Ulubione
  1. Strona główna
  2. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2 (32) kwiecień-czerwiec 2014 Education of Economists and Managers

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2 (32) kwiecień-czerwiec 2014 Education of Economists and Managers

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. nacz. Marta Juchnowicz
Kod produktu: 1734-087X
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2 (32) kwiecień-czerwiec 2014 Education of Economists and Managers
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 2 (32) kwiecień-czerwiec 2014 Education of Economists and Managers

Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w tworzeniu wartości firm. Są Oni postrzegani jako "kapitał", a więc dobro cenne i pożądane, które właściwie zastosowane dynamizuje wzrost wartości rynkowej firmy. Okazuje się być znacznie ważniejsze od posiadania i wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału finansowego. O jakości tego rodzaju kapitału decyduje przede wszystkim zasób wiedzy, który jest tym, co wyróżnia firmę z otoczenia i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej. Szczególną cechą współczesnej wiedzy jest jej dynamizm. Wymaga ona permanentnego rozwoju. Wiedza leży u podstaw potencjału kompetencyjnego pracowników, aczkolwiek go nie wyczerpuje. Okazuje się, że turbulencja otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować, równie ważnymi czyni kompetencje interpersonalne, takie jak gotowość do zmian, skłonność do rozwoju, przedsiębiorczość, czy motywacja. Te właśnie przesłanki leżą u podstaw działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Zespół pracowników Katedry prowadzi badania następujących problemów:

1. Rynek pracy oraz system edukacyjny jako determinanty kapitału ludzkiego polskich firm.

2. Ewolucja wymagań pracodawców - profil kompetencyjny nowoczesnego pracownika.

3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji na bazie kompetencji.

4. Zarządzanie rozwojem, w tym przede wszystkim ewaluacja efektywności procesu rozwoju.

5. Czynniki i formy wpływu na zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych/pracowników, kadrę zarządzającą oraz związki zawodowe/wzrostem wartości firmy.

Konsekwencją zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest bardzo szeroki, różnorodny zestaw realizowanych zajęć dydaktycznych.

Specyficznym nurtem działalności dydaktycznej, prowadzonej przez Katedrę, jest ścieżka studiowania oferowana studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod nazwą "Studium Pedagogiczne", dająca jej absolwentom prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

[[[separator]]]

Doskonalenie procesu edukacji wywołuje zawsze wiele emocji i kontrowersji. Obecnie są one dodatkowo wzmocnione z powodu licznych inicjatyw badawczych oraz ustawodawczych, podejmowanych w ostatnich czterech latach przez ośrodki naukowe i instytucje państwowe.

W niniejszym numerze zawarte są refleksje i wnioski, wynikające z dwóch projektów badawczych, których wyniki powinny służyć poprawie efektywności mechanizmu dostosowania podaży i popytu na rynku pracy w naszym kraju.

Sześć pierwszych artykułów związanych jest z badaniem "Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach", które zostało przeprowadzone w latach 2012-2014 przez pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Tekst Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje przedstawia koncepcję założeń metodycznych badań, które są niezbędne do opracowania Sektorowych Ram Kwalifikacji. Zgodnie z zamierzeniami ramy sektorowe mają stanowić nieodzowny element Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, spójnego z Europejskimi Ramami Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Prezentowane badanie miało charakter pilotażowy, dlatego może stanowić inspirację do kontynuowania badań w kolejnych sektorach polskiej gospodarki.

Koncepcja badania została zweryfikowana w pięciu dziedzinach działalności: branży IT, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej oraz w sektorze bankowym i opieki zdrowotnej, według wspólnej metodyki i za pomocą tych samych narzędzi badawczych. Wybrane wyniki empiryczne, uzyskane w ramach tego projektu, przedstawia cykl pięciu następnych artykułów. Badania miały charakter jakościowy, zastosowano w nich takie metody, jak analiza desk research oraz wywiady indywidualne - IDI i grupowe - FGI. Problemy podaży zostały scharakteryzowane na podstawie danych pozyskanych od przedstawicieli instytucji edukacji formalnej i nieformalnej oraz instytucji z otoczenia biznesu. Natomiast diagnoza sytuacji w dziedzinie popytu została sporządzona w oparciu o informacje uzyskane od przedstawicieli kadry kierowniczej i specjalistów oraz pracowników, reprezentujących kluczowe zawody i stanowiska w danej branży. W artykule Zawody czy kompetencje - dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań) nawiązano także do rozwiązań stosowanych w Szkocji oraz w Czechach, by na tych przykładach dowieść znaczenia szczegółowych charakterystyk kompetencji dla precyzowania opisu wymagań oraz programowania kształcenia zawodowego.

Opracowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji jest konieczne w związku z rozszerzaniem się zjawiska niedostosowań na europejskim rynku pracy, na co wskazuje tekst Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE. Wśród kluczowych przyczyn tego zjawiska Autor wymienia niewłaściwe przygotowanie zawodowe pracowników. Dlatego tak ważne stają się analizy losów absolwentów oraz czynników determinujących wybory młodych osób na rynku pracy.

Kolejne artykuły, zamieszczone w niniejszym numerze, dostarczają interesujących informacji na ten temat na podstawie wyników badań empirycznych, uzyskanych w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki", realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od 2010 roku. Badania potwierdzają niedopasowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy i wskazują na jego negatywny wpływ na wysokość wynagrodzenia oraz na ocenę przydatności studiów. Istotną wartość poznawczą ma rozróżnienie dwóch kategorii niedopasowania, wprowadzone w artykule Niedopasowanie kwalifikacyjne i kompetencyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z artykułu Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej dowiadujemy się o wpływie motywów studiowania na oceny poziomu dopasowania kompetencji do rynku pracy. Wiedzę na temat determinant losów studentów wzbogaca także artykuł zatytułowany Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia. Przedstawione badania dowodzą znaczenia tych trzech rodzajów kapitału dla rozwoju jednostki i nierówności edukacyjnych.

W numerze tradycyjnie zamieszczono recenzję nowej publikacji na rynku wydawniczym oraz sprawozdanie z konferencji naukowej "Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty teoretyczne i praktyczne".

[[[separator]]]

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

 

Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje - MARTA JUCHNOWICZ

 

 

 

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym - w świetle badań jakościowych branży IT - AGNIESZKA WOJTCZUK-TUREK

 

 

 

Kompetencje i kwalifikacje w ujęciu sektorowym na przykładzie branży farmaceutycznej - MONIKA TROJANOWSKA, TOMASZ ROSTKOWSKI

 

 

 

Stan i perspektywy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej - MARZENA FRYCZYŃSKA

 

 

 

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym na przykładzie sektora bankowego (na podstawie badań empirycznych) - DARIUSZ DANILEWICZ

 

 

 

Zawody czy kompetencje - dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań) - GRZEGORZ MYŚLIWIEC

 

 

 

Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE - PIOTR IDCZAK

 

 

 

Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - DOMINIK BUTTLER

 

 

 

Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia - KRZYSZTOF CZARNECKI

 

 

 

Analiza struktury wynagrodzeń absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kończących studia w latach 2011 i 2012 - KRZYSZTOF SZWARC

 

 

 

Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej - MAGDALENA ANDRAŁOJĆ

 

 

 

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku pracy - DOMINIK BUTTLER

 

 

RECENZJE

 

Satysfakcja z pracy czynnikiem kreującym kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne, diagnostyczne i empiryczne - ALICJA MIŚ

 

 

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

 

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania: aspekty teoretyczne i praktyczne (sprawozdanie ze Szkoły Letniej Zarządzania 2014) - LIDIA JABŁONOWSKA

Opis

Wydanie: 2 (32)
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 226

Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w tworzeniu wartości firm. Są Oni postrzegani jako "kapitał", a więc dobro cenne i pożądane, które właściwie zastosowane dynamizuje wzrost wartości rynkowej firmy. Okazuje się być znacznie ważniejsze od posiadania i wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału finansowego. O jakości tego rodzaju kapitału decyduje przede wszystkim zasób wiedzy, który jest tym, co wyróżnia firmę z otoczenia i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej. Szczególną cechą współczesnej wiedzy jest jej dynamizm. Wymaga ona permanentnego rozwoju. Wiedza leży u podstaw potencjału kompetencyjnego pracowników, aczkolwiek go nie wyczerpuje. Okazuje się, że turbulencja otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować, równie ważnymi czyni kompetencje interpersonalne, takie jak gotowość do zmian, skłonność do rozwoju, przedsiębiorczość, czy motywacja. Te właśnie przesłanki leżą u podstaw działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Zespół pracowników Katedry prowadzi badania następujących problemów:

1. Rynek pracy oraz system edukacyjny jako determinanty kapitału ludzkiego polskich firm.

2. Ewolucja wymagań pracodawców - profil kompetencyjny nowoczesnego pracownika.

3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji na bazie kompetencji.

4. Zarządzanie rozwojem, w tym przede wszystkim ewaluacja efektywności procesu rozwoju.

5. Czynniki i formy wpływu na zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych/pracowników, kadrę zarządzającą oraz związki zawodowe/wzrostem wartości firmy.

Konsekwencją zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest bardzo szeroki, różnorodny zestaw realizowanych zajęć dydaktycznych.

Specyficznym nurtem działalności dydaktycznej, prowadzonej przez Katedrę, jest ścieżka studiowania oferowana studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod nazwą "Studium Pedagogiczne", dająca jej absolwentom prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wstęp

Doskonalenie procesu edukacji wywołuje zawsze wiele emocji i kontrowersji. Obecnie są one dodatkowo wzmocnione z powodu licznych inicjatyw badawczych oraz ustawodawczych, podejmowanych w ostatnich czterech latach przez ośrodki naukowe i instytucje państwowe.

W niniejszym numerze zawarte są refleksje i wnioski, wynikające z dwóch projektów badawczych, których wyniki powinny służyć poprawie efektywności mechanizmu dostosowania podaży i popytu na rynku pracy w naszym kraju.

Sześć pierwszych artykułów związanych jest z badaniem "Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach", które zostało przeprowadzone w latach 2012-2014 przez pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Tekst Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje przedstawia koncepcję założeń metodycznych badań, które są niezbędne do opracowania Sektorowych Ram Kwalifikacji. Zgodnie z zamierzeniami ramy sektorowe mają stanowić nieodzowny element Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, spójnego z Europejskimi Ramami Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Prezentowane badanie miało charakter pilotażowy, dlatego może stanowić inspirację do kontynuowania badań w kolejnych sektorach polskiej gospodarki.

Koncepcja badania została zweryfikowana w pięciu dziedzinach działalności: branży IT, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej oraz w sektorze bankowym i opieki zdrowotnej, według wspólnej metodyki i za pomocą tych samych narzędzi badawczych. Wybrane wyniki empiryczne, uzyskane w ramach tego projektu, przedstawia cykl pięciu następnych artykułów. Badania miały charakter jakościowy, zastosowano w nich takie metody, jak analiza desk research oraz wywiady indywidualne - IDI i grupowe - FGI. Problemy podaży zostały scharakteryzowane na podstawie danych pozyskanych od przedstawicieli instytucji edukacji formalnej i nieformalnej oraz instytucji z otoczenia biznesu. Natomiast diagnoza sytuacji w dziedzinie popytu została sporządzona w oparciu o informacje uzyskane od przedstawicieli kadry kierowniczej i specjalistów oraz pracowników, reprezentujących kluczowe zawody i stanowiska w danej branży. W artykule Zawody czy kompetencje - dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań) nawiązano także do rozwiązań stosowanych w Szkocji oraz w Czechach, by na tych przykładach dowieść znaczenia szczegółowych charakterystyk kompetencji dla precyzowania opisu wymagań oraz programowania kształcenia zawodowego.

Opracowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji jest konieczne w związku z rozszerzaniem się zjawiska niedostosowań na europejskim rynku pracy, na co wskazuje tekst Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE. Wśród kluczowych przyczyn tego zjawiska Autor wymienia niewłaściwe przygotowanie zawodowe pracowników. Dlatego tak ważne stają się analizy losów absolwentów oraz czynników determinujących wybory młodych osób na rynku pracy.

Kolejne artykuły, zamieszczone w niniejszym numerze, dostarczają interesujących informacji na ten temat na podstawie wyników badań empirycznych, uzyskanych w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki", realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od 2010 roku. Badania potwierdzają niedopasowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy i wskazują na jego negatywny wpływ na wysokość wynagrodzenia oraz na ocenę przydatności studiów. Istotną wartość poznawczą ma rozróżnienie dwóch kategorii niedopasowania, wprowadzone w artykule Niedopasowanie kwalifikacyjne i kompetencyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z artykułu Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej dowiadujemy się o wpływie motywów studiowania na oceny poziomu dopasowania kompetencji do rynku pracy. Wiedzę na temat determinant losów studentów wzbogaca także artykuł zatytułowany Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia. Przedstawione badania dowodzą znaczenia tych trzech rodzajów kapitału dla rozwoju jednostki i nierówności edukacyjnych.

W numerze tradycyjnie zamieszczono recenzję nowej publikacji na rynku wydawniczym oraz sprawozdanie z konferencji naukowej "Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty teoretyczne i praktyczne".

Spis treści

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

 

Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje - MARTA JUCHNOWICZ

 

 

 

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym - w świetle badań jakościowych branży IT - AGNIESZKA WOJTCZUK-TUREK

 

 

 

Kompetencje i kwalifikacje w ujęciu sektorowym na przykładzie branży farmaceutycznej - MONIKA TROJANOWSKA, TOMASZ ROSTKOWSKI

 

 

 

Stan i perspektywy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej - MARZENA FRYCZYŃSKA

 

 

 

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym na przykładzie sektora bankowego (na podstawie badań empirycznych) - DARIUSZ DANILEWICZ

 

 

 

Zawody czy kompetencje - dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań) - GRZEGORZ MYŚLIWIEC

 

 

 

Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE - PIOTR IDCZAK

 

 

 

Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - DOMINIK BUTTLER

 

 

 

Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia - KRZYSZTOF CZARNECKI

 

 

 

Analiza struktury wynagrodzeń absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kończących studia w latach 2011 i 2012 - KRZYSZTOF SZWARC

 

 

 

Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej - MAGDALENA ANDRAŁOJĆ

 

 

 

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku pracy - DOMINIK BUTTLER

 

 

RECENZJE

 

Satysfakcja z pracy czynnikiem kreującym kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne, diagnostyczne i empiryczne - ALICJA MIŚ

 

 

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

 

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania: aspekty teoretyczne i praktyczne (sprawozdanie ze Szkoły Letniej Zarządzania 2014) - LIDIA JABŁONOWSKA

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 2 (32)
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 226

Przełom wieków wykreował nowe spojrzenie na rolę ludzi w tworzeniu wartości firm. Są Oni postrzegani jako "kapitał", a więc dobro cenne i pożądane, które właściwie zastosowane dynamizuje wzrost wartości rynkowej firmy. Okazuje się być znacznie ważniejsze od posiadania i wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału finansowego. O jakości tego rodzaju kapitału decyduje przede wszystkim zasób wiedzy, który jest tym, co wyróżnia firmę z otoczenia i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej. Szczególną cechą współczesnej wiedzy jest jej dynamizm. Wymaga ona permanentnego rozwoju. Wiedza leży u podstaw potencjału kompetencyjnego pracowników, aczkolwiek go nie wyczerpuje. Okazuje się, że turbulencja otoczenia, w którym przychodzi nam funkcjonować, równie ważnymi czyni kompetencje interpersonalne, takie jak gotowość do zmian, skłonność do rozwoju, przedsiębiorczość, czy motywacja. Te właśnie przesłanki leżą u podstaw działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Zespół pracowników Katedry prowadzi badania następujących problemów:

1. Rynek pracy oraz system edukacyjny jako determinanty kapitału ludzkiego polskich firm.

2. Ewolucja wymagań pracodawców - profil kompetencyjny nowoczesnego pracownika.

3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji na bazie kompetencji.

4. Zarządzanie rozwojem, w tym przede wszystkim ewaluacja efektywności procesu rozwoju.

5. Czynniki i formy wpływu na zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych/pracowników, kadrę zarządzającą oraz związki zawodowe/wzrostem wartości firmy.

Konsekwencją zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest bardzo szeroki, różnorodny zestaw realizowanych zajęć dydaktycznych.

Specyficznym nurtem działalności dydaktycznej, prowadzonej przez Katedrę, jest ścieżka studiowania oferowana studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod nazwą "Studium Pedagogiczne", dająca jej absolwentom prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Doskonalenie procesu edukacji wywołuje zawsze wiele emocji i kontrowersji. Obecnie są one dodatkowo wzmocnione z powodu licznych inicjatyw badawczych oraz ustawodawczych, podejmowanych w ostatnich czterech latach przez ośrodki naukowe i instytucje państwowe.

W niniejszym numerze zawarte są refleksje i wnioski, wynikające z dwóch projektów badawczych, których wyniki powinny służyć poprawie efektywności mechanizmu dostosowania podaży i popytu na rynku pracy w naszym kraju.

Sześć pierwszych artykułów związanych jest z badaniem "Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach", które zostało przeprowadzone w latach 2012-2014 przez pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Tekst Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje przedstawia koncepcję założeń metodycznych badań, które są niezbędne do opracowania Sektorowych Ram Kwalifikacji. Zgodnie z zamierzeniami ramy sektorowe mają stanowić nieodzowny element Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, spójnego z Europejskimi Ramami Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Prezentowane badanie miało charakter pilotażowy, dlatego może stanowić inspirację do kontynuowania badań w kolejnych sektorach polskiej gospodarki.

Koncepcja badania została zweryfikowana w pięciu dziedzinach działalności: branży IT, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej oraz w sektorze bankowym i opieki zdrowotnej, według wspólnej metodyki i za pomocą tych samych narzędzi badawczych. Wybrane wyniki empiryczne, uzyskane w ramach tego projektu, przedstawia cykl pięciu następnych artykułów. Badania miały charakter jakościowy, zastosowano w nich takie metody, jak analiza desk research oraz wywiady indywidualne - IDI i grupowe - FGI. Problemy podaży zostały scharakteryzowane na podstawie danych pozyskanych od przedstawicieli instytucji edukacji formalnej i nieformalnej oraz instytucji z otoczenia biznesu. Natomiast diagnoza sytuacji w dziedzinie popytu została sporządzona w oparciu o informacje uzyskane od przedstawicieli kadry kierowniczej i specjalistów oraz pracowników, reprezentujących kluczowe zawody i stanowiska w danej branży. W artykule Zawody czy kompetencje - dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań) nawiązano także do rozwiązań stosowanych w Szkocji oraz w Czechach, by na tych przykładach dowieść znaczenia szczegółowych charakterystyk kompetencji dla precyzowania opisu wymagań oraz programowania kształcenia zawodowego.

Opracowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji jest konieczne w związku z rozszerzaniem się zjawiska niedostosowań na europejskim rynku pracy, na co wskazuje tekst Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE. Wśród kluczowych przyczyn tego zjawiska Autor wymienia niewłaściwe przygotowanie zawodowe pracowników. Dlatego tak ważne stają się analizy losów absolwentów oraz czynników determinujących wybory młodych osób na rynku pracy.

Kolejne artykuły, zamieszczone w niniejszym numerze, dostarczają interesujących informacji na ten temat na podstawie wyników badań empirycznych, uzyskanych w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki", realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od 2010 roku. Badania potwierdzają niedopasowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy i wskazują na jego negatywny wpływ na wysokość wynagrodzenia oraz na ocenę przydatności studiów. Istotną wartość poznawczą ma rozróżnienie dwóch kategorii niedopasowania, wprowadzone w artykule Niedopasowanie kwalifikacyjne i kompetencyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z artykułu Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej dowiadujemy się o wpływie motywów studiowania na oceny poziomu dopasowania kompetencji do rynku pracy. Wiedzę na temat determinant losów studentów wzbogaca także artykuł zatytułowany Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia. Przedstawione badania dowodzą znaczenia tych trzech rodzajów kapitału dla rozwoju jednostki i nierówności edukacyjnych.

W numerze tradycyjnie zamieszczono recenzję nowej publikacji na rynku wydawniczym oraz sprawozdanie z konferencji naukowej "Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty teoretyczne i praktyczne".

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

 

Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje - MARTA JUCHNOWICZ

 

 

 

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym - w świetle badań jakościowych branży IT - AGNIESZKA WOJTCZUK-TUREK

 

 

 

Kompetencje i kwalifikacje w ujęciu sektorowym na przykładzie branży farmaceutycznej - MONIKA TROJANOWSKA, TOMASZ ROSTKOWSKI

 

 

 

Stan i perspektywy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej - MARZENA FRYCZYŃSKA

 

 

 

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym na przykładzie sektora bankowego (na podstawie badań empirycznych) - DARIUSZ DANILEWICZ

 

 

 

Zawody czy kompetencje - dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań) - GRZEGORZ MYŚLIWIEC

 

 

 

Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE - PIOTR IDCZAK

 

 

 

Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - DOMINIK BUTTLER

 

 

 

Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia - KRZYSZTOF CZARNECKI

 

 

 

Analiza struktury wynagrodzeń absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kończących studia w latach 2011 i 2012 - KRZYSZTOF SZWARC

 

 

 

Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej - MAGDALENA ANDRAŁOJĆ

 

 

 

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku pracy - DOMINIK BUTTLER

 

 

RECENZJE

 

Satysfakcja z pracy czynnikiem kreującym kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne, diagnostyczne i empiryczne - ALICJA MIŚ

 

 

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

 

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania: aspekty teoretyczne i praktyczne (sprawozdanie ze Szkoły Letniej Zarządzania 2014) - LIDIA JABŁONOWSKA

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel