Ulubione
  1. Strona główna
  2. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA

KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA

41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Autor: Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-7378-714-8
Cena regularna:
41,00 zł
36,90 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,10 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,90 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA
KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA

 

 

 

[[[separator]]]

W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania jego struktury. Szczególną uwagę poświęcono strukturze kapitału, ona bowiem w decydującym stopniu wpływa na efekty prowadzonej działalności.

Problematyka kształtowania optymalnej struktury kapitału ma złożony cha­rakter i pomimo znacznego dorobku zarówno teoretycznego, jak też związane­go z wynikami badań empirycznych, nadal jest przedmiotem szeregu dyskusji i polemik.

Wszystko praktycznie zaczęło się od opublikowania w 1958 roku przez Fran­co Modiglianiego i Mertona Millera modelu, który opisywał podstawowe uwa­runkowania struktury kapitału. Pomimo wielu uproszczeń i założeń znacznie odbiegających od rzeczywistości gospodarczej model ten zapoczątkował dalsze prace nad tą problematyką, w efekcie których pojawiły się następne interesujące teorie. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na teorię substytucji i teorię hie­rarchii źródeł finansowania.

Wielu autorów próbuje dowodzić istnienia ścisłej zależności pomiędzy struk­turą kapitału a wartością przedsiębiorstwa. Nie udało się jednak, jak dotąd, jed­noznacznie osądzić wielkości tego wpływu, pomimo istnienia wielu modeli, a także doświadczeń z praktyki gospodarczej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że struktura ta ma duży wpływ na koszty działalności jednostki oraz uzyskiwa­ne korzyści finansowe.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Na początku zdefiniowano pojęcie kapitału, określono również jego pod­stawowe rodzaje. Z dużą uwagą potraktowano tradycyjne źródła finansowania, opisano również nowoczesne formy funkcjonujące w ramach tzw. kapitału hybrydowego.

Następnie wyjaśniono istotę kosztu kapitału i zasady jego szacowania. Oddzielnie przy tym potraktowano kapitał własny i obcy.

W kolejnym rozdziale wskazano na zależności pomiędzy strukturą kapita­łu a dźwignią operacyjną i finansową. Omówiono głównie wpływ zadłużenia na rentowność i ryzyko w przedsiębiorstwie.

Dużo uwagi poświęcono omówieniu szerokiego dorobku teoretycznego do­tyczącego struktury kapitału. Wskazano przede wszystkim na szczególne cechy kolejnych ujęć teoretycznych, wzbogacających wiedzę na ten temat i ułatwiają­cych lepsze zrozumienie wzajemnych zależności występujących pomiędzy kapi­tałem a sytuacją finansową jednostki.

Prezentacja dorobku teoretycznego została uzupełniona wnioskami dotyczą­cymi praktyki gospodarczej przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach wy­soko uprzemysłowionych oraz w Polsce. W tej części książki podkreślono różnice, jakie występują w tym zakresie pomiędzy przedsiębiorstwami zachodnimi i polskimi, uwzględniono również podobieństwa.

Uzupełnieniem rozważań jest ostatni rozdział, w którym zwrócono uwagę na uwarunkowania wpływające na strukturę kapitału w działalności przedsiębiorstw. Uwzględniono tu zarówno czynniki wewnętrzne, jak też o charakterze makroekonomicznym.

W niniejszej publikacji nie próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Potwierdzono jed­nak konieczność aktywnego podejścia do tego problemu, mimo iż nigdy do końca nie wiadomo, czy aktualny układ kapitału w firmie można określić za najlepszy. Warto również zastanowić się, czy wskazane jest wreszcie, aby przedsiębiorca jed­noznacznie przyjął w firmie, że dana struktura kapitału ma optymalny wyraz.

Książka ma zatem pobudzić do refleksji oraz dalszych dyskusji. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, wśród których powinni znaleźć się za­równo studenci kierunków ekonomicznych, jak i przedsiębiorcy oraz inne osoby związane z praktyką gospodarczą, zainteresowane tą ważną problematyką.

Jest to drugie wydanie książki, rozszerzone i poprawione przy uwzględnieniu m.in. uwag zgłaszanych przez Czytelników, za które autor składa podziękowanie.

[[[separator]]]

Wstęp

 

Rozdział I. Pojęcie i rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie

1. Istota kapitału i jego źródła

1.1. Pojęcie kapitału

1.2. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

1.3. Dobór struktury kapitału

2. Kapitał własny

3. Kapitał obcy

3.1. Kredyt w przedsiębiorstwie

3.1.1. Kredyty obrotowe

3.1.2. Kredytowanie inwestycji

3.2. Leasing

3.2.1. Istota i rodzaje leasingu

3.2.2. Walory leasingu i jego wady z punktu widzenia korzystającego

3.3. Dłużne papiery wartościowe

3.3.1. Papiery (bony) komercyjne

3.3.2. Obligacje

4. Finansowanie hybrydowe

5. Kapitał hybrydowy typu mezzanine

5.1. Pojęcie i cechy charakterystyczne finansowania mezzanine

5.2. Cechy szczególne instrumentów typu mezzanine

5.3. Instrumenty finansowe zaliczane do finansowania mezzanine

5.4. Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem instrumentów mezzanine

5.5. Struktura kapitałowa transakcji wykupu przedsiębiorstw z wykorzystaniem finansowania mezzanine

6. Franczyza

7. Podsumowanie

 

Rozdział II. Koszt kapitału

1. Pojęcie kosztu kapitału

2. Średnioważony koszt kapitału

3. Koszt kapitału obcego

3.1. Szacowanie kosztu kredytu

3.2. Koszt emisji obligacji

3.3. Kapitał własny uprzywilejowany

4. Koszt kapitału własnego

4.1. Model zdyskontowanych dywidend

4.2. Metoda CAPM

5. Podsumowanie

 

Rozdział III. Struktura kapitału a dźwignia w finansach

1. Dźwignia operacyjna

2. Dźwignia finansowa

2.1. Znaczenie dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie

2.2. Sposoby oceny efektów dźwigni finansowej

3. Dźwignia całkowita (łączna)

4. Struktura kapitału a średnioważony jego koszt i wartość przedsiębiorstwa

5. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Struktura kapitału w świetle funkcjonujących teorii i poglądów

1. Różnorodność pojęcia struktury kapitału

2. Pierwsze teorie dotyczące struktury kapitału

3. Teoria Modiglianiego-Millera

3.1. Wersja bez podatków

3.2. Model M-M uwzględniający podatek dochodowy

4. Teoria kosztów trudności finansowych

5. Teoria substytucji

6. Teoria hierarchii źródeł finansowania i teoria sygnalizacji (asymetrii informacji)

6.1. Teoria hierarchii źródeł finansowania

6.2. Teoria sygnałów

7. Teoria kosztów kontraktowych

8. Wspólna teoria struktury kapitału

9. Alternatywne modele struktury kapitału

9.1. Empiryczna weryfikacja dwóch dominujących teorii

9.2. Pojemność zadłużeniowa w zarządzaniu strukturą kapitału

10. Podsumowanie

 

Rozdział V. Kształtowanie struktury kapitału w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw

1. Struktura kapitału w państwach G-7

2. Polityka kształtowania struktury kapitału w Europie Zachodniej

3. Struktura kapitału w gospodarce polskiej

4. Podsumowanie

 

Rozdział VI. Czynniki wpływające na strukturę kapitału w działalności przedsiębiorstw

1. Uwarunkowania mikroekonomiczne

1.1. Wielkość przedsiębiorstwa i jego rentowność

1.2. Rodzaj aktywów

1.3. Specyfika branży i produktu

1.4. Relacje pomiędzy kadrą zarządzającą i właścicielami a strukturą kapitału; problemy przedstawicielstwa

1.5. Przepływy pieniężne, wydatki inwestycyjne oraz ceny akcji a struktura kapitału

2. Czynniki o charakterze makroekonomicznym (zewnętrznym)

2.1. Dostępność i koszt kapitału

2.2. Uwarunkowania prawne mające wpływ na strukturę kapitału

2.3. Regulacje podatkowe

2.4. Wpływ banków na strukturę kapitału

2.5. Państwo jako czynnik wpływający na strukturę kapitału w przedsiębiorstwach

2.6. Teoria inercji w strukturze kapitału

3. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 2 poprawione i uzupełnione
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 226

 

 

 

Wstęp

W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania jego struktury. Szczególną uwagę poświęcono strukturze kapitału, ona bowiem w decydującym stopniu wpływa na efekty prowadzonej działalności.

Problematyka kształtowania optymalnej struktury kapitału ma złożony cha­rakter i pomimo znacznego dorobku zarówno teoretycznego, jak też związane­go z wynikami badań empirycznych, nadal jest przedmiotem szeregu dyskusji i polemik.

Wszystko praktycznie zaczęło się od opublikowania w 1958 roku przez Fran­co Modiglianiego i Mertona Millera modelu, który opisywał podstawowe uwa­runkowania struktury kapitału. Pomimo wielu uproszczeń i założeń znacznie odbiegających od rzeczywistości gospodarczej model ten zapoczątkował dalsze prace nad tą problematyką, w efekcie których pojawiły się następne interesujące teorie. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na teorię substytucji i teorię hie­rarchii źródeł finansowania.

Wielu autorów próbuje dowodzić istnienia ścisłej zależności pomiędzy struk­turą kapitału a wartością przedsiębiorstwa. Nie udało się jednak, jak dotąd, jed­noznacznie osądzić wielkości tego wpływu, pomimo istnienia wielu modeli, a także doświadczeń z praktyki gospodarczej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że struktura ta ma duży wpływ na koszty działalności jednostki oraz uzyskiwa­ne korzyści finansowe.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Na początku zdefiniowano pojęcie kapitału, określono również jego pod­stawowe rodzaje. Z dużą uwagą potraktowano tradycyjne źródła finansowania, opisano również nowoczesne formy funkcjonujące w ramach tzw. kapitału hybrydowego.

Następnie wyjaśniono istotę kosztu kapitału i zasady jego szacowania. Oddzielnie przy tym potraktowano kapitał własny i obcy.

W kolejnym rozdziale wskazano na zależności pomiędzy strukturą kapita­łu a dźwignią operacyjną i finansową. Omówiono głównie wpływ zadłużenia na rentowność i ryzyko w przedsiębiorstwie.

Dużo uwagi poświęcono omówieniu szerokiego dorobku teoretycznego do­tyczącego struktury kapitału. Wskazano przede wszystkim na szczególne cechy kolejnych ujęć teoretycznych, wzbogacających wiedzę na ten temat i ułatwiają­cych lepsze zrozumienie wzajemnych zależności występujących pomiędzy kapi­tałem a sytuacją finansową jednostki.

Prezentacja dorobku teoretycznego została uzupełniona wnioskami dotyczą­cymi praktyki gospodarczej przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach wy­soko uprzemysłowionych oraz w Polsce. W tej części książki podkreślono różnice, jakie występują w tym zakresie pomiędzy przedsiębiorstwami zachodnimi i polskimi, uwzględniono również podobieństwa.

Uzupełnieniem rozważań jest ostatni rozdział, w którym zwrócono uwagę na uwarunkowania wpływające na strukturę kapitału w działalności przedsiębiorstw. Uwzględniono tu zarówno czynniki wewnętrzne, jak też o charakterze makroekonomicznym.

W niniejszej publikacji nie próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Potwierdzono jed­nak konieczność aktywnego podejścia do tego problemu, mimo iż nigdy do końca nie wiadomo, czy aktualny układ kapitału w firmie można określić za najlepszy. Warto również zastanowić się, czy wskazane jest wreszcie, aby przedsiębiorca jed­noznacznie przyjął w firmie, że dana struktura kapitału ma optymalny wyraz.

Książka ma zatem pobudzić do refleksji oraz dalszych dyskusji. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, wśród których powinni znaleźć się za­równo studenci kierunków ekonomicznych, jak i przedsiębiorcy oraz inne osoby związane z praktyką gospodarczą, zainteresowane tą ważną problematyką.

Jest to drugie wydanie książki, rozszerzone i poprawione przy uwzględnieniu m.in. uwag zgłaszanych przez Czytelników, za które autor składa podziękowanie.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział I. Pojęcie i rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie

1. Istota kapitału i jego źródła

1.1. Pojęcie kapitału

1.2. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

1.3. Dobór struktury kapitału

2. Kapitał własny

3. Kapitał obcy

3.1. Kredyt w przedsiębiorstwie

3.1.1. Kredyty obrotowe

3.1.2. Kredytowanie inwestycji

3.2. Leasing

3.2.1. Istota i rodzaje leasingu

3.2.2. Walory leasingu i jego wady z punktu widzenia korzystającego

3.3. Dłużne papiery wartościowe

3.3.1. Papiery (bony) komercyjne

3.3.2. Obligacje

4. Finansowanie hybrydowe

5. Kapitał hybrydowy typu mezzanine

5.1. Pojęcie i cechy charakterystyczne finansowania mezzanine

5.2. Cechy szczególne instrumentów typu mezzanine

5.3. Instrumenty finansowe zaliczane do finansowania mezzanine

5.4. Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem instrumentów mezzanine

5.5. Struktura kapitałowa transakcji wykupu przedsiębiorstw z wykorzystaniem finansowania mezzanine

6. Franczyza

7. Podsumowanie

 

Rozdział II. Koszt kapitału

1. Pojęcie kosztu kapitału

2. Średnioważony koszt kapitału

3. Koszt kapitału obcego

3.1. Szacowanie kosztu kredytu

3.2. Koszt emisji obligacji

3.3. Kapitał własny uprzywilejowany

4. Koszt kapitału własnego

4.1. Model zdyskontowanych dywidend

4.2. Metoda CAPM

5. Podsumowanie

 

Rozdział III. Struktura kapitału a dźwignia w finansach

1. Dźwignia operacyjna

2. Dźwignia finansowa

2.1. Znaczenie dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie

2.2. Sposoby oceny efektów dźwigni finansowej

3. Dźwignia całkowita (łączna)

4. Struktura kapitału a średnioważony jego koszt i wartość przedsiębiorstwa

5. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Struktura kapitału w świetle funkcjonujących teorii i poglądów

1. Różnorodność pojęcia struktury kapitału

2. Pierwsze teorie dotyczące struktury kapitału

3. Teoria Modiglianiego-Millera

3.1. Wersja bez podatków

3.2. Model M-M uwzględniający podatek dochodowy

4. Teoria kosztów trudności finansowych

5. Teoria substytucji

6. Teoria hierarchii źródeł finansowania i teoria sygnalizacji (asymetrii informacji)

6.1. Teoria hierarchii źródeł finansowania

6.2. Teoria sygnałów

7. Teoria kosztów kontraktowych

8. Wspólna teoria struktury kapitału

9. Alternatywne modele struktury kapitału

9.1. Empiryczna weryfikacja dwóch dominujących teorii

9.2. Pojemność zadłużeniowa w zarządzaniu strukturą kapitału

10. Podsumowanie

 

Rozdział V. Kształtowanie struktury kapitału w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw

1. Struktura kapitału w państwach G-7

2. Polityka kształtowania struktury kapitału w Europie Zachodniej

3. Struktura kapitału w gospodarce polskiej

4. Podsumowanie

 

Rozdział VI. Czynniki wpływające na strukturę kapitału w działalności przedsiębiorstw

1. Uwarunkowania mikroekonomiczne

1.1. Wielkość przedsiębiorstwa i jego rentowność

1.2. Rodzaj aktywów

1.3. Specyfika branży i produktu

1.4. Relacje pomiędzy kadrą zarządzającą i właścicielami a strukturą kapitału; problemy przedstawicielstwa

1.5. Przepływy pieniężne, wydatki inwestycyjne oraz ceny akcji a struktura kapitału

2. Czynniki o charakterze makroekonomicznym (zewnętrznym)

2.1. Dostępność i koszt kapitału

2.2. Uwarunkowania prawne mające wpływ na strukturę kapitału

2.3. Regulacje podatkowe

2.4. Wpływ banków na strukturę kapitału

2.5. Państwo jako czynnik wpływający na strukturę kapitału w przedsiębiorstwach

2.6. Teoria inercji w strukturze kapitału

3. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2 poprawione i uzupełnione
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 226

 

 

 

W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania jego struktury. Szczególną uwagę poświęcono strukturze kapitału, ona bowiem w decydującym stopniu wpływa na efekty prowadzonej działalności.

Problematyka kształtowania optymalnej struktury kapitału ma złożony cha­rakter i pomimo znacznego dorobku zarówno teoretycznego, jak też związane­go z wynikami badań empirycznych, nadal jest przedmiotem szeregu dyskusji i polemik.

Wszystko praktycznie zaczęło się od opublikowania w 1958 roku przez Fran­co Modiglianiego i Mertona Millera modelu, który opisywał podstawowe uwa­runkowania struktury kapitału. Pomimo wielu uproszczeń i założeń znacznie odbiegających od rzeczywistości gospodarczej model ten zapoczątkował dalsze prace nad tą problematyką, w efekcie których pojawiły się następne interesujące teorie. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na teorię substytucji i teorię hie­rarchii źródeł finansowania.

Wielu autorów próbuje dowodzić istnienia ścisłej zależności pomiędzy struk­turą kapitału a wartością przedsiębiorstwa. Nie udało się jednak, jak dotąd, jed­noznacznie osądzić wielkości tego wpływu, pomimo istnienia wielu modeli, a także doświadczeń z praktyki gospodarczej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że struktura ta ma duży wpływ na koszty działalności jednostki oraz uzyskiwa­ne korzyści finansowe.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Na początku zdefiniowano pojęcie kapitału, określono również jego pod­stawowe rodzaje. Z dużą uwagą potraktowano tradycyjne źródła finansowania, opisano również nowoczesne formy funkcjonujące w ramach tzw. kapitału hybrydowego.

Następnie wyjaśniono istotę kosztu kapitału i zasady jego szacowania. Oddzielnie przy tym potraktowano kapitał własny i obcy.

W kolejnym rozdziale wskazano na zależności pomiędzy strukturą kapita­łu a dźwignią operacyjną i finansową. Omówiono głównie wpływ zadłużenia na rentowność i ryzyko w przedsiębiorstwie.

Dużo uwagi poświęcono omówieniu szerokiego dorobku teoretycznego do­tyczącego struktury kapitału. Wskazano przede wszystkim na szczególne cechy kolejnych ujęć teoretycznych, wzbogacających wiedzę na ten temat i ułatwiają­cych lepsze zrozumienie wzajemnych zależności występujących pomiędzy kapi­tałem a sytuacją finansową jednostki.

Prezentacja dorobku teoretycznego została uzupełniona wnioskami dotyczą­cymi praktyki gospodarczej przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach wy­soko uprzemysłowionych oraz w Polsce. W tej części książki podkreślono różnice, jakie występują w tym zakresie pomiędzy przedsiębiorstwami zachodnimi i polskimi, uwzględniono również podobieństwa.

Uzupełnieniem rozważań jest ostatni rozdział, w którym zwrócono uwagę na uwarunkowania wpływające na strukturę kapitału w działalności przedsiębiorstw. Uwzględniono tu zarówno czynniki wewnętrzne, jak też o charakterze makroekonomicznym.

W niniejszej publikacji nie próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Potwierdzono jed­nak konieczność aktywnego podejścia do tego problemu, mimo iż nigdy do końca nie wiadomo, czy aktualny układ kapitału w firmie można określić za najlepszy. Warto również zastanowić się, czy wskazane jest wreszcie, aby przedsiębiorca jed­noznacznie przyjął w firmie, że dana struktura kapitału ma optymalny wyraz.

Książka ma zatem pobudzić do refleksji oraz dalszych dyskusji. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, wśród których powinni znaleźć się za­równo studenci kierunków ekonomicznych, jak i przedsiębiorcy oraz inne osoby związane z praktyką gospodarczą, zainteresowane tą ważną problematyką.

Jest to drugie wydanie książki, rozszerzone i poprawione przy uwzględnieniu m.in. uwag zgłaszanych przez Czytelników, za które autor składa podziękowanie.

Wstęp

 

Rozdział I. Pojęcie i rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie

1. Istota kapitału i jego źródła

1.1. Pojęcie kapitału

1.2. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

1.3. Dobór struktury kapitału

2. Kapitał własny

3. Kapitał obcy

3.1. Kredyt w przedsiębiorstwie

3.1.1. Kredyty obrotowe

3.1.2. Kredytowanie inwestycji

3.2. Leasing

3.2.1. Istota i rodzaje leasingu

3.2.2. Walory leasingu i jego wady z punktu widzenia korzystającego

3.3. Dłużne papiery wartościowe

3.3.1. Papiery (bony) komercyjne

3.3.2. Obligacje

4. Finansowanie hybrydowe

5. Kapitał hybrydowy typu mezzanine

5.1. Pojęcie i cechy charakterystyczne finansowania mezzanine

5.2. Cechy szczególne instrumentów typu mezzanine

5.3. Instrumenty finansowe zaliczane do finansowania mezzanine

5.4. Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem instrumentów mezzanine

5.5. Struktura kapitałowa transakcji wykupu przedsiębiorstw z wykorzystaniem finansowania mezzanine

6. Franczyza

7. Podsumowanie

 

Rozdział II. Koszt kapitału

1. Pojęcie kosztu kapitału

2. Średnioważony koszt kapitału

3. Koszt kapitału obcego

3.1. Szacowanie kosztu kredytu

3.2. Koszt emisji obligacji

3.3. Kapitał własny uprzywilejowany

4. Koszt kapitału własnego

4.1. Model zdyskontowanych dywidend

4.2. Metoda CAPM

5. Podsumowanie

 

Rozdział III. Struktura kapitału a dźwignia w finansach

1. Dźwignia operacyjna

2. Dźwignia finansowa

2.1. Znaczenie dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie

2.2. Sposoby oceny efektów dźwigni finansowej

3. Dźwignia całkowita (łączna)

4. Struktura kapitału a średnioważony jego koszt i wartość przedsiębiorstwa

5. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Struktura kapitału w świetle funkcjonujących teorii i poglądów

1. Różnorodność pojęcia struktury kapitału

2. Pierwsze teorie dotyczące struktury kapitału

3. Teoria Modiglianiego-Millera

3.1. Wersja bez podatków

3.2. Model M-M uwzględniający podatek dochodowy

4. Teoria kosztów trudności finansowych

5. Teoria substytucji

6. Teoria hierarchii źródeł finansowania i teoria sygnalizacji (asymetrii informacji)

6.1. Teoria hierarchii źródeł finansowania

6.2. Teoria sygnałów

7. Teoria kosztów kontraktowych

8. Wspólna teoria struktury kapitału

9. Alternatywne modele struktury kapitału

9.1. Empiryczna weryfikacja dwóch dominujących teorii

9.2. Pojemność zadłużeniowa w zarządzaniu strukturą kapitału

10. Podsumowanie

 

Rozdział V. Kształtowanie struktury kapitału w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw

1. Struktura kapitału w państwach G-7

2. Polityka kształtowania struktury kapitału w Europie Zachodniej

3. Struktura kapitału w gospodarce polskiej

4. Podsumowanie

 

Rozdział VI. Czynniki wpływające na strukturę kapitału w działalności przedsiębiorstw

1. Uwarunkowania mikroekonomiczne

1.1. Wielkość przedsiębiorstwa i jego rentowność

1.2. Rodzaj aktywów

1.3. Specyfika branży i produktu

1.4. Relacje pomiędzy kadrą zarządzającą i właścicielami a strukturą kapitału; problemy przedstawicielstwa

1.5. Przepływy pieniężne, wydatki inwestycyjne oraz ceny akcji a struktura kapitału

2. Czynniki o charakterze makroekonomicznym (zewnętrznym)

2.1. Dostępność i koszt kapitału

2.2. Uwarunkowania prawne mające wpływ na strukturę kapitału

2.3. Regulacje podatkowe

2.4. Wpływ banków na strukturę kapitału

2.5. Państwo jako czynnik wpływający na strukturę kapitału w przedsiębiorstwach

2.6. Teoria inercji w strukturze kapitału

3. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel