Ulubione
  1. Strona główna
  2. MECHANIZMY SPRZĘŻEŃ ZWROTNYCH A RÓWNOWAGA I DYNAMIKA SYSTEMU EKONOMICZNEGO

MECHANIZMY SPRZĘŻEŃ ZWROTNYCH A RÓWNOWAGA I DYNAMIKA SYSTEMU EKONOMICZNEGO

50,00 zł
29,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 42 % ( 21,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 29,00 zł
Autor: Ireneusz Dąbrowski
Kod produktu: 978-83-8030-060-6
Cena regularna:
50,00 zł
29,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 42 % ( 21,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 29,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
MECHANIZMY SPRZĘŻEŃ ZWROTNYCH A RÓWNOWAGA I DYNAMIKA SYSTEMU EKONOMICZNEGO
MECHANIZMY SPRZĘŻEŃ ZWROTNYCH A RÓWNOWAGA I DYNAMIKA SYSTEMU EKONOMICZNEGO

Kwestie równowagi rynku są przedmiotem ciągłej dyskusji i coraz ostrzejszej krytyki, zwłaszcza w kontekście występujących anomalii rynkowych, długookresowych odchyleń oraz kryzysów i załamań gospodarczych. Odrzucając paradygmat racjonalności podmiotów, eksponuje się rolę ekonomii behawioralnej w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie kształtowania się zachowań rynkowych. Przedmiotem badań coraz częściej jest "ekonomia złożoności", przedstawiająca powiązania sieciowe, sprzężenia wzajemne i współzależności, zaś metodologiczne spectrum jest powiększane o narzędzia i modele formułowane w innych naukach (w szczególności w fizyce, elektronice, psychologii, medycynie). Biorąc pod uwagę dyskusję toczącą się na gruncie zarówno nauki, jak i praktyki gospodarczej, podjętą w monografii problematykę zachowania podmiotów w warunkach nierównowag rynkowych należy niewątpliwie uznać za ważną i aktualną.

dr hab. Teresa Czerwińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

(fragment recenzji)

 

Uważam, że tematyka będąca przedmiotem badań jest bardzo potrzebna - zważywszy na fakt, że Autor kontestuje (i słusznie) ujęcie neoklasyczne tzw. równowagi supraoptymalnej na rzecz systemu nierównowag procesów dynamicznych w systemie ekonomicznym. Autor zestawia m.in. ekonomię złożoności z teorią równowagi ogólnej, prezentuje ekonomię klasyczną, często odwołując się do ekonomii ewolucyjnej, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej oraz teorii gier (w ramach ekonomii matematycznej).

dr hab. Konrad Raczkowski, prof. Społecznej Akademii Nauk

(fragment recenzji)

[[[separator]]]

Praca składa się z wprowadzenia oraz trzech rozdziałów, poprzedzonych wykazem stosowanych oznaczeń i symboli. We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę treści ze wskazaniem świadomie i konsekwentnie stosowanych sposobów postępowania do osiągnięcia celu (metoda badawcza). W pierwszym rozdziale na podstawie dostępnej literatury opisano system ekonomiczny, którego elementy będą badane. Szczególnie istotne było wyodrębnienie komponentu przyrody i komponentu ludzkiego (behawioralnego) oraz relacji między nimi. Dalszą część poświęcono dokładnemu opisowi mechanizmów sprzężeń zwrotnych i ich zastosowaniu. Następnie pokazano wpływ występowania dodatnich i ujemnych sprzężeń zwrotnych na równowagę systemu. Teoretyczne zastosowanie pokazano na przykładzie kumulatywnej przyczynowości okrężnej. W dalszej części rozdziału przedstawiono problem równowag wielopunktowych (wielorakich) oraz autorski podział na równowagę optymalną i supraoptymalną w ujęciu statycznym. Pozwoliło to na przejście do zagadnienia dynamiki i pokazanie głównych różnic pomiędzy myśleniem statycznym a dynamicznym (paradygmat ekonomii ewolucyjnej) oraz ujęcie systemu ekonomicznego jako ewoluującego złożonego systemu adaptacyjnego. Badanie zjawisk dodatnich sprzężeń zwrotnych wymaga właśnie wyjścia poza główny nurt ekonomii w stronę ekonomii złożoności (ang. complexity economics), jako syntezy wielu podejść heterodoksyjnych z głównym nurtem ekonomii.

Rozdział drugi jest poświęcony zachowaniom podmiotów i porównaniu oczekiwań podmiotów adaptacyjnych i racjonalnych (metody teorii gier i symulacji z generatorem liczb pseudolosowych). Ostania część rozdziału dotyczy przypadku popytowych korzyści skali, do którego dochodzi wskutek występowania mechanizmów sprzężeń zwrotnych. W tym momencie rozważań przedstawiono autorską definicję zależności pomiędzy węzłami sieci, mocą sieci i jej użytecznością. Stosując tak zdefiniowane pojęcia, analizowano różne znane modele rozwoju sieci w warunkach popytowych korzyści skali o różnej sile.

W rozdziale trzecim badano możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji pojawienia się efektów sieciowych oraz zaproponowano autorskie modele rynków z efektami sieciowymi. Jednym z takich przypadków jest pułapka gorszego produktu, która przy pewnych dodatkowych założeniach może doprowadzić do monopolizacji i strat w dobrobycie. Rozważania obejmują problemy cyklu życia technologii oraz otwartych i zamkniętych standardów. Kolejnym zagadnieniem są nakłady na prace badawczo-rozwojowe w warunkach monopolu przy występowaniu sprzężeń zwrotnych w postaci efektów sieciowych (model optymalizacji dynamicznej badany w pracach L. Lambertiniego i R. Orsiniego).

Podsumowanie służyło do syntetycznego ujęcia problemu badawczego, a także oceny słuszności przyjętej głównej hipotezy badawczej oraz hipotez pomocniczych. Określono także wkład pracy w rozwój danej nauki. Należy zauważyć, że - zgodnie z celem niniejszej pracy - może ona zostać wykorzystana zarówno przez teoretyków oraz praktyków nauki, jak i przez organy regulacyjne administracji publicznej. Wyeksponowano w niej problemy istotne dla przedsiębiorców, polityków gospodarczych, studentów uczelni wyższych oraz każdego zainteresowanego poszerzeniem wiedzy o otaczającym świecie.

[[[separator]]]

Podstawowe oznaczenia i symbole stosowane w tekście

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Sprzężenia zwrotne, równowaga i statyka a dynamika i ewolucja systemu ekonomicznego

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Koncepcje równowagowe w systemie ekonomicznym

1.3. Mechanizm sprzężeń zwrotnych a równowaga systemu ekonomicznego

1.4. Kumulatywna przyczynowość okrężna jako sprzężenia zwrotne

1.5. Równowagi wielopunktowe w systemach ekonomicznych

1.6. Dynamika systemu ekonomicznego a paradygmat ekonomii ewolucyjnej

1.7. System ekonomiczny jako ewoluujący, złożony system adaptacyjny

1.8. Uwagi końcowe i wnioski

 

Rozdział 2. Oczekiwania podmiotów i modele rozwoju sieciowego systemu ekonomicznego w warunkach sprzężeń zwrotnych na przykładzie popytowych korzyści skali

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Zachowania podmiotów ekonomicznych

2.3. Oczekiwania adaptacyjne i dynamiczny dylemat więźnia

2.4. Racjonalne oczekiwania i metagra

2.5. Popytowe efekty skali jako sprzężenia zwrotne

2.6. Sprzężenia zwrotne a koncepcje rozwoju sieci

2.6.1. Model rozwoju sieci Moore'a

2.6.2. Modele rozwoju sieci Gildera-Metcalfe'a i Reeda

2.6.3. Ograniczenia poznawcze podmiotów i ograniczenia techniczne węzłów w sieci - realna moc sieci

2.6.4. Model Beckstroma - wycena wartości sieci oparta na transakcjach

2.7. Uwagi końcowe i wnioski

Dodatek 1. Efekt podczepienia a efekt snoba

Dodatek 2. Wpływ oczekiwań na kształtowanie parametru. Symulacja dla różnych ?

Dodatek 3. Rozkład Pólya

 

Rozdział 3. Wybór gorszego produktu i problem monopolizacji w warunkach sprzężeń zwrotnych w postaci efektów sieciowych

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Problem pułapki gorszego produktu

3.2.1. Model pojedynczego rynku z negatywnymi efektami sieciowymi

3.2.2. Model dwóch współzależnych rynków z efektami sieciowymi

3.3. Klasyczny model monopolu

3.4. Miary nieefektywności klasycznego monopolu

3.5. Problemy monopolizacji w warunkach sprzężeń zwrotnych - cykl życia technologii, otwarte i zamknięte standardy technologiczne

3.6. Nakłady monopolu na prace badawczo-rozwojowe w warunkach efektów sieciowych

3.6.1. Optimum monopolu

3.6.2. Optimum społeczne

3.7. Uwagi końcowe i wnioski

Dodatek 1

Dodatek 2

Dodatek 3

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

Spis tabel

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 157

Kwestie równowagi rynku są przedmiotem ciągłej dyskusji i coraz ostrzejszej krytyki, zwłaszcza w kontekście występujących anomalii rynkowych, długookresowych odchyleń oraz kryzysów i załamań gospodarczych. Odrzucając paradygmat racjonalności podmiotów, eksponuje się rolę ekonomii behawioralnej w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie kształtowania się zachowań rynkowych. Przedmiotem badań coraz częściej jest "ekonomia złożoności", przedstawiająca powiązania sieciowe, sprzężenia wzajemne i współzależności, zaś metodologiczne spectrum jest powiększane o narzędzia i modele formułowane w innych naukach (w szczególności w fizyce, elektronice, psychologii, medycynie). Biorąc pod uwagę dyskusję toczącą się na gruncie zarówno nauki, jak i praktyki gospodarczej, podjętą w monografii problematykę zachowania podmiotów w warunkach nierównowag rynkowych należy niewątpliwie uznać za ważną i aktualną.

dr hab. Teresa Czerwińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

(fragment recenzji)

 

Uważam, że tematyka będąca przedmiotem badań jest bardzo potrzebna - zważywszy na fakt, że Autor kontestuje (i słusznie) ujęcie neoklasyczne tzw. równowagi supraoptymalnej na rzecz systemu nierównowag procesów dynamicznych w systemie ekonomicznym. Autor zestawia m.in. ekonomię złożoności z teorią równowagi ogólnej, prezentuje ekonomię klasyczną, często odwołując się do ekonomii ewolucyjnej, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej oraz teorii gier (w ramach ekonomii matematycznej).

dr hab. Konrad Raczkowski, prof. Społecznej Akademii Nauk

(fragment recenzji)

Wstęp

Praca składa się z wprowadzenia oraz trzech rozdziałów, poprzedzonych wykazem stosowanych oznaczeń i symboli. We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę treści ze wskazaniem świadomie i konsekwentnie stosowanych sposobów postępowania do osiągnięcia celu (metoda badawcza). W pierwszym rozdziale na podstawie dostępnej literatury opisano system ekonomiczny, którego elementy będą badane. Szczególnie istotne było wyodrębnienie komponentu przyrody i komponentu ludzkiego (behawioralnego) oraz relacji między nimi. Dalszą część poświęcono dokładnemu opisowi mechanizmów sprzężeń zwrotnych i ich zastosowaniu. Następnie pokazano wpływ występowania dodatnich i ujemnych sprzężeń zwrotnych na równowagę systemu. Teoretyczne zastosowanie pokazano na przykładzie kumulatywnej przyczynowości okrężnej. W dalszej części rozdziału przedstawiono problem równowag wielopunktowych (wielorakich) oraz autorski podział na równowagę optymalną i supraoptymalną w ujęciu statycznym. Pozwoliło to na przejście do zagadnienia dynamiki i pokazanie głównych różnic pomiędzy myśleniem statycznym a dynamicznym (paradygmat ekonomii ewolucyjnej) oraz ujęcie systemu ekonomicznego jako ewoluującego złożonego systemu adaptacyjnego. Badanie zjawisk dodatnich sprzężeń zwrotnych wymaga właśnie wyjścia poza główny nurt ekonomii w stronę ekonomii złożoności (ang. complexity economics), jako syntezy wielu podejść heterodoksyjnych z głównym nurtem ekonomii.

Rozdział drugi jest poświęcony zachowaniom podmiotów i porównaniu oczekiwań podmiotów adaptacyjnych i racjonalnych (metody teorii gier i symulacji z generatorem liczb pseudolosowych). Ostania część rozdziału dotyczy przypadku popytowych korzyści skali, do którego dochodzi wskutek występowania mechanizmów sprzężeń zwrotnych. W tym momencie rozważań przedstawiono autorską definicję zależności pomiędzy węzłami sieci, mocą sieci i jej użytecznością. Stosując tak zdefiniowane pojęcia, analizowano różne znane modele rozwoju sieci w warunkach popytowych korzyści skali o różnej sile.

W rozdziale trzecim badano możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji pojawienia się efektów sieciowych oraz zaproponowano autorskie modele rynków z efektami sieciowymi. Jednym z takich przypadków jest pułapka gorszego produktu, która przy pewnych dodatkowych założeniach może doprowadzić do monopolizacji i strat w dobrobycie. Rozważania obejmują problemy cyklu życia technologii oraz otwartych i zamkniętych standardów. Kolejnym zagadnieniem są nakłady na prace badawczo-rozwojowe w warunkach monopolu przy występowaniu sprzężeń zwrotnych w postaci efektów sieciowych (model optymalizacji dynamicznej badany w pracach L. Lambertiniego i R. Orsiniego).

Podsumowanie służyło do syntetycznego ujęcia problemu badawczego, a także oceny słuszności przyjętej głównej hipotezy badawczej oraz hipotez pomocniczych. Określono także wkład pracy w rozwój danej nauki. Należy zauważyć, że - zgodnie z celem niniejszej pracy - może ona zostać wykorzystana zarówno przez teoretyków oraz praktyków nauki, jak i przez organy regulacyjne administracji publicznej. Wyeksponowano w niej problemy istotne dla przedsiębiorców, polityków gospodarczych, studentów uczelni wyższych oraz każdego zainteresowanego poszerzeniem wiedzy o otaczającym świecie.

Spis treści

Podstawowe oznaczenia i symbole stosowane w tekście

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Sprzężenia zwrotne, równowaga i statyka a dynamika i ewolucja systemu ekonomicznego

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Koncepcje równowagowe w systemie ekonomicznym

1.3. Mechanizm sprzężeń zwrotnych a równowaga systemu ekonomicznego

1.4. Kumulatywna przyczynowość okrężna jako sprzężenia zwrotne

1.5. Równowagi wielopunktowe w systemach ekonomicznych

1.6. Dynamika systemu ekonomicznego a paradygmat ekonomii ewolucyjnej

1.7. System ekonomiczny jako ewoluujący, złożony system adaptacyjny

1.8. Uwagi końcowe i wnioski

 

Rozdział 2. Oczekiwania podmiotów i modele rozwoju sieciowego systemu ekonomicznego w warunkach sprzężeń zwrotnych na przykładzie popytowych korzyści skali

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Zachowania podmiotów ekonomicznych

2.3. Oczekiwania adaptacyjne i dynamiczny dylemat więźnia

2.4. Racjonalne oczekiwania i metagra

2.5. Popytowe efekty skali jako sprzężenia zwrotne

2.6. Sprzężenia zwrotne a koncepcje rozwoju sieci

2.6.1. Model rozwoju sieci Moore'a

2.6.2. Modele rozwoju sieci Gildera-Metcalfe'a i Reeda

2.6.3. Ograniczenia poznawcze podmiotów i ograniczenia techniczne węzłów w sieci - realna moc sieci

2.6.4. Model Beckstroma - wycena wartości sieci oparta na transakcjach

2.7. Uwagi końcowe i wnioski

Dodatek 1. Efekt podczepienia a efekt snoba

Dodatek 2. Wpływ oczekiwań na kształtowanie parametru. Symulacja dla różnych ?

Dodatek 3. Rozkład Pólya

 

Rozdział 3. Wybór gorszego produktu i problem monopolizacji w warunkach sprzężeń zwrotnych w postaci efektów sieciowych

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Problem pułapki gorszego produktu

3.2.1. Model pojedynczego rynku z negatywnymi efektami sieciowymi

3.2.2. Model dwóch współzależnych rynków z efektami sieciowymi

3.3. Klasyczny model monopolu

3.4. Miary nieefektywności klasycznego monopolu

3.5. Problemy monopolizacji w warunkach sprzężeń zwrotnych - cykl życia technologii, otwarte i zamknięte standardy technologiczne

3.6. Nakłady monopolu na prace badawczo-rozwojowe w warunkach efektów sieciowych

3.6.1. Optimum monopolu

3.6.2. Optimum społeczne

3.7. Uwagi końcowe i wnioski

Dodatek 1

Dodatek 2

Dodatek 3

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

Spis tabel

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 157

Kwestie równowagi rynku są przedmiotem ciągłej dyskusji i coraz ostrzejszej krytyki, zwłaszcza w kontekście występujących anomalii rynkowych, długookresowych odchyleń oraz kryzysów i załamań gospodarczych. Odrzucając paradygmat racjonalności podmiotów, eksponuje się rolę ekonomii behawioralnej w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie kształtowania się zachowań rynkowych. Przedmiotem badań coraz częściej jest "ekonomia złożoności", przedstawiająca powiązania sieciowe, sprzężenia wzajemne i współzależności, zaś metodologiczne spectrum jest powiększane o narzędzia i modele formułowane w innych naukach (w szczególności w fizyce, elektronice, psychologii, medycynie). Biorąc pod uwagę dyskusję toczącą się na gruncie zarówno nauki, jak i praktyki gospodarczej, podjętą w monografii problematykę zachowania podmiotów w warunkach nierównowag rynkowych należy niewątpliwie uznać za ważną i aktualną.

dr hab. Teresa Czerwińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

(fragment recenzji)

 

Uważam, że tematyka będąca przedmiotem badań jest bardzo potrzebna - zważywszy na fakt, że Autor kontestuje (i słusznie) ujęcie neoklasyczne tzw. równowagi supraoptymalnej na rzecz systemu nierównowag procesów dynamicznych w systemie ekonomicznym. Autor zestawia m.in. ekonomię złożoności z teorią równowagi ogólnej, prezentuje ekonomię klasyczną, często odwołując się do ekonomii ewolucyjnej, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej oraz teorii gier (w ramach ekonomii matematycznej).

dr hab. Konrad Raczkowski, prof. Społecznej Akademii Nauk

(fragment recenzji)

Praca składa się z wprowadzenia oraz trzech rozdziałów, poprzedzonych wykazem stosowanych oznaczeń i symboli. We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę treści ze wskazaniem świadomie i konsekwentnie stosowanych sposobów postępowania do osiągnięcia celu (metoda badawcza). W pierwszym rozdziale na podstawie dostępnej literatury opisano system ekonomiczny, którego elementy będą badane. Szczególnie istotne było wyodrębnienie komponentu przyrody i komponentu ludzkiego (behawioralnego) oraz relacji między nimi. Dalszą część poświęcono dokładnemu opisowi mechanizmów sprzężeń zwrotnych i ich zastosowaniu. Następnie pokazano wpływ występowania dodatnich i ujemnych sprzężeń zwrotnych na równowagę systemu. Teoretyczne zastosowanie pokazano na przykładzie kumulatywnej przyczynowości okrężnej. W dalszej części rozdziału przedstawiono problem równowag wielopunktowych (wielorakich) oraz autorski podział na równowagę optymalną i supraoptymalną w ujęciu statycznym. Pozwoliło to na przejście do zagadnienia dynamiki i pokazanie głównych różnic pomiędzy myśleniem statycznym a dynamicznym (paradygmat ekonomii ewolucyjnej) oraz ujęcie systemu ekonomicznego jako ewoluującego złożonego systemu adaptacyjnego. Badanie zjawisk dodatnich sprzężeń zwrotnych wymaga właśnie wyjścia poza główny nurt ekonomii w stronę ekonomii złożoności (ang. complexity economics), jako syntezy wielu podejść heterodoksyjnych z głównym nurtem ekonomii.

Rozdział drugi jest poświęcony zachowaniom podmiotów i porównaniu oczekiwań podmiotów adaptacyjnych i racjonalnych (metody teorii gier i symulacji z generatorem liczb pseudolosowych). Ostania część rozdziału dotyczy przypadku popytowych korzyści skali, do którego dochodzi wskutek występowania mechanizmów sprzężeń zwrotnych. W tym momencie rozważań przedstawiono autorską definicję zależności pomiędzy węzłami sieci, mocą sieci i jej użytecznością. Stosując tak zdefiniowane pojęcia, analizowano różne znane modele rozwoju sieci w warunkach popytowych korzyści skali o różnej sile.

W rozdziale trzecim badano możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji pojawienia się efektów sieciowych oraz zaproponowano autorskie modele rynków z efektami sieciowymi. Jednym z takich przypadków jest pułapka gorszego produktu, która przy pewnych dodatkowych założeniach może doprowadzić do monopolizacji i strat w dobrobycie. Rozważania obejmują problemy cyklu życia technologii oraz otwartych i zamkniętych standardów. Kolejnym zagadnieniem są nakłady na prace badawczo-rozwojowe w warunkach monopolu przy występowaniu sprzężeń zwrotnych w postaci efektów sieciowych (model optymalizacji dynamicznej badany w pracach L. Lambertiniego i R. Orsiniego).

Podsumowanie służyło do syntetycznego ujęcia problemu badawczego, a także oceny słuszności przyjętej głównej hipotezy badawczej oraz hipotez pomocniczych. Określono także wkład pracy w rozwój danej nauki. Należy zauważyć, że - zgodnie z celem niniejszej pracy - może ona zostać wykorzystana zarówno przez teoretyków oraz praktyków nauki, jak i przez organy regulacyjne administracji publicznej. Wyeksponowano w niej problemy istotne dla przedsiębiorców, polityków gospodarczych, studentów uczelni wyższych oraz każdego zainteresowanego poszerzeniem wiedzy o otaczającym świecie.

Podstawowe oznaczenia i symbole stosowane w tekście

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Sprzężenia zwrotne, równowaga i statyka a dynamika i ewolucja systemu ekonomicznego

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Koncepcje równowagowe w systemie ekonomicznym

1.3. Mechanizm sprzężeń zwrotnych a równowaga systemu ekonomicznego

1.4. Kumulatywna przyczynowość okrężna jako sprzężenia zwrotne

1.5. Równowagi wielopunktowe w systemach ekonomicznych

1.6. Dynamika systemu ekonomicznego a paradygmat ekonomii ewolucyjnej

1.7. System ekonomiczny jako ewoluujący, złożony system adaptacyjny

1.8. Uwagi końcowe i wnioski

 

Rozdział 2. Oczekiwania podmiotów i modele rozwoju sieciowego systemu ekonomicznego w warunkach sprzężeń zwrotnych na przykładzie popytowych korzyści skali

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Zachowania podmiotów ekonomicznych

2.3. Oczekiwania adaptacyjne i dynamiczny dylemat więźnia

2.4. Racjonalne oczekiwania i metagra

2.5. Popytowe efekty skali jako sprzężenia zwrotne

2.6. Sprzężenia zwrotne a koncepcje rozwoju sieci

2.6.1. Model rozwoju sieci Moore'a

2.6.2. Modele rozwoju sieci Gildera-Metcalfe'a i Reeda

2.6.3. Ograniczenia poznawcze podmiotów i ograniczenia techniczne węzłów w sieci - realna moc sieci

2.6.4. Model Beckstroma - wycena wartości sieci oparta na transakcjach

2.7. Uwagi końcowe i wnioski

Dodatek 1. Efekt podczepienia a efekt snoba

Dodatek 2. Wpływ oczekiwań na kształtowanie parametru. Symulacja dla różnych ?

Dodatek 3. Rozkład Pólya

 

Rozdział 3. Wybór gorszego produktu i problem monopolizacji w warunkach sprzężeń zwrotnych w postaci efektów sieciowych

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Problem pułapki gorszego produktu

3.2.1. Model pojedynczego rynku z negatywnymi efektami sieciowymi

3.2.2. Model dwóch współzależnych rynków z efektami sieciowymi

3.3. Klasyczny model monopolu

3.4. Miary nieefektywności klasycznego monopolu

3.5. Problemy monopolizacji w warunkach sprzężeń zwrotnych - cykl życia technologii, otwarte i zamknięte standardy technologiczne

3.6. Nakłady monopolu na prace badawczo-rozwojowe w warunkach efektów sieciowych

3.6.1. Optimum monopolu

3.6.2. Optimum społeczne

3.7. Uwagi końcowe i wnioski

Dodatek 1

Dodatek 2

Dodatek 3

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

Spis tabel

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel