług

5.5. Zarządzanie relacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach

5.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Załącznik. Opis próby badawczej

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 192

 

 

 

Wstęp

Wiodącym celem niniejszej monografii jest dokonanie identyfikacji powiązań zrównoważonego rozwoju z szeroko rozumianymi procesami zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chodzi nie tylko o wskazanie mechanizmu tych powiązań, ale również o pokazanie ich specyfiki w odniesieniu do MSP. Wymaga to analizy czynników mających wpływ na zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pokazania metod i narzędzi zarządczych dotyczących poszczególnych obszarów zarządzania. W pracy starano się udowodnić tezę, że w obecnych warunkach rynkowych konieczne jest uwzględnianie w małych i średnich przedsiębiorstwach odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do procesów zarządzania. Kolejna teza zakłada, iż występują szerokie możliwości zastosowania w praktyce określonych narzędzi i metod zarządzania, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przyjęcie powyższych założeń wymagało postawienia wielu pytań badawczych, które sformułowano we wprowadzeniach do kolejnych rozdziałów monografii.

Przyjęty cel, tezy i pytania badawcze postawione w trakcie powstawania niniejszego opracowania znalazły swe odzwierciedlenie w jego strukturze.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami skoncentrowano uwagę wokół zagadnień związanych z istotą zrównoważonego rozwoju i jego wpływu na funkcjonowanie i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wskazano szczególnie na presję uwarunkowań środowiskowych i społecznych na działalność współczesnych przedsiębiorstw, na konieczność wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu. Pokazano, jak badane przedsiębiorstwa identyfikują się ze zrównoważonym rozwojem, jaka jest ich aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnym wątkiem rozważań jest też analiza stosowanych narzędzi związanych ze zrównoważonym rozwojem w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach.

Rozważania zawarte w drugim rozdziale, zatytułowanym Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami finansowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach, skoncentrowano wokół procesów związanych z zarządzaniem zasobami finansowymi, a szczególnie finansowaniem i inwestowaniem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wiele uwagi poświęcono kwestiom motywów, które są uwzględniane podczas realizowanych inwestycji w badanych przedsiębiorstwach, barierom, na które zwracają uwagę respondenci. Istotnym wątkiem analizy jest także rozpoznanie korzyści, jakie przynosi realizacja inwestycji przez badane przedsiębiorstwa - są to nie tylko korzyści mające wymiar ekonomiczno-finansowy, rośnie także rola aspektów środowiskowych.

W rozdziale trzecim pt. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach wskazano na znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami, pokazano także narzędzia przydatne w tym zakresie, zwiększające potencjał tworzonego kapitału intelektualnego. Istotnym wątkiem rozważań w tym rozdziale są kwestie podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, a także korzyści osiągane przez badane przedsiębiorstwa z wykorzystania wybranych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju.

W kolejnym, czwartym rozdziale pt. Zarządzanie wiedzą i zasobami informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście odpowiedzialnego zarządzania rozważania skoncentrowano wokół narzędzi, instrumentów związanych z technologiami ICT, a także z wskazano na ich użyteczność w tworzeniu relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa. W rozdziale tym zaprezentowano rozważania dotyczące sposobów generowania nowej wiedzy w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach, form i narzędzi dzielenia się wiedzą. Istotnym wątkiem rozważań jest także ocena korzyści, jakie uzyskują małe i średnie przedsiębiorstwa z wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych w praktyce swego funkcjonowania.

Ostatni, piąty rozdział pt. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami marketingowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach poświęcono koncepcji marketingu zrównoważonego, jego narzędziom możliwym do zastosowania w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Główny nacisk położono na badanie motywów, jakie przyświecają badanym przedsiębiorstwom w zakresie wykorzystywania narzędzi marketingu zrównoważonego. Istotnym wątkiem analizy są także kwestie związane z możliwościami, jakie oferują przedsiębiorstwa dla swych klientów w procesach realizacji strategii współtworzenia wartości produktów i usług. W rozdziale tym zaprezentowano także wyniki analiz dotyczące zarządzania relacjami z szeroko rozumianymi interesariuszami oraz dokonano oceny ich częstotliwości.

Reasumując, treść niniejszej monografii obejmuje problematykę związków, jakie zachodzą pomiędzy zrównoważonym rozwojem a odpowiedzialnym zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Szczególnie istotne jest ukazanie praktycznej strony tych relacji, odzwierciedlającej wyniki badań empirycznych, zrealizowanych na próbie badawczej ponad 150 małych i średnich podmiotów. Rozważania skoncentrowane wokół analizy i oceny uzyskanych wyników badań, zawarte w niniejszej monografii, potwierdzają rosnące znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, również tych zaliczanych do grona małych i średnich, z tego też względu warto się z nimi zapoznać.

Spis treści

Anna Skowronek-Mielczarek

Wprowadzenie

 

Katarzyna Bachnik

Rozdział I. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

1.1. Wprowadzenie

1.2. Rozumienie idei zrównoważonego rozwoju w badanych przedsiębiorstwach

1.3. Motywy i działania przedsiębiorstw podejmowane w zakresie realizacji strategii w kontekście zrównoważonego rozwoju

1.4. Aktywność badanych przedsiębiorstw w obszarze CSR

1.5. Narzędzia z zakresu CSR stosowane w badanych przedsiębiorstwach

1.6. Korzyści i bariery w zakresie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju

1.7. Reakcja badanych przedsiębiorstw a zmiany w otoczeniu

1.8. Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Skowronek-Mielczarek

Rozdział II. Zrównoważony rozwój a zarządzanie zasobami finansowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

2.1. Wprowadzenie

2.2. Rola analiz zasobów finansowych w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

2.3. Procesy finansowania w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach

2.4. Uwarunkowania procesów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

2.5. Rodzaje i efekty inwestycji jako wyznacznik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

2.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Barbara Bojewska

Rozdział III. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach

3.1. Wprowadzenie

3.2. Działania społecznie odpowiedzialne w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.3. Planowanie kariery pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach

3.4. Kariera zawodowa pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach

3.5. Koncepcje zarządzania wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.6. Korzyści z zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.7. Bariery w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.8. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Celina Sołek-Borowska

Rozdział IV. Zarządzanie wiedzą i zasobami informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście odpowiedzialnego zarządzania

4.1. Wprowadzenie

4.2. Tworzenie nowej wiedzy w przedsiębiorstwie

4.3 Proces dzielenia się wiedzą w badanych przedsiębiorstwach

4.4. Narzędzia wykorzystywane w procesie dzielenia się wiedzą w badanych przedsiębiorstwach

4.5. Korzyści z nowych technologii w badanych przedsiębiorstwach a zrównoważony rozwój

4.6. Obszary wykorzystania nowych technologii

4.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marta Ziółkowska

Rozdział V. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami marketingowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

5.1. Wprowadzenie

5.2. Czynniki motywujące i działania podejmowane w obszarze marketingu

5.3. Formy komunikacji marketingowej w badanych przedsiębiorstwach

5.4. Strategia współtworzenia wartości produktów i usług

5.5. Zarządzanie relacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach

5.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Załącznik. Opis próby badawczej

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 192

 

 

 

Wiodącym celem niniejszej monografii jest dokonanie identyfikacji powiązań zrównoważonego rozwoju z szeroko rozumianymi procesami zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chodzi nie tylko o wskazanie mechanizmu tych powiązań, ale również o pokazanie ich specyfiki w odniesieniu do MSP. Wymaga to analizy czynników mających wpływ na zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pokazania metod i narzędzi zarządczych dotyczących poszczególnych obszarów zarządzania. W pracy starano się udowodnić tezę, że w obecnych warunkach rynkowych konieczne jest uwzględnianie w małych i średnich przedsiębiorstwach odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do procesów zarządzania. Kolejna teza zakłada, iż występują szerokie możliwości zastosowania w praktyce określonych narzędzi i metod zarządzania, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przyjęcie powyższych założeń wymagało postawienia wielu pytań badawczych, które sformułowano we wprowadzeniach do kolejnych rozdziałów monografii.

Przyjęty cel, tezy i pytania badawcze postawione w trakcie powstawania niniejszego opracowania znalazły swe odzwierciedlenie w jego strukturze.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami skoncentrowano uwagę wokół zagadnień związanych z istotą zrównoważonego rozwoju i jego wpływu na funkcjonowanie i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wskazano szczególnie na presję uwarunkowań środowiskowych i społecznych na działalność współczesnych przedsiębiorstw, na konieczność wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu. Pokazano, jak badane przedsiębiorstwa identyfikują się ze zrównoważonym rozwojem, jaka jest ich aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnym wątkiem rozważań jest też analiza stosowanych narzędzi związanych ze zrównoważonym rozwojem w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach.

Rozważania zawarte w drugim rozdziale, zatytułowanym Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami finansowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach, skoncentrowano wokół procesów związanych z zarządzaniem zasobami finansowymi, a szczególnie finansowaniem i inwestowaniem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wiele uwagi poświęcono kwestiom motywów, które są uwzględniane podczas realizowanych inwestycji w badanych przedsiębiorstwach, barierom, na które zwracają uwagę respondenci. Istotnym wątkiem analizy jest także rozpoznanie korzyści, jakie przynosi realizacja inwestycji przez badane przedsiębiorstwa - są to nie tylko korzyści mające wymiar ekonomiczno-finansowy, rośnie także rola aspektów środowiskowych.

W rozdziale trzecim pt. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach wskazano na znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami, pokazano także narzędzia przydatne w tym zakresie, zwiększające potencjał tworzonego kapitału intelektualnego. Istotnym wątkiem rozważań w tym rozdziale są kwestie podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, a także korzyści osiągane przez badane przedsiębiorstwa z wykorzystania wybranych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju.

W kolejnym, czwartym rozdziale pt. Zarządzanie wiedzą i zasobami informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście odpowiedzialnego zarządzania rozważania skoncentrowano wokół narzędzi, instrumentów związanych z technologiami ICT, a także z wskazano na ich użyteczność w tworzeniu relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa. W rozdziale tym zaprezentowano rozważania dotyczące sposobów generowania nowej wiedzy w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach, form i narzędzi dzielenia się wiedzą. Istotnym wątkiem rozważań jest także ocena korzyści, jakie uzyskują małe i średnie przedsiębiorstwa z wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych w praktyce swego funkcjonowania.

Ostatni, piąty rozdział pt. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami marketingowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach poświęcono koncepcji marketingu zrównoważonego, jego narzędziom możliwym do zastosowania w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Główny nacisk położono na badanie motywów, jakie przyświecają badanym przedsiębiorstwom w zakresie wykorzystywania narzędzi marketingu zrównoważonego. Istotnym wątkiem analizy są także kwestie związane z możliwościami, jakie oferują przedsiębiorstwa dla swych klientów w procesach realizacji strategii współtworzenia wartości produktów i usług. W rozdziale tym zaprezentowano także wyniki analiz dotyczące zarządzania relacjami z szeroko rozumianymi interesariuszami oraz dokonano oceny ich częstotliwości.

Reasumując, treść niniejszej monografii obejmuje problematykę związków, jakie zachodzą pomiędzy zrównoważonym rozwojem a odpowiedzialnym zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Szczególnie istotne jest ukazanie praktycznej strony tych relacji, odzwierciedlającej wyniki badań empirycznych, zrealizowanych na próbie badawczej ponad 150 małych i średnich podmiotów. Rozważania skoncentrowane wokół analizy i oceny uzyskanych wyników badań, zawarte w niniejszej monografii, potwierdzają rosnące znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, również tych zaliczanych do grona małych i średnich, z tego też względu warto się z nimi zapoznać.

Anna Skowronek-Mielczarek

Wprowadzenie

 

Katarzyna Bachnik

Rozdział I. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

1.1. Wprowadzenie

1.2. Rozumienie idei zrównoważonego rozwoju w badanych przedsiębiorstwach

1.3. Motywy i działania przedsiębiorstw podejmowane w zakresie realizacji strategii w kontekście zrównoważonego rozwoju

1.4. Aktywność badanych przedsiębiorstw w obszarze CSR

1.5. Narzędzia z zakresu CSR stosowane w badanych przedsiębiorstwach

1.6. Korzyści i bariery w zakresie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju

1.7. Reakcja badanych przedsiębiorstw a zmiany w otoczeniu

1.8. Podsumowanie

Bibliografia

 

Anna Skowronek-Mielczarek

Rozdział II. Zrównoważony rozwój a zarządzanie zasobami finansowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

2.1. Wprowadzenie

2.2. Rola analiz zasobów finansowych w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

2.3. Procesy finansowania w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach

2.4. Uwarunkowania procesów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

2.5. Rodzaje i efekty inwestycji jako wyznacznik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju

2.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Barbara Bojewska

Rozdział III. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach

3.1. Wprowadzenie

3.2. Działania społecznie odpowiedzialne w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.3. Planowanie kariery pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach

3.4. Kariera zawodowa pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach

3.5. Koncepcje zarządzania wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.6. Korzyści z zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.7. Bariery w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście zrównoważonego rozwoju

3.8. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Celina Sołek-Borowska

Rozdział IV. Zarządzanie wiedzą i zasobami informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście odpowiedzialnego zarządzania

4.1. Wprowadzenie

4.2. Tworzenie nowej wiedzy w przedsiębiorstwie

4.3 Proces dzielenia się wiedzą w badanych przedsiębiorstwach

4.4. Narzędzia wykorzystywane w procesie dzielenia się wiedzą w badanych przedsiębiorstwach

4.5. Korzyści z nowych technologii w badanych przedsiębiorstwach a zrównoważony rozwój

4.6. Obszary wykorzystania nowych technologii

4.7. Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marta Ziółkowska

Rozdział V. Zrównoważony rozwój a odpowiedzialne zarządzanie zasobami marketingowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

5.1. Wprowadzenie

5.2. Czynniki motywujące i działania podejmowane w obszarze marketingu

5.3. Formy komunikacji marketingowej w badanych przedsiębiorstwach

5.4. Strategia współtworzenia wartości produktów i usług

5.5. Zarządzanie relacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach

5.6. Podsumowanie

Bibliografia

 

Załącznik. Opis próby badawczej

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel