Ulubione
  1. Strona główna
  2. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 3(41) lipiec-wrzesień 2016 Education of Economists and Managers

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 3(41) lipiec-wrzesień 2016 Education of Economists and Managers

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. Marta Juchnowicz
Kod produktu: 1734-087X
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 3(41) lipiec-wrzesień 2016 Education of Economists and Managers
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 3(41) lipiec-wrzesień 2016 Education of Economists and Managers

Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w tworzeniu wartości firm. Są Oni postrzegani jako "kapitał", a więc dobro cenne i pożądane, które właściwie zastosowane dynamizuje wzrost wartości rynkowej firmy. Okazuje się być znacznie ważniejsze od posiadania i wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału finansowego. O jakości tego rodzaju kapitału decyduje przede wszystkim zasób wiedzy, który jest tym, co wyróżnia firmę z otoczenia i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej. Szczególną cechą współczesnej wiedzy jest jej dynamizm. Wymaga ona permanentnego rozwoju. Wiedza leży u podstaw potencjału kompetencyjnego pracowników, aczkolwiek go nie wyczerpuje. Okazuje się, że turbulencja otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować, równie ważnymi czyni kompetencje interpersonalne, takie jak gotowość do zmian, skłonność do rozwoju, przedsiębiorczość, czy motywacja. Te właśnie przesłanki leżą u podstaw działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Zespół pracowników Katedry prowadzi badania następujących problemów:

1. Rynek pracy oraz system edukacyjny jako determinanty kapitału ludzkiego polskich firm.

2. Ewolucja wymagań pracodawców - profil kompetencyjny nowoczesnego pracownika.

3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji na bazie kompetencji.

4. Zarządzanie rozwojem, w tym przede wszystkim ewaluacja efektywności procesu rozwoju.

5. Czynniki i formy wpływu na zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych/pracowników, kadrę zarządzającą oraz związki zawodowe/wzrostem wartości firmy.

Konsekwencją zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest bardzo szeroki, różnorodny zestaw realizowanych zajęć dydaktycznych.

Specyficznym nurtem działalności dydaktycznej, prowadzonej przez Katedrę, jest ścieżka studiowania oferowana studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod nazwą "Studium Pedagogiczne", dająca jej absolwentom prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

[[[separator]]]

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny tematyczny numer kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów - tym razem poświęcony tematyce przedsiębiorczości i rozwojowi postawy przedsiębiorczej. Pojęcie przedsiębiorczości, jak się wydaje, jest częściej utożsamiane w powszechnym rozumieniu z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak fundamentem opracowania artykułów do bieżącego numeru było spojrzenie szersze. Przedsiębiorczość wiąże się z cechą działań człowieka prowadzących do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji oraz wykorzystania zasobów danego przedsięwzięcia i w naszym przekonaniu, w szerszym ujęciu, jest przymiotem postawy ludzkiej, którą trafnie określił m.in. guru zarządzania, P.F. Drucker. Autor ten stwierdził, że przedsiębiorczość to cecha postawy człowieka, która oznacza gotowość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, przy świadomości związanego z tym ryzyka, umiejętnego wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastyczngo przystosowania się do zmiany warunków. Tak więc jest to przymiot zarówno kierującego organizacją, będącego pracodawcą dla innych, jak i pracobiorców.

Z tej perspektywy został przygotowany pierwszy artykuł numeru, autorstwa A. Bagieńskiej. Autorka skupia się na poziomie wykształcenia jako czynniku oddziałującym na sukces przedsiębiorcy. Pokazuje, że najistotniejszą rolę w tworzeniu miejsc pracy wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą mają przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym, ten czynnik ma też wpływ na trwałość działalności biznesowej, mierzonej wskaźnikiem przeżycia przedsiębiorstw. K. Gadomska-Lila z kolei skupia się na uwarunkowaniach kulturowych przedsiębiorczości. Autorka dokonuje analizy czynników kulturowych wpływających na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i sukcesu przedsiębiorców oraz próbuje zidentyfikować cechy kultury przedsiębiorczości i jej kluczowe atrybuty.

Inną perspektywę przedstawia A. Niewiadomska. W kontekście starzejącego się społeczeństwa dokonuje ona analizy czynników skłaniających osoby starsze do podjęcia własnej działalności gospodarczej, a także przedstawia bariery utrudniające ten proces.

Innowacyjne podejście do rozwijania przedsiębiorczości, wykorzystujące zastosowanie umiejętności myślenia projektowego, zaczerpniętego z metodologii Design Thinking, przedstawiają A. Wolińska-Skuza i M. Skuza. Podejście to, zdaniem autorów, skłania do przedsiębiorczości i współpracy zespołów interdyscyplinarnych, nastawionych na diagnozowanie problemów, generowanie pomysłów oraz testowanie najlepszych rozwiązań.

Przedsiębiorczość to jednak nie tylko same pozytywy. O negatywnych aspektach działań przedsiębiorczych pisze D. Turek. Uwarunkowania "ciemnych stron" przedsiębiorczości przedstawia w perspektywie dwóch wymiarów: jednostkowego - organizacyjnego oraz zewnętrznego - wewnętrznego. Kolejny artykuł to tekst D. Jegorow, która dokonuje analizy negatywnych skutków wsparcia publicznego realizowanego w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Autorka zgłasza wiele zastrzeżeń do obowiązującego w tym obszarze modelu, uznaje bowiem, że celem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw stało się zdobywanie grantów, a nie rozwój.

Część prezentującą wyniki badań empirycznych rozpoczyna artykuł A. Postuły i A. Brzozowskiej. Zawiera on analizę programów i metod nauczania wykorzystywanych na uniwersytetach, rozwijających przedsiębiorczość, oraz przedstawia wyniki badań na temat najistotniejszych elementów kompetencji określonej jako "przedsiębiorczość", które należy doskonalić w edukacji akademickiej. Tematykę jakości procesów dydaktycznych realizowanych na uczelni wyższej rozwija L. Jabłonowska, która eksploruje temat kultury pracy edukacji biznesowej ze względu na wymiar jakości kształcenia w kontekście wyłaniających się trendów w edukacji jako konsekwencji zmian cywilizacyjnych i wymagań rynku pracy.

M. Mularska-Kucharek przedstawia społeczne determinanty postaw przedsiębiorczych, obejmujących zmienne społeczno?demograficzne, oraz związane z socjalizacją, stanowiące istotne mechanizmy warunkujące przedsiębiorczość. Pokrewny temat, tj. problematykę zespołowości i indywidualizmu, zawiera artykuł B. Krawczyk-Bryłki. Na motywie autonomii oraz oczekiwanym i faktycznym poziomie satysfakcji osób prowadzących działalność gospodarczą skupia się natomiast P. Ziemiański.

Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przedstawia M. Flieger. Autor dokonuje oceny skuteczności oddziaływania tych instrumentów na przedsiębiorców lokalnych na przykładzie wielkopolskiej gminy Wronki.

Zdajemy sobie sprawę, iż w artykułach nie przedstawiono wszystkich aspektów przedsiębiorczości. Tematyka ta jest rozległa, o czym świadczy liczba artykułów, które otrzymaliśmy od autorów. W związku z tym miło nam przekazać Państwu informację, iż kolejny numer także będzie w dużej mierze dotykał zagadnień przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że ten i kolejny numer kwartalnika znajdzie uznanie czytelników i będzie stanowić inspirację do dalszych dociekań naukowych na temat tak istotny dla praktyki gospodarczej naszego kraju, jakim jest rozwój przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych.

[[[separator]]]

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Kapitał ludzki w działalności gospodarczej pracujących  na własny rachunek - determinanta sukcesu czy bariera rozwoju - Anna Bagieńska

 

Znaczenie kultury w rozwoju przedsiębiorczych postaw - Katarzyna Gadomska-LilA

 

Proces budowy przewagi konkurencyjnej w gminie o profilu turystycznym - Michał Flieger

 

Uruchamianie działalności gospodarczej  przy wsparciu dotacji a rozwój przedsiębiorczości - Dorota Jegorow

 

Indywidualizm czy zespołowość - w jakich kategoriach  myślimy o przedsiębiorczości - Beata Krawczyk-Bryłka

 

Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości osób starszych w Polsce - Anna Niewiadomska

 

"Ciemne strony" przedsiębiorczości - Dariusz Turek

 

Wpływ Design Thinking na rozwój przedsiębiorczości - Agnieszka WoLińska-Skuza, Marek Skuza

 

RAPORTY Z BADAŃ

Przedsiębiorczość i edukacja - podobieństwa i różnice przedsiębiorców, menedżerów i liderów - Agnieszka Postuła, Agnieszka Brzozowska

 

Motyw autonomii a oczekiwany i faktyczny poziom satysfakcji z prowadzenia działalności gospodarczej - Paweł Ziemiański

 

Społeczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych - Monika Mularska-Kucharek

 

Jakość procesów dydaktycznych realizowanych przez kandydatów do nauki o wysokim potencjale - Lidia Jabłonowska

Opis

Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 195

Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w tworzeniu wartości firm. Są Oni postrzegani jako "kapitał", a więc dobro cenne i pożądane, które właściwie zastosowane dynamizuje wzrost wartości rynkowej firmy. Okazuje się być znacznie ważniejsze od posiadania i wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału finansowego. O jakości tego rodzaju kapitału decyduje przede wszystkim zasób wiedzy, który jest tym, co wyróżnia firmę z otoczenia i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej. Szczególną cechą współczesnej wiedzy jest jej dynamizm. Wymaga ona permanentnego rozwoju. Wiedza leży u podstaw potencjału kompetencyjnego pracowników, aczkolwiek go nie wyczerpuje. Okazuje się, że turbulencja otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować, równie ważnymi czyni kompetencje interpersonalne, takie jak gotowość do zmian, skłonność do rozwoju, przedsiębiorczość, czy motywacja. Te właśnie przesłanki leżą u podstaw działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Zespół pracowników Katedry prowadzi badania następujących problemów:

1. Rynek pracy oraz system edukacyjny jako determinanty kapitału ludzkiego polskich firm.

2. Ewolucja wymagań pracodawców - profil kompetencyjny nowoczesnego pracownika.

3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji na bazie kompetencji.

4. Zarządzanie rozwojem, w tym przede wszystkim ewaluacja efektywności procesu rozwoju.

5. Czynniki i formy wpływu na zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych/pracowników, kadrę zarządzającą oraz związki zawodowe/wzrostem wartości firmy.

Konsekwencją zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest bardzo szeroki, różnorodny zestaw realizowanych zajęć dydaktycznych.

Specyficznym nurtem działalności dydaktycznej, prowadzonej przez Katedrę, jest ścieżka studiowania oferowana studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod nazwą "Studium Pedagogiczne", dająca jej absolwentom prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wstęp

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny tematyczny numer kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów - tym razem poświęcony tematyce przedsiębiorczości i rozwojowi postawy przedsiębiorczej. Pojęcie przedsiębiorczości, jak się wydaje, jest częściej utożsamiane w powszechnym rozumieniu z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak fundamentem opracowania artykułów do bieżącego numeru było spojrzenie szersze. Przedsiębiorczość wiąże się z cechą działań człowieka prowadzących do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji oraz wykorzystania zasobów danego przedsięwzięcia i w naszym przekonaniu, w szerszym ujęciu, jest przymiotem postawy ludzkiej, którą trafnie określił m.in. guru zarządzania, P.F. Drucker. Autor ten stwierdził, że przedsiębiorczość to cecha postawy człowieka, która oznacza gotowość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, przy świadomości związanego z tym ryzyka, umiejętnego wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastyczngo przystosowania się do zmiany warunków. Tak więc jest to przymiot zarówno kierującego organizacją, będącego pracodawcą dla innych, jak i pracobiorców.

Z tej perspektywy został przygotowany pierwszy artykuł numeru, autorstwa A. Bagieńskiej. Autorka skupia się na poziomie wykształcenia jako czynniku oddziałującym na sukces przedsiębiorcy. Pokazuje, że najistotniejszą rolę w tworzeniu miejsc pracy wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą mają przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym, ten czynnik ma też wpływ na trwałość działalności biznesowej, mierzonej wskaźnikiem przeżycia przedsiębiorstw. K. Gadomska-Lila z kolei skupia się na uwarunkowaniach kulturowych przedsiębiorczości. Autorka dokonuje analizy czynników kulturowych wpływających na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i sukcesu przedsiębiorców oraz próbuje zidentyfikować cechy kultury przedsiębiorczości i jej kluczowe atrybuty.

Inną perspektywę przedstawia A. Niewiadomska. W kontekście starzejącego się społeczeństwa dokonuje ona analizy czynników skłaniających osoby starsze do podjęcia własnej działalności gospodarczej, a także przedstawia bariery utrudniające ten proces.

Innowacyjne podejście do rozwijania przedsiębiorczości, wykorzystujące zastosowanie umiejętności myślenia projektowego, zaczerpniętego z metodologii Design Thinking, przedstawiają A. Wolińska-Skuza i M. Skuza. Podejście to, zdaniem autorów, skłania do przedsiębiorczości i współpracy zespołów interdyscyplinarnych, nastawionych na diagnozowanie problemów, generowanie pomysłów oraz testowanie najlepszych rozwiązań.

Przedsiębiorczość to jednak nie tylko same pozytywy. O negatywnych aspektach działań przedsiębiorczych pisze D. Turek. Uwarunkowania "ciemnych stron" przedsiębiorczości przedstawia w perspektywie dwóch wymiarów: jednostkowego - organizacyjnego oraz zewnętrznego - wewnętrznego. Kolejny artykuł to tekst D. Jegorow, która dokonuje analizy negatywnych skutków wsparcia publicznego realizowanego w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Autorka zgłasza wiele zastrzeżeń do obowiązującego w tym obszarze modelu, uznaje bowiem, że celem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw stało się zdobywanie grantów, a nie rozwój.

Część prezentującą wyniki badań empirycznych rozpoczyna artykuł A. Postuły i A. Brzozowskiej. Zawiera on analizę programów i metod nauczania wykorzystywanych na uniwersytetach, rozwijających przedsiębiorczość, oraz przedstawia wyniki badań na temat najistotniejszych elementów kompetencji określonej jako "przedsiębiorczość", które należy doskonalić w edukacji akademickiej. Tematykę jakości procesów dydaktycznych realizowanych na uczelni wyższej rozwija L. Jabłonowska, która eksploruje temat kultury pracy edukacji biznesowej ze względu na wymiar jakości kształcenia w kontekście wyłaniających się trendów w edukacji jako konsekwencji zmian cywilizacyjnych i wymagań rynku pracy.

M. Mularska-Kucharek przedstawia społeczne determinanty postaw przedsiębiorczych, obejmujących zmienne społeczno?demograficzne, oraz związane z socjalizacją, stanowiące istotne mechanizmy warunkujące przedsiębiorczość. Pokrewny temat, tj. problematykę zespołowości i indywidualizmu, zawiera artykuł B. Krawczyk-Bryłki. Na motywie autonomii oraz oczekiwanym i faktycznym poziomie satysfakcji osób prowadzących działalność gospodarczą skupia się natomiast P. Ziemiański.

Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przedstawia M. Flieger. Autor dokonuje oceny skuteczności oddziaływania tych instrumentów na przedsiębiorców lokalnych na przykładzie wielkopolskiej gminy Wronki.

Zdajemy sobie sprawę, iż w artykułach nie przedstawiono wszystkich aspektów przedsiębiorczości. Tematyka ta jest rozległa, o czym świadczy liczba artykułów, które otrzymaliśmy od autorów. W związku z tym miło nam przekazać Państwu informację, iż kolejny numer także będzie w dużej mierze dotykał zagadnień przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że ten i kolejny numer kwartalnika znajdzie uznanie czytelników i będzie stanowić inspirację do dalszych dociekań naukowych na temat tak istotny dla praktyki gospodarczej naszego kraju, jakim jest rozwój przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych.

Spis treści

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Kapitał ludzki w działalności gospodarczej pracujących  na własny rachunek - determinanta sukcesu czy bariera rozwoju - Anna Bagieńska

 

Znaczenie kultury w rozwoju przedsiębiorczych postaw - Katarzyna Gadomska-LilA

 

Proces budowy przewagi konkurencyjnej w gminie o profilu turystycznym - Michał Flieger

 

Uruchamianie działalności gospodarczej  przy wsparciu dotacji a rozwój przedsiębiorczości - Dorota Jegorow

 

Indywidualizm czy zespołowość - w jakich kategoriach  myślimy o przedsiębiorczości - Beata Krawczyk-Bryłka

 

Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości osób starszych w Polsce - Anna Niewiadomska

 

"Ciemne strony" przedsiębiorczości - Dariusz Turek

 

Wpływ Design Thinking na rozwój przedsiębiorczości - Agnieszka WoLińska-Skuza, Marek Skuza

 

RAPORTY Z BADAŃ

Przedsiębiorczość i edukacja - podobieństwa i różnice przedsiębiorców, menedżerów i liderów - Agnieszka Postuła, Agnieszka Brzozowska

 

Motyw autonomii a oczekiwany i faktyczny poziom satysfakcji z prowadzenia działalności gospodarczej - Paweł Ziemiański

 

Społeczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych - Monika Mularska-Kucharek

 

Jakość procesów dydaktycznych realizowanych przez kandydatów do nauki o wysokim potencjale - Lidia Jabłonowska

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 195

Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w tworzeniu wartości firm. Są Oni postrzegani jako "kapitał", a więc dobro cenne i pożądane, które właściwie zastosowane dynamizuje wzrost wartości rynkowej firmy. Okazuje się być znacznie ważniejsze od posiadania i wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału finansowego. O jakości tego rodzaju kapitału decyduje przede wszystkim zasób wiedzy, który jest tym, co wyróżnia firmę z otoczenia i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej. Szczególną cechą współczesnej wiedzy jest jej dynamizm. Wymaga ona permanentnego rozwoju. Wiedza leży u podstaw potencjału kompetencyjnego pracowników, aczkolwiek go nie wyczerpuje. Okazuje się, że turbulencja otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować, równie ważnymi czyni kompetencje interpersonalne, takie jak gotowość do zmian, skłonność do rozwoju, przedsiębiorczość, czy motywacja. Te właśnie przesłanki leżą u podstaw działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Zespół pracowników Katedry prowadzi badania następujących problemów:

1. Rynek pracy oraz system edukacyjny jako determinanty kapitału ludzkiego polskich firm.

2. Ewolucja wymagań pracodawców - profil kompetencyjny nowoczesnego pracownika.

3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji na bazie kompetencji.

4. Zarządzanie rozwojem, w tym przede wszystkim ewaluacja efektywności procesu rozwoju.

5. Czynniki i formy wpływu na zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych/pracowników, kadrę zarządzającą oraz związki zawodowe/wzrostem wartości firmy.

Konsekwencją zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest bardzo szeroki, różnorodny zestaw realizowanych zajęć dydaktycznych.

Specyficznym nurtem działalności dydaktycznej, prowadzonej przez Katedrę, jest ścieżka studiowania oferowana studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod nazwą "Studium Pedagogiczne", dająca jej absolwentom prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny tematyczny numer kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów - tym razem poświęcony tematyce przedsiębiorczości i rozwojowi postawy przedsiębiorczej. Pojęcie przedsiębiorczości, jak się wydaje, jest częściej utożsamiane w powszechnym rozumieniu z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak fundamentem opracowania artykułów do bieżącego numeru było spojrzenie szersze. Przedsiębiorczość wiąże się z cechą działań człowieka prowadzących do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji oraz wykorzystania zasobów danego przedsięwzięcia i w naszym przekonaniu, w szerszym ujęciu, jest przymiotem postawy ludzkiej, którą trafnie określił m.in. guru zarządzania, P.F. Drucker. Autor ten stwierdził, że przedsiębiorczość to cecha postawy człowieka, która oznacza gotowość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, przy świadomości związanego z tym ryzyka, umiejętnego wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastyczngo przystosowania się do zmiany warunków. Tak więc jest to przymiot zarówno kierującego organizacją, będącego pracodawcą dla innych, jak i pracobiorców.

Z tej perspektywy został przygotowany pierwszy artykuł numeru, autorstwa A. Bagieńskiej. Autorka skupia się na poziomie wykształcenia jako czynniku oddziałującym na sukces przedsiębiorcy. Pokazuje, że najistotniejszą rolę w tworzeniu miejsc pracy wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą mają przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym, ten czynnik ma też wpływ na trwałość działalności biznesowej, mierzonej wskaźnikiem przeżycia przedsiębiorstw. K. Gadomska-Lila z kolei skupia się na uwarunkowaniach kulturowych przedsiębiorczości. Autorka dokonuje analizy czynników kulturowych wpływających na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i sukcesu przedsiębiorców oraz próbuje zidentyfikować cechy kultury przedsiębiorczości i jej kluczowe atrybuty.

Inną perspektywę przedstawia A. Niewiadomska. W kontekście starzejącego się społeczeństwa dokonuje ona analizy czynników skłaniających osoby starsze do podjęcia własnej działalności gospodarczej, a także przedstawia bariery utrudniające ten proces.

Innowacyjne podejście do rozwijania przedsiębiorczości, wykorzystujące zastosowanie umiejętności myślenia projektowego, zaczerpniętego z metodologii Design Thinking, przedstawiają A. Wolińska-Skuza i M. Skuza. Podejście to, zdaniem autorów, skłania do przedsiębiorczości i współpracy zespołów interdyscyplinarnych, nastawionych na diagnozowanie problemów, generowanie pomysłów oraz testowanie najlepszych rozwiązań.

Przedsiębiorczość to jednak nie tylko same pozytywy. O negatywnych aspektach działań przedsiębiorczych pisze D. Turek. Uwarunkowania "ciemnych stron" przedsiębiorczości przedstawia w perspektywie dwóch wymiarów: jednostkowego - organizacyjnego oraz zewnętrznego - wewnętrznego. Kolejny artykuł to tekst D. Jegorow, która dokonuje analizy negatywnych skutków wsparcia publicznego realizowanego w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Autorka zgłasza wiele zastrzeżeń do obowiązującego w tym obszarze modelu, uznaje bowiem, że celem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw stało się zdobywanie grantów, a nie rozwój.

Część prezentującą wyniki badań empirycznych rozpoczyna artykuł A. Postuły i A. Brzozowskiej. Zawiera on analizę programów i metod nauczania wykorzystywanych na uniwersytetach, rozwijających przedsiębiorczość, oraz przedstawia wyniki badań na temat najistotniejszych elementów kompetencji określonej jako "przedsiębiorczość", które należy doskonalić w edukacji akademickiej. Tematykę jakości procesów dydaktycznych realizowanych na uczelni wyższej rozwija L. Jabłonowska, która eksploruje temat kultury pracy edukacji biznesowej ze względu na wymiar jakości kształcenia w kontekście wyłaniających się trendów w edukacji jako konsekwencji zmian cywilizacyjnych i wymagań rynku pracy.

M. Mularska-Kucharek przedstawia społeczne determinanty postaw przedsiębiorczych, obejmujących zmienne społeczno?demograficzne, oraz związane z socjalizacją, stanowiące istotne mechanizmy warunkujące przedsiębiorczość. Pokrewny temat, tj. problematykę zespołowości i indywidualizmu, zawiera artykuł B. Krawczyk-Bryłki. Na motywie autonomii oraz oczekiwanym i faktycznym poziomie satysfakcji osób prowadzących działalność gospodarczą skupia się natomiast P. Ziemiański.

Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przedstawia M. Flieger. Autor dokonuje oceny skuteczności oddziaływania tych instrumentów na przedsiębiorców lokalnych na przykładzie wielkopolskiej gminy Wronki.

Zdajemy sobie sprawę, iż w artykułach nie przedstawiono wszystkich aspektów przedsiębiorczości. Tematyka ta jest rozległa, o czym świadczy liczba artykułów, które otrzymaliśmy od autorów. W związku z tym miło nam przekazać Państwu informację, iż kolejny numer także będzie w dużej mierze dotykał zagadnień przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że ten i kolejny numer kwartalnika znajdzie uznanie czytelników i będzie stanowić inspirację do dalszych dociekań naukowych na temat tak istotny dla praktyki gospodarczej naszego kraju, jakim jest rozwój przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych.

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Kapitał ludzki w działalności gospodarczej pracujących  na własny rachunek - determinanta sukcesu czy bariera rozwoju - Anna Bagieńska

 

Znaczenie kultury w rozwoju przedsiębiorczych postaw - Katarzyna Gadomska-LilA

 

Proces budowy przewagi konkurencyjnej w gminie o profilu turystycznym - Michał Flieger

 

Uruchamianie działalności gospodarczej  przy wsparciu dotacji a rozwój przedsiębiorczości - Dorota Jegorow

 

Indywidualizm czy zespołowość - w jakich kategoriach  myślimy o przedsiębiorczości - Beata Krawczyk-Bryłka

 

Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości osób starszych w Polsce - Anna Niewiadomska

 

"Ciemne strony" przedsiębiorczości - Dariusz Turek

 

Wpływ Design Thinking na rozwój przedsiębiorczości - Agnieszka WoLińska-Skuza, Marek Skuza

 

RAPORTY Z BADAŃ

Przedsiębiorczość i edukacja - podobieństwa i różnice przedsiębiorców, menedżerów i liderów - Agnieszka Postuła, Agnieszka Brzozowska

 

Motyw autonomii a oczekiwany i faktyczny poziom satysfakcji z prowadzenia działalności gospodarczej - Paweł Ziemiański

 

Społeczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych - Monika Mularska-Kucharek

 

Jakość procesów dydaktycznych realizowanych przez kandydatów do nauki o wysokim potencjale - Lidia Jabłonowska

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel