Ulubione
  1. Strona główna
  2. NOWE FORMY INNOWACJI

NOWE FORMY INNOWACJI

39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Autor: red. Krystyna Poznańska
Kod produktu: 978-83-8030-251-8
Cena regularna:
39,00 zł
35,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
NOWE FORMY INNOWACJI
NOWE FORMY INNOWACJI

 

[[[separator]]]

 

Dokonujący się obecnie postęp naukowo-technologiczny, rosnąca konkurencja oraz ryzyko i niepewność jutra sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uwzględniania coraz szerszego spektrum czynników warunkujących sprawność i efektywność funkcjonowania każdej organizacji. Zmusza to jednocześnie zarządzających przedsiębiorstwami do podejmowania nieszablonowych działań strategicznych zmierzających do zapewnienia firmie odpowiedniej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwa muszą obecnie szybko i skutecznie reagować na zachodzące wokół nich zmiany i korygować przyjęte strategie działania, poprzez m.in. redefiniowanie stawianych przed nimi celów, modyfikowanie relacji z otoczeniem czy też dokonywanie zmian w strukturze i sposobie gospodarowania zasobami. Proces dostosowywania się do zachodzących zmian nie zapewni jednak przedsiębiorstwom ani przewagi konkurencyjnej, ani dynamicznego rozwoju, które stanowią podstawę funkcjonowania organizacji w gospodarce wolnorynkowej. Podmioty gospodarcze muszą zatem nastawić się na kreowanie nowej i korzystnej dla siebie rzeczywistości, przy czym jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań, dzięki któremu cele te mogą zostać zrealizowane, jest przede wszystkim wdrażanie innowacji. Należy podkreślić, iż zakres i rodzaj innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa ulega zasadniczej modyfikacji wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz zmianą modeli biznesu przedsiębiorstw. Ponadto, mimo licznych korzyści wynikających ze stosowania innowacji, istnieje również wiele związanych z tym barier i zagrożeń. Stawia to nowe wyzwania przed menedżerami i praktykami gospodarczymi, podejmującymi ważne decyzje dotyczące polityki innowacyjnej i gospodarczej. Niniejsza książka stanowi próbę przedstawienia nowych form innowacji oraz możliwości ich wykorzystania w gospodarce światowej i polskiej. Podjęte rozważania nawiązują do głównego nurtu badań prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie1 i są rezultatem projektu realizowanego w ramach badań zatytułowanych Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji, prowadzonych pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Sobieckiego. Zarówno podjęte rozważania teoretyczne, jak i opisane badania empiryczne koncentrują się na takich rodzajach innowacji jak innowacje otwarte, ekoinnowacje, innowacje społeczne, a także innowacje oszczędne oraz wybrane innowacje czwartej rewolucji przemysłowej. Całość podzielono na sześć rozdziałów.

W pierwszym z nich scharakteryzowano innowacje otwarte, które są obecnie uznawane za wiodący model zarządzania innowacjami. Autor rozdziału rozpoczął swoje rozważania od przedstawienia istoty innowacyjności z perspektywy rozwoju przedsiębiorstw. Wskazał też główne determinanty procesów innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, czasu i ryzyka. Zasadnicza część rozdziału poświęcona jest charakterystyce modelu otwartych innowacji, począwszy od jego genezy, poprzez główne wyznaczniki i wiodące nurty badań w przypadku tej koncepcji, a na praktycznym zastosowaniu skończywszy.

W rozdziale drugim autorzy podjęli próbę zbadania zjawiska konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych. W tym celu scharakteryzowali istotę konkurencyjności, a następnie przedstawili wyniki badań przeprowadzonych wśród 304 przedsiębiorstw rodzinnych w zakresie instrumentów kształtowania konkurencyjności. Druga część rozdziału poświęcona jest procesom innowacyjnym w przedsiębiorstwach rodzinnych. Autorzy omówili specyfikę przedsiębiorstw rodzinnych oraz zaprezentowali wyniki badań, których zasadniczym celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy koncepcję innowacji otwartych można uznać za atrakcyjną dla przedsiębiorstw rodzinnych. Zaprezentowano tu 5 studiów przypadku dotyczących firm rodzinnych należących do największych producentów kosmetyków lub zajmujących pozycję lidera w niszy rynkowej.

W rozdziale trzecim skoncentrowano się na innowacjach proekologicznych, których znaczenie systematycznie rośnie w gospodarce zarówno światowej, jak i polskiej. Punktem wyjścia w przypadku przedstawionych tu rozważań są problemy definicyjne. Zaprezentowano podstawowe sposoby rozumienia i klasyfikowania ekoinnowacji, dzięki którym podmioty gospodarcze mogą skutecznie realizować nie tylko politykę środowiskową, lecz także własną strategię rozwoju. W dalszej części rozdziału przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród dużych przedsiębiorstw produkcyjnych funkcjonujących w Polsce. Przeanalizowano zarówno rodzaj działań proekologicznych podejmowanych przez wytypowane do badania przedsiębiorstwa, jak i przejawy odpowiedzialności firm za realizację podejmowanych działań oraz przesłanki i efekty z nich wynikające.

W kolejnym rozdziale zaprezentowano koncepcję innowacji oszczędnych, które mają szczególne znaczenie z perspektywy gospodarek wschodzących, ale są też niezwykle ważne przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz projektowaniu i tworzeniu nowych produktów, a także usprawnianiu istniejących rozwiązań. Autor rozdziału scharakteryzował istotę innowacji oszczędnych, odróżniając je od innowacji odwróconej oraz kosztowej. Omówił również koncepcję Jugaad - przedsiębiorczości sprzyjającej tworzeniu innowacji oszczędnych. W swoich rozważaniach zwrócił też uwagę na rosnące znaczenie innowacji oszczędnych w przypadku gospodarek wschodzących, a także zaprezentował przykłady dotychczas wprowadzonych innowacji.

Rozdział piąty poświęcony został technologii chmury obliczeniowej, zaliczanej obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii mobilnych. W pierwszej części opracowania zawarto rozważania definicyjne dotyczące chmury obliczeniowej i jej rodzajów. Następnie omówiono znaczenie oraz bariery i zagrożenia związane z jej wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na przeszkodach o charakterze technicznym, prawnym i mentalnościowym. Przezwyciężanie tych trudności staje się jednym z najważniejszych zadań stawianych przed menedżerami podejmującymi decyzje dotyczące zmiany tradycyjnego modelu IT na model chmury obliczeniowej.

W ostatnim z rozdziałów przedstawiona została koncepcja przedsiębiorczości społecznej, która jest kluczem do zrozumienia innowacji społecznych. Podjęte tu rozważania można podzielić na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich, na podstawie pogłębionych studiów literaturowych, omówiona została koncepcja przedsiębiorczości społecznej oraz innowacji społecznych. W drugiej części zaprezentowano z kolei przykłady innowacji społecznych zastosowanych w trzech krajach o dużych różnicach w poziomie rozwoju gospodarczego, tj. w Nigerii, Szwecji i Polsce. Autor rozdziału podkreślił również, że poziom rozwoju gospodarczego może mieć bezpośredni wpływ na priorytetowe traktowanie problemów w sferze wykluczenia społecznego pod względem wdrażania innowacji społecznych. W podsumowaniu książki zawarto z kolei najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Krystyna Poznańska

 

[[[separator]]]

 

Wprowadzenie

 

 

Kamil M. Kraj

Rozdział 1. Model otwartych innowacji jako wiodący paradygmat zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie

Wstęp

1.1. Znaczenie innowacyjności z perspektywy rozwoju przedsiębiorstw a główne determinanty procesów innowacji

1.2. Model otwartych innowacji - geneza, założenia oraz nurty badań

1.3. Zastosowanie modelu otwartych innowacji w praktyce - wybrane aspekty

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Jan Klimek, Beata Żelazko

Rozdział 2. Konkurencyjność i innowacyjność firm rodzinnych

Wstęp

2.1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa rodzinnego

2.1.1. Istota konkurencyjności przedsiębiorstwa

2.1.2. Sposoby kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego

2.2. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych

2.2.1. Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego

2.2.2. Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w świetle wyników badań

2.3. Rola innowacji w kształtowaniu konkurencyjności firm rodzinnych na polskim rynku - analiza przypadków

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Krystyna Poznańska, Edyta Bochenek, Jacek Wysocki

Rozdział 3. Ekoinnowacje i działalność proekologiczna przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

3.1. Pojęcie ekoinnowacji (Krystyna Poznańska, Edyta Bochenek)

3.2. Klasyfikacja innowacji ekologicznych (Krystyna Poznańska, Edyta Bochenek)

3.3. Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce - wyniki badań ankietowych (Jacek Wysocki)

3.3.1. Wprowadzenie

3.3.2. Metoda badań, przyjęte założenia i charakterystyka próby badawczej

3.3.3. Inicjatywy proekologiczne podejmowane w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce - wyniki badań empirycznych

Podsumowanie (Jacek Wysocki)

Bibliografia

 

 

Jan M. Janiszewski

Rozdział 4. Frugal Innovation - innowacje inspirowane ideą Jugaad

Wstęp

4.1. Istota innowacji oszczędnych

4.2. Jugaad - idea przedsiębiorczości sprzyjająca tworzeniu innowacji oszczędnych

4.3. Innowacje oszczędne a potrzeby rynków wschodzących

4.4. Innowacje oszczędne - przykłady

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Artur Marczak

Rozdział 5. Cloud computing - korzyści i bariery wynikające z zastosowania w przedsiębiorstwach

Wstęp

5.1. Chmura obliczeniowa - pojęcie i podstawowe rodzaje

5.2. Możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej

5.3. Znaczenie chmury obliczeniowej

5.4. Bariery i zagrożenia związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Mirosław Jurdeczka

Rozdział 6. Innowacje społeczne w kontekście przedsiębiorczości społecznej - analiza studiów przypadku

Wstęp

6.1. Innowacje społeczne a przedsiębiorczość społeczna

6.2. Przedsiębiorczość społeczna - rozważania definicyjne

6.3. Innowacje społeczne - koncepcja oraz jej implementacja rynkowa

6.4. Innowacje społeczne a przedsiębiorczość społeczna - studia przypadku

6.4.1. Nigeria - innowacje społeczne jako rozwiązanie w przypadku nierówności społecznych

6.4.2. Szwecja - innowacje społeczne jako narzędzie rozwoju społeczeństwa i gospodarki

6.4.3. Polska - innowacje społeczne szansą dla długotrwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Zakończenie

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 171

 

Wstęp

 

Dokonujący się obecnie postęp naukowo-technologiczny, rosnąca konkurencja oraz ryzyko i niepewność jutra sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uwzględniania coraz szerszego spektrum czynników warunkujących sprawność i efektywność funkcjonowania każdej organizacji. Zmusza to jednocześnie zarządzających przedsiębiorstwami do podejmowania nieszablonowych działań strategicznych zmierzających do zapewnienia firmie odpowiedniej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwa muszą obecnie szybko i skutecznie reagować na zachodzące wokół nich zmiany i korygować przyjęte strategie działania, poprzez m.in. redefiniowanie stawianych przed nimi celów, modyfikowanie relacji z otoczeniem czy też dokonywanie zmian w strukturze i sposobie gospodarowania zasobami. Proces dostosowywania się do zachodzących zmian nie zapewni jednak przedsiębiorstwom ani przewagi konkurencyjnej, ani dynamicznego rozwoju, które stanowią podstawę funkcjonowania organizacji w gospodarce wolnorynkowej. Podmioty gospodarcze muszą zatem nastawić się na kreowanie nowej i korzystnej dla siebie rzeczywistości, przy czym jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań, dzięki któremu cele te mogą zostać zrealizowane, jest przede wszystkim wdrażanie innowacji. Należy podkreślić, iż zakres i rodzaj innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa ulega zasadniczej modyfikacji wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz zmianą modeli biznesu przedsiębiorstw. Ponadto, mimo licznych korzyści wynikających ze stosowania innowacji, istnieje również wiele związanych z tym barier i zagrożeń. Stawia to nowe wyzwania przed menedżerami i praktykami gospodarczymi, podejmującymi ważne decyzje dotyczące polityki innowacyjnej i gospodarczej. Niniejsza książka stanowi próbę przedstawienia nowych form innowacji oraz możliwości ich wykorzystania w gospodarce światowej i polskiej. Podjęte rozważania nawiązują do głównego nurtu badań prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie1 i są rezultatem projektu realizowanego w ramach badań zatytułowanych Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji, prowadzonych pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Sobieckiego. Zarówno podjęte rozważania teoretyczne, jak i opisane badania empiryczne koncentrują się na takich rodzajach innowacji jak innowacje otwarte, ekoinnowacje, innowacje społeczne, a także innowacje oszczędne oraz wybrane innowacje czwartej rewolucji przemysłowej. Całość podzielono na sześć rozdziałów.

W pierwszym z nich scharakteryzowano innowacje otwarte, które są obecnie uznawane za wiodący model zarządzania innowacjami. Autor rozdziału rozpoczął swoje rozważania od przedstawienia istoty innowacyjności z perspektywy rozwoju przedsiębiorstw. Wskazał też główne determinanty procesów innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, czasu i ryzyka. Zasadnicza część rozdziału poświęcona jest charakterystyce modelu otwartych innowacji, począwszy od jego genezy, poprzez główne wyznaczniki i wiodące nurty badań w przypadku tej koncepcji, a na praktycznym zastosowaniu skończywszy.

W rozdziale drugim autorzy podjęli próbę zbadania zjawiska konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych. W tym celu scharakteryzowali istotę konkurencyjności, a następnie przedstawili wyniki badań przeprowadzonych wśród 304 przedsiębiorstw rodzinnych w zakresie instrumentów kształtowania konkurencyjności. Druga część rozdziału poświęcona jest procesom innowacyjnym w przedsiębiorstwach rodzinnych. Autorzy omówili specyfikę przedsiębiorstw rodzinnych oraz zaprezentowali wyniki badań, których zasadniczym celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy koncepcję innowacji otwartych można uznać za atrakcyjną dla przedsiębiorstw rodzinnych. Zaprezentowano tu 5 studiów przypadku dotyczących firm rodzinnych należących do największych producentów kosmetyków lub zajmujących pozycję lidera w niszy rynkowej.

W rozdziale trzecim skoncentrowano się na innowacjach proekologicznych, których znaczenie systematycznie rośnie w gospodarce zarówno światowej, jak i polskiej. Punktem wyjścia w przypadku przedstawionych tu rozważań są problemy definicyjne. Zaprezentowano podstawowe sposoby rozumienia i klasyfikowania ekoinnowacji, dzięki którym podmioty gospodarcze mogą skutecznie realizować nie tylko politykę środowiskową, lecz także własną strategię rozwoju. W dalszej części rozdziału przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród dużych przedsiębiorstw produkcyjnych funkcjonujących w Polsce. Przeanalizowano zarówno rodzaj działań proekologicznych podejmowanych przez wytypowane do badania przedsiębiorstwa, jak i przejawy odpowiedzialności firm za realizację podejmowanych działań oraz przesłanki i efekty z nich wynikające.

W kolejnym rozdziale zaprezentowano koncepcję innowacji oszczędnych, które mają szczególne znaczenie z perspektywy gospodarek wschodzących, ale są też niezwykle ważne przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz projektowaniu i tworzeniu nowych produktów, a także usprawnianiu istniejących rozwiązań. Autor rozdziału scharakteryzował istotę innowacji oszczędnych, odróżniając je od innowacji odwróconej oraz kosztowej. Omówił również koncepcję Jugaad - przedsiębiorczości sprzyjającej tworzeniu innowacji oszczędnych. W swoich rozważaniach zwrócił też uwagę na rosnące znaczenie innowacji oszczędnych w przypadku gospodarek wschodzących, a także zaprezentował przykłady dotychczas wprowadzonych innowacji.

Rozdział piąty poświęcony został technologii chmury obliczeniowej, zaliczanej obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii mobilnych. W pierwszej części opracowania zawarto rozważania definicyjne dotyczące chmury obliczeniowej i jej rodzajów. Następnie omówiono znaczenie oraz bariery i zagrożenia związane z jej wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na przeszkodach o charakterze technicznym, prawnym i mentalnościowym. Przezwyciężanie tych trudności staje się jednym z najważniejszych zadań stawianych przed menedżerami podejmującymi decyzje dotyczące zmiany tradycyjnego modelu IT na model chmury obliczeniowej.

W ostatnim z rozdziałów przedstawiona została koncepcja przedsiębiorczości społecznej, która jest kluczem do zrozumienia innowacji społecznych. Podjęte tu rozważania można podzielić na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich, na podstawie pogłębionych studiów literaturowych, omówiona została koncepcja przedsiębiorczości społecznej oraz innowacji społecznych. W drugiej części zaprezentowano z kolei przykłady innowacji społecznych zastosowanych w trzech krajach o dużych różnicach w poziomie rozwoju gospodarczego, tj. w Nigerii, Szwecji i Polsce. Autor rozdziału podkreślił również, że poziom rozwoju gospodarczego może mieć bezpośredni wpływ na priorytetowe traktowanie problemów w sferze wykluczenia społecznego pod względem wdrażania innowacji społecznych. W podsumowaniu książki zawarto z kolei najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Krystyna Poznańska

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

 

Kamil M. Kraj

Rozdział 1. Model otwartych innowacji jako wiodący paradygmat zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie

Wstęp

1.1. Znaczenie innowacyjności z perspektywy rozwoju przedsiębiorstw a główne determinanty procesów innowacji

1.2. Model otwartych innowacji - geneza, założenia oraz nurty badań

1.3. Zastosowanie modelu otwartych innowacji w praktyce - wybrane aspekty

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Jan Klimek, Beata Żelazko

Rozdział 2. Konkurencyjność i innowacyjność firm rodzinnych

Wstęp

2.1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa rodzinnego

2.1.1. Istota konkurencyjności przedsiębiorstwa

2.1.2. Sposoby kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego

2.2. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych

2.2.1. Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego

2.2.2. Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w świetle wyników badań

2.3. Rola innowacji w kształtowaniu konkurencyjności firm rodzinnych na polskim rynku - analiza przypadków

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Krystyna Poznańska, Edyta Bochenek, Jacek Wysocki

Rozdział 3. Ekoinnowacje i działalność proekologiczna przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

3.1. Pojęcie ekoinnowacji (Krystyna Poznańska, Edyta Bochenek)

3.2. Klasyfikacja innowacji ekologicznych (Krystyna Poznańska, Edyta Bochenek)

3.3. Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce - wyniki badań ankietowych (Jacek Wysocki)

3.3.1. Wprowadzenie

3.3.2. Metoda badań, przyjęte założenia i charakterystyka próby badawczej

3.3.3. Inicjatywy proekologiczne podejmowane w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce - wyniki badań empirycznych

Podsumowanie (Jacek Wysocki)

Bibliografia

 

 

Jan M. Janiszewski

Rozdział 4. Frugal Innovation - innowacje inspirowane ideą Jugaad

Wstęp

4.1. Istota innowacji oszczędnych

4.2. Jugaad - idea przedsiębiorczości sprzyjająca tworzeniu innowacji oszczędnych

4.3. Innowacje oszczędne a potrzeby rynków wschodzących

4.4. Innowacje oszczędne - przykłady

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Artur Marczak

Rozdział 5. Cloud computing - korzyści i bariery wynikające z zastosowania w przedsiębiorstwach

Wstęp

5.1. Chmura obliczeniowa - pojęcie i podstawowe rodzaje

5.2. Możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej

5.3. Znaczenie chmury obliczeniowej

5.4. Bariery i zagrożenia związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Mirosław Jurdeczka

Rozdział 6. Innowacje społeczne w kontekście przedsiębiorczości społecznej - analiza studiów przypadku

Wstęp

6.1. Innowacje społeczne a przedsiębiorczość społeczna

6.2. Przedsiębiorczość społeczna - rozważania definicyjne

6.3. Innowacje społeczne - koncepcja oraz jej implementacja rynkowa

6.4. Innowacje społeczne a przedsiębiorczość społeczna - studia przypadku

6.4.1. Nigeria - innowacje społeczne jako rozwiązanie w przypadku nierówności społecznych

6.4.2. Szwecja - innowacje społeczne jako narzędzie rozwoju społeczeństwa i gospodarki

6.4.3. Polska - innowacje społeczne szansą dla długotrwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Zakończenie

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 171

 

 

Dokonujący się obecnie postęp naukowo-technologiczny, rosnąca konkurencja oraz ryzyko i niepewność jutra sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uwzględniania coraz szerszego spektrum czynników warunkujących sprawność i efektywność funkcjonowania każdej organizacji. Zmusza to jednocześnie zarządzających przedsiębiorstwami do podejmowania nieszablonowych działań strategicznych zmierzających do zapewnienia firmie odpowiedniej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwa muszą obecnie szybko i skutecznie reagować na zachodzące wokół nich zmiany i korygować przyjęte strategie działania, poprzez m.in. redefiniowanie stawianych przed nimi celów, modyfikowanie relacji z otoczeniem czy też dokonywanie zmian w strukturze i sposobie gospodarowania zasobami. Proces dostosowywania się do zachodzących zmian nie zapewni jednak przedsiębiorstwom ani przewagi konkurencyjnej, ani dynamicznego rozwoju, które stanowią podstawę funkcjonowania organizacji w gospodarce wolnorynkowej. Podmioty gospodarcze muszą zatem nastawić się na kreowanie nowej i korzystnej dla siebie rzeczywistości, przy czym jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań, dzięki któremu cele te mogą zostać zrealizowane, jest przede wszystkim wdrażanie innowacji. Należy podkreślić, iż zakres i rodzaj innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa ulega zasadniczej modyfikacji wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz zmianą modeli biznesu przedsiębiorstw. Ponadto, mimo licznych korzyści wynikających ze stosowania innowacji, istnieje również wiele związanych z tym barier i zagrożeń. Stawia to nowe wyzwania przed menedżerami i praktykami gospodarczymi, podejmującymi ważne decyzje dotyczące polityki innowacyjnej i gospodarczej. Niniejsza książka stanowi próbę przedstawienia nowych form innowacji oraz możliwości ich wykorzystania w gospodarce światowej i polskiej. Podjęte rozważania nawiązują do głównego nurtu badań prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie1 i są rezultatem projektu realizowanego w ramach badań zatytułowanych Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji, prowadzonych pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Sobieckiego. Zarówno podjęte rozważania teoretyczne, jak i opisane badania empiryczne koncentrują się na takich rodzajach innowacji jak innowacje otwarte, ekoinnowacje, innowacje społeczne, a także innowacje oszczędne oraz wybrane innowacje czwartej rewolucji przemysłowej. Całość podzielono na sześć rozdziałów.

W pierwszym z nich scharakteryzowano innowacje otwarte, które są obecnie uznawane za wiodący model zarządzania innowacjami. Autor rozdziału rozpoczął swoje rozważania od przedstawienia istoty innowacyjności z perspektywy rozwoju przedsiębiorstw. Wskazał też główne determinanty procesów innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, czasu i ryzyka. Zasadnicza część rozdziału poświęcona jest charakterystyce modelu otwartych innowacji, począwszy od jego genezy, poprzez główne wyznaczniki i wiodące nurty badań w przypadku tej koncepcji, a na praktycznym zastosowaniu skończywszy.

W rozdziale drugim autorzy podjęli próbę zbadania zjawiska konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych. W tym celu scharakteryzowali istotę konkurencyjności, a następnie przedstawili wyniki badań przeprowadzonych wśród 304 przedsiębiorstw rodzinnych w zakresie instrumentów kształtowania konkurencyjności. Druga część rozdziału poświęcona jest procesom innowacyjnym w przedsiębiorstwach rodzinnych. Autorzy omówili specyfikę przedsiębiorstw rodzinnych oraz zaprezentowali wyniki badań, których zasadniczym celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy koncepcję innowacji otwartych można uznać za atrakcyjną dla przedsiębiorstw rodzinnych. Zaprezentowano tu 5 studiów przypadku dotyczących firm rodzinnych należących do największych producentów kosmetyków lub zajmujących pozycję lidera w niszy rynkowej.

W rozdziale trzecim skoncentrowano się na innowacjach proekologicznych, których znaczenie systematycznie rośnie w gospodarce zarówno światowej, jak i polskiej. Punktem wyjścia w przypadku przedstawionych tu rozważań są problemy definicyjne. Zaprezentowano podstawowe sposoby rozumienia i klasyfikowania ekoinnowacji, dzięki którym podmioty gospodarcze mogą skutecznie realizować nie tylko politykę środowiskową, lecz także własną strategię rozwoju. W dalszej części rozdziału przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród dużych przedsiębiorstw produkcyjnych funkcjonujących w Polsce. Przeanalizowano zarówno rodzaj działań proekologicznych podejmowanych przez wytypowane do badania przedsiębiorstwa, jak i przejawy odpowiedzialności firm za realizację podejmowanych działań oraz przesłanki i efekty z nich wynikające.

W kolejnym rozdziale zaprezentowano koncepcję innowacji oszczędnych, które mają szczególne znaczenie z perspektywy gospodarek wschodzących, ale są też niezwykle ważne przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz projektowaniu i tworzeniu nowych produktów, a także usprawnianiu istniejących rozwiązań. Autor rozdziału scharakteryzował istotę innowacji oszczędnych, odróżniając je od innowacji odwróconej oraz kosztowej. Omówił również koncepcję Jugaad - przedsiębiorczości sprzyjającej tworzeniu innowacji oszczędnych. W swoich rozważaniach zwrócił też uwagę na rosnące znaczenie innowacji oszczędnych w przypadku gospodarek wschodzących, a także zaprezentował przykłady dotychczas wprowadzonych innowacji.

Rozdział piąty poświęcony został technologii chmury obliczeniowej, zaliczanej obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii mobilnych. W pierwszej części opracowania zawarto rozważania definicyjne dotyczące chmury obliczeniowej i jej rodzajów. Następnie omówiono znaczenie oraz bariery i zagrożenia związane z jej wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na przeszkodach o charakterze technicznym, prawnym i mentalnościowym. Przezwyciężanie tych trudności staje się jednym z najważniejszych zadań stawianych przed menedżerami podejmującymi decyzje dotyczące zmiany tradycyjnego modelu IT na model chmury obliczeniowej.

W ostatnim z rozdziałów przedstawiona została koncepcja przedsiębiorczości społecznej, która jest kluczem do zrozumienia innowacji społecznych. Podjęte tu rozważania można podzielić na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich, na podstawie pogłębionych studiów literaturowych, omówiona została koncepcja przedsiębiorczości społecznej oraz innowacji społecznych. W drugiej części zaprezentowano z kolei przykłady innowacji społecznych zastosowanych w trzech krajach o dużych różnicach w poziomie rozwoju gospodarczego, tj. w Nigerii, Szwecji i Polsce. Autor rozdziału podkreślił również, że poziom rozwoju gospodarczego może mieć bezpośredni wpływ na priorytetowe traktowanie problemów w sferze wykluczenia społecznego pod względem wdrażania innowacji społecznych. W podsumowaniu książki zawarto z kolei najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Krystyna Poznańska

 

 

Wprowadzenie

 

 

Kamil M. Kraj

Rozdział 1. Model otwartych innowacji jako wiodący paradygmat zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie

Wstęp

1.1. Znaczenie innowacyjności z perspektywy rozwoju przedsiębiorstw a główne determinanty procesów innowacji

1.2. Model otwartych innowacji - geneza, założenia oraz nurty badań

1.3. Zastosowanie modelu otwartych innowacji w praktyce - wybrane aspekty

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Jan Klimek, Beata Żelazko

Rozdział 2. Konkurencyjność i innowacyjność firm rodzinnych

Wstęp

2.1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa rodzinnego

2.1.1. Istota konkurencyjności przedsiębiorstwa

2.1.2. Sposoby kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego

2.2. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych

2.2.1. Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego

2.2.2. Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w świetle wyników badań

2.3. Rola innowacji w kształtowaniu konkurencyjności firm rodzinnych na polskim rynku - analiza przypadków

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Krystyna Poznańska, Edyta Bochenek, Jacek Wysocki

Rozdział 3. Ekoinnowacje i działalność proekologiczna przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

3.1. Pojęcie ekoinnowacji (Krystyna Poznańska, Edyta Bochenek)

3.2. Klasyfikacja innowacji ekologicznych (Krystyna Poznańska, Edyta Bochenek)

3.3. Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce - wyniki badań ankietowych (Jacek Wysocki)

3.3.1. Wprowadzenie

3.3.2. Metoda badań, przyjęte założenia i charakterystyka próby badawczej

3.3.3. Inicjatywy proekologiczne podejmowane w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce - wyniki badań empirycznych

Podsumowanie (Jacek Wysocki)

Bibliografia

 

 

Jan M. Janiszewski

Rozdział 4. Frugal Innovation - innowacje inspirowane ideą Jugaad

Wstęp

4.1. Istota innowacji oszczędnych

4.2. Jugaad - idea przedsiębiorczości sprzyjająca tworzeniu innowacji oszczędnych

4.3. Innowacje oszczędne a potrzeby rynków wschodzących

4.4. Innowacje oszczędne - przykłady

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Artur Marczak

Rozdział 5. Cloud computing - korzyści i bariery wynikające z zastosowania w przedsiębiorstwach

Wstęp

5.1. Chmura obliczeniowa - pojęcie i podstawowe rodzaje

5.2. Możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej

5.3. Znaczenie chmury obliczeniowej

5.4. Bariery i zagrożenia związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Mirosław Jurdeczka

Rozdział 6. Innowacje społeczne w kontekście przedsiębiorczości społecznej - analiza studiów przypadku

Wstęp

6.1. Innowacje społeczne a przedsiębiorczość społeczna

6.2. Przedsiębiorczość społeczna - rozważania definicyjne

6.3. Innowacje społeczne - koncepcja oraz jej implementacja rynkowa

6.4. Innowacje społeczne a przedsiębiorczość społeczna - studia przypadku

6.4.1. Nigeria - innowacje społeczne jako rozwiązanie w przypadku nierówności społecznych

6.4.2. Szwecja - innowacje społeczne jako narzędzie rozwoju społeczeństwa i gospodarki

6.4.3. Polska - innowacje społeczne szansą dla długotrwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Zakończenie

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel