Ulubione
  1. Strona główna
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1

35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Autor: red. Jacek Grzywacz
Kod produktu: 978-83-7378-829-9
Cena regularna:
35,00 zł
31,50 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 3,50 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 31,50 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1

Podyplomowe studia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, realizowane w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, ściśle wpisują się w nurt zagadnień dotyczących kluczowych problemów gospodarczych. Dają one znakomitą podstawę wykształcenia umiejętności podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji finansowych, opartych na racjonalnych przesłankach. Kadra wykładowców reprezentujących głównie nasze Kolegium, będących jednocześnie praktykami gospodarczymi, gwarantuje aktualność i rzetelność przekazywanej wiedzy.

 

prof. dr hab. Roman Sobiecki

dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 

Zadaniem Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w szczególności wiadomości niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji, które pozwalają na osiąganie satysfakcjonującej zyskowności kapitałów własnych zainwestowanych przez właścicieli, przy utrzymywaniu należytej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, warunkującej kontynuowanie przyszłej działalności.

Studia kształtują umiejętności uczestników w dziedzinie formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej przedsiębiorstwa, zmierzającej do maksymalizowania jego ekonomicznej efektywności i rozwoju.

 

prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

kierownik PSZFP

[[[separator]]]

Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.

W pierwszej części opracowania sformułowano podstawowe zasady szacowania i oceny kosztu kapitału w przedsiębiorstwie. Wykorzystując przykład spółek z branży chemicznej wskazano na znaczenie kategorii średniego ważonego kosztu kapitału.

W kolejnym rozdziale podniesiono problem ryzyka walutowego w działalności gospodarczej. Podkreślono znaczenie instrumentów służących zabezpieczaniu się przed tym ryzykiem - w świetle skutków kryzysu finansowego, który wydaje się ma obecnie permanentny charakter.

Następnie poruszono ważne zagadnienie dotyczące finansowania budownictwa mieszkaniowego poprzez wykorzystanie kredytu inwestycyjnego. Temat ten został ujęty z punktu widzenia racjonalnego kształtowania przez przedsiębiorstwo struktury kapitałowej. Waga problemu wynika w istotnej mierze z faktu zaburzeń, jakie wystąpiły w kapitale przedsiębiorstw budowlanych w drugiej połowie lat dwutysięcznych. Konsekwencje tego są również dziś wyraźnie widoczne.

Istotną część opracowania stanowią uwagi odnoszące się do metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Do przeprowadzenia analizy posłużono się przykładami konkretnych spółek. Uzyskano przez to rzetelny obraz możliwości jakie dają te metody w warunkach rynkowych.

W ostatniej części książki omówiono ważne problemy związane ze zjawiskiem upadłości przedsiębiorstwa. Wskazując na przyczyny takich zdarzeń, odniesiono się do roli sprawozdawczości, która pomimo istniejących ułomności przekazuje ważne sygnały pojawiających się zagrożeń. Warunkiem jest oczywiście rzetelność podczas przygotowywania tego rodzaju dokumentacji oraz interpretowania umieszczanych w niej danych. Ważnym punktem rozważań jest także ocena przydatności tzw. modeli wczesnego ostrzegania, mających za zadanie skuteczne sygnalizowanie zagrożeń dotyczących upadłości. W ocenie tej wykorzystano przykład elektrociepłowni polskich.

Treść książki jest mocno oparta na przykładach z praktyki gospodarczej, uwzględnia również bogaty dorobek teoretyczny z zakresu podjętych problemów.

Jest to pierwsza publikacja przygotowana w ramach realizowanych przez Katedrę Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Autorami książki są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie praktykami gospodarczymi w opisywanych przez siebie dziedzinach. Z powodzeniem zatem opracowanie można potraktować jako dobrą praktyczną ocenę zasad podejmowania w przedsiębiorstwie różnorodnych decyzji finansowych stymulujących efekty prowadzonej działalności.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

[[[separator]]]

WPROWADZENIE

 

SZACOWANIE ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU DLA WYBRANYCH SPÓŁEK Z SEKTORA WIELKIEJ SYNTEZY CHEMICZNEJ (Michał Korczyński)

Wstęp

1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

1.1. Kapitały własne

1.1.1. Finansowanie własne zewnętrzne

1.1.2. Finansowanie własne wewnętrzne

1.2. Finansowanie obce

1.2.1. Pożyczki i kredyty bankowe

1.2.2. Zobowiązania wobec dostawców

1.2.3. Dłużne papiery wartościowe

1.2.4. Leasing

1.2.5. Faktoring

2. Średni ważony koszt kapitału i sposoby jego szacowania

2.1. Koszt kapitału obcego

2.1.1. Koszt kredytu

2.1.2. Koszt kapitału pochodzącego z emisji obligacji

2.1.3. Koszt leasingu

2.1.4. Koszt faktoringu

2.2. Koszt kapitału własnego

2.2.1. Model stałego wzrostu dywidendy (metoda DCF)

2.2.2. Model stopy zwrotu z obligacji powiększonej o ryzyko

2.2.3. CAMP (Capital Asset Pricing Model)

2.3. Docelowa struktura kapitału

2.3.1. Dźwignia operacyjna

2.3.2. Dźwignia finansowa

2.3.3. Dźwignia łączna

3. WACC dla spółek z sektora wielkiej syntezy chemicznej

3.1. Średni ważony koszt kapitału (WACC) dla spółek z sektora wielkiej syntezy chemicznej

3.1.1. Współczynnik beta

3.1.2. Stopa wolna od ryzyka

3.1.3. Oczekiwana stopa zwrotu

3.1.4. CAMP (Capital Asset Pricing Model)

3.1.5. Koszt kredytów

3.1.6. Koszt leasingu finansowego

3.1.7. Koszt faktoringu

3.1.8. Średni ważony koszt kapitału (WACC)

3.1.9. Analiza wrażliwości na współczynnik beta i stopę zwrotu z rynku

Zakończenie

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. KONSEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO DLA POZAGIEŁDOWEGO RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE (Tomasz Bilski)

Wstęp

1. Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie

1.1. Ryzyko w działalności gospodarczej

1.2. Istota ryzyka walutowego

1.3. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

1.4. Metody zabezpieczania przed ryzykiem kursowym

1.4.1. Zabezpieczenia wewnętrzne

1.4.2. Zabezpieczenia zewnętrzne

2. Instrumenty pochodne w transakcjach zabezpieczających przed ryzykiem kursowym

2.1. Kontrakty terminowe forward i futures

2.2. Opcje walutowe

2.3. Strategie opcyjne

2.4. Swapy walutowe

3. Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla pozagiełdowego rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce

3.1. Kryzys na światowych rynkach finansowych

3.2. Polskie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych w okresie kryzysu finansowego

4. Pokryzysowe konsekwencje oraz perspektywy dalszego rozwoju w Polsce rynku pozagiełdowych walutowych instrumentów pochodnych

Zakończenie

 

DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY JAKO PRZYKŁAD ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁÓW OBCYCH NA PODSTAWIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA BUDOWĘ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (Katarzyna Wojda)

Wstęp

1. Struktura kapitałowa

1.1. Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie, wybór struktury kapitałowej

1.2. Wybór długoterminowego kredytu bankowego jako przykład zaangażowania kapitału obcego

1.3. Procedura wnioskowania o długoterminowy kredyt bankowy

2. Umowa kredytowa

2.1. Warunki zawarcia umowy

2.2. Umowa kredytowa

2.3. Monitoring kredytowy

Zakończenie

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI - STUDIUM PRZYPADKU (Mariusz Stąporek)

Wstęp

1. Inwestycje - aspekty teoretyczne

2. Opis firmy i rynku

3. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

4. Analiza efektywności inwestycji

Zakończenie

 

WSTĘPNA OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO DLA SPÓŁKI SCREEN (Monika Górska)

Wstęp

1. Charakterystyka spółki

1.1. Opis działalności spółki

1.2. Opis projektu inwestycyjnego

1.3. Proces oceny

1.4. Założenia, korzyści

1.5. Etap inwestycji

1.6. Etap eksploatacji

1.7. Etap modernizacji

1.8. Stopa dyskontowa

1.9. Źródła finansowania

2. Ocena opłacalności inwestycji i ocena ryzyka

2.1. Przepływy pieniężne - założenia

2.2. Projekcja przepływów pieniężnych

2.3. Ocena opłacalności inwestycji

2.4. Ocena ryzyka na podstawie analizy wrażliwości

Zakończenie

 

POWODY UPADŁOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY BANKNOT FINANCIAL SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Robert Mirosław Klepner)

Wstęp

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

1.1. Geneza i historia firmy

1.2. Model biznesowy

1.2.1. Produkty

1.2.2. Klienci spółki

1.2.3. Dystrybucja

1.2.4. Sposób wynagradzania pracowników

1.2.5. Struktura organizacyjna firmy

1.2.6. System IT i operacje

1.2.7. Aspekty prawne

1.3. Finansowanie działalności spółki

2. Omówienie podstawowych sprawozdań finansowych spółki w kontekście ogłoszonej upadłości

2.1. Rachunek zysków i strat

2.1.1. Przychody ze sprzedaży

2.1.2. Koszty działalności operacyjnej

2.1.3. Zysk/strata ze sprzedaży

2.1.4. Pozostałe przychody operacyjne

2.1.5. Pozostałe koszty operacyjne

2.1.6. Zysk/strata na działalności operacyjnej

2.1.7. Przychody finansowe

2.1.8. Koszty finansowe

2.1.9. Strata z działalności gospodarczej

2.2. Bilans przedsiębiorstwa

2.2.1. Aktywa

2.2.2. Pasywa

3. Przyczyny i proces upadłości spółki

3.1. Przyczyny upadłości Banknot Financial SA

3.1.1. Zrealizowane fazy rozwoju projektu

3.1.2. Moment wyjścia z inwestycji inwestora finansowego jako główna przyczyna upadłości

3.2. Proces upadłości Banknot Financial SA

3.2.1. Wniosek o upadłość

3.2.2. Ogłoszenie upadłości

Zakończenie

 

WYKORZYSTANIE MODELI WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED UPADŁOŚCIĄ DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POLSKICH (Monika Szczepańska)

Wstęp

1. Charakterystyka sektora energetycznego w Polsce

1.1. Sektor energetyczny w Polsce

1.2. Podsektor wytwarzanie - elektrociepłownie

2. Narzędzia oceny kondycji przedsiębiorstwa

2.1. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

2.1.1. Wskaźniki rentowności

2.1.2. Wskaźniki płynności

2.1.3. Wskaźniki zadłużenia

2.2. Modele wczesnego ostrzegania

2.2.1. Budowa modeli

3. Analiza kondycji elektrociepłowni

3.1. Analiza wskaźnikowa

3.1.1. Ranking elektrociepłowni w oparciu o analizę wskaźnikową

3.2. Analiza w oparciu o modele wczesnego ostrzegania

3.2.1. Ranking elektrociepłowni w oparciu o modele wczesnego ostrzegania

3.3. Porównanie wyników analiz

Zakończenie

 

Bibliografia

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 211

Podyplomowe studia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, realizowane w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, ściśle wpisują się w nurt zagadnień dotyczących kluczowych problemów gospodarczych. Dają one znakomitą podstawę wykształcenia umiejętności podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji finansowych, opartych na racjonalnych przesłankach. Kadra wykładowców reprezentujących głównie nasze Kolegium, będących jednocześnie praktykami gospodarczymi, gwarantuje aktualność i rzetelność przekazywanej wiedzy.

 

prof. dr hab. Roman Sobiecki

dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 

Zadaniem Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w szczególności wiadomości niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji, które pozwalają na osiąganie satysfakcjonującej zyskowności kapitałów własnych zainwestowanych przez właścicieli, przy utrzymywaniu należytej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, warunkującej kontynuowanie przyszłej działalności.

Studia kształtują umiejętności uczestników w dziedzinie formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej przedsiębiorstwa, zmierzającej do maksymalizowania jego ekonomicznej efektywności i rozwoju.

 

prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

kierownik PSZFP

Wstęp

Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.

W pierwszej części opracowania sformułowano podstawowe zasady szacowania i oceny kosztu kapitału w przedsiębiorstwie. Wykorzystując przykład spółek z branży chemicznej wskazano na znaczenie kategorii średniego ważonego kosztu kapitału.

W kolejnym rozdziale podniesiono problem ryzyka walutowego w działalności gospodarczej. Podkreślono znaczenie instrumentów służących zabezpieczaniu się przed tym ryzykiem - w świetle skutków kryzysu finansowego, który wydaje się ma obecnie permanentny charakter.

Następnie poruszono ważne zagadnienie dotyczące finansowania budownictwa mieszkaniowego poprzez wykorzystanie kredytu inwestycyjnego. Temat ten został ujęty z punktu widzenia racjonalnego kształtowania przez przedsiębiorstwo struktury kapitałowej. Waga problemu wynika w istotnej mierze z faktu zaburzeń, jakie wystąpiły w kapitale przedsiębiorstw budowlanych w drugiej połowie lat dwutysięcznych. Konsekwencje tego są również dziś wyraźnie widoczne.

Istotną część opracowania stanowią uwagi odnoszące się do metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Do przeprowadzenia analizy posłużono się przykładami konkretnych spółek. Uzyskano przez to rzetelny obraz możliwości jakie dają te metody w warunkach rynkowych.

W ostatniej części książki omówiono ważne problemy związane ze zjawiskiem upadłości przedsiębiorstwa. Wskazując na przyczyny takich zdarzeń, odniesiono się do roli sprawozdawczości, która pomimo istniejących ułomności przekazuje ważne sygnały pojawiających się zagrożeń. Warunkiem jest oczywiście rzetelność podczas przygotowywania tego rodzaju dokumentacji oraz interpretowania umieszczanych w niej danych. Ważnym punktem rozważań jest także ocena przydatności tzw. modeli wczesnego ostrzegania, mających za zadanie skuteczne sygnalizowanie zagrożeń dotyczących upadłości. W ocenie tej wykorzystano przykład elektrociepłowni polskich.

Treść książki jest mocno oparta na przykładach z praktyki gospodarczej, uwzględnia również bogaty dorobek teoretyczny z zakresu podjętych problemów.

Jest to pierwsza publikacja przygotowana w ramach realizowanych przez Katedrę Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Autorami książki są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie praktykami gospodarczymi w opisywanych przez siebie dziedzinach. Z powodzeniem zatem opracowanie można potraktować jako dobrą praktyczną ocenę zasad podejmowania w przedsiębiorstwie różnorodnych decyzji finansowych stymulujących efekty prowadzonej działalności.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

Spis treści

WPROWADZENIE

 

SZACOWANIE ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU DLA WYBRANYCH SPÓŁEK Z SEKTORA WIELKIEJ SYNTEZY CHEMICZNEJ (Michał Korczyński)

Wstęp

1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

1.1. Kapitały własne

1.1.1. Finansowanie własne zewnętrzne

1.1.2. Finansowanie własne wewnętrzne

1.2. Finansowanie obce

1.2.1. Pożyczki i kredyty bankowe

1.2.2. Zobowiązania wobec dostawców

1.2.3. Dłużne papiery wartościowe

1.2.4. Leasing

1.2.5. Faktoring

2. Średni ważony koszt kapitału i sposoby jego szacowania

2.1. Koszt kapitału obcego

2.1.1. Koszt kredytu

2.1.2. Koszt kapitału pochodzącego z emisji obligacji

2.1.3. Koszt leasingu

2.1.4. Koszt faktoringu

2.2. Koszt kapitału własnego

2.2.1. Model stałego wzrostu dywidendy (metoda DCF)

2.2.2. Model stopy zwrotu z obligacji powiększonej o ryzyko

2.2.3. CAMP (Capital Asset Pricing Model)

2.3. Docelowa struktura kapitału

2.3.1. Dźwignia operacyjna

2.3.2. Dźwignia finansowa

2.3.3. Dźwignia łączna

3. WACC dla spółek z sektora wielkiej syntezy chemicznej

3.1. Średni ważony koszt kapitału (WACC) dla spółek z sektora wielkiej syntezy chemicznej

3.1.1. Współczynnik beta

3.1.2. Stopa wolna od ryzyka

3.1.3. Oczekiwana stopa zwrotu

3.1.4. CAMP (Capital Asset Pricing Model)

3.1.5. Koszt kredytów

3.1.6. Koszt leasingu finansowego

3.1.7. Koszt faktoringu

3.1.8. Średni ważony koszt kapitału (WACC)

3.1.9. Analiza wrażliwości na współczynnik beta i stopę zwrotu z rynku

Zakończenie

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. KONSEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO DLA POZAGIEŁDOWEGO RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE (Tomasz Bilski)

Wstęp

1. Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie

1.1. Ryzyko w działalności gospodarczej

1.2. Istota ryzyka walutowego

1.3. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

1.4. Metody zabezpieczania przed ryzykiem kursowym

1.4.1. Zabezpieczenia wewnętrzne

1.4.2. Zabezpieczenia zewnętrzne

2. Instrumenty pochodne w transakcjach zabezpieczających przed ryzykiem kursowym

2.1. Kontrakty terminowe forward i futures

2.2. Opcje walutowe

2.3. Strategie opcyjne

2.4. Swapy walutowe

3. Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla pozagiełdowego rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce

3.1. Kryzys na światowych rynkach finansowych

3.2. Polskie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych w okresie kryzysu finansowego

4. Pokryzysowe konsekwencje oraz perspektywy dalszego rozwoju w Polsce rynku pozagiełdowych walutowych instrumentów pochodnych

Zakończenie

 

DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY JAKO PRZYKŁAD ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁÓW OBCYCH NA PODSTAWIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA BUDOWĘ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (Katarzyna Wojda)

Wstęp

1. Struktura kapitałowa

1.1. Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie, wybór struktury kapitałowej

1.2. Wybór długoterminowego kredytu bankowego jako przykład zaangażowania kapitału obcego

1.3. Procedura wnioskowania o długoterminowy kredyt bankowy

2. Umowa kredytowa

2.1. Warunki zawarcia umowy

2.2. Umowa kredytowa

2.3. Monitoring kredytowy

Zakończenie

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI - STUDIUM PRZYPADKU (Mariusz Stąporek)

Wstęp

1. Inwestycje - aspekty teoretyczne

2. Opis firmy i rynku

3. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

4. Analiza efektywności inwestycji

Zakończenie

 

WSTĘPNA OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO DLA SPÓŁKI SCREEN (Monika Górska)

Wstęp

1. Charakterystyka spółki

1.1. Opis działalności spółki

1.2. Opis projektu inwestycyjnego

1.3. Proces oceny

1.4. Założenia, korzyści

1.5. Etap inwestycji

1.6. Etap eksploatacji

1.7. Etap modernizacji

1.8. Stopa dyskontowa

1.9. Źródła finansowania

2. Ocena opłacalności inwestycji i ocena ryzyka

2.1. Przepływy pieniężne - założenia

2.2. Projekcja przepływów pieniężnych

2.3. Ocena opłacalności inwestycji

2.4. Ocena ryzyka na podstawie analizy wrażliwości

Zakończenie

 

POWODY UPADŁOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY BANKNOT FINANCIAL SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Robert Mirosław Klepner)

Wstęp

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

1.1. Geneza i historia firmy

1.2. Model biznesowy

1.2.1. Produkty

1.2.2. Klienci spółki

1.2.3. Dystrybucja

1.2.4. Sposób wynagradzania pracowników

1.2.5. Struktura organizacyjna firmy

1.2.6. System IT i operacje

1.2.7. Aspekty prawne

1.3. Finansowanie działalności spółki

2. Omówienie podstawowych sprawozdań finansowych spółki w kontekście ogłoszonej upadłości

2.1. Rachunek zysków i strat

2.1.1. Przychody ze sprzedaży

2.1.2. Koszty działalności operacyjnej

2.1.3. Zysk/strata ze sprzedaży

2.1.4. Pozostałe przychody operacyjne

2.1.5. Pozostałe koszty operacyjne

2.1.6. Zysk/strata na działalności operacyjnej

2.1.7. Przychody finansowe

2.1.8. Koszty finansowe

2.1.9. Strata z działalności gospodarczej

2.2. Bilans przedsiębiorstwa

2.2.1. Aktywa

2.2.2. Pasywa

3. Przyczyny i proces upadłości spółki

3.1. Przyczyny upadłości Banknot Financial SA

3.1.1. Zrealizowane fazy rozwoju projektu

3.1.2. Moment wyjścia z inwestycji inwestora finansowego jako główna przyczyna upadłości

3.2. Proces upadłości Banknot Financial SA

3.2.1. Wniosek o upadłość

3.2.2. Ogłoszenie upadłości

Zakończenie

 

WYKORZYSTANIE MODELI WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED UPADŁOŚCIĄ DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POLSKICH (Monika Szczepańska)

Wstęp

1. Charakterystyka sektora energetycznego w Polsce

1.1. Sektor energetyczny w Polsce

1.2. Podsektor wytwarzanie - elektrociepłownie

2. Narzędzia oceny kondycji przedsiębiorstwa

2.1. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

2.1.1. Wskaźniki rentowności

2.1.2. Wskaźniki płynności

2.1.3. Wskaźniki zadłużenia

2.2. Modele wczesnego ostrzegania

2.2.1. Budowa modeli

3. Analiza kondycji elektrociepłowni

3.1. Analiza wskaźnikowa

3.1.1. Ranking elektrociepłowni w oparciu o analizę wskaźnikową

3.2. Analiza w oparciu o modele wczesnego ostrzegania

3.2.1. Ranking elektrociepłowni w oparciu o modele wczesnego ostrzegania

3.3. Porównanie wyników analiz

Zakończenie

 

Bibliografia

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 211

Podyplomowe studia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, realizowane w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, ściśle wpisują się w nurt zagadnień dotyczących kluczowych problemów gospodarczych. Dają one znakomitą podstawę wykształcenia umiejętności podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji finansowych, opartych na racjonalnych przesłankach. Kadra wykładowców reprezentujących głównie nasze Kolegium, będących jednocześnie praktykami gospodarczymi, gwarantuje aktualność i rzetelność przekazywanej wiedzy.

 

prof. dr hab. Roman Sobiecki

dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 

Zadaniem Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w szczególności wiadomości niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji, które pozwalają na osiąganie satysfakcjonującej zyskowności kapitałów własnych zainwestowanych przez właścicieli, przy utrzymywaniu należytej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, warunkującej kontynuowanie przyszłej działalności.

Studia kształtują umiejętności uczestników w dziedzinie formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej przedsiębiorstwa, zmierzającej do maksymalizowania jego ekonomicznej efektywności i rozwoju.

 

prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

kierownik PSZFP

Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.

W pierwszej części opracowania sformułowano podstawowe zasady szacowania i oceny kosztu kapitału w przedsiębiorstwie. Wykorzystując przykład spółek z branży chemicznej wskazano na znaczenie kategorii średniego ważonego kosztu kapitału.

W kolejnym rozdziale podniesiono problem ryzyka walutowego w działalności gospodarczej. Podkreślono znaczenie instrumentów służących zabezpieczaniu się przed tym ryzykiem - w świetle skutków kryzysu finansowego, który wydaje się ma obecnie permanentny charakter.

Następnie poruszono ważne zagadnienie dotyczące finansowania budownictwa mieszkaniowego poprzez wykorzystanie kredytu inwestycyjnego. Temat ten został ujęty z punktu widzenia racjonalnego kształtowania przez przedsiębiorstwo struktury kapitałowej. Waga problemu wynika w istotnej mierze z faktu zaburzeń, jakie wystąpiły w kapitale przedsiębiorstw budowlanych w drugiej połowie lat dwutysięcznych. Konsekwencje tego są również dziś wyraźnie widoczne.

Istotną część opracowania stanowią uwagi odnoszące się do metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Do przeprowadzenia analizy posłużono się przykładami konkretnych spółek. Uzyskano przez to rzetelny obraz możliwości jakie dają te metody w warunkach rynkowych.

W ostatniej części książki omówiono ważne problemy związane ze zjawiskiem upadłości przedsiębiorstwa. Wskazując na przyczyny takich zdarzeń, odniesiono się do roli sprawozdawczości, która pomimo istniejących ułomności przekazuje ważne sygnały pojawiających się zagrożeń. Warunkiem jest oczywiście rzetelność podczas przygotowywania tego rodzaju dokumentacji oraz interpretowania umieszczanych w niej danych. Ważnym punktem rozważań jest także ocena przydatności tzw. modeli wczesnego ostrzegania, mających za zadanie skuteczne sygnalizowanie zagrożeń dotyczących upadłości. W ocenie tej wykorzystano przykład elektrociepłowni polskich.

Treść książki jest mocno oparta na przykładach z praktyki gospodarczej, uwzględnia również bogaty dorobek teoretyczny z zakresu podjętych problemów.

Jest to pierwsza publikacja przygotowana w ramach realizowanych przez Katedrę Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Autorami książki są słuchacze tych studiów, będący jednocześnie praktykami gospodarczymi w opisywanych przez siebie dziedzinach. Z powodzeniem zatem opracowanie można potraktować jako dobrą praktyczną ocenę zasad podejmowania w przedsiębiorstwie różnorodnych decyzji finansowych stymulujących efekty prowadzonej działalności.

Dzięki temu pozycja ta może być wykorzystana nie tylko przez studentów pragnących zdobyć rzetelną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa, ale również przez osoby zawodowo zajmujące się w praktyce tymi problemami.

WPROWADZENIE

 

SZACOWANIE ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU DLA WYBRANYCH SPÓŁEK Z SEKTORA WIELKIEJ SYNTEZY CHEMICZNEJ (Michał Korczyński)

Wstęp

1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

1.1. Kapitały własne

1.1.1. Finansowanie własne zewnętrzne

1.1.2. Finansowanie własne wewnętrzne

1.2. Finansowanie obce

1.2.1. Pożyczki i kredyty bankowe

1.2.2. Zobowiązania wobec dostawców

1.2.3. Dłużne papiery wartościowe

1.2.4. Leasing

1.2.5. Faktoring

2. Średni ważony koszt kapitału i sposoby jego szacowania

2.1. Koszt kapitału obcego

2.1.1. Koszt kredytu

2.1.2. Koszt kapitału pochodzącego z emisji obligacji

2.1.3. Koszt leasingu

2.1.4. Koszt faktoringu

2.2. Koszt kapitału własnego

2.2.1. Model stałego wzrostu dywidendy (metoda DCF)

2.2.2. Model stopy zwrotu z obligacji powiększonej o ryzyko

2.2.3. CAMP (Capital Asset Pricing Model)

2.3. Docelowa struktura kapitału

2.3.1. Dźwignia operacyjna

2.3.2. Dźwignia finansowa

2.3.3. Dźwignia łączna

3. WACC dla spółek z sektora wielkiej syntezy chemicznej

3.1. Średni ważony koszt kapitału (WACC) dla spółek z sektora wielkiej syntezy chemicznej

3.1.1. Współczynnik beta

3.1.2. Stopa wolna od ryzyka

3.1.3. Oczekiwana stopa zwrotu

3.1.4. CAMP (Capital Asset Pricing Model)

3.1.5. Koszt kredytów

3.1.6. Koszt leasingu finansowego

3.1.7. Koszt faktoringu

3.1.8. Średni ważony koszt kapitału (WACC)

3.1.9. Analiza wrażliwości na współczynnik beta i stopę zwrotu z rynku

Zakończenie

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. KONSEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO DLA POZAGIEŁDOWEGO RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE (Tomasz Bilski)

Wstęp

1. Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie

1.1. Ryzyko w działalności gospodarczej

1.2. Istota ryzyka walutowego

1.3. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

1.4. Metody zabezpieczania przed ryzykiem kursowym

1.4.1. Zabezpieczenia wewnętrzne

1.4.2. Zabezpieczenia zewnętrzne

2. Instrumenty pochodne w transakcjach zabezpieczających przed ryzykiem kursowym

2.1. Kontrakty terminowe forward i futures

2.2. Opcje walutowe

2.3. Strategie opcyjne

2.4. Swapy walutowe

3. Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla pozagiełdowego rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce

3.1. Kryzys na światowych rynkach finansowych

3.2. Polskie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych w okresie kryzysu finansowego

4. Pokryzysowe konsekwencje oraz perspektywy dalszego rozwoju w Polsce rynku pozagiełdowych walutowych instrumentów pochodnych

Zakończenie

 

DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY JAKO PRZYKŁAD ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁÓW OBCYCH NA PODSTAWIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA BUDOWĘ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (Katarzyna Wojda)

Wstęp

1. Struktura kapitałowa

1.1. Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie, wybór struktury kapitałowej

1.2. Wybór długoterminowego kredytu bankowego jako przykład zaangażowania kapitału obcego

1.3. Procedura wnioskowania o długoterminowy kredyt bankowy

2. Umowa kredytowa

2.1. Warunki zawarcia umowy

2.2. Umowa kredytowa

2.3. Monitoring kredytowy

Zakończenie

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI - STUDIUM PRZYPADKU (Mariusz Stąporek)

Wstęp

1. Inwestycje - aspekty teoretyczne

2. Opis firmy i rynku

3. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

4. Analiza efektywności inwestycji

Zakończenie

 

WSTĘPNA OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO DLA SPÓŁKI SCREEN (Monika Górska)

Wstęp

1. Charakterystyka spółki

1.1. Opis działalności spółki

1.2. Opis projektu inwestycyjnego

1.3. Proces oceny

1.4. Założenia, korzyści

1.5. Etap inwestycji

1.6. Etap eksploatacji

1.7. Etap modernizacji

1.8. Stopa dyskontowa

1.9. Źródła finansowania

2. Ocena opłacalności inwestycji i ocena ryzyka

2.1. Przepływy pieniężne - założenia

2.2. Projekcja przepływów pieniężnych

2.3. Ocena opłacalności inwestycji

2.4. Ocena ryzyka na podstawie analizy wrażliwości

Zakończenie

 

POWODY UPADŁOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY BANKNOT FINANCIAL SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Robert Mirosław Klepner)

Wstęp

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

1.1. Geneza i historia firmy

1.2. Model biznesowy

1.2.1. Produkty

1.2.2. Klienci spółki

1.2.3. Dystrybucja

1.2.4. Sposób wynagradzania pracowników

1.2.5. Struktura organizacyjna firmy

1.2.6. System IT i operacje

1.2.7. Aspekty prawne

1.3. Finansowanie działalności spółki

2. Omówienie podstawowych sprawozdań finansowych spółki w kontekście ogłoszonej upadłości

2.1. Rachunek zysków i strat

2.1.1. Przychody ze sprzedaży

2.1.2. Koszty działalności operacyjnej

2.1.3. Zysk/strata ze sprzedaży

2.1.4. Pozostałe przychody operacyjne

2.1.5. Pozostałe koszty operacyjne

2.1.6. Zysk/strata na działalności operacyjnej

2.1.7. Przychody finansowe

2.1.8. Koszty finansowe

2.1.9. Strata z działalności gospodarczej

2.2. Bilans przedsiębiorstwa

2.2.1. Aktywa

2.2.2. Pasywa

3. Przyczyny i proces upadłości spółki

3.1. Przyczyny upadłości Banknot Financial SA

3.1.1. Zrealizowane fazy rozwoju projektu

3.1.2. Moment wyjścia z inwestycji inwestora finansowego jako główna przyczyna upadłości

3.2. Proces upadłości Banknot Financial SA

3.2.1. Wniosek o upadłość

3.2.2. Ogłoszenie upadłości

Zakończenie

 

WYKORZYSTANIE MODELI WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED UPADŁOŚCIĄ DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI POLSKICH (Monika Szczepańska)

Wstęp

1. Charakterystyka sektora energetycznego w Polsce

1.1. Sektor energetyczny w Polsce

1.2. Podsektor wytwarzanie - elektrociepłownie

2. Narzędzia oceny kondycji przedsiębiorstwa

2.1. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

2.1.1. Wskaźniki rentowności

2.1.2. Wskaźniki płynności

2.1.3. Wskaźniki zadłużenia

2.2. Modele wczesnego ostrzegania

2.2.1. Budowa modeli

3. Analiza kondycji elektrociepłowni

3.1. Analiza wskaźnikowa

3.1.1. Ranking elektrociepłowni w oparciu o analizę wskaźnikową

3.2. Analiza w oparciu o modele wczesnego ostrzegania

3.2.1. Ranking elektrociepłowni w oparciu o modele wczesnego ostrzegania

3.3. Porównanie wyników analiz

Zakończenie

 

Bibliografia

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel