Ulubione
  1. Strona główna
  2. NIESTABILNOŚĆ OTOCZENIA - WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

NIESTABILNOŚĆ OTOCZENIA - WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Autor: Teresa Pakulska
Kod produktu: 978-83-7378-893-0
Cena regularna:
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
NIESTABILNOŚĆ OTOCZENIA - WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW
NIESTABILNOŚĆ OTOCZENIA - WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW
[[[separator]]]

Publikacja odzwierciedla zainteresowania i dokonania Autorów, które wpisują się w analizę związków zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem, będących w dużej mierze konsekwencją zmian w dalszym otoczeniu i stanowiących swoistego rodzaju wyzwanie dla przedsiębiorstw poszukujących dalszych możliwości rozwoju. W książce wydzielone zostały dwie części. Część pierwsza zawiera prace poświęcone otoczeniu przedsiębiorstwa, zwłaszcza czynnikom makroekonomicznym współtworzącym to otoczenie i określającym warunki prowadzenia działalności, także w kontekście konieczności dokonywania zmian w przedsiębiorstwie i wskazywania obszarów niedostosowania przedsiębiorstw do nowych wymogów rynku, szczególnie w warunkach ciągłej zmienności otoczenia.

W sposób szczególny odniesiono się do kryzysu finansowego z 2008 r. w kontekście jego skutków dla przedsiębiorstw. Podejmowanie działań, które ograniczą negatywne skutki kryzysu - skoro zyskują przewagę zwolennicy państwa aktywnie koordynującego mechanizmy rynkowe - uzasadnia konieczność poszukiwania instrumentów gwarantujących powrót do równowagi i stabilizacji ekonomicznej. W wymiarze gospodarki światowej sprowadza się to niejednokrotnie do prób powołania ogólnoświatowej organizacji gospodarczo?politycznej, reprezentującej interesy państw całego świata i mającej na celu wypracowanie sprawnych procedur reagowania na załamania i nietypowe sytuacje gospodarcze, wywołane funkcjonowaniem w turbulentnym otoczeniu. Regulacje relacji przedsiębiorstwo?otoczenie wdrażane są także w poszczególnych krajach, odnoszą się przy tym do rożnych aspektów aktywności gospodarczej i wywołują nie zawsze jednoznaczne w ocenie skutki.

Wpływ otoczenia, tj. uwarunkowań makroekonomicznych, na funkcjonowanie przedsiębiorstw widoczny jest w każdym segmencie rynku, a jego specyficzne przejawy, mające swe źródło także w sytuacji kryzysowej, zobrazowano na przykładzie rynku nieruchomości w Polsce. Z kolei skutki braku spójności i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a otoczeniem i jego poszczególnymi elementami obrazuje niedostosowanie profili kształcenia do potrzeb miejscowych przedsiębiorstw, pokazanych przez pryzmat województwa lubelskiego.

W drugiej części książki uwaga została skoncentrowana na przedsiębiorstwach i na umiejętności ich dostosowania się do wyzwań stawianych przez otoczenie, zarówno bliższe, jak i dalsze, i szukania w nim nowych możliwości rozwoju.

Wymowna w tym zakresie jest problematyka poświęcona rosnącemu znaczeniu działań kooperacyjnych przedsiębiorstw, postrzeganych jako umiejętność pokonywania ograniczeń i barier stawianych przez otoczenie, a przekraczających możliwości pojedynczych przedsiębiorstw. Zastępowanie wszechobecnej konkurencji kooperacją i utrzymywanie właściwych proporcji między nimi w celu tworzenia właściwych relacji biznesowych nie tylko zwiększają szanse przetrwania przedsiębiorstwa w trudnych warunkach, lecz także dają możliwość tworzenia nowej wartości, bazującej na niezbędnym w kooperacji zaufaniu, sprzyjającym innowacyjnym rozwiązaniom.

Podjęcie wyzwań stawianych przez otoczenie wyraża się w wielu przypadkach poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Ich wdrażanie jest procesem skomplikowanym, uwarunkowanym wieloma czynnikami, związanymi zarówno z zasobami firmy, jak i z jej otoczeniem. Dodatkowo niezwykle istotne są obecnie zasoby wiedzy. To kapitał ludzki kreuje istotne dla innowacji i jej wdrażania relacje między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, które ukazano na przykładzie rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Relacje występujące na tym rynku obrazują też, w jaki sposób dostawcy infrastruktury telekomunikacyjnej mogą mieć wpływ na otoczenie, w którym działają.

Wdrażanie innowacji, podyktowane chęcią uzyskania przewagi konkurencyjnej, może jednak prowadzić do problemów firmy, a nawet do jej upadku, co dotyczy w szczególności mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Z analizy źródeł zagrożeń generowanych przez innowację wynika, że do uzyskania przewidywanych jej efektów niezbędne są kapitał finansowy, a przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki. Przekłada się to na generowanie oraz wykorzystanie informacji i wiedzy, posiadanych przez firmę, jak również pozwala przeciwdziałać negatywnym skutkom i zagrożeniom związanym z tzw. nietrafionymi innowacjami, wdrażanymi pod wpływem presji otoczenia.

Dużą wrażliwość na zaburzenia gospodarcze lub zjawiska dekoniunkturalne wykazuje sektor motoryzacyjny. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera sukces japońskich przedsiębiorstw, które pod koniec drugiej połowy XX w. zdominowały wiele gałęzi przemysłu, dystansując producentów amerykańskich i europejskich. Źródeł tego sukcesu należy dopatrywać się w podejściu japońskich przedsiębiorstw, które na wzór inteligentnych firm (ang. intelligent enterprises), uznających wiedzę za najcenniejszy produkt, wykazały zdolność do przystosowania się w sposób nowatorski i szybki do zmian narzucanych przez otoczenie oraz do ich antycypowania, ukierunkowały się bowiem na gromadzenie kapitału intelektualnego i zarządzanie wiedzą. Wypracowany w TMC model przedsiębiorstwa (TPS) doskonale wpisał się w proces zarządzania wiedzą, oparty na udostępnianiu i wykorzystaniu wiedzy w obrębie organizacji oraz w jej otoczeniu (klienci, kooperanci).

Konieczność wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań, powodowaną m.in. presją, jaką w budowaniu przewagi konkurencyjnej wywiera otoczenie, dostrzegają także M ŚP, odgrywające znaczącą rolę nie tylko w polskiej gospodarce. Wykorzystują one Internet, stanowiący unikatową bazę informacji o rynku i o konkurencji, do bezpośredniej komunikacji z klientem oraz do tworzenia powiązań z otoczeniem, czemu sprzyja wzrost liczby osób i przedsiębiorstw korzystających z Internetu. Specyfika M ŚP, w warunkach wykorzystania technologii informatycznych, pozwala dużym firmom na tworzenie przewag opartych na jakości i indywidualizacji wyrobów oraz informacji. Poza stosowaniem w przedsiębiorstwie nowych zasad marketingu, utożsamianych z pewnego rodzaju innowacją, Internet, ze względu na swą funkcjonalność, sprzyja usprawnianiu działań przedsiębiorstw w innych obszarach jego działalności.

W nurt zagadnień podjętych w drugiej części monografii wpisuje się próba identyfikacji umiejętności dostosowania się do niestabilnego i zmieniającego się otoczenia, odnosząca się do przedsiębiorstw podejmujących działania mające na celu ograniczanie zagrożeń związanych z zaangażowaniem kapitałowym, istotnych dla ich funkcjonowania w każdych warunkach, szczególnie zaś w okresie kryzysu finansowego. Służyła temu analiza specyficznych rozwiązań, tj. zapisów umownych stosowanych przez fundusze kapitału zalążkowego, działające na terenie Polski, wykorzystywanych przy inwestycjach w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa (seed capital), jak również analiza sposobów korzystania z instrumentów finansowych stosowanych przez banki i instytucje ubezpieczeniowe w celu niwelowania ryzyka, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei do wskazanych wcześniej przewag: jakościowej, cenowej, a zwłaszcza informacyjnej, w warunkach ?chaosu informacyjnego" i unikania zagrożeń z nim związanych, odnoszą się działania wielu przedsiębiorstw, stojących przed koniecznością szybkiej adaptacji do zmian w otoczeniu, ukierunkowanych na implementację rozwiązań technologicznych prowadzących do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Stąd istotne stają się pełne rozpoznanie i prawidłowe eksploatowanie stosowanych programów i aplikacji, wykorzystywanych także w przedsiębiorstwach jako narzędzia do zbierania i przetwarzania danych. Przykładowej analizie poddano możliwości wykorzystania posiadanych zasobów IT w przedsiębiorstwie, ukazane przez pryzmat rozwiązań stosowanych w aplikacjach wykorzystujących środowisko programistyczne Visual Basic for Applications (VBA ), mające zastosowanie w wielu powszechnie stosowanych programach (m.in. w MS Excel).

Prezentowane w pracy zagadnienia zostały ujęte w sposób ukazujący złożoność omawianych procesów. Są one też podstawą do dalszej dyskusji, odnoszącej się do rożnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, pozostającego w intensywnych relacjach z otoczeniem.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, których interesują badania i dociekania młodych adeptów nauki, wyróżniających się ambicją naukową i sposobem podejścia do ważnych współcześnie problemów, z jakimi stykają się przedsiębiorstwa w niestabilnym otoczeniu, którego stanowią istotną część.

[[[separator]]]

Wprowadzenie - Teresa Pakulska

 

CZĘŚĆ I. OTOCZENIE

1. Kryzys ekonomiczny i jego skutki dla przedsiębiorstw - Alicja Danielik

Wprowadzenie

1.1. Światowy kryzys ekonomiczny - przejawy

1.2. Zwrot w teorii ekonomii czy kontynuacja dotychczasowych trendów?

1.3. Pomoc publiczna szansą instrumentarium keynesizmu

1.4. Upadłość przedsiębiorstw pozytywnym efektem działania rynku

Podsumowanie

Bibliografia

 

2. Międzynarodowe organizacje gospodarcze wobec światowego kryzysu finansowego - Robert Szczur

Wprowadzenie

2.1. Geneza kryzysu finansowego

2.2. Międzynarodowe organizacje gospodarcze i ich rola w sterowaniu rozwojem gospodarczym

2.3. Ocena prowadzonych działań zapobiegawczych i stabilizacyjnych, realizowanych przez międzynarodowe organizacje gospodarcze, w świetle kryzysu finansowego z lat 2008-2009

Podsumowanie

Bibliografia

 

3. Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rynku nieruchomości w Polsce - Aleksandra Milewska

Wprowadzenie

3.1. Istota i struktura rynku nieruchomości w Polsce

3.2. Analiza uwarunkowań makroekonomicznych rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

3.2.1. Tempo wzrostu gospodarczego

3.2.2. Inflacja

3.2.3. Zatrudnienie i poziom wynagrodzenia

3.3. Wpływ rynków sąsiednich na rynek nieruchomości w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

4. Konsekwencje niedostosowania profili kształcenia do potrzeb rynku pracy - na przykładzie województwa lubelskiego - Tadeusz Kucharuk

Wprowadzenie

4.1. Struktura gospodarki a kształcenie w regionie - niedostosowanie

4.2. Kształcenie w regionie - konsekwencje dla przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie

4.3. Konsekwencje dla rozwoju kapitału ludzkiego w regionie

Podsumowanie

Bibliografia

 

Część II. PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC ZMIAN W OTOCZENIU

5. Kooperacja reakcją przedsiębiorstw na niestabilność otoczenia - Beata Bąkowska

Wprowadzenie

5.1. Niestabilność otoczenia

5.2. Kooperacja w procesie dostosowywania przedsiębiorstw do zmienności otoczenia

5.3. Przedsiębiorczość i efektywność działania podstawą kooperacji

Podsumowanie

Bibliografia

 

6. Otoczenie przedsiębiorstwa i jego w pływ na sukces innowacji - Tomasz Symonides

6.1. Istota innowacji

6.2. Kapitał intelektualny i jego rola w kreowaniu innowacji

6.2.1. Kapitał intelektualny czynnikiem krytycznym dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań

6.2.2. Pomiar kapitału intelektualnego

6.3. Otoczenie przedsiębiorstwa a jego innowacyjność

6.3.1. Rynek telekomunikacyjny, relacje pomiędzy dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego a organizacjami standaryzującymi

6.3.2. Innowacyjność to za mało

Podsumowanie

Bibliografia

 

7. Innowacja jedną z przyczyn problemów przedsiębiorstwa - Krzysztof Zajdziński

Wprowadzenie

7.1. Innowacja - istota i definicje

7.2. Rola informacji i wiedzy

7.3. Przyczyny "toksycznych" innowacji

7.4. Wdrażanie innowacji - identyfikacja zagrożeń

Podsumowanie

Bibliografia

 

8. Zarządzanie wiedzą źródłem sukcesu japońskich przedsiębiorstw motoryzacyjnych - na przykładzie Toyota Motor Corporation - Maurycy Michalski

Wprowadzenie

8.1. Rola wiedzy w przedsiębiorstwie

8.2. Wdrożenie Toyota Production System (TPS) przykładem skutecznego zarządzania wiedzą

Podsumowanie

Bibliografia

 

9. Rola marketingu internetowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy z sektora MŚP w Polsce - Danuta Rynkiewicz

Wprowadzenie

9.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) - znaczenie tego sektora w gospodarce

9.2. Przewagi konkurencyjne firm z sektora MŚP

9.3. Rola i wykorzystanie marketingu internetowego jako narzędzia do uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy z sektora MŚP w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

10. Zapisy umowne stosowane przez  polskie fundusze kapitału zalążkowego - Adam Rogaliński

Wprowadzenie

10.1. Rola kapitału zalążkowego w finansowaniu przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju

10.2. Działalność inwestycyjna funduszy kapitału zalążkowego

10.3. Inwestycje funduszy kapitału zalążkowego w Polsce - rozwiązania w zakresie zapisów umownych

Podsumowanie

Bibliografia

 

11. Gwarancja ubezpieczeniowa i bankowa w obrocie gospodarczym przedsiębiorstw - wybrane aspekty Aleksandra Rokicka

Wprowadzenie

11.1. Gwarancje - istota, rodzaje, zasady funkcjonowania

11.2. Gwarancje w obrocie gospodarczym

11.3. Zakres stosowania gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

12. VBA dla MS Excel w usprawnianiu procesów przedsiębiorstwa - Konrad Szermanowicz

Wprowadzenie

12.1. Możliwości MS Excel w ocenie użytkownika

12.1.1. VBA jako język programowania

12.1.2. VBA w praktyce

12.1.3. Nauka programowania - zagadnienia praktyczne

12.2. Ocena VBA w kontekście rozwiązań docelowych

12.2.1. SWOT dla narzędzi wykonanych w VBA

12.2.2. Potencjalne korzyści z wykorzystania VBA

12.3. Możliwości oprogramowania typu open source

Podsumowanie

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 223

Wstęp

Publikacja odzwierciedla zainteresowania i dokonania Autorów, które wpisują się w analizę związków zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem, będących w dużej mierze konsekwencją zmian w dalszym otoczeniu i stanowiących swoistego rodzaju wyzwanie dla przedsiębiorstw poszukujących dalszych możliwości rozwoju. W książce wydzielone zostały dwie części. Część pierwsza zawiera prace poświęcone otoczeniu przedsiębiorstwa, zwłaszcza czynnikom makroekonomicznym współtworzącym to otoczenie i określającym warunki prowadzenia działalności, także w kontekście konieczności dokonywania zmian w przedsiębiorstwie i wskazywania obszarów niedostosowania przedsiębiorstw do nowych wymogów rynku, szczególnie w warunkach ciągłej zmienności otoczenia.

W sposób szczególny odniesiono się do kryzysu finansowego z 2008 r. w kontekście jego skutków dla przedsiębiorstw. Podejmowanie działań, które ograniczą negatywne skutki kryzysu - skoro zyskują przewagę zwolennicy państwa aktywnie koordynującego mechanizmy rynkowe - uzasadnia konieczność poszukiwania instrumentów gwarantujących powrót do równowagi i stabilizacji ekonomicznej. W wymiarze gospodarki światowej sprowadza się to niejednokrotnie do prób powołania ogólnoświatowej organizacji gospodarczo?politycznej, reprezentującej interesy państw całego świata i mającej na celu wypracowanie sprawnych procedur reagowania na załamania i nietypowe sytuacje gospodarcze, wywołane funkcjonowaniem w turbulentnym otoczeniu. Regulacje relacji przedsiębiorstwo?otoczenie wdrażane są także w poszczególnych krajach, odnoszą się przy tym do rożnych aspektów aktywności gospodarczej i wywołują nie zawsze jednoznaczne w ocenie skutki.

Wpływ otoczenia, tj. uwarunkowań makroekonomicznych, na funkcjonowanie przedsiębiorstw widoczny jest w każdym segmencie rynku, a jego specyficzne przejawy, mające swe źródło także w sytuacji kryzysowej, zobrazowano na przykładzie rynku nieruchomości w Polsce. Z kolei skutki braku spójności i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a otoczeniem i jego poszczególnymi elementami obrazuje niedostosowanie profili kształcenia do potrzeb miejscowych przedsiębiorstw, pokazanych przez pryzmat województwa lubelskiego.

W drugiej części książki uwaga została skoncentrowana na przedsiębiorstwach i na umiejętności ich dostosowania się do wyzwań stawianych przez otoczenie, zarówno bliższe, jak i dalsze, i szukania w nim nowych możliwości rozwoju.

Wymowna w tym zakresie jest problematyka poświęcona rosnącemu znaczeniu działań kooperacyjnych przedsiębiorstw, postrzeganych jako umiejętność pokonywania ograniczeń i barier stawianych przez otoczenie, a przekraczających możliwości pojedynczych przedsiębiorstw. Zastępowanie wszechobecnej konkurencji kooperacją i utrzymywanie właściwych proporcji między nimi w celu tworzenia właściwych relacji biznesowych nie tylko zwiększają szanse przetrwania przedsiębiorstwa w trudnych warunkach, lecz także dają możliwość tworzenia nowej wartości, bazującej na niezbędnym w kooperacji zaufaniu, sprzyjającym innowacyjnym rozwiązaniom.

Podjęcie wyzwań stawianych przez otoczenie wyraża się w wielu przypadkach poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Ich wdrażanie jest procesem skomplikowanym, uwarunkowanym wieloma czynnikami, związanymi zarówno z zasobami firmy, jak i z jej otoczeniem. Dodatkowo niezwykle istotne są obecnie zasoby wiedzy. To kapitał ludzki kreuje istotne dla innowacji i jej wdrażania relacje między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, które ukazano na przykładzie rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Relacje występujące na tym rynku obrazują też, w jaki sposób dostawcy infrastruktury telekomunikacyjnej mogą mieć wpływ na otoczenie, w którym działają.

Wdrażanie innowacji, podyktowane chęcią uzyskania przewagi konkurencyjnej, może jednak prowadzić do problemów firmy, a nawet do jej upadku, co dotyczy w szczególności mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Z analizy źródeł zagrożeń generowanych przez innowację wynika, że do uzyskania przewidywanych jej efektów niezbędne są kapitał finansowy, a przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki. Przekłada się to na generowanie oraz wykorzystanie informacji i wiedzy, posiadanych przez firmę, jak również pozwala przeciwdziałać negatywnym skutkom i zagrożeniom związanym z tzw. nietrafionymi innowacjami, wdrażanymi pod wpływem presji otoczenia.

Dużą wrażliwość na zaburzenia gospodarcze lub zjawiska dekoniunkturalne wykazuje sektor motoryzacyjny. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera sukces japońskich przedsiębiorstw, które pod koniec drugiej połowy XX w. zdominowały wiele gałęzi przemysłu, dystansując producentów amerykańskich i europejskich. Źródeł tego sukcesu należy dopatrywać się w podejściu japońskich przedsiębiorstw, które na wzór inteligentnych firm (ang. intelligent enterprises), uznających wiedzę za najcenniejszy produkt, wykazały zdolność do przystosowania się w sposób nowatorski i szybki do zmian narzucanych przez otoczenie oraz do ich antycypowania, ukierunkowały się bowiem na gromadzenie kapitału intelektualnego i zarządzanie wiedzą. Wypracowany w TMC model przedsiębiorstwa (TPS) doskonale wpisał się w proces zarządzania wiedzą, oparty na udostępnianiu i wykorzystaniu wiedzy w obrębie organizacji oraz w jej otoczeniu (klienci, kooperanci).

Konieczność wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań, powodowaną m.in. presją, jaką w budowaniu przewagi konkurencyjnej wywiera otoczenie, dostrzegają także M ŚP, odgrywające znaczącą rolę nie tylko w polskiej gospodarce. Wykorzystują one Internet, stanowiący unikatową bazę informacji o rynku i o konkurencji, do bezpośredniej komunikacji z klientem oraz do tworzenia powiązań z otoczeniem, czemu sprzyja wzrost liczby osób i przedsiębiorstw korzystających z Internetu. Specyfika M ŚP, w warunkach wykorzystania technologii informatycznych, pozwala dużym firmom na tworzenie przewag opartych na jakości i indywidualizacji wyrobów oraz informacji. Poza stosowaniem w przedsiębiorstwie nowych zasad marketingu, utożsamianych z pewnego rodzaju innowacją, Internet, ze względu na swą funkcjonalność, sprzyja usprawnianiu działań przedsiębiorstw w innych obszarach jego działalności.

W nurt zagadnień podjętych w drugiej części monografii wpisuje się próba identyfikacji umiejętności dostosowania się do niestabilnego i zmieniającego się otoczenia, odnosząca się do przedsiębiorstw podejmujących działania mające na celu ograniczanie zagrożeń związanych z zaangażowaniem kapitałowym, istotnych dla ich funkcjonowania w każdych warunkach, szczególnie zaś w okresie kryzysu finansowego. Służyła temu analiza specyficznych rozwiązań, tj. zapisów umownych stosowanych przez fundusze kapitału zalążkowego, działające na terenie Polski, wykorzystywanych przy inwestycjach w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa (seed capital), jak również analiza sposobów korzystania z instrumentów finansowych stosowanych przez banki i instytucje ubezpieczeniowe w celu niwelowania ryzyka, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei do wskazanych wcześniej przewag: jakościowej, cenowej, a zwłaszcza informacyjnej, w warunkach ?chaosu informacyjnego" i unikania zagrożeń z nim związanych, odnoszą się działania wielu przedsiębiorstw, stojących przed koniecznością szybkiej adaptacji do zmian w otoczeniu, ukierunkowanych na implementację rozwiązań technologicznych prowadzących do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Stąd istotne stają się pełne rozpoznanie i prawidłowe eksploatowanie stosowanych programów i aplikacji, wykorzystywanych także w przedsiębiorstwach jako narzędzia do zbierania i przetwarzania danych. Przykładowej analizie poddano możliwości wykorzystania posiadanych zasobów IT w przedsiębiorstwie, ukazane przez pryzmat rozwiązań stosowanych w aplikacjach wykorzystujących środowisko programistyczne Visual Basic for Applications (VBA ), mające zastosowanie w wielu powszechnie stosowanych programach (m.in. w MS Excel).

Prezentowane w pracy zagadnienia zostały ujęte w sposób ukazujący złożoność omawianych procesów. Są one też podstawą do dalszej dyskusji, odnoszącej się do rożnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, pozostającego w intensywnych relacjach z otoczeniem.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, których interesują badania i dociekania młodych adeptów nauki, wyróżniających się ambicją naukową i sposobem podejścia do ważnych współcześnie problemów, z jakimi stykają się przedsiębiorstwa w niestabilnym otoczeniu, którego stanowią istotną część.

Spis treści

Wprowadzenie - Teresa Pakulska

 

CZĘŚĆ I. OTOCZENIE

1. Kryzys ekonomiczny i jego skutki dla przedsiębiorstw - Alicja Danielik

Wprowadzenie

1.1. Światowy kryzys ekonomiczny - przejawy

1.2. Zwrot w teorii ekonomii czy kontynuacja dotychczasowych trendów?

1.3. Pomoc publiczna szansą instrumentarium keynesizmu

1.4. Upadłość przedsiębiorstw pozytywnym efektem działania rynku

Podsumowanie

Bibliografia

 

2. Międzynarodowe organizacje gospodarcze wobec światowego kryzysu finansowego - Robert Szczur

Wprowadzenie

2.1. Geneza kryzysu finansowego

2.2. Międzynarodowe organizacje gospodarcze i ich rola w sterowaniu rozwojem gospodarczym

2.3. Ocena prowadzonych działań zapobiegawczych i stabilizacyjnych, realizowanych przez międzynarodowe organizacje gospodarcze, w świetle kryzysu finansowego z lat 2008-2009

Podsumowanie

Bibliografia

 

3. Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rynku nieruchomości w Polsce - Aleksandra Milewska

Wprowadzenie

3.1. Istota i struktura rynku nieruchomości w Polsce

3.2. Analiza uwarunkowań makroekonomicznych rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

3.2.1. Tempo wzrostu gospodarczego

3.2.2. Inflacja

3.2.3. Zatrudnienie i poziom wynagrodzenia

3.3. Wpływ rynków sąsiednich na rynek nieruchomości w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

4. Konsekwencje niedostosowania profili kształcenia do potrzeb rynku pracy - na przykładzie województwa lubelskiego - Tadeusz Kucharuk

Wprowadzenie

4.1. Struktura gospodarki a kształcenie w regionie - niedostosowanie

4.2. Kształcenie w regionie - konsekwencje dla przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie

4.3. Konsekwencje dla rozwoju kapitału ludzkiego w regionie

Podsumowanie

Bibliografia

 

Część II. PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC ZMIAN W OTOCZENIU

5. Kooperacja reakcją przedsiębiorstw na niestabilność otoczenia - Beata Bąkowska

Wprowadzenie

5.1. Niestabilność otoczenia

5.2. Kooperacja w procesie dostosowywania przedsiębiorstw do zmienności otoczenia

5.3. Przedsiębiorczość i efektywność działania podstawą kooperacji

Podsumowanie

Bibliografia

 

6. Otoczenie przedsiębiorstwa i jego w pływ na sukces innowacji - Tomasz Symonides

6.1. Istota innowacji

6.2. Kapitał intelektualny i jego rola w kreowaniu innowacji

6.2.1. Kapitał intelektualny czynnikiem krytycznym dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań

6.2.2. Pomiar kapitału intelektualnego

6.3. Otoczenie przedsiębiorstwa a jego innowacyjność

6.3.1. Rynek telekomunikacyjny, relacje pomiędzy dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego a organizacjami standaryzującymi

6.3.2. Innowacyjność to za mało

Podsumowanie

Bibliografia

 

7. Innowacja jedną z przyczyn problemów przedsiębiorstwa - Krzysztof Zajdziński

Wprowadzenie

7.1. Innowacja - istota i definicje

7.2. Rola informacji i wiedzy

7.3. Przyczyny "toksycznych" innowacji

7.4. Wdrażanie innowacji - identyfikacja zagrożeń

Podsumowanie

Bibliografia

 

8. Zarządzanie wiedzą źródłem sukcesu japońskich przedsiębiorstw motoryzacyjnych - na przykładzie Toyota Motor Corporation - Maurycy Michalski

Wprowadzenie

8.1. Rola wiedzy w przedsiębiorstwie

8.2. Wdrożenie Toyota Production System (TPS) przykładem skutecznego zarządzania wiedzą

Podsumowanie

Bibliografia

 

9. Rola marketingu internetowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy z sektora MŚP w Polsce - Danuta Rynkiewicz

Wprowadzenie

9.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) - znaczenie tego sektora w gospodarce

9.2. Przewagi konkurencyjne firm z sektora MŚP

9.3. Rola i wykorzystanie marketingu internetowego jako narzędzia do uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy z sektora MŚP w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

10. Zapisy umowne stosowane przez  polskie fundusze kapitału zalążkowego - Adam Rogaliński

Wprowadzenie

10.1. Rola kapitału zalążkowego w finansowaniu przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju

10.2. Działalność inwestycyjna funduszy kapitału zalążkowego

10.3. Inwestycje funduszy kapitału zalążkowego w Polsce - rozwiązania w zakresie zapisów umownych

Podsumowanie

Bibliografia

 

11. Gwarancja ubezpieczeniowa i bankowa w obrocie gospodarczym przedsiębiorstw - wybrane aspekty Aleksandra Rokicka

Wprowadzenie

11.1. Gwarancje - istota, rodzaje, zasady funkcjonowania

11.2. Gwarancje w obrocie gospodarczym

11.3. Zakres stosowania gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

12. VBA dla MS Excel w usprawnianiu procesów przedsiębiorstwa - Konrad Szermanowicz

Wprowadzenie

12.1. Możliwości MS Excel w ocenie użytkownika

12.1.1. VBA jako język programowania

12.1.2. VBA w praktyce

12.1.3. Nauka programowania - zagadnienia praktyczne

12.2. Ocena VBA w kontekście rozwiązań docelowych

12.2.1. SWOT dla narzędzi wykonanych w VBA

12.2.2. Potencjalne korzyści z wykorzystania VBA

12.3. Możliwości oprogramowania typu open source

Podsumowanie

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 223

Publikacja odzwierciedla zainteresowania i dokonania Autorów, które wpisują się w analizę związków zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem, będących w dużej mierze konsekwencją zmian w dalszym otoczeniu i stanowiących swoistego rodzaju wyzwanie dla przedsiębiorstw poszukujących dalszych możliwości rozwoju. W książce wydzielone zostały dwie części. Część pierwsza zawiera prace poświęcone otoczeniu przedsiębiorstwa, zwłaszcza czynnikom makroekonomicznym współtworzącym to otoczenie i określającym warunki prowadzenia działalności, także w kontekście konieczności dokonywania zmian w przedsiębiorstwie i wskazywania obszarów niedostosowania przedsiębiorstw do nowych wymogów rynku, szczególnie w warunkach ciągłej zmienności otoczenia.

W sposób szczególny odniesiono się do kryzysu finansowego z 2008 r. w kontekście jego skutków dla przedsiębiorstw. Podejmowanie działań, które ograniczą negatywne skutki kryzysu - skoro zyskują przewagę zwolennicy państwa aktywnie koordynującego mechanizmy rynkowe - uzasadnia konieczność poszukiwania instrumentów gwarantujących powrót do równowagi i stabilizacji ekonomicznej. W wymiarze gospodarki światowej sprowadza się to niejednokrotnie do prób powołania ogólnoświatowej organizacji gospodarczo?politycznej, reprezentującej interesy państw całego świata i mającej na celu wypracowanie sprawnych procedur reagowania na załamania i nietypowe sytuacje gospodarcze, wywołane funkcjonowaniem w turbulentnym otoczeniu. Regulacje relacji przedsiębiorstwo?otoczenie wdrażane są także w poszczególnych krajach, odnoszą się przy tym do rożnych aspektów aktywności gospodarczej i wywołują nie zawsze jednoznaczne w ocenie skutki.

Wpływ otoczenia, tj. uwarunkowań makroekonomicznych, na funkcjonowanie przedsiębiorstw widoczny jest w każdym segmencie rynku, a jego specyficzne przejawy, mające swe źródło także w sytuacji kryzysowej, zobrazowano na przykładzie rynku nieruchomości w Polsce. Z kolei skutki braku spójności i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a otoczeniem i jego poszczególnymi elementami obrazuje niedostosowanie profili kształcenia do potrzeb miejscowych przedsiębiorstw, pokazanych przez pryzmat województwa lubelskiego.

W drugiej części książki uwaga została skoncentrowana na przedsiębiorstwach i na umiejętności ich dostosowania się do wyzwań stawianych przez otoczenie, zarówno bliższe, jak i dalsze, i szukania w nim nowych możliwości rozwoju.

Wymowna w tym zakresie jest problematyka poświęcona rosnącemu znaczeniu działań kooperacyjnych przedsiębiorstw, postrzeganych jako umiejętność pokonywania ograniczeń i barier stawianych przez otoczenie, a przekraczających możliwości pojedynczych przedsiębiorstw. Zastępowanie wszechobecnej konkurencji kooperacją i utrzymywanie właściwych proporcji między nimi w celu tworzenia właściwych relacji biznesowych nie tylko zwiększają szanse przetrwania przedsiębiorstwa w trudnych warunkach, lecz także dają możliwość tworzenia nowej wartości, bazującej na niezbędnym w kooperacji zaufaniu, sprzyjającym innowacyjnym rozwiązaniom.

Podjęcie wyzwań stawianych przez otoczenie wyraża się w wielu przypadkach poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Ich wdrażanie jest procesem skomplikowanym, uwarunkowanym wieloma czynnikami, związanymi zarówno z zasobami firmy, jak i z jej otoczeniem. Dodatkowo niezwykle istotne są obecnie zasoby wiedzy. To kapitał ludzki kreuje istotne dla innowacji i jej wdrażania relacje między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, które ukazano na przykładzie rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Relacje występujące na tym rynku obrazują też, w jaki sposób dostawcy infrastruktury telekomunikacyjnej mogą mieć wpływ na otoczenie, w którym działają.

Wdrażanie innowacji, podyktowane chęcią uzyskania przewagi konkurencyjnej, może jednak prowadzić do problemów firmy, a nawet do jej upadku, co dotyczy w szczególności mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Z analizy źródeł zagrożeń generowanych przez innowację wynika, że do uzyskania przewidywanych jej efektów niezbędne są kapitał finansowy, a przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki. Przekłada się to na generowanie oraz wykorzystanie informacji i wiedzy, posiadanych przez firmę, jak również pozwala przeciwdziałać negatywnym skutkom i zagrożeniom związanym z tzw. nietrafionymi innowacjami, wdrażanymi pod wpływem presji otoczenia.

Dużą wrażliwość na zaburzenia gospodarcze lub zjawiska dekoniunkturalne wykazuje sektor motoryzacyjny. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera sukces japońskich przedsiębiorstw, które pod koniec drugiej połowy XX w. zdominowały wiele gałęzi przemysłu, dystansując producentów amerykańskich i europejskich. Źródeł tego sukcesu należy dopatrywać się w podejściu japońskich przedsiębiorstw, które na wzór inteligentnych firm (ang. intelligent enterprises), uznających wiedzę za najcenniejszy produkt, wykazały zdolność do przystosowania się w sposób nowatorski i szybki do zmian narzucanych przez otoczenie oraz do ich antycypowania, ukierunkowały się bowiem na gromadzenie kapitału intelektualnego i zarządzanie wiedzą. Wypracowany w TMC model przedsiębiorstwa (TPS) doskonale wpisał się w proces zarządzania wiedzą, oparty na udostępnianiu i wykorzystaniu wiedzy w obrębie organizacji oraz w jej otoczeniu (klienci, kooperanci).

Konieczność wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań, powodowaną m.in. presją, jaką w budowaniu przewagi konkurencyjnej wywiera otoczenie, dostrzegają także M ŚP, odgrywające znaczącą rolę nie tylko w polskiej gospodarce. Wykorzystują one Internet, stanowiący unikatową bazę informacji o rynku i o konkurencji, do bezpośredniej komunikacji z klientem oraz do tworzenia powiązań z otoczeniem, czemu sprzyja wzrost liczby osób i przedsiębiorstw korzystających z Internetu. Specyfika M ŚP, w warunkach wykorzystania technologii informatycznych, pozwala dużym firmom na tworzenie przewag opartych na jakości i indywidualizacji wyrobów oraz informacji. Poza stosowaniem w przedsiębiorstwie nowych zasad marketingu, utożsamianych z pewnego rodzaju innowacją, Internet, ze względu na swą funkcjonalność, sprzyja usprawnianiu działań przedsiębiorstw w innych obszarach jego działalności.

W nurt zagadnień podjętych w drugiej części monografii wpisuje się próba identyfikacji umiejętności dostosowania się do niestabilnego i zmieniającego się otoczenia, odnosząca się do przedsiębiorstw podejmujących działania mające na celu ograniczanie zagrożeń związanych z zaangażowaniem kapitałowym, istotnych dla ich funkcjonowania w każdych warunkach, szczególnie zaś w okresie kryzysu finansowego. Służyła temu analiza specyficznych rozwiązań, tj. zapisów umownych stosowanych przez fundusze kapitału zalążkowego, działające na terenie Polski, wykorzystywanych przy inwestycjach w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa (seed capital), jak również analiza sposobów korzystania z instrumentów finansowych stosowanych przez banki i instytucje ubezpieczeniowe w celu niwelowania ryzyka, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei do wskazanych wcześniej przewag: jakościowej, cenowej, a zwłaszcza informacyjnej, w warunkach ?chaosu informacyjnego" i unikania zagrożeń z nim związanych, odnoszą się działania wielu przedsiębiorstw, stojących przed koniecznością szybkiej adaptacji do zmian w otoczeniu, ukierunkowanych na implementację rozwiązań technologicznych prowadzących do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Stąd istotne stają się pełne rozpoznanie i prawidłowe eksploatowanie stosowanych programów i aplikacji, wykorzystywanych także w przedsiębiorstwach jako narzędzia do zbierania i przetwarzania danych. Przykładowej analizie poddano możliwości wykorzystania posiadanych zasobów IT w przedsiębiorstwie, ukazane przez pryzmat rozwiązań stosowanych w aplikacjach wykorzystujących środowisko programistyczne Visual Basic for Applications (VBA ), mające zastosowanie w wielu powszechnie stosowanych programach (m.in. w MS Excel).

Prezentowane w pracy zagadnienia zostały ujęte w sposób ukazujący złożoność omawianych procesów. Są one też podstawą do dalszej dyskusji, odnoszącej się do rożnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, pozostającego w intensywnych relacjach z otoczeniem.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, których interesują badania i dociekania młodych adeptów nauki, wyróżniających się ambicją naukową i sposobem podejścia do ważnych współcześnie problemów, z jakimi stykają się przedsiębiorstwa w niestabilnym otoczeniu, którego stanowią istotną część.

Wprowadzenie - Teresa Pakulska

 

CZĘŚĆ I. OTOCZENIE

1. Kryzys ekonomiczny i jego skutki dla przedsiębiorstw - Alicja Danielik

Wprowadzenie

1.1. Światowy kryzys ekonomiczny - przejawy

1.2. Zwrot w teorii ekonomii czy kontynuacja dotychczasowych trendów?

1.3. Pomoc publiczna szansą instrumentarium keynesizmu

1.4. Upadłość przedsiębiorstw pozytywnym efektem działania rynku

Podsumowanie

Bibliografia

 

2. Międzynarodowe organizacje gospodarcze wobec światowego kryzysu finansowego - Robert Szczur

Wprowadzenie

2.1. Geneza kryzysu finansowego

2.2. Międzynarodowe organizacje gospodarcze i ich rola w sterowaniu rozwojem gospodarczym

2.3. Ocena prowadzonych działań zapobiegawczych i stabilizacyjnych, realizowanych przez międzynarodowe organizacje gospodarcze, w świetle kryzysu finansowego z lat 2008-2009

Podsumowanie

Bibliografia

 

3. Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rynku nieruchomości w Polsce - Aleksandra Milewska

Wprowadzenie

3.1. Istota i struktura rynku nieruchomości w Polsce

3.2. Analiza uwarunkowań makroekonomicznych rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

3.2.1. Tempo wzrostu gospodarczego

3.2.2. Inflacja

3.2.3. Zatrudnienie i poziom wynagrodzenia

3.3. Wpływ rynków sąsiednich na rynek nieruchomości w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

4. Konsekwencje niedostosowania profili kształcenia do potrzeb rynku pracy - na przykładzie województwa lubelskiego - Tadeusz Kucharuk

Wprowadzenie

4.1. Struktura gospodarki a kształcenie w regionie - niedostosowanie

4.2. Kształcenie w regionie - konsekwencje dla przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie

4.3. Konsekwencje dla rozwoju kapitału ludzkiego w regionie

Podsumowanie

Bibliografia

 

Część II. PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC ZMIAN W OTOCZENIU

5. Kooperacja reakcją przedsiębiorstw na niestabilność otoczenia - Beata Bąkowska

Wprowadzenie

5.1. Niestabilność otoczenia

5.2. Kooperacja w procesie dostosowywania przedsiębiorstw do zmienności otoczenia

5.3. Przedsiębiorczość i efektywność działania podstawą kooperacji

Podsumowanie

Bibliografia

 

6. Otoczenie przedsiębiorstwa i jego w pływ na sukces innowacji - Tomasz Symonides

6.1. Istota innowacji

6.2. Kapitał intelektualny i jego rola w kreowaniu innowacji

6.2.1. Kapitał intelektualny czynnikiem krytycznym dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań

6.2.2. Pomiar kapitału intelektualnego

6.3. Otoczenie przedsiębiorstwa a jego innowacyjność

6.3.1. Rynek telekomunikacyjny, relacje pomiędzy dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego a organizacjami standaryzującymi

6.3.2. Innowacyjność to za mało

Podsumowanie

Bibliografia

 

7. Innowacja jedną z przyczyn problemów przedsiębiorstwa - Krzysztof Zajdziński

Wprowadzenie

7.1. Innowacja - istota i definicje

7.2. Rola informacji i wiedzy

7.3. Przyczyny "toksycznych" innowacji

7.4. Wdrażanie innowacji - identyfikacja zagrożeń

Podsumowanie

Bibliografia

 

8. Zarządzanie wiedzą źródłem sukcesu japońskich przedsiębiorstw motoryzacyjnych - na przykładzie Toyota Motor Corporation - Maurycy Michalski

Wprowadzenie

8.1. Rola wiedzy w przedsiębiorstwie

8.2. Wdrożenie Toyota Production System (TPS) przykładem skutecznego zarządzania wiedzą

Podsumowanie

Bibliografia

 

9. Rola marketingu internetowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy z sektora MŚP w Polsce - Danuta Rynkiewicz

Wprowadzenie

9.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) - znaczenie tego sektora w gospodarce

9.2. Przewagi konkurencyjne firm z sektora MŚP

9.3. Rola i wykorzystanie marketingu internetowego jako narzędzia do uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy z sektora MŚP w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

10. Zapisy umowne stosowane przez  polskie fundusze kapitału zalążkowego - Adam Rogaliński

Wprowadzenie

10.1. Rola kapitału zalążkowego w finansowaniu przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju

10.2. Działalność inwestycyjna funduszy kapitału zalążkowego

10.3. Inwestycje funduszy kapitału zalążkowego w Polsce - rozwiązania w zakresie zapisów umownych

Podsumowanie

Bibliografia

 

11. Gwarancja ubezpieczeniowa i bankowa w obrocie gospodarczym przedsiębiorstw - wybrane aspekty Aleksandra Rokicka

Wprowadzenie

11.1. Gwarancje - istota, rodzaje, zasady funkcjonowania

11.2. Gwarancje w obrocie gospodarczym

11.3. Zakres stosowania gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

12. VBA dla MS Excel w usprawnianiu procesów przedsiębiorstwa - Konrad Szermanowicz

Wprowadzenie

12.1. Możliwości MS Excel w ocenie użytkownika

12.1.1. VBA jako język programowania

12.1.2. VBA w praktyce

12.1.3. Nauka programowania - zagadnienia praktyczne

12.2. Ocena VBA w kontekście rozwiązań docelowych

12.2.1. SWOT dla narzędzi wykonanych w VBA

12.2.2. Potencjalne korzyści z wykorzystania VBA

12.3. Możliwości oprogramowania typu open source

Podsumowanie

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel