Ulubione
  1. Strona główna
  2. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 1(51), styczeń-marzec 2019 Education of Economists and Managers

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 1(51), styczeń-marzec 2019 Education of Economists and Managers

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. nacz. dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek prof. SGH
Kod produktu: 1734-087X
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 1(51), styczeń-marzec 2019 Education of Economists and Managers
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 1(51), styczeń-marzec 2019 Education of Economists and Managers
[[[separator]]]

 

Współczesny rynek pracy jest pod wieloma względami zróżnicowany, a przez to ciekawy dla teoretyków i wymagający dla praktyków zajmujących się zarządza­niem zasobami ludzkimi. Dlatego też bieżący numer kwartalnika Edukacja Ekono­mistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty zawiera artykuły zarówno teo- riopoznawcze, jak i aplikacyjne, poruszające aktualne problemy oraz wyzwania pojawiające się przed organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki migracji pracowników, zarządzania talentami, kompetencji i przywództwa.

Część teoretyczną rozpoczyna artykuł Piotra Górskiego i Ewy Ryłko, w którym Autorzy poruszyli temat będący często przedmiotem dyskusji pracowników i pra­codawców, a mianowicie konsekwencji różnego postrzegania czasu dla postaw, zachowań i aspiracji pracowników w kontekście godzenia ról zawodowych oraz rodzinnych. Problem zaprezentowano w ujęciu historycznym, co stanowi intere­sujące tło do rozważań podjętych w drugim artykule przez Jacka Kopcia. Autor ten wskazał propozycje pełnienia nowych ról przez menedżerów ds. zasobów ludzkich, co ma stanowić odpowiedź na wyzwania dzisiejszego i przyszłego rynku pracy. Dopełnieniem tych refleksji jest autorska propozycja dotycząca mobilności wewnątrzorganizacyjnej jako sposobu na retencję pracowników o wysokim poten­cjale, zaprezentowana przez Izabelę Bednarską-Wnuk w artykule trzecim.

Już w pierwszym artykule części empirycznej można się zapoznać z wynikami badań istotnych wyzwań organizacyjnych. Grzegorz Łukasiewicz zaprezentował strategiczne ujęcie zarządzania talentami, wskazał podmioty biorące w nim udział oraz omówił ich główne role. W drugim artykule, Bogdan Nogalski i Rafał Tyburcy dokonali charakterystyki tzw. acqui-hiringu, czyli pozyskiwania pracowników o wysokich kwalifikacjach poprzez wykup przedsiębiorstw. Natomiast Karolina Oleksa-Marewska poruszyła problem pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrud­niających pracowników wiedzy, analizując m.in. kwestie związków między pozio­mem pracy nadmiernej a klimatem organizacyjnym czy poczuciem przymusu wykonywania czynności zawodowych. W kolejnych publikacjach Autorzy przed­stawili aktualne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, występujące w róż­nych podmiotach na polskim rynku pracy. Przede wszystkim warto się zapoznać z opracowaniem Wojciecha Jareckiego, dotyczącym związków wartości wyznawa­nych przez pracowników z Ukrainy z ich zaangażowaniem w pracę, wynagrodze­niami i wydajnością. W szerszym kontekście, wpływ zatrudniania obcokrajow­ców na zarządzanie zasobami ludzkimi zaprezentowała Olena Shelest-Szumilas.

 

Uzupełnieniem rozważań związanych ze współczesnym rynkiem pracy jest zapre­zentowanie wyników badań prowadzonych w organizacjach publicznych. Izabela Różańska-Bińczyk opisała proces implementacji koncepcji społecznej odpowie­dzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego; natomiast Ewa Stroińska i Małgorzata Nowastowska przedstawiły wybrane narzędzia wykorzy­stywane do kształtowania kapitału intelektualnego uczelni wyższych. Kolejni Autorzy badali "wiecznie żywe" zagadnienie przywództwa i zaprezentowali różne ujęcia tejże problematyki. Tomasz Rostkowski i Jan Strzemiński opisali sposoby wykorzystania i rozwoju kompetencji przywódczych liderów w systemie ochrony zdrowia. Aleksandra Zaleśna przedstawiła wyniki badań własnych dotyczą­cych przywództwa etycznego i społecznej odpowiedzialności organizacji. Joanna Cewińska i Małgorzata Striker poruszyły temat podejmowania decyzji w zespo­łach zróżnicowanych ze względu na styl życia. Natomiast Łukasz Haromszeki opisał przywództwo i zarządzanie kompetencjami w kontekście kształtowania wysokiego poziomu konkurencyjności firm w przestrzeni międzynarodowej. Dla odmiany, Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski i Robert Szydło zaprezentowali wyniki badania własnego poziomu kompetencji reprezentantów populacji NEET. Część empiryczną zamyka artykuł Alicji Winnickiej-Wejs, dotyczący percepcji sprawiedliwego wynagradzania przez osoby prowadzące szkolenia.

Bardzo interesujące są również problemy badawcze rozpatrywane przez dok­torantów. Lena Grzesiak opisała wyniki badania wymagań stawianych audytorom wewnętrznym. Anna Krasnova podjęła się analizy oczekiwań wobec kandydatów na stanowisko specjalisty ds. budowania marki pracodawcy. W tematykę tę wpi­suje się również artykuł Urszuli Zając-Pałdyny, w którym Autorka przedstawiła wyniki własnych badań teoretycznych i empirycznych dotyczących działań wize­runkowych skierowanych do interesariuszy wewnętrznych.

Szeroki zakres tematyczny artykułów zamieszczonych w niniejszym numerze kwartalnika to dowód na to, że zarządzanie zasobami ludzkimi jest wciąż intere­sującym polem badawczym, zwłaszcza w kontekście przemian społecznych, gospo­darczych i technologicznych.

Życzę interesującej lektury i wielu inspiracji.

Dr hab. Katarzyna Czainska, prof. SGH
Redaktor tematyczny

 

[[[separator]]]

 

 

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Przemiany wymiarów temporalnych rzeczywistościspołecznej i ich konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimi

Piotr Górski, Ewa Ryłko

Współczesne role menedżera do spraw zasobów ludzkich

Jacek Kopeć

Mobilność wewnątrzorganizacyjna jako instrument retencji pracowników o wysokim potencjale

Izabela Bednarska-Wnuk

 

RAPORTY Z BADAŃ

Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami

Grzegorz Łukasiewicz

Przejęcia firm (acqui-hiring) jako metoda minimalizacji luki kompetencyjnej

Bogdan Nogalski, Rafał Tyburcy

Związek między klimatem organizacyjnym a występowaniem zjawiska pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników wiedzy

Karolina Oleksa-Marewska

Wartości wyznawane przez pracowników z Ukrainy

Wojciech Jarecki

Migranci na polskim rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

Olena Shelest-Szumilas

Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

Izabela Różańska-Bińczyk

Kapitał intelektualny wyższej uczelni

Ewa Stroińska, Małgorzata Nowastowska

Przywództwo w systemie ochrony zdrowia

Tomasz Rostkowski, Jan Strzemiński

Przywództwo etyczne i społeczna odpowiedzialność organizacji - wyniki badań

Aleksandra Zaleśna

Styl życia jako zmienna różnicująca decyzje kierownicze

Joanna Cewińska, Małgorzata Striker

Współistnienie programów zarządzania kompetencjami i przywództwa w organizacji jako istotny czynnik konkurencyjności polskich firm posiadających jednostki zagraniczne

Łukasz Haromszeki

Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET

Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski, Robert Szydło

Percepcja sprawiedliwego wynagradzania przez osoby prowadzące szkolenia

Alicja Winnicka-Wejs

 

FORUM DOKTORANCKIE

Wymagania kompetencyjne stawiane audytorom wewnętrznym w świetle ogłoszeń o pracę - analiza porównawcza

Lena Grzesiak

Oczekiwania wobec kandydatów a zakres obowiązków na stanowisku specjalisty do spraw budowania marki pracodawcy

Anna Krasnova

Działania z zakresu wizerunku przedsiębiorstwa skierowane do pracowników

Urszula Zając-Pałdyna

 

CONTENTS

THEORIES. CONCEPTS. REFLECTIONS. DIAGNOSES

Transformations of Temporal Dimensions of Social Reality and Their Consequences for Human Resources Management

Piotr Górski, Ewa Ryłko

Contemporary Human Resource Manager Roles

Jacek Kopeć

Intra-Organizational Mobility as an Instruments of High Potential Employee Retention

Izabela Bednarska-Wnuk

 

RESEARCH REPORTS

Place and Role of Actors in the Strategic Talent Management

Grzegorz Łukasiewicz

Acqui-Hiring as a Method of Minimization of the Competence Gap

Bogdan Nogalski, Rafał Tyburcy

Relationship between the Organizational Climate and Occurrences of Workaholism in Enterprises Employing Knowledge Workers

Karolina Oleksa-Marewska

Values Professed by Ukrainian Employees

Wojciech Jarecki

Migrants in the Polish Labour Market - Challenges for Human Resources Management

Olena Shelest-Szumilas

CSR Implementation in the Marshal Office of the Lodzkie Voivodeship

Izabela Różańska-Bińczyk

Intellectual Capital of University

Ewa Stroińska, Małgorzata Nowastowska

Leadership in Healthcare System

Tomasz Rostkowski, Jan Strzemiński

Ethical Leadership and Corporate Social Responsibility - Empirical Research

Aleksandra Zaleśna

Lifestyle as a Variable Differentiating Managerial Decisions

Joanna Cewińska, Małgorzata Striker

Coexistence of Competence Management and Leadership Programs as Important Competitive Factor of Polish Companies Which Possess Foreign Entities

Łukasz Haromszeki

Competency Ranking of Generation NEET Representatives

Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski, Robert Szydło

Perception of Fair Remuneration by Trainers

Alicja Winnicka-Wejs

 

PHD DISCUSSION FORUM

Competency Requirements for Internal Auditors in the Light of Job Advertisements -Comparative Analysis

Lena Grzesiak

Expectations Towards Candidates and the Job Duties in Employer Branding Specialist Position

Anna Krasnova

Employer Branding Activities Targeted at Employees

Urszula Zając-Pałdyna

 

Opis

Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 244

Wstęp

 

Współczesny rynek pracy jest pod wieloma względami zróżnicowany, a przez to ciekawy dla teoretyków i wymagający dla praktyków zajmujących się zarządza­niem zasobami ludzkimi. Dlatego też bieżący numer kwartalnika Edukacja Ekono­mistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty zawiera artykuły zarówno teo- riopoznawcze, jak i aplikacyjne, poruszające aktualne problemy oraz wyzwania pojawiające się przed organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki migracji pracowników, zarządzania talentami, kompetencji i przywództwa.

Część teoretyczną rozpoczyna artykuł Piotra Górskiego i Ewy Ryłko, w którym Autorzy poruszyli temat będący często przedmiotem dyskusji pracowników i pra­codawców, a mianowicie konsekwencji różnego postrzegania czasu dla postaw, zachowań i aspiracji pracowników w kontekście godzenia ról zawodowych oraz rodzinnych. Problem zaprezentowano w ujęciu historycznym, co stanowi intere­sujące tło do rozważań podjętych w drugim artykule przez Jacka Kopcia. Autor ten wskazał propozycje pełnienia nowych ról przez menedżerów ds. zasobów ludzkich, co ma stanowić odpowiedź na wyzwania dzisiejszego i przyszłego rynku pracy. Dopełnieniem tych refleksji jest autorska propozycja dotycząca mobilności wewnątrzorganizacyjnej jako sposobu na retencję pracowników o wysokim poten­cjale, zaprezentowana przez Izabelę Bednarską-Wnuk w artykule trzecim.

Już w pierwszym artykule części empirycznej można się zapoznać z wynikami badań istotnych wyzwań organizacyjnych. Grzegorz Łukasiewicz zaprezentował strategiczne ujęcie zarządzania talentami, wskazał podmioty biorące w nim udział oraz omówił ich główne role. W drugim artykule, Bogdan Nogalski i Rafał Tyburcy dokonali charakterystyki tzw. acqui-hiringu, czyli pozyskiwania pracowników o wysokich kwalifikacjach poprzez wykup przedsiębiorstw. Natomiast Karolina Oleksa-Marewska poruszyła problem pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrud­niających pracowników wiedzy, analizując m.in. kwestie związków między pozio­mem pracy nadmiernej a klimatem organizacyjnym czy poczuciem przymusu wykonywania czynności zawodowych. W kolejnych publikacjach Autorzy przed­stawili aktualne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, występujące w róż­nych podmiotach na polskim rynku pracy. Przede wszystkim warto się zapoznać z opracowaniem Wojciecha Jareckiego, dotyczącym związków wartości wyznawa­nych przez pracowników z Ukrainy z ich zaangażowaniem w pracę, wynagrodze­niami i wydajnością. W szerszym kontekście, wpływ zatrudniania obcokrajow­ców na zarządzanie zasobami ludzkimi zaprezentowała Olena Shelest-Szumilas.

 

Uzupełnieniem rozważań związanych ze współczesnym rynkiem pracy jest zapre­zentowanie wyników badań prowadzonych w organizacjach publicznych. Izabela Różańska-Bińczyk opisała proces implementacji koncepcji społecznej odpowie­dzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego; natomiast Ewa Stroińska i Małgorzata Nowastowska przedstawiły wybrane narzędzia wykorzy­stywane do kształtowania kapitału intelektualnego uczelni wyższych. Kolejni Autorzy badali "wiecznie żywe" zagadnienie przywództwa i zaprezentowali różne ujęcia tejże problematyki. Tomasz Rostkowski i Jan Strzemiński opisali sposoby wykorzystania i rozwoju kompetencji przywódczych liderów w systemie ochrony zdrowia. Aleksandra Zaleśna przedstawiła wyniki badań własnych dotyczą­cych przywództwa etycznego i społecznej odpowiedzialności organizacji. Joanna Cewińska i Małgorzata Striker poruszyły temat podejmowania decyzji w zespo­łach zróżnicowanych ze względu na styl życia. Natomiast Łukasz Haromszeki opisał przywództwo i zarządzanie kompetencjami w kontekście kształtowania wysokiego poziomu konkurencyjności firm w przestrzeni międzynarodowej. Dla odmiany, Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski i Robert Szydło zaprezentowali wyniki badania własnego poziomu kompetencji reprezentantów populacji NEET. Część empiryczną zamyka artykuł Alicji Winnickiej-Wejs, dotyczący percepcji sprawiedliwego wynagradzania przez osoby prowadzące szkolenia.

Bardzo interesujące są również problemy badawcze rozpatrywane przez dok­torantów. Lena Grzesiak opisała wyniki badania wymagań stawianych audytorom wewnętrznym. Anna Krasnova podjęła się analizy oczekiwań wobec kandydatów na stanowisko specjalisty ds. budowania marki pracodawcy. W tematykę tę wpi­suje się również artykuł Urszuli Zając-Pałdyny, w którym Autorka przedstawiła wyniki własnych badań teoretycznych i empirycznych dotyczących działań wize­runkowych skierowanych do interesariuszy wewnętrznych.

Szeroki zakres tematyczny artykułów zamieszczonych w niniejszym numerze kwartalnika to dowód na to, że zarządzanie zasobami ludzkimi jest wciąż intere­sującym polem badawczym, zwłaszcza w kontekście przemian społecznych, gospo­darczych i technologicznych.

Życzę interesującej lektury i wielu inspiracji.

Dr hab. Katarzyna Czainska, prof. SGH
Redaktor tematyczny

 

Spis treści

 

 

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Przemiany wymiarów temporalnych rzeczywistościspołecznej i ich konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimi

Piotr Górski, Ewa Ryłko

Współczesne role menedżera do spraw zasobów ludzkich

Jacek Kopeć

Mobilność wewnątrzorganizacyjna jako instrument retencji pracowników o wysokim potencjale

Izabela Bednarska-Wnuk

 

RAPORTY Z BADAŃ

Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami

Grzegorz Łukasiewicz

Przejęcia firm (acqui-hiring) jako metoda minimalizacji luki kompetencyjnej

Bogdan Nogalski, Rafał Tyburcy

Związek między klimatem organizacyjnym a występowaniem zjawiska pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników wiedzy

Karolina Oleksa-Marewska

Wartości wyznawane przez pracowników z Ukrainy

Wojciech Jarecki

Migranci na polskim rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

Olena Shelest-Szumilas

Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

Izabela Różańska-Bińczyk

Kapitał intelektualny wyższej uczelni

Ewa Stroińska, Małgorzata Nowastowska

Przywództwo w systemie ochrony zdrowia

Tomasz Rostkowski, Jan Strzemiński

Przywództwo etyczne i społeczna odpowiedzialność organizacji - wyniki badań

Aleksandra Zaleśna

Styl życia jako zmienna różnicująca decyzje kierownicze

Joanna Cewińska, Małgorzata Striker

Współistnienie programów zarządzania kompetencjami i przywództwa w organizacji jako istotny czynnik konkurencyjności polskich firm posiadających jednostki zagraniczne

Łukasz Haromszeki

Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET

Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski, Robert Szydło

Percepcja sprawiedliwego wynagradzania przez osoby prowadzące szkolenia

Alicja Winnicka-Wejs

 

FORUM DOKTORANCKIE

Wymagania kompetencyjne stawiane audytorom wewnętrznym w świetle ogłoszeń o pracę - analiza porównawcza

Lena Grzesiak

Oczekiwania wobec kandydatów a zakres obowiązków na stanowisku specjalisty do spraw budowania marki pracodawcy

Anna Krasnova

Działania z zakresu wizerunku przedsiębiorstwa skierowane do pracowników

Urszula Zając-Pałdyna

 

CONTENTS

THEORIES. CONCEPTS. REFLECTIONS. DIAGNOSES

Transformations of Temporal Dimensions of Social Reality and Their Consequences for Human Resources Management

Piotr Górski, Ewa Ryłko

Contemporary Human Resource Manager Roles

Jacek Kopeć

Intra-Organizational Mobility as an Instruments of High Potential Employee Retention

Izabela Bednarska-Wnuk

 

RESEARCH REPORTS

Place and Role of Actors in the Strategic Talent Management

Grzegorz Łukasiewicz

Acqui-Hiring as a Method of Minimization of the Competence Gap

Bogdan Nogalski, Rafał Tyburcy

Relationship between the Organizational Climate and Occurrences of Workaholism in Enterprises Employing Knowledge Workers

Karolina Oleksa-Marewska

Values Professed by Ukrainian Employees

Wojciech Jarecki

Migrants in the Polish Labour Market - Challenges for Human Resources Management

Olena Shelest-Szumilas

CSR Implementation in the Marshal Office of the Lodzkie Voivodeship

Izabela Różańska-Bińczyk

Intellectual Capital of University

Ewa Stroińska, Małgorzata Nowastowska

Leadership in Healthcare System

Tomasz Rostkowski, Jan Strzemiński

Ethical Leadership and Corporate Social Responsibility - Empirical Research

Aleksandra Zaleśna

Lifestyle as a Variable Differentiating Managerial Decisions

Joanna Cewińska, Małgorzata Striker

Coexistence of Competence Management and Leadership Programs as Important Competitive Factor of Polish Companies Which Possess Foreign Entities

Łukasz Haromszeki

Competency Ranking of Generation NEET Representatives

Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski, Robert Szydło

Perception of Fair Remuneration by Trainers

Alicja Winnicka-Wejs

 

PHD DISCUSSION FORUM

Competency Requirements for Internal Auditors in the Light of Job Advertisements -Comparative Analysis

Lena Grzesiak

Expectations Towards Candidates and the Job Duties in Employer Branding Specialist Position

Anna Krasnova

Employer Branding Activities Targeted at Employees

Urszula Zając-Pałdyna

 

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 244

 

Współczesny rynek pracy jest pod wieloma względami zróżnicowany, a przez to ciekawy dla teoretyków i wymagający dla praktyków zajmujących się zarządza­niem zasobami ludzkimi. Dlatego też bieżący numer kwartalnika Edukacja Ekono­mistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty zawiera artykuły zarówno teo- riopoznawcze, jak i aplikacyjne, poruszające aktualne problemy oraz wyzwania pojawiające się przed organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki migracji pracowników, zarządzania talentami, kompetencji i przywództwa.

Część teoretyczną rozpoczyna artykuł Piotra Górskiego i Ewy Ryłko, w którym Autorzy poruszyli temat będący często przedmiotem dyskusji pracowników i pra­codawców, a mianowicie konsekwencji różnego postrzegania czasu dla postaw, zachowań i aspiracji pracowników w kontekście godzenia ról zawodowych oraz rodzinnych. Problem zaprezentowano w ujęciu historycznym, co stanowi intere­sujące tło do rozważań podjętych w drugim artykule przez Jacka Kopcia. Autor ten wskazał propozycje pełnienia nowych ról przez menedżerów ds. zasobów ludzkich, co ma stanowić odpowiedź na wyzwania dzisiejszego i przyszłego rynku pracy. Dopełnieniem tych refleksji jest autorska propozycja dotycząca mobilności wewnątrzorganizacyjnej jako sposobu na retencję pracowników o wysokim poten­cjale, zaprezentowana przez Izabelę Bednarską-Wnuk w artykule trzecim.

Już w pierwszym artykule części empirycznej można się zapoznać z wynikami badań istotnych wyzwań organizacyjnych. Grzegorz Łukasiewicz zaprezentował strategiczne ujęcie zarządzania talentami, wskazał podmioty biorące w nim udział oraz omówił ich główne role. W drugim artykule, Bogdan Nogalski i Rafał Tyburcy dokonali charakterystyki tzw. acqui-hiringu, czyli pozyskiwania pracowników o wysokich kwalifikacjach poprzez wykup przedsiębiorstw. Natomiast Karolina Oleksa-Marewska poruszyła problem pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrud­niających pracowników wiedzy, analizując m.in. kwestie związków między pozio­mem pracy nadmiernej a klimatem organizacyjnym czy poczuciem przymusu wykonywania czynności zawodowych. W kolejnych publikacjach Autorzy przed­stawili aktualne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, występujące w róż­nych podmiotach na polskim rynku pracy. Przede wszystkim warto się zapoznać z opracowaniem Wojciecha Jareckiego, dotyczącym związków wartości wyznawa­nych przez pracowników z Ukrainy z ich zaangażowaniem w pracę, wynagrodze­niami i wydajnością. W szerszym kontekście, wpływ zatrudniania obcokrajow­ców na zarządzanie zasobami ludzkimi zaprezentowała Olena Shelest-Szumilas.

 

Uzupełnieniem rozważań związanych ze współczesnym rynkiem pracy jest zapre­zentowanie wyników badań prowadzonych w organizacjach publicznych. Izabela Różańska-Bińczyk opisała proces implementacji koncepcji społecznej odpowie­dzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego; natomiast Ewa Stroińska i Małgorzata Nowastowska przedstawiły wybrane narzędzia wykorzy­stywane do kształtowania kapitału intelektualnego uczelni wyższych. Kolejni Autorzy badali "wiecznie żywe" zagadnienie przywództwa i zaprezentowali różne ujęcia tejże problematyki. Tomasz Rostkowski i Jan Strzemiński opisali sposoby wykorzystania i rozwoju kompetencji przywódczych liderów w systemie ochrony zdrowia. Aleksandra Zaleśna przedstawiła wyniki badań własnych dotyczą­cych przywództwa etycznego i społecznej odpowiedzialności organizacji. Joanna Cewińska i Małgorzata Striker poruszyły temat podejmowania decyzji w zespo­łach zróżnicowanych ze względu na styl życia. Natomiast Łukasz Haromszeki opisał przywództwo i zarządzanie kompetencjami w kontekście kształtowania wysokiego poziomu konkurencyjności firm w przestrzeni międzynarodowej. Dla odmiany, Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski i Robert Szydło zaprezentowali wyniki badania własnego poziomu kompetencji reprezentantów populacji NEET. Część empiryczną zamyka artykuł Alicji Winnickiej-Wejs, dotyczący percepcji sprawiedliwego wynagradzania przez osoby prowadzące szkolenia.

Bardzo interesujące są również problemy badawcze rozpatrywane przez dok­torantów. Lena Grzesiak opisała wyniki badania wymagań stawianych audytorom wewnętrznym. Anna Krasnova podjęła się analizy oczekiwań wobec kandydatów na stanowisko specjalisty ds. budowania marki pracodawcy. W tematykę tę wpi­suje się również artykuł Urszuli Zając-Pałdyny, w którym Autorka przedstawiła wyniki własnych badań teoretycznych i empirycznych dotyczących działań wize­runkowych skierowanych do interesariuszy wewnętrznych.

Szeroki zakres tematyczny artykułów zamieszczonych w niniejszym numerze kwartalnika to dowód na to, że zarządzanie zasobami ludzkimi jest wciąż intere­sującym polem badawczym, zwłaszcza w kontekście przemian społecznych, gospo­darczych i technologicznych.

Życzę interesującej lektury i wielu inspiracji.

Dr hab. Katarzyna Czainska, prof. SGH
Redaktor tematyczny

 

 

 

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Przemiany wymiarów temporalnych rzeczywistościspołecznej i ich konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimi

Piotr Górski, Ewa Ryłko

Współczesne role menedżera do spraw zasobów ludzkich

Jacek Kopeć

Mobilność wewnątrzorganizacyjna jako instrument retencji pracowników o wysokim potencjale

Izabela Bednarska-Wnuk

 

RAPORTY Z BADAŃ

Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami

Grzegorz Łukasiewicz

Przejęcia firm (acqui-hiring) jako metoda minimalizacji luki kompetencyjnej

Bogdan Nogalski, Rafał Tyburcy

Związek między klimatem organizacyjnym a występowaniem zjawiska pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników wiedzy

Karolina Oleksa-Marewska

Wartości wyznawane przez pracowników z Ukrainy

Wojciech Jarecki

Migranci na polskim rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

Olena Shelest-Szumilas

Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

Izabela Różańska-Bińczyk

Kapitał intelektualny wyższej uczelni

Ewa Stroińska, Małgorzata Nowastowska

Przywództwo w systemie ochrony zdrowia

Tomasz Rostkowski, Jan Strzemiński

Przywództwo etyczne i społeczna odpowiedzialność organizacji - wyniki badań

Aleksandra Zaleśna

Styl życia jako zmienna różnicująca decyzje kierownicze

Joanna Cewińska, Małgorzata Striker

Współistnienie programów zarządzania kompetencjami i przywództwa w organizacji jako istotny czynnik konkurencyjności polskich firm posiadających jednostki zagraniczne

Łukasz Haromszeki

Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET

Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski, Robert Szydło

Percepcja sprawiedliwego wynagradzania przez osoby prowadzące szkolenia

Alicja Winnicka-Wejs

 

FORUM DOKTORANCKIE

Wymagania kompetencyjne stawiane audytorom wewnętrznym w świetle ogłoszeń o pracę - analiza porównawcza

Lena Grzesiak

Oczekiwania wobec kandydatów a zakres obowiązków na stanowisku specjalisty do spraw budowania marki pracodawcy

Anna Krasnova

Działania z zakresu wizerunku przedsiębiorstwa skierowane do pracowników

Urszula Zając-Pałdyna

 

CONTENTS

THEORIES. CONCEPTS. REFLECTIONS. DIAGNOSES

Transformations of Temporal Dimensions of Social Reality and Their Consequences for Human Resources Management

Piotr Górski, Ewa Ryłko

Contemporary Human Resource Manager Roles

Jacek Kopeć

Intra-Organizational Mobility as an Instruments of High Potential Employee Retention

Izabela Bednarska-Wnuk

 

RESEARCH REPORTS

Place and Role of Actors in the Strategic Talent Management

Grzegorz Łukasiewicz

Acqui-Hiring as a Method of Minimization of the Competence Gap

Bogdan Nogalski, Rafał Tyburcy

Relationship between the Organizational Climate and Occurrences of Workaholism in Enterprises Employing Knowledge Workers

Karolina Oleksa-Marewska

Values Professed by Ukrainian Employees

Wojciech Jarecki

Migrants in the Polish Labour Market - Challenges for Human Resources Management

Olena Shelest-Szumilas

CSR Implementation in the Marshal Office of the Lodzkie Voivodeship

Izabela Różańska-Bińczyk

Intellectual Capital of University

Ewa Stroińska, Małgorzata Nowastowska

Leadership in Healthcare System

Tomasz Rostkowski, Jan Strzemiński

Ethical Leadership and Corporate Social Responsibility - Empirical Research

Aleksandra Zaleśna

Lifestyle as a Variable Differentiating Managerial Decisions

Joanna Cewińska, Małgorzata Striker

Coexistence of Competence Management and Leadership Programs as Important Competitive Factor of Polish Companies Which Possess Foreign Entities

Łukasz Haromszeki

Competency Ranking of Generation NEET Representatives

Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski, Robert Szydło

Perception of Fair Remuneration by Trainers

Alicja Winnicka-Wejs

 

PHD DISCUSSION FORUM

Competency Requirements for Internal Auditors in the Light of Job Advertisements -Comparative Analysis

Lena Grzesiak

Expectations Towards Candidates and the Job Duties in Employer Branding Specialist Position

Anna Krasnova

Employer Branding Activities Targeted at Employees

Urszula Zając-Pałdyna

 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel