Ulubione
 1. Strona główna
 2. INWESTOWANIE EMOCJONALNE I TECHNICZNE

INWESTOWANIE EMOCJONALNE I TECHNICZNE

45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Autor: red. Agata Adamska Andrzej Fierla
Kod produktu: 978-83-7378-951-7
Cena regularna:
45,00 zł
40,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 40,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
INWESTOWANIE EMOCJONALNE I TECHNICZNE
INWESTOWANIE EMOCJONALNE I TECHNICZNE

Inwestycje w pasje, czyli w różnorodne aktywa emocjonalne i w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie oraz wykorzystanie analizy technicznej w celu identyfikacji trendów rynkowych i budowania na tej podstawie systemu transakcyjnego to zagadnienia podjęte w tej, czwartej już, książce z serii "Inwestowanie". Zaprezentowano w niej szerokie spectrum zagadnień, które łączy dążenie do identyfikacji sposobów lokowania pieniędzy, pozwalających na redukcję podejmowanego ryzyka przy jednoczesnym osiąganiu znacznych korzyści, nie tylko finansowych. Dlatego nie bez przyczyny akcent położono na bezpośrednie inwestycje w dzieła sztuki, książki, jachty, samochody kolekcjonerskie oraz w akcje spółek kierujących się CSR, w przypadku których istotne, a nierzadko nawet decydujące znaczenie mają aspekty pozamaterialne. Zaprezentowane w poszczególnych rozdziałach opracowania i analizy mogą okazać się pomocne w znalezieniu strategii efektywnego inwestowania. Strategii, która - w zależności od wyznaczonego celu - połączy korzyści finansowe z niematerialnymi lub pozwoli na istotne powiększanie zasobów majątkowych. Nawet w tym ostatnim przypadku należy jednak pamiętać, że pieniądze nie są celem podstawowym. Ich zarabianie nie powinno być jedyną pasją, a emocje związane z inwestowaniem nie powinny zastąpić innych ludzkich emocji.

[[[separator]]]

Każdy inwestor ma własne cele inwestycyjne. Mogą one mieć wymiar jedynie finansowy. Wówczas celem jest doraźny zysk czy - bardziej długofalowo - zamoż­ność, bogactwo, a nawet zostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom. Mogą jednak odnosić się także do sfery pozamaterialnej i obejmować wykazanie słuszności prezentowanych poglądów, osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej czy społecznej, zdobycie uznania innych. Cele inwestycyjne, chociaż często nieformułowane jasno i jednoznacznie, a nierzadko nawet nie do końca uświadamiane, zazwyczaj wpływają istotnie na podejmowane decyzje.

W ostatnich latach, obok rosnących obrotów instrumentami finansowymi, można zaobserwować zwiększającą się popularność inwestycji w aktywa emocjonalne. Aktywa te znane są wprawdzie od bardzo dawna, ale dopiero od kilku lat instytucje operujące na rynkach finansowych, a zwłaszcza pośrednicy, fundusze inwestycyjne, banki i giełdy towarowe, dostrzegając nowy trend, starają się wprowadzać rozwią­zania ułatwiające inwestowanie w tego typu walory Dotyczy to inwestycji zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Te ostatnie na rynkach finansowych odgrywają już rolę wiodącą, jednak w sferze aktywów emocjonalnych są zjawiskiem w gruncie rzeczy nowym.

Inwestycje w pasje nie doczekały się jak dotąd ani powszechnie uznawanej definicji, ani wyczerpującej kategoryzacji. Charakteryzują się tym, że łączą w sobie pierwiastek ekonomiczny z emocjonalnym - oprócz wyników finansowych przyno­szą inwestorom satysfakcję z posiadania przedmiotu inwestycji. Biorąc pod uwagę zainteresowania inwestora i powiązanie inwestowania z kolekcjonowaniem, można wśród aktywów emocjonalnych wyróżnić następujące klasy:

 • aktywa dla koneserów (sztuka i wino),
 • "zabawki dużych chłopców" (jachty, stare samochody i zegarki),
 • "błyskotki" (biżuteria i diamenty), aktywa dla kolekcjonerów (znaczki pocztowe i antyki).

Inwestowanie w aktywa emocjonalne opiera się na założeniu, że zysk z inwesty­cji pojawia się niejako przy okazji, a sam zakup takich aktywów ma na celu przede wszystkim osiąganie korzyści pozamaterialnych, wśród których najważniejsze to przyjemność posiadania, doznania estetyczne, wzrost prestiżu i satysfakcja z przy­należności do wąskiego grona kolekcjonerów. Korzyści te, zdecydowanie różniące inwestycje w aktywa emocjonalne od inwestycji finansowych, są jednak w pełni dostępne jedynie przy bezpośrednim inwestowaniu w pasje. Takie podejście do inwestycji emocjonalnych omówili autorzy pierwszych pięciu rozdziałów książki.

Jednym ze znaczących segmentów rynku inwestycji w pasje od wieków pozostaje nabywanie dzieł sztuki. Stało się tak dlatego, że dzieła sztuki, dostarczając przeżyć este­tycznych i duchowych, mogą też, dzięki wzrostowi swojej wartości w czasie, przynosić korzyści ekonomiczne. Analizę wielkości i sposobu funkcjonowania rynku sztuki, a także form inwestowania na tym rynku i towarzyszącego im ryzyka, przedstawiła w rozdziale pierwszym Elżbieta Karwik. Szczególnie interesującą część tego rozdziału stanowi prezentacja trendów występujących w ostatnich latach na globalnym rynku sztuki. Niektóre z nich, zwłaszcza związane z reorientacją geograficzną, mogą być dla polskiego czytelnika sporym zaskoczeniem.

O ile inwestowanie w sztukę nie wyklucza jej trwałego posiadania, a więc nie­jako konsumowania, o tyle w przypadku kolejnego analizowanego rodzaju aktywów emocjonalnych występuje klasyczny dylemat: posiadać czy konsumować. Filip Cackowski przedstawił specyfikę win inwestycyjnych oraz sposób ich klasyfikacji i oceny. Charakteryzując inwestycje w wino butelkowane i en primeur, wskazał czynniki ryzyka w odniesieniu do każdej z tych form. Jednocześnie zwrócił uwagę na znaczenie giełdy Liv-ex, której rozwój pozwolił nie tylko na scentralizowanie rynku i zwiększenie jego transparentności, ale również na budowę indeksów opartych na powtarzalnych transakcjach.

Całkowicie rozproszony natomiast jest rynek książek kolekcjonerskich (które również należą do grupy aktywów emocjonalnych) opisany w rozdziale trzecim. Daniel Jabłoński zaprezentował motywy, jakimi kierują się ludzie, decydując się na inwestowanie w książki. Wskazał również na szeroki wachlarz możliwości w tego typu inwestycjach. Wśród książek kolekcjonerskich wyróżnić bowiem można kilka kategorii, począwszy od manuskryptów, poprzez starodruki, aż do współczesnych wydań Wykonana przez autora analiza pozwala spojrzeć na książkę jako na nośnik nie tylko idei, ale i wartości ekonomicznej. Sprzyjają temu wyniki oceny rentowności inwestowania w książki, uzupełnione przeglądem czynników wpływających na ceny poszczególnych egzemplarzy.

Inwestowanie w niektóre aktywa emocjonalne, obok przyjemności posiadania pięknych rzeczy, może także dawać poczucie życia w luksusie. Wystarczy wybrać jacht, który może być zarówno spełnieniem marzeń, jak i inwestycją dla zamożnych, o czym przekonuje w rozdziale czwartym Katarzyna Turmińska, prezentując trzy formy inwestowania w jachty (nabycie jednostki na wyłączność, współudział w zakupie jachtu i inwestycję w jednostkę należącą do floty firmy czarterowej). Analiza obej­mująca opłacalność poszczególnych rozwiązań oraz stopień kontroli nad sposobem wykorzystania jachtu pozwala każdemu potencjalnemu, odpowiednio zamożnemu inwestorowi wybrać optymalne rozwiązanie.

Kolejna grupa aktywów emocjonalnych to samochody kolekcjonerskie. Monika Kalmus przedstawiła rynek takich samochodów na świecie, ze szczególnym uwzględ­nieniem sytuacji w Polsce. Ocena opłacalności inwestycji w samochody klasyczne dokonana została z uwzględnieniem wyników transakcji sprzedaży pojedynczych egzemplarzy samochodów danej marki oraz zagregowanych grup, obejmujących różne rodzaje pojazdów. Rezultaty przeprowadzonej analizy są zdumiewające - na tle innych grup aktywów emocjonalnych inwestycja w samochody okazała się naj­bardziej rentowna.

Aktywa emocjonalne stanowią interesującą, ale specyficzną kategorię. Inwesto­wanie w nie, tak jak inwestowanie w inne walory, obarczone jest ryzykiem, jednak w przypadku inwestycji w pasje zastosowanie statystycznych metod oceny ryzyka jest bardzo, a nierzadko nawet skrajnie trudne. "Wynika to z obciążenia danych niezbędnych do modelowania rozkładu stóp zwrotu. Dane te obciążone są w trzech obszarach: w odniesieniu do obiektów (nietypowość, niejednorodność, niepowta­rzalność), w odniesieniu do czasu (nierytmiczność transakcji, niekompletne dane) oraz w odniesieniu do zakresu zmiennych (nieujawniane dane, nieznane spready, selekcja wyników centralnych). W konsekwencji wyniki szacowania dochodów i ry­zyka na rynku aktywów emocjonalnych przy wykorzystaniu metod statystycznych są obarczone dużym błędem."

Problemy te nie występują w odniesieniu do większości klas instrumentów finan­sowych, których notowania na rynkach giełdowych lub w innych zorganizowanych systemach obrotu pozwalają na stosowanie sformalizowanych metod oceny rentow­ności i ryzyka Instrumenty finansowe są zatem lepsze od aktywów emocjonalnych z punktu widzenia inwestorów koncentrujących się na realizowaniu celów inwesty­cyjnych wyrażonych w skonkretyzowanych wielkościach liczbowych, nie uwzględ­niających niemierzalnych kategorii ogólnego dobrostanu. Instrumenty finansowe zazwyczaj mają również zapewnioną częstszą wycenę, a ich rynki większą płynność niż aktywa emocjonalne (dlatego preferowane są przez inwestorów decydujących się na krótki horyzont inwestycyjny). Aktywa finansowe i emocjonalne dają zatem możliwość realizacji przez inwestorów odmiennych celów. Wybranym zagadnieniom związanym z inwestowaniem w aktywa finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem analizy technicznej, poświęcone zostały kolejne cztery rozdziały książki.

W rozdziale szóstym oceny opłacalności inwestowania w akcje polskich spółek stosujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu dokonała Renata Borek, analizując notowania akcji poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela indeksu RESPECT (z różnych perspektyw - na tle całego rynku, w porównaniu do małych, średnich i dużych spółek oraz w ujęciu branżowym) Analiza ta wykazała, że inwestowanie w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie było najczęściej, chociaż oczywiście nie zawsze, bardziej opłacalne niż - średnio - w akcje spółek z danego segmentu czy sektora Wyniki badań pozwoliły również sformułować wniosek, że podmioty o wyższym poziomie odpowiedzialności społecznej mogą być intere­sującym celem inwestycji także w przyszłości.

Próby przewidywania przyszłości na podstawie sekwencji przeszłych zdarzeń i wielkości podejmowane są w ramach analiz - zarówno fundamentalnej, jak i tech­nicznej (opierającej się na obserwacji zachowań cen i wolumenów instrumentów finansowych). Czartyści swoich analiz dokonują na bazie wykresów, które odzwiercie­dlają dane historyczne dotyczące notowań instrumentów finansowych w wybranych ujęciach. Sposób interpretacji tych wykresów, uwzględniający podstawowe formacje techniczne zapowiadające odwrócenie albo kontynuację trendu kierunkowego, przedstawił w rozdziale siódmym Paweł Mencik. Opisy formacji zostały zilustrowane przykładami notowań akcji polskich spółek.

Rozważania dotyczące podobnej problematyki, jednak w węższym, a zarazem nieco odmiennym zakresie, przedstawił Tomasz Wasilewski Skoncentrował się na sygnałach zmiany trendu, badanych (w ramach jednej z metod analizy technicznej) za pomocą wykresów świecowych (we współcześnie najpopularniejszej postaci świec japońskich). Ten sposób analizy nadal zyskuje, nie tylko w Polsce, coraz większą popularność Autor rozdziału ósmego wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje, a następnie bardzo przejrzyście, wykorzystując wykresy giełdowych notowań akcji polskich spółek, scharakteryzował kluczowe formacje świecowe.

Ostatni z rozdziałów książki poświęcony jest zastosowaniu w praktyce narzędzi analizy technicznej (zwłaszcza świec japońskich). Istotne uzupełnienie opisanego systemu inwestycyjnego stanowią zasady ograniczania strat oraz realizacji zysków i zarządzania kapitałem. Na ich podstawie Szymon Żółkowski stworzył i przetestował (co ważne - w dość długim horyzoncie czasowym) własną strategię inwestycyjną. Jednak najważniejszym zagadnieniem podjętym w rozdziale dziewiątym nie jest dobór i sposób wykorzystania narzędzi analizy, ale wymóg konsekwentnego stosowania zasad przyjętych przy formułowaniu strategii.

Teksty zaprezentowane w książce, będącej kontynuacją zapoczątkowanej w 2010 roku serii "Inwestowanie", ukazują odmienne aspekty inwestowania w aktywa emo­cjonalne i w instrumenty finansowe. Inwestorzy, znając i rozumiejąc te różnice, mogą nie tylko lepiej identyfikować, poznawać i wybierać pojedyncze aktywa, ale także od­powiednio konstruować portfele, których zaletą będzie właściwa dywersyfikacja.

[[[separator]]]

WSTĘP

 

 

Elżbieta Karwik

Rozdział 1. Art & Finance - inwestowanie w sztukę

1.1. Światowy rynek sztuki

1.1.1. Wielkość i potencjał światowego rynku sztuki

1.1.2. Uczestnicy i organizacja rynku sztuki

Artyści

Domy aukcyjne

Agenci

Kolekcjonerzy

Animatorzy

1.1.3. Ryzyko związane z inwestowaniem w sztukę

1.2. Praktyczne aspekty inwestowania w sztukę

1.2.1. Strategie inwestycyjne

1.2.2. Czynniki mające wpływ na ceny dzieł sztuki oraz metody wyceny dzieł sztuki

1.2.3. Ocena opłacalności inwestycji w sztukę

1.3. Specyfika polskiego rynku sztuki

1.4. Podsumowanie

 

Filip Cackowski

Rozdział 2. Bordeaux w portfolio - inwestycje w wino

2.1. Wina inwestycyjne

2.1.1. Specyfika wina inwestycyjnego

2.1.2. Klasyfikacja z 1855 roku

2.1.3. Inne klasyfikacje win

2.1.4. Kiperzy

2.2. Metody inwestycji w wino

2.2.1. Giełda Liv-ex

2.2.2. Inwestycje za pośrednictwem brokerów

2.2.3. Fundusze inwestycyjne

2.3. Historyczne zyski z inwestycji w wino

2.4. Podsumowanie

 

Daniel Jabłoński

Rozdział 3. Inwestowanie w książki

3.1. Inwestycje alternatywne

3.2. Książka jako przedmiot inwestycji

3.2.1. Motywy inwestowania w książki

3.2.2. Rodzaje książek

3.2.3. Czynniki decydujące o wartości książki

3.2.4. Kryteria oceny stanu książki

3.2.5. Zabezpieczanie i przechowywanie książek

3.3. Inwestowanie bezpośrednie na rynku książki

3.3.1. Stopa zwrotu z inwestycji w książki

3.3.2. Ocena stopy zwrotu z inwestycji w kolekcję książek

3.3.3. Podatki związane z inwestowaniem

3.4. Podsumowanie

 

Katarzyna Turmińska

Rozdział 4. Własny jacht - spełnienie marzeń czy inwestycja dla zamożnych?

4.1. Inwestycje w pasje - próba definicji

4.2. Osoby zamożne na świecie i w Polsce

4.3. Charakterystyka segmentu potencjalnych inwestorów lokujących kapitał w jachtach

4.4. Sposoby inwestowania we własny jacht

4.4.1. Posiadanie lub czarter jachtu

4.4.2. Fractional ownership - współudział w zakupie jachtu

4.4.3. Inwestycja w jednostkę należącą do floty firmy czarterowej

4.5. Podsumowanie

 

Monika Kalmus

Rozdział 5. Inwestycje w samochody kolekcjonerskie jako inwestycje w pasje

5.1. Inwestycje alternatywne jako sposób na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego

5.2. Samochody kolekcjonerskie jako przedmiot inwestycji w pasje

5.2.1. Charakterystyka samochodów kolekcjonerskich

5.2.2. Definicja samochodów zabytkowych i kolekcjonerskich według obowiązujących przepisów prawa

5.3. Charakterystyka rynku samochodów kolekcjonerskich

5.3.1. Rynek samochodów kolekcjonerskich na świecie

5.3.2. Rynek samochodów kolekcjonerskich w Polsce

5.3.3. Prestiżowe domy aukcyjne i ich wpływ na rozwój rynku samochodów kolekcjonerskich

5.4. Główne czynniki determinujące ceny samochodów kolekcjonerskich

5.4.1. Czynniki materialne

5.4.2. Czynniki niematerialne

5.4.3. Warunki związane ze sprzedażą

5.5. Indeksy cen samochodów kolekcjonerskich

5.5.1. Indeksy Historic Automobile Group Inernational (HAGI)

5.5.2. Indeksy firmy ubezpieczeniowej Hagerty

5.6. Rentowność inwestycji w samochody kolekcjonerskie na tle innych form inwestowania

5.6.1. Stopa zwrotu z inwestycji w samochody kolekcjonerskie w porównaniu z instrumentami klasycznymi

5.6.2. Opłacalność inwestycji w samochody kolekcjonerskie na tle innych aktywów emocjonalnych

5.7. Podsumowanie

 

Renata Borek

Rozdział 6. Opłacalność inwestowania w spółki przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

6.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu

6.1.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności - CSR

6.1.2. Korzyści związane ze strategią CSR

6.1.3. Koszty wdrażania strategii CSR

6.2. Indeks RESPECT

6.2.1. Powstanie pierwszego polskiego indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych

6.2.2. Budowa indeksu

6.3. Indeks RESPECT na tle indeksów szerokiego rynku

6.3.1. Porównanie stop zwrotu RESPECT Index z indeksem WIG

6.3.2. Porównanie stop zwrotu z indeksu RESPECT

z indeksami WIG20, mWIG40, sWIG80

6.4. Spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT na tle subindeksów sektorowych

6.4.1. Porównanie banków z portfela indeksu RESPECT z WIG-banki

6.4.2. Porównanie spółek budowlanych z portfela indeksu RESPECT z WIG?Budownictwo

6.4.3. Spółki paliwowo-surowcowe wchodzące w skład portfela indeksu RESPECT a WIG-Paliwa i WIG-Surowce

6.4.4. Porównanie spółek sektora energetycznego wchodzących w skład indeksu RESPECT z WIG-Energia

6.4.5. Spółki sektora telekomunikacyjnego wchodzące w skład portfela indeksu RESPECT a WIG?Telekomunikacja

6.4.6. Pozostałe spółki z RESPECT Index na tle subindeksów branżowych

6.4.7. Zestawienie wyników

6.5. Podsumowanie

 

Paweł Mencik

Rozdział 7. Podstawowe formacje techniczne zapowiadające odwrócenie albo kontynuację trendu

7.1. Charakterystyka trendów w analizie technicznej

7.2. Formacje techniczne zapowiadające odwrócenie trendu kierunkowego

7.3. Formacje techniczne zapowiadające kontynuację trendu kierunkowego

7.4. Podsumowanie

 

Tomasz Wasilewski

Rozdział 8. Świecowe sygnały zmiany trendu

8.1. Budowa świecy, znaczenie wolumenu

8.2. Pojedyncze świece sygnalizujące zmianę trendu

8.2.1. Długi biały korpus świecy

8.2.2. Długi czarny korpus świecy

8.2.3. Spadkowa formacja dwóch wież

8.2.4. Szpulki, doji, młot, wisielec, spadająca gwiazda

8.3. Formacje dwóch świec

8.3.1. Zasłona ciemnej chmury

8.3.2. Formacja przenikania

8.3.3. Formacja objęcia hossy

8.3.4. Formacja objęcia bessy

8.3.5. Harami

8.4. Formacje trzech świec

8.4.1. Gwiazda wieczorna

8.4.2. Gwiazda poranna

8.5. Wykorzystanie świec w trendzie horyzontalnym

8.6. Podsumowanie

 

Szymon Żółkowski

Rozdział 9. Konsekwencja w tradingu jako źródło stabilnych przychodów

9.1. Założenia i składowe systemu transakcyjnego

9.1.1. Rynek zastosowania systemu transakcyjnego

9.1.2. Otwarcie, prowadzenie oraz zamknięcie pozycji spekulacyjnej

9.1.3. Zarządzanie kapitałem

9.2. Wyniki zastosowania systemu transakcyjnego

9.3. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Wykorzystane strony internetowe

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 207

Inwestycje w pasje, czyli w różnorodne aktywa emocjonalne i w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie oraz wykorzystanie analizy technicznej w celu identyfikacji trendów rynkowych i budowania na tej podstawie systemu transakcyjnego to zagadnienia podjęte w tej, czwartej już, książce z serii "Inwestowanie". Zaprezentowano w niej szerokie spectrum zagadnień, które łączy dążenie do identyfikacji sposobów lokowania pieniędzy, pozwalających na redukcję podejmowanego ryzyka przy jednoczesnym osiąganiu znacznych korzyści, nie tylko finansowych. Dlatego nie bez przyczyny akcent położono na bezpośrednie inwestycje w dzieła sztuki, książki, jachty, samochody kolekcjonerskie oraz w akcje spółek kierujących się CSR, w przypadku których istotne, a nierzadko nawet decydujące znaczenie mają aspekty pozamaterialne. Zaprezentowane w poszczególnych rozdziałach opracowania i analizy mogą okazać się pomocne w znalezieniu strategii efektywnego inwestowania. Strategii, która - w zależności od wyznaczonego celu - połączy korzyści finansowe z niematerialnymi lub pozwoli na istotne powiększanie zasobów majątkowych. Nawet w tym ostatnim przypadku należy jednak pamiętać, że pieniądze nie są celem podstawowym. Ich zarabianie nie powinno być jedyną pasją, a emocje związane z inwestowaniem nie powinny zastąpić innych ludzkich emocji.

Wstęp

Każdy inwestor ma własne cele inwestycyjne. Mogą one mieć wymiar jedynie finansowy. Wówczas celem jest doraźny zysk czy - bardziej długofalowo - zamoż­ność, bogactwo, a nawet zostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom. Mogą jednak odnosić się także do sfery pozamaterialnej i obejmować wykazanie słuszności prezentowanych poglądów, osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej czy społecznej, zdobycie uznania innych. Cele inwestycyjne, chociaż często nieformułowane jasno i jednoznacznie, a nierzadko nawet nie do końca uświadamiane, zazwyczaj wpływają istotnie na podejmowane decyzje.

W ostatnich latach, obok rosnących obrotów instrumentami finansowymi, można zaobserwować zwiększającą się popularność inwestycji w aktywa emocjonalne. Aktywa te znane są wprawdzie od bardzo dawna, ale dopiero od kilku lat instytucje operujące na rynkach finansowych, a zwłaszcza pośrednicy, fundusze inwestycyjne, banki i giełdy towarowe, dostrzegając nowy trend, starają się wprowadzać rozwią­zania ułatwiające inwestowanie w tego typu walory Dotyczy to inwestycji zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Te ostatnie na rynkach finansowych odgrywają już rolę wiodącą, jednak w sferze aktywów emocjonalnych są zjawiskiem w gruncie rzeczy nowym.

Inwestycje w pasje nie doczekały się jak dotąd ani powszechnie uznawanej definicji, ani wyczerpującej kategoryzacji. Charakteryzują się tym, że łączą w sobie pierwiastek ekonomiczny z emocjonalnym - oprócz wyników finansowych przyno­szą inwestorom satysfakcję z posiadania przedmiotu inwestycji. Biorąc pod uwagę zainteresowania inwestora i powiązanie inwestowania z kolekcjonowaniem, można wśród aktywów emocjonalnych wyróżnić następujące klasy:

 • aktywa dla koneserów (sztuka i wino),
 • "zabawki dużych chłopców" (jachty, stare samochody i zegarki),
 • "błyskotki" (biżuteria i diamenty), aktywa dla kolekcjonerów (znaczki pocztowe i antyki).

Inwestowanie w aktywa emocjonalne opiera się na założeniu, że zysk z inwesty­cji pojawia się niejako przy okazji, a sam zakup takich aktywów ma na celu przede wszystkim osiąganie korzyści pozamaterialnych, wśród których najważniejsze to przyjemność posiadania, doznania estetyczne, wzrost prestiżu i satysfakcja z przy­należności do wąskiego grona kolekcjonerów. Korzyści te, zdecydowanie różniące inwestycje w aktywa emocjonalne od inwestycji finansowych, są jednak w pełni dostępne jedynie przy bezpośrednim inwestowaniu w pasje. Takie podejście do inwestycji emocjonalnych omówili autorzy pierwszych pięciu rozdziałów książki.

Jednym ze znaczących segmentów rynku inwestycji w pasje od wieków pozostaje nabywanie dzieł sztuki. Stało się tak dlatego, że dzieła sztuki, dostarczając przeżyć este­tycznych i duchowych, mogą też, dzięki wzrostowi swojej wartości w czasie, przynosić korzyści ekonomiczne. Analizę wielkości i sposobu funkcjonowania rynku sztuki, a także form inwestowania na tym rynku i towarzyszącego im ryzyka, przedstawiła w rozdziale pierwszym Elżbieta Karwik. Szczególnie interesującą część tego rozdziału stanowi prezentacja trendów występujących w ostatnich latach na globalnym rynku sztuki. Niektóre z nich, zwłaszcza związane z reorientacją geograficzną, mogą być dla polskiego czytelnika sporym zaskoczeniem.

O ile inwestowanie w sztukę nie wyklucza jej trwałego posiadania, a więc nie­jako konsumowania, o tyle w przypadku kolejnego analizowanego rodzaju aktywów emocjonalnych występuje klasyczny dylemat: posiadać czy konsumować. Filip Cackowski przedstawił specyfikę win inwestycyjnych oraz sposób ich klasyfikacji i oceny. Charakteryzując inwestycje w wino butelkowane i en primeur, wskazał czynniki ryzyka w odniesieniu do każdej z tych form. Jednocześnie zwrócił uwagę na znaczenie giełdy Liv-ex, której rozwój pozwolił nie tylko na scentralizowanie rynku i zwiększenie jego transparentności, ale również na budowę indeksów opartych na powtarzalnych transakcjach.

Całkowicie rozproszony natomiast jest rynek książek kolekcjonerskich (które również należą do grupy aktywów emocjonalnych) opisany w rozdziale trzecim. Daniel Jabłoński zaprezentował motywy, jakimi kierują się ludzie, decydując się na inwestowanie w książki. Wskazał również na szeroki wachlarz możliwości w tego typu inwestycjach. Wśród książek kolekcjonerskich wyróżnić bowiem można kilka kategorii, począwszy od manuskryptów, poprzez starodruki, aż do współczesnych wydań Wykonana przez autora analiza pozwala spojrzeć na książkę jako na nośnik nie tylko idei, ale i wartości ekonomicznej. Sprzyjają temu wyniki oceny rentowności inwestowania w książki, uzupełnione przeglądem czynników wpływających na ceny poszczególnych egzemplarzy.

Inwestowanie w niektóre aktywa emocjonalne, obok przyjemności posiadania pięknych rzeczy, może także dawać poczucie życia w luksusie. Wystarczy wybrać jacht, który może być zarówno spełnieniem marzeń, jak i inwestycją dla zamożnych, o czym przekonuje w rozdziale czwartym Katarzyna Turmińska, prezentując trzy formy inwestowania w jachty (nabycie jednostki na wyłączność, współudział w zakupie jachtu i inwestycję w jednostkę należącą do floty firmy czarterowej). Analiza obej­mująca opłacalność poszczególnych rozwiązań oraz stopień kontroli nad sposobem wykorzystania jachtu pozwala każdemu potencjalnemu, odpowiednio zamożnemu inwestorowi wybrać optymalne rozwiązanie.

Kolejna grupa aktywów emocjonalnych to samochody kolekcjonerskie. Monika Kalmus przedstawiła rynek takich samochodów na świecie, ze szczególnym uwzględ­nieniem sytuacji w Polsce. Ocena opłacalności inwestycji w samochody klasyczne dokonana została z uwzględnieniem wyników transakcji sprzedaży pojedynczych egzemplarzy samochodów danej marki oraz zagregowanych grup, obejmujących różne rodzaje pojazdów. Rezultaty przeprowadzonej analizy są zdumiewające - na tle innych grup aktywów emocjonalnych inwestycja w samochody okazała się naj­bardziej rentowna.

Aktywa emocjonalne stanowią interesującą, ale specyficzną kategorię. Inwesto­wanie w nie, tak jak inwestowanie w inne walory, obarczone jest ryzykiem, jednak w przypadku inwestycji w pasje zastosowanie statystycznych metod oceny ryzyka jest bardzo, a nierzadko nawet skrajnie trudne. "Wynika to z obciążenia danych niezbędnych do modelowania rozkładu stóp zwrotu. Dane te obciążone są w trzech obszarach: w odniesieniu do obiektów (nietypowość, niejednorodność, niepowta­rzalność), w odniesieniu do czasu (nierytmiczność transakcji, niekompletne dane) oraz w odniesieniu do zakresu zmiennych (nieujawniane dane, nieznane spready, selekcja wyników centralnych). W konsekwencji wyniki szacowania dochodów i ry­zyka na rynku aktywów emocjonalnych przy wykorzystaniu metod statystycznych są obarczone dużym błędem."

Problemy te nie występują w odniesieniu do większości klas instrumentów finan­sowych, których notowania na rynkach giełdowych lub w innych zorganizowanych systemach obrotu pozwalają na stosowanie sformalizowanych metod oceny rentow­ności i ryzyka Instrumenty finansowe są zatem lepsze od aktywów emocjonalnych z punktu widzenia inwestorów koncentrujących się na realizowaniu celów inwesty­cyjnych wyrażonych w skonkretyzowanych wielkościach liczbowych, nie uwzględ­niających niemierzalnych kategorii ogólnego dobrostanu. Instrumenty finansowe zazwyczaj mają również zapewnioną częstszą wycenę, a ich rynki większą płynność niż aktywa emocjonalne (dlatego preferowane są przez inwestorów decydujących się na krótki horyzont inwestycyjny). Aktywa finansowe i emocjonalne dają zatem możliwość realizacji przez inwestorów odmiennych celów. Wybranym zagadnieniom związanym z inwestowaniem w aktywa finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem analizy technicznej, poświęcone zostały kolejne cztery rozdziały książki.

W rozdziale szóstym oceny opłacalności inwestowania w akcje polskich spółek stosujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu dokonała Renata Borek, analizując notowania akcji poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela indeksu RESPECT (z różnych perspektyw - na tle całego rynku, w porównaniu do małych, średnich i dużych spółek oraz w ujęciu branżowym) Analiza ta wykazała, że inwestowanie w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie było najczęściej, chociaż oczywiście nie zawsze, bardziej opłacalne niż - średnio - w akcje spółek z danego segmentu czy sektora Wyniki badań pozwoliły również sformułować wniosek, że podmioty o wyższym poziomie odpowiedzialności społecznej mogą być intere­sującym celem inwestycji także w przyszłości.

Próby przewidywania przyszłości na podstawie sekwencji przeszłych zdarzeń i wielkości podejmowane są w ramach analiz - zarówno fundamentalnej, jak i tech­nicznej (opierającej się na obserwacji zachowań cen i wolumenów instrumentów finansowych). Czartyści swoich analiz dokonują na bazie wykresów, które odzwiercie­dlają dane historyczne dotyczące notowań instrumentów finansowych w wybranych ujęciach. Sposób interpretacji tych wykresów, uwzględniający podstawowe formacje techniczne zapowiadające odwrócenie albo kontynuację trendu kierunkowego, przedstawił w rozdziale siódmym Paweł Mencik. Opisy formacji zostały zilustrowane przykładami notowań akcji polskich spółek.

Rozważania dotyczące podobnej problematyki, jednak w węższym, a zarazem nieco odmiennym zakresie, przedstawił Tomasz Wasilewski Skoncentrował się na sygnałach zmiany trendu, badanych (w ramach jednej z metod analizy technicznej) za pomocą wykresów świecowych (we współcześnie najpopularniejszej postaci świec japońskich). Ten sposób analizy nadal zyskuje, nie tylko w Polsce, coraz większą popularność Autor rozdziału ósmego wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje, a następnie bardzo przejrzyście, wykorzystując wykresy giełdowych notowań akcji polskich spółek, scharakteryzował kluczowe formacje świecowe.

Ostatni z rozdziałów książki poświęcony jest zastosowaniu w praktyce narzędzi analizy technicznej (zwłaszcza świec japońskich). Istotne uzupełnienie opisanego systemu inwestycyjnego stanowią zasady ograniczania strat oraz realizacji zysków i zarządzania kapitałem. Na ich podstawie Szymon Żółkowski stworzył i przetestował (co ważne - w dość długim horyzoncie czasowym) własną strategię inwestycyjną. Jednak najważniejszym zagadnieniem podjętym w rozdziale dziewiątym nie jest dobór i sposób wykorzystania narzędzi analizy, ale wymóg konsekwentnego stosowania zasad przyjętych przy formułowaniu strategii.

Teksty zaprezentowane w książce, będącej kontynuacją zapoczątkowanej w 2010 roku serii "Inwestowanie", ukazują odmienne aspekty inwestowania w aktywa emo­cjonalne i w instrumenty finansowe. Inwestorzy, znając i rozumiejąc te różnice, mogą nie tylko lepiej identyfikować, poznawać i wybierać pojedyncze aktywa, ale także od­powiednio konstruować portfele, których zaletą będzie właściwa dywersyfikacja.

Spis treści

WSTĘP

 

 

Elżbieta Karwik

Rozdział 1. Art & Finance - inwestowanie w sztukę

1.1. Światowy rynek sztuki

1.1.1. Wielkość i potencjał światowego rynku sztuki

1.1.2. Uczestnicy i organizacja rynku sztuki

Artyści

Domy aukcyjne

Agenci

Kolekcjonerzy

Animatorzy

1.1.3. Ryzyko związane z inwestowaniem w sztukę

1.2. Praktyczne aspekty inwestowania w sztukę

1.2.1. Strategie inwestycyjne

1.2.2. Czynniki mające wpływ na ceny dzieł sztuki oraz metody wyceny dzieł sztuki

1.2.3. Ocena opłacalności inwestycji w sztukę

1.3. Specyfika polskiego rynku sztuki

1.4. Podsumowanie

 

Filip Cackowski

Rozdział 2. Bordeaux w portfolio - inwestycje w wino

2.1. Wina inwestycyjne

2.1.1. Specyfika wina inwestycyjnego

2.1.2. Klasyfikacja z 1855 roku

2.1.3. Inne klasyfikacje win

2.1.4. Kiperzy

2.2. Metody inwestycji w wino

2.2.1. Giełda Liv-ex

2.2.2. Inwestycje za pośrednictwem brokerów

2.2.3. Fundusze inwestycyjne

2.3. Historyczne zyski z inwestycji w wino

2.4. Podsumowanie

 

Daniel Jabłoński

Rozdział 3. Inwestowanie w książki

3.1. Inwestycje alternatywne

3.2. Książka jako przedmiot inwestycji

3.2.1. Motywy inwestowania w książki

3.2.2. Rodzaje książek

3.2.3. Czynniki decydujące o wartości książki

3.2.4. Kryteria oceny stanu książki

3.2.5. Zabezpieczanie i przechowywanie książek

3.3. Inwestowanie bezpośrednie na rynku książki

3.3.1. Stopa zwrotu z inwestycji w książki

3.3.2. Ocena stopy zwrotu z inwestycji w kolekcję książek

3.3.3. Podatki związane z inwestowaniem

3.4. Podsumowanie

 

Katarzyna Turmińska

Rozdział 4. Własny jacht - spełnienie marzeń czy inwestycja dla zamożnych?

4.1. Inwestycje w pasje - próba definicji

4.2. Osoby zamożne na świecie i w Polsce

4.3. Charakterystyka segmentu potencjalnych inwestorów lokujących kapitał w jachtach

4.4. Sposoby inwestowania we własny jacht

4.4.1. Posiadanie lub czarter jachtu

4.4.2. Fractional ownership - współudział w zakupie jachtu

4.4.3. Inwestycja w jednostkę należącą do floty firmy czarterowej

4.5. Podsumowanie

 

Monika Kalmus

Rozdział 5. Inwestycje w samochody kolekcjonerskie jako inwestycje w pasje

5.1. Inwestycje alternatywne jako sposób na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego

5.2. Samochody kolekcjonerskie jako przedmiot inwestycji w pasje

5.2.1. Charakterystyka samochodów kolekcjonerskich

5.2.2. Definicja samochodów zabytkowych i kolekcjonerskich według obowiązujących przepisów prawa

5.3. Charakterystyka rynku samochodów kolekcjonerskich

5.3.1. Rynek samochodów kolekcjonerskich na świecie

5.3.2. Rynek samochodów kolekcjonerskich w Polsce

5.3.3. Prestiżowe domy aukcyjne i ich wpływ na rozwój rynku samochodów kolekcjonerskich

5.4. Główne czynniki determinujące ceny samochodów kolekcjonerskich

5.4.1. Czynniki materialne

5.4.2. Czynniki niematerialne

5.4.3. Warunki związane ze sprzedażą

5.5. Indeksy cen samochodów kolekcjonerskich

5.5.1. Indeksy Historic Automobile Group Inernational (HAGI)

5.5.2. Indeksy firmy ubezpieczeniowej Hagerty

5.6. Rentowność inwestycji w samochody kolekcjonerskie na tle innych form inwestowania

5.6.1. Stopa zwrotu z inwestycji w samochody kolekcjonerskie w porównaniu z instrumentami klasycznymi

5.6.2. Opłacalność inwestycji w samochody kolekcjonerskie na tle innych aktywów emocjonalnych

5.7. Podsumowanie

 

Renata Borek

Rozdział 6. Opłacalność inwestowania w spółki przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

6.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu

6.1.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności - CSR

6.1.2. Korzyści związane ze strategią CSR

6.1.3. Koszty wdrażania strategii CSR

6.2. Indeks RESPECT

6.2.1. Powstanie pierwszego polskiego indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych

6.2.2. Budowa indeksu

6.3. Indeks RESPECT na tle indeksów szerokiego rynku

6.3.1. Porównanie stop zwrotu RESPECT Index z indeksem WIG

6.3.2. Porównanie stop zwrotu z indeksu RESPECT

z indeksami WIG20, mWIG40, sWIG80

6.4. Spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT na tle subindeksów sektorowych

6.4.1. Porównanie banków z portfela indeksu RESPECT z WIG-banki

6.4.2. Porównanie spółek budowlanych z portfela indeksu RESPECT z WIG?Budownictwo

6.4.3. Spółki paliwowo-surowcowe wchodzące w skład portfela indeksu RESPECT a WIG-Paliwa i WIG-Surowce

6.4.4. Porównanie spółek sektora energetycznego wchodzących w skład indeksu RESPECT z WIG-Energia

6.4.5. Spółki sektora telekomunikacyjnego wchodzące w skład portfela indeksu RESPECT a WIG?Telekomunikacja

6.4.6. Pozostałe spółki z RESPECT Index na tle subindeksów branżowych

6.4.7. Zestawienie wyników

6.5. Podsumowanie

 

Paweł Mencik

Rozdział 7. Podstawowe formacje techniczne zapowiadające odwrócenie albo kontynuację trendu

7.1. Charakterystyka trendów w analizie technicznej

7.2. Formacje techniczne zapowiadające odwrócenie trendu kierunkowego

7.3. Formacje techniczne zapowiadające kontynuację trendu kierunkowego

7.4. Podsumowanie

 

Tomasz Wasilewski

Rozdział 8. Świecowe sygnały zmiany trendu

8.1. Budowa świecy, znaczenie wolumenu

8.2. Pojedyncze świece sygnalizujące zmianę trendu

8.2.1. Długi biały korpus świecy

8.2.2. Długi czarny korpus świecy

8.2.3. Spadkowa formacja dwóch wież

8.2.4. Szpulki, doji, młot, wisielec, spadająca gwiazda

8.3. Formacje dwóch świec

8.3.1. Zasłona ciemnej chmury

8.3.2. Formacja przenikania

8.3.3. Formacja objęcia hossy

8.3.4. Formacja objęcia bessy

8.3.5. Harami

8.4. Formacje trzech świec

8.4.1. Gwiazda wieczorna

8.4.2. Gwiazda poranna

8.5. Wykorzystanie świec w trendzie horyzontalnym

8.6. Podsumowanie

 

Szymon Żółkowski

Rozdział 9. Konsekwencja w tradingu jako źródło stabilnych przychodów

9.1. Założenia i składowe systemu transakcyjnego

9.1.1. Rynek zastosowania systemu transakcyjnego

9.1.2. Otwarcie, prowadzenie oraz zamknięcie pozycji spekulacyjnej

9.1.3. Zarządzanie kapitałem

9.2. Wyniki zastosowania systemu transakcyjnego

9.3. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Wykorzystane strony internetowe

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: twarda
Format: B5
Liczba stron: 207

Inwestycje w pasje, czyli w różnorodne aktywa emocjonalne i w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie oraz wykorzystanie analizy technicznej w celu identyfikacji trendów rynkowych i budowania na tej podstawie systemu transakcyjnego to zagadnienia podjęte w tej, czwartej już, książce z serii "Inwestowanie". Zaprezentowano w niej szerokie spectrum zagadnień, które łączy dążenie do identyfikacji sposobów lokowania pieniędzy, pozwalających na redukcję podejmowanego ryzyka przy jednoczesnym osiąganiu znacznych korzyści, nie tylko finansowych. Dlatego nie bez przyczyny akcent położono na bezpośrednie inwestycje w dzieła sztuki, książki, jachty, samochody kolekcjonerskie oraz w akcje spółek kierujących się CSR, w przypadku których istotne, a nierzadko nawet decydujące znaczenie mają aspekty pozamaterialne. Zaprezentowane w poszczególnych rozdziałach opracowania i analizy mogą okazać się pomocne w znalezieniu strategii efektywnego inwestowania. Strategii, która - w zależności od wyznaczonego celu - połączy korzyści finansowe z niematerialnymi lub pozwoli na istotne powiększanie zasobów majątkowych. Nawet w tym ostatnim przypadku należy jednak pamiętać, że pieniądze nie są celem podstawowym. Ich zarabianie nie powinno być jedyną pasją, a emocje związane z inwestowaniem nie powinny zastąpić innych ludzkich emocji.

Każdy inwestor ma własne cele inwestycyjne. Mogą one mieć wymiar jedynie finansowy. Wówczas celem jest doraźny zysk czy - bardziej długofalowo - zamoż­ność, bogactwo, a nawet zostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom. Mogą jednak odnosić się także do sfery pozamaterialnej i obejmować wykazanie słuszności prezentowanych poglądów, osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej czy społecznej, zdobycie uznania innych. Cele inwestycyjne, chociaż często nieformułowane jasno i jednoznacznie, a nierzadko nawet nie do końca uświadamiane, zazwyczaj wpływają istotnie na podejmowane decyzje.

W ostatnich latach, obok rosnących obrotów instrumentami finansowymi, można zaobserwować zwiększającą się popularność inwestycji w aktywa emocjonalne. Aktywa te znane są wprawdzie od bardzo dawna, ale dopiero od kilku lat instytucje operujące na rynkach finansowych, a zwłaszcza pośrednicy, fundusze inwestycyjne, banki i giełdy towarowe, dostrzegając nowy trend, starają się wprowadzać rozwią­zania ułatwiające inwestowanie w tego typu walory Dotyczy to inwestycji zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Te ostatnie na rynkach finansowych odgrywają już rolę wiodącą, jednak w sferze aktywów emocjonalnych są zjawiskiem w gruncie rzeczy nowym.

Inwestycje w pasje nie doczekały się jak dotąd ani powszechnie uznawanej definicji, ani wyczerpującej kategoryzacji. Charakteryzują się tym, że łączą w sobie pierwiastek ekonomiczny z emocjonalnym - oprócz wyników finansowych przyno­szą inwestorom satysfakcję z posiadania przedmiotu inwestycji. Biorąc pod uwagę zainteresowania inwestora i powiązanie inwestowania z kolekcjonowaniem, można wśród aktywów emocjonalnych wyróżnić następujące klasy:

 • aktywa dla koneserów (sztuka i wino),
 • "zabawki dużych chłopców" (jachty, stare samochody i zegarki),
 • "błyskotki" (biżuteria i diamenty), aktywa dla kolekcjonerów (znaczki pocztowe i antyki).

Inwestowanie w aktywa emocjonalne opiera się na założeniu, że zysk z inwesty­cji pojawia się niejako przy okazji, a sam zakup takich aktywów ma na celu przede wszystkim osiąganie korzyści pozamaterialnych, wśród których najważniejsze to przyjemność posiadania, doznania estetyczne, wzrost prestiżu i satysfakcja z przy­należności do wąskiego grona kolekcjonerów. Korzyści te, zdecydowanie różniące inwestycje w aktywa emocjonalne od inwestycji finansowych, są jednak w pełni dostępne jedynie przy bezpośrednim inwestowaniu w pasje. Takie podejście do inwestycji emocjonalnych omówili autorzy pierwszych pięciu rozdziałów książki.

Jednym ze znaczących segmentów rynku inwestycji w pasje od wieków pozostaje nabywanie dzieł sztuki. Stało się tak dlatego, że dzieła sztuki, dostarczając przeżyć este­tycznych i duchowych, mogą też, dzięki wzrostowi swojej wartości w czasie, przynosić korzyści ekonomiczne. Analizę wielkości i sposobu funkcjonowania rynku sztuki, a także form inwestowania na tym rynku i towarzyszącego im ryzyka, przedstawiła w rozdziale pierwszym Elżbieta Karwik. Szczególnie interesującą część tego rozdziału stanowi prezentacja trendów występujących w ostatnich latach na globalnym rynku sztuki. Niektóre z nich, zwłaszcza związane z reorientacją geograficzną, mogą być dla polskiego czytelnika sporym zaskoczeniem.

O ile inwestowanie w sztukę nie wyklucza jej trwałego posiadania, a więc nie­jako konsumowania, o tyle w przypadku kolejnego analizowanego rodzaju aktywów emocjonalnych występuje klasyczny dylemat: posiadać czy konsumować. Filip Cackowski przedstawił specyfikę win inwestycyjnych oraz sposób ich klasyfikacji i oceny. Charakteryzując inwestycje w wino butelkowane i en primeur, wskazał czynniki ryzyka w odniesieniu do każdej z tych form. Jednocześnie zwrócił uwagę na znaczenie giełdy Liv-ex, której rozwój pozwolił nie tylko na scentralizowanie rynku i zwiększenie jego transparentności, ale również na budowę indeksów opartych na powtarzalnych transakcjach.

Całkowicie rozproszony natomiast jest rynek książek kolekcjonerskich (które również należą do grupy aktywów emocjonalnych) opisany w rozdziale trzecim. Daniel Jabłoński zaprezentował motywy, jakimi kierują się ludzie, decydując się na inwestowanie w książki. Wskazał również na szeroki wachlarz możliwości w tego typu inwestycjach. Wśród książek kolekcjonerskich wyróżnić bowiem można kilka kategorii, począwszy od manuskryptów, poprzez starodruki, aż do współczesnych wydań Wykonana przez autora analiza pozwala spojrzeć na książkę jako na nośnik nie tylko idei, ale i wartości ekonomicznej. Sprzyjają temu wyniki oceny rentowności inwestowania w książki, uzupełnione przeglądem czynników wpływających na ceny poszczególnych egzemplarzy.

Inwestowanie w niektóre aktywa emocjonalne, obok przyjemności posiadania pięknych rzeczy, może także dawać poczucie życia w luksusie. Wystarczy wybrać jacht, który może być zarówno spełnieniem marzeń, jak i inwestycją dla zamożnych, o czym przekonuje w rozdziale czwartym Katarzyna Turmińska, prezentując trzy formy inwestowania w jachty (nabycie jednostki na wyłączność, współudział w zakupie jachtu i inwestycję w jednostkę należącą do floty firmy czarterowej). Analiza obej­mująca opłacalność poszczególnych rozwiązań oraz stopień kontroli nad sposobem wykorzystania jachtu pozwala każdemu potencjalnemu, odpowiednio zamożnemu inwestorowi wybrać optymalne rozwiązanie.

Kolejna grupa aktywów emocjonalnych to samochody kolekcjonerskie. Monika Kalmus przedstawiła rynek takich samochodów na świecie, ze szczególnym uwzględ­nieniem sytuacji w Polsce. Ocena opłacalności inwestycji w samochody klasyczne dokonana została z uwzględnieniem wyników transakcji sprzedaży pojedynczych egzemplarzy samochodów danej marki oraz zagregowanych grup, obejmujących różne rodzaje pojazdów. Rezultaty przeprowadzonej analizy są zdumiewające - na tle innych grup aktywów emocjonalnych inwestycja w samochody okazała się naj­bardziej rentowna.

Aktywa emocjonalne stanowią interesującą, ale specyficzną kategorię. Inwesto­wanie w nie, tak jak inwestowanie w inne walory, obarczone jest ryzykiem, jednak w przypadku inwestycji w pasje zastosowanie statystycznych metod oceny ryzyka jest bardzo, a nierzadko nawet skrajnie trudne. "Wynika to z obciążenia danych niezbędnych do modelowania rozkładu stóp zwrotu. Dane te obciążone są w trzech obszarach: w odniesieniu do obiektów (nietypowość, niejednorodność, niepowta­rzalność), w odniesieniu do czasu (nierytmiczność transakcji, niekompletne dane) oraz w odniesieniu do zakresu zmiennych (nieujawniane dane, nieznane spready, selekcja wyników centralnych). W konsekwencji wyniki szacowania dochodów i ry­zyka na rynku aktywów emocjonalnych przy wykorzystaniu metod statystycznych są obarczone dużym błędem."

Problemy te nie występują w odniesieniu do większości klas instrumentów finan­sowych, których notowania na rynkach giełdowych lub w innych zorganizowanych systemach obrotu pozwalają na stosowanie sformalizowanych metod oceny rentow­ności i ryzyka Instrumenty finansowe są zatem lepsze od aktywów emocjonalnych z punktu widzenia inwestorów koncentrujących się na realizowaniu celów inwesty­cyjnych wyrażonych w skonkretyzowanych wielkościach liczbowych, nie uwzględ­niających niemierzalnych kategorii ogólnego dobrostanu. Instrumenty finansowe zazwyczaj mają również zapewnioną częstszą wycenę, a ich rynki większą płynność niż aktywa emocjonalne (dlatego preferowane są przez inwestorów decydujących się na krótki horyzont inwestycyjny). Aktywa finansowe i emocjonalne dają zatem możliwość realizacji przez inwestorów odmiennych celów. Wybranym zagadnieniom związanym z inwestowaniem w aktywa finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem analizy technicznej, poświęcone zostały kolejne cztery rozdziały książki.

W rozdziale szóstym oceny opłacalności inwestowania w akcje polskich spółek stosujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu dokonała Renata Borek, analizując notowania akcji poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela indeksu RESPECT (z różnych perspektyw - na tle całego rynku, w porównaniu do małych, średnich i dużych spółek oraz w ujęciu branżowym) Analiza ta wykazała, że inwestowanie w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie było najczęściej, chociaż oczywiście nie zawsze, bardziej opłacalne niż - średnio - w akcje spółek z danego segmentu czy sektora Wyniki badań pozwoliły również sformułować wniosek, że podmioty o wyższym poziomie odpowiedzialności społecznej mogą być intere­sującym celem inwestycji także w przyszłości.

Próby przewidywania przyszłości na podstawie sekwencji przeszłych zdarzeń i wielkości podejmowane są w ramach analiz - zarówno fundamentalnej, jak i tech­nicznej (opierającej się na obserwacji zachowań cen i wolumenów instrumentów finansowych). Czartyści swoich analiz dokonują na bazie wykresów, które odzwiercie­dlają dane historyczne dotyczące notowań instrumentów finansowych w wybranych ujęciach. Sposób interpretacji tych wykresów, uwzględniający podstawowe formacje techniczne zapowiadające odwrócenie albo kontynuację trendu kierunkowego, przedstawił w rozdziale siódmym Paweł Mencik. Opisy formacji zostały zilustrowane przykładami notowań akcji polskich spółek.

Rozważania dotyczące podobnej problematyki, jednak w węższym, a zarazem nieco odmiennym zakresie, przedstawił Tomasz Wasilewski Skoncentrował się na sygnałach zmiany trendu, badanych (w ramach jednej z metod analizy technicznej) za pomocą wykresów świecowych (we współcześnie najpopularniejszej postaci świec japońskich). Ten sposób analizy nadal zyskuje, nie tylko w Polsce, coraz większą popularność Autor rozdziału ósmego wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje, a następnie bardzo przejrzyście, wykorzystując wykresy giełdowych notowań akcji polskich spółek, scharakteryzował kluczowe formacje świecowe.

Ostatni z rozdziałów książki poświęcony jest zastosowaniu w praktyce narzędzi analizy technicznej (zwłaszcza świec japońskich). Istotne uzupełnienie opisanego systemu inwestycyjnego stanowią zasady ograniczania strat oraz realizacji zysków i zarządzania kapitałem. Na ich podstawie Szymon Żółkowski stworzył i przetestował (co ważne - w dość długim horyzoncie czasowym) własną strategię inwestycyjną. Jednak najważniejszym zagadnieniem podjętym w rozdziale dziewiątym nie jest dobór i sposób wykorzystania narzędzi analizy, ale wymóg konsekwentnego stosowania zasad przyjętych przy formułowaniu strategii.

Teksty zaprezentowane w książce, będącej kontynuacją zapoczątkowanej w 2010 roku serii "Inwestowanie", ukazują odmienne aspekty inwestowania w aktywa emo­cjonalne i w instrumenty finansowe. Inwestorzy, znając i rozumiejąc te różnice, mogą nie tylko lepiej identyfikować, poznawać i wybierać pojedyncze aktywa, ale także od­powiednio konstruować portfele, których zaletą będzie właściwa dywersyfikacja.

WSTĘP

 

 

Elżbieta Karwik

Rozdział 1. Art & Finance - inwestowanie w sztukę

1.1. Światowy rynek sztuki

1.1.1. Wielkość i potencjał światowego rynku sztuki

1.1.2. Uczestnicy i organizacja rynku sztuki

Artyści

Domy aukcyjne

Agenci

Kolekcjonerzy

Animatorzy

1.1.3. Ryzyko związane z inwestowaniem w sztukę

1.2. Praktyczne aspekty inwestowania w sztukę

1.2.1. Strategie inwestycyjne

1.2.2. Czynniki mające wpływ na ceny dzieł sztuki oraz metody wyceny dzieł sztuki

1.2.3. Ocena opłacalności inwestycji w sztukę

1.3. Specyfika polskiego rynku sztuki

1.4. Podsumowanie

 

Filip Cackowski

Rozdział 2. Bordeaux w portfolio - inwestycje w wino

2.1. Wina inwestycyjne

2.1.1. Specyfika wina inwestycyjnego

2.1.2. Klasyfikacja z 1855 roku

2.1.3. Inne klasyfikacje win

2.1.4. Kiperzy

2.2. Metody inwestycji w wino

2.2.1. Giełda Liv-ex

2.2.2. Inwestycje za pośrednictwem brokerów

2.2.3. Fundusze inwestycyjne

2.3. Historyczne zyski z inwestycji w wino

2.4. Podsumowanie

 

Daniel Jabłoński

Rozdział 3. Inwestowanie w książki

3.1. Inwestycje alternatywne

3.2. Książka jako przedmiot inwestycji

3.2.1. Motywy inwestowania w książki

3.2.2. Rodzaje książek

3.2.3. Czynniki decydujące o wartości książki

3.2.4. Kryteria oceny stanu książki

3.2.5. Zabezpieczanie i przechowywanie książek

3.3. Inwestowanie bezpośrednie na rynku książki

3.3.1. Stopa zwrotu z inwestycji w książki

3.3.2. Ocena stopy zwrotu z inwestycji w kolekcję książek

3.3.3. Podatki związane z inwestowaniem

3.4. Podsumowanie

 

Katarzyna Turmińska

Rozdział 4. Własny jacht - spełnienie marzeń czy inwestycja dla zamożnych?

4.1. Inwestycje w pasje - próba definicji

4.2. Osoby zamożne na świecie i w Polsce

4.3. Charakterystyka segmentu potencjalnych inwestorów lokujących kapitał w jachtach

4.4. Sposoby inwestowania we własny jacht

4.4.1. Posiadanie lub czarter jachtu

4.4.2. Fractional ownership - współudział w zakupie jachtu

4.4.3. Inwestycja w jednostkę należącą do floty firmy czarterowej

4.5. Podsumowanie

 

Monika Kalmus

Rozdział 5. Inwestycje w samochody kolekcjonerskie jako inwestycje w pasje

5.1. Inwestycje alternatywne jako sposób na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego

5.2. Samochody kolekcjonerskie jako przedmiot inwestycji w pasje

5.2.1. Charakterystyka samochodów kolekcjonerskich

5.2.2. Definicja samochodów zabytkowych i kolekcjonerskich według obowiązujących przepisów prawa

5.3. Charakterystyka rynku samochodów kolekcjonerskich

5.3.1. Rynek samochodów kolekcjonerskich na świecie

5.3.2. Rynek samochodów kolekcjonerskich w Polsce

5.3.3. Prestiżowe domy aukcyjne i ich wpływ na rozwój rynku samochodów kolekcjonerskich

5.4. Główne czynniki determinujące ceny samochodów kolekcjonerskich

5.4.1. Czynniki materialne

5.4.2. Czynniki niematerialne

5.4.3. Warunki związane ze sprzedażą

5.5. Indeksy cen samochodów kolekcjonerskich

5.5.1. Indeksy Historic Automobile Group Inernational (HAGI)

5.5.2. Indeksy firmy ubezpieczeniowej Hagerty

5.6. Rentowność inwestycji w samochody kolekcjonerskie na tle innych form inwestowania

5.6.1. Stopa zwrotu z inwestycji w samochody kolekcjonerskie w porównaniu z instrumentami klasycznymi

5.6.2. Opłacalność inwestycji w samochody kolekcjonerskie na tle innych aktywów emocjonalnych

5.7. Podsumowanie

 

Renata Borek

Rozdział 6. Opłacalność inwestowania w spółki przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

6.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu

6.1.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności - CSR

6.1.2. Korzyści związane ze strategią CSR

6.1.3. Koszty wdrażania strategii CSR

6.2. Indeks RESPECT

6.2.1. Powstanie pierwszego polskiego indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych

6.2.2. Budowa indeksu

6.3. Indeks RESPECT na tle indeksów szerokiego rynku

6.3.1. Porównanie stop zwrotu RESPECT Index z indeksem WIG

6.3.2. Porównanie stop zwrotu z indeksu RESPECT

z indeksami WIG20, mWIG40, sWIG80

6.4. Spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT na tle subindeksów sektorowych

6.4.1. Porównanie banków z portfela indeksu RESPECT z WIG-banki

6.4.2. Porównanie spółek budowlanych z portfela indeksu RESPECT z WIG?Budownictwo

6.4.3. Spółki paliwowo-surowcowe wchodzące w skład portfela indeksu RESPECT a WIG-Paliwa i WIG-Surowce

6.4.4. Porównanie spółek sektora energetycznego wchodzących w skład indeksu RESPECT z WIG-Energia

6.4.5. Spółki sektora telekomunikacyjnego wchodzące w skład portfela indeksu RESPECT a WIG?Telekomunikacja

6.4.6. Pozostałe spółki z RESPECT Index na tle subindeksów branżowych

6.4.7. Zestawienie wyników

6.5. Podsumowanie

 

Paweł Mencik

Rozdział 7. Podstawowe formacje techniczne zapowiadające odwrócenie albo kontynuację trendu

7.1. Charakterystyka trendów w analizie technicznej

7.2. Formacje techniczne zapowiadające odwrócenie trendu kierunkowego

7.3. Formacje techniczne zapowiadające kontynuację trendu kierunkowego

7.4. Podsumowanie

 

Tomasz Wasilewski

Rozdział 8. Świecowe sygnały zmiany trendu

8.1. Budowa świecy, znaczenie wolumenu

8.2. Pojedyncze świece sygnalizujące zmianę trendu

8.2.1. Długi biały korpus świecy

8.2.2. Długi czarny korpus świecy

8.2.3. Spadkowa formacja dwóch wież

8.2.4. Szpulki, doji, młot, wisielec, spadająca gwiazda

8.3. Formacje dwóch świec

8.3.1. Zasłona ciemnej chmury

8.3.2. Formacja przenikania

8.3.3. Formacja objęcia hossy

8.3.4. Formacja objęcia bessy

8.3.5. Harami

8.4. Formacje trzech świec

8.4.1. Gwiazda wieczorna

8.4.2. Gwiazda poranna

8.5. Wykorzystanie świec w trendzie horyzontalnym

8.6. Podsumowanie

 

Szymon Żółkowski

Rozdział 9. Konsekwencja w tradingu jako źródło stabilnych przychodów

9.1. Założenia i składowe systemu transakcyjnego

9.1.1. Rynek zastosowania systemu transakcyjnego

9.1.2. Otwarcie, prowadzenie oraz zamknięcie pozycji spekulacyjnej

9.1.3. Zarządzanie kapitałem

9.2. Wyniki zastosowania systemu transakcyjnego

9.3. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Wykorzystane strony internetowe

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel