Ulubione
  1. Strona główna
  2. GRANTY REKTORSKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. Raporty z badań 2011

GRANTY REKTORSKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. Raporty z badań 2011

20,00 zł
18,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 18,00 zł
Autor: red. Elżbieta Marciszewska Piotr Jeżowski
Kod produktu: 978-83-7378-720-9
Cena regularna:
20,00 zł
18,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 2,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 18,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
GRANTY REKTORSKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. Raporty z badań 2011
GRANTY REKTORSKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. Raporty z badań 2011
[[[separator]]]

Publikacja zawiera wybrane syntetyczne opracowania przedstawiające wyniki badań zrealizowanych ramach tzw. grantów rektorskich w 2011 r. Rektor SGH ogłosił konkurs na realizację pięciu tematów badawczych, których problematyka wykraczała poza obszary będące przedmiotem badań statutowych realizowanych przez kolegia i instytuty SGH.

W wyniku konkursu dziesięć zespołów autorskich przygotowało opracowania, z których połowa zostanie opublikowana w postaci odrębnych publikacji książkowych. W niniejszym raporcie zamieszczono syntezy pozostałych pięciu badań, z czego dwa dotyczą tej samej problematyki - człowieka jako podmiotu gospodarującego, jednakże zawierają odmienne ujęcia autorskie.

Opracowanie R. Szupiluka i P. Wojewnika pt. ?Ekonomia ortodoksyjna a kryzys nowożytnego ideału nauki" jest szeroko zakrojoną próbą odpowiedzi na pytania, dlaczego współczesny światowy kryzys finansowy, mimo rozpoznawalnych zachowań uczestników życia gospodarczego i finansowego, okazał się zaskoczeniem oraz dlaczego aparat teoretyczny, matematyzacja teorii głównego nurtu i wysublimowane modele ekonomiczne ekonomii ortodoksyjnej zawiodły w prognozowaniu zdarzeń gospodarczych.

Mimo kryzysu nowożytnej nauki przejawiającego się niejednoznacznością, ograniczonymi możliwościami poznawczymi i względnością prawdy, w matematyce tkwi istotny potencjał poznawczy. W istocie sugeruje to, że ogólny kryzys nauki nie wpłynął na zasadnicze naruszenie fundamentów ekonomii ortodoksyjnej, a podejście aksjomatyczne i aprioryczne wydaje się mieć dostatecznie trwałe podstawy. Dodatkowo wzmacniają je technologie informatyczne. Podejście ilościowe, mimo że nie zdało praktycznego egzaminu w stopniu oczekiwanym, jest nadal użyteczne i nie ma alternatywnego, lepszego rozwiązania w epoce komputeryzacji.

Wyłaniająca się z technologii informatycznych, problemów biznesowych i metod matematycznych nowa dyscyplina - Data Mining, oderwana od teorii ekonomicznej, koncentruje się na trafności prognoz i wydaje się już obecnie skuteczniejszym podejściem do analizy zjawisk gospodarczych. Konieczne jest także odejście od klasycznej analizy niepewności i jej modelowania. Współczesna ekonomia wymaga szerszego otwarcia się na istniejące podejścia do analizy zjawisk gospodarczych i nurty nieortodoksyjne, silniej osadzone w empirycznej rzeczywistości. Niezbędne jest także poszukiwanie nowego aparatu pojęciowego pogłębiającego rozumienie zjawisk gospodarczych.

Celem pracy A. Horodeckiej pt. ?Człowiek jako podmiot gospodarujący" jest ukazanie postrzegania człowieka jako podmiotu gospodarującego i wskazanie jego znaczenia dla ekonomii. Autorka stawia sobie pytanie, czy wąskie pojmowanie człowieka (homo oeconomicus) w większości teorii ekonomicznych jest wystarczające do wyjaśnienia zjawisk gospodarczych w sytuacji rosnącej kompleksowości otoczenia oraz czy zasadne jest rozszerzające postrzeganie człowieka proponowane w heterodoksyjnych kierunkach ekonomii i naukach społecznych.

Z przeprowadzonej dyskusji i analizy na gruncie wielu zróżnicowanych dyscyplin naukowych wynika, że obraz człowieka, na którym powinna się opierać ekonomia, ma być wielostronny i wielopłaszczyznowy, dopasowany do wielosektorowego charakteru podmiotu gospodarującego. Idealny typ człowieka homo oeconomicus, przez swoje założenia pełnej informacji, mechanistycznego determinizmu i redukcjonizmu, w zderzeniu z rzeczywistością jawi się jako obraz sformalizowany i fikcyjny, pozbawiony więzi społecznych, potrzeb wyższego rzędu, bezinteresowności oraz stosunku

do dobra wspólnego. W konstrukcji homo oeconomicus nie dostrzega się tego, że człowiek działa w warunkach ograniczonej racjonalności, ma prawo do irracjonalnych zachowań i suboptymalnych decyzji, ani tego, że podlega on zmianom wskutek zmieniającego się otoczenia. Wielowymiarowy obraz człowieka uwzględniający rożne wymiary (duchowe, psychiczne, fizjologiczne) czy zróżnicowane zachowania pozwala uniknąć negatywnych cech homo oeconomicus.

W opracowaniu pt. ?Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej" M. Kightley podejmuje analizę koncepcji człowieka gospodarującego w ekonomii (neo)klasycznej i ekonomii heterodoksyjnej i próbuje dowieść, że określają one charakter przyjmowanej polityki ekonomicznej. Polska i Korea Południowa są przykładami przyjęcia odmiennych założeń antropologicznych w momentach przełomowych dla tych państw (Polska - 1989 r., Korea Płd. - 1961 r.).

W polskiej polityce ekonomicznej przyjęto mainstreamową koncepcję homo oeconomicus, natomiast w Korei Południowej oparto się na heterodoksyjnej koncepcji człowieka w ujęciu niemieckiej szkoły historycznej. Racjonalny człowiek implikuje minimalizację roli państwa w gospodarce, natomiast koncepcja podająca w wątpliwość racjonalność przeciętnego człowieka gospodarującego daje państwu więcej władzy nad gospodarką, co przez racjonalną synchronizację ma prowadzić do lepszych efektów gospodarczych niż w warunkach nieograniczonego mechanizmu rynkowego. Autorka analizuje przebieg i skutki obu rodzajów polityki ekonomicznej i reform gospodarczych, wykazując, że były one spójne z przyjętymi w tych państwach wizjami natury człowieka gospodarującego. Autorka wprawdzie nie ocenia wprost polityki ekonomicznej analizowanych państw w kontekście społecznych korzyści i kosztów, niemniej jednak droga koreańska z decydującą i bezwzględnie silną rolą państwa w gospodarce, jako seniora w aliansie z biznesem, okazała się bardziej skuteczna w przekształcaniu gospodarki niż koncepcja polityki ekonomicznej opartej na teorii neoklasycznej.

Opracowanie E. Czarny, E. Syczewskiej, E. Chilimoniuk-Przeździeckiej i R. Wielądka pt. ?Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe" zawiera wyniki procesu badawczego przeprowadzonego w szerszym, 11-osobowym zespole. Jest ono poświęcone analizie różnorodnych aspektów wpływu wartości wspólnotowych na rozwój gospodarczy państw będących członkami Unii Europejskiej. Autorzy włączyli do analizy także inne czynniki współdecydujące o rozwoju w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Przedstawiono tu zagadnienia związane z prawnymi regulacjami zasad czy wartości Unii Europejskiej, z procesami ich ewolucji i działaniami w sferze realnej. Autorzy wskazali, że wartości wspólnotowe rozwijane wraz z pogłębianiem stopnia integracji podlegają ciągłej ewolucji i doskonaleniu. Mogą one jednak być także zagrożone ze względu na wzajemnie sprzeczne interesy i dążenia poszczególnych państw i grup nacisku. Ujawnił to m.in. obecny kryzys, kiedy to różnice potencjałów państw członkowskich oraz problemy gospodarcze państw strefy euro wyostrzyły sprzeczności interesów poszczególnych członków UE. Autorzy wskazują jednak na ogólnie pozytywny wpływ wartości wspólnotowych na rozwój i dobrobyt państw Unii Europejskiej.

Synteza zawiera szczegółową prezentację wyników badań przedstawionych w 13 autorskich opracowaniach składających się na projekt badawczy. Autorzy tych opracowań omawiają zarówno teoretyczne tło analizy wartości wspólnotowych, jak i ich usankcjonowanie w regulacjach unijnych, mechanizmy dostosowawcze w strefie euro i w Polsce. Szerokie rozważania poświęcone są systemowi bankowemu, inwestycjom bezpośrednim w kontekście zasady ?zjednoczeni w różnorodności" oraz wymianie zagranicznej w okresie kryzysu gospodarczego. Przedstawiono też znaczenie efektu skali i efektu selekcji w wybranych sektorach produkcyjnych i usługowych państw UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Wspólny rynek usług i jego regulacje to kolejne zagadnienie naświetlone w opracowaniu w odniesieniu do sektora MSP.

Wiele miejsca poświęcono też sprawie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do zasobów naturalnych. W końcowej części opracowania odniesiono się do problemów sankcji gospodarczych jako instrumentu ochrony praw człowieka i ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w UE. Zwieńczeniem rozważań autorów projektu badawczego jest opracowanie dotyczące analizy zmian aktywności gospodarczej UE pod wpływem negatywnego szoku wynikającego z kryzysu.

Wydaje się, że końcowy wniosek płynący z przeprowadzonych badań, iż należy dbać o zachowanie systemu wartości wspólnotowych, ?gdyż są one niezbywalnym czynnikiem wspierającym rozwój", jest trafny i bezdyskusyjny.

Ostatnia z prezentowanych syntez, autorstwa B. Minkiewicz, S. Macioła, E. Moskalewicz-Ziółkowskiej, pt. ?System monitorowania losów absolwentów SGH - III etap" przedstawia wyniki III etapu badań nad losami absolwentów SGH. W tym etapie badań zmodyfikowano narzędzia badawcze i aplikację internetową systemu oraz wzbogacono system o ankiety dla absolwentów studiów doktoranckich. W syntezie zawarto trzy opracowania autorskie, które dotyczą oceny studiów, kompetencji, w które wyposaża swego absolwenta SGH, oraz ścieżek karier. Ocenia się też użyteczność tych kompetencji, a także przedstawia słabe i mocne strony SGH oraz ocenę efektów kształcenia, które sformułowali absolwenci SGH. Warto zaznaczyć, że stosunkowo duża grupa absolwentów studiowała za granicą w ramach wymiany międzynarodowej. Absolwenci podkreślają wysoki poziom nauczania języków obcych, dostępność rożnych kół naukowych, staży i praktyk zagranicznych. W kolejnej części opracowania zaprezentowano problem przejścia z edukacji do zatrudnienia. Wyodrębniono tu kilka subpopulacji, które charakteryzowały się rożną sytuacją i planami w zakresie aktywności zawodowej. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano wiele wniosków dotyczących procesów wejścia absolwentów na rynek pracy, powiązania pracy z kierunkiem studiów, a także mobilności przestrzennej i zawodowej absolwentów SGH. Kontynuacją tych badań są analizy ścieżek zawodowych badanych absolwentów SGH, czyli monitorowanie ich losów zawodowych, co daje podstawę do opracowania niektórych założeń strategicznych rozwoju uczelni. Wskazuje się tu na silne sprzężenie zwrotne między prestiżem i pozycją uczelni a karierami absolwentów. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie statusu absolwenta SGH na rynku pracy oraz ocenę użyteczności wykształcenia zdobytego na uczelni, która - co trzeba podkreślić - wypada korzystnie. Świadczyć o tym mogą ścieżki zawodowe badanych absolwentów, którzy z reguły zajmują stanowiska menedżerskie ze stosunkowo wysokim wynagrodzeniem. Należy też podkreślić, że absolwenci SGH mają świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się, czego potwierdzeniem jest fakt, iż 72% badanej populacji dokształcało się w rożnych formach, poczynając od szkoleń i kursów, a kończąc na studiach podyplomowych i doktoranckich.

 

[[[separator]]]

Wstęp

 

1. Ekonomia ortodoksyjna a kryzys nowożytnego ideału nauki (Ryszard Szupiluk, Piotr Wojewnik)

Wprowadzenie

1.1. Nauka nowożytna - jej rozwój i kryzys

1.2. Ekonomia ortodoksyjna

1.3. Ekonomia indukcyjna

1.4. Niepewność i jej modelowanie

1.4.1. Taksonomia niepewności

1.5. Niepewność na rynkach finansowych - nowe koncepcje

Zakończenie

Bibliografia

 

2. Człowiek jako podmiot gospodarujący (Anna Horodecka)

Wprowadzenie

2.1. Co to jest podmiot gospodarczy i obraz człowieka i jakie spełnia on funkcje w gospodarce, organizacjach i ekonomii?

2.2. Definicje obrazu człowieka

2.3. Homo oeconomicus jako podmiot gospodarujący i jego krytyka

2.4. Przykłady obrazu człowieka, funkcje i relacje z otoczeniem

2.5. Wielowymiarowy obraz człowieka - komponenty obrazu człowieka

Bibliografia

 

3. Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki  rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej (Marta Kightley)

Wprowadzenie

3.1. Dwie koncepcje człowieka gospodarującego

3.1.1. Homo oeconomicus

3.1.2. Klasyczna koncepcja człowieka, ograniczenia aktywnej polityki gospodarczej

3.1.3. Heterodoksyjna koncepcja człowieka gospodarującego

3.1.4. Heterodoksyjne założenia antropologiczne a polityka gospodarcza

3.2. Polityka gospodarcza a koncepcja człowieka gospodarującego

3.2.1. Polska po roku 1989

3.2.2. Liberalna polityka gospodarcza a homo oeconomicus

3.2.3. Korea po roku 1961

3.2.4. Państwo prorozwojowe a heterodoksyjna koncepcja człowieka

Podsumowanie

Bibliografia

 

4. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe (Ewa Marta Syczewska, Elżbieta Czarny, Rafał Wielądek, Eliza Chilimoniuk-Przeździecka)

Wprowadzenie

4.1. Wartości i porządek aksjologiczny Unii Europejskiej

4.2. Zasady funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej

4.3. Procesy zbieżności i działanie mechanizmów dostosowawczych w strefie euro i w Polsce

4.4. System bankowy jako przykład niedoskonałej konkurencji

4.5. Inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej jako realizacja zasady ?zjednoczeni w różnorodności"

4.6. Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej i UE-15 w czasie kryzysu gospodarczego

4.7. Efekt skali a efekt selekcji w wybranych sektorach produkcyjnych i usługowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przypadek Polski

4.8. Wspólny rynek usług w Unii Europejskiej - korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw

4.9. Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostępu do zasobów naturalnych - wprowadzenie do analizy

4.10. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

4.11. Sankcje gospodarcze jako instrument ochrony praw człowieka - efektywność vs. legalność

4.12. Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w Unii Europejskiej

4.13. Gospodarka Unii Europejskiej w czasie kryzysu gospodarczego

Zakończenie

Bibliografia

 

 

5. System monitorowania losów absolwentów SGH - III etap (Stanisław Macioł, Barbara Minkiewicz, Elżbieta Moskalewicz-Ziołkowska)

Wprowadzenie

5.1. Ocena studiów i kompetencji absolwentów SGH - rocznik 2010/2011

5.1.1. Charakterystyka badanej zbiorowości

5.1.2. Pozaprogramowa ścieżka edukacyjna i zawodowa

5.1.3. Stopień opanowania kompetencji przez absolwentów SGH

5.1.4. Ocena programu studiów i warunków kształcenia

5.1.5. Trafność (i trwałość) wyboru uczelni

5.1.6. Ocena przygotowania absolwentów

5.1.7. Mocne i słabe strony SGH

5.1.8. Ocena efektów kształcenia w SGH

5.1.9. Plany absolwentów po ukończeniu studiów

5.1.10. Podsumowanie

5.2. Przejście z edukacji do zatrudnienia

5.2.1. Charakterystyka badanych absolwentów

5.2.2. Poszukiwanie pracy po ukończeniu studiów

5.2.3. Status absolwentów SGH na rynku pracy

5.2.4. Ocena kompetencji własnych z perspektywy rynku pracy

5.2.5. Kształcenie po studiach

5.2.6. Pozycja absolwentów na rynku pracy - samoocena

5.2.7. Podsumowanie

5.3. Ścieżki zawodowe badanych absolwentów SGH

5.3.1. Charakterystyka badanych absolwentów

5.3.2. Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów

5.3.3. Badani absolwenci o kompetencjach wyniesionych z uczelni i wymaganych w pracy

5.3.4. Formy i zakres dokształcania się po studiach

5.3.5. Podsumowanie

Uwagi końcowe

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 158

Wstęp

Publikacja zawiera wybrane syntetyczne opracowania przedstawiające wyniki badań zrealizowanych ramach tzw. grantów rektorskich w 2011 r. Rektor SGH ogłosił konkurs na realizację pięciu tematów badawczych, których problematyka wykraczała poza obszary będące przedmiotem badań statutowych realizowanych przez kolegia i instytuty SGH.

W wyniku konkursu dziesięć zespołów autorskich przygotowało opracowania, z których połowa zostanie opublikowana w postaci odrębnych publikacji książkowych. W niniejszym raporcie zamieszczono syntezy pozostałych pięciu badań, z czego dwa dotyczą tej samej problematyki - człowieka jako podmiotu gospodarującego, jednakże zawierają odmienne ujęcia autorskie.

Opracowanie R. Szupiluka i P. Wojewnika pt. ?Ekonomia ortodoksyjna a kryzys nowożytnego ideału nauki" jest szeroko zakrojoną próbą odpowiedzi na pytania, dlaczego współczesny światowy kryzys finansowy, mimo rozpoznawalnych zachowań uczestników życia gospodarczego i finansowego, okazał się zaskoczeniem oraz dlaczego aparat teoretyczny, matematyzacja teorii głównego nurtu i wysublimowane modele ekonomiczne ekonomii ortodoksyjnej zawiodły w prognozowaniu zdarzeń gospodarczych.

Mimo kryzysu nowożytnej nauki przejawiającego się niejednoznacznością, ograniczonymi możliwościami poznawczymi i względnością prawdy, w matematyce tkwi istotny potencjał poznawczy. W istocie sugeruje to, że ogólny kryzys nauki nie wpłynął na zasadnicze naruszenie fundamentów ekonomii ortodoksyjnej, a podejście aksjomatyczne i aprioryczne wydaje się mieć dostatecznie trwałe podstawy. Dodatkowo wzmacniają je technologie informatyczne. Podejście ilościowe, mimo że nie zdało praktycznego egzaminu w stopniu oczekiwanym, jest nadal użyteczne i nie ma alternatywnego, lepszego rozwiązania w epoce komputeryzacji.

Wyłaniająca się z technologii informatycznych, problemów biznesowych i metod matematycznych nowa dyscyplina - Data Mining, oderwana od teorii ekonomicznej, koncentruje się na trafności prognoz i wydaje się już obecnie skuteczniejszym podejściem do analizy zjawisk gospodarczych. Konieczne jest także odejście od klasycznej analizy niepewności i jej modelowania. Współczesna ekonomia wymaga szerszego otwarcia się na istniejące podejścia do analizy zjawisk gospodarczych i nurty nieortodoksyjne, silniej osadzone w empirycznej rzeczywistości. Niezbędne jest także poszukiwanie nowego aparatu pojęciowego pogłębiającego rozumienie zjawisk gospodarczych.

Celem pracy A. Horodeckiej pt. ?Człowiek jako podmiot gospodarujący" jest ukazanie postrzegania człowieka jako podmiotu gospodarującego i wskazanie jego znaczenia dla ekonomii. Autorka stawia sobie pytanie, czy wąskie pojmowanie człowieka (homo oeconomicus) w większości teorii ekonomicznych jest wystarczające do wyjaśnienia zjawisk gospodarczych w sytuacji rosnącej kompleksowości otoczenia oraz czy zasadne jest rozszerzające postrzeganie człowieka proponowane w heterodoksyjnych kierunkach ekonomii i naukach społecznych.

Z przeprowadzonej dyskusji i analizy na gruncie wielu zróżnicowanych dyscyplin naukowych wynika, że obraz człowieka, na którym powinna się opierać ekonomia, ma być wielostronny i wielopłaszczyznowy, dopasowany do wielosektorowego charakteru podmiotu gospodarującego. Idealny typ człowieka homo oeconomicus, przez swoje założenia pełnej informacji, mechanistycznego determinizmu i redukcjonizmu, w zderzeniu z rzeczywistością jawi się jako obraz sformalizowany i fikcyjny, pozbawiony więzi społecznych, potrzeb wyższego rzędu, bezinteresowności oraz stosunku

do dobra wspólnego. W konstrukcji homo oeconomicus nie dostrzega się tego, że człowiek działa w warunkach ograniczonej racjonalności, ma prawo do irracjonalnych zachowań i suboptymalnych decyzji, ani tego, że podlega on zmianom wskutek zmieniającego się otoczenia. Wielowymiarowy obraz człowieka uwzględniający rożne wymiary (duchowe, psychiczne, fizjologiczne) czy zróżnicowane zachowania pozwala uniknąć negatywnych cech homo oeconomicus.

W opracowaniu pt. ?Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej" M. Kightley podejmuje analizę koncepcji człowieka gospodarującego w ekonomii (neo)klasycznej i ekonomii heterodoksyjnej i próbuje dowieść, że określają one charakter przyjmowanej polityki ekonomicznej. Polska i Korea Południowa są przykładami przyjęcia odmiennych założeń antropologicznych w momentach przełomowych dla tych państw (Polska - 1989 r., Korea Płd. - 1961 r.).

W polskiej polityce ekonomicznej przyjęto mainstreamową koncepcję homo oeconomicus, natomiast w Korei Południowej oparto się na heterodoksyjnej koncepcji człowieka w ujęciu niemieckiej szkoły historycznej. Racjonalny człowiek implikuje minimalizację roli państwa w gospodarce, natomiast koncepcja podająca w wątpliwość racjonalność przeciętnego człowieka gospodarującego daje państwu więcej władzy nad gospodarką, co przez racjonalną synchronizację ma prowadzić do lepszych efektów gospodarczych niż w warunkach nieograniczonego mechanizmu rynkowego. Autorka analizuje przebieg i skutki obu rodzajów polityki ekonomicznej i reform gospodarczych, wykazując, że były one spójne z przyjętymi w tych państwach wizjami natury człowieka gospodarującego. Autorka wprawdzie nie ocenia wprost polityki ekonomicznej analizowanych państw w kontekście społecznych korzyści i kosztów, niemniej jednak droga koreańska z decydującą i bezwzględnie silną rolą państwa w gospodarce, jako seniora w aliansie z biznesem, okazała się bardziej skuteczna w przekształcaniu gospodarki niż koncepcja polityki ekonomicznej opartej na teorii neoklasycznej.

Opracowanie E. Czarny, E. Syczewskiej, E. Chilimoniuk-Przeździeckiej i R. Wielądka pt. ?Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe" zawiera wyniki procesu badawczego przeprowadzonego w szerszym, 11-osobowym zespole. Jest ono poświęcone analizie różnorodnych aspektów wpływu wartości wspólnotowych na rozwój gospodarczy państw będących członkami Unii Europejskiej. Autorzy włączyli do analizy także inne czynniki współdecydujące o rozwoju w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Przedstawiono tu zagadnienia związane z prawnymi regulacjami zasad czy wartości Unii Europejskiej, z procesami ich ewolucji i działaniami w sferze realnej. Autorzy wskazali, że wartości wspólnotowe rozwijane wraz z pogłębianiem stopnia integracji podlegają ciągłej ewolucji i doskonaleniu. Mogą one jednak być także zagrożone ze względu na wzajemnie sprzeczne interesy i dążenia poszczególnych państw i grup nacisku. Ujawnił to m.in. obecny kryzys, kiedy to różnice potencjałów państw członkowskich oraz problemy gospodarcze państw strefy euro wyostrzyły sprzeczności interesów poszczególnych członków UE. Autorzy wskazują jednak na ogólnie pozytywny wpływ wartości wspólnotowych na rozwój i dobrobyt państw Unii Europejskiej.

Synteza zawiera szczegółową prezentację wyników badań przedstawionych w 13 autorskich opracowaniach składających się na projekt badawczy. Autorzy tych opracowań omawiają zarówno teoretyczne tło analizy wartości wspólnotowych, jak i ich usankcjonowanie w regulacjach unijnych, mechanizmy dostosowawcze w strefie euro i w Polsce. Szerokie rozważania poświęcone są systemowi bankowemu, inwestycjom bezpośrednim w kontekście zasady ?zjednoczeni w różnorodności" oraz wymianie zagranicznej w okresie kryzysu gospodarczego. Przedstawiono też znaczenie efektu skali i efektu selekcji w wybranych sektorach produkcyjnych i usługowych państw UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Wspólny rynek usług i jego regulacje to kolejne zagadnienie naświetlone w opracowaniu w odniesieniu do sektora MSP.

Wiele miejsca poświęcono też sprawie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do zasobów naturalnych. W końcowej części opracowania odniesiono się do problemów sankcji gospodarczych jako instrumentu ochrony praw człowieka i ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w UE. Zwieńczeniem rozważań autorów projektu badawczego jest opracowanie dotyczące analizy zmian aktywności gospodarczej UE pod wpływem negatywnego szoku wynikającego z kryzysu.

Wydaje się, że końcowy wniosek płynący z przeprowadzonych badań, iż należy dbać o zachowanie systemu wartości wspólnotowych, ?gdyż są one niezbywalnym czynnikiem wspierającym rozwój", jest trafny i bezdyskusyjny.

Ostatnia z prezentowanych syntez, autorstwa B. Minkiewicz, S. Macioła, E. Moskalewicz-Ziółkowskiej, pt. ?System monitorowania losów absolwentów SGH - III etap" przedstawia wyniki III etapu badań nad losami absolwentów SGH. W tym etapie badań zmodyfikowano narzędzia badawcze i aplikację internetową systemu oraz wzbogacono system o ankiety dla absolwentów studiów doktoranckich. W syntezie zawarto trzy opracowania autorskie, które dotyczą oceny studiów, kompetencji, w które wyposaża swego absolwenta SGH, oraz ścieżek karier. Ocenia się też użyteczność tych kompetencji, a także przedstawia słabe i mocne strony SGH oraz ocenę efektów kształcenia, które sformułowali absolwenci SGH. Warto zaznaczyć, że stosunkowo duża grupa absolwentów studiowała za granicą w ramach wymiany międzynarodowej. Absolwenci podkreślają wysoki poziom nauczania języków obcych, dostępność rożnych kół naukowych, staży i praktyk zagranicznych. W kolejnej części opracowania zaprezentowano problem przejścia z edukacji do zatrudnienia. Wyodrębniono tu kilka subpopulacji, które charakteryzowały się rożną sytuacją i planami w zakresie aktywności zawodowej. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano wiele wniosków dotyczących procesów wejścia absolwentów na rynek pracy, powiązania pracy z kierunkiem studiów, a także mobilności przestrzennej i zawodowej absolwentów SGH. Kontynuacją tych badań są analizy ścieżek zawodowych badanych absolwentów SGH, czyli monitorowanie ich losów zawodowych, co daje podstawę do opracowania niektórych założeń strategicznych rozwoju uczelni. Wskazuje się tu na silne sprzężenie zwrotne między prestiżem i pozycją uczelni a karierami absolwentów. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie statusu absolwenta SGH na rynku pracy oraz ocenę użyteczności wykształcenia zdobytego na uczelni, która - co trzeba podkreślić - wypada korzystnie. Świadczyć o tym mogą ścieżki zawodowe badanych absolwentów, którzy z reguły zajmują stanowiska menedżerskie ze stosunkowo wysokim wynagrodzeniem. Należy też podkreślić, że absolwenci SGH mają świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się, czego potwierdzeniem jest fakt, iż 72% badanej populacji dokształcało się w rożnych formach, poczynając od szkoleń i kursów, a kończąc na studiach podyplomowych i doktoranckich.

 

Spis treści

Wstęp

 

1. Ekonomia ortodoksyjna a kryzys nowożytnego ideału nauki (Ryszard Szupiluk, Piotr Wojewnik)

Wprowadzenie

1.1. Nauka nowożytna - jej rozwój i kryzys

1.2. Ekonomia ortodoksyjna

1.3. Ekonomia indukcyjna

1.4. Niepewność i jej modelowanie

1.4.1. Taksonomia niepewności

1.5. Niepewność na rynkach finansowych - nowe koncepcje

Zakończenie

Bibliografia

 

2. Człowiek jako podmiot gospodarujący (Anna Horodecka)

Wprowadzenie

2.1. Co to jest podmiot gospodarczy i obraz człowieka i jakie spełnia on funkcje w gospodarce, organizacjach i ekonomii?

2.2. Definicje obrazu człowieka

2.3. Homo oeconomicus jako podmiot gospodarujący i jego krytyka

2.4. Przykłady obrazu człowieka, funkcje i relacje z otoczeniem

2.5. Wielowymiarowy obraz człowieka - komponenty obrazu człowieka

Bibliografia

 

3. Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki  rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej (Marta Kightley)

Wprowadzenie

3.1. Dwie koncepcje człowieka gospodarującego

3.1.1. Homo oeconomicus

3.1.2. Klasyczna koncepcja człowieka, ograniczenia aktywnej polityki gospodarczej

3.1.3. Heterodoksyjna koncepcja człowieka gospodarującego

3.1.4. Heterodoksyjne założenia antropologiczne a polityka gospodarcza

3.2. Polityka gospodarcza a koncepcja człowieka gospodarującego

3.2.1. Polska po roku 1989

3.2.2. Liberalna polityka gospodarcza a homo oeconomicus

3.2.3. Korea po roku 1961

3.2.4. Państwo prorozwojowe a heterodoksyjna koncepcja człowieka

Podsumowanie

Bibliografia

 

4. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe (Ewa Marta Syczewska, Elżbieta Czarny, Rafał Wielądek, Eliza Chilimoniuk-Przeździecka)

Wprowadzenie

4.1. Wartości i porządek aksjologiczny Unii Europejskiej

4.2. Zasady funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej

4.3. Procesy zbieżności i działanie mechanizmów dostosowawczych w strefie euro i w Polsce

4.4. System bankowy jako przykład niedoskonałej konkurencji

4.5. Inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej jako realizacja zasady ?zjednoczeni w różnorodności"

4.6. Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej i UE-15 w czasie kryzysu gospodarczego

4.7. Efekt skali a efekt selekcji w wybranych sektorach produkcyjnych i usługowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przypadek Polski

4.8. Wspólny rynek usług w Unii Europejskiej - korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw

4.9. Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostępu do zasobów naturalnych - wprowadzenie do analizy

4.10. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

4.11. Sankcje gospodarcze jako instrument ochrony praw człowieka - efektywność vs. legalność

4.12. Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w Unii Europejskiej

4.13. Gospodarka Unii Europejskiej w czasie kryzysu gospodarczego

Zakończenie

Bibliografia

 

 

5. System monitorowania losów absolwentów SGH - III etap (Stanisław Macioł, Barbara Minkiewicz, Elżbieta Moskalewicz-Ziołkowska)

Wprowadzenie

5.1. Ocena studiów i kompetencji absolwentów SGH - rocznik 2010/2011

5.1.1. Charakterystyka badanej zbiorowości

5.1.2. Pozaprogramowa ścieżka edukacyjna i zawodowa

5.1.3. Stopień opanowania kompetencji przez absolwentów SGH

5.1.4. Ocena programu studiów i warunków kształcenia

5.1.5. Trafność (i trwałość) wyboru uczelni

5.1.6. Ocena przygotowania absolwentów

5.1.7. Mocne i słabe strony SGH

5.1.8. Ocena efektów kształcenia w SGH

5.1.9. Plany absolwentów po ukończeniu studiów

5.1.10. Podsumowanie

5.2. Przejście z edukacji do zatrudnienia

5.2.1. Charakterystyka badanych absolwentów

5.2.2. Poszukiwanie pracy po ukończeniu studiów

5.2.3. Status absolwentów SGH na rynku pracy

5.2.4. Ocena kompetencji własnych z perspektywy rynku pracy

5.2.5. Kształcenie po studiach

5.2.6. Pozycja absolwentów na rynku pracy - samoocena

5.2.7. Podsumowanie

5.3. Ścieżki zawodowe badanych absolwentów SGH

5.3.1. Charakterystyka badanych absolwentów

5.3.2. Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów

5.3.3. Badani absolwenci o kompetencjach wyniesionych z uczelni i wymaganych w pracy

5.3.4. Formy i zakres dokształcania się po studiach

5.3.5. Podsumowanie

Uwagi końcowe

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 158

Publikacja zawiera wybrane syntetyczne opracowania przedstawiające wyniki badań zrealizowanych ramach tzw. grantów rektorskich w 2011 r. Rektor SGH ogłosił konkurs na realizację pięciu tematów badawczych, których problematyka wykraczała poza obszary będące przedmiotem badań statutowych realizowanych przez kolegia i instytuty SGH.

W wyniku konkursu dziesięć zespołów autorskich przygotowało opracowania, z których połowa zostanie opublikowana w postaci odrębnych publikacji książkowych. W niniejszym raporcie zamieszczono syntezy pozostałych pięciu badań, z czego dwa dotyczą tej samej problematyki - człowieka jako podmiotu gospodarującego, jednakże zawierają odmienne ujęcia autorskie.

Opracowanie R. Szupiluka i P. Wojewnika pt. ?Ekonomia ortodoksyjna a kryzys nowożytnego ideału nauki" jest szeroko zakrojoną próbą odpowiedzi na pytania, dlaczego współczesny światowy kryzys finansowy, mimo rozpoznawalnych zachowań uczestników życia gospodarczego i finansowego, okazał się zaskoczeniem oraz dlaczego aparat teoretyczny, matematyzacja teorii głównego nurtu i wysublimowane modele ekonomiczne ekonomii ortodoksyjnej zawiodły w prognozowaniu zdarzeń gospodarczych.

Mimo kryzysu nowożytnej nauki przejawiającego się niejednoznacznością, ograniczonymi możliwościami poznawczymi i względnością prawdy, w matematyce tkwi istotny potencjał poznawczy. W istocie sugeruje to, że ogólny kryzys nauki nie wpłynął na zasadnicze naruszenie fundamentów ekonomii ortodoksyjnej, a podejście aksjomatyczne i aprioryczne wydaje się mieć dostatecznie trwałe podstawy. Dodatkowo wzmacniają je technologie informatyczne. Podejście ilościowe, mimo że nie zdało praktycznego egzaminu w stopniu oczekiwanym, jest nadal użyteczne i nie ma alternatywnego, lepszego rozwiązania w epoce komputeryzacji.

Wyłaniająca się z technologii informatycznych, problemów biznesowych i metod matematycznych nowa dyscyplina - Data Mining, oderwana od teorii ekonomicznej, koncentruje się na trafności prognoz i wydaje się już obecnie skuteczniejszym podejściem do analizy zjawisk gospodarczych. Konieczne jest także odejście od klasycznej analizy niepewności i jej modelowania. Współczesna ekonomia wymaga szerszego otwarcia się na istniejące podejścia do analizy zjawisk gospodarczych i nurty nieortodoksyjne, silniej osadzone w empirycznej rzeczywistości. Niezbędne jest także poszukiwanie nowego aparatu pojęciowego pogłębiającego rozumienie zjawisk gospodarczych.

Celem pracy A. Horodeckiej pt. ?Człowiek jako podmiot gospodarujący" jest ukazanie postrzegania człowieka jako podmiotu gospodarującego i wskazanie jego znaczenia dla ekonomii. Autorka stawia sobie pytanie, czy wąskie pojmowanie człowieka (homo oeconomicus) w większości teorii ekonomicznych jest wystarczające do wyjaśnienia zjawisk gospodarczych w sytuacji rosnącej kompleksowości otoczenia oraz czy zasadne jest rozszerzające postrzeganie człowieka proponowane w heterodoksyjnych kierunkach ekonomii i naukach społecznych.

Z przeprowadzonej dyskusji i analizy na gruncie wielu zróżnicowanych dyscyplin naukowych wynika, że obraz człowieka, na którym powinna się opierać ekonomia, ma być wielostronny i wielopłaszczyznowy, dopasowany do wielosektorowego charakteru podmiotu gospodarującego. Idealny typ człowieka homo oeconomicus, przez swoje założenia pełnej informacji, mechanistycznego determinizmu i redukcjonizmu, w zderzeniu z rzeczywistością jawi się jako obraz sformalizowany i fikcyjny, pozbawiony więzi społecznych, potrzeb wyższego rzędu, bezinteresowności oraz stosunku

do dobra wspólnego. W konstrukcji homo oeconomicus nie dostrzega się tego, że człowiek działa w warunkach ograniczonej racjonalności, ma prawo do irracjonalnych zachowań i suboptymalnych decyzji, ani tego, że podlega on zmianom wskutek zmieniającego się otoczenia. Wielowymiarowy obraz człowieka uwzględniający rożne wymiary (duchowe, psychiczne, fizjologiczne) czy zróżnicowane zachowania pozwala uniknąć negatywnych cech homo oeconomicus.

W opracowaniu pt. ?Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej" M. Kightley podejmuje analizę koncepcji człowieka gospodarującego w ekonomii (neo)klasycznej i ekonomii heterodoksyjnej i próbuje dowieść, że określają one charakter przyjmowanej polityki ekonomicznej. Polska i Korea Południowa są przykładami przyjęcia odmiennych założeń antropologicznych w momentach przełomowych dla tych państw (Polska - 1989 r., Korea Płd. - 1961 r.).

W polskiej polityce ekonomicznej przyjęto mainstreamową koncepcję homo oeconomicus, natomiast w Korei Południowej oparto się na heterodoksyjnej koncepcji człowieka w ujęciu niemieckiej szkoły historycznej. Racjonalny człowiek implikuje minimalizację roli państwa w gospodarce, natomiast koncepcja podająca w wątpliwość racjonalność przeciętnego człowieka gospodarującego daje państwu więcej władzy nad gospodarką, co przez racjonalną synchronizację ma prowadzić do lepszych efektów gospodarczych niż w warunkach nieograniczonego mechanizmu rynkowego. Autorka analizuje przebieg i skutki obu rodzajów polityki ekonomicznej i reform gospodarczych, wykazując, że były one spójne z przyjętymi w tych państwach wizjami natury człowieka gospodarującego. Autorka wprawdzie nie ocenia wprost polityki ekonomicznej analizowanych państw w kontekście społecznych korzyści i kosztów, niemniej jednak droga koreańska z decydującą i bezwzględnie silną rolą państwa w gospodarce, jako seniora w aliansie z biznesem, okazała się bardziej skuteczna w przekształcaniu gospodarki niż koncepcja polityki ekonomicznej opartej na teorii neoklasycznej.

Opracowanie E. Czarny, E. Syczewskiej, E. Chilimoniuk-Przeździeckiej i R. Wielądka pt. ?Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe" zawiera wyniki procesu badawczego przeprowadzonego w szerszym, 11-osobowym zespole. Jest ono poświęcone analizie różnorodnych aspektów wpływu wartości wspólnotowych na rozwój gospodarczy państw będących członkami Unii Europejskiej. Autorzy włączyli do analizy także inne czynniki współdecydujące o rozwoju w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Przedstawiono tu zagadnienia związane z prawnymi regulacjami zasad czy wartości Unii Europejskiej, z procesami ich ewolucji i działaniami w sferze realnej. Autorzy wskazali, że wartości wspólnotowe rozwijane wraz z pogłębianiem stopnia integracji podlegają ciągłej ewolucji i doskonaleniu. Mogą one jednak być także zagrożone ze względu na wzajemnie sprzeczne interesy i dążenia poszczególnych państw i grup nacisku. Ujawnił to m.in. obecny kryzys, kiedy to różnice potencjałów państw członkowskich oraz problemy gospodarcze państw strefy euro wyostrzyły sprzeczności interesów poszczególnych członków UE. Autorzy wskazują jednak na ogólnie pozytywny wpływ wartości wspólnotowych na rozwój i dobrobyt państw Unii Europejskiej.

Synteza zawiera szczegółową prezentację wyników badań przedstawionych w 13 autorskich opracowaniach składających się na projekt badawczy. Autorzy tych opracowań omawiają zarówno teoretyczne tło analizy wartości wspólnotowych, jak i ich usankcjonowanie w regulacjach unijnych, mechanizmy dostosowawcze w strefie euro i w Polsce. Szerokie rozważania poświęcone są systemowi bankowemu, inwestycjom bezpośrednim w kontekście zasady ?zjednoczeni w różnorodności" oraz wymianie zagranicznej w okresie kryzysu gospodarczego. Przedstawiono też znaczenie efektu skali i efektu selekcji w wybranych sektorach produkcyjnych i usługowych państw UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Wspólny rynek usług i jego regulacje to kolejne zagadnienie naświetlone w opracowaniu w odniesieniu do sektora MSP.

Wiele miejsca poświęcono też sprawie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do zasobów naturalnych. W końcowej części opracowania odniesiono się do problemów sankcji gospodarczych jako instrumentu ochrony praw człowieka i ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w UE. Zwieńczeniem rozważań autorów projektu badawczego jest opracowanie dotyczące analizy zmian aktywności gospodarczej UE pod wpływem negatywnego szoku wynikającego z kryzysu.

Wydaje się, że końcowy wniosek płynący z przeprowadzonych badań, iż należy dbać o zachowanie systemu wartości wspólnotowych, ?gdyż są one niezbywalnym czynnikiem wspierającym rozwój", jest trafny i bezdyskusyjny.

Ostatnia z prezentowanych syntez, autorstwa B. Minkiewicz, S. Macioła, E. Moskalewicz-Ziółkowskiej, pt. ?System monitorowania losów absolwentów SGH - III etap" przedstawia wyniki III etapu badań nad losami absolwentów SGH. W tym etapie badań zmodyfikowano narzędzia badawcze i aplikację internetową systemu oraz wzbogacono system o ankiety dla absolwentów studiów doktoranckich. W syntezie zawarto trzy opracowania autorskie, które dotyczą oceny studiów, kompetencji, w które wyposaża swego absolwenta SGH, oraz ścieżek karier. Ocenia się też użyteczność tych kompetencji, a także przedstawia słabe i mocne strony SGH oraz ocenę efektów kształcenia, które sformułowali absolwenci SGH. Warto zaznaczyć, że stosunkowo duża grupa absolwentów studiowała za granicą w ramach wymiany międzynarodowej. Absolwenci podkreślają wysoki poziom nauczania języków obcych, dostępność rożnych kół naukowych, staży i praktyk zagranicznych. W kolejnej części opracowania zaprezentowano problem przejścia z edukacji do zatrudnienia. Wyodrębniono tu kilka subpopulacji, które charakteryzowały się rożną sytuacją i planami w zakresie aktywności zawodowej. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano wiele wniosków dotyczących procesów wejścia absolwentów na rynek pracy, powiązania pracy z kierunkiem studiów, a także mobilności przestrzennej i zawodowej absolwentów SGH. Kontynuacją tych badań są analizy ścieżek zawodowych badanych absolwentów SGH, czyli monitorowanie ich losów zawodowych, co daje podstawę do opracowania niektórych założeń strategicznych rozwoju uczelni. Wskazuje się tu na silne sprzężenie zwrotne między prestiżem i pozycją uczelni a karierami absolwentów. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie statusu absolwenta SGH na rynku pracy oraz ocenę użyteczności wykształcenia zdobytego na uczelni, która - co trzeba podkreślić - wypada korzystnie. Świadczyć o tym mogą ścieżki zawodowe badanych absolwentów, którzy z reguły zajmują stanowiska menedżerskie ze stosunkowo wysokim wynagrodzeniem. Należy też podkreślić, że absolwenci SGH mają świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się, czego potwierdzeniem jest fakt, iż 72% badanej populacji dokształcało się w rożnych formach, poczynając od szkoleń i kursów, a kończąc na studiach podyplomowych i doktoranckich.

 

Wstęp

 

1. Ekonomia ortodoksyjna a kryzys nowożytnego ideału nauki (Ryszard Szupiluk, Piotr Wojewnik)

Wprowadzenie

1.1. Nauka nowożytna - jej rozwój i kryzys

1.2. Ekonomia ortodoksyjna

1.3. Ekonomia indukcyjna

1.4. Niepewność i jej modelowanie

1.4.1. Taksonomia niepewności

1.5. Niepewność na rynkach finansowych - nowe koncepcje

Zakończenie

Bibliografia

 

2. Człowiek jako podmiot gospodarujący (Anna Horodecka)

Wprowadzenie

2.1. Co to jest podmiot gospodarczy i obraz człowieka i jakie spełnia on funkcje w gospodarce, organizacjach i ekonomii?

2.2. Definicje obrazu człowieka

2.3. Homo oeconomicus jako podmiot gospodarujący i jego krytyka

2.4. Przykłady obrazu człowieka, funkcje i relacje z otoczeniem

2.5. Wielowymiarowy obraz człowieka - komponenty obrazu człowieka

Bibliografia

 

3. Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki  rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej (Marta Kightley)

Wprowadzenie

3.1. Dwie koncepcje człowieka gospodarującego

3.1.1. Homo oeconomicus

3.1.2. Klasyczna koncepcja człowieka, ograniczenia aktywnej polityki gospodarczej

3.1.3. Heterodoksyjna koncepcja człowieka gospodarującego

3.1.4. Heterodoksyjne założenia antropologiczne a polityka gospodarcza

3.2. Polityka gospodarcza a koncepcja człowieka gospodarującego

3.2.1. Polska po roku 1989

3.2.2. Liberalna polityka gospodarcza a homo oeconomicus

3.2.3. Korea po roku 1961

3.2.4. Państwo prorozwojowe a heterodoksyjna koncepcja człowieka

Podsumowanie

Bibliografia

 

4. Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe (Ewa Marta Syczewska, Elżbieta Czarny, Rafał Wielądek, Eliza Chilimoniuk-Przeździecka)

Wprowadzenie

4.1. Wartości i porządek aksjologiczny Unii Europejskiej

4.2. Zasady funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej

4.3. Procesy zbieżności i działanie mechanizmów dostosowawczych w strefie euro i w Polsce

4.4. System bankowy jako przykład niedoskonałej konkurencji

4.5. Inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej jako realizacja zasady ?zjednoczeni w różnorodności"

4.6. Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej i UE-15 w czasie kryzysu gospodarczego

4.7. Efekt skali a efekt selekcji w wybranych sektorach produkcyjnych i usługowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przypadek Polski

4.8. Wspólny rynek usług w Unii Europejskiej - korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw

4.9. Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostępu do zasobów naturalnych - wprowadzenie do analizy

4.10. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

4.11. Sankcje gospodarcze jako instrument ochrony praw człowieka - efektywność vs. legalność

4.12. Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w Unii Europejskiej

4.13. Gospodarka Unii Europejskiej w czasie kryzysu gospodarczego

Zakończenie

Bibliografia

 

 

5. System monitorowania losów absolwentów SGH - III etap (Stanisław Macioł, Barbara Minkiewicz, Elżbieta Moskalewicz-Ziołkowska)

Wprowadzenie

5.1. Ocena studiów i kompetencji absolwentów SGH - rocznik 2010/2011

5.1.1. Charakterystyka badanej zbiorowości

5.1.2. Pozaprogramowa ścieżka edukacyjna i zawodowa

5.1.3. Stopień opanowania kompetencji przez absolwentów SGH

5.1.4. Ocena programu studiów i warunków kształcenia

5.1.5. Trafność (i trwałość) wyboru uczelni

5.1.6. Ocena przygotowania absolwentów

5.1.7. Mocne i słabe strony SGH

5.1.8. Ocena efektów kształcenia w SGH

5.1.9. Plany absolwentów po ukończeniu studiów

5.1.10. Podsumowanie

5.2. Przejście z edukacji do zatrudnienia

5.2.1. Charakterystyka badanych absolwentów

5.2.2. Poszukiwanie pracy po ukończeniu studiów

5.2.3. Status absolwentów SGH na rynku pracy

5.2.4. Ocena kompetencji własnych z perspektywy rynku pracy

5.2.5. Kształcenie po studiach

5.2.6. Pozycja absolwentów na rynku pracy - samoocena

5.2.7. Podsumowanie

5.3. Ścieżki zawodowe badanych absolwentów SGH

5.3.1. Charakterystyka badanych absolwentów

5.3.2. Przebieg ścieżki zawodowej badanych absolwentów

5.3.3. Badani absolwenci o kompetencjach wyniesionych z uczelni i wymaganych w pracy

5.3.4. Formy i zakres dokształcania się po studiach

5.3.5. Podsumowanie

Uwagi końcowe

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel