Ulubione
  1. Strona główna
  2. MODELE I FORMY INNOWACJI

MODELE I FORMY INNOWACJI

36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Autor: Redakcja naukowa: Krystyna Poznańska
Kod produktu: 978-83-8030-417-8
Cena regularna:
36,00 zł
32,40 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,60 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 32,40 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
MODELE I FORMY INNOWACJI
MODELE I FORMY INNOWACJI
[[[separator]]]

 

WPROWADZENIE

K r y s t y n a  P o z n a ń s k a

 

Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu nawiązują do głównego nurtu badań prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i są rezultatem badań statutowych zatytułowanych Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji, których kierownikiem był dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.

Celem podjętych rozważań teoretycznych oraz przeprowadzonych badań empirycznych było przedstawienie wybranych form innowacji i możliwości ich wykorzystania w gospodarce polskiej. Autorzy skoncentrowali się na trzech typach innowacji - otwartych, oszczędnych oraz proekologicznych, a także wybranych odmianach innowacji powstających w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Całość rozważań podzielono na siedem obszarów tematycznych.

W rozdziale pierwszym przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w sektorze producentów kosmetyków w Polsce, którzy starają się w dużym stopniu wykorzystać innowacje do realizacji swoich strategii biznesowych i zwiększania konkurencyjności. Wdrożenie modelu otwartych innowacji w tego typu przedsiębiorstwach uzależnione jest głównie od czynników wewnątrzorganizacyjnych, takich jak kultura organizacyjna, postawy innowacyjne kadry kierowniczej i pracowników, zasoby finansowe czy nowe systemy zarządzania. Ponadto proces ten polega na wykorzystaniu metody adresowanego pozyskiwania innowacji lub zamkniętych partnerstw innowacyjnych przez podmioty z dominującym polskim kapitałem oraz rozproszone pozyskiwanie innowacji i otwartych partnerstw innowacyjnych w przypadku firm z kapitałem zagranicznym.

W rozdziale drugim podjęto próbę przedstawienia poziomu postępu w dziedzinie powszechnej automatyzacji procesów oraz wdrożenia sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Omówiono systemy eksperckie i sztuczne sieci neuronowe, będące kluczowymi etapami w rozwoju sztucznej inteligencji. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i jej zastosowanie wiążą się z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami. W rozdziale zwrócono uwagę na takie zagadnienia jak zapewnienie dostępu do danych, ich agregacja, aspekt etyczny i bezpieczeństwo danych.

Rozważania podjęte w rozdziale trzecim koncentrują się na technologii łańcuchów blokowych (blockchain), będącej jedną z nowych form innowacji rozwijanej i wdrażanej w okresie czwartej rewolucji przemysłowej. Omówiono w związku z tym jej istotę i historię rozwoju, a następnie zaprezentowano możliwe obszary zastosowania w bankowości. Wykorzystanie technologii łańcuchów blokowych prowadzi głównie do wzrostu efektywności świadczonych usług, co przyczynia się z kolei do przyspieszenia procesów oraz poprawy ich jakości zarówno pod względem ograniczenia liczby błędów, jak i z perspektywy odbiorców końcowych, tj. klientów.

W rozdziale czwartym zaprezentowano problematykę koncepcji zarządzania zorientowanej na eliminację marnotrawstwa (lean management) w kontekście projektowania i rozwoju produktów. Na uwagę zasługuje również próba zdiagnozowania środowiska sprzyjającego powstawaniu innowacji oszczędnych. Oznacza to stosowanie modelu otwartej innowacji i kultury ciągłego doskonalenia, zakładającej eliminowanie marnotrawstwa w procesie powstawania produktu lub usługi i wspólne rozwiązywanie problemów, co pobudza z kolei kreatywność wszystkich interesariuszy zaangażowanych w innowacje oraz pozwala nieustannie ją doskonalić.

W rozdziale piątym skoncentrowano się na działalności proekologicznej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiono wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród 342 przedsiębiorstw produkcyjnych. Umożliwiło to identyfikację świadomości ekologicznej kadry zarządzającej małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz określenie poziomu aktywności proekologicznej w ramach badanej grupy podmiotów. Z prezentowanych badań wynika, że poziom wiedzy na temat zanieczyszczania środowiska przyrodniczego jest dość niski. Respondenci stwierdzili bowiem, że w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej nie zanieczyszczają środowiska przyrodniczego, co stoi w opozycji m.in. do danych GUS czy odpowiedzi udzielonych na pytania dotyczące znajomości i motywów wdrażanych inicjatyw proekologicznych. Właściciele i menedżerowie przedsiębiorstw stosują dość szeroki wachlarz inicjatyw ekologizacyjnych oraz dostrzegają korzyści wynikające z podejmowania tego typu działań, co może sugerować, że zagadnienia ekologiczne są im znane.

W rozdziale szóstym podjęto tematykę crowdfundingu jako innowacyjnego źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Omówiono w tym celu zarówno istotę tego zjawiska, jak i współzależności występujące między nim a rozwojem instytucjonalnym krajowej gospodarki. Szczególne miejsce w rozważaniach podjętych w tym rozdziale zajmuje analiza empiryczna, w ramach której autor prezentuje wyniki badań dotyczących rozwoju rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce na tle pozostałej aktywności w zakresie instrumentów udziałowych. Udało mu się w ten sposób ustalić, czy rynek ten może stać się w dającej się przewidzieć przyszłości istotną alternatywą w przypadku innych źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw o relatywnie wysokim stopniu ryzyka.

W ostatnim rozdziale opracowania omówiono koncepcję zarządzania własnością intelektualną realizowaną w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Autor przedstawił interpretację pojęcia własności intelektualnej w ujęciu ekonomicznym i prawnym, podkreślając złożoność zjawisk, a także odnosząc się do uregulowań istniejących w polskim systemie prawa własności intelektualnej. Zasadnicza część rozważań koncentruje się na problematyce ewolucji podejścia przedsiębiorstw do roli własności intelektualnej w ich działalności, począwszy od przełomu XIX i XX wieku. Zaprezentowano tu również modele zarządzania własnością intelektualną, opierając się zarówno na literaturze przedmiotu, jak i praktykach obserwowanych w wiodących innowacyjnych korporacjach transnarodowych. Jak wynika z podjętych rozważań, sfera zarządzania własnością intelektualną w tych podmiotach zyskała rangę strategii o wielowymiarowym charakterze, obejmującym szereg różnorodnych działań. W rozdziale zdefiniowano także pojęcie własności intelektualnej w ujęciu ekonomicznym i prawnym oraz przedstawiono zasadnicze etapy w ewolucji podejścia przedsiębiorstw do roli własności intelektualnej i modele zarządzania tym obszarem w innowacyjnych przedsiębiorstw.

Autorzy poszczególnych rozdziałów są świadomi, iż niniejsze opracowanie nie wyczerpuje problematyki nowych form innowacji, które są rozwijane i wdrażane w podmiotach gospodarczych w okresie czwartej rewolucji przemysłowej. Z uwagi na znaczenie tego zjawiska mają oni jednak nadzieję, iż w przyszłości będą mogli kontynuować badania z tego zakresu.

 

 

[[[separator]]]

 

K r y s t y n a  Po z n a ń s ka

WPROWADZENIE

 

J a n  K l i m e k , B e a t a  Że l a z ko

Rozdział 1

OTWARTE INNOWACJE W SEKTORZE PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW - UWARUNKOWANIA I SPOSOBY WDRAŻANIA

Wstęp

1.1. Metodyka i cel badania

1.2. Innowacyjność przedsiębiorstw wytwarzających kosmetyki

1.3. Otwarte innowacje - ujęcie teoretyczne

1.4. Charakterystyka sektora producentów kosmetyków w Polsce

1.5. Otwarte innowacje - uwarunkowania

1.6. Otwarte innowacje - sposoby wdrażania

Podsumowanie

Bibliografia

 

M i r o s ł a w  J u r d e c z ka

Rozdział 2

ROLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W TWORZENIU NOWYCH FORM INTERAKCJI INTERESARIUSZY Z PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wstęp

2.1. Automatyzacja procesów a zastosowanie sztucznej inteligencji

2.2. Zastosowanie technologii automatyzacji procesów w biznesie

2.3. Kluczowe wyzwania dotyczące dalszego zastosowania sztucznej inteligencji oraz agregacji danych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Pa t r y k  M a t u s z e w s k i

Rozdział 3

TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN W BANKOWOŚCI - DOSTĘPNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ USŁUG BANKOWYCH

Wstęp

3.1. Historia technologii blockchain, jej cechy oraz obecne zastosowania

3.2. Możliwe zastosowania technologii blockchain w bankowości

Podsumowanie

Bibliografia

 

J a n  M . J a n i s z e w s k i

Rozdział 4

FRUGAL INNOVATION I LEAN INNOVATION - ODPOWIEDŹ NA OGRANICZONE ZASOBY I MARNOTRAWSTWO W PROCESIE POWSTAWANIA INNOWACJI

Wstęp

4.1. Środowisko sprzyjające powstawaniu innowacji oszczędnych

4.2. Lean management w kontekście projektowania, rozwoju produktu i powstawania innowacji

4.3. Zasady lean innovation

Podsumowanie

Bibliografia

 

J a c e k  W y s o c k i

Rozdział 5

DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH W POLSCE

Wstęp

5.1. Metoda badawcza, przyjęte założenia i charakterystyka próby badawczej

5.2. Wyniki badań empirycznych w zakresie inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne

Podsumowanie

Bibliografia

 

M a r c i n  Ko ł t u n i a k

Rozdział 6

CROWDFUNDING UDZIAŁOWY JAKO INNOWACYJNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - ANALIZA EMPIRYCZNA I INSTYTUCJONALNA

Wstęp

6.1. Istota crowdfundingu udziałowego

6.2. Rozwój instytucjonalny krajowej gospodarki a zjawisko crowdfundingu udziałowego

6.3. Rozwój rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce - wyniki analizy empirycznej

6.4. Znaczenie zjawiska crowdfundingu udziałowego jako innowacyjnego źródła finansowania rozwoju krajowych przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ka m i l  M . K r a j

Rozdział 7

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH - GENEZA I CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI

Wstęp

7.1. Własność intelektualna - ujęcie definicyjne i główne kategorie

7.2. Ewolucja roli własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw - zarys historyczny

7.3. Modelowe ujęcie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 166

Wstęp

 

WPROWADZENIE

K r y s t y n a  P o z n a ń s k a

 

Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu nawiązują do głównego nurtu badań prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i są rezultatem badań statutowych zatytułowanych Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji, których kierownikiem był dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.

Celem podjętych rozważań teoretycznych oraz przeprowadzonych badań empirycznych było przedstawienie wybranych form innowacji i możliwości ich wykorzystania w gospodarce polskiej. Autorzy skoncentrowali się na trzech typach innowacji - otwartych, oszczędnych oraz proekologicznych, a także wybranych odmianach innowacji powstających w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Całość rozważań podzielono na siedem obszarów tematycznych.

W rozdziale pierwszym przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w sektorze producentów kosmetyków w Polsce, którzy starają się w dużym stopniu wykorzystać innowacje do realizacji swoich strategii biznesowych i zwiększania konkurencyjności. Wdrożenie modelu otwartych innowacji w tego typu przedsiębiorstwach uzależnione jest głównie od czynników wewnątrzorganizacyjnych, takich jak kultura organizacyjna, postawy innowacyjne kadry kierowniczej i pracowników, zasoby finansowe czy nowe systemy zarządzania. Ponadto proces ten polega na wykorzystaniu metody adresowanego pozyskiwania innowacji lub zamkniętych partnerstw innowacyjnych przez podmioty z dominującym polskim kapitałem oraz rozproszone pozyskiwanie innowacji i otwartych partnerstw innowacyjnych w przypadku firm z kapitałem zagranicznym.

W rozdziale drugim podjęto próbę przedstawienia poziomu postępu w dziedzinie powszechnej automatyzacji procesów oraz wdrożenia sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Omówiono systemy eksperckie i sztuczne sieci neuronowe, będące kluczowymi etapami w rozwoju sztucznej inteligencji. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i jej zastosowanie wiążą się z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami. W rozdziale zwrócono uwagę na takie zagadnienia jak zapewnienie dostępu do danych, ich agregacja, aspekt etyczny i bezpieczeństwo danych.

Rozważania podjęte w rozdziale trzecim koncentrują się na technologii łańcuchów blokowych (blockchain), będącej jedną z nowych form innowacji rozwijanej i wdrażanej w okresie czwartej rewolucji przemysłowej. Omówiono w związku z tym jej istotę i historię rozwoju, a następnie zaprezentowano możliwe obszary zastosowania w bankowości. Wykorzystanie technologii łańcuchów blokowych prowadzi głównie do wzrostu efektywności świadczonych usług, co przyczynia się z kolei do przyspieszenia procesów oraz poprawy ich jakości zarówno pod względem ograniczenia liczby błędów, jak i z perspektywy odbiorców końcowych, tj. klientów.

W rozdziale czwartym zaprezentowano problematykę koncepcji zarządzania zorientowanej na eliminację marnotrawstwa (lean management) w kontekście projektowania i rozwoju produktów. Na uwagę zasługuje również próba zdiagnozowania środowiska sprzyjającego powstawaniu innowacji oszczędnych. Oznacza to stosowanie modelu otwartej innowacji i kultury ciągłego doskonalenia, zakładającej eliminowanie marnotrawstwa w procesie powstawania produktu lub usługi i wspólne rozwiązywanie problemów, co pobudza z kolei kreatywność wszystkich interesariuszy zaangażowanych w innowacje oraz pozwala nieustannie ją doskonalić.

W rozdziale piątym skoncentrowano się na działalności proekologicznej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiono wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród 342 przedsiębiorstw produkcyjnych. Umożliwiło to identyfikację świadomości ekologicznej kadry zarządzającej małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz określenie poziomu aktywności proekologicznej w ramach badanej grupy podmiotów. Z prezentowanych badań wynika, że poziom wiedzy na temat zanieczyszczania środowiska przyrodniczego jest dość niski. Respondenci stwierdzili bowiem, że w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej nie zanieczyszczają środowiska przyrodniczego, co stoi w opozycji m.in. do danych GUS czy odpowiedzi udzielonych na pytania dotyczące znajomości i motywów wdrażanych inicjatyw proekologicznych. Właściciele i menedżerowie przedsiębiorstw stosują dość szeroki wachlarz inicjatyw ekologizacyjnych oraz dostrzegają korzyści wynikające z podejmowania tego typu działań, co może sugerować, że zagadnienia ekologiczne są im znane.

W rozdziale szóstym podjęto tematykę crowdfundingu jako innowacyjnego źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Omówiono w tym celu zarówno istotę tego zjawiska, jak i współzależności występujące między nim a rozwojem instytucjonalnym krajowej gospodarki. Szczególne miejsce w rozważaniach podjętych w tym rozdziale zajmuje analiza empiryczna, w ramach której autor prezentuje wyniki badań dotyczących rozwoju rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce na tle pozostałej aktywności w zakresie instrumentów udziałowych. Udało mu się w ten sposób ustalić, czy rynek ten może stać się w dającej się przewidzieć przyszłości istotną alternatywą w przypadku innych źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw o relatywnie wysokim stopniu ryzyka.

W ostatnim rozdziale opracowania omówiono koncepcję zarządzania własnością intelektualną realizowaną w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Autor przedstawił interpretację pojęcia własności intelektualnej w ujęciu ekonomicznym i prawnym, podkreślając złożoność zjawisk, a także odnosząc się do uregulowań istniejących w polskim systemie prawa własności intelektualnej. Zasadnicza część rozważań koncentruje się na problematyce ewolucji podejścia przedsiębiorstw do roli własności intelektualnej w ich działalności, począwszy od przełomu XIX i XX wieku. Zaprezentowano tu również modele zarządzania własnością intelektualną, opierając się zarówno na literaturze przedmiotu, jak i praktykach obserwowanych w wiodących innowacyjnych korporacjach transnarodowych. Jak wynika z podjętych rozważań, sfera zarządzania własnością intelektualną w tych podmiotach zyskała rangę strategii o wielowymiarowym charakterze, obejmującym szereg różnorodnych działań. W rozdziale zdefiniowano także pojęcie własności intelektualnej w ujęciu ekonomicznym i prawnym oraz przedstawiono zasadnicze etapy w ewolucji podejścia przedsiębiorstw do roli własności intelektualnej i modele zarządzania tym obszarem w innowacyjnych przedsiębiorstw.

Autorzy poszczególnych rozdziałów są świadomi, iż niniejsze opracowanie nie wyczerpuje problematyki nowych form innowacji, które są rozwijane i wdrażane w podmiotach gospodarczych w okresie czwartej rewolucji przemysłowej. Z uwagi na znaczenie tego zjawiska mają oni jednak nadzieję, iż w przyszłości będą mogli kontynuować badania z tego zakresu.

 

 

Spis treści

 

K r y s t y n a  Po z n a ń s ka

WPROWADZENIE

 

J a n  K l i m e k , B e a t a  Że l a z ko

Rozdział 1

OTWARTE INNOWACJE W SEKTORZE PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW - UWARUNKOWANIA I SPOSOBY WDRAŻANIA

Wstęp

1.1. Metodyka i cel badania

1.2. Innowacyjność przedsiębiorstw wytwarzających kosmetyki

1.3. Otwarte innowacje - ujęcie teoretyczne

1.4. Charakterystyka sektora producentów kosmetyków w Polsce

1.5. Otwarte innowacje - uwarunkowania

1.6. Otwarte innowacje - sposoby wdrażania

Podsumowanie

Bibliografia

 

M i r o s ł a w  J u r d e c z ka

Rozdział 2

ROLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W TWORZENIU NOWYCH FORM INTERAKCJI INTERESARIUSZY Z PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wstęp

2.1. Automatyzacja procesów a zastosowanie sztucznej inteligencji

2.2. Zastosowanie technologii automatyzacji procesów w biznesie

2.3. Kluczowe wyzwania dotyczące dalszego zastosowania sztucznej inteligencji oraz agregacji danych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Pa t r y k  M a t u s z e w s k i

Rozdział 3

TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN W BANKOWOŚCI - DOSTĘPNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ USŁUG BANKOWYCH

Wstęp

3.1. Historia technologii blockchain, jej cechy oraz obecne zastosowania

3.2. Możliwe zastosowania technologii blockchain w bankowości

Podsumowanie

Bibliografia

 

J a n  M . J a n i s z e w s k i

Rozdział 4

FRUGAL INNOVATION I LEAN INNOVATION - ODPOWIEDŹ NA OGRANICZONE ZASOBY I MARNOTRAWSTWO W PROCESIE POWSTAWANIA INNOWACJI

Wstęp

4.1. Środowisko sprzyjające powstawaniu innowacji oszczędnych

4.2. Lean management w kontekście projektowania, rozwoju produktu i powstawania innowacji

4.3. Zasady lean innovation

Podsumowanie

Bibliografia

 

J a c e k  W y s o c k i

Rozdział 5

DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH W POLSCE

Wstęp

5.1. Metoda badawcza, przyjęte założenia i charakterystyka próby badawczej

5.2. Wyniki badań empirycznych w zakresie inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne

Podsumowanie

Bibliografia

 

M a r c i n  Ko ł t u n i a k

Rozdział 6

CROWDFUNDING UDZIAŁOWY JAKO INNOWACYJNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - ANALIZA EMPIRYCZNA I INSTYTUCJONALNA

Wstęp

6.1. Istota crowdfundingu udziałowego

6.2. Rozwój instytucjonalny krajowej gospodarki a zjawisko crowdfundingu udziałowego

6.3. Rozwój rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce - wyniki analizy empirycznej

6.4. Znaczenie zjawiska crowdfundingu udziałowego jako innowacyjnego źródła finansowania rozwoju krajowych przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ka m i l  M . K r a j

Rozdział 7

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH - GENEZA I CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI

Wstęp

7.1. Własność intelektualna - ujęcie definicyjne i główne kategorie

7.2. Ewolucja roli własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw - zarys historyczny

7.3. Modelowe ujęcie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 166

 

WPROWADZENIE

K r y s t y n a  P o z n a ń s k a

 

Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu nawiązują do głównego nurtu badań prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i są rezultatem badań statutowych zatytułowanych Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji, których kierownikiem był dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.

Celem podjętych rozważań teoretycznych oraz przeprowadzonych badań empirycznych było przedstawienie wybranych form innowacji i możliwości ich wykorzystania w gospodarce polskiej. Autorzy skoncentrowali się na trzech typach innowacji - otwartych, oszczędnych oraz proekologicznych, a także wybranych odmianach innowacji powstających w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Całość rozważań podzielono na siedem obszarów tematycznych.

W rozdziale pierwszym przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w sektorze producentów kosmetyków w Polsce, którzy starają się w dużym stopniu wykorzystać innowacje do realizacji swoich strategii biznesowych i zwiększania konkurencyjności. Wdrożenie modelu otwartych innowacji w tego typu przedsiębiorstwach uzależnione jest głównie od czynników wewnątrzorganizacyjnych, takich jak kultura organizacyjna, postawy innowacyjne kadry kierowniczej i pracowników, zasoby finansowe czy nowe systemy zarządzania. Ponadto proces ten polega na wykorzystaniu metody adresowanego pozyskiwania innowacji lub zamkniętych partnerstw innowacyjnych przez podmioty z dominującym polskim kapitałem oraz rozproszone pozyskiwanie innowacji i otwartych partnerstw innowacyjnych w przypadku firm z kapitałem zagranicznym.

W rozdziale drugim podjęto próbę przedstawienia poziomu postępu w dziedzinie powszechnej automatyzacji procesów oraz wdrożenia sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Omówiono systemy eksperckie i sztuczne sieci neuronowe, będące kluczowymi etapami w rozwoju sztucznej inteligencji. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i jej zastosowanie wiążą się z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami. W rozdziale zwrócono uwagę na takie zagadnienia jak zapewnienie dostępu do danych, ich agregacja, aspekt etyczny i bezpieczeństwo danych.

Rozważania podjęte w rozdziale trzecim koncentrują się na technologii łańcuchów blokowych (blockchain), będącej jedną z nowych form innowacji rozwijanej i wdrażanej w okresie czwartej rewolucji przemysłowej. Omówiono w związku z tym jej istotę i historię rozwoju, a następnie zaprezentowano możliwe obszary zastosowania w bankowości. Wykorzystanie technologii łańcuchów blokowych prowadzi głównie do wzrostu efektywności świadczonych usług, co przyczynia się z kolei do przyspieszenia procesów oraz poprawy ich jakości zarówno pod względem ograniczenia liczby błędów, jak i z perspektywy odbiorców końcowych, tj. klientów.

W rozdziale czwartym zaprezentowano problematykę koncepcji zarządzania zorientowanej na eliminację marnotrawstwa (lean management) w kontekście projektowania i rozwoju produktów. Na uwagę zasługuje również próba zdiagnozowania środowiska sprzyjającego powstawaniu innowacji oszczędnych. Oznacza to stosowanie modelu otwartej innowacji i kultury ciągłego doskonalenia, zakładającej eliminowanie marnotrawstwa w procesie powstawania produktu lub usługi i wspólne rozwiązywanie problemów, co pobudza z kolei kreatywność wszystkich interesariuszy zaangażowanych w innowacje oraz pozwala nieustannie ją doskonalić.

W rozdziale piątym skoncentrowano się na działalności proekologicznej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiono wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród 342 przedsiębiorstw produkcyjnych. Umożliwiło to identyfikację świadomości ekologicznej kadry zarządzającej małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz określenie poziomu aktywności proekologicznej w ramach badanej grupy podmiotów. Z prezentowanych badań wynika, że poziom wiedzy na temat zanieczyszczania środowiska przyrodniczego jest dość niski. Respondenci stwierdzili bowiem, że w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej nie zanieczyszczają środowiska przyrodniczego, co stoi w opozycji m.in. do danych GUS czy odpowiedzi udzielonych na pytania dotyczące znajomości i motywów wdrażanych inicjatyw proekologicznych. Właściciele i menedżerowie przedsiębiorstw stosują dość szeroki wachlarz inicjatyw ekologizacyjnych oraz dostrzegają korzyści wynikające z podejmowania tego typu działań, co może sugerować, że zagadnienia ekologiczne są im znane.

W rozdziale szóstym podjęto tematykę crowdfundingu jako innowacyjnego źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Omówiono w tym celu zarówno istotę tego zjawiska, jak i współzależności występujące między nim a rozwojem instytucjonalnym krajowej gospodarki. Szczególne miejsce w rozważaniach podjętych w tym rozdziale zajmuje analiza empiryczna, w ramach której autor prezentuje wyniki badań dotyczących rozwoju rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce na tle pozostałej aktywności w zakresie instrumentów udziałowych. Udało mu się w ten sposób ustalić, czy rynek ten może stać się w dającej się przewidzieć przyszłości istotną alternatywą w przypadku innych źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw o relatywnie wysokim stopniu ryzyka.

W ostatnim rozdziale opracowania omówiono koncepcję zarządzania własnością intelektualną realizowaną w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Autor przedstawił interpretację pojęcia własności intelektualnej w ujęciu ekonomicznym i prawnym, podkreślając złożoność zjawisk, a także odnosząc się do uregulowań istniejących w polskim systemie prawa własności intelektualnej. Zasadnicza część rozważań koncentruje się na problematyce ewolucji podejścia przedsiębiorstw do roli własności intelektualnej w ich działalności, począwszy od przełomu XIX i XX wieku. Zaprezentowano tu również modele zarządzania własnością intelektualną, opierając się zarówno na literaturze przedmiotu, jak i praktykach obserwowanych w wiodących innowacyjnych korporacjach transnarodowych. Jak wynika z podjętych rozważań, sfera zarządzania własnością intelektualną w tych podmiotach zyskała rangę strategii o wielowymiarowym charakterze, obejmującym szereg różnorodnych działań. W rozdziale zdefiniowano także pojęcie własności intelektualnej w ujęciu ekonomicznym i prawnym oraz przedstawiono zasadnicze etapy w ewolucji podejścia przedsiębiorstw do roli własności intelektualnej i modele zarządzania tym obszarem w innowacyjnych przedsiębiorstw.

Autorzy poszczególnych rozdziałów są świadomi, iż niniejsze opracowanie nie wyczerpuje problematyki nowych form innowacji, które są rozwijane i wdrażane w podmiotach gospodarczych w okresie czwartej rewolucji przemysłowej. Z uwagi na znaczenie tego zjawiska mają oni jednak nadzieję, iż w przyszłości będą mogli kontynuować badania z tego zakresu.

 

 

 

K r y s t y n a  Po z n a ń s ka

WPROWADZENIE

 

J a n  K l i m e k , B e a t a  Że l a z ko

Rozdział 1

OTWARTE INNOWACJE W SEKTORZE PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW - UWARUNKOWANIA I SPOSOBY WDRAŻANIA

Wstęp

1.1. Metodyka i cel badania

1.2. Innowacyjność przedsiębiorstw wytwarzających kosmetyki

1.3. Otwarte innowacje - ujęcie teoretyczne

1.4. Charakterystyka sektora producentów kosmetyków w Polsce

1.5. Otwarte innowacje - uwarunkowania

1.6. Otwarte innowacje - sposoby wdrażania

Podsumowanie

Bibliografia

 

M i r o s ł a w  J u r d e c z ka

Rozdział 2

ROLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W TWORZENIU NOWYCH FORM INTERAKCJI INTERESARIUSZY Z PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wstęp

2.1. Automatyzacja procesów a zastosowanie sztucznej inteligencji

2.2. Zastosowanie technologii automatyzacji procesów w biznesie

2.3. Kluczowe wyzwania dotyczące dalszego zastosowania sztucznej inteligencji oraz agregacji danych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Pa t r y k  M a t u s z e w s k i

Rozdział 3

TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN W BANKOWOŚCI - DOSTĘPNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ USŁUG BANKOWYCH

Wstęp

3.1. Historia technologii blockchain, jej cechy oraz obecne zastosowania

3.2. Możliwe zastosowania technologii blockchain w bankowości

Podsumowanie

Bibliografia

 

J a n  M . J a n i s z e w s k i

Rozdział 4

FRUGAL INNOVATION I LEAN INNOVATION - ODPOWIEDŹ NA OGRANICZONE ZASOBY I MARNOTRAWSTWO W PROCESIE POWSTAWANIA INNOWACJI

Wstęp

4.1. Środowisko sprzyjające powstawaniu innowacji oszczędnych

4.2. Lean management w kontekście projektowania, rozwoju produktu i powstawania innowacji

4.3. Zasady lean innovation

Podsumowanie

Bibliografia

 

J a c e k  W y s o c k i

Rozdział 5

DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH W POLSCE

Wstęp

5.1. Metoda badawcza, przyjęte założenia i charakterystyka próby badawczej

5.2. Wyniki badań empirycznych w zakresie inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne

Podsumowanie

Bibliografia

 

M a r c i n  Ko ł t u n i a k

Rozdział 6

CROWDFUNDING UDZIAŁOWY JAKO INNOWACYJNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - ANALIZA EMPIRYCZNA I INSTYTUCJONALNA

Wstęp

6.1. Istota crowdfundingu udziałowego

6.2. Rozwój instytucjonalny krajowej gospodarki a zjawisko crowdfundingu udziałowego

6.3. Rozwój rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce - wyniki analizy empirycznej

6.4. Znaczenie zjawiska crowdfundingu udziałowego jako innowacyjnego źródła finansowania rozwoju krajowych przedsiębiorstw

Podsumowanie

Bibliografia

 

Ka m i l  M . K r a j

Rozdział 7

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH - GENEZA I CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI

Wstęp

7.1. Własność intelektualna - ujęcie definicyjne i główne kategorie

7.2. Ewolucja roli własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw - zarys historyczny

7.3. Modelowe ujęcie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel