Ulubione
  1. Strona główna
  2. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2(52), kwiecień-czerwiec 2019 Education of Economists and Managers

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2(52), kwiecień-czerwiec 2019 Education of Economists and Managers

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. nacz. dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek prof. SGH
Kod produktu: 1734-087X
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2(52), kwiecień-czerwiec 2019 Education of Economists and Managers
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2(52), kwiecień-czerwiec 2019 Education of Economists and Managers
[[[separator]]]

 

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. Jest on poświęcony trzem zagadnieniom, tj. rozwojowi i aktywizacji zawodowej, współczesnej funkcji personalnej oraz oddziaływaniu informatyzacji na pracę.

W części pierwszej, zatytułowanej Teorie. Koncepcje. Refleksje. Diagnozy, prezentujemy pięć artykułów, w których autorzy przedstawiają i diagnozują istotne problemy oraz wskazują na możliwe ich rozwiązania. Urszula Bukowska pisze

0 konieczności wdrażania innowacji społecznych w kontekście potrzeby aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i biernych zawodowo. W artykule teoretyczno-koncepcyjnym Hubert Witczak identyfikuje z kolei potrzebę systemowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, które ?powinno się odbywać na zasadach unikatowego zarządzania dialektycznego, zarządzania paradoksami i chaosem". Natomiast Agata Pietroń-Pyszczek i Szymon T. Dziuba dostrzegają dokonujące się zmiany w ramach funkcji personalnej i przedstawiają autorską koncepcję roli zadań specjalisty HR wobec kształtowania relacji pomiędzy audytorami jakości a pozostałymi pracownikami. Zakres, treść i organizacja pracy zmieniają się wraz z rosnącą cyfryzacją, informatyzacją i wirtualizacją życia społecznego i gospodarczego. Jak wskazuje Michał T. Tomczak, jeśli do pracowników ze spektrum zaburzeń autystycznych dostosuje się ich środowisko pracy, wdrażając właśnie technologie i narzędzia informacyjno-komunikacyjne, mogą oni uzyskiwać wysoką wydajność. Technologie i narzędzia informacyjne otwierają z pewnością nowe możliwości rozwoju dla wszystkich pracowników oraz optymalizacji funkcji personalnej, co jest przedmiotem refleksji Małgorzaty Nowastowskiej i Ewy Stroińskiej.

W kolejnej części czasopisma prezentujemy artykuły, w których przedstawiono raporty z badań. Rozwój kompetencji i aktywizację zawodową w ujęciu generacyjnym badały: Joanna Żukowska i Andżelika Kuźnar - w odniesieniu do młodych absolwentów SGH, a także Małgorzata Król - w odniesieniu do osób starszych. Badania takie podjął również Tomasz Kawka, analizując postawy wobec pracy i kariery przedstawicieli pokolenia nowej gospodarki, tj. maturzystów. Uzyskane wyniki pozwoliły autorowi sformułować rekomendacje dotyczące zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacjach zatrudniających najmłodszych pracowników na rynku pracy bądź przygotowujących się do tego. Wraz z dokonującą się cyfryzacją i ewolucją stylu życia zmieniają się formy szkolenia, co wskazują Beata Radzka, Jolanta Szaban i Renata Trochimiuk. W swym artykule przedstawiają wyniki analizy porównawczej efektywności szkoleń tradycyjnych i szkoleń edutainment. Natomiast Beata Krawczyk-Bryłka prezentuje wyniki badań wskazujące na zmianę specyfiki zarządzania kapitałem ludzkim w firmach działających w branży IT. Z kolei Wojciech Ulrych opisuje wyniki badania wpływu poszczególnych praktyk oceny efektywności pracowniczej na pracę zogniskowaną na ciągłym doskonaleniu w działach usługowych. Autorzy prezentują wyniki badań ilościowych, z zastosowaniem kwestionariuszy ankiety i przedstawiają wyniki, dokonując analiz statystycznych (m.in. statystyki opisowej, analizy istotności różnic i modelowania strukturalnego).

Forum doktoranckie to trzecia część, w której publikują młodzi adepci nauki, podejmując zagadnienia rozwoju pracowników, zmian funkcji personalnej oraz rosnącego znaczenia cyfryzacji i mobilności w gospodarce. Małgorzata Wesołowska analizuje zjawisko emigracji jako możliwość nabywania nowych kompetencji zawodowych i transferowania ich między krajami. Kolejnych dwóch autorów ukazuje nowe perspektywy w kontekście organizacji funkcji personalnej. Grzegorz Kawecki analizuje branżę deweloperską i wskazuje na zasadność zastosowania podejścia projektowego wobec zarządzania kapitałem ludzkim. Natomiast Tomasz Stachurski dokonuje oceny wpływu digitalizacji na funkcję personalną w szczególnym przypadku, tj. w grupach kapitałowych działających w krajach niemieckojęzycznych. Wyłanianie się innowacyjnych organizacji typu start-up to z kolei przedmiot artykułu zaprezentowanego przez Patrycję Marzec, ich funkcjonowanie stanowi bowiem wyzwanie w kontekście planowania procesu pracy i zarządzania kapitałem ludzkim.

W niniejszym numerze znalazły się artykuły przygotowane na specjalne spotkanie środowiska naukowego, tj. organizowany przez Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie X Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który ma się odbyć w dniach 15-17 maja 2019 r. w Rynie. Mamy nadzieję, że opublikowane teksty staną się pretekstem do pogłębionej dyskusji podczas obrad oraz przyczynią się do rozwoju naukowego w ramach zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce.

Dr Marzena Fryczyńska

[[[separator]]]

 

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo

URSZULA BUKOWSKA

Wpływ technologii na rozwój pracownika i proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

MAŁGORZATA NOWASTOWSKA, EWA STROIŃSKA

Rola specjalisty HR z perspektywy audytu jakości

AGATA PIETROŃ-PYSZCZEK, SZYMON T. DZIUBA

Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych w cyfrowym środowisku pracy - przegląd rozwiązań technologicznych wspierających integrację

MICHAŁ T. TOMCZAK

O roli systemu zarządzania zasobami ludzkimi

HUBERT WITCZAK

 

RAPORTY Z BADAŃ

Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów - implikacje dla współczesnej funkcji personalnej

TOMASZ KAWKA

Branża IT - wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim

BEATA KRAWCZYK-BRYŁKA

Postrzeganie przez osoby starsze wybranych instrumentów wspierania aktywności zawodowej - wyniki badań

MAŁGORZATA KRÓL

Ocena efektywności szkoleń prowadzonych metodami tradycyjnymi i w formule edutainment

BEATA RADZKA, JOLANTA SZABAN, RENATA TROCHIMIUK

Wpływ praktyk przeglądu efektywności pracy na wymogi ciągłego doskonalenia kaizen w działach usługowych

WOJCIECH ULRYCH

Kompetencje absolwentów w oczach przyszłych pracodawców na przykładzie absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

JOANNA ŻUKOWSKA, ANDŻELIKA KUŹNAR

 

FORUM DOKTORANCKIE

Inwestycja deweloperska jako przykład zarządzania kapitałem ludzkim w systemie projektowym

GRZEGORZ KAWECKI

Modele biznesowe organizacji innowacyjnych typu start-up

PATRYCJA MARZEC

Digitalizacja funkcji personalnej w świetle aktualnych badań na przykładzie grup kapitałowych w krajach niemieckojęzycznych

TOMASZ STACHURSKI

Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą

MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

 

 

Contents

THEORIES. CONCEPTS. REFLECTIONS. DIAGNOSES

Social Innovations in Enterprise as a Tool of Activating Professionally Inactive People With Disabilities

URSZULA BUKOWSKA

Impact of Technologies on Employee Development and on the Process of Human Resource Management in Enterprise

MAŁGORZATA NOWASTOWSKA, EWA STROIŃSKA

Role of HR Specialists from the Standpoint of Quality Audits

AGATA PIETROŃ-PYSZCZEK, SZYMON T. DZIUBA

Individuals with Autism Spectrum Disorders in the Digitized Work Environment - Review of Technological Solutions Supporting Integration

MICHAŁ T TOMCZAK

On the Role of the Human Resource Management System

HUBERT WITCZAK

 

RESEARCH REPORTS

Diagnosis of Professional Expectations of High School Graduates - Implications for the Modern Personnel Function

TOMASZ KAWKA

IT Branch - Challenges for Human Capital Management

BEATA KRAWCZYK-BRYŁKA

Perception of Selected Instruments for Supporting Professional Activity by Older People - Research Results

MAŁGORZATA KRÓL

Assessment of Effectiveness of Training Courses Conducted in Traditional Method and in Edutainment Formula

BEATA RADZKA, JOLANTA SZABAN, RENATA TROCHIMIUK

The Impact of Performance Review Practices on Continuous Improvement in Kaizen Requirements in Services

WOJCIECH ULRYCH

Competencies of Alumni from the Perspective of Future Employers - SGH Alumni Based Example

JOANNA ŻUKOWSKA, ANDŻELIKA KUŹNAR

 

PHD DISCUSSION FORUM

Development Investment as an Example of Human Capital Management in the Project System

GRZEGORZ KAWECKI

Business Models of Start-Up Innovative Organizations

PATRYCJA MARZEC

Digital Transformation of HR Function in Capital Groups from German-Speaking Countries Based on the Current Research

TOMASZ STACHURSKI

Professional Development as Determinant of Polish Emigration and the Possibility of its Implementation Abroad

MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 196

Wstęp

 

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. Jest on poświęcony trzem zagadnieniom, tj. rozwojowi i aktywizacji zawodowej, współczesnej funkcji personalnej oraz oddziaływaniu informatyzacji na pracę.

W części pierwszej, zatytułowanej Teorie. Koncepcje. Refleksje. Diagnozy, prezentujemy pięć artykułów, w których autorzy przedstawiają i diagnozują istotne problemy oraz wskazują na możliwe ich rozwiązania. Urszula Bukowska pisze

0 konieczności wdrażania innowacji społecznych w kontekście potrzeby aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i biernych zawodowo. W artykule teoretyczno-koncepcyjnym Hubert Witczak identyfikuje z kolei potrzebę systemowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, które ?powinno się odbywać na zasadach unikatowego zarządzania dialektycznego, zarządzania paradoksami i chaosem". Natomiast Agata Pietroń-Pyszczek i Szymon T. Dziuba dostrzegają dokonujące się zmiany w ramach funkcji personalnej i przedstawiają autorską koncepcję roli zadań specjalisty HR wobec kształtowania relacji pomiędzy audytorami jakości a pozostałymi pracownikami. Zakres, treść i organizacja pracy zmieniają się wraz z rosnącą cyfryzacją, informatyzacją i wirtualizacją życia społecznego i gospodarczego. Jak wskazuje Michał T. Tomczak, jeśli do pracowników ze spektrum zaburzeń autystycznych dostosuje się ich środowisko pracy, wdrażając właśnie technologie i narzędzia informacyjno-komunikacyjne, mogą oni uzyskiwać wysoką wydajność. Technologie i narzędzia informacyjne otwierają z pewnością nowe możliwości rozwoju dla wszystkich pracowników oraz optymalizacji funkcji personalnej, co jest przedmiotem refleksji Małgorzaty Nowastowskiej i Ewy Stroińskiej.

W kolejnej części czasopisma prezentujemy artykuły, w których przedstawiono raporty z badań. Rozwój kompetencji i aktywizację zawodową w ujęciu generacyjnym badały: Joanna Żukowska i Andżelika Kuźnar - w odniesieniu do młodych absolwentów SGH, a także Małgorzata Król - w odniesieniu do osób starszych. Badania takie podjął również Tomasz Kawka, analizując postawy wobec pracy i kariery przedstawicieli pokolenia nowej gospodarki, tj. maturzystów. Uzyskane wyniki pozwoliły autorowi sformułować rekomendacje dotyczące zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacjach zatrudniających najmłodszych pracowników na rynku pracy bądź przygotowujących się do tego. Wraz z dokonującą się cyfryzacją i ewolucją stylu życia zmieniają się formy szkolenia, co wskazują Beata Radzka, Jolanta Szaban i Renata Trochimiuk. W swym artykule przedstawiają wyniki analizy porównawczej efektywności szkoleń tradycyjnych i szkoleń edutainment. Natomiast Beata Krawczyk-Bryłka prezentuje wyniki badań wskazujące na zmianę specyfiki zarządzania kapitałem ludzkim w firmach działających w branży IT. Z kolei Wojciech Ulrych opisuje wyniki badania wpływu poszczególnych praktyk oceny efektywności pracowniczej na pracę zogniskowaną na ciągłym doskonaleniu w działach usługowych. Autorzy prezentują wyniki badań ilościowych, z zastosowaniem kwestionariuszy ankiety i przedstawiają wyniki, dokonując analiz statystycznych (m.in. statystyki opisowej, analizy istotności różnic i modelowania strukturalnego).

Forum doktoranckie to trzecia część, w której publikują młodzi adepci nauki, podejmując zagadnienia rozwoju pracowników, zmian funkcji personalnej oraz rosnącego znaczenia cyfryzacji i mobilności w gospodarce. Małgorzata Wesołowska analizuje zjawisko emigracji jako możliwość nabywania nowych kompetencji zawodowych i transferowania ich między krajami. Kolejnych dwóch autorów ukazuje nowe perspektywy w kontekście organizacji funkcji personalnej. Grzegorz Kawecki analizuje branżę deweloperską i wskazuje na zasadność zastosowania podejścia projektowego wobec zarządzania kapitałem ludzkim. Natomiast Tomasz Stachurski dokonuje oceny wpływu digitalizacji na funkcję personalną w szczególnym przypadku, tj. w grupach kapitałowych działających w krajach niemieckojęzycznych. Wyłanianie się innowacyjnych organizacji typu start-up to z kolei przedmiot artykułu zaprezentowanego przez Patrycję Marzec, ich funkcjonowanie stanowi bowiem wyzwanie w kontekście planowania procesu pracy i zarządzania kapitałem ludzkim.

W niniejszym numerze znalazły się artykuły przygotowane na specjalne spotkanie środowiska naukowego, tj. organizowany przez Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie X Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który ma się odbyć w dniach 15-17 maja 2019 r. w Rynie. Mamy nadzieję, że opublikowane teksty staną się pretekstem do pogłębionej dyskusji podczas obrad oraz przyczynią się do rozwoju naukowego w ramach zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce.

Dr Marzena Fryczyńska

Spis treści

 

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo

URSZULA BUKOWSKA

Wpływ technologii na rozwój pracownika i proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

MAŁGORZATA NOWASTOWSKA, EWA STROIŃSKA

Rola specjalisty HR z perspektywy audytu jakości

AGATA PIETROŃ-PYSZCZEK, SZYMON T. DZIUBA

Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych w cyfrowym środowisku pracy - przegląd rozwiązań technologicznych wspierających integrację

MICHAŁ T. TOMCZAK

O roli systemu zarządzania zasobami ludzkimi

HUBERT WITCZAK

 

RAPORTY Z BADAŃ

Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów - implikacje dla współczesnej funkcji personalnej

TOMASZ KAWKA

Branża IT - wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim

BEATA KRAWCZYK-BRYŁKA

Postrzeganie przez osoby starsze wybranych instrumentów wspierania aktywności zawodowej - wyniki badań

MAŁGORZATA KRÓL

Ocena efektywności szkoleń prowadzonych metodami tradycyjnymi i w formule edutainment

BEATA RADZKA, JOLANTA SZABAN, RENATA TROCHIMIUK

Wpływ praktyk przeglądu efektywności pracy na wymogi ciągłego doskonalenia kaizen w działach usługowych

WOJCIECH ULRYCH

Kompetencje absolwentów w oczach przyszłych pracodawców na przykładzie absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

JOANNA ŻUKOWSKA, ANDŻELIKA KUŹNAR

 

FORUM DOKTORANCKIE

Inwestycja deweloperska jako przykład zarządzania kapitałem ludzkim w systemie projektowym

GRZEGORZ KAWECKI

Modele biznesowe organizacji innowacyjnych typu start-up

PATRYCJA MARZEC

Digitalizacja funkcji personalnej w świetle aktualnych badań na przykładzie grup kapitałowych w krajach niemieckojęzycznych

TOMASZ STACHURSKI

Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą

MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

 

 

Contents

THEORIES. CONCEPTS. REFLECTIONS. DIAGNOSES

Social Innovations in Enterprise as a Tool of Activating Professionally Inactive People With Disabilities

URSZULA BUKOWSKA

Impact of Technologies on Employee Development and on the Process of Human Resource Management in Enterprise

MAŁGORZATA NOWASTOWSKA, EWA STROIŃSKA

Role of HR Specialists from the Standpoint of Quality Audits

AGATA PIETROŃ-PYSZCZEK, SZYMON T. DZIUBA

Individuals with Autism Spectrum Disorders in the Digitized Work Environment - Review of Technological Solutions Supporting Integration

MICHAŁ T TOMCZAK

On the Role of the Human Resource Management System

HUBERT WITCZAK

 

RESEARCH REPORTS

Diagnosis of Professional Expectations of High School Graduates - Implications for the Modern Personnel Function

TOMASZ KAWKA

IT Branch - Challenges for Human Capital Management

BEATA KRAWCZYK-BRYŁKA

Perception of Selected Instruments for Supporting Professional Activity by Older People - Research Results

MAŁGORZATA KRÓL

Assessment of Effectiveness of Training Courses Conducted in Traditional Method and in Edutainment Formula

BEATA RADZKA, JOLANTA SZABAN, RENATA TROCHIMIUK

The Impact of Performance Review Practices on Continuous Improvement in Kaizen Requirements in Services

WOJCIECH ULRYCH

Competencies of Alumni from the Perspective of Future Employers - SGH Alumni Based Example

JOANNA ŻUKOWSKA, ANDŻELIKA KUŹNAR

 

PHD DISCUSSION FORUM

Development Investment as an Example of Human Capital Management in the Project System

GRZEGORZ KAWECKI

Business Models of Start-Up Innovative Organizations

PATRYCJA MARZEC

Digital Transformation of HR Function in Capital Groups from German-Speaking Countries Based on the Current Research

TOMASZ STACHURSKI

Professional Development as Determinant of Polish Emigration and the Possibility of its Implementation Abroad

MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 196

 

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. Jest on poświęcony trzem zagadnieniom, tj. rozwojowi i aktywizacji zawodowej, współczesnej funkcji personalnej oraz oddziaływaniu informatyzacji na pracę.

W części pierwszej, zatytułowanej Teorie. Koncepcje. Refleksje. Diagnozy, prezentujemy pięć artykułów, w których autorzy przedstawiają i diagnozują istotne problemy oraz wskazują na możliwe ich rozwiązania. Urszula Bukowska pisze

0 konieczności wdrażania innowacji społecznych w kontekście potrzeby aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i biernych zawodowo. W artykule teoretyczno-koncepcyjnym Hubert Witczak identyfikuje z kolei potrzebę systemowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, które ?powinno się odbywać na zasadach unikatowego zarządzania dialektycznego, zarządzania paradoksami i chaosem". Natomiast Agata Pietroń-Pyszczek i Szymon T. Dziuba dostrzegają dokonujące się zmiany w ramach funkcji personalnej i przedstawiają autorską koncepcję roli zadań specjalisty HR wobec kształtowania relacji pomiędzy audytorami jakości a pozostałymi pracownikami. Zakres, treść i organizacja pracy zmieniają się wraz z rosnącą cyfryzacją, informatyzacją i wirtualizacją życia społecznego i gospodarczego. Jak wskazuje Michał T. Tomczak, jeśli do pracowników ze spektrum zaburzeń autystycznych dostosuje się ich środowisko pracy, wdrażając właśnie technologie i narzędzia informacyjno-komunikacyjne, mogą oni uzyskiwać wysoką wydajność. Technologie i narzędzia informacyjne otwierają z pewnością nowe możliwości rozwoju dla wszystkich pracowników oraz optymalizacji funkcji personalnej, co jest przedmiotem refleksji Małgorzaty Nowastowskiej i Ewy Stroińskiej.

W kolejnej części czasopisma prezentujemy artykuły, w których przedstawiono raporty z badań. Rozwój kompetencji i aktywizację zawodową w ujęciu generacyjnym badały: Joanna Żukowska i Andżelika Kuźnar - w odniesieniu do młodych absolwentów SGH, a także Małgorzata Król - w odniesieniu do osób starszych. Badania takie podjął również Tomasz Kawka, analizując postawy wobec pracy i kariery przedstawicieli pokolenia nowej gospodarki, tj. maturzystów. Uzyskane wyniki pozwoliły autorowi sformułować rekomendacje dotyczące zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacjach zatrudniających najmłodszych pracowników na rynku pracy bądź przygotowujących się do tego. Wraz z dokonującą się cyfryzacją i ewolucją stylu życia zmieniają się formy szkolenia, co wskazują Beata Radzka, Jolanta Szaban i Renata Trochimiuk. W swym artykule przedstawiają wyniki analizy porównawczej efektywności szkoleń tradycyjnych i szkoleń edutainment. Natomiast Beata Krawczyk-Bryłka prezentuje wyniki badań wskazujące na zmianę specyfiki zarządzania kapitałem ludzkim w firmach działających w branży IT. Z kolei Wojciech Ulrych opisuje wyniki badania wpływu poszczególnych praktyk oceny efektywności pracowniczej na pracę zogniskowaną na ciągłym doskonaleniu w działach usługowych. Autorzy prezentują wyniki badań ilościowych, z zastosowaniem kwestionariuszy ankiety i przedstawiają wyniki, dokonując analiz statystycznych (m.in. statystyki opisowej, analizy istotności różnic i modelowania strukturalnego).

Forum doktoranckie to trzecia część, w której publikują młodzi adepci nauki, podejmując zagadnienia rozwoju pracowników, zmian funkcji personalnej oraz rosnącego znaczenia cyfryzacji i mobilności w gospodarce. Małgorzata Wesołowska analizuje zjawisko emigracji jako możliwość nabywania nowych kompetencji zawodowych i transferowania ich między krajami. Kolejnych dwóch autorów ukazuje nowe perspektywy w kontekście organizacji funkcji personalnej. Grzegorz Kawecki analizuje branżę deweloperską i wskazuje na zasadność zastosowania podejścia projektowego wobec zarządzania kapitałem ludzkim. Natomiast Tomasz Stachurski dokonuje oceny wpływu digitalizacji na funkcję personalną w szczególnym przypadku, tj. w grupach kapitałowych działających w krajach niemieckojęzycznych. Wyłanianie się innowacyjnych organizacji typu start-up to z kolei przedmiot artykułu zaprezentowanego przez Patrycję Marzec, ich funkcjonowanie stanowi bowiem wyzwanie w kontekście planowania procesu pracy i zarządzania kapitałem ludzkim.

W niniejszym numerze znalazły się artykuły przygotowane na specjalne spotkanie środowiska naukowego, tj. organizowany przez Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie X Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który ma się odbyć w dniach 15-17 maja 2019 r. w Rynie. Mamy nadzieję, że opublikowane teksty staną się pretekstem do pogłębionej dyskusji podczas obrad oraz przyczynią się do rozwoju naukowego w ramach zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce.

Dr Marzena Fryczyńska

 

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo

URSZULA BUKOWSKA

Wpływ technologii na rozwój pracownika i proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

MAŁGORZATA NOWASTOWSKA, EWA STROIŃSKA

Rola specjalisty HR z perspektywy audytu jakości

AGATA PIETROŃ-PYSZCZEK, SZYMON T. DZIUBA

Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych w cyfrowym środowisku pracy - przegląd rozwiązań technologicznych wspierających integrację

MICHAŁ T. TOMCZAK

O roli systemu zarządzania zasobami ludzkimi

HUBERT WITCZAK

 

RAPORTY Z BADAŃ

Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów - implikacje dla współczesnej funkcji personalnej

TOMASZ KAWKA

Branża IT - wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim

BEATA KRAWCZYK-BRYŁKA

Postrzeganie przez osoby starsze wybranych instrumentów wspierania aktywności zawodowej - wyniki badań

MAŁGORZATA KRÓL

Ocena efektywności szkoleń prowadzonych metodami tradycyjnymi i w formule edutainment

BEATA RADZKA, JOLANTA SZABAN, RENATA TROCHIMIUK

Wpływ praktyk przeglądu efektywności pracy na wymogi ciągłego doskonalenia kaizen w działach usługowych

WOJCIECH ULRYCH

Kompetencje absolwentów w oczach przyszłych pracodawców na przykładzie absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

JOANNA ŻUKOWSKA, ANDŻELIKA KUŹNAR

 

FORUM DOKTORANCKIE

Inwestycja deweloperska jako przykład zarządzania kapitałem ludzkim w systemie projektowym

GRZEGORZ KAWECKI

Modele biznesowe organizacji innowacyjnych typu start-up

PATRYCJA MARZEC

Digitalizacja funkcji personalnej w świetle aktualnych badań na przykładzie grup kapitałowych w krajach niemieckojęzycznych

TOMASZ STACHURSKI

Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą

MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

 

 

Contents

THEORIES. CONCEPTS. REFLECTIONS. DIAGNOSES

Social Innovations in Enterprise as a Tool of Activating Professionally Inactive People With Disabilities

URSZULA BUKOWSKA

Impact of Technologies on Employee Development and on the Process of Human Resource Management in Enterprise

MAŁGORZATA NOWASTOWSKA, EWA STROIŃSKA

Role of HR Specialists from the Standpoint of Quality Audits

AGATA PIETROŃ-PYSZCZEK, SZYMON T. DZIUBA

Individuals with Autism Spectrum Disorders in the Digitized Work Environment - Review of Technological Solutions Supporting Integration

MICHAŁ T TOMCZAK

On the Role of the Human Resource Management System

HUBERT WITCZAK

 

RESEARCH REPORTS

Diagnosis of Professional Expectations of High School Graduates - Implications for the Modern Personnel Function

TOMASZ KAWKA

IT Branch - Challenges for Human Capital Management

BEATA KRAWCZYK-BRYŁKA

Perception of Selected Instruments for Supporting Professional Activity by Older People - Research Results

MAŁGORZATA KRÓL

Assessment of Effectiveness of Training Courses Conducted in Traditional Method and in Edutainment Formula

BEATA RADZKA, JOLANTA SZABAN, RENATA TROCHIMIUK

The Impact of Performance Review Practices on Continuous Improvement in Kaizen Requirements in Services

WOJCIECH ULRYCH

Competencies of Alumni from the Perspective of Future Employers - SGH Alumni Based Example

JOANNA ŻUKOWSKA, ANDŻELIKA KUŹNAR

 

PHD DISCUSSION FORUM

Development Investment as an Example of Human Capital Management in the Project System

GRZEGORZ KAWECKI

Business Models of Start-Up Innovative Organizations

PATRYCJA MARZEC

Digital Transformation of HR Function in Capital Groups from German-Speaking Countries Based on the Current Research

TOMASZ STACHURSKI

Professional Development as Determinant of Polish Emigration and the Possibility of its Implementation Abroad

MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel