Ulubione
  1. Strona główna
  2. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 1 (43) styczeń-marzec 2017

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 1 (43) styczeń-marzec 2017

40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Autor: red. nacz. Marta Juchnowicz
Kod produktu: 1734-087X
Cena regularna:
40,00 zł
36,00 zł
/ szt.
Oszczędzasz 10 % ( 4,00 zł).
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 1 (43) styczeń-marzec 2017
EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW nr 1 (43) styczeń-marzec 2017
[[[separator]]]

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer tematyczny kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, poświęcony problemom dialogu społecznego i empowermentu w organizacjach. Zagadnienia te stanowią obecnie przedmiot intensywnych rozważań teoretycznych oraz licznych badań empirycznych zarówno ze względu na rosnące znaczenie tych koncepcji, jak i - co należy podkreślić - liczne nierozwiązane dotychczas problemy i wyzwania związane z ich praktycznym wdrożeniem i wykorzystaniem. W związku z tym, przygotowując numer tematyczny, wśród proponowanych obszarów badawczych znalazły się zagadnienia związane z: dialogiem społecznym w ujęciu teoretycznym (poziomy, strony, formy dialogu); instytucjonalizacją dialogu społecznego w Polsce i na świecie; wpływem dialogu społecznego na funkcjonowanie rynku pracy; organizacyjnymi i rynkowymi uwarunkowaniami upełnomocnienia (empowerment) pracowników; współczesnymi praktykami i przejawami koncepcji empowermentu w organizacjach sektora prywatnego i publicznego; wpływem koncepcji empowermentu na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach. Zagadnienia te wzbudziły żywe zainteresowanie licznych autorów, czego wyrazem jest jedenaście artykułów opublikowanych w bieżącym numerze kwartalnika.

W pierwszym z prezentowanych artykułów autorki (A. Cierniak-Emerych i K. Piwowar-Sulej) podjęły się niełatwego zadania umiejscowienia pojęcia "empowerment" w kontekście przejawów współczesnych koncepcji zarządzania oraz nakreślenia jego relacji z pokrewnym pojęciem partycypacji pracowniczej. Na podstawie dogłębnych studiów literaturowych, interpretacji i krytycznej oceny dotychczasowego dorobku, systematyzują wiedzę na temat empowermentu. Artykuł stanowi więc swoisty wstęp do zagadnień związanych z tematem numeru, oferując przydatną systematyzację pojęć. W kolejnym artykule jego autor (T. Kawka) nakreśla tło dla koncepcji wdrażania partycypacyjnych systemów motywowania i wynagradzania jako przejawu i narzędzia nowoczesnego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim. Postulat autora, aby formy aktywizacji pracowników w zarządzaniu i własności (partycypacja finansowa bezpośrednia i pośrednia jako stymulanty zaangażowania pracowników, ich autonomii i poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy) należy uznać za istotny z punktu widzenia upowszechniania koncepcji empowermentu. Trzeci z prezentowanych artykułów (autorstwa A. Springer i K. Oleksy) dotyczy psychologicznego wymiaru empowermentu, jakim jest motywacja pracownika, a dokładniej - jego motywacja osiągnięć. Autorki, wykorzystując czteroczynnikowy model Elliota i McGregora, wskazały relacje między samooceną kompetencji a rodzajami omawianych przez nie motywacji osiągnięć. Kolejnym z prezentowanych zagadnień jest zaufanie, przedstawione jako kluczowy czynnik facylitacji empowermentu na poziomie zespołów (artykuł B. Krawczyk-Bryłki). W artykule przedstawiono przegląd literatury na temat związków między poziomem zaufania w zespołach a empowermentem. Autorka omawia również wyniki badań własnych, wskazujące istotne luki zaufania, mierzone jako rozbieżności między oczekiwanym a rzeczywistym poziomem zaufania horyzontalnego (pomiędzy członkami zespołu) oraz wertykalnego (pracowników wobec lidera). Przezwyciężenie tych różnic poprzez wspieranie klimatu zaufania - jak słusznie konkluduje autorka - jest kluczowym warunkiem wdrożenia koncepcji empowermentu. Rownie interesująca jest analiza zaprezentowana w ostatnim artykule części pierwszej (autorstwa M. Sidor-Rządkowskiej), dotycząca intermentoringu jako formy dialogu międzypokoleniowego we wspołczesnych organizacjach. Przedstawiono w nim istotę i sposób wdrożenia intermentoringu - międzypokoleniowego transferu wiedzy i umiejętności - będącego niezbędnym elementem wspierania zarządzania różnorodnością.

Część druga niniejszego numeru, prezentująca wyniki własnych badań empirycznych autorów, składa się z czterech artykułów. W pierwszym z nich (autorstwa I. Warwas, J. Wiktorowicz i M. Gzik) autorki prezentują rezultaty badania opinii i oczekiwań pracowników na podstawie studium przypadku uczelni wyższej. Z badania tego wynika, że jest to jeden ze sposobów zwiększania efektywności komunikowania się, włączania pracowników w proces zarządzania i podnoszenia skuteczności działań motywacyjnych, co w efekcie może wpływać na przyciąganie pracowników do organizacji oraz ich utrzymanie. Co ciekawe, problematyka ta jest przedstawiona z perspektywy organizacji non-profit - uczelni wyższej. W kolejnym artykule jego autor (M. Tomczak) porusza problem rozwoju kompetencji młodych pracowników w kontekście pedagogicznego wymiaru empowermentu. Prezentuje on wyniki badań sondażowych absolwentów Politechniki Gdańskiej, przedstawiające ich aktywność rozwojową w pierwszych latach pracy zawodowej. Ilustracją praktycznego wymiaru dialogu społecznego, w perspektywie najtrudniejszych wyzwań jego zastosowania - sytuacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jest artykuł D. Nieć i G. Łukasiewicza. Autorzy, na przykładzie procesów zachodzących w Kopalni Węgla Kamiennego "Janina", przedstawiają przebieg i kluczowe wyzwania dialogu społecznego. Dopełnieniem tych rozważań jest artykuł autorstwa K. Bratnickiej-Myśliwiec i T. Ingrama, poświęcony zagadnieniom rodzinności i jej wpływu na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa rodzinnego. Autorzy przedstawiają w nim wyniki badań 149 polskich przedsiębiorstw rodzinnych, wykazując bezpośredni wpływ rodzinności na efektywność przedsiębiorstwa.

W ostatniej części numeru zaprezentowano dwa opracowania doktorantów. Pierwszy z prezentowanych artykułów (autorstwa A. Biłyk) jest poświęcony rozważaniom na temat relacji modelu i struktury organizacji, którą charakteryzuje rozproszenie władzy wśród pracowników, z koncepcją empowermentu. Celem artykułu było również przyjrzenie się holokracjom oraz motywom, dla których firmy rezygnują z tradycyjnej struktury hierarchicznej. W ostatnim z prezentowanych artykułów jego autor (P. Rak-Miąsik) przedstawił, na podstawie studium przypadku, analizę wpływu współpracy zakładowej organizacji związkowej z syndykiem masy upadłości na realizację celu procesu upadłościowego.

Co warte podkreślenia, zaprezentowane w niniejszym numerze artykuły są w znacznej części wynikiem prac Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, który od 2012 roku zajmuje się tematyką rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. Głównym celem działania Zespołu jest nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi w Polsce, zajmującymi się szeroko rozumianymi zagadnieniami pracy i polityki społecznej, poprzez organizowanie corocznych spotkań oraz inicjowanie wspólnych prac i projektów badawczych. Mam więc nadzieję, że obecny numer kwartalnika będzie stanowił podstawę do dalszych naukowych dociekań na temat empowermentu, a także inspirację do zacieśniania współpracy naukowej w tym zakresie.

[[[separator]]]

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Empowerment w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania oraz partycypacji pracowniczej

Anna Cierniak-Emerych, Katarzyna Piwowar-Sulej

 

Zaangażowanie i partycypacja finansowa - fundamenty kształtowania wysokiej motywacji pracowników we współczesnej przestrzeni organizacyjnej

Tomas z Kawka

 

Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach

Agnieszka Springer, Karolina Oleksa

 

Zaufanie w zespołach pracowniczych - czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?

Beata Krawczyk-Bryłka

 

Intermentoring jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnych organizacjach

Małgorzata Sidor-Rządkowska

RAPORTY Z BADAŃ

Badanie opinii i oczekiwań pracowników - studium przypadku uczelni wyższej

Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Monika Gzik

 

Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej

Michał Tomczak

 

Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina"

Dominika Nieć, Grzegorz Łukasiewicz

 

Rodzinność i przewaga konkurencyjna - kontekst polskich przedsiębiorstw

Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Tomasz Ingram

FORUM DOKTORANCKIE

Holokracje - empowerment w organizacji?

Anna Biłyk

 

Rola zakładowych związków zawodowych w likwidacyjnym postępowaniu upadłościowym - studium przypadku

Patrycjusz Rak-Miąsik

Opis

Wydanie: 1 (43) styczeń-marzec 2017
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 192

Wstęp

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer tematyczny kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, poświęcony problemom dialogu społecznego i empowermentu w organizacjach. Zagadnienia te stanowią obecnie przedmiot intensywnych rozważań teoretycznych oraz licznych badań empirycznych zarówno ze względu na rosnące znaczenie tych koncepcji, jak i - co należy podkreślić - liczne nierozwiązane dotychczas problemy i wyzwania związane z ich praktycznym wdrożeniem i wykorzystaniem. W związku z tym, przygotowując numer tematyczny, wśród proponowanych obszarów badawczych znalazły się zagadnienia związane z: dialogiem społecznym w ujęciu teoretycznym (poziomy, strony, formy dialogu); instytucjonalizacją dialogu społecznego w Polsce i na świecie; wpływem dialogu społecznego na funkcjonowanie rynku pracy; organizacyjnymi i rynkowymi uwarunkowaniami upełnomocnienia (empowerment) pracowników; współczesnymi praktykami i przejawami koncepcji empowermentu w organizacjach sektora prywatnego i publicznego; wpływem koncepcji empowermentu na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach. Zagadnienia te wzbudziły żywe zainteresowanie licznych autorów, czego wyrazem jest jedenaście artykułów opublikowanych w bieżącym numerze kwartalnika.

W pierwszym z prezentowanych artykułów autorki (A. Cierniak-Emerych i K. Piwowar-Sulej) podjęły się niełatwego zadania umiejscowienia pojęcia "empowerment" w kontekście przejawów współczesnych koncepcji zarządzania oraz nakreślenia jego relacji z pokrewnym pojęciem partycypacji pracowniczej. Na podstawie dogłębnych studiów literaturowych, interpretacji i krytycznej oceny dotychczasowego dorobku, systematyzują wiedzę na temat empowermentu. Artykuł stanowi więc swoisty wstęp do zagadnień związanych z tematem numeru, oferując przydatną systematyzację pojęć. W kolejnym artykule jego autor (T. Kawka) nakreśla tło dla koncepcji wdrażania partycypacyjnych systemów motywowania i wynagradzania jako przejawu i narzędzia nowoczesnego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim. Postulat autora, aby formy aktywizacji pracowników w zarządzaniu i własności (partycypacja finansowa bezpośrednia i pośrednia jako stymulanty zaangażowania pracowników, ich autonomii i poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy) należy uznać za istotny z punktu widzenia upowszechniania koncepcji empowermentu. Trzeci z prezentowanych artykułów (autorstwa A. Springer i K. Oleksy) dotyczy psychologicznego wymiaru empowermentu, jakim jest motywacja pracownika, a dokładniej - jego motywacja osiągnięć. Autorki, wykorzystując czteroczynnikowy model Elliota i McGregora, wskazały relacje między samooceną kompetencji a rodzajami omawianych przez nie motywacji osiągnięć. Kolejnym z prezentowanych zagadnień jest zaufanie, przedstawione jako kluczowy czynnik facylitacji empowermentu na poziomie zespołów (artykuł B. Krawczyk-Bryłki). W artykule przedstawiono przegląd literatury na temat związków między poziomem zaufania w zespołach a empowermentem. Autorka omawia również wyniki badań własnych, wskazujące istotne luki zaufania, mierzone jako rozbieżności między oczekiwanym a rzeczywistym poziomem zaufania horyzontalnego (pomiędzy członkami zespołu) oraz wertykalnego (pracowników wobec lidera). Przezwyciężenie tych różnic poprzez wspieranie klimatu zaufania - jak słusznie konkluduje autorka - jest kluczowym warunkiem wdrożenia koncepcji empowermentu. Rownie interesująca jest analiza zaprezentowana w ostatnim artykule części pierwszej (autorstwa M. Sidor-Rządkowskiej), dotycząca intermentoringu jako formy dialogu międzypokoleniowego we wspołczesnych organizacjach. Przedstawiono w nim istotę i sposób wdrożenia intermentoringu - międzypokoleniowego transferu wiedzy i umiejętności - będącego niezbędnym elementem wspierania zarządzania różnorodnością.

Część druga niniejszego numeru, prezentująca wyniki własnych badań empirycznych autorów, składa się z czterech artykułów. W pierwszym z nich (autorstwa I. Warwas, J. Wiktorowicz i M. Gzik) autorki prezentują rezultaty badania opinii i oczekiwań pracowników na podstawie studium przypadku uczelni wyższej. Z badania tego wynika, że jest to jeden ze sposobów zwiększania efektywności komunikowania się, włączania pracowników w proces zarządzania i podnoszenia skuteczności działań motywacyjnych, co w efekcie może wpływać na przyciąganie pracowników do organizacji oraz ich utrzymanie. Co ciekawe, problematyka ta jest przedstawiona z perspektywy organizacji non-profit - uczelni wyższej. W kolejnym artykule jego autor (M. Tomczak) porusza problem rozwoju kompetencji młodych pracowników w kontekście pedagogicznego wymiaru empowermentu. Prezentuje on wyniki badań sondażowych absolwentów Politechniki Gdańskiej, przedstawiające ich aktywność rozwojową w pierwszych latach pracy zawodowej. Ilustracją praktycznego wymiaru dialogu społecznego, w perspektywie najtrudniejszych wyzwań jego zastosowania - sytuacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jest artykuł D. Nieć i G. Łukasiewicza. Autorzy, na przykładzie procesów zachodzących w Kopalni Węgla Kamiennego "Janina", przedstawiają przebieg i kluczowe wyzwania dialogu społecznego. Dopełnieniem tych rozważań jest artykuł autorstwa K. Bratnickiej-Myśliwiec i T. Ingrama, poświęcony zagadnieniom rodzinności i jej wpływu na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa rodzinnego. Autorzy przedstawiają w nim wyniki badań 149 polskich przedsiębiorstw rodzinnych, wykazując bezpośredni wpływ rodzinności na efektywność przedsiębiorstwa.

W ostatniej części numeru zaprezentowano dwa opracowania doktorantów. Pierwszy z prezentowanych artykułów (autorstwa A. Biłyk) jest poświęcony rozważaniom na temat relacji modelu i struktury organizacji, którą charakteryzuje rozproszenie władzy wśród pracowników, z koncepcją empowermentu. Celem artykułu było również przyjrzenie się holokracjom oraz motywom, dla których firmy rezygnują z tradycyjnej struktury hierarchicznej. W ostatnim z prezentowanych artykułów jego autor (P. Rak-Miąsik) przedstawił, na podstawie studium przypadku, analizę wpływu współpracy zakładowej organizacji związkowej z syndykiem masy upadłości na realizację celu procesu upadłościowego.

Co warte podkreślenia, zaprezentowane w niniejszym numerze artykuły są w znacznej części wynikiem prac Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, który od 2012 roku zajmuje się tematyką rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. Głównym celem działania Zespołu jest nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi w Polsce, zajmującymi się szeroko rozumianymi zagadnieniami pracy i polityki społecznej, poprzez organizowanie corocznych spotkań oraz inicjowanie wspólnych prac i projektów badawczych. Mam więc nadzieję, że obecny numer kwartalnika będzie stanowił podstawę do dalszych naukowych dociekań na temat empowermentu, a także inspirację do zacieśniania współpracy naukowej w tym zakresie.

Spis treści

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Empowerment w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania oraz partycypacji pracowniczej

Anna Cierniak-Emerych, Katarzyna Piwowar-Sulej

 

Zaangażowanie i partycypacja finansowa - fundamenty kształtowania wysokiej motywacji pracowników we współczesnej przestrzeni organizacyjnej

Tomas z Kawka

 

Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach

Agnieszka Springer, Karolina Oleksa

 

Zaufanie w zespołach pracowniczych - czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?

Beata Krawczyk-Bryłka

 

Intermentoring jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnych organizacjach

Małgorzata Sidor-Rządkowska

RAPORTY Z BADAŃ

Badanie opinii i oczekiwań pracowników - studium przypadku uczelni wyższej

Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Monika Gzik

 

Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej

Michał Tomczak

 

Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina"

Dominika Nieć, Grzegorz Łukasiewicz

 

Rodzinność i przewaga konkurencyjna - kontekst polskich przedsiębiorstw

Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Tomasz Ingram

FORUM DOKTORANCKIE

Holokracje - empowerment w organizacji?

Anna Biłyk

 

Rola zakładowych związków zawodowych w likwidacyjnym postępowaniu upadłościowym - studium przypadku

Patrycjusz Rak-Miąsik

Opinie

Twoja ocena:
Wydanie: 1 (43) styczeń-marzec 2017
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 192

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer tematyczny kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, poświęcony problemom dialogu społecznego i empowermentu w organizacjach. Zagadnienia te stanowią obecnie przedmiot intensywnych rozważań teoretycznych oraz licznych badań empirycznych zarówno ze względu na rosnące znaczenie tych koncepcji, jak i - co należy podkreślić - liczne nierozwiązane dotychczas problemy i wyzwania związane z ich praktycznym wdrożeniem i wykorzystaniem. W związku z tym, przygotowując numer tematyczny, wśród proponowanych obszarów badawczych znalazły się zagadnienia związane z: dialogiem społecznym w ujęciu teoretycznym (poziomy, strony, formy dialogu); instytucjonalizacją dialogu społecznego w Polsce i na świecie; wpływem dialogu społecznego na funkcjonowanie rynku pracy; organizacyjnymi i rynkowymi uwarunkowaniami upełnomocnienia (empowerment) pracowników; współczesnymi praktykami i przejawami koncepcji empowermentu w organizacjach sektora prywatnego i publicznego; wpływem koncepcji empowermentu na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach. Zagadnienia te wzbudziły żywe zainteresowanie licznych autorów, czego wyrazem jest jedenaście artykułów opublikowanych w bieżącym numerze kwartalnika.

W pierwszym z prezentowanych artykułów autorki (A. Cierniak-Emerych i K. Piwowar-Sulej) podjęły się niełatwego zadania umiejscowienia pojęcia "empowerment" w kontekście przejawów współczesnych koncepcji zarządzania oraz nakreślenia jego relacji z pokrewnym pojęciem partycypacji pracowniczej. Na podstawie dogłębnych studiów literaturowych, interpretacji i krytycznej oceny dotychczasowego dorobku, systematyzują wiedzę na temat empowermentu. Artykuł stanowi więc swoisty wstęp do zagadnień związanych z tematem numeru, oferując przydatną systematyzację pojęć. W kolejnym artykule jego autor (T. Kawka) nakreśla tło dla koncepcji wdrażania partycypacyjnych systemów motywowania i wynagradzania jako przejawu i narzędzia nowoczesnego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim. Postulat autora, aby formy aktywizacji pracowników w zarządzaniu i własności (partycypacja finansowa bezpośrednia i pośrednia jako stymulanty zaangażowania pracowników, ich autonomii i poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy) należy uznać za istotny z punktu widzenia upowszechniania koncepcji empowermentu. Trzeci z prezentowanych artykułów (autorstwa A. Springer i K. Oleksy) dotyczy psychologicznego wymiaru empowermentu, jakim jest motywacja pracownika, a dokładniej - jego motywacja osiągnięć. Autorki, wykorzystując czteroczynnikowy model Elliota i McGregora, wskazały relacje między samooceną kompetencji a rodzajami omawianych przez nie motywacji osiągnięć. Kolejnym z prezentowanych zagadnień jest zaufanie, przedstawione jako kluczowy czynnik facylitacji empowermentu na poziomie zespołów (artykuł B. Krawczyk-Bryłki). W artykule przedstawiono przegląd literatury na temat związków między poziomem zaufania w zespołach a empowermentem. Autorka omawia również wyniki badań własnych, wskazujące istotne luki zaufania, mierzone jako rozbieżności między oczekiwanym a rzeczywistym poziomem zaufania horyzontalnego (pomiędzy członkami zespołu) oraz wertykalnego (pracowników wobec lidera). Przezwyciężenie tych różnic poprzez wspieranie klimatu zaufania - jak słusznie konkluduje autorka - jest kluczowym warunkiem wdrożenia koncepcji empowermentu. Rownie interesująca jest analiza zaprezentowana w ostatnim artykule części pierwszej (autorstwa M. Sidor-Rządkowskiej), dotycząca intermentoringu jako formy dialogu międzypokoleniowego we wspołczesnych organizacjach. Przedstawiono w nim istotę i sposób wdrożenia intermentoringu - międzypokoleniowego transferu wiedzy i umiejętności - będącego niezbędnym elementem wspierania zarządzania różnorodnością.

Część druga niniejszego numeru, prezentująca wyniki własnych badań empirycznych autorów, składa się z czterech artykułów. W pierwszym z nich (autorstwa I. Warwas, J. Wiktorowicz i M. Gzik) autorki prezentują rezultaty badania opinii i oczekiwań pracowników na podstawie studium przypadku uczelni wyższej. Z badania tego wynika, że jest to jeden ze sposobów zwiększania efektywności komunikowania się, włączania pracowników w proces zarządzania i podnoszenia skuteczności działań motywacyjnych, co w efekcie może wpływać na przyciąganie pracowników do organizacji oraz ich utrzymanie. Co ciekawe, problematyka ta jest przedstawiona z perspektywy organizacji non-profit - uczelni wyższej. W kolejnym artykule jego autor (M. Tomczak) porusza problem rozwoju kompetencji młodych pracowników w kontekście pedagogicznego wymiaru empowermentu. Prezentuje on wyniki badań sondażowych absolwentów Politechniki Gdańskiej, przedstawiające ich aktywność rozwojową w pierwszych latach pracy zawodowej. Ilustracją praktycznego wymiaru dialogu społecznego, w perspektywie najtrudniejszych wyzwań jego zastosowania - sytuacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jest artykuł D. Nieć i G. Łukasiewicza. Autorzy, na przykładzie procesów zachodzących w Kopalni Węgla Kamiennego "Janina", przedstawiają przebieg i kluczowe wyzwania dialogu społecznego. Dopełnieniem tych rozważań jest artykuł autorstwa K. Bratnickiej-Myśliwiec i T. Ingrama, poświęcony zagadnieniom rodzinności i jej wpływu na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa rodzinnego. Autorzy przedstawiają w nim wyniki badań 149 polskich przedsiębiorstw rodzinnych, wykazując bezpośredni wpływ rodzinności na efektywność przedsiębiorstwa.

W ostatniej części numeru zaprezentowano dwa opracowania doktorantów. Pierwszy z prezentowanych artykułów (autorstwa A. Biłyk) jest poświęcony rozważaniom na temat relacji modelu i struktury organizacji, którą charakteryzuje rozproszenie władzy wśród pracowników, z koncepcją empowermentu. Celem artykułu było również przyjrzenie się holokracjom oraz motywom, dla których firmy rezygnują z tradycyjnej struktury hierarchicznej. W ostatnim z prezentowanych artykułów jego autor (P. Rak-Miąsik) przedstawił, na podstawie studium przypadku, analizę wpływu współpracy zakładowej organizacji związkowej z syndykiem masy upadłości na realizację celu procesu upadłościowego.

Co warte podkreślenia, zaprezentowane w niniejszym numerze artykuły są w znacznej części wynikiem prac Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, który od 2012 roku zajmuje się tematyką rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. Głównym celem działania Zespołu jest nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi w Polsce, zajmującymi się szeroko rozumianymi zagadnieniami pracy i polityki społecznej, poprzez organizowanie corocznych spotkań oraz inicjowanie wspólnych prac i projektów badawczych. Mam więc nadzieję, że obecny numer kwartalnika będzie stanowił podstawę do dalszych naukowych dociekań na temat empowermentu, a także inspirację do zacieśniania współpracy naukowej w tym zakresie.

TEORIE. KONCEPCJE. REFLEKSJE. DIAGNOZY

Empowerment w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania oraz partycypacji pracowniczej

Anna Cierniak-Emerych, Katarzyna Piwowar-Sulej

 

Zaangażowanie i partycypacja finansowa - fundamenty kształtowania wysokiej motywacji pracowników we współczesnej przestrzeni organizacyjnej

Tomas z Kawka

 

Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach

Agnieszka Springer, Karolina Oleksa

 

Zaufanie w zespołach pracowniczych - czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?

Beata Krawczyk-Bryłka

 

Intermentoring jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnych organizacjach

Małgorzata Sidor-Rządkowska

RAPORTY Z BADAŃ

Badanie opinii i oczekiwań pracowników - studium przypadku uczelni wyższej

Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Monika Gzik

 

Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej

Michał Tomczak

 

Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina"

Dominika Nieć, Grzegorz Łukasiewicz

 

Rodzinność i przewaga konkurencyjna - kontekst polskich przedsiębiorstw

Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Tomasz Ingram

FORUM DOKTORANCKIE

Holokracje - empowerment w organizacji?

Anna Biłyk

 

Rola zakładowych związków zawodowych w likwidacyjnym postępowaniu upadłościowym - studium przypadku

Patrycjusz Rak-Miąsik

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Szybka wysyłka zamówień
Kup online i odbierz na uczelni
Bezpieczne płatności
pixel