Ulubione
  1. Strona główna
  2. INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa

INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa

69,00 zł
62,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 62,10 zł
Autor: red. Anna Anetta Janowska i in.
Kod produktu: 978-83-8030-165-8
Cena regularna:
69,00 zł
62,10 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 6,90 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 62,10 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa
INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

[[[separator]]]

Publikacja Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa stanowi rezultat konferencji naukowej zorganizowanej w październiku 2016 roku przez Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsięwzięcie to wpisuje się w długą tradycję kultywowaną w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym polegającą na promowaniu interdyscyplinarnych studiów nad zagadnieniami badawczymi z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Niniejsza książka jest wyrazem dążenia do podejmowania aktualnych i ważnych tematów skupiających uwagę badaczy oraz praktyków biznesowych.

Ewolucja innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności jest ważnym aspektem przemian społecznych i gospodarczych współczesnego świata. Zmieniająca się charakterystyka uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych innowacyjności oraz międzynarodowej konkurencyjności prowadzi do istotnych wyzwań dla przedsiębiorstw, społeczeństw i państw. Innowacyjność staje się ważnym i coraz lepiej poznanym źródłem konkurencyjności. Złożoność tych zagadnień oraz rosnące znaczenie dokonujących się przemian gospodarczych determinują potrzebę analizy wskazanych procesów w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Coraz częstsze postrzeganie innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej wskazuje na jej znaczny wpływ na powodzenie gospodarcze przedsiębiorstw i państw, co z kolei stwarza możliwość praktycznego zastosowania rezultatów badań naukowych. Wobec intensywnej konkurencji międzynarodowej szczególnie istotne wydaje się poszukiwanie skutecznych sposobów aktywizacji państwa w zakresie m.in. kształtowania polityki innowacyjnej, co stanowiło ważną przesłankę do podjęcia bieżącej tematyki badawczej.

Możliwość prowadzenia dyskusji z udziałem różnych środowisk, przedstawicieli nauki i biznesu oraz wymiana poglądów i wyników badań stały się inspiracją do zorganizowania konferencji i przygotowania niniejszej publikacji uwzgledniającej 18 wybranych prac. Tematyka konferencji nawiązywała do trzech głównych obszarów badawczych, które dotyczyły następujących zagadnień: innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej, interakcje między innowacyjnością i konkurencyjnością międzynarodową w przedsiębiorstwach i poszczególnych gospodarkach, polityka innowacyjna wobec konkurencyjności międzynarodowej. Teksty zaprezentowane w niniejszej publikacji odwołują się do co najmniej jednego z głównych nurtów rozważań podjętych w czasie konferencji i dotyczą bardzo zróżnicowanej problematyki, której zakres został opisany poniżej.

Ważnym obszarem badawczym analizowanym przez Autorów opracowań zaprezentowanych w tej publikacji są zależności występujące między polityką gospodarczą państwa a innowacyjnością i międzynarodową konkurencyjnością. Działalność i rola sektora publicznego w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjności społecznej została przeanalizowana przez Dorotę Moroń. Zagadnienie wsparcia instytucjonalnego w odniesieniu do przedsiębiorczości w powiazaniu z doskonaleniem konkurencyjności polskiej gospodarki było przedmiotem badań podjętych przez Olgę Drynię. Bogusława Drelich-Skulska wraz z zespołem dokonała szczegółowej analizy roli rządu Japonii we wspieraniu polityki klastrowej w XXI wieku. Tematyka pomocy publicznej w Unii Europejskiej oraz możliwości unowocześnienia tej polityki były przedmiotem kompleksowych rozważań podjętych przez Teresę Korbutowicz. Analizy krajowych systemów innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników decydujących o ich sukcesie, dokonała Katarzyna Żukrowska. Specyfika działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz kwestia efektywności finansowania innowacji za pośrednictwem tej instytucji były przedmiotem badania przeprowadzonego przez Kamilę Prucię.

Powiązania występujące między działalnością przedsiębiorstw a innowacyjnością i międzynarodową konkurencyjnością należy uznać za kolejny istotny przedmiot badań prezentowanych w tym tomie. Innowacyjność w turystyce zdrowotnej stanowiła przedmiot dociekań badawczych w pracy Elżbiety Szymańskiej. Uwarunkowania dotyczące działalności przedsiębiorstw eksportujących, badane na przykładzie studium przypadku przedsiębiorstw z Wielkopolski, zostały opisane przez Hannę Mizgajską oraz Łukasza Wściubiaka. W swoim artykule Helena Bulińska-Stangrecka dokonała syntezy innowacyjnych praktyk zarządzania pracownikami na przykładzie polskich przedsiębiorstw z branży IT. Andrzej Olak przeprowadził analizę innowacji i konkurencyjności jako cech organizacji zwinnej. Z kolei Małgorzata Wachowska zbadała zagadnienie powiazań występujących między zdolnościami do absorbcji zagranicznego know-how a innowacyjnością przedsiębiorstw na przykładzie polskiej gospodarki. Tomasz Haiduk podjął rozważania nad stanem polskich przedsiębiorstw w perspektywie czwartej rewolucji przemysłowej. Anna Zorska w swoim artykule dokonała natomiast analizy umiędzynarodowienia prac badawczo-rozwojowych podejmowanych przez korporacje transnarodowe i ich oddziaływania na innowacyjność w gospodarkach goszczących.

Innym jeszcze ważnym obszarem badawczym, jaki został uwzględniony przez Autorów opracowań zawartych w tej publikacji, są globalne uwarunkowania i następstwa innowacyjności oraz międzynarodowej konkurencyjności. Powiązania występujące w zakresie finansowania innowacyjności ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej w krajach członkowskich na tle wyzwań globalizacji zostały przeanalizowane przez Jarosława Sarula. Problem doskonalenia zdolności innowacyjnych gospodarki i zmniejszania stopnia zależności od zagranicznych technologii jako cel reformy systemu nauki w ChRL to z kolei przedmiot badań Iwony Nowańskiej. Joanna Gocłowska-Bolek skoncentrowała się na analizie gospodarek latynoamerykańskich oraz zagrażających im barierach rozwojowych, wynikających z niskiego poziomu innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności. Odmienne zagadnienia, związane z przywództwem innowacyjnym scharakteryzowanym na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej, zostały przeanalizowane przez Marcina Dąbkiewicza. Z kolei Dominika Bochańczyk-Kupka podjęła temat doskonalenia międzynarodowej konkurencyjności jako rezultatu lepszej ochrony własności intelektualnej.

Artykuły naukowe, które trafiają do Państwa za pośrednictwem tej publikacji, stanowią urozmaiconą lekturę, odnoszącą się do wielu istotnych zagadnień z zakresu innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności. Teksty te, czytane oddzielnie, poszerzają zrozumienie poszczególnych zagadnień opisanych przez Autorów, czytane zaś razem - ukazują złożoność zagadnień i wielość perspektyw oddziaływania innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności na gospodarkę i społeczeństwo.

[[[separator]]]

Wstęp

 

 

POLITYKA WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI. ROLA WŁADZ PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI

Katarzyna Żukrowska

Rozdział 1. National Innovation System - Contents, Role and Features Influencing Its Effectiveness

Introduction

1.1. National Innovation System: Its Definition and Elements

1.2. National Innovation Systems

1.3. NIS and Their Role in Contemporary Conditions

1.4. NIS and Features Influencing Their Effectiveness

Conclusion

Bibliography

 

 

Kamila Prucia

Rozdział 2. Efektywność finansowania innowacji za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wstęp

2.1. Wyzwania globalnej konkurencji w zakresie polityki innowacyjnej

2.2. Efektywność absorpcji środków przeznaczonych na finansowanie polityki innowacyjnej

2.3. Finansowanie polityki innowacyjnej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej - mierniki

2.4. Efektywność finansowania polityki innowacyjnej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Dorota Moroń

Rozdział 3. Rola sektora publicznego w generowaniu, wdrażaniu i stymulowaniu innowacyjności społecznej

Wstęp

3.1. Specyfika innowacji społecznych

3.2. Kim są innowatorzy społeczni?

3.3. Innowatorzy społeczni w sektorze publicznym

3.4. Stymulowanie innowacyjności społecznej - rola Unii Europejskiej

3.5. Wsparcie innowacyjności społecznej przez sektor publiczny w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Teresa Korbutowicz

Rozdział 4. Zmiany polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej

Wstęp

4.1. Zadania polityki pomocy publicznej

4.2. Pomoc objęta wyłączeniem blokowym

4.3. Zmiana sposobu kontrolowania pomocy publicznej

4.4. Stosowanie nowych reguł pomocy

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Olga Drynia

Rozdział 5. Institutional Support for Entrepreneurship as an Opportunity to Strengthen the Competitiveness of the Polish Economy

Introduction

5.1. Entrepreneurship and Competitiveness from the Theoretical Perspective

5.2. The Competitiveness of the Polish Economy According to International Rankings

5.3. Institutions Supporting Entrepreneurship in Poland

5.4. Support for the Development of Entrepreneurship Provided by Polish Universities - Elements of Academic Entrepreneurship

Conclusions

Bibliography

 

 

Bogusława Drelich-Skulska, Sebastian Bobowski, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek

Rozdział 6. Rola rządu Japonii w innowacyjnej polityce klastrowej w XXI wieku

Wstęp

6.1. Kontekst historyczny polityki klastrowej w Japonii

6.2. Rola programów klastrowych w polityce innowacyjnej kraju

6.3. Polityka przemysłowa a tworzenie klastrów w Japonii

6.3.1. Japoński model uprzemysłowienia

6.3.2. Dystrykty przemysłowe

6.3.3. Rola rządu japońskiego

6.4. Klastry Wiedzy MEXT

6.4.1. Program Innowacyjny Klaster Regionalny

6.5. Klastry Przemysłowe METI

6.6. Case Study: Klaster Krzemowy Regionu Kiusiu

6.7. Koordynacja i zarządzanie inicjatywami klastrowymi MEXT i METI - analiza porównawcza

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA I BRANŻE - WDRAŻANIE WZORCÓW INNOWACYJNOŚCI

I KONKURENCYJNOŚCI W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

Anna Zorska

Rozdział 7. Umiędzynarodowienie prac B+R w korporacjach transnarodowych oraz wpływ tego procesu na innowacyjność w krajach goszczących

Wstęp

7.1. Umiędzynarodowienie działalności B+R w korporacjach transnarodowych: pojęcie i charakterystyka procesu

7.2. Rozwój zagranicznych jednostek badawczych KTN oraz ich lokalnych powiązań i oddziaływań w krajach goszczących

7.3. Wpływ internacjonalizacji korporacyjnych prac B+R na innowacyjność w krajach goszczących

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Wachowska

Rozdział 8. Zdolność do absorpcji zagranicznego know-how a innowacyjność przedsiębiorstw. Doświadczenia Polski

Wstęp

8.1. Dokumentacja patentowa w analizie dyfuzji wiedzy

8.2. Zagraniczne źródła wiedzy w procesie wynalazczym przedsiębiorstw ulokowanych w Polsce. Wyniki badań autorskich

8.2. Szybkość pozyskiwania wiedzy pochodzenia zagranicznego przez przedsiębiorstwa ulokowane w Polsce. Wyniki badań autorskich

8.4. Wielkość i szybkość pozyskiwania wiedzy zagranicznej przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce - znaczenie z perspektywy innowacyjności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Mizgajska, Łukasz Wściubiak

Rozdział 9. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw eksportujących: wyniki badań oraz studia przypadków firm średniej wielkości z Wielkopolski

Wstęp

9.1. Badany problem w świetle literatury przedmiotu

9.2. Metodyka badań

9.3. Charakterystyka badanych firm

9.4. Wpływ badanych czynników na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw - wyniki badań

9.5. Analiza przypadków wybranych firm

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Helena Bulińska-Stangrecka

Rozdział 10. Innowacyjne praktyki zarządzania pracownikami w e-kulturze na przykładzie polskich przedsiębiorstw z branży IT

Wstęp

10.1. Konceptualizacja badań

10.2. Analiza wywiadów jakościowych dotycząca praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze

10.2.1. Administracja personalna

10.2.2. Rekrutacja i selekcja

10.2.3. Szkolenia i rozwój

10.2.4. Motywowanie i ocena pracownicza

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Andrzej Olak

Rozdział 11. Innowacyjność i konkurencyjność jako cechy organizacji zwinnej

Wstęp

11.1. Definicje zwinności organizacji w literaturze przedmiotu

11.2. Atrybuty zwinnego przedsiębiorstwa

11.3. Innowacyjność w zwinnym przedsiębiorstwie

11.4. Kształtowanie konkurencyjności poprzez zwinność

11.5. Konkurencyjność i innowacyjność w świetle badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Haiduk

Rozdział 12. Smart Industry Polska 2016 - czy jesteśmy przygotowani na czwartą rewolucję przemysłową?

Wstęp

12.1. Koncepcja twórczej destrukcji J.?A. Schumpetera a bariery występujące w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw u progu czwartej rewolucji przemysłowej

12.2. Industry 4.0

12.3. Smart Industry

12.4. Ocena konkurencyjności gospodarki polskiej na podstawie raportu The Global Competitiveness Report 2016-2017 (World Economic Forum)

12.4.1. Charakterystyka obszaru 12 - innowacyjność

12.4.2. Charakterystyka obszaru 11 - złożoność biznesu (business sophistication)

12.4.3. Wnioski uzyskane na podstawie danych Globalnego Raportu Konkurencyjności

12.5. Ocena stanu polskiego przemysłu na podstawie raportu Smart Industry Polska 2016 (Millward Brown)

12.5.1. Ocena aktualnego stanu polskiego przemysłu

12.5.2. Koncepcja optymalizacji produkcji Smart Industry

12.5.3. Skala i perspektywy w zakresie automatyzacji produkcji

12.5.4. Innowacyjność przedsiębiorstw

12.5.5. Ocena parku maszynowego

12.5.6. Standardy bezpieczeństwa stosowane w przedsiębiorstwie

12.5.7. Wnioski z raportu Smart Industry Polska 2016

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Elżbieta Szymańska

Rozdział 13. Badanie innowacyjności turystyki zdrowotnej

Wstęp

13.1. Przegląd literatury

13.1.1. Badanie innowacji wdrożonych w sektorze usług

13.1.2. Rozwój segmentu turystyki zdrowotnej

13.1.3. Opracowania naukowe dotyczące innowacyjności turystyki zdrowotnej

13.2. Metodyka i procedura badawcza

13.3. Wyniki badań

13.4. Model oceny innowacyjności podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki zdrowotnej

Podsumowanie

Bibliografia

 

REGIONALNE I GLOBALNE SYSTEMY WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI

Jarosław Sarul

Rozdział 14. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej w państwach członkowskich a wyzwania globalizacji

Wstęp

14.1. Procesy globalizacyjne i innowacyjność

14.1.1. Potrzeba weryfikacji założeń polityki innowacyjnej

14.1.2. Utworzenie euroatlantyckiej strefy wolnego handlu - konieczność integracji regulacyjnej

14.2. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego UE

14.2.1. Doświadczenia związane z finansowaniem innowacji ze środków polityki strukturalnej

14.2.2. Nakłady na innowacyjność osiągane ze środków na badania i rozwój

14.2.3. Wykorzystanie środków UE w zakresie wspierania innowacyjności

14.3. Podejście do finansowego wspierania innowacyjności w Stanach Zjednoczonych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marcin Dąbkiewicz

Rozdział 15. Liderzy innowacji. Doświadczenia Unii Europejskiej

Wstęp

15.1. Istota i znaczenie innowacyjności w polityce rozwojowej UE

15.2. Wpływ kryzysu gospodarczego na innowacyjność

15.3. Badania, rozwój i innowacje - wybrane przypadki krajów członkowskich UE

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Dominika Bochańczyk-Kupka

Rozdział 16. The Role of Intellectual Property Protection in Enhancing International Competitiveness

Introduction

16.1. Intellectual Property Protection: The Main Characteristics

16.2. Innovations, Intellectual Property Rights Protection and International Competitiveness

16.3. The Scale of Intellectual Property Counterfeit and Piracy

16.4. IP as an Institution Influencing International Competitiveness

Conclusions

Bibliography

 

Joanna Gocłowska-Bolek

Rozdział 17. Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa jako brakujące czynniki rozwoju gospodarek latynoamerykańskich

Wstęp

17.1. Pomiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarek

17.2. Obecny rozwój gospodarek latynoamerykańskich

17.3. Konkurencyjność międzynarodowa krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza

17.4. Współczesny model rozwoju krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Iwona Nowańska

Rozdział 18. Reformy systemu nauki i techniki w Chińskiej Republice Ludowej ukierunkowane na poprawę zdolności innowacyjnych gospodarki oraz zmniejszenie stopnia zależności od zagranicznych technologii

Wstęp

18.1. Droga do opartego na rozwoju rynku narodowego systemu innowacyjnego

18.2. Pierwszy etap reform (1978-1992)

18.3. Drugi etap reform (1992-2005)

18.4. Trzeci etap reform (2005-2020)

 

Podsumowanie

 

 

Bibliografia

 

Zakończenie

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 410

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Wstęp

Publikacja Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa stanowi rezultat konferencji naukowej zorganizowanej w październiku 2016 roku przez Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsięwzięcie to wpisuje się w długą tradycję kultywowaną w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym polegającą na promowaniu interdyscyplinarnych studiów nad zagadnieniami badawczymi z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Niniejsza książka jest wyrazem dążenia do podejmowania aktualnych i ważnych tematów skupiających uwagę badaczy oraz praktyków biznesowych.

Ewolucja innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności jest ważnym aspektem przemian społecznych i gospodarczych współczesnego świata. Zmieniająca się charakterystyka uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych innowacyjności oraz międzynarodowej konkurencyjności prowadzi do istotnych wyzwań dla przedsiębiorstw, społeczeństw i państw. Innowacyjność staje się ważnym i coraz lepiej poznanym źródłem konkurencyjności. Złożoność tych zagadnień oraz rosnące znaczenie dokonujących się przemian gospodarczych determinują potrzebę analizy wskazanych procesów w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Coraz częstsze postrzeganie innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej wskazuje na jej znaczny wpływ na powodzenie gospodarcze przedsiębiorstw i państw, co z kolei stwarza możliwość praktycznego zastosowania rezultatów badań naukowych. Wobec intensywnej konkurencji międzynarodowej szczególnie istotne wydaje się poszukiwanie skutecznych sposobów aktywizacji państwa w zakresie m.in. kształtowania polityki innowacyjnej, co stanowiło ważną przesłankę do podjęcia bieżącej tematyki badawczej.

Możliwość prowadzenia dyskusji z udziałem różnych środowisk, przedstawicieli nauki i biznesu oraz wymiana poglądów i wyników badań stały się inspiracją do zorganizowania konferencji i przygotowania niniejszej publikacji uwzgledniającej 18 wybranych prac. Tematyka konferencji nawiązywała do trzech głównych obszarów badawczych, które dotyczyły następujących zagadnień: innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej, interakcje między innowacyjnością i konkurencyjnością międzynarodową w przedsiębiorstwach i poszczególnych gospodarkach, polityka innowacyjna wobec konkurencyjności międzynarodowej. Teksty zaprezentowane w niniejszej publikacji odwołują się do co najmniej jednego z głównych nurtów rozważań podjętych w czasie konferencji i dotyczą bardzo zróżnicowanej problematyki, której zakres został opisany poniżej.

Ważnym obszarem badawczym analizowanym przez Autorów opracowań zaprezentowanych w tej publikacji są zależności występujące między polityką gospodarczą państwa a innowacyjnością i międzynarodową konkurencyjnością. Działalność i rola sektora publicznego w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjności społecznej została przeanalizowana przez Dorotę Moroń. Zagadnienie wsparcia instytucjonalnego w odniesieniu do przedsiębiorczości w powiazaniu z doskonaleniem konkurencyjności polskiej gospodarki było przedmiotem badań podjętych przez Olgę Drynię. Bogusława Drelich-Skulska wraz z zespołem dokonała szczegółowej analizy roli rządu Japonii we wspieraniu polityki klastrowej w XXI wieku. Tematyka pomocy publicznej w Unii Europejskiej oraz możliwości unowocześnienia tej polityki były przedmiotem kompleksowych rozważań podjętych przez Teresę Korbutowicz. Analizy krajowych systemów innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników decydujących o ich sukcesie, dokonała Katarzyna Żukrowska. Specyfika działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz kwestia efektywności finansowania innowacji za pośrednictwem tej instytucji były przedmiotem badania przeprowadzonego przez Kamilę Prucię.

Powiązania występujące między działalnością przedsiębiorstw a innowacyjnością i międzynarodową konkurencyjnością należy uznać za kolejny istotny przedmiot badań prezentowanych w tym tomie. Innowacyjność w turystyce zdrowotnej stanowiła przedmiot dociekań badawczych w pracy Elżbiety Szymańskiej. Uwarunkowania dotyczące działalności przedsiębiorstw eksportujących, badane na przykładzie studium przypadku przedsiębiorstw z Wielkopolski, zostały opisane przez Hannę Mizgajską oraz Łukasza Wściubiaka. W swoim artykule Helena Bulińska-Stangrecka dokonała syntezy innowacyjnych praktyk zarządzania pracownikami na przykładzie polskich przedsiębiorstw z branży IT. Andrzej Olak przeprowadził analizę innowacji i konkurencyjności jako cech organizacji zwinnej. Z kolei Małgorzata Wachowska zbadała zagadnienie powiazań występujących między zdolnościami do absorbcji zagranicznego know-how a innowacyjnością przedsiębiorstw na przykładzie polskiej gospodarki. Tomasz Haiduk podjął rozważania nad stanem polskich przedsiębiorstw w perspektywie czwartej rewolucji przemysłowej. Anna Zorska w swoim artykule dokonała natomiast analizy umiędzynarodowienia prac badawczo-rozwojowych podejmowanych przez korporacje transnarodowe i ich oddziaływania na innowacyjność w gospodarkach goszczących.

Innym jeszcze ważnym obszarem badawczym, jaki został uwzględniony przez Autorów opracowań zawartych w tej publikacji, są globalne uwarunkowania i następstwa innowacyjności oraz międzynarodowej konkurencyjności. Powiązania występujące w zakresie finansowania innowacyjności ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej w krajach członkowskich na tle wyzwań globalizacji zostały przeanalizowane przez Jarosława Sarula. Problem doskonalenia zdolności innowacyjnych gospodarki i zmniejszania stopnia zależności od zagranicznych technologii jako cel reformy systemu nauki w ChRL to z kolei przedmiot badań Iwony Nowańskiej. Joanna Gocłowska-Bolek skoncentrowała się na analizie gospodarek latynoamerykańskich oraz zagrażających im barierach rozwojowych, wynikających z niskiego poziomu innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności. Odmienne zagadnienia, związane z przywództwem innowacyjnym scharakteryzowanym na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej, zostały przeanalizowane przez Marcina Dąbkiewicza. Z kolei Dominika Bochańczyk-Kupka podjęła temat doskonalenia międzynarodowej konkurencyjności jako rezultatu lepszej ochrony własności intelektualnej.

Artykuły naukowe, które trafiają do Państwa za pośrednictwem tej publikacji, stanowią urozmaiconą lekturę, odnoszącą się do wielu istotnych zagadnień z zakresu innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności. Teksty te, czytane oddzielnie, poszerzają zrozumienie poszczególnych zagadnień opisanych przez Autorów, czytane zaś razem - ukazują złożoność zagadnień i wielość perspektyw oddziaływania innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności na gospodarkę i społeczeństwo.

Spis treści

Wstęp

 

 

POLITYKA WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI. ROLA WŁADZ PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI

Katarzyna Żukrowska

Rozdział 1. National Innovation System - Contents, Role and Features Influencing Its Effectiveness

Introduction

1.1. National Innovation System: Its Definition and Elements

1.2. National Innovation Systems

1.3. NIS and Their Role in Contemporary Conditions

1.4. NIS and Features Influencing Their Effectiveness

Conclusion

Bibliography

 

 

Kamila Prucia

Rozdział 2. Efektywność finansowania innowacji za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wstęp

2.1. Wyzwania globalnej konkurencji w zakresie polityki innowacyjnej

2.2. Efektywność absorpcji środków przeznaczonych na finansowanie polityki innowacyjnej

2.3. Finansowanie polityki innowacyjnej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej - mierniki

2.4. Efektywność finansowania polityki innowacyjnej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Dorota Moroń

Rozdział 3. Rola sektora publicznego w generowaniu, wdrażaniu i stymulowaniu innowacyjności społecznej

Wstęp

3.1. Specyfika innowacji społecznych

3.2. Kim są innowatorzy społeczni?

3.3. Innowatorzy społeczni w sektorze publicznym

3.4. Stymulowanie innowacyjności społecznej - rola Unii Europejskiej

3.5. Wsparcie innowacyjności społecznej przez sektor publiczny w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Teresa Korbutowicz

Rozdział 4. Zmiany polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej

Wstęp

4.1. Zadania polityki pomocy publicznej

4.2. Pomoc objęta wyłączeniem blokowym

4.3. Zmiana sposobu kontrolowania pomocy publicznej

4.4. Stosowanie nowych reguł pomocy

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Olga Drynia

Rozdział 5. Institutional Support for Entrepreneurship as an Opportunity to Strengthen the Competitiveness of the Polish Economy

Introduction

5.1. Entrepreneurship and Competitiveness from the Theoretical Perspective

5.2. The Competitiveness of the Polish Economy According to International Rankings

5.3. Institutions Supporting Entrepreneurship in Poland

5.4. Support for the Development of Entrepreneurship Provided by Polish Universities - Elements of Academic Entrepreneurship

Conclusions

Bibliography

 

 

Bogusława Drelich-Skulska, Sebastian Bobowski, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek

Rozdział 6. Rola rządu Japonii w innowacyjnej polityce klastrowej w XXI wieku

Wstęp

6.1. Kontekst historyczny polityki klastrowej w Japonii

6.2. Rola programów klastrowych w polityce innowacyjnej kraju

6.3. Polityka przemysłowa a tworzenie klastrów w Japonii

6.3.1. Japoński model uprzemysłowienia

6.3.2. Dystrykty przemysłowe

6.3.3. Rola rządu japońskiego

6.4. Klastry Wiedzy MEXT

6.4.1. Program Innowacyjny Klaster Regionalny

6.5. Klastry Przemysłowe METI

6.6. Case Study: Klaster Krzemowy Regionu Kiusiu

6.7. Koordynacja i zarządzanie inicjatywami klastrowymi MEXT i METI - analiza porównawcza

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA I BRANŻE - WDRAŻANIE WZORCÓW INNOWACYJNOŚCI

I KONKURENCYJNOŚCI W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

Anna Zorska

Rozdział 7. Umiędzynarodowienie prac B+R w korporacjach transnarodowych oraz wpływ tego procesu na innowacyjność w krajach goszczących

Wstęp

7.1. Umiędzynarodowienie działalności B+R w korporacjach transnarodowych: pojęcie i charakterystyka procesu

7.2. Rozwój zagranicznych jednostek badawczych KTN oraz ich lokalnych powiązań i oddziaływań w krajach goszczących

7.3. Wpływ internacjonalizacji korporacyjnych prac B+R na innowacyjność w krajach goszczących

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Wachowska

Rozdział 8. Zdolność do absorpcji zagranicznego know-how a innowacyjność przedsiębiorstw. Doświadczenia Polski

Wstęp

8.1. Dokumentacja patentowa w analizie dyfuzji wiedzy

8.2. Zagraniczne źródła wiedzy w procesie wynalazczym przedsiębiorstw ulokowanych w Polsce. Wyniki badań autorskich

8.2. Szybkość pozyskiwania wiedzy pochodzenia zagranicznego przez przedsiębiorstwa ulokowane w Polsce. Wyniki badań autorskich

8.4. Wielkość i szybkość pozyskiwania wiedzy zagranicznej przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce - znaczenie z perspektywy innowacyjności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Mizgajska, Łukasz Wściubiak

Rozdział 9. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw eksportujących: wyniki badań oraz studia przypadków firm średniej wielkości z Wielkopolski

Wstęp

9.1. Badany problem w świetle literatury przedmiotu

9.2. Metodyka badań

9.3. Charakterystyka badanych firm

9.4. Wpływ badanych czynników na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw - wyniki badań

9.5. Analiza przypadków wybranych firm

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Helena Bulińska-Stangrecka

Rozdział 10. Innowacyjne praktyki zarządzania pracownikami w e-kulturze na przykładzie polskich przedsiębiorstw z branży IT

Wstęp

10.1. Konceptualizacja badań

10.2. Analiza wywiadów jakościowych dotycząca praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze

10.2.1. Administracja personalna

10.2.2. Rekrutacja i selekcja

10.2.3. Szkolenia i rozwój

10.2.4. Motywowanie i ocena pracownicza

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Andrzej Olak

Rozdział 11. Innowacyjność i konkurencyjność jako cechy organizacji zwinnej

Wstęp

11.1. Definicje zwinności organizacji w literaturze przedmiotu

11.2. Atrybuty zwinnego przedsiębiorstwa

11.3. Innowacyjność w zwinnym przedsiębiorstwie

11.4. Kształtowanie konkurencyjności poprzez zwinność

11.5. Konkurencyjność i innowacyjność w świetle badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Haiduk

Rozdział 12. Smart Industry Polska 2016 - czy jesteśmy przygotowani na czwartą rewolucję przemysłową?

Wstęp

12.1. Koncepcja twórczej destrukcji J.?A. Schumpetera a bariery występujące w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw u progu czwartej rewolucji przemysłowej

12.2. Industry 4.0

12.3. Smart Industry

12.4. Ocena konkurencyjności gospodarki polskiej na podstawie raportu The Global Competitiveness Report 2016-2017 (World Economic Forum)

12.4.1. Charakterystyka obszaru 12 - innowacyjność

12.4.2. Charakterystyka obszaru 11 - złożoność biznesu (business sophistication)

12.4.3. Wnioski uzyskane na podstawie danych Globalnego Raportu Konkurencyjności

12.5. Ocena stanu polskiego przemysłu na podstawie raportu Smart Industry Polska 2016 (Millward Brown)

12.5.1. Ocena aktualnego stanu polskiego przemysłu

12.5.2. Koncepcja optymalizacji produkcji Smart Industry

12.5.3. Skala i perspektywy w zakresie automatyzacji produkcji

12.5.4. Innowacyjność przedsiębiorstw

12.5.5. Ocena parku maszynowego

12.5.6. Standardy bezpieczeństwa stosowane w przedsiębiorstwie

12.5.7. Wnioski z raportu Smart Industry Polska 2016

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Elżbieta Szymańska

Rozdział 13. Badanie innowacyjności turystyki zdrowotnej

Wstęp

13.1. Przegląd literatury

13.1.1. Badanie innowacji wdrożonych w sektorze usług

13.1.2. Rozwój segmentu turystyki zdrowotnej

13.1.3. Opracowania naukowe dotyczące innowacyjności turystyki zdrowotnej

13.2. Metodyka i procedura badawcza

13.3. Wyniki badań

13.4. Model oceny innowacyjności podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki zdrowotnej

Podsumowanie

Bibliografia

 

REGIONALNE I GLOBALNE SYSTEMY WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI

Jarosław Sarul

Rozdział 14. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej w państwach członkowskich a wyzwania globalizacji

Wstęp

14.1. Procesy globalizacyjne i innowacyjność

14.1.1. Potrzeba weryfikacji założeń polityki innowacyjnej

14.1.2. Utworzenie euroatlantyckiej strefy wolnego handlu - konieczność integracji regulacyjnej

14.2. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego UE

14.2.1. Doświadczenia związane z finansowaniem innowacji ze środków polityki strukturalnej

14.2.2. Nakłady na innowacyjność osiągane ze środków na badania i rozwój

14.2.3. Wykorzystanie środków UE w zakresie wspierania innowacyjności

14.3. Podejście do finansowego wspierania innowacyjności w Stanach Zjednoczonych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marcin Dąbkiewicz

Rozdział 15. Liderzy innowacji. Doświadczenia Unii Europejskiej

Wstęp

15.1. Istota i znaczenie innowacyjności w polityce rozwojowej UE

15.2. Wpływ kryzysu gospodarczego na innowacyjność

15.3. Badania, rozwój i innowacje - wybrane przypadki krajów członkowskich UE

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Dominika Bochańczyk-Kupka

Rozdział 16. The Role of Intellectual Property Protection in Enhancing International Competitiveness

Introduction

16.1. Intellectual Property Protection: The Main Characteristics

16.2. Innovations, Intellectual Property Rights Protection and International Competitiveness

16.3. The Scale of Intellectual Property Counterfeit and Piracy

16.4. IP as an Institution Influencing International Competitiveness

Conclusions

Bibliography

 

Joanna Gocłowska-Bolek

Rozdział 17. Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa jako brakujące czynniki rozwoju gospodarek latynoamerykańskich

Wstęp

17.1. Pomiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarek

17.2. Obecny rozwój gospodarek latynoamerykańskich

17.3. Konkurencyjność międzynarodowa krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza

17.4. Współczesny model rozwoju krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Iwona Nowańska

Rozdział 18. Reformy systemu nauki i techniki w Chińskiej Republice Ludowej ukierunkowane na poprawę zdolności innowacyjnych gospodarki oraz zmniejszenie stopnia zależności od zagranicznych technologii

Wstęp

18.1. Droga do opartego na rozwoju rynku narodowego systemu innowacyjnego

18.2. Pierwszy etap reform (1978-1992)

18.3. Drugi etap reform (1992-2005)

18.4. Trzeci etap reform (2005-2020)

 

Podsumowanie

 

 

Bibliografia

 

Zakończenie

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 410

 

e-book do wypożyczenia lub zakupu na stronie:

https://www.ibuk.pl

 

 

Publikacja Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa stanowi rezultat konferencji naukowej zorganizowanej w październiku 2016 roku przez Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsięwzięcie to wpisuje się w długą tradycję kultywowaną w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym polegającą na promowaniu interdyscyplinarnych studiów nad zagadnieniami badawczymi z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Niniejsza książka jest wyrazem dążenia do podejmowania aktualnych i ważnych tematów skupiających uwagę badaczy oraz praktyków biznesowych.

Ewolucja innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności jest ważnym aspektem przemian społecznych i gospodarczych współczesnego świata. Zmieniająca się charakterystyka uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych innowacyjności oraz międzynarodowej konkurencyjności prowadzi do istotnych wyzwań dla przedsiębiorstw, społeczeństw i państw. Innowacyjność staje się ważnym i coraz lepiej poznanym źródłem konkurencyjności. Złożoność tych zagadnień oraz rosnące znaczenie dokonujących się przemian gospodarczych determinują potrzebę analizy wskazanych procesów w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Coraz częstsze postrzeganie innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej wskazuje na jej znaczny wpływ na powodzenie gospodarcze przedsiębiorstw i państw, co z kolei stwarza możliwość praktycznego zastosowania rezultatów badań naukowych. Wobec intensywnej konkurencji międzynarodowej szczególnie istotne wydaje się poszukiwanie skutecznych sposobów aktywizacji państwa w zakresie m.in. kształtowania polityki innowacyjnej, co stanowiło ważną przesłankę do podjęcia bieżącej tematyki badawczej.

Możliwość prowadzenia dyskusji z udziałem różnych środowisk, przedstawicieli nauki i biznesu oraz wymiana poglądów i wyników badań stały się inspiracją do zorganizowania konferencji i przygotowania niniejszej publikacji uwzgledniającej 18 wybranych prac. Tematyka konferencji nawiązywała do trzech głównych obszarów badawczych, które dotyczyły następujących zagadnień: innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej, interakcje między innowacyjnością i konkurencyjnością międzynarodową w przedsiębiorstwach i poszczególnych gospodarkach, polityka innowacyjna wobec konkurencyjności międzynarodowej. Teksty zaprezentowane w niniejszej publikacji odwołują się do co najmniej jednego z głównych nurtów rozważań podjętych w czasie konferencji i dotyczą bardzo zróżnicowanej problematyki, której zakres został opisany poniżej.

Ważnym obszarem badawczym analizowanym przez Autorów opracowań zaprezentowanych w tej publikacji są zależności występujące między polityką gospodarczą państwa a innowacyjnością i międzynarodową konkurencyjnością. Działalność i rola sektora publicznego w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjności społecznej została przeanalizowana przez Dorotę Moroń. Zagadnienie wsparcia instytucjonalnego w odniesieniu do przedsiębiorczości w powiazaniu z doskonaleniem konkurencyjności polskiej gospodarki było przedmiotem badań podjętych przez Olgę Drynię. Bogusława Drelich-Skulska wraz z zespołem dokonała szczegółowej analizy roli rządu Japonii we wspieraniu polityki klastrowej w XXI wieku. Tematyka pomocy publicznej w Unii Europejskiej oraz możliwości unowocześnienia tej polityki były przedmiotem kompleksowych rozważań podjętych przez Teresę Korbutowicz. Analizy krajowych systemów innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników decydujących o ich sukcesie, dokonała Katarzyna Żukrowska. Specyfika działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz kwestia efektywności finansowania innowacji za pośrednictwem tej instytucji były przedmiotem badania przeprowadzonego przez Kamilę Prucię.

Powiązania występujące między działalnością przedsiębiorstw a innowacyjnością i międzynarodową konkurencyjnością należy uznać za kolejny istotny przedmiot badań prezentowanych w tym tomie. Innowacyjność w turystyce zdrowotnej stanowiła przedmiot dociekań badawczych w pracy Elżbiety Szymańskiej. Uwarunkowania dotyczące działalności przedsiębiorstw eksportujących, badane na przykładzie studium przypadku przedsiębiorstw z Wielkopolski, zostały opisane przez Hannę Mizgajską oraz Łukasza Wściubiaka. W swoim artykule Helena Bulińska-Stangrecka dokonała syntezy innowacyjnych praktyk zarządzania pracownikami na przykładzie polskich przedsiębiorstw z branży IT. Andrzej Olak przeprowadził analizę innowacji i konkurencyjności jako cech organizacji zwinnej. Z kolei Małgorzata Wachowska zbadała zagadnienie powiazań występujących między zdolnościami do absorbcji zagranicznego know-how a innowacyjnością przedsiębiorstw na przykładzie polskiej gospodarki. Tomasz Haiduk podjął rozważania nad stanem polskich przedsiębiorstw w perspektywie czwartej rewolucji przemysłowej. Anna Zorska w swoim artykule dokonała natomiast analizy umiędzynarodowienia prac badawczo-rozwojowych podejmowanych przez korporacje transnarodowe i ich oddziaływania na innowacyjność w gospodarkach goszczących.

Innym jeszcze ważnym obszarem badawczym, jaki został uwzględniony przez Autorów opracowań zawartych w tej publikacji, są globalne uwarunkowania i następstwa innowacyjności oraz międzynarodowej konkurencyjności. Powiązania występujące w zakresie finansowania innowacyjności ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej w krajach członkowskich na tle wyzwań globalizacji zostały przeanalizowane przez Jarosława Sarula. Problem doskonalenia zdolności innowacyjnych gospodarki i zmniejszania stopnia zależności od zagranicznych technologii jako cel reformy systemu nauki w ChRL to z kolei przedmiot badań Iwony Nowańskiej. Joanna Gocłowska-Bolek skoncentrowała się na analizie gospodarek latynoamerykańskich oraz zagrażających im barierach rozwojowych, wynikających z niskiego poziomu innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności. Odmienne zagadnienia, związane z przywództwem innowacyjnym scharakteryzowanym na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej, zostały przeanalizowane przez Marcina Dąbkiewicza. Z kolei Dominika Bochańczyk-Kupka podjęła temat doskonalenia międzynarodowej konkurencyjności jako rezultatu lepszej ochrony własności intelektualnej.

Artykuły naukowe, które trafiają do Państwa za pośrednictwem tej publikacji, stanowią urozmaiconą lekturę, odnoszącą się do wielu istotnych zagadnień z zakresu innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności. Teksty te, czytane oddzielnie, poszerzają zrozumienie poszczególnych zagadnień opisanych przez Autorów, czytane zaś razem - ukazują złożoność zagadnień i wielość perspektyw oddziaływania innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności na gospodarkę i społeczeństwo.

Wstęp

 

 

POLITYKA WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI. ROLA WŁADZ PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI

Katarzyna Żukrowska

Rozdział 1. National Innovation System - Contents, Role and Features Influencing Its Effectiveness

Introduction

1.1. National Innovation System: Its Definition and Elements

1.2. National Innovation Systems

1.3. NIS and Their Role in Contemporary Conditions

1.4. NIS and Features Influencing Their Effectiveness

Conclusion

Bibliography

 

 

Kamila Prucia

Rozdział 2. Efektywność finansowania innowacji za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wstęp

2.1. Wyzwania globalnej konkurencji w zakresie polityki innowacyjnej

2.2. Efektywność absorpcji środków przeznaczonych na finansowanie polityki innowacyjnej

2.3. Finansowanie polityki innowacyjnej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej - mierniki

2.4. Efektywność finansowania polityki innowacyjnej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Dorota Moroń

Rozdział 3. Rola sektora publicznego w generowaniu, wdrażaniu i stymulowaniu innowacyjności społecznej

Wstęp

3.1. Specyfika innowacji społecznych

3.2. Kim są innowatorzy społeczni?

3.3. Innowatorzy społeczni w sektorze publicznym

3.4. Stymulowanie innowacyjności społecznej - rola Unii Europejskiej

3.5. Wsparcie innowacyjności społecznej przez sektor publiczny w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Teresa Korbutowicz

Rozdział 4. Zmiany polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej

Wstęp

4.1. Zadania polityki pomocy publicznej

4.2. Pomoc objęta wyłączeniem blokowym

4.3. Zmiana sposobu kontrolowania pomocy publicznej

4.4. Stosowanie nowych reguł pomocy

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Olga Drynia

Rozdział 5. Institutional Support for Entrepreneurship as an Opportunity to Strengthen the Competitiveness of the Polish Economy

Introduction

5.1. Entrepreneurship and Competitiveness from the Theoretical Perspective

5.2. The Competitiveness of the Polish Economy According to International Rankings

5.3. Institutions Supporting Entrepreneurship in Poland

5.4. Support for the Development of Entrepreneurship Provided by Polish Universities - Elements of Academic Entrepreneurship

Conclusions

Bibliography

 

 

Bogusława Drelich-Skulska, Sebastian Bobowski, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek

Rozdział 6. Rola rządu Japonii w innowacyjnej polityce klastrowej w XXI wieku

Wstęp

6.1. Kontekst historyczny polityki klastrowej w Japonii

6.2. Rola programów klastrowych w polityce innowacyjnej kraju

6.3. Polityka przemysłowa a tworzenie klastrów w Japonii

6.3.1. Japoński model uprzemysłowienia

6.3.2. Dystrykty przemysłowe

6.3.3. Rola rządu japońskiego

6.4. Klastry Wiedzy MEXT

6.4.1. Program Innowacyjny Klaster Regionalny

6.5. Klastry Przemysłowe METI

6.6. Case Study: Klaster Krzemowy Regionu Kiusiu

6.7. Koordynacja i zarządzanie inicjatywami klastrowymi MEXT i METI - analiza porównawcza

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA I BRANŻE - WDRAŻANIE WZORCÓW INNOWACYJNOŚCI

I KONKURENCYJNOŚCI W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

Anna Zorska

Rozdział 7. Umiędzynarodowienie prac B+R w korporacjach transnarodowych oraz wpływ tego procesu na innowacyjność w krajach goszczących

Wstęp

7.1. Umiędzynarodowienie działalności B+R w korporacjach transnarodowych: pojęcie i charakterystyka procesu

7.2. Rozwój zagranicznych jednostek badawczych KTN oraz ich lokalnych powiązań i oddziaływań w krajach goszczących

7.3. Wpływ internacjonalizacji korporacyjnych prac B+R na innowacyjność w krajach goszczących

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Małgorzata Wachowska

Rozdział 8. Zdolność do absorpcji zagranicznego know-how a innowacyjność przedsiębiorstw. Doświadczenia Polski

Wstęp

8.1. Dokumentacja patentowa w analizie dyfuzji wiedzy

8.2. Zagraniczne źródła wiedzy w procesie wynalazczym przedsiębiorstw ulokowanych w Polsce. Wyniki badań autorskich

8.2. Szybkość pozyskiwania wiedzy pochodzenia zagranicznego przez przedsiębiorstwa ulokowane w Polsce. Wyniki badań autorskich

8.4. Wielkość i szybkość pozyskiwania wiedzy zagranicznej przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce - znaczenie z perspektywy innowacyjności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Mizgajska, Łukasz Wściubiak

Rozdział 9. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw eksportujących: wyniki badań oraz studia przypadków firm średniej wielkości z Wielkopolski

Wstęp

9.1. Badany problem w świetle literatury przedmiotu

9.2. Metodyka badań

9.3. Charakterystyka badanych firm

9.4. Wpływ badanych czynników na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw - wyniki badań

9.5. Analiza przypadków wybranych firm

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Helena Bulińska-Stangrecka

Rozdział 10. Innowacyjne praktyki zarządzania pracownikami w e-kulturze na przykładzie polskich przedsiębiorstw z branży IT

Wstęp

10.1. Konceptualizacja badań

10.2. Analiza wywiadów jakościowych dotycząca praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze

10.2.1. Administracja personalna

10.2.2. Rekrutacja i selekcja

10.2.3. Szkolenia i rozwój

10.2.4. Motywowanie i ocena pracownicza

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Andrzej Olak

Rozdział 11. Innowacyjność i konkurencyjność jako cechy organizacji zwinnej

Wstęp

11.1. Definicje zwinności organizacji w literaturze przedmiotu

11.2. Atrybuty zwinnego przedsiębiorstwa

11.3. Innowacyjność w zwinnym przedsiębiorstwie

11.4. Kształtowanie konkurencyjności poprzez zwinność

11.5. Konkurencyjność i innowacyjność w świetle badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Haiduk

Rozdział 12. Smart Industry Polska 2016 - czy jesteśmy przygotowani na czwartą rewolucję przemysłową?

Wstęp

12.1. Koncepcja twórczej destrukcji J.?A. Schumpetera a bariery występujące w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw u progu czwartej rewolucji przemysłowej

12.2. Industry 4.0

12.3. Smart Industry

12.4. Ocena konkurencyjności gospodarki polskiej na podstawie raportu The Global Competitiveness Report 2016-2017 (World Economic Forum)

12.4.1. Charakterystyka obszaru 12 - innowacyjność

12.4.2. Charakterystyka obszaru 11 - złożoność biznesu (business sophistication)

12.4.3. Wnioski uzyskane na podstawie danych Globalnego Raportu Konkurencyjności

12.5. Ocena stanu polskiego przemysłu na podstawie raportu Smart Industry Polska 2016 (Millward Brown)

12.5.1. Ocena aktualnego stanu polskiego przemysłu

12.5.2. Koncepcja optymalizacji produkcji Smart Industry

12.5.3. Skala i perspektywy w zakresie automatyzacji produkcji

12.5.4. Innowacyjność przedsiębiorstw

12.5.5. Ocena parku maszynowego

12.5.6. Standardy bezpieczeństwa stosowane w przedsiębiorstwie

12.5.7. Wnioski z raportu Smart Industry Polska 2016

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Elżbieta Szymańska

Rozdział 13. Badanie innowacyjności turystyki zdrowotnej

Wstęp

13.1. Przegląd literatury

13.1.1. Badanie innowacji wdrożonych w sektorze usług

13.1.2. Rozwój segmentu turystyki zdrowotnej

13.1.3. Opracowania naukowe dotyczące innowacyjności turystyki zdrowotnej

13.2. Metodyka i procedura badawcza

13.3. Wyniki badań

13.4. Model oceny innowacyjności podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki zdrowotnej

Podsumowanie

Bibliografia

 

REGIONALNE I GLOBALNE SYSTEMY WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI

Jarosław Sarul

Rozdział 14. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej w państwach członkowskich a wyzwania globalizacji

Wstęp

14.1. Procesy globalizacyjne i innowacyjność

14.1.1. Potrzeba weryfikacji założeń polityki innowacyjnej

14.1.2. Utworzenie euroatlantyckiej strefy wolnego handlu - konieczność integracji regulacyjnej

14.2. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego UE

14.2.1. Doświadczenia związane z finansowaniem innowacji ze środków polityki strukturalnej

14.2.2. Nakłady na innowacyjność osiągane ze środków na badania i rozwój

14.2.3. Wykorzystanie środków UE w zakresie wspierania innowacyjności

14.3. Podejście do finansowego wspierania innowacyjności w Stanach Zjednoczonych

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Marcin Dąbkiewicz

Rozdział 15. Liderzy innowacji. Doświadczenia Unii Europejskiej

Wstęp

15.1. Istota i znaczenie innowacyjności w polityce rozwojowej UE

15.2. Wpływ kryzysu gospodarczego na innowacyjność

15.3. Badania, rozwój i innowacje - wybrane przypadki krajów członkowskich UE

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Dominika Bochańczyk-Kupka

Rozdział 16. The Role of Intellectual Property Protection in Enhancing International Competitiveness

Introduction

16.1. Intellectual Property Protection: The Main Characteristics

16.2. Innovations, Intellectual Property Rights Protection and International Competitiveness

16.3. The Scale of Intellectual Property Counterfeit and Piracy

16.4. IP as an Institution Influencing International Competitiveness

Conclusions

Bibliography

 

Joanna Gocłowska-Bolek

Rozdział 17. Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa jako brakujące czynniki rozwoju gospodarek latynoamerykańskich

Wstęp

17.1. Pomiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarek

17.2. Obecny rozwój gospodarek latynoamerykańskich

17.3. Konkurencyjność międzynarodowa krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza

17.4. Współczesny model rozwoju krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza

Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Iwona Nowańska

Rozdział 18. Reformy systemu nauki i techniki w Chińskiej Republice Ludowej ukierunkowane na poprawę zdolności innowacyjnych gospodarki oraz zmniejszenie stopnia zależności od zagranicznych technologii

Wstęp

18.1. Droga do opartego na rozwoju rynku narodowego systemu innowacyjnego

18.2. Pierwszy etap reform (1978-1992)

18.3. Drugi etap reform (1992-2005)

18.4. Trzeci etap reform (2005-2020)

 

Podsumowanie

 

 

Bibliografia

 

Zakończenie

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel